Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫מתקנים‬ ‫להקמת‬ ‫התחרותי‬ ‫ההליך‬ ‫עקרונות‬
‫סולאריים‬
‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫עיון‬ ‫יום‬
‫דצמבר‬2016
‫כ‬ ‫של‬ ‫לפער‬ ‫מביא‬ ‫מהמכסות‬ ‫חלק‬ ‫במימוש‬ ‫העיכוב‬-2TWH‫ב‬ ‫היעד‬ ‫לעומת‬2020
‫הממשלה‬ ‫ביעדי‬ ‫עמידה‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי...
‫למכרזים‬ ‫עובר‬ ‫העולם‬
‫בישראל‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬:
‫התפתחות‬‫הרגולציה‬
2017-2020:
‫מכרזים‬
2011-2016:
‫לחוות‬ ‫הסדרות‬
‫סולאריות‬
2008-2011-
‫י...
‫התחרותי‬ ‫לתהליך‬ ‫המוקצה‬ ‫ההספק‬
‫המחוברים‬ ‫מתקנים‬
‫החלוקה‬ ‫לרשת‬
MW
‫ינואר‬
2017
‫יולי‬
2017
‫ינואר‬
2018
‫יולי‬
20...
‫העקרון‬‫המנחה‬:
‫רגולציה‬‫תפוקה‬ ‫יעדי‬ ‫מוכוונת‬
‫בתהליך‬ ‫שליטה‬:OUT
‫רישוי‬
‫בדיקת‬
‫היתרים‬‫פיננסיות‬ ‫סגירות‬
‫דרך‬ ...
‫התחרותי‬ ‫בהליך‬ ‫ההצעות‬ ‫הגשת‬
‫ההצעה‬‫תכלול‬:
‫הספק‬‫מבוקש‬;
‫תעריף‬‫מבוקש‬;
‫ערבות‬‫הצעה‬
‫להליך‬‫התחרותי‬‫במתח‬...
‫מקדימים‬ ‫תהליכים‬
‫טרם‬‫הגשת‬‫ההצעה‬‫מומלץ‬‫לבצע‬:
‫אישור‬‫תוכניות‬‫וקבלת‬‫היתרים‬–‫מנהל‬‫התכנון‬
‫הסכמי‬‫קרקע‬–‫רמ‬"...
‫הזוכים‬ ‫ובחירת‬ ‫התעריף‬ ‫קביעת‬ ‫שיטת‬:
"Clearing Price"
‫ההצעות‬‫ידורגו‬‫לפי‬‫גובה‬‫התעריף‬‫המבוקש‬)‫ללא‬‫הצמדה‬(
‫כ...
‫דוגמא‬
Auction Tariff BidCapacityBidderBid order by tariff level
2230 MWA(1)
2310 MWB(2)
2460 MWC(3)
2570 MWA(4)
2650 MWD...
‫התעריף‬ ‫תשלום‬ ‫משך‬
‫התעריף‬‫ישולם‬‫ל‬23‫שנה‬
‫צפוי‬‫שהצעות‬‫המחיר‬‫בהליך‬‫התחרותי‬‫יביאו‬‫לידי‬‫ביטוי‬‫את‬‫משך‬‫התשל...
‫הזוכה‬ ‫המכסה‬ ‫מימוש‬
‫מותר‬‫לממש‬‫את‬‫הזכיה‬‫באמצעות‬‫אחרים‬:
‫באמצעות‬‫הקמת‬‫חברות‬‫פרוייקט‬
‫באמצעות‬"‫שותפים‬"‫שו...
‫צרכן‬ ‫בחצר‬ ‫מתקנים‬ ‫הקמת‬
‫והרחבת‬‫קיימים‬ ‫מתקנים‬
‫במכרז‬‫הראשון‬‫לא‬‫תתאפשר‬‫צריכה‬‫מהמתקנים‬‫שיוקמו‬‫במסגרת‬‫ההלי...
