Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סקירה תקופתית - מדיניות ורגולציה בתחומי הגז הטבעי והנפט בישראל

595 views

Published on

מאת: עו"ד נדב אולגן ועו"ד גל רוב, משרד עו"ד EBN

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סקירה תקופתית - מדיניות ורגולציה בתחומי הגז הטבעי והנפט בישראל

 1. 1. 2173274_4 10,‫בינואר‬2017 ‫הנדון‬:‫סקירת‬‫מדיניות‬‫ורגולציה‬–‫טבעי‬ ‫גז‬‫ונפט‬ ‫במסגרת‬‫סקירה‬‫זו‬,‫יתוארו‬‫החלטותיהם‬‫של‬‫גופי‬‫הרגולציה‬‫הרלוונטיים‬‫שעניינן‬‫קביעת‬‫מדיניות‬‫והסדרה‬ ‫בתחומי‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫ונפט‬.‫הסקירה‬‫הנוכחית‬‫תתמקד‬‫בישראל‬. ‫סקירה‬‫זו‬‫ניתנת‬‫כשירות‬‫ללקוחותינו‬,‫האמור‬‫בה‬‫אינו‬‫מהווה‬‫משום‬‫חוות‬‫דעת‬,‫ייעוץ‬‫משפטי‬,‫המלצה‬‫או‬ ‫הצעה‬‫לפעול‬‫בדרך‬‫כלשהי‬.‫ארדינסט‬,‫בן‬‫נתן‬‫טולידאנו‬ ,‫ושות‬,'‫עורכי‬‫דין‬‫אינם‬‫נושאים‬‫באחריות‬‫כלשהי‬ ‫לנכונותם‬‫ודיוקם‬‫של‬‫הסקירה‬‫ופרטיה‬,‫ולא‬‫יישאו‬‫בשום‬‫מקרה‬‫באחריות‬‫לנזק‬‫מכל‬‫סוג‬‫ומין‬,‫שייגרם‬‫בגין‬ ‫השימוש‬‫במידע‬‫הכלול‬‫בסקירה‬‫זו‬. ‫בברכה‬, ‫אולגן‬ ‫נדב‬‫עו"ד‬ ,‫רוב‬ ‫גל‬‫עו"ד‬ , ‫דין‬ ‫עורכי‬ ,'‫ושות‬ ‫טולידאנו‬ ,‫נתן‬ ‫בן‬ ,‫ארדינסט‬
 2. 2. -2- 2173274_4 I‫עניינים‬ ‫תוכן‬ I‫תוכן‬‫עניינים‬................................................................................................2 II‫החלטות‬..................................................................................................3 1.‫עדכון‬‫מחיר‬‫הגז‬‫הטבעי‬‫המוצע‬‫על‬‫ידי‬‫בעלי‬‫הזכויות‬‫בחזקות‬‫לצרכנים‬‫פוטנציאליים‬–‫רבעון‬‫ראשון‬ 2017.......................................................................................................................3 2.‫עדכון‬‫תעריפי‬‫החלוקה‬‫לצרכנים‬‫בינוניים‬‫וגדולים‬‫באזור‬‫הנגב‬.................................................3 3.‫עדכון‬‫תעריפי‬‫החלוקה‬‫והחיבור‬‫לפי‬‫סל‬‫המדדים‬‫החל‬‫מיום‬1.11.2016......................................4 4.‫סקר‬‫אסטרטגי‬‫סביבתי‬‫לחיפוש‬‫והפקה‬‫של‬‫נפט‬‫ושל‬‫גז‬‫טבעי‬‫בים‬...........................................6 5.‫החלטה‬‫בנושא‬‫סכום‬‫השתתפות‬‫בעל‬‫רישיון‬‫החלוקה‬‫בעלויות‬‫המשותפות‬‫עבור‬‫חיבור‬‫מתקן‬PRMS ‫משותף‬‫לצרכני‬‫הולכה‬‫וצרכני‬‫חלוקה‬‫ושינוי‬‫אבני‬‫דרך‬‫לתשלום‬‫של‬‫בעל‬‫רישיון‬‫להקמה‬‫והפעלה‬‫של‬ ‫רשת‬‫חלוקה‬‫עבור‬‫מתקן‬PRMS......................................................................................7 III‫שימועים‬..................................................................................................9 6.‫הנחיות‬‫למתן‬‫בטחונות‬‫בקשר‬‫עם‬‫זכויות‬‫הנפט‬....................................................................9 IV‫כללי‬................................................................................................11 7.‫מ‬‫אישור‬ ‫תן‬‫העברת‬‫הבעלות‬‫ב‬‫חזקות‬‫תנין‬‫וכריש‬‫לחברת‬‫אנרג‬'‫יאן‬............................................11 8.‫המלצות‬‫מועצת‬‫הנפט‬‫מיום‬6.12.2016.............................................................................11 9.‫מכרז‬‫למתן‬‫סיוע‬‫להכנת‬‫בדיקת‬‫היתכנות‬‫ראשונית‬‫להקמה‬‫ותפעול‬‫של‬‫מפעל‬GTL‫בישראל‬.........12 10.‫המלצות‬‫מועצת‬‫הנפט‬‫מיום‬28.9.2016.............................................................................14
 3. 3. -3- 2173274_4 II‫החלטות‬ 1.‫עדכון‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוצע‬‫פוטנציאליים‬ ‫לצרכנים‬ ‫בחזקות‬ ‫הזכויות‬ ‫בעלי‬–‫ראשון‬ ‫רבעון‬ 2017 ‫ביום‬2.1.2017‫פרסמה‬"( ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬‫הרשות‬)"‫את‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫חלופות‬‫אותן‬‫נדרשים‬‫בעלי‬ ‫בחזקות‬ ‫הזכויות‬1 ‫להציע‬‫לצרכנים‬‫ומתן‬ ‫משא‬ ‫ינהלו‬ ‫עמם‬ ‫פוטנציאליים‬‫ל‬ ‫בהמשך‬ ‫וזאת‬ ,‫החלטת‬ ‫ממשלה‬476‫מיום‬16.8.2015"‫"תמר‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משדה‬ ‫המופקת‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫"הגדלת‬ ‫שעניינה‬ ‫נוספים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ושדות‬ "‫ו"תנין‬ "‫"כריש‬ ,"‫"לוויתן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫ופיתוח‬"(‫ה‬‫מתווה‬)". ‫הרלוונטיי‬ ‫המחירים‬ ‫את‬ ‫הרשות‬ ‫פרסמה‬ ,‫למתווה‬ '‫ד‬ ‫לפרק‬ ‫בהתאם‬‫ם‬‫שנת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫לרבעון‬2017 ‫הבסיס‬ ‫מחיר‬ ‫לרבות‬ ,‫קוגנרציה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫חשמל‬ ‫ויצרני‬ ‫פרטיים‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫עבור‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫של‬. ‫חלופה‬ ‫ל‬ ‫מחיר‬- MMBTU ‫בסיס‬ ‫מחיר‬$5.17 ‫קונבנציונאלי‬ ‫חשמל‬ ‫ליצרן‬ ‫ביחס‬ ‫מחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬2$4.7 ‫בקוגנרציה‬ ‫חשמל‬ ‫ליצרן‬ ‫ביחס‬ ‫מחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬3$4.7 ‫להחלטה‬ ‫קישור‬ ‫למתווה‬ ‫קישור‬ 2.‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫לצרכנים‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עדכון‬ ‫ביום‬8.12.2016"( ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬ ‫פורסמה‬‫הגז‬ ‫מועצת‬'‫מס‬ )"3/16‫התקבלה‬ ‫אשר‬ ‫ביום‬17.11.2016‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫לעדכון‬)‫עודכנו‬ ‫לא‬ ‫החיבור‬ ‫(תעריפי‬‫וגדולים‬ ‫בינוניים‬ ‫לצרכנים‬ ‫בדין‬ ‫שינויים‬ ‫עקב‬ ‫הנגב‬ ‫באזור‬‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬50"( ‫החלוקה‬ ‫לרישיון‬‫הרישיון‬‫לשימוע‬ ‫ובהמשך‬ )" ‫ביום‬ ‫פורסם‬ ‫אשר‬ ‫בנושא‬22.7.2014"(‫העדכון‬)".‫את‬ ‫מחליף‬ ‫העדכון‬‫הגז‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬3/12‫לעניין‬ ‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬‫תעריף‬‫החלוקה‬‫והבינוניים‬ ‫הגדולים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכלל‬‫יהא‬ ‫בגובה‬0.0512₪‫למ"ק‬‫בצמוד‬‫ל‬‫המדדים‬ ‫סל‬4 . ‫לסעיף‬ ‫בהתאם‬50"( ‫בע"מ‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫לרישיון‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫מנהל‬ ,)" "(‫המנהל‬‫ו‬ ‫חמש‬ ‫בתום‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫רשאי‬ )"‫בתום‬‫הרישיון‬ ‫הענקת‬ ‫מיום‬ ‫שנים‬ ‫עשר‬5 ‫כי‬ ‫סבר‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬.‫חלוקה‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫השלכה‬ ‫לו‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫בדין‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ 1 ,‫כידוע‬.‫היחידה‬ ‫הפעילה‬ ‫החזקה‬ ‫הינה‬ ‫תמר‬ ‫חזקת‬ ‫זה‬ ‫למועד‬ ‫נכון‬ 2 ‫הקונבנציונאליים‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫שלושת‬ ‫של‬ ‫בחוזים‬ ‫הקבועים‬ ‫המחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬‫לפי‬ ‫ההצמדה‬ ‫ושל‬ ,‫הגדולים‬ .‫חוזים‬ ‫אותם‬ 3 ,‫המשוקלל‬ ‫הייצור‬ ‫לתעריף‬ ‫הצמודים‬ ‫הקוגנרציה‬ ‫בחוזי‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫במועד‬ ‫הקבועים‬ ‫המחירים‬ ‫של‬ ‫פשוט‬ ‫ממוצע‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ .‫חוזים‬ ‫אותם‬ ‫לפי‬ ‫ההצמדה‬ ‫ושל‬ 4 ‫מועצה‬ ‫החלטת‬3/12‫מיום‬ ‫בישיבותיה‬ ‫שנתקבלה‬8.5.2012‫ומיום‬11.6.2012‫המימו‬ ‫אופי‬ ‫לקביעת‬‫צרכנים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫תעריף‬ ,‫ן‬ ‫ביום‬ ‫שפורסמה‬ ,‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫והבינוניים‬ ‫הגדולים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכל‬ ‫החלוקה‬ ‫ותעריף‬ ,)‫ובינוניים‬ ‫(גדולים‬ ‫מרוחקים‬28.6.2012. 5 ‫ביום‬ ‫לה‬ ‫הוענק‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫נגב‬ ‫של‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬1.11.2009.
