Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Doch reshut_2015

19 views

Published on

דו"ח מצב משק החשמל לשנת 2015

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Doch reshut_2015

 1. 1. ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫מצב‬ ‫דו״ח‬ 2015 ‫לשנת‬
 2. 2. 2 ‫היו”ר‬ ‫דבר‬ 2015 ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫למצב‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫הערכת‬ ‫של‬ 2015 ‫לשנת‬ ‫המצב‬ ‫הערכת‬ ‫דוח‬ ‫את‬ ‫בפניכם‬ ‫להניח‬ ‫מתכבדת‬ ‫הריני‬ ‫הצוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ונערך‬ ‫הוכן‬ ‫זה‬ ‫דו"ח‬ .‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ ‫מטעם‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫במשק‬ ‫השונים‬ ‫ולשחקנים‬ ‫לציבור‬ ‫לשקף‬ ‫מטרה‬ ‫מתוך‬ ,‫הרשות‬ ‫של‬ ‫המקצועי‬ ‫בשנים‬ ,‫כידוע‬ .‫כיום‬ ‫בישראל‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשק‬ ‫המתפתחות‬ ‫המגמות‬ ‫את‬ :‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתרחשות‬ ‫אשר‬ ‫מהפכות‬ ‫שלוש‬ ‫הרשות‬ ‫ליוותה‬ ‫האחרונות‬ ‫מתחדשות‬‫באנרגיות‬‫נקי‬‫חשמל‬‫יצור‬‫שילוב‬,‫פרטיים‬‫יצרנים‬‫של‬‫נרחבת‬‫כניסה‬ ‫החלטות‬ ‫את‬ ‫יישמה‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫נרחב‬ ‫מעבר‬ ‫וכן‬ ‫מידה‬ ‫אמות‬ ‫קביעת‬ ,‫רישיונות‬ ‫הענקת‬ ‫באמצעות‬ ‫אלו‬ ‫בתחומים‬ ‫הממשלה‬ .‫הצרכן‬ ‫ולרווחת‬ ,‫המשק‬ ‫לקידום‬ ,‫הנדרשים‬ ‫הכלכליים‬ ‫ההסדרים‬ ‫וקביעת‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫פני‬ ‫בשינוי‬ ,‫שותפה‬ ‫הרשות‬ ‫היתה‬ ‫לה‬ ,‫גדולה‬ ‫הצלחה‬ ‫מבטא‬ ‫המצורף‬ ‫הדו”ח‬ ‫טווח‬ ‫וארוכת‬ ‫כוללת‬ ‫ממשלתית‬ ‫בראייה‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫שהדגישו‬ ‫רבים‬ ‫מקצועיים‬ ‫באתגרים‬ ‫לוותה‬ ,‫זו‬ ‫הצלחה‬ ‫בהיעדר‬ .‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫חסרה‬ ‫אשר‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫בהשלמת‬ ‫הצורך‬ ‫מתגבר‬ ,‫כך‬ .‫בישראל‬ ‫האנרגיה‬ ‫למשק‬ ‫המשק‬ ‫לצורכי‬ ‫מיטבי‬ ‫מענה‬ ‫ייתן‬ ‫לא‬ ,‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫יתפתח‬ ‫אשר‬ ‫המתקנים‬ ‫שתמהיל‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ,‫כזו‬ ‫תכנית‬ ,‫החשמל‬ ‫וחברת‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫מבנה‬ ‫בהסדרת‬ ‫הדחוף‬ ‫הצורך‬ ‫מתחדד‬ ,‫שנית‬ .‫הציבור‬ ‫על‬ ‫עודפות‬ ‫עלויות‬ ‫ויטיל‬ ‫ולא‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫בעולם‬ ‫מקובלת‬ ‫במתכונת‬ ,‫לעשות‬ ‫יש‬ ‫זאת‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ ‫עם‬ ‫הוגן‬ ‫להסדר‬ ‫הגעה‬ ‫לצד‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫להעביר‬ ‫ובעיקר‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫לשלב‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫את‬ ‫לייצב‬ ‫יאפשר‬ ‫הדבר‬ .‫חלקי‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫ממשלתי‬ ‫בטיפול‬ ‫הצורך‬ ‫התגבר‬ ,‫בנוסף‬ .‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתחרות‬ ‫התועלת‬ .‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫להתפתחות‬ ‫ותנאיהם‬ ‫הגז‬ ‫הסכמי‬ ‫ובהתאמת‬ ‫הגנות‬ ‫ולתת‬ ‫להמשיך‬ ‫תדרש‬ ‫והרשות‬ ,‫לציבור‬ ‫במלואם‬ ‫יגיעו‬ ‫לא‬ ‫התחרות‬ ‫פירות‬ ,‫האמור‬ ‫יבוצע‬ ‫לא‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ .‫והגז‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫עיוותי‬ ‫לאור‬ ,‫במשק‬ ‫השונים‬ ‫לשחקנים‬ ‫מוגברות‬ ‫כלכליות‬ :‫עיקריים‬ ‫ממצאים‬ ‫מספר‬ ‫עולים‬ ‫בזה‬ ‫המצורף‬ ‫המצב‬ ‫הערכת‬ ‫מדו"ח‬ ,‫ואילו‬ ‫פרטי‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫באמצעות‬ ‫יהיה‬ ,‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫המותקן‬ ‫מההספק‬ 40%-‫ל‬ ‫קרוב‬ ,‫העשור‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ • )1 ‫תרשים‬ ‫(ראה‬ .‫גריטה‬ ‫למעט‬ ,‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫יישאר‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫כושר‬ ‫קונבנציונלית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ,‫פרטי‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫וואט‬ ‫מגה‬ 3300-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫ישתלבו‬ 2015‫בשנת‬ • .‫פיננסית‬ ‫סגירה‬ ‫לקראת‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ ‫נמצאים‬ ‫וואט‬ ‫מגה‬ 2000 -‫כ‬ ‫ועוד‬ ,‫וקוגנרציה‬ ‫ייצור‬ ,‫העשור‬ ‫סוף‬ ‫עד‬ ,‫ולהערכתנו‬ ,‫בישראל‬ ‫האנרגיה‬ ‫מייצור‬ 2%-‫כ‬ ‫כיום‬ ‫מהוות‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ • 10% ‫של‬ ‫היעד‬ ‫מלא‬ ‫כמעט‬ ‫באופן‬ ‫יושג‬ ‫בכך‬ .‫לפחות‬ ‫בישראל‬ ‫מהאנרגיה‬ 9%-‫כ‬ ‫יהווה‬ ‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫נקי‬ ‫פרטי‬ ‫חשמל‬ ‫וואט‬ ‫מגה‬ 800 ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫כמות‬ .2020 ‫לשנת‬ ‫הממשלה‬ ‫שהגדירה‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ .‫זו‬ ‫תעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫לפעול‬ ‫ממשיכה‬ ‫והרשות‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫מיוצרת‬ ‫וירוק‬ .)‫הרשות‬ ‫אחריות‬ ‫בתחום‬ ‫(שאינו‬ ‫האנרגטית‬ ‫ההתייעלות‬ ‫יעדי‬ ‫במימוש‬ ‫מותנה‬ ‫האמור‬ ‫היעד‬ ‫של‬ ‫מלאה‬ ‫השגה‬ • ‫(בעיקר‬ ‫הרוח‬ ‫אנרגית‬ ‫במימוש‬ ‫קושי‬ ‫ניכר‬ ‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫בתחום‬ ‫הממשלה‬ ‫שהגדירה‬ ‫המכסות‬ ‫מבין‬ • ‫ביוגז‬ ‫אנרגית‬ ‫במימוש‬ ‫וכן‬ )‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫המעכבות‬ ‫וסביבתיות‬ ‫ביטחוניות‬ ‫ממגבלות‬ ‫כתוצאה‬ .)‫בישראל‬ ‫זה‬ ‫תחום‬ ‫למימוש‬ ‫נמוך‬ ‫מפוטנציאל‬ ‫(כתוצאה‬
 3. 3. 3 ‫לאור‬ ‫הרשות‬ ‫לחובת‬ ‫בהתאם‬ 2008 ‫משנת‬ ‫בהדרגה‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הופחתו‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫תעריפי‬ • .‫להיום‬ ‫מהוון‬ ‫בערך‬ ‫בעתיד‬ ‫החשמל‬ ‫בתעריף‬ ₪ ‫מיליארד‬ 13.9 ‫לציבור‬ ‫חסכה‬ ‫זו‬ ‫ירידה‬ .‫בעולם‬ ‫המחירים‬ ‫ירידת‬ ‫המשך‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫עדיפות‬ ‫יש‬ ,‫תחרותיים‬ ‫מנגנונים‬ ‫באמצעות‬ ‫התעריף‬ ‫לקביעת‬ ‫כי‬ ‫סבורה‬ ‫הרשות‬ ,‫קדימה‬ ‫במבט‬ .‫נורמטיביות‬ ‫עלויות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫זו‬ ‫ליזמות‬ ‫תעריפים‬ ‫קביעת‬ ‫תחנות‬ ‫מכירת‬ ‫הכולל‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫ראוי‬ ‫מבני‬ ‫שינוי‬ ‫מחייב‬ ‫הציבור‬ ‫לרווחת‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫שילוב‬ ‫המשך‬ • 1 ‫בעולם‬ ‫כמקובל‬ ‫ראוי‬ ‫תחרותי‬ ‫ייצור‬ ‫מקטע‬ ‫ויצירת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לצורך‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ ‫שקבעה‬ ‫ריכוזיות‬ ‫כללי‬ ‫במסגרת‬ ‫כיום‬ ‫פועלים‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הפרטיים‬ ‫השחקנים‬ • .‫פרטי‬ ‫ייצור‬ ‫של‬ ‫תחרותית‬ ‫התפתחות‬ ‫המשך‬ ‫שמירת‬ ‫מחלקים‬ ‫של‬ ‫החוקית‬ ‫פעילותם‬ ‫להסדרת‬ ‫מתווה‬ ‫הרשות‬ ‫הובילה‬ ,2009 ‫משנת‬ ‫החל‬ :‫הסטוריים‬ ‫מחלקים‬ • ‫הצטרפו‬ ‫הקיבוצים‬ ‫של‬ ‫המכריע‬ ‫הרוב‬ .‫רשיונות‬ ‫בלא‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫שפועלים‬ ,‫וישובים‬ ‫בקיבוצים‬ ‫היסטוריים‬ ‫התשתית‬ ‫בשיפור‬ ‫התקדמות‬ ‫חלה‬ ‫אלו‬ ‫שבקיבוצים‬ ‫וניכר‬ ,)140-‫ל‬ ‫(מעל‬ ‫הרשות‬ ‫למתווה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫הצטרפותם‬ ‫על‬ ‫לרשות‬ ‫לאחרונה‬ ‫הודיעו‬ ‫דרוזים‬ ‫יישובים‬ ‫מספר‬ ‫גם‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫האספקה‬ ‫ואיכות‬ ‫אמינות‬ ‫ובקידום‬ ‫להנגשת‬ ‫חשוב‬ ‫מבחן‬ ‫המשמש‬ ,‫המתווה‬ ‫מימוש‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫הדוק‬ ‫במעקב‬ ‫בעתיד‬ ‫תתמקד‬ ‫הרשות‬ .‫למתווה‬ .‫החלוקה‬ ‫במקטע‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לעלויות‬ ‫ביחס‬ ‫חשובה‬ ‫ייחוס‬ ‫ונקודת‬ ‫ביתית‬ ‫לצרכנות‬ ‫בחשמל‬ ‫התחרות‬ ‫הביקוש‬ ‫בשיא‬ 13% ‫של‬ ‫חד‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫אולם‬ ‫הביקוש‬ ‫בשיא‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫לא‬ 2013-2014 ‫בשנים‬ • ‫הביקוש‬ ‫שיא‬ ‫התפתחות‬ ‫בחיזוי‬ ‫הקושי‬ ‫את‬ ‫ממחישה‬ ‫זו‬ ‫תופעה‬ .‫קיצוני‬ ‫אויר‬ ‫ממזג‬ ‫כתוצאה‬ ‫חשמל‬ ‫לצריכת‬ ‫כניסת‬ ‫והמשך‬ ‫הביקוש‬ ‫התפתחות‬ ‫מגמות‬ ‫המשך‬ ,‫קדימה‬ ‫במבט‬ .)3-‫ו‬ 2 ‫תרשימים‬ ‫(ראה‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשק‬ .‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הרזרבה‬ ‫את‬ ‫עוד‬ ‫להגדיל‬ ‫צפויים‬ ‫הפרטיות‬ ‫התחנות‬ ‫על‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫עומד‬ ‫והוא‬ ,‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ניכר‬ ‫באופן‬ ‫גדל‬ ,‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הדלקים‬ ‫בסל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫נתח‬ • -‫הדו‬ ‫הפחמן‬ ‫פליטת‬ ‫את‬ 13%-‫בכ‬ ‫הפחית‬ ,‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫נרחב‬ ‫לשימוש‬ ‫המעבר‬ .