‫הזמנים‬ ‫לוחות‬
45‫יום‬
•‫היתכנות‬ ‫סקר‬
15‫יום‬
•‫חיבור‬ ‫תיק‬ ‫פתיחת‬
30‫יום‬
•‫טכני‬ ‫תיאום‬
180‫יום‬
•‫המתקן‬ ‫חיבור‬...
‫הזמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬
‫במקרה‬‫של‬‫אי‬‫עמידה‬‫בלוחות‬‫הזמנים‬:
‫חילוט‬‫הדרגתי‬‫של‬‫ערבות‬‫ההקמה‬‫שהופקדה‬‫על‬‫פנ...
‫הצמדות‬
‫יותר‬ ‫או‬ ‫לאחד‬ ‫המציע‬ ‫של‬ ‫לבחירתו‬ ‫יוצמד‬ ‫במכרז‬ ‫שיקבע‬ ‫האחיד‬ ‫התעריף‬
‫הבאים‬ ‫מהמטבעות‬:
•‫מדד‬ ‫צ...
‫הקמה‬ ‫וערבות‬ ‫השתתפות‬ ‫ערבות‬
‫בגובה‬ ‫השתתפות‬ ‫ערבות‬100₪‫לק‬"‫במכרז‬ ‫להשתתפות‬ ‫כתנאי‬ ‫ו‬.
‫בגובה‬ ‫הקמה‬ ‫ערבו...
‫תחרותי‬ ‫הליך‬-‫רישוי‬
‫חובת‬‫רישוי‬–‫רישיונות‬‫ייצור‬‫יוענקו‬‫למתקנים‬‫בעלי‬‫הספק‬‫מותקן‬‫הגבוה‬‫מ‬–
5MWP.
‫לא‬‫יוענקו...
‫תחרותי‬ ‫הליך‬-‫רישוי‬
‫תנאי‬‫סף‬)‫עיקריים‬(‫לרישיון‬‫ייצור‬‫לזוכה‬
‫אישור‬‫עמידה‬‫עדכני‬‫ביחס‬‫להספק‬‫הזכייה‬.
‫הוכחת...
‫הבטים‬‫משלימים‬ ‫משפטיים‬
‫יועמ‬"‫הרשות‬ ‫ש‬
‫סטטוס‬‫הרישיונות‬‫המותנים‬‫שפקעו‬
‫שיקולי‬‫ריכוזיות‬
עקרונות ההליך התחרותי להקמת מתקנים סולאריים
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

עקרונות ההליך התחרותי להקמת מתקנים סולאריים

880 views

Published on


יום עיון רשות החשמל
דצמבר 2016

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

עקרונות ההליך התחרותי להקמת מתקנים סולאריים

 1. 1. ‫מתקנים‬ ‫להקמת‬ ‫התחרותי‬ ‫ההליך‬ ‫עקרונות‬ ‫סולאריים‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫עיון‬ ‫יום‬ ‫דצמבר‬2016
 2. 2. ‫כ‬ ‫של‬ ‫לפער‬ ‫מביא‬ ‫מהמכסות‬ ‫חלק‬ ‫במימוש‬ ‫העיכוב‬-2TWH‫ב‬ ‫היעד‬ ‫לעומת‬2020 ‫הממשלה‬ ‫ביעדי‬ ‫עמידה‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫נוסף‬ ‫סולארי‬ ‫הספק‬ ‫נדרש‬ ‫מכסות‬ ‫מימוש‬‫אנרגיה‬‫מתחדשת‬ )2016(