 4. 4. -4- 2173274_4 ‫תעריף‬‫שנים‬ ‫חמש‬ ‫בתום‬ ‫בזאת‬ ‫מעודכן‬ ‫החלוקה‬‫הרישיון‬ ‫לקבלת‬6 ‫להלן‬ ‫כמפורט‬: ‫מיום‬ ‫החל‬1.2.2017‫הנגב‬ ‫באזור‬ ‫והגדולים‬ ‫הבינוניים‬ ‫הצרכנים‬ ‫לכל‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬ ‫יעודכן‬‫שיעמוד‬ ‫כך‬ ‫על‬0.0707‫למ"ק‬ ‫ש"ח‬‫כ‬ ‫של‬ ‫(עליה‬-34%,)‫לעדכון‬ ‫עובר‬ ‫לתעריף‬ ‫ביחס‬ ‫אחוזים‬‫לסל‬ ‫מעודכן‬ ‫כשהוא‬ ‫ברישיון‬ ‫הקבוע‬ ‫המדדים‬7 ‫ברישיון‬ ‫הקבועים‬ ‫התעריפים‬ ‫עדכון‬ ‫הוראות‬ ‫עליו‬ ‫ויחולו‬8 ‫יתווסף‬ ‫זה‬ ‫לסכום‬ , .‫כדין‬ ‫מע"מ‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.05010.07070.07070.43660.5457 ‫השינויים‬‫בגינם‬‫התעריף‬ ‫עודכן‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫כוללים‬‫להקמת‬ ‫דרישה‬‫והפעלת‬,)‫(סקאדה‬ ‫בקרה‬ ‫מרכז‬ ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ ‫חיבור‬‫ל‬-PRMS‫גידול‬ ,‫המערכת‬ ‫הקמת‬ ‫של‬ ‫הזמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫דחייה‬ ,‫רותם‬ ‫מישור‬ ‫ובטיחות‬ ‫ביטחון‬ ‫בהוצאות‬‫ו‬.‫והקמה‬ ‫בפיתוח‬ ‫השקעות‬ ‫תוספת‬ ‫להחלטה‬ ‫קישור‬ ‫להחלטה‬ ‫קישור‬3/12 3.‫מיום‬ ‫החל‬ ‫המדדים‬ ‫סל‬ ‫לפי‬ ‫והחיבור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עדכון‬1.11.2016 ‫ביום‬1.11.2016‫הרשות‬ ‫פרסמה‬‫לתעריפי‬ ‫עדכון‬‫והחיבור‬ ‫החלוקה‬‫ל‬‫באזור‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬‫י‬‫חלוקה‬,‫נגב‬ ,‫מרכז‬ ,‫ירושלים‬‫והגליל‬ ‫חיפה‬ ,‫והעמקים‬ ‫חדרה‬‫רשת‬ ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫להקמה‬ ‫הרישיונות‬ ‫הוראות‬ ‫מכוח‬ ‫וזאת‬ , ‫באזור‬ ‫החלוקה‬‫אלו‬ ‫ים‬. 6 ‫בשנת‬ ‫החל‬ ‫הבחינה‬ ‫תהליך‬ ,‫להתכנס‬ ‫העדכון‬ ‫מועדת‬ ‫שמנעו‬ ‫טכניות‬ ‫מסיבות‬ ‫התעכב‬ ‫העדכון‬2014. 7 ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ :‫המדדים‬ ‫סל‬–20%‫הבנייה‬ ‫תשומות‬ ‫מדד‬ ,–30%‫הקובע‬ ‫המטבע‬ ‫ומדד‬–50%. 8 ‫כל‬ ‫נעשה‬ ‫התעריף‬ ‫עדכון‬6‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫עם‬ ‫או‬ ‫חודשים‬-4%.
 5. 5. -5- 2173274_4 ‫ל‬‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫אחר‬‫הנגב‬‫כדלקמן‬9 : ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.05010.05290.05290.43660.5457 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,504,341698,525643,9522,7291,637 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬1,2796566561,3181,318 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬1.44% ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫המרכז‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00520.04740.14290.14430.16390.1703 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,421,89282,72451,7022,3621,417 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬219217217217217 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬0.10%- ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫ירושלים‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬)‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬0.00550.05000.16980.25970.34970.4995 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,498,528649,362329,6769,9905,994 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬599.41599.41599.41599.41599.41 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬1.00% 9 ‫גדו‬ ‫לצרכנים‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריף‬‫ביום‬ ‫עודכן‬ ‫ובינוניים‬ ‫לים‬8.12.2016‫ביום‬ ‫לתוקף‬ ‫ויכנס‬1.2.2017‫סעיף‬ ‫לעיל‬ ,1.
