Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΑΞΕΧΑΣΤΑ....
Πνηνο δελ ζα ήζειε λαεπηζηξέςεη ζηα ρξόληα πνπ:
Σηο ζεκαληηθέο απνθάζεηοηηο παίξλακε κέζσ κίαοπξαθηηθήο... «ακπε-κπα-κπινκ»...
Σα ιάζε ζηε γξακκαηηθήδηνξζώλνληαλ απιά κε ην«ζθίζε ην ραξηί θαη γξάθηναπ’ ηελ αξρή!»
Ζ ρεηξόηεξε ηηκσξία θαηαγγαξεία ήηαλ λα γξάςεηοεθαηό θνξέο «Γε πξέπεη λαμαλα...»
Οη δηαθσλίεο ηειεηώλαλ κε«πέηξα, ςαιίδη, ραξηί»
«Έρσ ιεθηά», ζήκαηλε κόλνλα κπνξείο λα αγνξάζεηοηζίριεο παίδνληαο «ηνλκαγαδάηνξα» ή έλα παγσηόζην δηάιεηκκα.
Σν λα γεκίδεηο κία ζαθνύιακε βόινπο ήηαλ αξθεηό γηαλα ζε θξαηήζεη επηπρηζκέλνόιν ην απόγεπκα.
Γελ ήηαλ παξάμελν λα έρεηοδύν ή ηξεηο «θαιύηεξνπο»θίινπο/εο. «Δίλαη πνιύκεγάινο/ε» αλαθεξόηαλ κόλνγηα όζνπο ήηαλ πάλσ από ...
«Κιέθηεο θαη Αζηπλόκνη»ήηαλ έλα παηρλίδη κόλν γηαηα δηαιείκκαηα... Καη ήηαλπνιύ πην δηαζθεδαζηηθό λαείζαη ν θιέθηεο παξά ν...
«Γειησηεξηώδεο» αλαθεξόηαλκόλν ζε έλα είδνο «εληόκνπή πγξνύ απαγνξεπκέλνπ» θαηόρη ζε αλζξώπνπο...
Γηα λα ηαμηδέςεη θαλείοαπό ηε Γε ζηνλ νπξαλό, ηνκόλν πνπ ρξεηαδόηαλ λαθάλεηο ήηαλ λα γίλεηο«αζηξνλαύηεο ήsuperman»...
Σν ηέιεην ήηαλ λα παίδεηοπνδόζθαηξν ρσξίο ηέξκα ήβόιετ ρσξίο δίρηπ θαη νηθαλόλεο δελ είραλ θαη πνιύζεκαζία...
Σν ρεηξόηεξν  πνπ κπνξνύζελα ζπκβεί κε  ην αληίζεηνθύιν ήηαλ λα  ζε έπηαλαλπαίδνληαο ην  «γηαηξό».
«Έρεη θέξεη όπιν ζηνζρνιείν» ζήκαηλε όηη ζ’έπηαζαλ λα έρεηοζθεληόλα...
«Ο ηειεπηαίνο πνπ ζαθηάζεη είλαη ραδόο!!!»ήηαλ ε θξαπγή πνπ ζ’έθαλελα ηξέρεηο κέρξη πνπλόκηδεο όηη ζα ζπάζεη εθαξδηά ζνπ...
Κακία ζηνλ θόζκν δελ ήηαλπην όκνξθε από ηε κακά.Ήηαλ ε κόλε πνπ κ’έλα θηιίζην ηξαύκα ζνπ ζ΄έθαλεακέζσο θαιά...
Πνηέ δελ έιεηπε έλαλόκηζκα θάησ από ηνκαμηιάξη, πνπ ζην άθελε ε«Καιή Νεξάηδα» σοαληάιιαγκα γηα ην δόληηπνπ ζνπ έπεζε. Ήζνπ...
Πάληα αλαθάιππηεο ηηο λέεοζνπ ηθαλόηεηεο εμαηηίαοελόο «Βάδσ ζηνίρεκα όηηδελ κπνξείο λα...»
Ζ απνγνήηεπζε ήηαλ είζαη νηειεπηαίνο πνπ ζα έρεηοεπηιερζεί γηα ην ζεαηξηθόηνπ ζρνιείνπ.
«Πόιεκνο», ζήκαηλε κόλν λαπεηάο θνκκάηηα θηκσιίαοθαη κπαιίηζεο από ραξηίθαηά ηηο «ειεύζεξεο ώξεο»
Οη «βόκβεο λεξνύ» ήηαλ ηνπην κνληέξλν, έμππλν θαηδπλαηό όπιν πνπ είρεεθεπξεζεί.