 3. 3. ‫למכרזים‬ ‫עובר‬ ‫העולם‬
 4. 4. ‫בישראל‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬: ‫התפתחות‬‫הרגולציה‬ 2017-2020: ‫מכרזים‬ 2011-2016: ‫לחוות‬ ‫הסדרות‬ ‫סולאריות‬ 2008-2011- ‫ינוקא‬:‫גגות‬ ‫סולארים‬‫בתעריפי‬ ‫הזנה‬ ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫שיוקצו‬ ‫במכסות‬ ‫ליצרנים‬ ‫התעריף‬2017‫תחרותי‬ ‫באופן‬ ‫יקבע‬
 5. 5. ‫התחרותי‬ ‫לתהליך‬ ‫המוקצה‬ ‫ההספק‬ ‫המחוברים‬ ‫מתקנים‬ ‫החלוקה‬ ‫לרשת‬ MW ‫ינואר‬ 2017 ‫יולי‬ 2017 ‫ינואר‬ 2018 ‫יולי‬ 2018 150- 300 150- 300 150- 300 150- 300 ‫המחוברים‬ ‫מתקנים‬ ‫המתח‬ ‫לרשת‬ ‫העליון‬ MW ‫אפריל‬2017‫ינואר‬2018 100-250100-250 ‫בנוסף‬,‫נטו‬ ‫מונה‬ ‫מכסת‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫צפויה‬ ‫הרשות‬–‫זה‬ ‫בהסדר‬ ‫חסמים‬ ‫ולשחרר‬
 6. 6. ‫העקרון‬‫המנחה‬: ‫רגולציה‬‫תפוקה‬ ‫יעדי‬ ‫מוכוונת‬ ‫בתהליך‬ ‫שליטה‬:OUT ‫רישוי‬ ‫בדיקת‬ ‫היתרים‬‫פיננסיות‬ ‫סגירות‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫תפוקה‬ ‫ומדידת‬ ‫ביצוע‬ ‫ערבויות‬:IN ‫תעריף‬,‫מכסה‬,‫לו‬"‫ז‬
 7. 7. ‫התחרותי‬ ‫בהליך‬ ‫ההצעות‬ ‫הגשת‬ ‫ההצעה‬‫תכלול‬: ‫הספק‬‫מבוקש‬; ‫תעריף‬‫מבוקש‬; ‫ערבות‬‫הצעה‬ ‫להליך‬‫התחרותי‬‫במתח‬‫נמוך‬‫וגבוה‬‫אין‬‫עוד‬‫תנאי‬‫סף‬ ‫ההצעה‬‫איננה‬‫כוללת‬‫התייחסות‬‫לפרויקטים‬‫ספציפיים‬ ‫ניתן‬‫להציע‬‫יותר‬‫מהצעה‬‫אחת‬‫במעטפה‬,‫ובלבד‬‫שההספק‬‫הכולל‬‫לא‬‫יעלה‬‫על‬ ‫הרף‬‫המותר‬ ‫הרשות‬‫מבטיחה‬‫לא‬"‫לחתוך‬"‫הצעה‬‫זוכה‬,‫גם‬‫אם‬‫המשמעות‬‫היא‬‫חריגה‬ ‫מההספק‬‫שהוקצה‬‫להליך‬‫התחרותי‬
 8. 8. ‫מקדימים‬ ‫תהליכים‬ ‫טרם‬‫הגשת‬‫ההצעה‬‫מומלץ‬‫לבצע‬: ‫אישור‬‫תוכניות‬‫וקבלת‬‫היתרים‬–‫מנהל‬‫התכנון‬ ‫הסכמי‬‫קרקע‬–‫רמ‬"‫י‬ ‫סקרי‬‫היתכנות‬–‫חח‬"‫י‬ ‫תהליכים‬‫אלו‬‫אינם‬‫מהווים‬‫תנאי‬‫להגשת‬‫ההצעה‬,‫אולם‬‫הטיפול‬‫בהם‬‫מוקדם‬‫ככל‬ ‫האפשר‬‫יסייע‬‫לזוכים‬‫להבטיח‬‫עמידה‬‫בלוחות‬‫הזמנים‬
