SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Crossword
1 Á 2 Å
3 Ä
Å 4 Ð Ñ Ï Õ 5 Ð Ï Ë Ï Ã É Ó Ì
Ï Ó É
É Å Ë
Á
Ö Õ Ç 6 Ê 7 Ä
8 × Ö
Ï Í È Ñ 9 Å Ð É ×
10 Å É Ñ Ç Ó Ç
Ñ Á Ù Á Ê
Ñ Ç Ì
Ï Á Ñ Ô Á
Ã Ì É
Ó Ã 11 Ï É Ê Ï Í Ï Ì É Ê
Á Á Ó
Ê Ï Ó Ó Ù
Ó 12 Æ Ç
13 Á Ã Ï Ñ Á Ì Ì
É Ç
Ô Á Ï 14 Ê Á Ô Á Í
Á Ë Ù Ô Ç Ó
Á Ó Ó Ô
Ç
Í 15 Á 16 Ð Ï Ô Á Ì
É 17 Å Õ Ó Ç
Á Ñ
Ð Ç
Ë 18 Å É Ó Ï Ä Ç Ì Á
Å
Ù Ó
Í
Ó Ö
Ä
Ç 19 Ê Å Ö Á Ë Á É Ï 20 Å Ë
Å Õ È Å Ñ Á
Ñ
Ó
21 Ï É Ê É Á Ê Ç Ð Á Ñ Á Ã Ù
à Ç
Across:
4 4Ãßíåôáé áðü ôá ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò ãéá íá õðïëïãßóïõí ôá Ýóïäá êáé ôá
ÝîïäÜ ôçò.
9 9 Åßíáé ìéá áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò ìïíÜäåò
11 11Åßíáé ôá áãáèÜ ãéá ôá ïðïßá ðëçñþíïõìå ãéá íá ôá áðïêôÞóïõìå.
13 13 Åßíáé ï ôüðïò üðïõ ãßíïíôáé ïé áãïñáðùëçóßåò ðñïúüíôùí.
14 14 Åßíáé êÜèå Üôïìï ôï ïðïßï åðéëÝãåé áíÜìåóá óå áãáèÜ Þ õðçñåóßåò ãéá íá
êáëýøåé áíÜãêåò.
15 15 Åßíáé ôï ìÝñïò ôïõ åéóïäÞìáôïò ôï ïðïßï äåí îïäåýåôáé áëëÜ
áðïôáìéåýåôáé.
18 18 Áõôü åðçñåÜæåé óçìáíôéêÜ ôçí áãïñáóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõ êáôáíáëùôÞ.
19 19 Åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ðáñáãùãéêïýò óõíôåëåóôÝò.
20 20 Ãéá áõôÜ ôá áãáèÜ äåí ðëçñþíïõìå ãéá íá ôá áðïêôÞóïõìå.
21 Ç ðáñáãùãÞ áõôÞ ãßíåôáé óôï óðßôé áðü ôá ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò.
Down:
1 1 Ìå áõôü ôï äéêáßùìá üëïé ïé êáôáíáëùôÝò Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôïõò öõóéêïýò
ðüñïõò.
2 2 Ìå áõôÞí ïé åôáéñåßåò ìáèáßíïõí ôéò áíÜãêåò êáé ôéò åðéèõìßåò ôùí
êáôáíáëùôþí.
3 3 Åßíáé ç ðñïâïëÞ ôùí ðñïúüíôùí êáé ôùí õðçñåóéþí áðü ôá ÌÌÅ.
5 5 Åßíáé ôï öáéíüìåíï êáôÜ ôï ïðïßï ïé ôéìÝò ôùí áãáèþí áõîÜíïíôáé
óõíå÷þò,åíþ ïé ìéóèïß ðáñáìÝíïõí óôáèåñïß Þ ìåéþíïíôáé.
6 6 Ç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ ìïíÜäá.
7 7 Ïé êáôáíáëùôÝò Ý÷ïõí ....... áëëÜ êáé õðï÷ñåþóåéò.
8 8 Áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò óõíáëëáãÝò.
10 10 Åßíáé ç ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåé ï Üíèñùðïò ãéá íá ðáñá÷èïýí áãáèÜ.
12 12 Åßíáé ç åðéèõìßá ôïõ êáôáíáëùôÞ íá áãïñÜóåé êÜðïéá ðïóüôçôá áãáèïý óå
óõãêåêñéìÝíç ôéìÞ.
16 16 Åßíáé ç åðéèõìßá ôïõ ðáñáãùãïý íá ðïõëÞóåé ìéá ðïóüôçôá åíüò ðñïúüíôïò
óå óõìöÝñïõóá ôéìÞ.
17 17 Ôï ìÝñïò ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ äáðáíÜôáé ãéá ôçí áãïñÜ ôùí êåöáëáéïõ÷éêþí
áãáèþí.

