SlideShare a Scribd company logo
1 of 24
Download to read offline
1
Темите днес:
 Защо падат лихвите
 Как работят парите
 Какво е реална доходност
 Каква е връзката между риск и доходност
 Как се печели от различни активи. Плюсове и минуси.
 Каква е доходността на различни вложения
 Как да взема решение да инвестирам
 Как да избера инвестиционен мениджър
 Въпроси и отговори
Как работят парите?
Инфлация
2%
Парични средства
Доход 0%
Стойност -2%
Доход 1%
Стойност -1%
Доход от 2% до 10%
Стойност от 0% до 8%
Банков депозит Инвестиция
Защо падат лихвите?
Източник: БНБ
Банките разполагат
с много свободен ресурс
Лихвите ще бъдат на
ниски нива дълго време
В период от
5 години може да се
върнат на максимум 4%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Лихвени проценти по нови депозити
1 месец
1 година9.46%
0.856.38%
0.64%
Какво търсим за спестяванията си?
ЗАЩИТА ОТ ИНФЛАЦИЯ:
Да запазим стойността на парите си
или дори да ги увеличи в реално изражение.
ДОХОДНОСТ:
Допълнителен доход към работната заплата или пенсията.
СИГУРНОСТ:
Пари за „черни дни“ - допълнителна защита на доходите при финансови и
икономически сътресения.
Какво е реална доходност?
Ново увеличение на
инфлацията ще заличи
реалния доход
Лихвите по
депозитите вече не
предпазват от
инфлация
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Реална доходност
Инфлация
Лихва
14.5
9.7%
1.2%
-2.6%
Риск и доходност
Нулев риск
Парични средства,
краткосрочни ДЦК
Гарантирани депозити
Повече риск предполага по-висока възвръщаемост,
но не е гаранция за това!
Нисък риск
ДЦК, облигации на
големи компании
Умерен риск
Високодоходни
облигации
Имоти, Акции
Злато, Суровини
Висок риск
9%
11%
14%
16%
19%
21%
24%
26%
28%
31%
33%
3.5% 4.1% 4.7% 5.3% 5.8% 6.4% 7.0% 7.6% 8.1% 8.7% 9.3%
0%
-4%
-7%
-11%
-15%
-19%
-22%
-26%
-30%
-33%
-37%
Най добра
Средна
Най-лоша
Риск и доходност: Портфейли с различен риск
Рисковите активи носят
по-голяма възвръщаемост, но и
опасност от повече загуби за
кратък период от време
100% Облигации 100% Акции
Възвръщаемост на инвестиционен портфейл
според съотношението акции и облигации
за 2006-2015 г.
50% Облигации
50% Акции
Средна доходност
за 10 години на
най-рисковия портфейл
9.3%
Риск и доходност: Диверсификация
Златното правило
на инвестициите
за управление на риска!
Риск и доходност: Инвестиционен хоризонт
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
В акции USA
В депозит на 2%
Начална
инвестиция
1 000 лв.
Допълнителни
вноски
100 лв. на
година
Общо
инвестирани
за 10 години
1 900 лв.
Резултат
В депозит:
2 215.20 лв.
Възвръщаемост 16%
В акции:
3 571.50 лв.
Възвръщаемост 88%
Инфлация за периода:
48.2%
Източник: БНБ и Bloomberg
Активи: Как се печели
Актив Форма на доход
Депозити Лихви
Облигации
Купонно плащане,
лихви, капиталова печалба
Имоти/земеделска земя
Рента/наем,
печалба при продажба
Акции
Капиталова печалба,
годишен дивидент
Финансови инструменти,
свързани със суровини
Капиталова печалба
Взаимни фондове Капиталова печалба
Ниско рискови активи: Плюсове и минуси
Депозити Облигации
 Фиксиран доход
 Гаранция за до 100 000 евро
 Възможност за участие с малки суми
 Ограничен достъп до парите, санкции
при теглене
 Понякога по-ниска доходност от
инфлацията
 Риск от загуба на големи суми над
гарантираните
 Данък 8% върху лихвите
 Фиксиран доход
 Сигурност за инвестицията при ДЦК
 Ликвиден пазар – можете да купите
и продадете без проблем
 Понякога по-ниска доходност от
инфлацията
 Риск от загуба при корпоративни
облигации
 Инвестират се суми над 50 000 валутни
единици
 Плаща се данък върху дохода
Високорискови активи: Плюсове и минуси
Акции Имоти/земя
 Високи капиталови печалби в дългосрочен
план
 Доход от дивиденти
 Висока ликвидност
 Възможност за участие с малки суми
 Няма данъци за печалба от акции на БФБ и в
ЕС
 Риск от загуба и намаляване на
инвестицията
 Няма гаранция за инвестицията
 Изискват се финансови познания
 Капиталови печалби в зависимост от пазарното
развитие
 Регулярен доход от рента/наем
 Риск от спад на цената
 Голяма инвестиция
 По-ниска ликвидност – дълго време за
продажба
 Допълнителни разходи за поддръжка и
сделки
 10% данък върху печалбата
Взаимни фондове: Плюсове и минуси
 По-висока доходност от инструментите с
фиксиран доход
 Различни инвестиционни стратегии
 Достъп до парите във всеки момент без
санкции
 Възможност за инвестиция без финансови
знания
 Може да се инвестират малки суми
 Висока ликвидност
 Няма данъци за печалба от български фондове
и фондове от ЕС
 Риск от спад на инвестицията в