 6. 6. -6- 2173274_4 ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫והעמקים‬ ‫חדרה‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.04990.07780.07780.19960.1996 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,496,999598,799299,4002,4951,497 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬0649649649649 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬0.91% ‫באזור‬ ‫החלוקה‬ ‫תעריפי‬ ‫עומדים‬ ‫העדכון‬ ‫לאחר‬‫והגליל‬ ‫חיפה‬:‫כדלקמן‬ ‫צרכן‬ ‫סוג‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫גדול‬‫בינוני‬‫קטן‬‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫במ"ק‬ ‫שנתי‬ ‫צריכה‬ ‫סך‬‫מעל‬25 ‫מיליון‬ ‫מעל‬12 ‫מיליון‬ ‫מעל‬ ‫מיליון‬ ‫מעל‬ 100,000 ‫מעל‬ 10,000‫עד‬10,000 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חלוקה‬ ‫תעריף‬0.00550.04990.19350.19360.19950.1995 )‫למ"ק‬ ‫(ש"ח‬ ‫חיבור‬ ‫תעריף‬1,496,572598,629299,3142,4941,497 )‫למטר‬ ‫(ש"ח‬ ‫מרוחק‬ ‫צרכן‬0649649649649 ‫הקודם‬ ‫מהתעריף‬ ‫שינוי‬0.44% ‫קישור‬‫ים‬‫לעדכוני‬‫התעריף‬–‫מרכז‬,‫נגב‬,‫ירושלים‬,‫והעמקים‬ ‫חדרה‬,‫והגליל‬ ‫חיפה‬. 4.‫בים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ושל‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫לחיפוש‬ ‫סביבתי‬ ‫אסטרטגי‬ ‫סקר‬ ‫ביום‬15.12.2016‫ב‬ ‫הנפט‬ ‫יחידת‬ ‫פרסמה‬‫מ‬‫י‬‫במשרד‬ ‫הטבע‬ ‫אוצרות‬ ‫נהל‬‫האנרגיה‬ ,‫הלאומיות‬ ‫התשתיות‬ ‫והמים‬"(‫המשרד‬‫אסטרטגי‬ ‫סקר‬ ,)"‫בים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫ושל‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫לחיפוש‬ ‫סביבתי‬Strategic) Environment Assessment"( )‫הסקר‬)"‫מן‬ ‫כחלק‬ ,‫והפקה‬ ‫חיפוש‬ ‫רישיונות‬ ‫לקבלת‬ ‫התחרותי‬ ‫ההליך‬ ‫ביום‬ ‫שפורסם‬ ,‫בים‬ ‫טבעי‬ ‫וגז‬ ‫נפט‬ ‫של‬15.11.2016,‫ו‬‫כי‬ ‫קבע‬‫מציע‬ ‫כל‬‫והמלצות‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫לשקול‬ ‫נדרש‬ ‫הסקר‬‫הצע‬ ‫מגיבוש‬ ‫כחלק‬‫ת‬.‫ו‬ ‫ביום‬23.6.2016‫הציבור‬ ‫להערות‬ ‫הסקר‬ ‫טיוטת‬ ‫פורסמה‬.‫את‬ ‫נסקור‬ ‫להלן‬‫השינויים‬ ‫עיקרי‬‫חלו‬ ‫אשר‬ ‫ב‬‫של‬ ‫העדכני‬ ‫נוסחן‬‫המלצות‬‫הסקר‬: 4.1.‫הזכויות‬ ‫מתן‬ ‫ומיקום‬ ‫עיתוי‬-‫גבוהה‬ ‫רגישות‬ ‫בעלי‬ ‫גידול‬ ‫בבתי‬ ‫סיסמיים‬ ‫סקרים‬ ‫ביצוע‬ ‫הגבלת‬ .‫מאוד‬
 7. 7. -7- 2173274_4 4.2.‫אקולוגיה‬- 4.2.1.‫ביצוע‬‫נאותות‬ ‫בדיקת‬‫הזכויות‬ ‫מבקשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סביבתית‬‫בציבור‬ ‫ופרסומה‬. 4.2.2.‫ה‬ ‫במדינות‬ ‫למקובל‬ ‫בהתאם‬ ‫המידע‬ ‫ופרסום‬ ‫ים‬ ‫זיהום‬ ‫אירועי‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫דיווח‬- OECD. 4.2.3..‫לציבור‬ ‫והנגשתו‬ ‫הלאומי‬ ‫הימי‬ ‫המידע‬ ‫במרכז‬ ‫המידע‬ ‫ריכוז‬ 4.3.‫וניטור‬ ‫בקרה‬‫ההמלצות‬ ‫יישום‬ ‫אחר‬-‫הטבע‬ ‫אוצרות‬ ‫במינהל‬ ‫הסביבה‬ ‫אגף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דו"ח‬ ‫עריכת‬ ‫הגידול‬ ‫בתי‬ ,‫המידע‬ ‫פערי‬ ‫אודות‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫ירכז‬ ‫אשר‬ ,‫לשנתיים‬ ‫אחת‬ ,‫במשרד‬ ‫וכיו"ב‬;.‫המשרד‬ ‫באתר‬ ‫יפורסם‬ ‫הדו"ח‬ ‫לסקר‬ ‫קישור‬ ‫האנגלית‬ ‫בשפה‬ ‫הסקר‬ ‫לתקציר‬ ‫קישור‬ 5.‫הש‬ ‫סכום‬ ‫בנושא‬ ‫החלטה‬‫מתקן‬ ‫חיבור‬ ‫עבור‬ ‫המשותפות‬ ‫בעלויות‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫תתפות‬PRMS ‫של‬ ‫והפעלה‬ ‫להקמה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לתשלום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫ושינוי‬ ‫חלוקה‬ ‫וצרכני‬ ‫הולכה‬ ‫לצרכני‬ ‫משותף‬ ‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫חלוקה‬ ‫רשת‬PRMS ‫ביום‬15.9.2016‫החלטה‬ ‫הרשות‬ ‫פרסמה‬‫בעלויות‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫השתתפות‬ ‫סכום‬ ‫בנושא‬ ‫המשותפ‬‫ות‬10 ‫מתקן‬ ‫חיבור‬ ‫עבור‬PRMS"(‫המתקן‬)",‫חלוקה‬ ‫ולצרכני‬ ‫הולכה‬ ‫לצרכני‬ ‫משותף‬‫במתחם‬ ‫מתקני‬11 PRMS"(‫המתחם‬‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫חלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לתשלום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫ושינוי‬ )"PRMS. ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ ,‫משותף‬ ‫מתקן‬ ‫החולקים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫צרכני‬ ‫בין‬ ‫הצריכה‬ ‫יחסי‬ ‫התאמת‬ ‫הינה‬ ‫ההחלטה‬ ‫מטרת‬ ‫חלוקת‬ ‫קביעת‬‫מועדי‬ ‫דחיית‬ ‫באמצעות‬ ‫החלוקה‬ ‫לחברות‬ ‫סיוע‬ ‫וכן‬ ,‫במתקן‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫צרכני‬ ‫של‬ ‫הנצרכת‬ ‫הכמות‬ ‫היקף‬ ‫בו‬ ‫למועד‬ ‫עד‬ ‫וזאת‬ ,‫למתקנים‬ ‫ביחס‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫התשלום‬ .‫בהחלטה‬ ‫כאמור‬ ‫משמעותי‬ ‫יהא‬ ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ :‫ההחלטה‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫נסקור‬ ‫להלן‬ 5.1.‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫שלא‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬,‫תכנון‬ ,‫קרקע‬ ‫עלויות‬ ‫(כגון‬ ‫בנפרד‬ ‫מהצרכנים‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫לשימוש‬ ‫שמיועד‬ ‫המתחם‬ ‫בתוך‬ ‫ספציפי‬ ‫למתקן‬ ‫ייוחסו‬ )‫וכיו"ב‬ ‫משותף‬ ‫וציוד‬ ‫פיקוח‬ ‫ה‬ ‫במתקן‬ ‫המוזמנת‬ ‫לקיבולת‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫ולא‬ ,‫בהחלטה‬ ‫כמפורט‬ ,‫החלוקה‬-PRMS‫כמפורט‬ ‫בסעיף‬14(2‫מיום‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫לענייני‬ ‫המועצה‬ ‫בהחלטת‬ )25.6.200612 "(‫ההחלטה‬ ‫המקורית‬.)" 10 ‫בסעיף‬ ‫כמשמעותן‬14(2‫מיום‬ ‫מועצה‬ ‫להחלטת‬ )25.6.2006‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫הולכת‬ ‫מערכת‬ ‫לצרכני‬ ‫מונים‬ ‫"התקנת‬ ‫שעניינה‬–‫אמות‬ ."‫צרכנים‬ ‫חיבורי‬ ‫לעניין‬ ‫והוראות‬ ‫כללים‬ ,‫מידה‬ 11 ‫מתחם‬PRMS‫י‬ ‫לשרת‬ ‫נועד‬ ‫אשר‬.‫אחר‬ ‫מצרכן‬ ‫ותר‬ 12 ‫מיום‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫רשות‬ ‫מועצת‬ ‫החלטת‬25.6.2006‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫הולכת‬ ‫מערכת‬ ‫לצרכני‬ ‫מונים‬ ‫"התקנת‬ ‫שעניינה‬-‫כללים‬ ,‫מידה‬ ‫אמות‬ ."‫צרכנים‬ ‫חיבור‬ ‫לעניין‬ ‫והוראות‬