‫במשק‬ ‫האנרגיה‬ ‫מיצור‬ 50% -‫כ‬ ‫לשימוש‬ ‫המעבר‬ ‫של‬ ‫הבולטים‬ ‫היתרונות‬ ‫לצד‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫התחמוצות‬ ‫פליטת‬ ‫את‬ 16%-19% ‫ובכ‬ ,‫חמצני‬ ‫תלות‬ ‫לאי‬ ‫מענה‬ ,‫הגז‬ ‫הולכת‬ ‫צינור‬ ‫יתירות‬ ‫זה‬ ‫בכלל‬ ,‫ממשלתי‬ ‫פתרון‬ ‫המחייבים‬ ‫אתגרים‬ ‫מספר‬ ‫נותרו‬ ,‫בגז‬ ‫ממשלתי‬ ‫פתרון‬ .)Take or Pay( ‫בהסכמים‬ ‫הכמות‬ ‫והתחייבות‬ ‫הגז‬ ‫עלות‬ ,‫הגז‬ ‫הסכמי‬ ‫תנאי‬ ,‫בודד‬ ‫גז‬ ‫בצינור‬ ‫תנאים‬ ‫יצירת‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ‫הציבור‬ ‫על‬ ‫עודפות‬ ‫עלויות‬ ‫השתת‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נדרש‬ ‫אלה‬ ‫לסוגיות‬ ‫כולל‬ .‫בנושא‬ ‫הטיפול‬ ‫לקידום‬ ‫ותרמה‬ ‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫פעלה‬ ‫הרשות‬ .‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫לתחרות‬ ‫הגז‬ ‫משבר‬ ‫בגין‬ ‫החוב‬ ‫תשלום‬ ‫סיום‬ ‫בעיקר‬ ‫תרם‬ ‫זו‬ ‫לירידה‬ .10%-‫ב‬ 1.2.2015-‫ב‬ ‫הופחת‬ ‫החשמל‬ ‫תעריף‬ • ,)‫לישראל‬ ‫מצרי‬ ‫גז‬ ‫באספקת‬ ‫ומחסור‬ ‫הערבי‬ ‫האביב‬ ‫(בגין‬ 2013 ‫אפריל‬ ‫לבין‬ 2011 ‫פברואר‬ ‫בין‬ ‫שהתרחש‬ ‫אנרגיות‬ ‫כניסת‬ ‫בגין‬ ‫בתעריף‬ ‫עלייה‬ ‫עם‬ ‫מעט‬ ‫התקזזה‬ ‫זו‬ ‫ירידה‬ .2014 ‫בשנת‬ ‫בסולר‬ ‫השימוש‬ ‫והפסקת‬ ‫מירידת‬ ‫כתוצאה‬ ‫נוספים‬ 7%-‫בכ‬ ‫התעריף‬ ‫הופחת‬ 2015 ‫בספטמבר‬ .‫הגז‬ ‫הסכמי‬ ‫התייקרות‬ ‫ובשל‬ ‫מתחדשות‬ .‫בעולם‬ ‫הפחם‬ ‫מחירי‬ ‫בין‬ ‫סבסוד‬ ‫מניעת‬ ‫לצורך‬ ‫החשמל‬ ‫למשק‬ ‫מערכתיים‬ ‫תעריפים‬ ‫לקביעת‬ ‫מורכבת‬ ‫עבודה‬ ‫השלימה‬ ‫הרשות‬ • ‫צרכני‬ ‫לבין‬ ‫פרטי‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫צרכני‬ ‫בין‬ ‫צולב‬ ‫סבסוד‬ ‫מנעו‬ ‫אלו‬ ‫תעריפים‬ .‫תחרות‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ,‫הצרכנים‬ ‫סוגי‬ ‫לצרכני‬ ‫שהושב‬ ‫שקלים‬ ‫מליון‬ 450 ‫של‬ ‫סך‬ - ‫הצרכנים‬ ‫לכלל‬ ‫החשמל‬ ‫תעריף‬ ‫להוזלת‬ ‫ותרמו‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .)2015( ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫כבר‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עלייה‬ ‫שוב‬ ‫ניכרת‬ 2014 ‫בשנת‬ ‫אולם‬ ,‫האחרון‬ ‫בעשור‬ ‫שיפור‬ ‫חל‬ ,‫החשמל‬ ‫הולכת‬ ‫ברשת‬ ‫האספקה‬ ‫באמינות‬ • ‫במחוז‬ ‫האספקה‬ ‫אמינות‬ :‫בישראל‬ ‫שונים‬ ‫אזורים‬ ‫בין‬ ‫הבדל‬ ‫ניכר‬ ‫החלוקה‬ ‫רשת‬ ‫באמינות‬ .‫אי-אספקה‬ ‫בדקות‬ ‫נזקי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוסבר‬ ‫הפער‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ .‫בפריפריה‬ ‫האספקה‬ ‫אמינות‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫גבוהה‬ ‫דן‬ .‫החורף‬ ‫סופות‬ ‫בהן‬ ‫שנים‬ ‫למעט‬ ,‫האספקה‬ ‫באיכות‬ ‫התייצבות‬ ‫ניכרת‬ .‫מחייב‬ ‫יעד‬ ‫נקבע‬ ‫טרם‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ ‫איכות‬ ‫בתחום‬ • .‫האספקה‬ ‫באיכות‬ ‫חריגה‬ ‫קיימת‬ .)‫יוגב‬ ‫ועדת‬ ‫דו”ח‬ ‫לטיוטת‬ ‫,במענה‬ 01.05.2014-‫ו‬ 9.6.2014 ‫מתאריך‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫ראו‬ ‫זה‬ ‫(ובעניין‬ 1
 4. 4. 4 ‫הפרטי‬ ‫הייצור‬ ‫בנתח‬ ‫גידול‬ :1 ‫תרשים‬ ‫מספר‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ .‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫פחתו‬ ‫הייצור‬ ‫במקטע‬ ‫הן‬ ‫החשמל‬ ‫ברשת‬ ‫הן‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫השקעות‬ • ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ,‫מזאת‬ ‫כתוצאה‬ .‫גדלו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הפנסיוניות‬ ‫וההתחייבויות‬ ‫קטן‬ ‫לא‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫העובדים‬ ‫הרשות‬ ,‫קדימה‬ ‫במבט‬ .‫להתייעל‬ ‫במקום‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫גדלות‬ ,‫האחרונות‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הקריטי‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫שיאזן‬ ‫באופן‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫התעריף‬ ‫קביעת‬ ‫שיטת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫תידרש‬ ‫להיערך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫להתייעל‬ ‫החברה‬ ‫על‬ .‫תחרותי‬ ‫במשק‬ ‫ראויה‬ ‫תעריף‬ ‫עלות‬ ‫לבין‬ ‫להתייעלות‬ .‫בחברה‬ ‫השקיפות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ ,‫העתיד‬ ‫לאתגרי‬ ‫נמוכים‬ ,‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫האשראי‬ ‫ומרווחי‬ ,‫היסטורי‬ ‫בשפל‬ ‫נמצאות‬ ,)‫(ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫הסיכון‬ ‫חסרות‬ ‫התשואות‬ • ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫בהשקעה‬ ‫ותומכת‬ ‫יחסית‬ ‫נמוכה‬ ,‫ההון‬ ‫עתירי‬ ‫החשמל‬ ‫לפרויקטי‬ ‫המימון‬ ‫שעלות‬ ‫מכאן‬ .‫הם‬ ‫גם‬ ‫ללווה‬ ‫ממגבלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫לישראל‬ ‫מחוץ‬ ‫המגויס‬ ‫החוב‬ ‫נתח‬ ‫את‬ ‫מגדילה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫הזאת‬ ‫בעת‬ .‫התעריף‬ ‫את‬ ‫מייקרת‬ ‫זו‬ ‫ומגמה‬ ,‫בודד‬ ‫בעיקר‬ ‫התמקדו‬ ‫אלו‬ ‫תלונות‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫צרכניות‬ ‫תלונות‬ ‫במאות‬ ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מטפלת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ • .‫קטנים‬ ‫פוטו-וולטאים‬ ‫מתקנים‬ ‫ובחיבור‬ ,‫המונים‬ ‫בקריאת‬ ‫בדילוגים‬ .2014-2015‫בשנים‬ ‫הרשות‬ ‫וצוות‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫ומאומצת‬ ‫מסורה‬ ‫עשייה‬ ‫משקף‬ ‫המצורף‬ ‫הרשות‬ ‫דו"ח‬ ‫באו‬ ‫אשר‬ ,‫פומביים‬ ‫שימועים‬ 39-‫מ‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ,‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטות‬ 142 ‫של‬ ‫תוצרים‬ ‫משקף‬ ‫הדו”ח‬ ‫הרחיבה‬ ‫אף‬ ‫הדו”ח‬ ‫תקופת‬ ‫במהלך‬ .‫הציבור‬ ‫כיס‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ,‫המשתנה‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫לצורכי‬ ‫מענה‬ ‫ליתן‬ ‫השקיפות‬ ‫להגברת‬ ‫הרשות‬ ‫אתר‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫וערכה‬ ‫בינלאומיים‬ ‫רגולציה‬ ‫גופי‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫את‬ ‫הרשות‬ ‫המקצועי‬ ‫הניתוח‬ ‫ריכוז‬ ‫על‬ ,‫ברשות‬ ‫וחשמל‬ ‫רגולציה‬ ‫סמנכ"לית‬ ,‫גל‬ ‫נורית‬ '‫לגב‬ ‫הערכתי‬ ‫להביע‬ ‫ברצוני‬ .‫לציבור‬ ‫להביע‬ ‫ברצוני‬ .‫הדו"ח‬ ‫הכנת‬ ‫ריכוז‬ ‫על‬ ,‫מדיניות‬ ‫ובקרת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫אגף‬ ‫ראש‬ ,‫פלתר-איתן‬ ‫נורית‬ '‫ולגב‬ ‫בדו”ח‬ .‫פניות‬ ‫וללא‬ ‫הציבור‬ ‫לאינטרס‬ ‫איתנה‬ ‫מחוייבות‬ ‫תוך‬ ,‫תפקידם‬ ‫מילוי‬ ‫על‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫לחברי‬ ‫מיוחדת‬ ‫הערכה‬ ‫לטובת‬ ‫ותחרותי‬ ‫יעיל‬ ‫משק‬ ‫של‬ ,‫הרצוי‬ ‫בכיוון‬ ‫לנוע‬ ‫ימשיך‬ ‫בישראל‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫העתיד‬ ‫כי‬ ‫תקווה‬ ‫אני‬ .‫ישראל‬ ‫וכלכלת‬ ‫הציבור‬ ‫פרקש-הכהן‬ ‫אורית‬ ‫הרשות‬ ‫יו"ר‬
 5. 5. 5 ‫הביקוש‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ :2 ‫תרשים‬ ‫ברזרבה‬ ‫הגידול‬ :3 ‫תרשים‬
 6. 6. 6 :‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫עמודים‬ ‫נושא‬ ‫שם‬ 1-4 ‫היו״ר‬ ‫דבר‬ 7-16 ‫י‬‫הפרט‬ ‫לשוק‬ ‫הרשות‬ ‫והסדרות‬ ‫הרישיונות‬ ,‫התעריפיות‬ ‫הכמויות‬ ‫מימוש‬ :1 ‫פרק‬ 17 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הרזרבה‬ :2 ‫פרק‬ 18-20 ‫החשמל‬ ‫חברת‬ :3 ‫פרק‬ 21-23 ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫תעריפי‬ :4 ‫פרק‬ 24-25 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מערכתית‬ ‫עלות‬ :5 ‫פרק‬ 26-28 ‫משקית‬ ‫בראייה‬ ‫הגז‬ ‫חוזי‬ ‫ניתוח‬ :6 ‫פרק‬ 29-30 ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫מימון‬ ‫עלויות‬ :7 ‫פרק‬ 31-33 ‫המשק‬ ‫מצב‬ ‫סטטוס‬ – ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ :8 ‫פרק‬ 34-41 ‫ל‬‫החשמ‬ ‫רשת‬ ‫מצב‬ :9 ‫פרק‬ 43-43 ‫היסטוריים‬ ‫חשמל‬ ‫מחלקי‬ :10 ‫פרק‬ 44-48 ‫החשמל‬ ‫צרכנית-רשות‬ ‫אסטרטגיה‬ :11 ‫פרק‬ 49-51 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫וצרכנות‬ ‫ציבור‬ ‫פניות‬ :12 ‫פרק‬ :‫נספחים‬ 52-55 ‫חשמל‬ - ‫ציבוריים‬ ‫לשרותים‬ ‫הרשות‬ ‫תחומי‬ :‫א‬ ‫נספח‬ 56-59 ‫הרשות‬ ‫אגפי‬ :‫ב‬ ‫נספח‬ 60-66 2015-2014 ‫לשנים‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטות‬ :‫ג‬ ‫נספח‬ 67-68 2015-2014 ‫לשנים‬ ‫הרשות‬ ‫שימועי‬ :‫ד‬ ‫נספח‬
 7. 7. 7
 8. 8. 8 ‫הפרטי‬ ‫לשוק‬ ‫הרשות‬ ‫והסדרות‬ ‫הרישיונות‬ ,‫התעריפיות‬ ‫הכמויות‬ ‫מימוש‬ :1 ‫פרק‬ ‫כללי‬ 1.1 ‫סוגי‬ ‫בארבעה‬ ‫ספציפי‬ ‫מתעריף‬ ‫שייהנו‬ ‫היזמים‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫המגדירות‬ ‫תעריפיות‬ ‫כמויות‬ ‫קבעה‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ :‫עיקריים‬ ‫פרטי‬ ‫ייצור‬ 17/07/2011 ‫מיום‬ 3484 '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬ ‫נקבעו‬ ‫התעריפיות‬ ‫הכמויות‬ – ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ .‫א‬ ‫בהתאם‬ ‫תעריפיות‬ ‫כמויות‬ ‫וקבעה‬ ,2020 ‫בשנת‬ ‫מתחדשים‬ ‫ממקורות‬ ‫אנרגיה‬ ‫ייצור‬ 10% ‫של‬ ‫יעד‬ ‫הגדירה‬ ‫אשר‬ .‫השונות‬ ‫לטכנולוגיות‬ ‫בהחלטה‬ ‫נוספת‬ ‫תעריפית‬ ‫וכמות‬ 241 ‫מישיבה‬ ‫החלטה‬ ‫במסגרת‬ ‫כמות‬ ‫נקבעה‬ – ‫קונבנציונליים‬ ‫מתקנים‬ .‫ב‬ .MW 3470 ‫היא‬ ,‫קונבנציונליים‬ ‫למתקנים‬ ‫הכוללת‬ ‫התעריפית‬ ‫המכסה‬ .445 ‫מישיבה‬ ‫מגה-וואט‬ 1000-‫ל‬ ‫מוגבלת‬ ‫התעריפית‬ ‫הכמות‬ .394 ‫בהחלטה‬ ‫תעריפית‬ ‫כמות‬ ‫נקבעה‬ – ‫קוגנרציה‬ ‫מתקני‬ .‫ג‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫שיפעלו‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫הגדיר‬ ‫אשר‬ ‫הפיתוח‬ ‫בתכנית‬ ‫מגהוואט‬ 800 ‫של‬ ‫תעריפית‬ ‫כמות‬ ‫נקבעה‬ – ‫שאובה‬ ‫אגירה‬ ‫מתקני‬ .‫ד‬ .‫זו‬ ‫לתוכנית‬ ‫זהה‬ ‫הרשות‬ ‫שהגדירה‬ ‫התעריפית‬ ‫הכמות‬ .2010 ‫בשנת‬ ‫הפרק‬ ‫בהמשך‬ .‫שנקבעה‬ ‫הכמות‬ ‫לעומת‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בכל‬ ‫שהוענקו‬ ‫התעריף‬ ‫אישורי‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫מציג‬ 4 ‫תרשים‬ .‫תחום‬ ‫בכל‬ ‫הכמויות‬ ‫מימוש‬ ‫מפורט‬ ‫התעריפיות‬ ‫הכמויות‬ ‫מימוש‬ :4 ‫תרשים‬