краткосрочен план
 Няма гаранция за инвестицията
Вложения: Доходност за последните 5 години
Активното
управление и
диверсификация
на активите са
условията за
успех
Възвръщаемост на различните активи за периода 2011-2015 г.
Актив
Средногодишна
доходност
Най-
добър
резултат
Най-лош
резултат
Депозит в лева 2.53% 3.99% 0.80%
Доходност 5-год. БГ ДЦК 3.07% 5.09% 1.01%
Рента/наем 6.43% 7.54% 5.99%
Български акции 6.55% 42.28% -11.82%
Акции в Европа 5.05% 24.70% -11.60%
Акции в САЩ 12.66% 33.35% 0.29%
Злато -5.00% 9.57% -28.33%
Източник: БНБ, БФБ, Bloomberg
Взаимни фондове: Доходност за последните 5 години
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Средногодишен доход от ниско рискови
фондове /инфлация
2007 - 2015 г.
Ниско рискови фондове Инфлация
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Средногодишен доход от балансирани
фондове/ инфлация
2007 - 2015 г.
Балансирани фондове Инфлация
Взаимните фондове покриват инфлацията в дългосрочен план дори и в кризисни времена (2008-2011)
Източник: БАУД, НСИ
Реалистична доходност за следващите 3 години
Актив
Прогнозна
средногодишна
доходност за 3 години
Депозит в лева 1.00%
Доходност 5-год. БГ ДЦК 1.25%
Рента/наем 6.00%
Български акции 8.00%
Акции в Европа 8.00%
Акции в САЩ 5.00%
Злато 10.00%
Рисковите активи ще
продължат да носят
по-висока доходност,
дори и по време на
бавен икономически
растеж по света
Български акции: Потенциал
Дивидентните акции ще продължат да носят
годишен доход 2% - 5%
Акциите на компаниите от сектор имоти ще
растат най-много
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Сектор Имоти
Индекс SOFIX
0% 5% 10% 15%
Монбат
Трейс Груп Холд
ЕМКА
Спиди
Стара планина Холд
Корадо-България
Елхим Искра
М+С хидравлик
Фазерлес
Софарма Трейдинг
ХЕС
Елана Агрокредит
Софарма имоти АДСИЦ
Булгартабак холдинг
Адванс Терафонд АДСИЦ
Доход от дивидент 2015 г.
Как да взема решение да инвестирам
 Защо да инвестирам?
 Колко риск мога да поема и какво да
очаквам от това?
 Кога е необходим капитала ми?
 Кой ще управлява спестяванията ми?
Отговорите на тези въпроси
са основата на управлението
на спестяванията!
Активно инвестиране Пасивно инвестиране
Електронни платформи
Брокери
Консултации
Взаимни фондове
Доверително управление
Пасивно и активно инвестиране
Как да изберем инвестиционен мениджър?
 История на компанията - опит и стаж на екипа
 Представяне през годините
 Прозрачност и пълнота на информацията
 Отношение
 Богатство на инвестиционните стратегии
Парите Ви трябва да се управляват според Вашите цели!
Как може да се инвестира чрез ЕЛАНА: www.elana.net
Най-награждаваните
български фондове
Благодаря за вниманието!
ЕЛАНА Трейдинг
Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12
ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756
тел: +359 2 81 000 20,
факс: +359 2 95 815 29
trading@elana.net
Bloomberg: ELAN GO
www.elana.net
Ние сме на разположение да обсъдим
Вашата инвестиция!
Пояснителни бележки
• Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.
• Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно
лично виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или
непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ.
• Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от
5% от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите,
освен ако не е изрично споменато.
• Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16
• Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на
информация и ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на
публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА
Трейдинг, нито на служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в
този документ може да се различава от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна
информация по този документ е налична при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА
Трейдинг, освен ако не е споменато друго. ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и
избягване на конфликти на интереси във връзка с изготвяните препоръки.
• Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови
инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от
техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във
финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или
покачи. Ценните книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне.
Промени във валутните курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа.
• Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на
дружеството.