 8. 8. -8- 2173274_4 5.2.‫לצרכני‬ ‫להעביר‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫שעל‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫בגין‬ ‫המצטבר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫לשלם‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫שעל‬ ‫המצטבר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫ההולכה‬ ‫חיבור‬ ‫כדמי‬13 "(‫חיבור‬ ‫כדמי‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬:‫להלן‬ ‫בנוסחה‬ ‫כמפורט‬ ‫יחושב‬ )" 5.3.‫ערך‬ ‫עלה‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫שעל‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫בגין‬ ‫המצטבר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫ההולכה‬ ‫לצרכני‬ ‫להעביר‬‫של‬ ‫הערך‬ ‫מעליית‬ ‫כתוצאה‬ ,‫המיוחסת‬ ‫השעתית‬ ‫הקיבולת‬ ‫סך‬‫במ"ק‬ ‫שבמתחם‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫המיועד‬ ‫למתקן‬‫ההפרש‬ ‫את‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫ישלים‬ , ‫חודשים‬ ‫שלושה‬ ‫בכל‬ ‫ישולמו‬ ‫אשר‬ ‫שווים‬ ‫תשלומים‬ ‫בארבעה‬ ‫הערך‬ ‫מעליית‬ ‫כתוצאה‬‫במשך‬ ‫שנה‬. 5.4.‫נקבעה‬ ‫וכן‬ ‫הקמתם‬ ‫החלה‬ ‫אשר‬ ‫גת‬ ‫קריית‬ ‫ומתחם‬ ‫נשר‬ ‫מתחם‬ ‫על‬ ‫תחולנה‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫הוראות‬ ‫בין‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫חלוקת‬‫לצרכן‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬‫רשת‬‫במסגרת‬ ‫ההולכה‬‫הסכמים‬ ‫הצדדים‬ ‫בין‬ ‫שנחתמו‬. 5.5.‫כי‬ ,‫יצוין‬‫ההבחנה‬‫סיים‬ ‫טרם‬ ‫אשר‬ ‫חלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫המוטלים‬ ‫התשלומים‬ ‫להסדרת‬ ‫ביחס‬ .‫ההחלטה‬ ‫במסגרת‬ ‫הוסדרה‬ ‫לא‬ ‫להחלטה‬ ‫בשימוע‬ ‫הופיעה‬ ‫אשר‬ ‫המתקן‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫ע‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫לתשלום‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫שינוי‬‫בור‬‫המתקן‬: 5.6.‫מתקני‬ ‫על‬ ‫יחול‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ ‫שינוי‬‫ם‬‫שנחתם‬‫אליהם‬ ‫ביחס‬‫ל‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫הסכם‬‫בין‬ ‫ליום‬ ‫עד‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫בעל‬15.7.2016,‫מתקני‬ ‫לגבי‬ ‫או‬‫ם‬‫ש‬‫י‬‫עד‬ ‫הסכם‬ ‫עבורם‬ ‫יחתם‬‫ליום‬ 31.12.2017,‫לאישור‬ ‫בכפוף‬‫ובכתב‬ ‫מראש‬‫ש‬‫ל‬‫המנהל‬. 5.7.‫מתקני‬‫ם‬‫בסעיף‬ ‫נכללים‬ ‫שלא‬5.6‫ל‬‫עיל‬‫בטבלה‬ ‫קבועים‬ ‫אשר‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬ ‫עליהם‬ ‫יחולו‬ ,2 ‫שבסעיף‬9.‫המקורית‬ ‫להחלטה‬ 5.8.‫מתקני‬ ‫לעניין‬PRMS‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫הקיבולת‬ ‫ואשר‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫המשרתים‬‫עד‬ 40,000‫שעה‬ ‫מ"ק‬-‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫הקבועות‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬PRMS,‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫בסעיף‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬9,‫בהחלטה‬ ‫המפורטות‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫ויוחלפו‬ ‫יעודכנו‬ ,‫המקורית‬ ‫להחלטה‬ 13 ‫מועצה‬ ‫להחלטות‬ ‫בהתאם‬'‫מס‬5/08‫מיום‬12.3.2008'‫ומס‬3/09‫מיום‬29.9.2009. ‫הקיבו‬‫השעתית‬ ‫לת‬(‫במ"ק‬)‫מתקן‬ ‫של‬ ‫ר‬ ‫לבעל‬ ‫המיועד‬‫י‬‫החלוקה‬ ‫שיון‬ ‫שבמתחם‬(‫ת‬‫עודכן‬‫ב‬-1.1.2017 ‫ל‬ ‫אחת‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬-3)‫שנים‬ ‫המשותפות‬ ‫העלויות‬ ‫ששילמו‬ ‫ההיסטוריות‬ ‫ההולכה‬ ‫צרכני‬‫בניכוי‬ , ‫ישר‬ ‫בקו‬ ‫פחת‬ * ‫המצרפית‬ ‫השעתית‬ ‫הקיבולת‬ ‫סך‬ ‫מתקני‬ ‫כלל‬ ‫לספק‬ ‫שיכולים‬ ‫במ"ק‬ ‫ה‬-PRMS‫במתחם‬ _____________________ __ ‫בעל‬ ‫שיעביר‬ ‫התשלום‬ ‫סך‬ ‫לצרכני‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫עלויות‬ ‫בגין‬ ‫ההולכה‬ ‫משותפות‬ = = =
 9. 9. -9- 2173274_4 ‫ש‬ ‫כך‬-80%( ‫השלישית‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫המשולמים‬ ,‫התשלום‬ ‫מסך‬40%( ‫והרביעית‬ )40%‫ישולמו‬ ,) ‫צריכת‬ ‫להיקף‬ ‫ובכפוף‬ ‫בהתאם‬‫שווים‬ ‫רבעוניים‬ ‫בתשלומים‬ ‫ולא‬ ,‫הרלוונטי‬ ‫במתקן‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ .‫קבועים‬ 5.9.‫מתקני‬ ‫לעניין‬PRMS‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫הקיבולת‬ ‫ואשר‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיונות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫המשרתים‬ ‫מעל‬40,000‫שעה‬ ‫מ"ק‬-‫מתקן‬ ‫עבור‬ ‫לתשלום‬ ‫הקבועות‬ ‫הדרך‬ ‫אבני‬PRMS‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫בסעיף‬ ‫שנקבעו‬ ‫כפי‬ ,‫החלוקה‬9‫יעוד‬ ,‫המקורית‬ ‫להחלטה‬‫המפורטות‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫ויוחלפו‬ ‫כנו‬ ‫ש‬ ‫כך‬ ,‫בהחלטה‬-80%( ‫השלישית‬ ‫הדרך‬ ‫באבני‬ ‫המשולמים‬ ,‫התשלום‬ ‫מסך‬20%‫הרביעית‬ ,) (20%( ‫והחמישית‬ )40%-‫הגז‬ ‫צריכת‬ ‫להיקף‬ ‫ובכפוף‬ ‫בהתאם‬ ‫ישולמו‬ ,)‫זו‬ ‫בהחלטה‬ ‫נוספה‬ ‫אשר‬ .