 9. 9. 9 ‫סולאריים‬ ‫למתקנים‬ ‫ביחס‬ ‫תעריפיות‬ ‫כמויות‬ ‫מימוש‬ 1.2 :‫שונות‬ ‫הסדרות‬ ‫בשש‬ ,PV – ‫סולארית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫הקמת‬ ‫את‬ ‫הסדירה‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ ‫החלטת‬ – ‫קטנים‬ ‫מתקנים‬ ‫באמצעות‬ ,‫לרשת‬ ‫עודפים‬ ‫והעברת‬ ‫עצמית‬ ‫לצריכה‬ ‫מבוזר‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫הסדרה‬ .‫א‬ .‫מגה-וואט‬ 310 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - 02/06/2008 ‫מיום‬ 216 '‫מס‬ ‫מישיבת‬ 1 '‫מס‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטת‬ – ‫החלוקה‬ ‫לרשת‬ ‫המתחברים‬ ‫קילו-וואט‬ 50-‫מ‬ ‫הגדולים‬ ‫סולאריים‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ב‬ -‫מגה‬ 30-‫ו‬ ‫בישראל‬ ‫מגה-וואט‬ 270 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - 24/01/2011 ‫מיום‬ 325 '‫מס‬ ‫מישיבת‬ 2 '‫מס‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ .)‫יו"ש‬ - ‫(להלן‬ ‫ושומרון‬ ‫ביהודה‬ ‫וואט‬ 325 '‫מס‬ ‫מישיבת‬ 2 '‫מס‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטת‬ – ‫ההולכה‬ ‫לרשת‬ ‫המחוברים‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ג‬ .‫מגה-וואט‬ 200 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - 24/01/2011 ‫מיום‬ 325 '‫מס‬ ‫מישיבת‬ 2 '‫מס‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטת‬ – ‫תרמו-סולארית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ד‬ ‫הסיטה‬ 22.10.2014 ‫מתאריך‬ 2117 '‫מס‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ .‫מגה-וואט‬ 180 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - 24/01/2011 ‫מיום‬ .PV ‫בטכנולוגיית‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למכסת‬ ‫זו‬ ‫מכסה‬ ‫מיום‬ 325 '‫מס‬ ‫מישיבת‬ 2 '‫מס‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטת‬ – ‫אשלים‬ ‫במכרז‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ה‬ ‫מגה-וואט‬ 30-‫ו‬ ‫תרמו-סולארית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫מגה-וואט‬ 252 :‫מגה-וואט‬ 282 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - 24/01/2011 .‫פוטו-וולטאית‬ ‫בטכנולוגיה‬ 24/01/2011 ‫מיום‬ 325 '‫מס‬ ‫מישיבת‬ 2 '‫מס‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫החלטת‬ – ‫במונה-נטו‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ו‬ .‫מגה-וואט‬ 400 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - ‫מיום‬ ‫ההולכה‬ ‫לרשת‬ ‫או‬ ‫החלוקה‬ ‫לרשת‬ ‫המחוברים‬ ‫סולרים‬ ‫למתקנים‬ ‫תעריפית‬ ‫להסדרה‬ ‫הרשות‬ ‫שימועי‬ .‫ז‬ .‫מגה-וואט‬ 114 ‫של‬ ‫בהיקף‬ - 20.10.2015 .‫סולאריים‬ ‫במתקנים‬ ‫השונות‬ ‫להסדרות‬ ‫בהתאם‬ ‫התעריפיים‬ ‫האישורים‬ ‫מימוש‬ ‫סטטוס‬ ‫את‬ ‫מציג‬ 5 ‫תרשים‬ ‫סולאריים‬ ‫למתקנים‬ ‫כמויות‬ ‫מימוש‬ :5 ‫תרשים‬ :‫במלואן‬ ‫כמעט‬ ‫מומשו‬ ‫הבאות‬ ‫ההסדרות‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫מהתרשים‬ .‫קטנים‬ ‫מתקנים‬ ‫באמצעות‬ ,‫לרשת‬ ‫עודפים‬ ‫והעברת‬ ‫עצמית‬ ‫לצריכה‬ ‫מבוזר‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫הסדרה‬ .‫א‬ .‫החלוקה‬ ‫לרשת‬ ‫המתחברים‬ ‫קילו-וואט‬ 50-‫מ‬ ‫הגדולים‬ ‫סולאריים‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ב‬ .‫ההולכה‬ ‫לרשת‬ ‫המחוברים‬ ‫רישיונות‬ ‫לבעלי‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ג‬
 10. 10. 10 :‫הבאות‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫ויושלמו‬ ‫מימוש‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצאות‬ ‫שלהלן‬ ‫ההסדרות‬ .‫אשלים‬ ‫במכרז‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫א‬ .‫במונה-נטו‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫למתקני‬ ‫הסדרה‬ .‫ב‬ ‫מטכנולוגיית‬ ‫כמויות‬ ‫הסטת‬ ‫בדבר‬ )2117 '‫מס‬ ‫(החלטה‬ ‫החלטה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫קיבלה‬ 2014 ‫באוקטובר‬ ‫מגה-וואט‬ 340 ‫של‬ ‫מכסה‬ ‫לתוספת‬ ‫הביאה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ .‫פוטו-וולטאית‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫וביוגז‬ ‫רוח‬ ,‫תרמו-סולאר‬ :‫הבאה‬ ‫החלוקה‬ ‫לפי‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ MW 114-‫כ‬ ‫של‬ ‫בקצב‬ .‫החלוקה‬ ‫לרשת‬ ‫מתקנים‬ ‫עבור‬ – ‫מגה-וואט‬ 170 .‫א‬ .‫ההולכה‬ ‫לרשת‬ ‫מתקנים‬ ‫עבור‬ – ‫מגה-וואט‬ 140 .‫ב‬ .‫באשלים‬ ‫נוסף‬ ‫מכרז‬ ‫עבור‬ – ‫מגה-וואט‬ 30 .‫ג‬ .2015 ‫שנת‬ ‫במהלך‬ ‫אלו‬ ‫לכמויות‬ ‫התעריף‬ ‫את‬ ‫תסדיר‬ ‫הרשות‬ ‫רוח‬ ‫טורבינת‬ ‫בחוות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫ביחס‬ ‫תעריפיות‬ ‫כמויות‬ ‫מימוש‬ 1.3 .‫מגה-וואט‬ 800 ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫רוח‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫מתחדשת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫כמות‬ ‫נקבעה‬ 3484 '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ,10/10/2011 ‫מיום‬ 1 '‫מס‬ ‫בהחלטה‬ 349 '‫מס‬ ‫מישיבתה‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫קבעה‬ ,‫הממשלה‬ ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬ .‫קילו-וואט‬ 50 ‫על‬ ‫העולה‬ ‫בהספק‬ ‫רוח‬ ‫לחוות‬ ‫תעריף‬ ‫לקביעת‬ ‫הסדרה‬ ‫חוות‬ ‫עבור‬ ‫שנקבעה‬ ‫הכמות‬ ‫מתוך‬ ‫מגה-וואט‬ 70 ‫הסיטה‬ ,2014 ‫מאוקטובר‬ 2117 ‫מספר‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ .‫מגה-וואט‬ 730 ‫היא‬ ‫ההסטה‬ ‫לאחר‬ ‫החדשה‬ ‫המכסה‬ .‫רוח‬ ‫בהיקף‬ ‫בקשות‬ .‫מגה-וואט‬ 482 ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בהספק‬ ‫רוח‬ ‫לטורבינות‬ ‫רישיונות‬ ‫הרשות‬ ‫במליאת‬ ‫אושרו‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫יוענקו‬ ‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫כי‬ ‫מעריך‬ ‫הרשות‬ ‫צוות‬ ‫ולכן‬ ,‫טיפול‬ ‫בתהליכי‬ ‫נמצאות‬ ,‫נוספים‬ ‫מגה-וואט‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫מהותיים‬ ‫סטוטוריים‬ ‫בקשיים‬ ‫נתקלים‬ ‫הרוח‬ ‫שיצרנים‬ ‫ניכר‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫הממשלה‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬ ‫בהיקף‬ ‫רשיונות‬ ,‫זאת‬ ‫לאור‬ .‫הבטחון‬ ‫משרד‬ ‫שמטיל‬ ‫ממגבלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫וכן‬ ‫סביבתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫מטילים‬ ‫אשר‬ ‫ממגבלות‬ ‫כתוצאה‬ .‫הממשלה‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬ ‫מהיעד‬ ‫נמוך‬ ‫יהיה‬ ‫העשור‬ ‫בסוף‬ ‫יוקם‬ ‫אשר‬ ‫שההספק‬ ‫יתכן‬ ‫ביוגז‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫ביחס‬ ‫תעריפיות‬ ‫כמויות‬ ‫מימוש‬ 1.4 ‫בהתאם‬ .‫ביוגז‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫מתקנים‬ ‫עבור‬ ‫מגה-וואט‬ 160 ‫של‬ ‫מכסה‬ ‫קבעה‬ 3484 '‫מס‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ .‫תעריפית‬ ‫הסדרה‬ ,25/07/2011 ‫מיום‬ 2 '‫מס‬ ‫בהחלטה‬ 344 '‫מס‬ ‫בישיבה‬ ,‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫קבעה‬ ‫זו‬ ‫להחלטה‬ 100 ‫של‬ ‫כמות‬ ‫והותירה‬ ,‫סולאריים‬ ‫למתקנים‬ ‫זו‬ ‫כמות‬ ‫מתוך‬ ‫מגה-וואט‬ 60 ‫הסיטה‬ 2117 ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ .‫ביוגז‬ ‫למתקני‬ ‫מגה-וואט‬ ‫מחצית‬ ‫לממש‬ ‫יתאפשר‬ ‫כי‬ ‫מעריך‬ ‫הרשות‬ ‫צוות‬ .‫בלבד‬ ‫מגה-וואט‬ 11 ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫תעריף‬ ‫אישורי‬ ‫ניתנו‬ ‫כה‬ ‫עד‬ .‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫בישראל‬ ‫בביוגז‬ ‫היצור‬ ‫שפוטנציאל‬ ‫משום‬ ,‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫הכמות‬ ‫מן‬ ‫קונבנציונלית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫תעריפית‬ ‫כמות‬ ‫מימוש‬ 1.5 ‫לתחנות‬ ‫התעריפית‬ ‫ההסדרה‬ ‫נקבעה‬ ,2.12.2008 ‫מיום‬ ,241 '‫מס‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫מליאת‬ ‫מישיבת‬ 2 '‫מס‬ ‫בהחלטה‬ ‫בהחלטה‬ ,‫קונבנציונליים‬ ‫ליצרנים‬ ‫התעריף‬ ‫את‬ ‫הרשות‬ ‫הסדירה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫שפקעה‬ ‫לאחר‬ .‫קונבנציונליות‬ ‫כוח‬ .‫מגה-וואט‬ 3470 ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫למכסה‬ ‫עד‬ ‫יוענקו‬ ‫תעריף‬ ‫אישורי‬ ‫כי‬ ‫וקבעה‬ ,445 ‫מישיבה‬