More Related Content

What's hot

Pemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah lagu
Pemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah laguPemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah lagu
Pemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah lagu
sergiusleski
 
ароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчид
ароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчидароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчид
ароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчид
tg_tuvshee
 
Alex - Von der idee zur premiere
Alex - Von der idee zur premiereAlex - Von der idee zur premiere
Alex - Von der idee zur premiere
Tobias Falke
 
Portfolio Sport stores
Portfolio Sport storesPortfolio Sport stores
Portfolio Sport stores
boris_olhov
 

What's hot (20)

Lk 5
Lk 5Lk 5
Lk 5
 
Pemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah lagu
Pemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah laguPemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah lagu
Pemodelan matematika sederhana dalam membuat sebuah lagu
 
ароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчид
ароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчидароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчид
ароматик нүүрсустөрөгчид буюу үнэрт нүүрсустөрөгчид
 
Milaap.org Employee Engagement
Milaap.org Employee EngagementMilaap.org Employee Engagement
Milaap.org Employee Engagement
 
bt convergence
bt convergencebt convergence
bt convergence
 
Alex - Von der idee zur premiere
Alex - Von der idee zur premiereAlex - Von der idee zur premiere
Alex - Von der idee zur premiere
 
TimCrossResume
TimCrossResumeTimCrossResume
TimCrossResume
 
Postcards
PostcardsPostcards
Postcards
 
Presentación Famask (empresas)
Presentación Famask (empresas)Presentación Famask (empresas)
Presentación Famask (empresas)
 
14 Prehistoria
14 Prehistoria14 Prehistoria
14 Prehistoria
 
Tuul
TuulTuul
Tuul
 
Ghosts
GhostsGhosts
Ghosts
 
Ghosts
GhostsGhosts
Ghosts
 
Web Gravity - New Media Presentation
Web Gravity - New Media PresentationWeb Gravity - New Media Presentation
Web Gravity - New Media Presentation
 
J Grahams Photograpy current offers
J Grahams Photograpy current offersJ Grahams Photograpy current offers
J Grahams Photograpy current offers
 
Portfolio Sport stores
Portfolio Sport storesPortfolio Sport stores
Portfolio Sport stores
 
IKEA POWER
IKEA POWERIKEA POWER
IKEA POWER
 
Stage2 slide1
Stage2 slide1Stage2 slide1
Stage2 slide1
 
Angie
AngieAngie
Angie
 
Diana
DianaDiana
Diana
 

Viewers also liked (20)

Los métodos de cocción
Los métodos de cocciónLos métodos de cocción
Los métodos de cocción
 
DF Selected Publications
DF Selected PublicationsDF Selected Publications
DF Selected Publications
 
Parte del informe proyecto grupo 1
Parte del informe proyecto grupo 1Parte del informe proyecto grupo 1
Parte del informe proyecto grupo 1
 
Sernac
SernacSernac
Sernac
 
5 to. primaria seccion a 3er. bim
5 to. primaria seccion a 3er. bim5 to. primaria seccion a 3er. bim
5 to. primaria seccion a 3er. bim
 
Saq412 13
Saq412 13Saq412 13
Saq412 13
 
Carta
CartaCarta
Carta
 
Modulo 1-unidad-ii-contenido mod151014 (2)
Modulo 1-unidad-ii-contenido mod151014 (2)Modulo 1-unidad-ii-contenido mod151014 (2)
Modulo 1-unidad-ii-contenido mod151014 (2)
 