‫קבועים‬ ‫שווים‬ ‫רבעוניים‬ ‫בתשלומים‬ ‫ולא‬ ,‫הרלוונטי‬ ‫במתקן‬ ‫הטבעי‬ 5.10.‫בעל‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫ובעל‬ ,‫לעיל‬ ‫כאמור‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ ‫לבעל‬ ‫הסכום‬ ‫בהשבת‬ ‫החל‬ ‫ההולכה‬ ‫רישיון‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הסכומים‬ ‫יקוזזו‬ ,‫הבאה‬ ‫הדרך‬ ‫אבן‬ ‫של‬ ‫התשלום‬ ‫בתנאי‬ ‫עמד‬ ‫החלוקה‬ ‫רישיון‬ .‫בהתאם‬ 5.11.‫ביחס‬ ‫החיבור‬ ‫דמי‬ ‫מתקציב‬ ‫היחסי‬ ‫לחלקו‬ ‫בהתייחס‬ ‫יחושב‬ ‫ספציפי‬ ‫תשלום‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הסכום‬ ‫ה‬ ‫לתעריף‬-PRMS‫ב‬ ‫כמפורט‬ ‫החלוקה‬ ‫לרשת‬.‫הרשות‬ ‫שפרסמה‬ ‫האחרון‬ ‫עדכון‬ ‫להחלטה‬ ‫קישור‬ III‫שימועים‬ 6.‫הנפט‬ ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫בטחונות‬ ‫למתן‬ ‫הנחיות‬ ‫ביום‬16.11.2016‫ל‬ ‫הנחיות‬ ‫טיוטת‬ ‫את‬ ,‫הציבור‬ ‫להערות‬ ,‫במשרד‬ ‫טבע‬ ‫אוצרות‬ ‫מנהל‬ ‫פרסם‬‫מתן‬ ‫השימוע‬ .‫נפט‬ ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫בטחונות‬‫מתייחס‬‫מיום‬ ‫להנחיות‬ '‫ב‬ ‫פרק‬ ‫לתיקון‬17.9.2014"(‫ההנחיות‬ ‫הקיימות‬‫הביטוח‬ ‫לפוליסות‬ ‫הנוגע‬ ,)""(‫השימוע‬.)"‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫לא‬‫ל‬ ‫ביחס‬ ‫מהותי‬'‫א‬ ‫פרק‬‫להנחיות‬ ( ‫הקיימות‬‫ערבויות‬)‫בנקאיות‬. :‫השימוע‬ ‫עיקרי‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ ‫הביטוח‬ ‫דרישות‬ 6.1.‫הזכות‬ ‫בעל‬‫בין‬ ‫חברות‬ ‫אצל‬ ‫המקובלים‬ ‫הביטוחים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫חשבונו‬ ‫על‬ ,‫יבטח‬-‫לחיפוש‬ ‫לאומיות‬ ‫לממונה‬ ‫ויגיש‬ ‫גז‬ ‫או‬ ‫נפט‬ ‫של‬ ‫הפקה‬ ‫או‬,‫שנתי‬ ‫באופן‬,‫אישור‬‫י‬‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫ביטוח‬14 . 6.2.‫י‬ ‫הביטוחים‬‫י‬‫דירוג‬ ‫בעלות‬ ‫מוכרות‬ ‫ביטוח‬ ‫חברות‬ ‫אצל‬ ‫עשו‬(-A),‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫או‬,‫הדירוג‬ ‫מחברת‬ S&P"( ‫דומה‬ ‫בינ"ל‬ ‫מחברה‬ ‫מקביל‬ ‫דירוג‬ ‫או‬‫הדירוג‬ ‫חברות‬‫מ‬ ‫בשונה‬ ‫אך‬ ,)"‫האמור‬ ‫ן‬‫בהנחיות‬ ,‫הקיימות‬‫רשאי‬ ‫יהא‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬‫ב‬ ‫גם‬ ‫לבטח‬‫אמצעות‬( ‫המדורגת‬ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬BBB)‫גבוה‬ ‫או‬ ,‫יותר‬‫הדירוג‬ ‫חברות‬ ‫ע"י‬,‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫שחלקה‬ ‫ובלבד‬10%.‫הביטוח‬ ‫פוליסת‬ ‫היקף‬ ‫מסך‬ 14 .‫זה‬ ‫בשימוע‬ ‫נוסף‬ ‫אשר‬ ,‫להנחיות‬ '‫ב‬ ‫לנספח‬ ‫בהתאם‬ ‫יוגש‬ ‫הביטוח‬ ‫אישור‬
 10. 10. -10- 2173274_4 6.3."‫"שבויה‬ ‫ביטוח‬ ‫בחברת‬ ‫ביטוח‬(captive insurance company‫י‬ )‫י‬‫וחברת‬ ‫במידה‬ ‫עשה‬ ‫הביטוח‬,‫שלה‬ ‫המשנה‬ ‫מבטחי‬ ‫או‬,( ‫בדירוג‬ ‫מדורגים‬-A),‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫או‬.‫הדירוג‬ ‫חברות‬ ‫ע"י‬ 6.4.‫בד‬ ‫שירדה‬ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬‫ירוג‬‫הביטוח‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬‫הפוליסה‬ ‫את‬ ‫ולהפעיל‬ ‫להמשיך‬ ‫תוכל‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬60,‫בלבד‬ ‫יום‬‫אלא‬‫באישור‬‫של‬ ‫מיוחד‬"( ‫הממונה‬‫הנ‬‫בד‬ ‫ירידה‬ ‫חיות‬‫י‬‫רוג‬.)" 6.5.‫כיסוי‬ ,‫הפחות‬ ‫לכל‬ ,‫ויכלול‬ ‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬ ‫לכיסוי‬ ‫יתאים‬ ‫הביטוח‬‫ל‬‫אובדן‬ ‫למתקנים‬ ‫(וביחס‬ ‫ונכסים‬ ‫לציוד‬ ,‫למתקנים‬ ‫נזק‬ ‫או‬‫שכורים‬–‫לדרוש‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫מחויב‬ ‫חיוניים‬ ‫ונכסים‬ ‫ציוד‬ ‫מתקנים‬ ‫לאותם‬ ‫ביחס‬ ‫ניקוי‬ ‫ופעולות‬ ‫הריסות‬ ‫סילוק‬ ‫לבטח‬ ‫מהמשכיר‬ ,‫הבאר‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ;‫תאונה‬ ‫בשל‬ ‫הנדרשות‬ ‫ניקוי‬ ‫ופעולות‬ ‫הריסות‬ ‫סילוק‬ ;)‫בשימושו‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫סביבתי‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫זיהום‬ ‫כל‬ ,‫מחדש‬ ‫קידוח‬‫ההפקה‬ ‫ו/או‬ ‫החיפוש‬ ‫מפעילות‬ ‫כתוצאה‬ ‫נגרם‬ ‫אשר‬; ‫שלישי‬ ‫לצד‬ ‫שנגרמה‬ ‫גופנית‬ ‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫נזק‬ ‫או‬ ‫רכוש‬ ‫אובדן‬–‫שנגרמו‬‫החיפוש‬ ‫מפעילות‬ ‫כתוצאה‬ ‫ההפקה‬ ‫ו/או‬. 6.6.‫בביטוח‬ ‫יחזיקו‬ ‫מטעמו‬ ‫המשנה‬ ‫שקבלני‬ ‫לכך‬ ‫אחראי‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬‫מתאימים‬ ‫ים‬‫מכס‬ ‫אשר‬‫ים‬‫את‬ ‫הסיכונים‬‫העניין‬ ‫לפי‬ ,‫להם‬ ‫הרלוונטיים‬.‫מאמציו‬ ‫מיטב‬ ‫את‬ ‫יבצע‬ ‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫להס‬,‫תביעה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫ויתור‬ ‫דרת‬‫תחלוף‬.‫המשנה‬ ‫קבלני‬ ‫מצד‬ ‫המדינה‬ ‫כנגד‬ ‫וכיו"ב‬ 6.7.,‫להגיש‬ ‫נדרש‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬60,‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬ ‫לפני‬ ‫יום‬‫תכלול‬ ‫אשר‬ ‫מפורטת‬ ‫ביטוחים‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫קיצוני‬ ‫בתרחיש‬ ‫הכרוכות‬ ‫העלויות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫ומתודולוגיית‬ ‫האחריות‬ ‫גבולות‬ ‫על‬ ‫הסבר‬ ‫איבוד‬.‫באר‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ 6.8.‫הז‬ ‫בעל‬‫כי‬ ‫יוודא‬ ‫בנפט‬ ‫כות‬‫לכיסוי‬ ‫נוסף‬ ‫מבוטח‬ ‫יהיו‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ומשרדי‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ,‫תחלוף/שיבוב‬ ‫זכות‬ ‫על‬ ‫מוותרת‬ ‫הביטוח‬ ‫וחברת‬ ,‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫מחדל‬ ‫או‬ ‫למעשה‬ ‫אחריות‬ ‫כלפיהן‬ ‫חזרה‬ ‫או‬ ‫השתתפות‬ ,‫תביעה‬15 ‫לממונה‬ ‫בהודעה‬ ‫אלא‬ ‫לביטול‬ ‫תינתן‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫פוליסה‬ .30 .