 11. 11. 11 .MW 3470 ‫של‬ ‫בהספק‬ 1 ‫מימון‬ ‫תומכת‬ ‫מכסה‬ ‫נקבעה‬ ,‫קונבנציונלית‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫עבור‬ ,‫בנוסף‬ ‫התעריפית‬ ‫למכסה‬ ‫ביחס‬ ‫קונבנציונליות‬ ‫כוח‬ ‫בתחנות‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫הרישיונות‬ ‫סטטוס‬ ‫את‬ ‫מציג‬ 6 ‫תרשים‬ .‫מימון‬ ‫תומכת‬ ‫למכסת‬ ‫וביחס‬ ‫קונבנציונליים‬ ‫ליצרנים‬ ‫תעריפית‬ ‫כמות‬ ‫מימוש‬ :6 ‫תרשים‬ ‫של‬ ‫מצטבר‬ ‫בהספק‬ ‫וקבועים‬ ‫מותנים‬ ‫רישיונות‬ ‫וקיימים‬ MW 2,321 ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫תעריף‬ ‫אישורי‬ ‫ניתנו‬ ‫כה‬ ‫עד‬ .MW 3,369 ‫קוגנרציה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫כוח‬ ‫תחנות‬ 1.6 ‫מיום‬ 211 '‫מס‬ ‫מישיבה‬ ‫בהחלטה‬ ‫קוגנרציה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫ליצרנים‬ ‫התעריף‬ ‫את‬ ‫הסדירה‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ ‫כמות‬ ‫הגדירה‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ .21.01.2013 ‫מתאריך‬ 1 '‫מס‬ ‫בהחלטה‬ 394 ‫בישיבה‬ ‫עודכן‬ ‫התעריף‬ .01/05/2008 .‫בגז‬ ‫שיפעלו‬ ‫קוגנרציה‬ ‫ליצרני‬ MW 1000 ‫של‬ .‫שהוגדרה‬ ‫התעריפית‬ ‫לכמות‬ ‫ביחס‬ ‫קוגנרציה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫שהוענקו‬ ‫התעריף‬ ‫אישורי‬ ‫היקף‬ ‫את‬ ‫מציג‬ 7 ‫תרשים‬ .MW 1,458 ‫של‬ ‫מצטבר‬ ‫בהספק‬ ‫וקבועים‬ ‫מותנים‬ ‫רישיונות‬ ‫ניתנו‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫משלימה‬ ‫ממשלתית‬ ‫התחייבות‬ ‫להתקיים‬ ‫צפויה‬ ‫ולצדה‬ ,‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫פרטית‬ ‫יזמות‬ ‫לקידום‬ ‫תנאים‬ ‫ליצירת‬ ‫הממשלתית‬ ‫בפעילות‬ ‫נוספת‬ ‫חוליה‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫הסדרה‬ 1 ‫ביצעה‬ ‫לא‬ ‫בע"מ‬ ‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫כי‬ ‫הרשות‬ ‫נכחה‬ ‫בהם‬ ‫למצבים‬ ‫ממשלתי‬ ‫גיבוי‬ ,‫וכן‬ .‫ההפעלה‬ ‫תקופת‬ ‫או‬ ‫ההקמה‬ ‫תקופת‬ ‫בין‬ ‫מעכב‬ ‫עליון‬ ‫כוח‬ ‫במקרי‬ ,‫ביניים‬ ‫למימון‬ ‫ביחס‬ .‫הרכישה‬ ‫עסקת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫ליצרן‬ ‫ממנה‬ ‫המגיעים‬ ,‫כדין‬ ‫שלא‬ ‫תשלומים‬ ‫בעמוד‬ ‫תרשים‬10:
 12. 12. 12 ‫קוגנרציה‬ ‫ליצרני‬ ‫תעריפית‬ ‫כמות‬ ‫מימוש‬ :7 ‫תרשים‬ ‫החשמל‬ ‫למשק‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫כניסת‬ ‫קצב‬ 1.7 ‫החשמל‬ ‫למשק‬ )‫יח"פ‬ :‫(להלן‬ ‫פרטיים‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫כלל‬ ‫בכניסת‬ ‫הגידול‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫אפשר‬ ‫שלהלן‬ 8 ‫בתרשים‬ .2020 ‫שנת‬ ‫ועד‬ 2014 ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫מהווה‬ ,‫הארצית‬ ‫החשמל‬ ‫לרשת‬ ‫המחוברים‬ ‫הפרטיים‬ ‫היצרנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הוקם‬ ‫אשר‬ ‫ההספק‬ ,2014 ‫שנת‬ ‫בסוף‬ 40%-‫כ‬ ,2020 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫כי‬ ‫מעריך‬ ‫החשמל‬ ‫ברשות‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ .‫במשק‬ ‫המיוצר‬ ‫החשמל‬ ‫מכלל‬ 15%-‫כ‬ .‫פרטי‬ ‫יהיה‬ ‫במשק‬ ‫המותקן‬ ‫מההספק‬ ‫החשמל‬ ‫למשק‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫כניסת‬ ‫קצב‬ :8 ‫תרשים‬
 13. 13. 13 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הריכוזיות‬ 1.8 ‫להגבלת‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫מלמדים‬ ,‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫במקטע‬ ‫במיוחד‬ ‫בעולם‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫משילוב‬ ‫לקחים‬ .‫המחיר‬ ‫של‬ ‫הטיה‬ ‫ולמנוע‬ ‫יעילה‬ ‫תחרות‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫היצרנים‬ ‫של‬ ‫השוק‬ ‫כוח‬ ‫הריכוזיות‬ ‫כללי‬ ‫את‬ ‫הרשות‬ ‫קבעה‬ ‫ייצור‬ ‫ברישיונות‬ ‫שליטה‬ ‫לאחזקות‬ ‫ביחס‬ 2.3.2015 ‫מיום‬ 949 )9( '‫מס‬ ‫בהחלטה‬ :‫תעריפי‬ ‫אישור‬ ‫או‬ ‫רישיון‬ ‫ליתן‬ ‫בבואה‬ ‫תיישם‬ ‫אותם‬ ‫הבאים‬ ‫והקוגנרציה‬ ‫הקונבנציונלי‬ ‫בתחום‬ ‫או‬ ‫יוחזק‬ ‫אשר‬ ‫קוגנרציה‬ ‫ובטכנולוגיית‬ ‫קונבנציונאלית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫יצור‬ ‫מתקני‬ ‫של‬ ‫המרבי‬ ‫ההספק‬ .‫א‬ .MW 1,600 ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫אדם‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יישלט‬ .‫אחת‬ ‫יצור‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫דומיננטי‬ ‫שוק‬ ‫בנתח‬ ‫מהותית‬ ‫שליטה‬ ‫בעל‬ ‫יהיה‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫יחזיק‬ ‫לא‬ .‫ב‬ ‫יחשב‬ ‫מהותי‬ ‫שליטה‬ ‫אמצעי‬ ‫או‬ ‫ברישיון‬ ‫כאמור‬ ‫השליטה‬ ‫מאמצעי‬ ‫יותר‬ ‫או‬ 10%-‫ב‬ ‫יחזיק‬ ‫אשר‬ ‫אדם‬ .‫ג‬ .‫ההספק‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫כמחזיק‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫לצרכי‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נקבע‬ 2013 ‫משנת‬ ‫זו‬ ‫להחלטה‬ ‫שקדם‬ ‫בשימוע‬ ‫נתח‬ 40%-‫ה‬ ‫סף‬ ‫את‬ ‫לעבור‬ ‫מתחדשת‬ ‫באנרגיה‬ ‫פרטי‬ ‫חשמל‬ ‫מיצרני‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ,‫שבסמכותה‬ ‫בכלים‬ ‫תשתמש‬ .‫בנפרד‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫בכל‬ ‫שוק‬ ‫הריכוזיות‬ ‫רמות‬ ‫חישוב‬ .‫הטכנולוגיות‬ ‫מן‬ ‫אחת‬ ‫בכל‬ ‫אחזקות‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הריכוזיות‬ ‫רמות‬ ‫מוצגים‬ ‫הבאים‬ ‫בתרשימים‬ :‫הבאות‬ ‫ההנחות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫לאותה‬ ‫שהוגדרה‬ ‫למכסה‬ ‫ביחס‬ ‫היזם‬ ‫מחזיק‬ ‫בהם‬ ‫הרישיונות‬ ‫של‬ ‫ההספק‬ ‫סך‬ ‫לפי‬ ‫חושב‬ ‫יזם‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫השוק‬ ‫נתח‬ .‫טכנולוגיה‬ ‫יזמים‬ ‫כמה‬ ‫שבו‬ ‫במקרה‬ ,‫כלומר‬ .‫ברישיון‬ ‫מלאה‬ ‫אחזקה‬ ‫תיחשב‬ 10% ‫מעל‬ ‫אחזקה‬ ‫הרשות‬ ‫החלטת‬ ‫לפי‬ ‫עולה‬ ‫השוק‬ ‫נתחי‬ ‫סך‬ ‫ולכן‬ ‫ברישיון‬ ‫מלאה‬ ‫אחזקה‬ ‫בעל‬ ‫נחשב‬ ‫היזמים‬ ‫מן‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫רישיון‬ ‫מאותו‬ 10% ‫מחזיקים‬ .‫הרישיונות‬ ‫היקף‬ ‫על‬ ‫ובתחום‬ ‫הקוגנרציה‬ ,‫הקונבנציונליות‬ ‫במכסות‬ ‫ריכוזיות‬ ‫בעיית‬ ‫קיימת‬ ‫לא‬ ‫כיום‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ ‫התרשימים‬ ‫מן‬ ‫משק‬ ‫וכי‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫גם‬ ‫תתפתח‬ ‫לא‬ ‫ריכוזיות‬ ‫שבעיית‬ ‫להבטיח‬ ‫נועדה‬ 949)9( ‫החלטה‬ .‫הסולרית‬ ‫האנרגיה‬ .‫דומיננטי‬ ‫בודד‬ ‫יצרן‬ ‫בידי‬ ‫יוותר‬ ‫השוק‬ ‫שכוח‬ ‫מבלי‬ ,‫הצרכן‬ ‫לטובת‬ ‫תחרותי‬ ‫באופן‬ ‫יתפתח‬ ‫בישראל‬ ‫הפרטי‬ ‫החשמל‬
 14. 14. 14 ‫קונבנציונלית‬ ‫בטכנולוגיה‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫שוק‬ ‫נתחי‬ :9 ‫תרשים‬ ‫קוגנרציה‬ ‫בטכנולוגיית‬ ‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫שוק‬ ‫נתחי‬ :10 ‫תרשים‬ ‫מלאה‬ ‫שליטה‬ ‫מהווה‬ 10% -‫מ‬ ‫גדולה‬ ‫אחזקה‬ ‫כי‬ ‫הנחנו‬ ‫הריכוזיות‬ ‫שבניתוח‬ ‫משום‬ 100% -‫מ‬ ‫גדול‬ ‫האחזקות‬ ‫סך‬
 15. 15. 15 ‫קוגנרציה‬ + ‫קונבנציונלי‬ ‫שוק‬ ‫נתחי‬ :11 ‫תרשים‬ ‫מלאה‬ ‫שליטה‬ ‫מהווה‬ 10% -‫מ‬ ‫גדולה‬ ‫אחזקה‬ ‫כי‬ ‫הנחנו‬ ‫הריכוזיות‬ ‫שבניתוח‬ ‫משום‬ 100% -‫מ‬ ‫גדול‬ ‫האחזקות‬ ‫סך‬
 16. 16. 16 )MW 4 ‫מ‬ ‫קטנים‬ ‫(רישיונות‬ ‫בינוני‬ PV - ‫קבועים‬ ‫ברישיונות‬ ‫שוק‬ ‫נתחי‬ :12 ‫תרשים‬ MW 4 ‫מעל‬ ‫קבועים‬ PV ‫ברישיונות‬ ‫שוק‬ ‫נתחי‬ :13 ‫תרשים‬
 17. 17. 17 ‫ההולכה‬ ‫לרשת‬ ‫המחוברים‬ PV ‫ברישיונות‬ ‫שוק‬ ‫נתחי‬ :14 ‫תרשים‬ )‫הקמה‬ ‫בשלבי‬ ‫ונמצאים‬ ‫פיננסית‬ ‫לסגירה‬ ‫הגיעו‬ ‫אשר‬ ‫(רישיונות‬
 18. 18. 18 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הרזרבה‬ :2 ‫פרק‬ .‫הביקוש‬ ‫לשיא‬ ‫מעבר‬ ‫במשק‬ ‫הקיים‬ ‫הזמין‬ ‫ההספק‬ ‫לפי‬ ‫נמדדת‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הרזרבה‬ ‫עמד‬ ‫הביקוש‬ ‫שיא‬ ‫מעל‬ ‫הזמין‬ ‫ההספק‬ ‫שכן‬ ,‫נמוכה‬ ‫ברזרבה‬ ‫התאפיין‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ,‫לאחרונה‬ ‫עד‬ .‫בלבד‬ ‫בודדים‬ ‫אחוזים‬ ‫על‬ :‫מגמות‬ ‫משתי‬ ‫כתוצאה‬ ‫ברזרבה‬ ‫חדה‬ ‫עליה‬ ‫חלה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫בשנים‬ ‫ואילו‬ ,‫בשנה‬ 3.8% ‫כ‬ ‫של‬ ‫בקצב‬ ‫בממוצע‬ ‫גדל‬ ‫הביקוש‬ 2000 ‫ה‬ ‫בשנות‬ - ‫הביקוש‬ ‫קצב‬ ‫של‬ ‫האטה‬ .‫א‬ .‫חריג‬ ‫אויר‬ ‫ממזג‬ ‫כתוצאה‬ ‫הביקוש‬ ‫בשיא‬ ‫חד‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ 2015 ‫בשנת‬ .‫הביקוש‬ ‫בגידול‬ ‫האטה‬ ‫חלה‬ 2013-2014 ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫מהירה‬ ‫כניסה‬ ‫איפשרו‬ ‫תומכת‬ ‫ורגולציה‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫זמינות‬ - ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫של‬ ‫מהירה‬ ‫כניסה‬ .‫ב‬ .‫למשק‬ ‫פרטיות‬ ‫כח‬ ‫לפני‬ ‫המשק‬ ‫לרשות‬ ‫שעמדה‬ ‫הרזרבה‬ ‫לעומת‬ ‫משמעותי‬ ‫באופו‬ ‫כיום‬ ‫גבוהה‬ ‫הרזרבה‬ ,‫אלו‬ ‫ממגמות‬ ‫כתוצאה‬ .‫ספורות‬ ‫שנים‬ .‫הביקוש‬ ‫שיא‬ ‫מעל‬ 30%-‫לכ‬ ‫להגיע‬ ‫צפוייה‬ ‫הרזרבה‬ ,2.5%‫כ‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫בקצב‬ ‫להתפתח‬ ‫ימשיך‬ ‫הביקוש‬ ‫שיא‬ ‫אם‬ ‫גבוהים‬ ‫יהיו‬ ‫הביקוש‬ ‫שיאי‬ ‫בהם‬ ‫קיצון‬ ‫לארועי‬ ‫להביא‬ ‫עלול‬ - ‫האחרון‬ ‫בקיץ‬ ‫שחווינו‬ ‫כפי‬ - ‫האקלים‬ ‫שינוי‬ ,‫אולם‬ .‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫תהיה‬ ‫הנותרת‬ ‫והרזרבה‬ ‫במיוחד‬ ‫הקרוב‬ ‫בעשור‬ ‫הרזרבה‬ ‫להתפתחות‬ ‫צפי‬ :15 ‫תרשים‬ ‫זמין‬ ‫הספק‬ 35% -‫לכ‬ ‫להגיע‬ ‫עשויה‬ ‫הרזרבה‬ ‫רמת‬ ‫בביקוש‬ ‫גידול‬ 2.5% ‫של‬ ‫בהנחה‬ ‫כי‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫מהתרשים‬ ‫ההספק‬ ‫מלוא‬ ‫והשבת‬ ‫הסולקנים‬ ‫פרויקט‬ ‫מסיום‬ ‫כתוצאה‬ ‫לגדול‬ ‫צפויה‬ ‫הרזרבה‬ 2020 ‫בשנת‬ .‫הביקוש‬ ‫שיא‬ ‫מעל‬ .D ‫תחנה‬ ‫להקמת‬ ‫מהתוכנית‬ ‫כתוצאה‬ ‫ברזרבה‬ ‫נוסף‬ ‫משמעותי‬ ‫גדול‬ ‫צפוי‬ 2025 ‫בשנת‬ .‫לפעולה‬ ‫הפחמי‬ ‫בעמוד‬ ‫תרשים‬17:
 19. 19. 19 ‫החשמל‬ ‫חברת‬ - 3 ‫פרק‬ ‫כללי‬ 3.1 ,‫זאת‬ .‫בישראל‬ ‫הצרכנים‬ ‫למרבית‬ ‫ואספקתו‬ ‫מכירתו‬ ,‫חלוקתו‬ ,‫הולכתו‬ ,‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫עוסקת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫בהקמת‬ ‫עוסקת‬ ‫אף‬ ‫החברה‬ .‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫מכוח‬ ,‫פעילות‬ ‫סוג‬ ‫בגין‬ ,‫לה‬ ‫שהוענקו‬ ‫לרישיונות‬ ‫בכפוף‬ ‫בבעלות‬ ‫הינה‬ ‫החברה‬ .‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫כמנהל‬ ‫פועלת‬ ‫וכן‬ ,‫האמורות‬ ‫לפעילויות‬ ‫הנדרשות‬ ‫התשתיות‬ .‫החברות‬ ‫בחוק‬ ‫כמשמעה‬ ,‫ציבורית‬ ‫כחברה‬ ‫ומוגדרת‬ ‫ממשלתית‬ ‫היקף‬ ,2015 ‫בשנת‬ .‫בישראל‬ ‫המותקנת‬ ‫מהיכולת‬ 90%-‫כ‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫ביכולת‬ ‫כיום‬ ‫מחזיקה‬ ‫החברה‬ . ”‫“דליה‬ ‫הפרטית‬ ‫הכוח‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫כניסתה‬ ‫עם‬ ,‫מהמשק‬ ‫בלבד‬ 85%-‫לכ‬ ‫יפחת‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫המותקנת‬ ‫היכולת‬ ‫מותקן‬ ‫ייצור‬ ‫בהיקף‬ ‫קיטוריות‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫אתרים‬ 5 ‫בהם‬ ,‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫אתרים‬ 17 ‫מחזיקה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫מגה-וואט‬ 13,600-‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫של‬ ‫היקף‬ ‫ייצרה‬ ,2013 ‫בשנת‬ ‫ואילו‬ ,‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬ 85%-‫כ‬ ‫של‬ ‫היקף‬ ‫ייצרה‬ ‫החברה‬ 2014 ‫בשנת‬ ‫בשנת‬ ‫גם‬ ‫תימשך‬ ,‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫בייצור‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫בחלקה‬ ‫ההדרגתית‬ ‫ההפחתה‬ .‫הייצור‬ ‫מסך‬ 93%-‫כ‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מיוצרת‬ ‫החשמל‬ ‫יתרת‬ .‫בישראל‬ ‫הכולל‬ ‫הייצור‬ ‫מהיקף‬ 7%-‫כ‬ ‫עוד‬ ‫של‬ ‫הפחתה‬ ‫עם‬ ,2015 .‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫חשמל‬ ‫של‬ ‫מיצרנים‬ ‫וכן‬ ,‫וקוגנרציה‬ ‫קונבנציונליות‬ ‫ייצור‬ ‫בטכנולוגיות‬ ,1996 – ‫תשנ"ו‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫בחוק‬ ‫מעוגנת‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ .‫התחרות‬ ‫הגברת‬ ‫היא‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ .‫נוספות‬ ‫כוח‬ ‫תחנות‬ ‫לבנות‬ ‫לחברה‬ ‫לאפשר‬ ‫שלא‬ ‫הממשלה‬ ‫ובהחלטות‬ ‫להגדלת‬ ‫חירום‬ ‫תכנית‬ ‫דאז‬ ‫האנרגיה‬ ‫שר‬ ‫אישר‬ ,2008 ‫בשנת‬ ‫צפוי‬ ‫שהיה‬ ‫בחשמל‬ ‫המחסור‬ ‫עקב‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ ‫ועד‬ 2008 ‫משנת‬ ‫שלה‬ ‫המותקנת‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫הגדילה‬ ,‫זו‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ .‫בישראל‬ ‫הייצור‬ ‫עתודות‬ ‫הגידול‬ ‫וכל‬ ,‫החברה‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫בכושר‬ ‫גידול‬ ‫צפוי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לגידול‬ ‫מעבר‬ .‫נוספים‬ ‫מגה-וואט‬ 1,800-‫בכ‬ 2014 .‫פרטי‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫באמצעות‬ ‫מענה‬ ‫לקבל‬ ‫אמור‬ ‫במשק‬ ‫החזויים‬ ‫בביקושים‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫מותקן‬ ‫הספק‬ :16 ‫תרשים‬
 20. 20. 20 ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫היקף‬ ‫זו‬ ‫משנה‬ .‫המצרית‬ EMG ‫מחברת‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫גז‬ ‫לרכוש‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫החלה‬ 2008‫משנת‬ ‫כך‬ ,‫הגז‬ ‫בצינור‬ ‫ונשנים‬ ‫חוזרים‬ ‫פיצוצים‬ ‫החלו‬ 2011 ‫שנת‬ ‫במהלך‬ .‫וגדל‬ ‫הלך‬ ‫הישראלי‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מגז‬ ‫גרם‬ ‫זה‬ ‫משבר‬ .‫בלבד‬ 15% -‫לכ‬ ‫אלה‬ ‫אירועים‬ ‫עקב‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫פחת‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫היקף‬ 2012 ‫שבשנת‬ .‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫בעלות‬ 40% -‫כ‬ ‫של‬ ‫לייקור‬ ‫שהביא‬ ‫דבר‬ ,‫החשמל‬ ‫לייצור‬ ‫יותר‬ ‫יקרים‬ ‫בדלקים‬ ‫להשתמש‬ ‫לחברה‬ ‫הדלקים‬ ‫מהיקף‬ 40%-‫לכ‬ ‫עלה‬ ‫מגז‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫היקף‬ ,‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫הגז‬ ‫הזרמת‬ ‫התחלת‬ ‫עת‬ ,2013 ‫משנת‬ .₪ ‫מיליארד‬ 9-‫בכ‬ ‫מוערכת‬ ‫לציבור‬ ‫הגז‬ ‫משבר‬ ‫של‬ ‫עלותו‬ .2014 ‫בשנת‬ ‫גם‬ ‫דומה‬ ‫זה‬ ‫היקף‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫הדלקים‬ ‫תמהיל‬ ‫התפתחות‬ :17 ‫תרשים‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ 3.2 ‫הפעילות‬ ‫במקטעי‬ ‫מועסקים‬ ‫אלה‬ ‫עובדים‬ .‫משרות‬ 12,532 ‫של‬ ‫היקף‬ ,2014 ‫לשנת‬ ‫נכון‬ ,‫העסיקה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫פיתוח‬ ‫לפעילויות‬ ‫משויכים‬ ‫מהם‬ 40%-‫כ‬ ;‫החברה‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫ובשירות‬ ‫במטה‬ 25%-‫כ‬ ,‫הרשת‬ ‫במקטע‬ 40%-‫כ‬ ,‫הייצור‬ ‫במקטע‬ 20%-‫כ‬ ‫היו‬ 2014 ‫בשנת‬ ‫המשרות‬ 12,532 ‫מתוך‬ .‫הנדסיים‬ ‫בפרויקטים‬ 15%-‫וכ‬ :‫הבא‬ ‫באיור‬ ‫מוצגת‬ ,‫האחרון‬ ‫העשור‬ ‫לאורך‬ ‫בחברה‬ ‫העובדים‬ ‫היקף‬ ‫סקירת‬ 12,532 ‫הינו‬ 31.12.14‫ב‬ ‫המשרות‬ ‫מספר‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬ ‫מספר‬ 18 ‫תרשים‬ ‫עובדים‬ 400 -440 ‫כ‬ ‫של‬ ‫מוקדמת‬ ‫פרישה‬ ‫צפויה‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫של‬ ‫הדו”ח‬ ‫מן‬ ‫הנתונים‬ ‫נלקחו‬ ‫השנים‬ ‫ביתר‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬ ‫הדוחות‬ ‫מן‬ ‫נלקחו‬ ‫זו‬ ‫בשנה‬ ‫הנתונים‬ )*( .‫השכר‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫בחברה‬ ‫עובדים‬ ‫מספר‬ :18 ‫תרשים‬
 21. 21. 21 ‫מקטעים‬ ‫לפי‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ההשקעות‬ ‫פירוט‬ 3.3 ‫להחלטת‬ ‫בהתאם‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫השתנה‬ ,‫המקטעים‬ ‫בכל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫השנתי‬ ‫ההשקעות‬ ‫היקף‬ .‫חדשות‬ ‫תחנות‬ ‫תקים‬ ‫לא‬ ‫שהחברה‬ ‫הקובעת‬ ‫הממשלה‬ ‫בשנת‬ ‫מיליארד‬ 4-‫מכ‬ ‫פחת‬ ‫היצור‬ ‫במקטע‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ההשקעות‬ ‫היקף‬ ,‫החירום‬ ‫תכנית‬ ‫השלמת‬ ‫לאור‬ ‫הפחתת‬ ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫היה‬ ,‫זה‬ ‫במקטע‬ ‫ההשקעה‬ ‫עיקר‬ ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ .2014 ‫בשנת‬ ‫מיליארד‬ 1.8-‫לכ‬ 2012 .‫הסביבה‬ ‫לאיכות‬ ‫המשרד‬ ‫להנחיות‬ ‫בהתאם‬ ‫מחויבת‬ ‫החברה‬ ‫בו‬ ,‫פליטות‬ .‫בשנה‬ ₪ ‫מליון‬ 650-‫כ‬ ‫על‬ ‫יציב‬ ‫הוא‬ ‫ההשקעות‬ ‫היקף‬ ‫ההולכה‬ ‫במקטע‬ ‫פחת‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫ההשקעה‬ ‫היקף‬ ‫כך‬ ,‫בהשקעות‬ ‫הפחתה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫נצפית‬ ‫החלוקה‬ ‫במקטע‬ .‫בשנה‬ ₪ ‫ממיליארד‬ ‫מקטעים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ההשקעות‬ ‫היקף‬ :19 ‫תרשים‬
 22. 22. 22 ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫תעריפי‬ :4 ‫פרק‬ ‫את‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫קובעת‬ ,‫דין‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫סמכויותיה‬ ‫ויתר‬ ,1996 –‫התשנ"ו‬ ,‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫סמכותה‬ ‫בתוקף‬ ‫בקביעת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫את‬ ‫המנחה‬ ‫העיקרון‬ .‫הפרטיים‬ ‫וליצרנים‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫והתעריפים‬ ‫המידה‬ ‫אמות‬ ‫איזונים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫וזאת‬ ,‫החשמל‬ ‫צרכני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המשולמות‬ ‫העלויות‬ ‫למזעור‬ ‫לפעול‬ ‫הוא‬ ,‫התעריפים‬ ‫להגשים‬ ‫תכלית‬ ‫מתוך‬ ‫והכול‬ ,‫בתחום‬ ‫הפועלים‬ ‫ליזמים‬ ‫ודאות‬ ‫ויצירת‬ ,‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫פיתוח‬ ‫לצורך‬ ‫מתאימים‬ .‫הציבור‬ ‫טובת‬ ‫את‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫תעריפים‬ ‫בקביעת‬ ‫האתגרים‬ 4.1 ,‫הולכה‬ ,‫(ייצור‬ ‫השונים‬ ‫פעולותיה‬ ‫למקטעי‬ ‫כלשהיא‬ ‫כלכלית‬ ‫הפרדה‬ ‫בלא‬ ‫אחודה‬ ‫חברה‬ ‫הינה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫הפעילות‬ ‫מקטעי‬ ‫בין‬ ‫צולב‬ ‫מסבסוד‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ,‫בחוק‬ ‫לקבוע‬ ‫בהתאם‬ .)‫המערכת‬ ‫וניהול‬ ‫אספקה‬ ,‫חלוקה‬ :‫מקטעים‬ ‫לפי‬ ‫העלויות‬ ‫של‬ ‫התעריפי‬ ‫בשיוך‬ ‫הוא‬ ‫האתגר‬ ,‫פעילותה‬ ‫מקטעי‬ ‫בכל‬ ‫מפוקחת‬ ‫החברה‬ ‫לכך‬ ‫אי‬ .‫במשק‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הרגולטור‬ ‫על‬ ‫הרגולאטורי‬ ‫הנטל‬ .‫אספקה‬ ,‫חלוקה‬ ,‫הולכה‬ ,‫מערכת‬ ‫ניהול‬ ,‫ותפעול‬ ‫הקמה‬ – ‫ייצור‬ .‫כבד‬ ‫הינו‬ ,‫החברה‬ ,‫התחשבות‬ ‫תוך‬ ‫בשוק‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הייצור‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫ולבדל‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬ ,‫הפרטיים‬ ‫היצרנים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫עם‬ :‫ב‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ;‫החברה‬ ‫של‬ ‫הספציפי‬ ‫הדלקים‬ ‫תמהיל‬ .‫א‬ ;‫יחידות‬ ‫שחלוף‬ /‫יחידות‬ ‫גריטת‬ .‫ב‬ ;‫בחברה‬ ‫הייצור‬ ‫היקף‬ ‫הפחתת‬ ‫עם‬ ‫בייצור‬ ‫השקעה‬ ‫החזר‬ .