«Πόιεκνο» ήηαλ θάηη πνπείρε ζπκβεί πξηλγελλεζνύκε θαη πνηέ δελ ζαζπλέβαηλε μαλά...
Σα παγσηά θαη ηα θξνύηααπνηεινύζαλ νκάδεο βαζηθήοδηαηξνθήο.
Γηα λα κεηαηξέςεηο ηνπνδήιαηό ζνπ ζε κία δπλαηή«κεραλή» ρξεηαδόηαλ κόλνλα βάιεηο κία θηάιε θνληάζηηο ξόδεο.
Γελ ππήξρε θαιύηεξνοηξόπνο λα πεξλάο ηααπνγεύκαηα ηνπ Καινθαηξηνύαπό ην λα παίδεηο κε ηαπαηδηά ηεο γεηηνληάο ζνπ ήλα πεξηκ...
Σα «κεγαιύηεξα αδέξθηα»ήηαλ ηα ρεηξόηεξαβαζαληζηήξηα, αιιά επίζεοήηαλ νη πην δπλαηνί θαηπηζηνί πξνζηάηεο...
Αλ κπνξείο λα ζπκεζείο ηαπεξηζζόηεξα απ’ όια απηά,ηόηε απηό ζεκαίλεη όηηέρεηο πξαγκαηηθά δήζεη!!!
Να ζπκάζαη πάληα όηη,«Ζκέξα πνπ δελ γειάο...είλαη κία ρακέλε κέξα»
Μνηξάζνπ απηό ην e-mail κενπνηνλδήπνηε από ηνποθίινπο ζνπ πνπ ρξεηάδεηαηέλα δηάιεηκκα από ηελ«Δλήιηθε Εσή»
•ΚΑΛΖ ΧΡΟΝΗΑ  •ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΩ΢ΖΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ Σ΢ΗΜΔΝΣΩΝ    ΧΑΛΚΗΓΑ΢
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

475 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

 1. 1. ΑΞΕΧΑΣΤΑ....
 2. 2. Πνηνο δελ ζα ήζειε λαεπηζηξέςεη ζηα ρξόληα πνπ:
 3. 3. Σηο ζεκαληηθέο απνθάζεηοηηο παίξλακε κέζσ κίαοπξαθηηθήο... «ακπε-κπα-κπινκ»...
 4. 4. Σα ιάζε ζηε γξακκαηηθήδηνξζώλνληαλ απιά κε ην«ζθίζε ην ραξηί θαη γξάθηναπ’ ηελ αξρή!»
 5. 5. Ζ ρεηξόηεξε ηηκσξία θαηαγγαξεία ήηαλ λα γξάςεηοεθαηό θνξέο «Γε πξέπεη λαμαλα...»
 6. 6. Οη δηαθσλίεο ηειεηώλαλ κε«πέηξα, ςαιίδη, ραξηί»
 7. 7. «Έρσ ιεθηά», ζήκαηλε κόλνλα κπνξείο λα αγνξάζεηοηζίριεο παίδνληαο «ηνλκαγαδάηνξα» ή έλα παγσηόζην δηάιεηκκα.
 8. 8. Σν λα γεκίδεηο κία ζαθνύιακε βόινπο ήηαλ αξθεηό γηαλα ζε θξαηήζεη επηπρηζκέλνόιν ην απόγεπκα.
 9. 9. Γελ ήηαλ παξάμελν λα έρεηοδύν ή ηξεηο «θαιύηεξνπο»θίινπο/εο. «Δίλαη πνιύκεγάινο/ε» αλαθεξόηαλ κόλνγηα όζνπο ήηαλ πάλσ από 18εηώλ.
 10. 10. «Κιέθηεο θαη Αζηπλόκνη»ήηαλ έλα παηρλίδη κόλν γηαηα δηαιείκκαηα... Καη ήηαλπνιύ πην δηαζθεδαζηηθό λαείζαη ν θιέθηεο παξά ναζηπλόκνο...
 11. 11. «Γειησηεξηώδεο» αλαθεξόηαλκόλν ζε έλα είδνο «εληόκνπή πγξνύ απαγνξεπκέλνπ» θαηόρη ζε αλζξώπνπο...
 12. 12. Γηα λα ηαμηδέςεη θαλείοαπό ηε Γε ζηνλ νπξαλό, ηνκόλν πνπ ρξεηαδόηαλ λαθάλεηο ήηαλ λα γίλεηο«αζηξνλαύηεο ήsuperman»...