 9. 9. ‫הזוכים‬ ‫ובחירת‬ ‫התעריף‬ ‫קביעת‬ ‫שיטת‬: "Clearing Price" ‫ההצעות‬‫ידורגו‬‫לפי‬‫גובה‬‫התעריף‬‫המבוקש‬)‫ללא‬‫הצמדה‬( ‫כל‬‫הזוכים‬‫מקבלים‬‫תעריף‬‫אחיד‬ ‫התעריף‬‫יקבע‬‫לפי‬‫ההצעה‬‫הנמוכה‬‫ביותר‬‫שלא‬‫זכתה‬ ‫בשיטה‬‫זו‬–‫א‬‫ין‬‫תמריץ‬‫ל‬"‫משחק‬‫אסטרטגי‬" ‫הצעות‬‫גבוהות‬‫מהאומדן‬‫שתיקבע‬‫הרשות‬,‫יפסלו‬.‫זאת‬,‫גם‬‫אם‬‫כתוצאה‬‫מכך‬‫הספק‬ ‫שיוקם‬‫יהיה‬‫קטן‬‫מ‬150MW ‫התעריף‬‫האחיד‬‫לא‬‫ישתנה‬‫במקרה‬‫שבו‬‫אחד‬‫מהמציעים‬‫לא‬‫יעמיד‬‫את‬‫ערבות‬ ‫ההקמה‬‫והצעתו‬‫תיפסל‬
 10. 10. ‫דוגמא‬ Auction Tariff BidCapacityBidderBid order by tariff level 2230 MWA(1) 2310 MWB(2) 2460 MWC(3) 2570 MWA(4) 2650 MWD(5) 2760 MWB(6) 2830 MWC(7) 2920 MWB(8) The Winners The Clearing Price ‫התעריף‬–26‫אגורות‬ ‫הזוכה‬ ‫ההספק‬ ‫סך‬–170‫מגהוואט‬
 11. 11. ‫התעריף‬ ‫תשלום‬ ‫משך‬ ‫התעריף‬‫ישולם‬‫ל‬23‫שנה‬ ‫צפוי‬‫שהצעות‬‫המחיר‬‫בהליך‬‫התחרותי‬‫יביאו‬‫לידי‬‫ביטוי‬‫את‬‫משך‬‫התשלום‬ ‫הרשות‬‫תשקול‬‫תעריף‬‫המשך‬‫למתקנים‬‫לאחר‬‫השלמת‬‫תקופת‬‫התעריף‬ ‫הרשות‬‫תשקול‬‫תעריף‬‫במקרה‬‫של‬‫חריגה‬‫משמעותית‬‫בכמות‬‫המיוצרת‬
 12. 12. ‫הזוכה‬ ‫המכסה‬ ‫מימוש‬ ‫מותר‬‫לממש‬‫את‬‫הזכיה‬‫באמצעות‬‫אחרים‬: ‫באמצעות‬‫הקמת‬‫חברות‬‫פרוייקט‬ ‫באמצעות‬"‫שותפים‬"‫שונים‬ ‫באמצעות‬"‫סחר‬"‫או‬"‫מכירה‬"‫של‬‫הזכויות‬‫התעריפיות‬‫לגורם‬‫אחר‬‫שיקים‬‫את‬ ‫ההספק‬‫בפועל‬ ‫ההיתר‬‫לממש‬‫את‬‫הזכיה‬‫באמצעות‬‫אחרים‬‫כפוף‬‫למגבלות‬‫הבאות‬: ‫לא‬‫ניתן‬‫להעביר‬‫ערבות‬–‫הערבות‬‫נותרת‬‫של‬‫הזוכה‬‫ותחולט‬‫על‬‫כל‬‫חריגה‬ ‫בלוחות‬‫הזמנים‬ ‫פתיחת‬‫תיקי‬‫חיבור‬–‫על‬‫ידי‬‫הזוכה‬‫בלבד‬,‫על‬‫בסיס‬‫מספר‬‫ח‬.‫פ‬‫שלו‬ ‫עמידה‬‫בתנאי‬‫ריכוזיות‬!