‫ג‬ .‫ההשקעה‬ ‫החזר‬ ‫שיטת‬ ,‫תחנה‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫אורך‬ .‫ד‬ ‫רשת‬ ‫תעריפי‬ 4.2 :‫הבאים‬ ‫הרכיבים‬ ‫של‬ ‫המוכרות‬ ‫מהעלויות‬ ‫להיגזר‬ ‫אמורים‬ ‫הרשת‬ ‫תעריפי‬ ;‫ובאספקה‬ ‫בחלוקה‬ ,‫בהולכה‬ ‫פעילים‬ ‫נכסים‬ ‫של‬ ‫מוכרות‬ ‫עלויות‬ .1 ;‫ובאספקה‬ ‫בחלוקה‬ ,‫בהולכה‬ ‫תפעול‬ ‫עלויות‬ .2 .‫נכסים‬ ‫על‬ ‫מוכר‬ ‫תשואה‬ ‫שיעור‬ .3 ‫הרשות‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫עליהן‬ ‫עלויות‬ ‫בקרת‬ ‫וביצוע‬ ‫מהחברה‬ ‫סדורה‬ ‫נתונים‬ ‫לקבלת‬ ‫בכפוף‬ ‫נקבעות‬ ‫אלה‬ ‫עלויות‬ .‫העלויות‬ ‫בקרת‬ ‫בתהליך‬ ‫שיתמוך‬ ‫לחברה‬ ‫דיווח‬ ‫מנגנון‬ 2014 ‫בשנת‬ ‫הקימה‬ ‫חיוב‬ ‫אופן‬ ,‫מראש‬ ‫ההשקעות‬ ‫של‬ ‫כדאיות‬ ‫בדיקות‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫בחשבון‬ ‫ילקחו‬ ‫הרשת‬ ‫תעריף‬ ‫קביעת‬ ‫במסגרת‬ .‫קוט”ש‬ ‫לפי‬ ‫משתנה‬ ‫ותעריף‬ ‫קבוע‬ ‫תעריף‬ ‫בין‬ ‫וחלוקתו‬ ‫התעריף‬ ‫קביעת‬ ‫ואופן‬ ‫העצמיים‬ ‫היצרנים‬ ‫חברה‬ ‫עם‬ ‫התייעצה‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬ .‫הרשת‬ ‫לתעריף‬ ‫חדש‬ ‫בסיס‬ ‫בקביעת‬ ‫הנוכחית‬ ‫בתקופה‬ ‫עוסקת‬ ‫הרשות‬ .‫הקרובה‬ ‫בתקופה‬ ‫תפרסם‬ ‫הרשות‬ ‫שלה‬ ‫המסכם‬ ‫הדו”ח‬ ‫שאת‬ ‫בתחום‬ ‫בינלאומית‬ .‫מהחברה‬ ‫מסודרים‬ ‫נתונים‬ ‫בקבלת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫השונים‬ ‫למקטעים‬ ‫שונים‬ ‫תעריפים‬ ‫קביעת‬ ‫רבעונית‬ ,‫חודשית‬ ,‫שעתית‬ ‫ברמה‬ ‫שונים‬ ‫פיזיים‬ ‫נתונים‬ ,‫זה‬ ‫בכלל‬ .‫התעריפים‬ ‫קביעת‬ ‫לשם‬ ‫הדרושים‬ ‫הנתונים‬ ‫רשות‬ ‫החלטות‬ ‫של‬ ‫סידרה‬ 2014-2015 ‫בשנים‬ ‫עיגנה‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ .‫שונים‬ ‫בחתכים‬ ‫כספיים‬ ‫נתונים‬ ‫וכן‬ ,'‫וכו‬ ‫לצרכן‬ ‫שונות‬ ‫ברזולוציות‬ ‫פעילויותיה‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ ‫נדרשת‬ ‫החברה‬ ‫שבהם‬ ,‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫דיווח‬ ‫לחובות‬ ‫ביחס‬ ‫וכן‬ ‫קבועים‬ ‫זמנים‬ ‫בלוחות‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫מהחברה‬ ‫בעבר‬ ‫התקבלו‬ ‫אלה‬ ‫דיווחים‬ ‫של‬ ‫מרביתם‬ .‫התעריפים‬ ‫לקביעת‬
 23. 23. 23 ‫לנתונים‬ ‫בנוגע‬ ‫הרשות‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫עיגנו‬ ‫הדיווח‬ ‫חובות‬ ‫בנושא‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ .‫ומלא‬ ‫שוטף‬ ‫באופן‬ ‫לא‬ .‫שנדרשו‬ ‫ברזולוציות‬ ‫עלויות‬ ‫של‬ ‫שנתיות‬ -‫רב‬ ‫השוואות‬ ‫לבצע‬ ‫לרשות‬ ‫יאפשרו‬ ‫וכן‬ ‫התעריפים‬ ‫לקביעת‬ ‫הדרושים‬ ‫על‬ ‫עלויות‬ ‫בקרת‬ ‫מבצעת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ .‫התעריפים‬ ‫לעדכון‬ ‫כתנאי‬ ‫מלאה‬ ‫נתונים‬ ‫קבלת‬ ‫על‬ ‫תעמוד‬ ‫הרשות‬ .‫מקטע‬ ‫לכל‬ ‫התעריף‬ ‫חישוב‬ ‫וטרם‬ ‫המוכרת‬ ‫בעלות‬ ‫הכרה‬ ‫טרם‬ ‫אלו‬ ‫דיווחים‬ ‫הרשת‬ ‫לתעריפי‬ ‫ביחס‬ NAVIGANT ‫חברת‬ ‫מטעם‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הייעוץ‬ ‫דו”ח‬ ‫מסקנות‬ ‫את‬ ‫לציבור‬ ‫פירסמה‬ ‫הרשות‬ .‫בארה”ב‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫עובדי‬ ‫מכלל‬ 34.2%‫ב‬ ‫גבוה‬ ‫בחברה‬ ‫העובדים‬ ‫כשכר‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ‫נמצא‬ ‫ולפיו‬ ‫בחברה‬ ‫של‬ ‫בעליל‬ ‫מספקת‬ ‫ובלתי‬ ‫חלקית‬ ‫מידע‬ ‫להספקת‬ ‫בנוגע‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫על‬ ‫קשה‬ ‫ביקורת‬ ‫כולל‬ ‫הדו”ח‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫המפקחים‬ ‫הרגולטרים‬ ‫אל‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫היום‬ ‫הקיימות‬ ‫אילו‬ ‫על‬ ‫נוספות‬ ‫פרטניות‬ ‫דיווח‬ ‫חובות‬ ‫של‬ ‫ארוכה‬ ‫שורה‬ ‫להכיל‬ ‫הדו”ח‬ ‫מחברי‬ ‫ממליצים‬ ‫ולכן‬ ‫הכלכלית‬ ‫פעילותה‬ ‫אחר‬ ‫יותר‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫לפקח‬ ‫הממשלתיים‬ ‫לרגולטורים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫המידה‬ ‫באמות‬ .‫שלה‬ ‫העתידיות‬ ‫הפיתוח‬ ‫ותוכניות‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ .‫זה‬ ‫דו”ח‬ ‫בוחנת‬ ‫הרשות‬ ‫מליאת‬ ‫מטעם‬ ‫משנה‬ ‫וועדת‬ ‫באחוזים‬ ‫הביתי‬ ‫התעריף‬ ‫מבנה‬ :20 ‫תרשים‬ ‫לצרכן‬ ‫התעריף‬ ‫התפתחות‬ :21 ‫תרשים‬
 24. 24. 24 ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משבר‬ ‫שנות‬ ‫הן‬ 2013 ‫אפריל‬ ‫עד‬ 2011 ‫פברואר‬ ‫השנים‬ * 25 ‫בשנה‬ ‫ש”ח‬ ‫מיליארד‬ 25 ‫מיליארד‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫השנתית‬ ‫העלות‬ ‫היקף‬
 25. 25. 25 ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מערכתית‬ ‫עלות‬ - ‫מערכת‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫תעריף‬ :5 ‫פרק‬ ‫צרכניה‬ ‫על‬ ‫מושתים‬ ‫היו‬ ‫לאחרונה‬ ‫ועד‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫מסופקים‬ ‫החשמל‬ ‫מערכת‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫לתמחרם‬ ,‫אלו‬ ‫שירותים‬ ‫להגדיר‬ ‫צורך‬ ‫נוצר‬ ,‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫לפעילות‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ‫של‬ ‫כניסתם‬ ‫לאור‬ .‫בלבד‬ ,‫מערכתי‬ ‫תעריף‬ ‫בהעדר‬ ‫שכן‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫צרכני‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫במשק‬ ‫החשמל‬ ‫מספקי‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫בהם‬ ‫ולחייב‬ .‫אחרים‬ ‫מספקים‬ ‫של‬ ‫צרכנים‬ ‫לבין‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫צרכני‬ ‫בין‬ ‫סבסוד‬ ‫נוצר‬ ‫העלויות‬ ‫תמחור‬ ‫על‬ ‫שהושתת‬ ,2013 ‫מיוני‬ ‫החל‬ ‫המערכת‬ ‫ניהול‬ ‫לשירותי‬ ‫זמני‬ ‫תעריף‬ ‫הרשות‬ ‫קבעה‬ ,‫האמור‬ ‫נוכח‬ ‫שירותי‬ ‫להפעלת‬ ‫המנגנון‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫גילמו‬ ‫אלה‬ ‫עלויות‬ .‫המערכת‬ ‫מנהל‬ ‫של‬ ‫דאז‬ ‫המוכרות‬ ‫האדמיניסטרטיביות‬ ‫בביאורים‬ ‫תדווח‬ ‫שהיא‬ ‫בכך‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫זו‬ ‫בעלות‬ ‫ההכרה‬ ‫את‬ ‫התנתה‬ ‫הרשות‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫המערכת‬ ‫ניהול‬ ‫שיקבעו‬ ‫נוספים‬ ‫מערכת‬ ‫ניהול‬ ‫ושירותי‬ ‫שנקבעו‬ ‫מהשירותים‬ ‫וההוצאות‬ ‫ההכנסות‬ ‫על‬ ‫הכספיים‬ ‫לדוחותיה‬ ‫בקרת‬ ‫ולצורך‬ ‫עודפת‬ ‫גביה‬ ‫מניעת‬ ,‫הנדרשת‬ ‫השקיפות‬ ‫השאת‬ ‫לשם‬ ‫זאת‬ ‫נפרד‬ ‫פעילות‬ ‫כמקטע‬ ‫בהמשך‬ .‫בחוק‬ ‫כנדרש‬ ‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫עלויות‬ ,‫במשק‬ ‫הצרכנים‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫ולהשיתם‬ ‫המערכת‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫השונות‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫בצורך‬ ‫הכרה‬ ‫מתוך‬ ‫ניהול‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫העלות‬ ‫מורכבת‬ ‫מהם‬ ‫נושאים‬ 4 ‫של‬ ‫תמחור‬ ‫ובו‬ 2015 ‫אוגוסט‬ ‫בחודש‬ ‫החלטה‬ ‫הרשות‬ ‫קיבלה‬ :‫המערכת‬ ;‫המערכת‬ ‫איזון‬ ;‫גיבוי‬ ‫שירותי‬ ;‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫נלווים‬ ‫הסדרים‬ .‫אדמיניסטרטיבית‬ ‫עלות‬ ‫המערכת‬ ‫מנהל‬ .‫לישראל‬ ‫החשמל‬ ‫מחברת‬ ‫חלק‬ ‫הינו‬ ‫המערכת‬ ‫מנהל‬ ,‫המערב‬ ‫מדינות‬ ‫ממרבית‬ ‫בשונה‬ ,‫בישראל‬ ‫רכישה‬ ‫ובאמצעות‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫היצור‬ ‫ביכולת‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫לעיל‬ ‫השירותים‬ ‫את‬ ‫מספק‬ ‫שניתנו‬ ‫בהחלטות‬ ‫מעוגנים‬ ‫אלה‬ ‫הסכמים‬ .)PPA( ‫רכישה‬ ‫הסכמי‬ ‫במסגרת‬ ‫פרטיים‬ ‫מיצרנים‬ ‫וזמינות‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ .‫הרכישה‬ ‫להתחייבויות‬ ‫הנוגעים‬ ‫מטעמה‬ ‫תעריפיים‬ ‫הסדרים‬ ‫במסגרת‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫עלות‬ ‫לקבוע‬ ‫הרשות‬ ‫נדרשת‬ ‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫בשוק‬ ,‫תחרותי‬ ‫באופן‬ ‫נקבעות‬ ‫אלה‬ ‫עלויות‬ ‫מרבית‬ ‫תחרותי‬ ‫בעולם‬ ‫מערכתיים‬ ‫שירותים‬ ‫בגין‬ ‫הפרטית‬ ‫החשמל‬ ‫יצרנות‬ ‫צרכני‬ ‫את‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫צרכני‬ ‫של‬ ‫סבסוד‬ ‫למנוע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זו‬ .‫ועוד‬ ‫מתחדשת‬ ‫לאנרגיה‬ ‫פרמיות‬ ,‫גיבוי‬ )‫מחסור‬ ‫לניהול‬ ‫הסדרים‬ ,‫סובבת‬ ‫(רזרבה‬ ‫מערכת‬ ‫איזון‬ ‫עלויות‬ :‫כגון‬ ‫לשלם‬ ‫נדרשים‬ ‫העבר‬ ‫עלויות‬ ‫על‬ .‫בישראל‬ ‫משמעותי‬ ‫פרטי‬ ‫יצור‬ ‫החל‬ ‫בו‬ ‫היום‬ ,2013 ‫מיוני‬ ‫הינה‬ ‫התעריף‬ ‫תחולת‬ .‫התעריף‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫מהעלות‬ 90% ‫של‬ ‫היקף‬ ‫הפרטיים‬ ‫המספקים‬ ‫תעריף‬ ‫להוזלת‬ ‫ותרם‬ ‫ש”ח‬ ‫מיליון‬ 450 :‫של‬ ‫כולל‬ ‫בסך‬ ‫הכללי‬ ‫החשמל‬ ‫צרכני‬ ‫לציבור‬ ‫כספים‬ ‫השבת‬ ‫גרר‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ .1.5%-‫כ‬ 2015 ‫בשנת‬ ‫לציבור‬ ‫החשמל‬
 26. 26. 26 ‫בישראל‬ ‫המשק‬ ‫במבנה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫נתח‬ :22 ‫תרשים‬