 13. 13. Σν ηέιεην ήηαλ λα παίδεηοπνδόζθαηξν ρσξίο ηέξκα ήβόιετ ρσξίο δίρηπ θαη νηθαλόλεο δελ είραλ θαη πνιύζεκαζία...
 14. 14. Σν ρεηξόηεξν πνπ κπνξνύζελα ζπκβεί κε ην αληίζεηνθύιν ήηαλ λα ζε έπηαλαλπαίδνληαο ην «γηαηξό».
 15. 15. «Έρεη θέξεη όπιν ζηνζρνιείν» ζήκαηλε όηη ζ’έπηαζαλ λα έρεηοζθεληόλα...
 16. 16. «Ο ηειεπηαίνο πνπ ζαθηάζεη είλαη ραδόο!!!»ήηαλ ε θξαπγή πνπ ζ’έθαλελα ηξέρεηο κέρξη πνπλόκηδεο όηη ζα ζπάζεη εθαξδηά ζνπ...
 17. 17. Κακία ζηνλ θόζκν δελ ήηαλπην όκνξθε από ηε κακά.Ήηαλ ε κόλε πνπ κ’έλα θηιίζην ηξαύκα ζνπ ζ΄έθαλεακέζσο θαιά...
 18. 18. Πνηέ δελ έιεηπε έλαλόκηζκα θάησ από ηνκαμηιάξη, πνπ ζην άθελε ε«Καιή Νεξάηδα» σοαληάιιαγκα γηα ην δόληηπνπ ζνπ έπεζε. Ήζνπλθπζηθά ζε άιιν θόζκν αλζνπ άθελε ραξηνλόκηζκα.
 19. 19. Πάληα αλαθάιππηεο ηηο λέεοζνπ ηθαλόηεηεο εμαηηίαοελόο «Βάδσ ζηνίρεκα όηηδελ κπνξείο λα...»
 20. 20. Ζ απνγνήηεπζε ήηαλ είζαη νηειεπηαίνο πνπ ζα έρεηοεπηιερζεί γηα ην ζεαηξηθόηνπ ζρνιείνπ.
 21. 21. «Πόιεκνο», ζήκαηλε κόλν λαπεηάο θνκκάηηα θηκσιίαοθαη κπαιίηζεο από ραξηίθαηά ηηο «ειεύζεξεο ώξεο»
 22. 22. Οη «βόκβεο λεξνύ» ήηαλ ηνπην κνληέξλν, έμππλν θαηδπλαηό όπιν πνπ είρεεθεπξεζεί.
 23. 23. «Πόιεκνο» ήηαλ θάηη πνπείρε ζπκβεί πξηλγελλεζνύκε θαη πνηέ δελ ζαζπλέβαηλε μαλά...
 24. 24. Σα παγσηά θαη ηα θξνύηααπνηεινύζαλ νκάδεο βαζηθήοδηαηξνθήο.
 25. 25. Γηα λα κεηαηξέςεηο ηνπνδήιαηό ζνπ ζε κία δπλαηή«κεραλή» ρξεηαδόηαλ κόλνλα βάιεηο κία θηάιε θνληάζηηο ξόδεο.
 26. 26. Γελ ππήξρε θαιύηεξνοηξόπνο λα πεξλάο ηααπνγεύκαηα ηνπ Καινθαηξηνύαπό ην λα παίδεηο κε ηαπαηδηά ηεο γεηηνληάο ζνπ ήλα πεξηκέλεηο λα δεηο ηνλγείηνλα/γεηηόληζζα πνπηόζν ζε αγαπνύζε λαπεξλάεη...
 27. 27. Σα «κεγαιύηεξα αδέξθηα»ήηαλ ηα ρεηξόηεξαβαζαληζηήξηα, αιιά επίζεοήηαλ νη πην δπλαηνί θαηπηζηνί πξνζηάηεο...
 28. 28. Αλ κπνξείο λα ζπκεζείο ηαπεξηζζόηεξα απ’ όια απηά,ηόηε απηό ζεκαίλεη όηηέρεηο πξαγκαηηθά δήζεη!!!
 29. 29. Να ζπκάζαη πάληα όηη,«Ζκέξα πνπ δελ γειάο...είλαη κία ρακέλε κέξα»
 30. 30. Μνηξάζνπ απηό ην e-mail κενπνηνλδήπνηε από ηνποθίινπο ζνπ πνπ ρξεηάδεηαηέλα δηάιεηκκα από ηελ«Δλήιηθε Εσή»
 31. 31. •ΚΑΛΖ ΧΡΟΝΗΑ •ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΩ΢ΖΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ Σ΢ΗΜΔΝΣΩΝ ΧΑΛΚΗΓΑ΢

×