Manual blogger
Manual bloggerManual blogger
Manual blogger
 
Mas alla-del-estres
Mas alla-del-estresMas alla-del-estres
Mas alla-del-estres
 
water
waterwater
water
 
Apresentação1
Apresentação1Apresentação1
Apresentação1
 
Leccion 02 -
Leccion 02 - Leccion 02 -
Leccion 02 -
 
Elizabeth tang hkctu disclourse of lobbying activities
Elizabeth tang  hkctu disclourse of lobbying activitiesElizabeth tang  hkctu disclourse of lobbying activities
Elizabeth tang hkctu disclourse of lobbying activities
 
Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0Herramientas web 2.0
Herramientas web 2.0
 
Gost 30477 96
 Gost 30477 96 Gost 30477 96
Gost 30477 96
 
Examen de computacion
Examen de computacionExamen de computacion
Examen de computacion
 
Carta 2
Carta 2Carta 2
Carta 2
 
Construyendo nuestro autovoz
Construyendo nuestro autovozConstruyendo nuestro autovoz
Construyendo nuestro autovoz
 
El caballero carmelo
El caballero carmeloEl caballero carmelo
El caballero carmelo
 

More from sopa4

κυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγήκυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγή
sopa4
 

More from sopa4 (20)

φρουτα και λαχανικα
φρουτα και λαχανικαφρουτα και λαχανικα
φρουτα και λαχανικα
 
υπερφαγία και υποσιτισμός
υπερφαγία και υποσιτισμόςυπερφαγία και υποσιτισμός
υπερφαγία και υποσιτισμός
 
μεσογειακη διατροφη
μεσογειακη διατροφημεσογειακη διατροφη
μεσογειακη διατροφη
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
 
παχυσαρκία και νευρική ανορεξία
παχυσαρκία και νευρική ανορεξίαπαχυσαρκία και νευρική ανορεξία
παχυσαρκία και νευρική ανορεξία
 
οικογενειακός προϋπολογισμός
οικογενειακός προϋπολογισμόςοικογενειακός προϋπολογισμός
οικογενειακός προϋπολογισμός
 
επικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματαεπικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματα
 
κυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγήκυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγή
 
η κοινωνικότητα των νέων
η κοινωνικότητα των νέων η κοινωνικότητα των νέων
η κοινωνικότητα των νέων
 
η ιστορική εξέλιξη της οικογένειας
η ιστορική εξέλιξη της οικογένειαςη ιστορική εξέλιξη της οικογένειας
η ιστορική εξέλιξη της οικογένειας
 
αλκοολ
 αλκοολ αλκοολ
αλκοολ
 
ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17
ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17
ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17
 
κάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστ
κάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστκάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστ
κάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστ
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
 
η οικογενεια στο περασμα του χρονου
η οικογενεια στο περασμα του χρονουη οικογενεια στο περασμα του χρονου
η οικογενεια στο περασμα του χρονου
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
 
ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 
ΑΓΑΘΑ
      ΑΓΑΘΑ      ΑΓΑΘΑ
ΑΓΑΘΑ
 
Ατυχήματα στο σπίτι!
Ατυχήματα στο σπίτι!Ατυχήματα στο σπίτι!
Ατυχήματα στο σπίτι!
 