 13. 13. ‫צרכן‬ ‫בחצר‬ ‫מתקנים‬ ‫הקמת‬ ‫והרחבת‬‫קיימים‬ ‫מתקנים‬ ‫במכרז‬‫הראשון‬‫לא‬‫תתאפשר‬‫צריכה‬‫מהמתקנים‬‫שיוקמו‬‫במסגרת‬‫ההליך‬ ‫התחרותי‬ ‫הרשות‬‫תשקול‬‫שילוב‬‫צריכה‬‫מהמתקן‬‫במסגרת‬‫ההליכים‬‫התחרותיים‬‫הבאים‬ ‫מגבלת‬‫הקמת‬‫מתקן‬‫אחד‬‫בחצר‬‫אחת‬–‫מבוטלת‬ ‫במקרה‬‫של‬‫הרחבת‬‫מתקן‬‫קיים‬–‫י‬‫דרש‬‫חיבור‬‫נפרד‬‫ומונה‬‫נפרד‬
 14. 14. ‫הזמנים‬ ‫לוחות‬ 45‫יום‬ •‫היתכנות‬ ‫סקר‬ 15‫יום‬ •‫חיבור‬ ‫תיק‬ ‫פתיחת‬ 30‫יום‬ •‫טכני‬ ‫תיאום‬ 180‫יום‬ •‫המתקן‬ ‫חיבור‬ •‫המתקן‬ ‫הקמת‬ ‫בתוך‬ ‫המתקנים‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫ניתן‬ ‫מיטביים‬ ‫בתנאים‬8-10‫חודשים‬ ‫צפויים‬ ‫ועיכובים‬ ‫לחריגות‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫נועד‬ ‫להקמה‬ ‫שהוקצה‬ ‫הזמנים‬ ‫משך‬
 15. 15. ‫הזמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫במקרה‬‫של‬‫אי‬‫עמידה‬‫בלוחות‬‫הזמנים‬: ‫חילוט‬‫הדרגתי‬‫של‬‫ערבות‬‫ההקמה‬‫שהופקדה‬‫על‬‫פני‬60‫יום‬ ‫איחור‬‫העולה‬‫על‬60‫יום‬–‫ביטול‬‫אישור‬‫התעריף‬‫להספק‬‫שטרם‬‫חובר‬‫לרשת‬, ‫וביטול‬‫תוקף‬‫תיקי‬‫החיבור‬‫של‬‫פרוייקטים‬‫בתהליך‬‫שטרם‬‫חוברו‬‫לרשת‬ ‫הארכת‬‫לוחות‬‫הזמנים‬‫תתאפשר‬‫רק‬‫במקרי‬‫כוח‬‫עליון‬‫שיוכרו‬‫באופן‬ ‫רוחבי‬‫על‬‫ידי‬‫מליאת‬‫הרשות‬. ‫לא‬‫יינתנו‬‫הארכות‬‫בלוחות‬‫הזמנים‬‫בגין‬‫עיכובים‬‫בהליכי‬‫חיבור‬‫או‬‫בהליכי‬ ‫קבלת‬‫היתר‬‫בניה‬.
 16. 16. ‫הצמדות‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫לאחד‬ ‫המציע‬ ‫של‬ ‫לבחירתו‬ ‫יוצמד‬ ‫במכרז‬ ‫שיקבע‬ ‫האחיד‬ ‫התעריף‬ ‫הבאים‬ ‫מהמטבעות‬: •‫מדד‬ ‫צמוד‬ ‫שקל‬ •‫דולר‬ •‫יורו‬ ‫נקבע‬ ‫ההצמדות‬ ‫תמהיל‬‫ההצעות‬ ‫הגשת‬ ‫במועד‬‫ונשאר‬‫קבוע‬‫ההצעות‬ ‫הגשת‬ ‫מיום‬ ‫התעריף‬ ‫תקופת‬ ‫לתום‬ ‫עד‬. ‫התעריף‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ ‫התמהיל‬ ‫לשינוי‬ ‫בקשות‬ ‫תתקבלנה‬ ‫לא‬. ‫ההצעות‬ ‫ניקוד‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫אינו‬ ‫ההצמדות‬ ‫תמהיל‬. ‫במכרז‬ ‫המחיר‬ ‫הצעות‬-‫לקוט‬ ‫באגורות‬"‫ש‬)‫הצמדות‬ ‫תמהיל‬ ‫לכל‬.(