 27. 27. 27 ‫משקית‬ ‫בראייה‬ ‫הגז‬ ‫חוזי‬ ‫ניתוח‬ :6 ‫פרק‬ ‫הזיהום‬ ‫להפחת‬ ‫והביא‬ ‫פרטיות‬ ‫כח‬ ‫תחנות‬ ‫הקמת‬ ‫איפשר‬ ,‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫את‬ ‫וייעל‬ ‫הוזיל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ .‫הכח‬ ‫מתחנות‬ ‫הנפלט‬ ‫להגיע‬ ‫צפויה‬ ‫הצריכה‬ .‫תמר‬ ‫במאגר‬ ‫הגז‬ ‫מיצור‬ 80%-‫כ‬ ‫שהם‬ ‫בשנה‬ BCM 6.8-‫כ‬ ‫כיום‬ ‫צורך‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫תצרך‬ ‫אשר‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫הרחב‬ ‫הטווח‬ .‫לחשמל‬ ‫בביקוש‬ ‫מהגידול‬ ‫כתוצאה‬ ,2 ‫בשנה‬ BCM 8.5-10-‫לכ‬ ‫בעתיד‬ ‫יצור‬ ‫רמת‬ ‫של‬ ‫אפשריות‬ ‫וחלופות‬ ‫הפחמיות‬ ‫התחנות‬ ‫העמסת‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫אפשריות‬ ‫מחלופות‬ ‫נובע‬ ‫בעתיד‬ .‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ .‫חשמל‬ ‫על‬ ‫מההוצאה‬ 20%-‫כ‬ ‫שהם‬ ,‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ ‫מיליארד‬ 5-‫כ‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫בעלות‬ ‫גז‬ ‫כיום‬ ‫רוכש‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ .‫חשמל‬ ‫ליצור‬ ‫גז‬ ‫עבור‬ ‫ש"ח‬ 800-‫כ‬ ‫מהם‬ ,‫חשמל‬ ‫על‬ ‫בשנה‬ ‫ש"ח‬ 4,000 ‫בממוצע‬ ‫מוציא‬ ‫בישראל‬ ‫בית‬ ‫משק‬ ‫כל‬ :)2014( ‫דלקים‬ ‫תמהיל‬ :23 ‫תרשים‬ ‫ההסכמים‬ ‫היקפי‬ 6.1 13,500 .‫מגהוואט‬ 13,500-‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בהספק‬ ‫בגז‬ ‫יצור‬ ‫מתקני‬ ‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫לפעול‬ ‫צפויים‬ 2020 ‫בשנת‬ .‫גז‬ ‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫חתומים‬ ‫כבר‬ ‫החשמל‬ ‫מיצרני‬ 90%-‫מ‬ ‫יותר‬ .‫פחמיים‬ ‫מתקנים‬ 4,800-‫ל‬ ‫נוסף‬ ,‫בגז‬ ‫ייצור‬ ‫מתקני‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לרכוש‬ ‫להמשיך‬ ‫מחויבת‬ ‫והיא‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫תחנותיה‬ ‫עבור‬ ‫גז‬ ‫רכשה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ .‫מחודש‬ ‫ומתן‬ ‫למשא‬ ‫נפתח‬ ‫בהסכם‬ ‫המחיר‬ 2021 ‫בשנת‬ .‫מתמר‬ ‫אלה‬ ‫יצרנים‬ .MW 4,000-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫בהספק‬ ‫כח‬ ‫תחנות‬ ‫עבור‬ ‫גז‬ ‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫כה‬ ‫עד‬ ‫חתמו‬ ‫פרטיים‬ ‫יצרנים‬ ,‫המחויבת‬ ‫לכמות‬ ‫בנוסף‬ .)Take or Pay( ‫הבא‬ ‫בעשור‬ ‫ממוצעת‬ ‫בשנה‬ BCM 2.21 ‫לצרוך‬ ‫להמשיך‬ ‫מחויבים‬ ‫גם‬ ‫להתחרות‬ ‫יוכלו‬ ‫עליה‬ ,BCM 1.86 -‫כ‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫כמות‬ ‫הפרטיים‬ ‫היצרנים‬ ‫בהסכמי‬ 2019 ‫בשנת‬ ‫תפתח‬ .‫חדשים‬ ‫גז‬ ‫ספקי‬ ‫והם‬ ,‫בלבד‬ MW 700 ‫כ‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫בהספק‬ ‫יצרנים‬ ‫גז‬ ‫הסכמי‬ ‫על‬ ‫הבא‬ ‫בעשור‬ ‫לחתום‬ ‫צפויים‬ ,‫אלו‬ ‫ליצרנים‬ ‫נוסף‬ .‫בשנה‬ BCM 0.75 ‫כ‬ ‫לרכוש‬ ‫צפויים‬ ‫ספקים‬ ‫בין‬ ‫לתחרות‬ ‫יפתחו‬ BCM 2.6 ,‫זו‬ ‫כמות‬ ‫מתוך‬ .‫בשנה‬ BCM 8.5-10 ‫יצרוך‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ ‫בעתיד‬ ‫לסיכום‬ .‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫יצרך‬ ‫והיתר‬ ‫חדשים‬ .‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫יקלטו‬ ‫אשר‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫ובהיקף‬ ‫פחמיות‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫ההעמסה‬ ‫במדיניות‬ ‫תלויה‬ ‫בעתיד‬ ‫החשמל‬ ‫למשק‬ ‫שתדרש‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ 2 ‫תרשים‬23‫משקי‬ ‫דלקים‬ ‫תמהיל‬ :2014 50% 49% 0% 0% 1% ‫משקי‬ ‫דלקים‬ ‫תמהיל‬2014 ‫פחם‬ ‫גז‬ ‫סולר‬ ‫מזוט‬ PV
 28. 28. 28 ‫חדשים‬ ‫גז‬ ‫ספקי‬ ‫עם‬ ‫ההסכמים‬ ‫פוטנציאל‬ :24 ‫תרשים‬ ‫ההצמדה‬ ‫ומנגנון‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ 6.2 ‫נבדלים‬ ‫החוזים‬ .MMBTU ‫חום‬ ‫ליחידת‬ ‫דולר‬ 5.7 - 5.0 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫כיום‬ ‫נעים‬ ‫בישראל‬ ‫חשמל‬ ‫ליצרני‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ :‫המחיר‬ ‫הצמדת‬ ‫במנגנון‬ ‫ביניהם‬ ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ 8-‫ב‬ 1% ‫של‬ ‫בתוספת‬ ‫בארה"ב‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫הוצמד‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫חוזה‬ .‫א‬ ‫ללא‬ ,‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫המחיר‬ ‫של‬ ‫ריאלית‬ ‫להתייקרות‬ ‫מביא‬ ‫זה‬ ‫מנגנון‬ .‫העוקבות‬ ‫השנים‬ 8-‫ב‬ 1% ‫של‬ ‫ובהפחתה‬ .‫אלטרנטיביים‬ ‫דלקים‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫למגמות‬ ‫ו/או‬ ‫בעולם‬ ‫הגז‬ ‫במחיר‬ ‫למגמות‬ ‫התאמה‬ ‫ליצרנים‬ ‫להבטיח‬ ‫נועד‬ ‫זה‬ ‫מנגנון‬ .‫המפוקח‬ ‫החשמל‬ ‫למחיר‬ ‫הוצמדו‬ ‫הפרטיים‬ ‫היצרנים‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫חוזי‬ ‫מרבית‬ .‫ב‬ ‫איננה‬ ‫היום‬ ‫הקיימת‬ ‫ההגנה‬ .‫יורד‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ ‫כאשר‬ ‫לרדת‬ ‫אמור‬ ‫הגז‬ ‫שמחיר‬ ‫משום‬ ,‫נאות‬ ‫הכנסה‬ ‫מרווח‬ .‫בחוזים‬ ‫שהוגדרו‬ ‫אילוצים‬ ‫בגלל‬ ‫מספקת‬ ‫לצרכן‬ ‫המחירים‬ ‫למדד‬ ‫הם‬ ‫גם‬ ‫הוצמדו‬ ‫אשר‬ ‫חדשים‬ ‫גז‬ ‫הסכמי‬ ‫הרשות‬ ‫בפני‬ ‫הובאו‬ ‫האחרונה‬ ‫השנה‬ ‫במהלך‬ .‫ג‬ ‫לוקים‬ ‫והם‬ ‫הבסיס‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫עליה‬ ‫מבטאים‬ ‫אלו‬ ‫הסכמים‬ .‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫ההצמדה‬ ‫למנגנון‬ ‫בדומה‬ .‫לעיל‬ ‫שפורט‬ ,‫מדד‬ ‫צמוד‬ ‫הצמדה‬ ‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫בחסרונות‬ 7 ‫ה‬ ‫רף‬ ‫את‬ ‫לחצות‬ ‫צפוי‬ ‫החשמל‬ ‫מיצרני‬ ‫חלק‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫הבא‬ ‫העשור‬ ‫בסוף‬ ,‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫הערכות‬ ‫לפי‬ .MMBTU ‫ל‬ ‫דולר‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫המאגרים‬ ‫הקמת‬ ‫את‬ ‫לאפשר‬ ‫שמטרתן‬ ‫החלטות‬ ‫שורת‬ 2012 ‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫קיבלה‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ :‫אלו‬ ‫החלטות‬ ‫התקבלו‬ ,‫בפרט‬ .‫שני‬ ‫מצד‬ ‫החשמל‬ ‫במחיר‬ ‫תלולה‬ ‫עליה‬ ‫ולמנוע‬ ‫וליצרנים‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫הרשות‬ ‫תכיר‬ ‫בהם‬ ‫המחיר‬ ‫מנגנוני‬ ‫את‬ ‫הגדירה‬ - 14.6.12 - ‫מיום‬ 377 ‫החלטה‬ .‫א‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫ומתקנת‬ ‫מקובל‬ ‫אינו‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫הסכם‬ ‫של‬ ‫ההצמדה‬ ‫מנגנון‬ ‫כי‬ ‫גם‬ ‫קובעת‬ ‫ההחלטה‬ .‫פרטיים‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫בעסקת‬ ‫האופציה‬ ‫הסכם‬ )Interruptible( ‫בהספקה‬ ‫הפרעה‬ ‫קיימת‬ ‫בהם‬ ‫להסכמים‬ ‫בעלויות‬ ‫הכרה‬ ‫הסדירה‬ - 5.11.12 - ‫מיום‬ 386‫החלטה‬ .‫ב‬ .‫הגז‬ ‫בהספקת‬ ‫הפרעות‬ ‫של‬ ‫במצב‬ 10% ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫נדרשת‬ ‫הנחה‬ ‫וקבעה‬ ‫להתייעצות‬ ‫ופנתה‬ ‫החדשים‬ ‫בהסכמים‬ ‫להכיר‬ ‫שלא‬ ‫החליטה‬ ‫הרשות‬ 21.1.2015 ‫מיום‬ 452 ‫החלטה‬ .‫ג‬ .‫בנידון‬ ‫ממשלתית‬ ‫הסכמים‬ ‫בעלויות‬ ‫להכיר‬ ‫אין‬ ‫לפיו‬ ‫הממשלתי‬ ‫מהצוות‬ ‫מכתב‬ ‫בעקבות‬ . 23.3.2015 ‫מיום‬ 956 ‫החלטה‬ .‫ד‬ ‫פרטיים‬ ‫ליצרנים‬ ‫בתשלום‬ ‫המערכת‬ ‫למנהל‬ ‫המוכרת‬ ‫העלות‬ ‫כי‬ ‫הרשות‬ ‫החליטה‬ ‫האופציה‬ ‫מתנאי‬ ‫החורגים‬ .‫האופציה‬ ‫לעסקת‬ ‫בהתאם‬ ‫יהיה‬
 29. 29. 29 TOP-‫ל‬ ‫התחייבות‬ 6.3 ‫גובה‬ ‫לגבי‬ ‫גבוהה‬ ‫ודאות‬ ‫הגז‬ ‫לספק‬ ‫להבטיח‬ ‫ותפקידו‬ ‫גז‬ ‫חוזה‬ ‫בכל‬ ‫הקיים‬ ‫מנגנון‬ ‫הוא‬ )Take Or Pay( -TOP ‫החוזית‬ ‫הכמות‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫המינימאלי‬ ‫השיעור‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ TOP-‫ה‬ .‫מהלקוח‬ ‫שיקבל‬ ‫המינימאלי‬ ‫התקבולים‬ 65% ‫בין‬ ‫נע‬ ‫השונים‬ ‫בחוזים‬ TOP-‫ה‬ .‫הגז‬ ‫את‬ ‫צרך‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫צרך‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫לשלם‬ ‫הלקוח‬ ‫מתחייב‬ ‫שעליה‬ ‫השנתית‬ ,‫שלו‬ ‫בחוזה‬ TOP-‫ה‬ ‫כמות‬ ‫את‬ ‫יצרוך‬ ‫שלא‬ ‫החושש‬ ‫חשמל‬ ‫יצרן‬ ,‫בעולם‬ .‫הכוללת‬ ‫השנתית‬ ‫מהכמות‬ 80%-‫ל‬ ‫מלוא‬ ‫להספקת‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫בחוזים‬ ‫התקשרו‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫כל‬ ‫בישראל‬ .‫אחר‬ ‫ללקוח‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫למכור‬ ‫ישאף‬ .‫חשמל‬ ‫יצרני‬ ‫בין‬ ‫גז‬ ‫עודפי‬ ‫למכירת‬ ‫מנגנון‬ ‫קיים‬ ‫ולא‬ ,‫להם‬ ‫הנדרשת‬ ‫הכמות‬ ‫מערך‬ ‫שבו‬ ‫בתרחיש‬ ‫כי‬ ‫מעריכים‬ ‫אנו‬ ,‫שונות‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫חשמל‬ ‫ולייצור‬ ‫חשמל‬ ‫לצריכת‬ ‫תחזיות‬ ‫על‬ ‫בהתבסס‬ ,‫לגז‬ ‫המצרפי‬ ‫לביקוש‬ ‫מאוד‬ ‫קרוב‬ ,‫במשק‬ TOP-‫ה‬ ‫התחייבויות‬ ‫סך‬ ,‫גבוה‬ ‫בעומס‬ ‫יופעל‬ ‫הפחמיות‬ ‫התחנות‬ .‫עודפים‬ ‫תשלומים‬ ‫לגרור‬ ‫עלול‬ ‫והדבר‬ ‫המשקי‬ ‫מהביקוש‬ ‫גבוה‬ ‫להיות‬ ‫עלול‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סך‬ ‫הקרובות‬ ‫ובשנים‬ ‫וככל‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫אחוז‬ ‫יצרוך‬ ‫שהמשק‬ ‫ככל‬ ‫לגדול‬ ‫צפוי‬ ‫גז‬ ‫לרכישת‬ ‫ההתחייבות‬ ‫עודף‬ ‫בעיה‬ ‫מהווה‬ ‫אינה‬ ‫לביקוש‬ ‫ביחס‬ ‫ההתחייבויות‬ ‫בסך‬ ‫עלייה‬ ,)‫שנים‬ 3 ‫(עד‬ ‫הקצר‬ ‫בטווח‬ .‫יגדל‬ ‫בפחם‬ ‫הייצור‬ ‫שאחוז‬ ‫שלא‬ ‫חשמל‬ ‫יצרן‬ ,‫כלומר‬ .‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫עד‬ ‫התחייבויות‬ ‫להקדים‬ ‫או‬ ‫לדחות‬ ‫אפשר‬ ,‫החוזים‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫כיוון‬ ,‫חמורה‬ .‫העוקבת‬ ‫בשנה‬ ‫צרך‬ ‫שלא‬ ‫הכמות‬ ‫את‬ ‫לצרוך‬ ‫יוכל‬ ,‫נתונה‬ ‫בשנה‬ ‫שלו‬ ‫ההתחייבות‬ ‫סך‬ ‫את‬ ‫צרך‬ ‫של‬ ‫בתרחיש‬ ‫להיצרך‬ ‫הצפויה‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫הערכת‬ ‫לעומת‬ ‫החשמל‬ ‫יצרני‬ ‫של‬ ‫הכמות‬ ‫התחייבות‬ ‫סך‬ :25 ‫תרשים‬ .‫גבוה‬ ‫בעומס‬ ‫פחמיות‬ ‫תחנות‬ ‫הפעלת‬