‫מראש‬ ‫יום‬ 6.9.‫הנפט‬ ‫זכות‬ ‫בעל‬‫יגיש‬30‫מדי‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ,‫הפקה‬ ‫או‬ ‫פיתוח‬ ,‫חיפוש‬ ‫פעולת‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫עסקים‬ ‫ימי‬ ‫שנה‬‫הביטוח‬ ‫פוליסת‬ ‫בדבר‬ ‫בינלאומי‬ ‫ברוקר‬ ‫בחתימת‬ ‫או‬ ‫המבטח‬ ‫בחתימת‬ ‫אישור‬ ‫לממונה‬ ‫בשימוע‬ ‫הנזכרות‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬. 6.10.‫הביטוח‬ ‫בדרישות‬ ‫עמד‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫בשימוע‬ ‫הנזכרות‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬‫או‬ , ‫שהביטוח‬‫פקע‬ ‫או‬ ‫בוטל‬‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬‫רשאי‬ ,‫חלופי‬ ‫חדש‬ ‫ביטוח‬ ‫העמיד‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫ובעל‬ ‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לחלט‬ ‫הממונה‬‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המועמדת‬‫ממנה‬ ‫חלק‬ ‫או‬. ‫לתוקף‬ ‫ההנחיות‬ ‫כניסת‬ 6.11.‫קיימים‬ ‫זכויות‬ ‫לבעלי‬ ‫ביחס‬ ‫לתוקף‬ ‫יכנסו‬ ‫ההנחיות‬-‫ביום‬1.1.2017. 15 .‫משנה‬ ‫קבלני‬ ‫של‬ ‫פוליסות‬ ‫כלפי‬ ‫וגם‬ ‫ציוד‬ ‫משכיר‬ ‫של‬ ‫בפוליסות‬ ‫גם‬ ‫רלוונטי‬ ‫זה‬ ‫סעיף‬
 11. 11. -11- 2173274_4 6.12.‫הגישו‬ ‫אשר‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫או‬ ,‫הפקה‬ ‫או‬ ‫פיתוח‬ ,‫חיפוש‬ ‫פעילות‬ ‫במהלך‬ ‫נמצאים‬ ‫אשר‬ ‫זכויות‬ ‫בעלי‬ ‫ההנחיות‬ ‫פרסום‬ ‫לפני‬ ‫אלו‬ ‫פעולות‬ ‫לאישור‬ ‫בקשה‬–‫עד‬ ‫הביטוח‬ ‫תכנית‬ ‫את‬ ‫יגישו‬60‫יום‬‫מיום‬ 1.1.2017‫עד‬ ‫יוגש‬ ‫הביטוח‬ ‫אישור‬ .45.‫הביטוח‬ ‫תכנית‬ ‫הגשת‬ ‫מועד‬ ‫לאחר‬ ‫ימים‬ 6.13.‫ע‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫בו‬ ‫במקרה‬‫פקע‬ ‫או‬ ‫בוטל‬ ‫שהביטוח‬ ‫או‬ ,‫הביטוח‬ ‫בדרישות‬ ‫מד‬‫סיבה‬ ‫מכל‬ , ,‫שהיא‬‫חלק‬ ‫או‬ ‫הערבות‬ ‫את‬ ‫לחלט‬ ‫הממונה‬ ‫רשאי‬ ,‫חלופי‬ ‫חדש‬ ‫ביטוח‬ ‫העמיד‬ ‫לא‬ ‫הזכות‬ ‫ובעל‬ ,‫ממנה‬‫ו‬‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬ ‫אי‬ ‫בכך‬ ‫לראות‬ ‫הממונה‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫כן‬‫הזכות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫והוראות‬‫וכן‬ ,‫יה‬‫הזכות‬ ‫את‬ ‫לבטל‬‫הזכו‬ ‫לבעל‬ ‫ניתן‬ ‫אשר‬‫ת‬. 6.14.‫ככל‬‫כניס‬ ‫מועד‬ ,‫הנראה‬‫תן‬‫אלו‬ ‫הנחיות‬ ‫של‬ ‫לתוקף‬‫יעודכן‬.‫זה‬ ‫בעניין‬ ‫החלטה‬ ‫תתפרסם‬ ‫כאשר‬ IV‫כללי‬ 7.‫מתן‬‫אישור‬‫העברת‬‫הבעלות‬‫ב‬‫אנרג'יאן‬ ‫לחברת‬ ‫וכריש‬ ‫תנין‬ ‫חזקות‬ ‫ביום‬13.12.2016( ‫תנין‬ ‫בחזקות‬ ‫הבעלות‬ ‫להעברת‬ ‫אישור‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫העניק‬16-I( ‫וכריש‬ )17-I)"(‫תנין‬" "‫ו‬‫כריש‬)""( ‫בע"מ‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫אנרג'יאן‬ ‫היוונית‬ ‫לחברה‬‫אנרג'יאן‬‫בהתאם‬ ‫הינה‬ ‫ההחלטה‬ .)"‫למתווה‬ ‫את‬ ‫ימכרו‬ ‫ולוויתן‬ ‫תמר‬ ‫בזכויות‬ ‫המחזיקות‬ ‫החברות‬ ‫לפיו‬‫אחזקותיהן‬‫אלו‬ ‫בחזקות‬‫הגברת‬ ‫לצורך‬ .‫הנפט‬ ‫מועצת‬ ‫להמלצות‬ ‫בהתאם‬ ‫נעשתה‬ ‫ההחלטה‬ .‫הטבעי‬ ‫והגז‬ ‫הנפט‬ ‫במשק‬ ‫התחרות‬ ‫לפרסום‬ ‫קישור‬ 8.‫מיום‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬ ‫המלצות‬6.12.2016 8.1.‫לאישור‬ ‫המלצה‬‫הנאה‬ ‫וטובות‬ ‫זכויות‬ ‫לשעבוד‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ ‫תשתיות‬ ‫אוורסט‬ ‫בקשת‬ ‫ודלית‬ ‫תמר‬ ‫בחזקות‬–‫העברת‬ ‫הליך‬ ‫לסיום‬ ‫בכפוף‬ ‫השעבוד‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬ 3.5%"( ‫בע"מ‬ ‫מדיטרניאן‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫מהחזקות‬‫אנרג'י‬ ‫נובל‬‫לאוורסט‬ ‫בחזקות‬ )"‫תשתיות‬ ‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬"(‫אוורסט‬)",‫ובכפוף‬‫ל‬‫החברות‬ ‫שאר‬ ‫הסכמת‬‫ולתנאים‬.‫הממונה‬ ‫שיקבע‬ 8.2.‫ל‬ ‫המלצה‬‫ו"כרי‬ "‫"תנין‬ ‫בחזקות‬ ‫זכויות‬ ‫העברת‬ ‫אישור‬"‫ש‬–‫הנפט‬ ‫מועצת‬‫אישור‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ( ‫תנין‬ ‫בחזקות‬ ‫הזכויות‬ ‫להעברת‬ ‫הבקשה‬16-I( ‫וכריש‬ )17-I‫דלק‬ ,‫אנרג'י‬ ‫מנובל‬ ‫המועצה‬ ) ‫קידוחים‬-‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬‫חיפושי‬ ‫ואבנר‬‫נפט‬.‫לאנרג'יאן‬ 8.3.‫דרום‬ ‫לוויתן‬ ‫בחזקות‬ ‫התמלוג‬ ‫על‬ ‫ושעבוד‬ ‫תמלוג‬ ‫ורישום‬ ‫לאישור‬ ‫רציו‬ ‫בקשת‬ ‫לאישור‬ ‫המלצה‬ ‫וצפון‬–‫מועצת‬‫ה‬ ‫על‬ ‫ושעבוד‬ ‫רישום‬ ‫אישור‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ‫הנפט‬.‫לוויתן‬ ‫במאגר‬ ‫תמלוג‬ ‫קישור‬‫להמלצות‬
 12. 12. -12- 2173274_4 9.‫מפעל‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫להקמה‬ ‫ראשונית‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫להכנת‬ ‫סיוע‬ ‫למתן‬ ‫מכרז‬GTL‫בישראל‬ ‫בהמשך‬‫ל‬‫בעניין‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬‫לתחבורה‬ ‫בנפט‬ ‫התלות‬ ‫צמצום‬16 ‫גילויי‬ ‫ובעקבות‬‫ה‬‫גז‬‫ה‬‫טבעי‬ ,‫בישראל‬‫ביום‬ ‫המשרד‬ ‫פרסם‬13.10.2016'‫מס‬ ‫פומבי‬ ‫מכרז‬ ‫הראשית‬ ‫המדענית‬ ‫לשכת‬ ‫באמצעות‬ 55/2016‫למתן‬‫סי‬‫ראשונית‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫להכנת‬ ‫וע‬(pre-feasibility)‫מפעל‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫להקמה‬ GTL(Gas to Liquid)‫בישראל‬,‫ההנדסיות‬ ,‫הטכנולוגיות‬ ‫המשמעויות‬ ‫את‬ ‫ותבחן‬ ‫תנתח‬ ‫אשר‬ ‫כאמור‬ ‫מפעל‬ ‫מהקמת‬ ‫הנובעות‬ ‫והכלכליות‬ ,‫הסביבתיות‬"(‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬.)" ‫ני‬ ‫הבהרה‬ ‫שאלות‬‫ליום‬ ‫עד‬ ‫להגיש‬ ‫היה‬ ‫תן‬15.12.2016;‫ליום‬ ‫עד‬ ‫להגיש‬ ‫ניתן‬ ‫הצעות‬12.1.2017. :‫המכרז‬ ‫עיקרי‬ ‫יפורטו‬ ‫להלן‬ 9.1.‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬GTL‫תבוצע‬‫וביחס‬ ‫בישראל‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫ספציפי‬ ‫לאתר‬ ‫ביחס‬ ‫המייצר‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬3,000.)‫יותר‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫(ממודול‬ ‫לפחות‬ ‫ליום‬ ‫סינטטי‬ ‫דלק‬ ‫חביות‬ 9.2.‫הסיוע‬ ‫סכום‬–‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ‫המציע‬-50%‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫ביצוע‬ ‫מעלות‬‫המציע‬ ‫הצעת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫או‬‫של‬ ‫סך‬200,000‫ש"ח‬‫מב‬ ‫הנמוך‬ ‫לפי‬ ,‫י‬.‫ניהם‬ 9.3.‫סף‬ ‫תנאי‬- 9.3.1.‫ל‬ ‫המציע‬ ‫על‬,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫הכוללים‬ ‫שונים‬ ‫סף‬ ‫בתנאי‬ ‫עמוד‬‫התקשר‬‫ות‬‫גופים‬ ‫עם‬ ‫המקצועיים‬ ‫הסף‬ ‫בתנאי‬ ‫עומדים‬ ‫אשר‬ ‫נוספים‬ ‫משתתפים‬‫הבאים‬: 9.3.1.1.‫ל‬ ‫שעשויה‬ ‫לאומית/מקומית‬ ‫תשתית‬ ‫בעל‬ ‫משתתף‬‫התאים‬ ‫ה‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬GTL,‫ומוצריו‬ ‫נפט‬ ‫להולכת‬ ‫צנרת‬ ,‫זיקוק‬ ‫(מתקן‬ )'‫וכו‬ ‫ניפוק‬ ‫מתקן‬ 9.3.1.2.‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫מוכחת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בעל‬ ‫משתתף‬GTL. 9.3.1.3.‫ניהול‬ ‫או‬ ‫תכנון‬ ‫או‬ ‫הנדסי‬ ‫בייעוץ‬ ‫מוכח‬ ‫וניסיון‬ ‫ידע‬ ‫בעל‬ ‫משתתף‬ ‫פטרוכימיה‬ ‫או‬ ‫אנרגיה‬ ‫מפעלי‬ ‫שני‬ ,‫לפחות‬ ,‫להקמת‬ ‫פרויקט‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬100‫ארה‬ ‫דולר‬ ‫מיליון‬.‫מתקן‬ ‫לכל‬ ,‫לפחות‬ ‫"ב‬ 9.4.‫ההסכם‬ ‫תקופת‬–‫ל‬ ‫הסכם‬ ‫על‬ ‫יחתום‬ ‫הזוכה‬-12‫הזכות‬ ‫עומדת‬ ‫בלבד‬ ‫למשרד‬ ‫כאשר‬ ,‫חודשים‬ .‫מראש‬ ‫בהודעה‬ ,‫נוספת‬ ‫לשנה‬ ‫ההסכם‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫להאריך‬ ‫הבלעדית‬ 9.5.‫הזוכה‬ ‫ההצעה‬ ‫לבחירת‬ ‫תהליך‬–‫יבחנו‬ ‫ההצעות‬‫פי‬ ‫על‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫שיקבע‬ ‫ניקוד‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫וידורגו‬ :‫הבאים‬ ‫הקריטריונים‬(1)‫הקיימת‬ ‫המוצע/התשתית‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫הבסיסית‬ ‫ההתאמה‬ ‫מידת‬‫בידי‬ ‫הנוספים‬ ‫המשתתפים‬ ‫הגופים‬ ‫ו/או‬ ‫המציע‬‫מפעל‬ ‫הקמת‬ ‫לצרכי‬GTL(25%)‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬; 16 ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬5327‫מיום‬ "‫בתחבורה‬ ‫בנפט‬ ‫הישראלית‬ ‫התלות‬ ‫"הפחתת‬13.1.2013.
 13. 13. -13- 2173274_4 (2)‫מפעל‬ ‫להקמת‬ ‫בהצעה‬ ‫המוצעת‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫הבשלות/הישימות‬ ‫מידת‬GTL (25%)‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬;(3)‫והיד‬ ‫הניסיון‬ ‫מידת‬‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫בהקמה‬ ‫התכנוני‬ ‫או‬ ‫ההנדסי‬ ‫ע‬ ‫מפעל‬ ‫והקמת‬ ‫בכלל‬ ‫ופטרוכימיה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מפעלי‬GTL‫בפרט‬(25%)‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬;(4)‫היקף‬ ‫ההצעה‬ ‫תכולת‬–‫ו‬ ‫אחד‬ ‫ספציפי‬ ‫מאתר‬ ‫ביותר‬ ‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬‫היתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫/או‬‫מספר‬ ‫של‬ ‫באתר‬ ‫טכנולוגיות‬( ‫יחיד‬10%‫ו‬ )‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬-(5‫כללית‬ ‫התרשמות‬ )( ‫ההצעה‬ ‫מאיכות‬15% )‫הסופי‬ ‫הניקוד‬ ‫מן‬. ‫לבחור‬ ‫לא‬ ‫או‬ ,‫אחד‬ ‫בזוכה‬ ‫לבחור‬ ‫או‬ ,‫הדירוג‬ ‫סדר‬ ‫לפי‬ ‫זוכים‬ '‫במס‬ ‫לבחור‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫המשרד‬ .‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫זוכה‬ ‫באף‬ 9.6.‫בנקאית‬ ‫ערבות‬-‫הזוכה‬‫ימציא‬‫תוך‬14,‫להתקשרות‬ ‫וכתנאי‬ ,‫זכייתו‬ ‫על‬ ‫ההכרזה‬ ‫ממועד‬ ‫יום‬ ‫בסך‬ ‫בנקאית‬ ‫ערבות‬5%‫מסכ‬‫הסיוע‬ ‫ום‬‫עד‬ ‫בתוקף‬ ‫ותעמוד‬ ‫להסכם‬ ‫תצורף‬ ‫אשר‬60‫ימים‬ .‫ההתקשרות‬ ‫סיום‬ ‫ממועד‬ 9.7.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬-‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬‫תכלול‬:‫הבאים‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫ובדיקה‬ ‫ניתוח‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ , 9.7.1.‫ראשון‬ ‫חלק‬-‫האתר‬ ‫והתאמת‬ ‫הקיימים‬ ‫והאילוצים‬ ‫הצרכים‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫בחינה‬ ‫מפעל‬ ‫להקמת‬GTL–‫והצרכים‬ ‫המשאבים‬ ‫ניתוח‬ ,‫המפעל‬ ‫והיקף‬ ‫גודל‬ ‫בחינת‬ ,‫סביבה‬ ‫(איכות‬ ‫הצפויות‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫הדרישות‬ ‫מיפוי‬ ,‫הנדרשים‬ ‫הפיסיים‬ )‫ובטיחות‬ ‫בטחון‬‫הקיים‬ ‫האתר‬ ‫התאמת‬ ‫וניתוח‬‫מפעל‬ ‫להקמת‬GTL. 9.7.2.‫שני‬ ‫חלק‬-‫אפ‬‫של‬ ‫עקרוני‬ ‫טכני‬ ‫יון‬‫או‬ ‫מפעל‬‫פטימ‬‫א‬‫לי‬–‫קונפיגורציה‬ ‫זיהוי‬ ‫מפעל‬ ‫לתכנון‬ ‫מועדפת‬GTL‫סקירת‬ ;‫והתפעוליות‬ ‫הטכניות‬ ‫המשמעויות‬ ‫ובחינת‬ ‫הייצור‬ ‫מתקני‬ ‫עם‬ ‫האינטגרציה‬ ‫מידת‬ ‫סקירת‬ ;‫במתקן‬ ‫הנדרשים‬ ‫המרכיבים‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫הייצור‬ ‫בכושר‬ ‫ושינויים‬ ‫חיים‬ ‫משך‬ ,‫זמינות‬ ,‫נצילות‬ ‫אומדן‬ ;‫הקיימים‬ ‫א‬ ;‫המתקן‬ ‫של‬‫ו‬‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫הייצור‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫המוצע‬ ‫האתר‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫מדן‬ ,‫נצילות‬ ,‫יעילות‬‫משוערים‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬ ‫הצגת‬ ;'‫וכו‬ ‫לוואי‬ ‫תוצרי‬ ,‫תפוקות‬ ‫היתרים‬ ‫קבלת‬ ,‫לתכנון‬ ‫הנדרש‬ ‫הזמן‬ ‫למשך‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫הפרויקט‬ ‫למימוש‬ .