 17. 17. ‫הקמה‬ ‫וערבות‬ ‫השתתפות‬ ‫ערבות‬ ‫בגובה‬ ‫השתתפות‬ ‫ערבות‬100₪‫לק‬"‫במכרז‬ ‫להשתתפות‬ ‫כתנאי‬ ‫ו‬. ‫בגובה‬ ‫הקמה‬ ‫ערבות‬300₪‫לק‬"‫ו‬,‫תוך‬7‫הזכייה‬ ‫על‬ ‫מההודעה‬ ‫ימים‬. ‫מותנות‬ ‫ובלתי‬ ‫אוטונומיות‬ ‫ערבויות‬. ‫המכרז‬ ‫ממסמכי‬ ‫כחלק‬ ‫יפורסמו‬ ‫הערבויות‬ ‫נוסחי‬–‫עלולה‬ ‫מהנוסח‬ ‫חריגה‬ ‫כל‬ ‫ההצעה‬ ‫את‬ ‫לפסול‬! ‫הערבות‬ ‫לנותן‬ ‫קריטריונים‬ ‫דירוג‬ ‫בעלי‬ ‫ישראלי‬ ‫בנק‬ ‫או‬ ‫ערבויות‬ ‫למתן‬ ‫מורשית‬ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬AA-)Aa3(‫מקומי‬ ‫לפחות‬ ‫בדירוג‬ ‫זר‬ ‫בנק‬A)A2(‫בינלאומי‬. )‫תשתית‬ ‫שירותי‬ ‫בגין‬ ‫ערבות‬ ‫לקבלת‬ ‫לקריטריונים‬ ‫בדומה‬–‫מידה‬ ‫אמת‬50.(
 18. 18. ‫תחרותי‬ ‫הליך‬-‫רישוי‬ ‫חובת‬‫רישוי‬–‫רישיונות‬‫ייצור‬‫יוענקו‬‫למתקנים‬‫בעלי‬‫הספק‬‫מותקן‬‫הגבוה‬‫מ‬– 5MWP. ‫לא‬‫יוענקו‬‫רישיונות‬‫מותנים‬– ‫רישיונות‬‫מותנים‬‫קודמים‬‫והזכויות‬‫מכוחם‬‫פקעו‬. ‫ממשק‬‫ראשון‬‫בנקודת‬‫סיום‬‫ההקמה‬. ‫תקופת‬‫רישיון‬‫הייצור‬-23‫שנה‬. ‫כניסה‬‫לתוקף‬-‫מיום‬‫החלטת‬‫המליאה‬‫ולאחר‬‫העמדת‬‫ערבות‬. ‫רישיון‬‫ייצור‬‫מהווה‬‫תנאי‬‫ל‬‫הפעלה‬‫מסחרית‬‫של‬‫מיתקן‬‫בהספק‬‫הרלוונטי‬. ‫חובת‬‫דיווח‬‫והליך‬‫פיקוח‬‫על‬‫בעלי‬‫רישיונות‬.
 19. 19. ‫תחרותי‬ ‫הליך‬-‫רישוי‬ ‫תנאי‬‫סף‬)‫עיקריים‬(‫לרישיון‬‫ייצור‬‫לזוכה‬ ‫אישור‬‫עמידה‬‫עדכני‬‫ביחס‬‫להספק‬‫הזכייה‬. ‫הוכחת‬‫זיקה‬‫לקרקע‬. ‫המצאת‬‫אישורים‬‫סטאטוטורים‬,‫לרבות‬‫טופס‬4. ‫עמידה‬‫בדרישות‬‫ריכוזיות‬‫להליך‬‫תחרותי‬. ‫הצגת‬‫תוכנית‬‫מאושרת‬‫ומפות‬AS MADE. ‫חובת‬‫הדין‬–‫ביטוח‬,‫ערבות‬‫לרישיון‬,PPA‫וכו‬... ‫בדיקות‬‫קבלה‬‫וסנכרון‬‫לרשת‬. ‫היתר‬‫הפעלה‬. ‫סיור‬‫פיקוח‬‫באתר‬.
 20. 20. ‫הבטים‬‫משלימים‬ ‫משפטיים‬ ‫יועמ‬"‫הרשות‬ ‫ש‬ ‫סטטוס‬‫הרישיונות‬‫המותנים‬‫שפקעו‬ ‫שיקולי‬‫ריכוזיות‬

×