 30. 30. 30 ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫מימון‬ ‫עלויות‬ :7 ‫פרק‬ )"‫הוגן‬ ‫"מרווח‬ ‫(נתוני‬ ‫שנים‬ 10 ‫למח"מ‬ ‫ריביות‬ :26 ‫תרשים‬ ‫נמוכים‬ ‫האחרונה‬ ‫בעת‬ ‫האשראי‬ ‫ומרווחי‬ ,‫היסטורי‬ ‫בשפל‬ ‫נמצאות‬ ,)‫(ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫הסיכון‬ ‫חסרות‬ ‫התשואות‬ ‫במשק‬ ‫בהשקעה‬ ‫ותומכת‬ ,‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫נמוכה‬ ,‫ההון‬ ‫עתירי‬ ‫החשמל‬ ‫לפרויקטי‬ ‫המימון‬ ‫שעלות‬ ‫מכאן‬ .‫הם‬ ‫גם‬ .‫הזאת‬ ‫בעת‬ ‫החשמל‬ ‫החשמל‬ ‫לחברת‬ ‫מימון‬ ‫חסמי‬ 7.1 ‫בגיוסי‬ ‫מגידול‬ ‫נובע‬ ,‫במט"ח‬ ‫החוב‬ ‫ביתרת‬ ‫הגידול‬ .‫במט"ח‬ ‫נקוב‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הפיננסי‬ ‫החוב‬ ‫מן‬ ‫כמחצית‬ ‫האשראי‬ ‫את‬ ‫מלהגדיל‬ ‫ברובם‬ ‫מנועים‬ ‫המקומיים‬ ‫הבנקים‬ .‫בארץ‬ ‫נמוך‬ ‫אשראי‬ ‫מהיצע‬ ‫כתוצאה‬ ,‫בחו"ל‬ ‫החברה‬ ,‫ביטוח‬ ‫(חברות‬ ‫בנקים‬ ‫שאינם‬ ‫המוסדיים‬ ‫והגופים‬ ,‫הבנקים‬ ‫על‬ ‫המפקח‬ ‫שקבע‬ ‫בודד‬ ‫לווה‬ ‫מגבלות‬ ‫בשל‬ ‫לחברה‬ ‫עד‬ ,‫בנוסף‬ .)‫סיכון‬ ‫מול‬ ‫(תשואה‬ ‫כדאיות‬ ‫משיקולי‬ ‫לחברה‬ ‫האשראי‬ ‫מהגדלת‬ ‫נרתעים‬ ,)‫פנסיה‬ ‫קרנות‬ ,‫גמל‬ ‫קופות‬ ‫חוסר‬ ‫להסרת‬ ‫עד‬ ‫בארץ‬ ‫סחיר‬ ‫חוב‬ ‫לגיוס‬ ‫תשקיף‬ ‫לפרסם‬ ‫לחברה‬ ‫אפשרה‬ ‫לא‬ ‫ערך‬ ‫לניירות‬ ‫הרשות‬ ,‫לאחרונה‬ ‫להלוות‬ ‫הרחב‬ ‫מהציבור‬ ‫מנע‬ ‫אשר‬ ‫דבר‬ ,‫הנכסים‬ ‫הסדר‬ ‫לסיום‬ ‫ועד‬ ‫המתוכננת‬ ‫מהרפורמה‬ ‫הנובע‬ ‫הוודאות‬ .3 ‫נאמנות‬ ‫קרנות‬ ‫באמצעות‬ ‫ואם‬ ‫ישיר‬ ‫באופן‬ ‫אם‬ ,‫לחברה‬ .‫בארץ‬ ‫לגיוסים‬ ‫ביחס‬ ,‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫ובסיכון‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫בעלות‬ ‫מאופיינים‬ ‫בחו"ל‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫החוב‬ ‫גיוסי‬ ,‫ככלל‬ ‫סיכון‬ ‫על‬ )"‫("פרמיה‬ ‫פיצוי‬ ‫מבקשים‬ ,‫מקומיים‬ ‫ממשקיעים‬ ‫בשונה‬ ,‫זרים‬ ‫שמשקיעים‬ ‫מכך‬ ‫נובעת‬ ‫הנוספת‬ ‫העלות‬ .‫החברה‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫האשראי‬ .‫משמעותית‬ ‫מטבעית‬ ‫חשיפה‬ ‫לחברה‬ ‫יוצרים‬ ‫במט"ח‬ ‫החובות‬ ,‫שקליים‬ ‫הם‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫נכסיה‬ ‫שעיקר‬ ‫מכיוון‬ ‫במאות‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫השנתיות‬ )‫וריבית‬ ‫קרן‬ ‫(החזרי‬ ‫המימון‬ ‫עלויות‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫עלולה‬ ,‫החליפין‬ ‫בשערי‬ ‫חדה‬ ‫עלייה‬ .‫ממילא‬ ‫הגבוהים‬ ‫החברה‬ ‫מינוף‬ ‫ואת‬ ‫החוב‬ ‫יתרת‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫ולהגדיל‬ ,₪ ‫מיליוני‬ .‫מלש"ח‬ 900 ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫סחיר‬ ‫חוב‬ ‫באמצעותו‬ ‫גייסה‬ ‫יוני‬ ‫ובחודש‬ ,‫תשקיף‬ ‫החברה‬ ‫פרסמה‬ 2015 ‫מאי‬ ‫בחודש‬ 3
 31. 31. 31 ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫מאזן‬ ‫לסך‬ ‫זר‬ ‫הון‬ - ‫פיננסי‬ ‫מנוף‬ :27 ‫תרשים‬
 32. 32. 32 ‫המשק‬ ‫מצב‬ ‫סטטוס‬ – ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ :8 ‫פרק‬ :‫החשמל‬ ‫במשק‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לשלב‬ ‫נועדו‬ ‫אשר‬ ‫החלטות‬ ‫מספר‬ ‫הממשלה‬ ‫קיבלה‬ ,2009 ‫משנת‬ ‫החל‬ ‫של‬ ‫ביניים‬ ‫ויעד‬ ,2020 ‫עד‬ ‫מתחדשת‬ ‫מאנרגיה‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ 10% ‫של‬ "‫"מנחה‬ ‫יעד‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ - 2009 ‫ינואר‬ .‫א‬ ;2014 ‫עד‬ 5% ‫יחסית‬ ‫החממה‬ ‫גזי‬ ‫מפליטת‬ 20% ‫להפחית‬ "‫מאמציה‬ ‫מיטב‬ ‫"את‬ ‫תעשה‬ ‫ישראל‬ ‫כי‬ ‫הכרזה‬ - 2009 ‫דצמבר‬ .‫ב‬ ;"‫כרגיל‬ ‫"עסקים‬ ‫לתרחיש‬ ;‫שנקבע‬ ‫הממשלה‬ ‫ביעד‬ ‫לעמידה‬ – ‫מוגדרות‬ ‫מכסות‬ ‫כולל‬ - ‫אופרטיבית‬ ‫תכנית‬ ‫הגדרת‬ - 2010 ‫פברואר‬ .‫ג‬ )‫עליהן‬ ‫(ותוספת‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫במדיניות‬ ‫שנקבעו‬ ‫המכסות‬ ‫של‬ ‫הממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫עיגון‬ - 2011 ‫יולי‬ .‫ד‬ ;‫לתחום‬ ‫כללית‬ "‫דרכים‬ ‫"מפת‬ - ‫ו‬ ,2020-‫ב‬ 10% ‫של‬ ‫היעד‬ ‫השגת‬ ‫לצורך‬ .‫סולאריות‬ ‫למכסות‬ ‫וביוגז‬ ‫רוח‬ ‫סולר‬ ‫תרמו‬ ‫מכסות‬ ‫הסטת‬ - 2014 ‫אוקטובר‬ .‫ה‬ .‫לעיל‬ ‫שפורט‬ ‫כפי‬ ,‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬ ‫תעריפיות‬ ‫הסדרות‬ ‫באמצעות‬ ‫קודמו‬ ‫אלו‬ ‫החלטות‬ ‫המלא‬ ‫היעד‬ ‫מימוש‬ .‫מתחדשות‬ ‫מאנרגיות‬ ‫יגיע‬ ‫החשמל‬ ‫מייצור‬ 9% ,2020 ‫בשנת‬ ‫כי‬ ‫מעריך‬ ‫לחשמל‬ ‫הרשות‬ ‫צוות‬ :‫עיקריים‬ ‫גורמים‬ ‫בשני‬ ‫תלוי‬ ‫הממשלה‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬ ;‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫של‬ ‫היישום‬ ‫ומידת‬ ‫לחשמל‬ ‫הביקוש‬ ‫גידול‬ ‫קצב‬ .‫א‬ .‫והביוגז‬ ‫הרוח‬ ‫למכסות‬ ‫בדגש‬ ,‫הממשלה‬ ‫קבעה‬ ‫אשר‬ ‫המכסות‬ ‫מלוא‬ ‫מימוש‬ .‫ב‬ ‫הכולל‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ ‫אופטימי‬ ‫(בתרחיש‬ 2020 ‫בשנת‬ ‫מתחדשת‬ ‫מאנרגיה‬ TWh 6.7 ‫לייצר‬ ‫צפוי‬ ‫החשמל‬ ‫משק‬ :‫הבאה‬ ‫בטבלה‬ ‫כמתואר‬ ‫שנה‬ ‫באותה‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מכלל‬ 9%-‫כ‬ ‫שהם‬ )‫לביוגז‬ ‫פרט‬ ‫המכסות‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מימוש‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫סוג‬‫מכסה‬ ‫סך‬ )TWH( ‫שנתי‬ ‫ייצור‬ ‫קטן‬ PV2900.50 ‫בינוני‬ PV3000.52 ‫גדול‬ PV2000.38 )‫אשלים‬ ‫(כולל‬ ‫קרקע‬ ‫מכרזי‬ PV1800.33 )‫הממשלה‬ ‫(תוספת‬ PV – ‫ל‬ ‫חדשות‬ ‫מכסות‬3100.55 PV – ‫ל‬ ‫מוסב‬ – ‫תרמו‬1800.33 ‫נטו‬ ‫מונה‬4000.70 ‫חילוץ‬ ‫מתקני‬500.09 ‫וקטן‬ ‫גדול‬ ‫רוח‬7401.94 ‫ביוגז‬1000.36 ‫ביומסה‬500.30 ‫סולארי‬ ‫תרמו‬ - "‫"אשלים‬ ‫מכרז‬2400.71 ‫הספק/ייצור‬ ‫סה"כ‬3,0526.7 )‫(הערכה‬ ‫החשמל‬ ‫מייצור‬ ‫אחוז‬ ‫סה"כ‬9%~ .‫הממשלתי‬ ‫ביעד‬ ‫יעמוד‬ ‫המימוש‬ ,‫האנרגטית‬ ‫ההתייעלות‬ ‫יעד‬ ‫את‬ ‫יממש‬ ‫שהמשרד‬ ‫ככל‬ *
 33. 33. 33 ‫החשמל‬ ‫בייצור‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫שילוב‬ ‫קצב‬ :28 ‫תרשים‬ .‫מהתעריף‬ 9%-‫כ‬ ‫שהם‬ ,₪ ‫מיליארד‬ 2-‫בכ‬ ‫חשמל‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫צפויה‬ ‫המתחדשות‬ ‫האנרגיות‬ ‫כניסת‬ .‫במיוחד‬ ‫גבוה‬ ‫בתעריף‬ ‫במשק‬ ‫השתלבו‬ ‫אשר‬ ‫ראשונים‬ MW 500-‫מ‬ ‫נובע‬ ‫בתעריף‬ ‫הגידול‬ ‫מן‬ ‫כמחצית‬ ‫החשמל‬ ‫בתעריף‬ ‫צפויה‬ ‫לעלייה‬ ‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מכסות‬ ‫תרומת‬ :29 ‫תרשים‬ ‫ידועים‬ ‫למדדים‬ ‫התעריף‬ ‫את‬ ‫להצמיד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החלטות‬ ‫רצף‬ ‫החשמל‬ ‫רשות‬ ‫מליאת‬ ‫קיבלה‬ 2014-2010 ‫בשנים‬ ‫את‬ ‫פשרה‬ ִ‫וא‬ ‫ליצרנים‬ ‫ודאות‬ ‫הקנתה‬ ‫למדדים‬ ‫התעריף‬ ‫הצמדת‬ .‫בעולם‬ ‫הציוד‬ ‫מחירי‬ ‫לירידת‬ ‫אותו‬ ‫ולהתאים‬ ‫שהם‬ ,‫לשנה‬ ₪ ‫מיליארד‬ 1.2-‫כ‬ ‫לציבור‬ ‫חסכה‬ ‫התעריף‬ ‫ירידת‬ .‫למדד‬ ‫בהתאם‬ ‫התעריף‬ ‫ירידת‬ ‫המשך‬ ‫הבטחת‬ .‫בעולם‬ ‫רבות‬ ‫במדינות‬ ‫נעשו‬ ‫דומים‬ ‫מהלכים‬ .‫הצרכנים‬ ‫לציבור‬ ‫מהוון‬ ₪ ‫מיליארד‬ 13.9
 34. 34. 34 ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫תעריף‬ ‫התפתחות‬ :30 ‫תרשים‬
 35. 35. 35 ‫החשמל‬ ‫רשת‬ ‫מצב‬ : 9 ‫פרק‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ ‫אמינות‬ 9.1 ,‫לצרכן‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ ‫רציפות‬ ‫את‬ ‫מבטאת‬ ‫אספקה‬ ‫אמינות‬ ‫החשמל‬ ‫באספקת‬ ‫תקלות‬ ‫או‬ ‫ההפרעות‬ ‫משך‬ ‫לפי‬ ‫נמדדת‬ ‫והיא‬ ‫צרכן‬ ‫בהן‬ ‫הממוצע‬ ‫הפעמים‬ ‫מספר‬ ‫ולפי‬ ,‫בשנה‬ ‫לצרכן‬ ‫בממוצע‬ ‫בהתאמה‬ ‫מכונים‬ ‫אלה‬ ‫מדדים‬ .‫חשמל‬ ‫מאספקת‬ ‫מנותק‬ ‫במשק‬ .‫אספקה‬ ‫אי‬ ‫תדירות‬ ‫ומדד‬ ,‫אספקה‬ ‫אי‬ ‫דקות‬ ‫מדד‬ ‫אספקה‬ ‫אמינות‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ 9.2 ‫בארבעת‬ ,‫כי‬ ‫עולה‬ ‫החשמל‬ ‫בחברת‬ ‫שרוכזו‬ ‫מנתונים‬ * ‫למרות‬ ,‫אספקה‬ ‫אי‬ ‫דקות‬ ‫במדד‬ ‫הרעה‬ ‫חלה‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫התפעוליים‬ ‫במחוזות‬ DMS ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫הטמעתה‬ ‫ההפרעה‬ ‫איתור‬ ‫משך‬ ‫את‬ ‫לקצר‬ ‫אמורה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫מערכת‬ .‫החשמל‬ ‫והתיישנותה‬ ‫החשמל‬ ‫ברשת‬ ‫ההשקעות‬ ‫צמצום‬ .‫בה‬ ‫והטיפול‬ .‫במדדים‬ ‫להרעה‬ ‫המרכזיות‬ ‫כסיבות‬ ‫הנבחנים‬ ‫הגורמים‬ ‫בין‬ ‫הם‬ ‫ברשת‬ ‫חלקים‬ ‫לחידוש‬ ‫תכניות‬ ‫בוחנת‬ ‫הרשות‬ ,‫לכך‬ ‫בהתאם‬ ‫תוכניות‬ ,‫שנה‬ 40-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫לפני‬ ‫כבר‬ ‫שהוקמו‬ ‫החשמל‬ ‫חלוקת‬ ₪ ‫מיליארד‬ 7-‫כ‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫מוערכות‬ ‫החשמל‬ ‫ברשת‬ ‫ההשקעה‬ .‫הקרוב‬ ‫בעשור‬ ‫כספי‬ ‫פיצוי‬ ‫מנגנון‬ ‫הרשות‬ ‫קבעה‬ ,‫לצרכן‬ ‫מינימאלית‬ ‫שירות‬ ‫רמת‬ ‫לבניית‬ ‫מתהליך‬ ‫כחלק‬ ,2014 ‫בשנת‬ * .‫שלמה‬ ‫שנה‬ ‫במשך‬ ‫במצטבר‬ ‫שעות‬ 24 ‫או‬ ‫בודד‬ ‫באירוע‬ ‫שעות‬ 24 ‫מעל‬ ‫חשמל‬ ‫מהפסקות‬ ‫סבלו‬ ‫אשר‬ ‫לצרכנים‬ .‫המערבי‬ ‫בעולם‬ ‫למקובל‬ ‫בהתאמה‬ ‫לצרכן‬ ‫מינימאלית‬ ‫שירות‬ ‫רמת‬ ‫בהגדרת‬ ‫נוסף‬ ‫נדבך‬ ‫הרשות‬ ‫השלימה‬ ‫בכך‬ :‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫החשמל‬ ‫אספקת‬ ‫אי‬ ‫דקות‬ ‫מדד‬ ‫התפתחות‬ ‫להלן‬ * :‫מ״נ‬ ‫צרכני‬ ‫בעיקר‬ ‫המזינים‬ ‫בקווים‬ ‫אספקה‬ ‫אי‬ ‫דקות‬ :31 ‫תרשים‬ 17 20 42 446 106 ‫ר‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫מ‬ ‫שנאים‬ ‫תחמ”ש‬ ‫פרטיות‬ ‫תחמ”ש‬ ‫ארעיות‬ ‫תחמ”ש‬ ‫ת‬‫ו‬‫ד‬‫י‬‫י‬‫נ‬ ‫תחמ”ש‬ ‫קבועות‬

×