‫המפעל‬ ‫והקמת‬ 9.7.3.‫חלק‬‫שלישי‬-‫מפעל‬ ‫ותפעול‬ ‫להקמה‬ ‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫בדיקת‬GTL–‫א‬‫ו‬‫מדן‬ ‫התוצר‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫ערכם‬ ‫לגבי‬ ‫תחזית‬ ‫מתן‬ ;‫הצפויות‬ ‫והתפעול‬ ‫ההקמה‬ ‫עלויות‬‫ים‬ ‫א‬ ;‫כלכליות‬ ‫השלכות‬ ‫בעלי‬ ‫סיכונים‬ ‫מיפוי‬ ;‫מהמתקן‬ ‫הצפויים‬‫ו‬‫המדדים‬ ‫מדן‬ ‫המתקן‬ ‫לפעילות‬ ‫הצפויים‬-( ‫פנימי‬ ‫תשואה‬ ‫שיעור‬IRR‫תגמולים‬ ‫של‬ ‫נוכחי‬ ‫ערך‬ ,) ( ‫עתידיים‬NPV‫החזר‬ ‫ותקופת‬ )‫ההשקעה‬‫למספר‬ ‫רגישות‬ ‫ניתוחי‬ ‫ביצוע‬ ; ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫לפי‬ ‫תרחישים‬‫טבעי‬‫ועו‬ ‫התוצרים‬ ‫של‬ ‫הצפוי‬ ‫המכירה‬ ‫מחיר‬ ,‫מיפוי‬ ;‫ד‬ ‫תכנון‬ ,‫רגולציה‬ ‫סיכוני‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫המדינה‬ ‫מצד‬ ‫נדרשים‬ ‫משלימים‬ ‫אמצעים‬ ‫של‬ .‫וביקוש‬ ‫אספקה‬
 14. 14. -14- 2173274_4 9.8.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫לביצוע‬ ‫זמנים‬ ‫לוחות‬- 9.8.1.‫ראשון‬ ‫חלק‬ ‫השלמת‬–‫תוך‬4;‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ 9.8.2.‫שני‬ ‫חלק‬ ‫השלמת‬–8;‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ 9.8.3.‫שלישי‬ ‫חלק‬ ‫השלמת‬-‫תוך‬12.‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫ממועד‬ ‫חודשים‬ .‫בנפרד‬ ‫ושלב‬ ‫שלב‬ ‫לכל‬ ‫המשרד‬ ‫באישור‬ ‫ומותנה‬ ‫מדורג‬ ‫הינו‬ ‫הבדיקה‬ ‫שלבי‬ ‫ביצוע‬ 9.9.‫הסיוע‬ ‫כספי‬ ‫העברת‬ ‫אופן‬–‫הסיוע‬ ‫כספי‬‫ב‬ ‫לזוכה‬ ‫ישולמו‬-3:‫תשלומים‬ 9.9.1.30%.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫הראשון‬ ‫החלק‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫ישולם‬ ‫הסיוע‬ ‫מסכום‬ 9.9.2.30%‫איש‬ ‫לאחר‬ ‫ישולם‬ ‫הסיוע‬ ‫מסכום‬.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫השני‬ ‫החלק‬ ‫ור‬ 9.9.3.40%.‫ההיתכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫של‬ ‫השלישי‬ ‫החלק‬ ‫אישור‬ ‫לאחר‬ ‫ישולם‬ ‫הסיוע‬ ‫מסכום‬ ‫למכרז‬ ‫קישור‬ 10.‫מיום‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬ ‫המלצות‬28.9.2016 10.1."‫"תמר‬ ‫חזקות‬I/12‫ודלית‬I/13 ‫של‬ ‫להעברה‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫הנפט‬ ‫מועצת‬3%‫של‬ ‫אופציה‬ ‫וכן‬1%"‫"תמר‬ ‫בחזקות‬ I/12‫ודלית‬I/13–‫מנ‬‫לאוורסט‬ ‫אנרג'י‬ ‫ובל‬‫לביטוח‬ ‫חברה‬ ‫הראל‬ ‫מקבוצת‬,‫בכפוף‬,‫היתר‬ ‫בין‬ , ‫העסקה‬ ‫להשלמת‬‫סופי‬ ‫באופן‬‫ול‬‫המתווה‬ ‫בהוראות‬ ‫עמידה‬. ‫בכל‬ ‫חיובית‬ ‫עקרונית‬ ‫עמדה‬ ‫הביעה‬ ‫המועצה‬‫ל‬ ‫לבקשה‬ ‫הנוגע‬‫אלה‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שעבוד‬‫הדגישה‬ ‫אך‬ , ‫לשם‬ ‫במועצה‬ ‫נוסף‬ ‫דיון‬ ‫ויידרש‬ ‫וייתכן‬ ,‫הבהרה‬ ‫הדורשים‬ ‫נושאים‬ ‫כוללת‬ ‫שהוגשה‬ ‫הבקשה‬ ‫כי‬ .‫סופי‬ ‫אישור‬ 10.2.)‫בים‬ ‫והפקתו‬ ‫נפט‬ ‫לחיפושי‬ ‫פעולה‬ ‫(עקרונות‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬‫התשע"ה‬ ,)‫(תיקון‬-2015- ‫ביום‬8.7.2015‫פרס‬‫המשרד‬ ‫ם‬,‫הציבור‬ ‫לשימוע‬ ,‫את‬‫פעולה‬ ‫(עקרונות‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬ )‫בים‬ ‫והפקתו‬ ‫נפט‬ ‫לחיפושי‬‫התשע"ה‬ ,)‫(תיקון‬-2015"(‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬,)"‫ה‬‫כוללות‬ ‫קידוח‬ ‫מפעילי‬ ‫של‬ ‫ולניסיונם‬ ‫והמקצועית‬ ‫הכלכלית‬ ‫ליכולתן‬ ‫התייחסות‬/‫ו‬‫חברות‬ ‫או‬‫אשר‬ ‫בקשות‬ ‫הגישו‬ ‫ו/או‬ ‫להגיש‬ ‫עתידים‬.‫ונפט‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫לחיפושים‬ ‫רישיונות‬ .‫הערות‬ ‫למועצה‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫ובשלב‬ ‫למועצה‬ ‫הוצגה‬ ‫הנפט‬ ‫תקנות‬ ‫טיוטת‬ ‫ביום‬ ‫משרדנו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פורסמה‬ ‫התיקון‬ ‫לתוכן‬ ‫בנוגע‬ ‫סקירה‬15.7.2015–‫לסקירה‬ ‫קישור‬.
 15. 15. -15- 2173274_4 10.3.‫רישיון‬370"‫"ישי‬-:‫הבאות‬ ‫הבקשות‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫המליצה‬ ‫המועצה‬ 10.3.1.‫בחברת‬ ‫השליטה‬ ‫העברת‬‫לימיטד‬ ‫גרופ‬ ‫אנרג'י‬ ‫ג'נסיס‬‫המחזיקה‬‫השקעות‬ ‫בפרנדום‬ ‫בע"מ‬"(‫פנדרום‬‫ברישיון‬ ‫שמחזיקה‬ )"370,"‫/"ישי‬‫ש‬ ‫כך‬‫מחברת‬ ‫תעבור‬ ‫השליטה‬ ‫בע"מ‬ ‫אחזקות‬ ‫נורישה‬‫לחברת‬‫אנרגיה‬ ‫תגליות‬ ‫אדן‬.‫בע"מ‬. 10.3.2.‫של‬ ‫העברה‬23.5%‫פרנדום‬ ‫מזכויות‬‫בע"מ‬ ‫גז‬ ‫אנד‬ ‫אויל‬ ‫נאממאקס‬ ‫לחברת‬ "(‫נאממאקס‬)"‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬ ‫ולחברת‬–‫מוגבלת‬ ‫שותפות‬ "(‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬.)" 10.3.3.‫העברת‬9%‫של‬ ‫מזכויותיה‬‫ל‬ ‫בע"מ‬ ‫השקעות‬ ‫דאדן‬ ‫חברת‬,‫ישראלית‬ ‫הזדמנות‬ ‫נאממאקס‬.‫ופרנדום‬ 10.4.‫רישיון‬403"‫"חתרורים‬–‫לאישור‬ ‫הבקשה‬ ‫את‬ ‫לדחות‬ ‫המליצה‬ ‫המועצה‬‫תמלוג‬‫לאחר‬ , ‫סעיף‬ ‫בהוראות‬ ‫עמדה‬ ‫לא‬ ‫שהחברה‬13(4‫להנחיות‬ )‫סעיף‬ ‫לעניין‬76‫התשי"ב‬ ,‫הנפט‬ ‫לחוק‬-1952 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫ערכם‬ ‫אשר‬ ‫חוזיים‬ ‫תמלוגים‬ ‫העברת‬ ‫המגבילות‬5%‫וינוצל‬ ‫שיופק‬ ‫הנפט‬ ‫מערך‬ ‫הזכות‬ ‫במסגרת‬17 . ‫להמלצות‬ ‫קישור‬ 17 ‫שע‬ ‫חוזיים‬ ‫תמלוגים‬ ‫הממונה‬ ‫יאשר‬ ‫חריגים‬ ‫במקרים‬‫על‬ ‫עולה‬ ‫רכם‬5%‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שערכם‬ ‫ובתנאי‬10%‫וינוצל‬ ‫שיופק‬ ‫הנפט‬ ‫מערך‬ .‫הזכות‬ ‫במסגרת‬

×