More Related Content

Similar to В какво да се спестява днес

лекция 5 -_централна_банка
лекция 5 -_централна_банкалекция 5 -_централна_банка
лекция 5 -_централна_банка
Biser Stoyanov
 
Entrepreneur Support Guidelines
Entrepreneur Support GuidelinesEntrepreneur Support Guidelines
Entrepreneur Support Guidelines
yasenslavov
 

Similar to В какво да се спестява днес (16)

Как парите работят за Вас
Как парите работят за ВасКак парите работят за Вас
Как парите работят за Вас
 
Кредити инвестиции банкови карти семеен бюджет
Кредити инвестиции банкови карти семеен бюджетКредити инвестиции банкови карти семеен бюджет
Кредити инвестиции банкови карти семеен бюджет
 
Mp bg (2)
Mp bg (2)Mp bg (2)
Mp bg (2)
 
ELANA Fund Management Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)
ELANA Fund Management Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)ELANA Fund Management Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)
ELANA Fund Management Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)
 
лекция 5 -_централна_банка
лекция 5 -_централна_банкалекция 5 -_централна_банка
лекция 5 -_централна_банка
 
Alaric securities hybrid deposit
Alaric securities hybrid depositAlaric securities hybrid deposit
Alaric securities hybrid deposit
 
Module 5 - BG.ppt
Module 5 - BG.pptModule 5 - BG.ppt
Module 5 - BG.ppt
 
Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019Tema 2 Firm's funding 2019
Tema 2 Firm's funding 2019
 
Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019Tema 13 Enterprise funding 2019
Tema 13 Enterprise funding 2019
 
Как се спестява в акции на известни компании с дивиденти
Как се спестява в акции на известни компании с дивидентиКак се спестява в акции на известни компании с дивиденти
Как се спестява в акции на известни компании с дивиденти
 
Пътят към финансовата своода
Пътят към финансовата своодаПътят към финансовата своода
Пътят към финансовата своода
 
14 HR Weekend - HR planirane sled krizata
14 HR Weekend - HR planirane sled krizata14 HR Weekend - HR planirane sled krizata
14 HR Weekend - HR planirane sled krizata
 
Как се инвестира лесно в злато и петрол
Как се инвестира лесно в злато и петролКак се инвестира лесно в злато и петрол
Как се инвестира лесно в злато и петрол
 
"Възможни потребителски пътеки"
"Възможни потребителски пътеки""Възможни потребителски пътеки"
"Възможни потребителски пътеки"
 
Entrepreneur Support Guidelines
Entrepreneur Support GuidelinesEntrepreneur Support Guidelines
Entrepreneur Support Guidelines
 
Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017Tema 15 Financing innov activities 2017
Tema 15 Financing innov activities 2017
 

More from ELANA Group

More from ELANA Group (17)

ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)
ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)
ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)
 
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (BG language)
 
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)
ELANA Investment Bulgaria - Corporate Profile 2019 (EN language)
 
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари
ЕЛАНА Фонд Свободни ПариЕЛАНА Фонд Свободни Пари
ЕЛАНА Фонд Свободни Пари
 
Как се спестява в български акции
Как се спестява в български акцииКак се спестява в български акции
Как се спестява в български акции
 
Прогнози за второ полугодие на 2016 от ЕЛАНА Трейдинг
Прогнози за второ полугодие на 2016 от ЕЛАНА ТрейдингПрогнози за второ полугодие на 2016 от ЕЛАНА Трейдинг
Прогнози за второ полугодие на 2016 от ЕЛАНА Трейдинг
 
Къде да търсим подценени акции за инвестиране през 2016 г.
Къде да търсим подценени акции за инвестиране през 2016 г.Къде да търсим подценени акции за инвестиране през 2016 г.
Къде да търсим подценени акции за инвестиране през 2016 г.
 
ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)
ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)
ELANA Group Bulgaria - Corporate Profile 2017 (BG language)
 
Видове поръчки в ELANA Global Trader
Видове поръчки в ELANA Global TraderВидове поръчки в ELANA Global Trader
Видове поръчки в ELANA Global Trader
 
From ELANA Trading: Macroeconomic and Market Outlook 2015 „Bulgaria: Back on ...
From ELANA Trading: Macroeconomic and Market Outlook 2015 „Bulgaria: Back on ...From ELANA Trading: Macroeconomic and Market Outlook 2015 „Bulgaria: Back on ...
From ELANA Trading: Macroeconomic and Market Outlook 2015 „Bulgaria: Back on ...
 
ELANA Trading research: Bulgarian Banking Sector H1 2014
ELANA Trading research: Bulgarian Banking Sector H1 2014 ELANA Trading research: Bulgarian Banking Sector H1 2014
ELANA Trading research: Bulgarian Banking Sector H1 2014
 
From ELANA Trading: Why Bulgaria?
From ELANA Trading: Why Bulgaria?From ELANA Trading: Why Bulgaria?
From ELANA Trading: Why Bulgaria?
 
ELANA Trading Bulgaria - Corporate Profile 2017 (EN language)
ELANA Trading Bulgaria - Corporate Profile 2017 (EN language)ELANA Trading Bulgaria - Corporate Profile 2017 (EN language)
ELANA Trading Bulgaria - Corporate Profile 2017 (EN language)
 
Опции
ОпцииОпции
Опции
 
Фючърси
ФючърсиФючърси
Фючърси
 
CFD (Contract for Difference) - Договор за разлика
CFD (Contract for Difference) - Договор за разликаCFD (Contract for Difference) - Договор за разлика
CFD (Contract for Difference) - Договор за разлика
 
FOREX (Валутна търговия)
FOREX (Валутна търговия)FOREX (Валутна търговия)
FOREX (Валутна търговия)
 