νέο έγγραφο κειμένου

 • 1. Crossword 1 Á 2 Å 3 Ä Å 4 Ð Ñ Ï Õ 5 Ð Ï Ë Ï Ã É Ó Ì Ï Ó É É Å Ë Á Ö Õ Ç 6 Ê 7 Ä 8 × Ö Ï Í È Ñ 9 Å Ð É × 10 Å É Ñ Ç Ó Ç Ñ Á Ù Á Ê Ñ Ç Ì Ï Á Ñ Ô Á Ã Ì É Ó Ã 11 Ï É Ê Ï Í Ï Ì É Ê Á Á Ó Ê Ï Ó Ó Ù Ó 12 Æ Ç 13 Á Ã Ï Ñ Á Ì Ì É Ç Ô Á Ï 14 Ê Á Ô Á Í Á Ë Ù Ô Ç Ó Á Ó Ó Ô Ç Í 15 Á 16 Ð Ï Ô Á Ì É 17 Å Õ Ó Ç Á Ñ Ð Ç Ë 18 Å É Ó Ï Ä Ç Ì Á Å Ù Ó Í Ó Ö Ä Ç 19 Ê Å Ö Á Ë Á É Ï 20 Å Ë Å Õ È Å Ñ Á Ñ Ó 21 Ï É Ê É Á Ê Ç Ð Á Ñ Á Ã Ù Ã Ç Across: 4 4Ãßíåôáé áðü ôá ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò ãéá íá õðïëïãßóïõí ôá Ýóïäá êáé ôá ÝîïäÜ ôçò. 9 9 Åßíáé ìéá áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò ìïíÜäåò 11 11Åßíáé ôá áãáèÜ ãéá ôá ïðïßá ðëçñþíïõìå ãéá íá ôá áðïêôÞóïõìå. 13 13 Åßíáé ï ôüðïò üðïõ ãßíïíôáé ïé áãïñáðùëçóßåò ðñïúüíôùí. 14 14 Åßíáé êÜèå Üôïìï ôï ïðïßï åðéëÝãåé áíÜìåóá óå áãáèÜ Þ õðçñåóßåò ãéá íá êáëýøåé áíÜãêåò. 15 15 Åßíáé ôï ìÝñïò ôïõ åéóïäÞìáôïò ôï ïðïßï äåí îïäåýåôáé áëëÜ áðïôáìéåýåôáé. 18 18 Áõôü åðçñåÜæåé óçìáíôéêÜ ôçí áãïñáóôéêÞ óõìðåñéöïñÜ ôïõ êáôáíáëùôÞ. 19 19 Åßíáé Ýíáò áðü ôïõò ðáñáãùãéêïýò óõíôåëåóôÝò. 20 20 Ãéá áõôÜ ôá áãáèÜ äåí ðëçñþíïõìå ãéá íá ôá áðïêôÞóïõìå. 21 Ç ðáñáãùãÞ áõôÞ ãßíåôáé óôï óðßôé áðü ôá ìÝëç ôçò ïéêïãÝíåéáò. Down: 1 1 Ìå áõôü ôï äéêáßùìá üëïé ïé êáôáíáëùôÝò Ý÷ïõí ðñüóâáóç óôïõò öõóéêïýò ðüñïõò. 2 2 Ìå áõôÞí ïé åôáéñåßåò ìáèáßíïõí ôéò áíÜãêåò êáé ôéò åðéèõìßåò ôùí
 • 2. êáôáíáëùôþí. 3 3 Åßíáé ç ðñïâïëÞ ôùí ðñïúüíôùí êáé ôùí õðçñåóéþí áðü ôá ÌÌÅ. 5 5 Åßíáé ôï öáéíüìåíï êáôÜ ôï ïðïßï ïé ôéìÝò ôùí áãáèþí áõîÜíïíôáé óõíå÷þò,åíþ ïé ìéóèïß ðáñáìÝíïõí óôáèåñïß Þ ìåéþíïíôáé. 6 6 Ç ìåãáëýôåñç ïéêïíïìéêÞ ìïíÜäá. 7 7 Ïé êáôáíáëùôÝò Ý÷ïõí ....... áëëÜ êáé õðï÷ñåþóåéò. 8 8 Áõôü ÷ñçóéìïðïéåßôáé óôéò óõíáëëáãÝò. 10 10 Åßíáé ç ðñïóðÜèåéá ðïõ êáôáâÜëëåé ï Üíèñùðïò ãéá íá ðáñá÷èïýí áãáèÜ. 12 12 Åßíáé ç åðéèõìßá ôïõ êáôáíáëùôÞ íá áãïñÜóåé êÜðïéá ðïóüôçôá áãáèïý óå óõãêåêñéìÝíç ôéìÞ. 16 16 Åßíáé ç åðéèõìßá ôïõ ðáñáãùãïý íá ðïõëÞóåé ìéá ðïóüôçôá åíüò ðñïúüíôïò óå óõìöÝñïõóá ôéìÞ. 17 17 Ôï ìÝñïò ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ äáðáíÜôáé ãéá ôçí áãïñÜ ôùí êåöáëáéïõ÷éêþí áãáèþí.