В какво да се спестява днес

 • 1. 1
 • 2. Темите днес:  Защо падат лихвите  Как работят парите  Какво е реална доходност  Каква е връзката между риск и доходност  Как се печели от различни активи. Плюсове и минуси.  Каква е доходността на различни вложения  Как да взема решение да инвестирам  Как да избера инвестиционен мениджър  Въпроси и отговори
 • 3. Как работят парите? Инфлация 2% Парични средства Доход 0% Стойност -2% Доход 1% Стойност -1% Доход от 2% до 10% Стойност от 0% до 8% Банков депозит Инвестиция
 • 4. Защо падат лихвите? Източник: БНБ Банките разполагат с много свободен ресурс Лихвите ще бъдат на ниски нива дълго време В период от 5 години може да се върнат на максимум 4% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Лихвени проценти по нови депозити 1 месец 1 година9.46% 0.856.38% 0.64%
 • 5. Какво търсим за спестяванията си? ЗАЩИТА ОТ ИНФЛАЦИЯ: Да запазим стойността на парите си или дори да ги увеличи в реално изражение. ДОХОДНОСТ: Допълнителен доход към работната заплата или пенсията. СИГУРНОСТ: Пари за „черни дни“ - допълнителна защита на доходите при финансови и икономически сътресения.
 • 6. Какво е реална доходност? Ново увеличение на инфлацията ще заличи реалния доход Лихвите по депозитите вече не предпазват от инфлация -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Реална доходност Инфлация Лихва 14.5 9.7% 1.2% -2.6%
 • 7. Риск и доходност Нулев риск Парични средства, краткосрочни ДЦК Гарантирани депозити Повече риск предполага по-висока възвръщаемост, но не е гаранция за това! Нисък риск ДЦК, облигации на големи компании Умерен риск Високодоходни облигации Имоти, Акции Злато, Суровини Висок риск
 • 8. 9% 11% 14% 16% 19% 21% 24% 26% 28% 31% 33% 3.5% 4.1% 4.7% 5.3% 5.8% 6.4% 7.0% 7.6% 8.1% 8.7% 9.3% 0% -4% -7% -11% -15% -19% -22% -26% -30% -33% -37% Най добра Средна Най-лоша Риск и доходност: Портфейли с различен риск Рисковите активи носят по-голяма възвръщаемост, но и опасност от повече загуби за кратък период от време 100% Облигации 100% Акции Възвръщаемост на инвестиционен портфейл според съотношението акции и облигации за 2006-2015 г. 50% Облигации 50% Акции Средна доходност за 10 години на най-рисковия портфейл 9.3%
 • 9. Риск и доходност: Диверсификация Златното правило на инвестициите за управление на риска!
 • 10. Риск и доходност: Инвестиционен хоризонт 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В акции USA В депозит на 2% Начална инвестиция 1 000 лв. Допълнителни вноски 100 лв. на година Общо инвестирани за 10 години 1 900 лв. Резултат В депозит: 2 215.20 лв. Възвръщаемост 16% В акции: 3 571.50 лв. Възвръщаемост 88% Инфлация за периода: 48.2% Източник: БНБ и Bloomberg
 • 11. Активи: Как се печели Актив Форма на доход Депозити Лихви Облигации Купонно плащане, лихви, капиталова печалба Имоти/земеделска земя Рента/наем, печалба при продажба Акции Капиталова печалба, годишен дивидент Финансови инструменти, свързани със суровини Капиталова печалба Взаимни фондове Капиталова печалба
 • 12. Ниско рискови активи: Плюсове и минуси Депозити Облигации  Фиксиран доход  Гаранция за до 100 000 евро  Възможност за участие с малки суми  Ограничен достъп до парите, санкции при теглене  Понякога по-ниска доходност от инфлацията  Риск от загуба на големи суми над гарантираните  Данък 8% върху лихвите  Фиксиран доход  Сигурност за инвестицията при ДЦК  Ликвиден пазар – можете да купите и продадете без проблем  Понякога по-ниска доходност от инфлацията  Риск от загуба при корпоративни облигации  Инвестират се суми над 50 000 валутни единици  Плаща се данък върху дохода
 • 13. Високорискови активи: Плюсове и минуси Акции Имоти/земя  Високи капиталови печалби в дългосрочен план  Доход от дивиденти  Висока ликвидност  Възможност за участие с малки суми  Няма данъци за печалба от акции на БФБ и в ЕС  Риск от загуба и намаляване на инвестицията  Няма гаранция за инвестицията  Изискват се финансови познания  Капиталови печалби в зависимост от пазарното развитие  Регулярен доход от рента/наем  Риск от спад на цената  Голяма инвестиция  По-ниска ликвидност – дълго време за продажба  Допълнителни разходи за поддръжка и сделки  10% данък върху печалбата
 • 14. Взаимни фондове: Плюсове и минуси  По-висока доходност от инструментите с фиксиран доход  Различни инвестиционни стратегии  Достъп до парите във всеки момент без санкции  Възможност за инвестиция без финансови знания  Може да се инвестират малки суми  Висока ликвидност  Няма данъци за печалба от български фондове и фондове от ЕС  Риск от спад на инвестицията в краткосрочен план  Няма гаранция за инвестицията
 • 15. Вложения: Доходност за последните 5 години Активното управление и диверсификация на активите са условията за успех Възвръщаемост на различните активи за периода 2011-2015 г. Актив Средногодишна доходност Най- добър резултат Най-лош резултат Депозит в лева 2.53% 3.99% 0.80% Доходност 5-год. БГ ДЦК 3.07% 5.09% 1.01% Рента/наем 6.43% 7.54% 5.99% Български акции 6.55% 42.28% -11.82% Акции в Европа 5.05% 24.70% -11.60% Акции в САЩ 12.66% 33.35% 0.29% Злато -5.00% 9.57% -28.33% Източник: БНБ, БФБ, Bloomberg
 • 16. Взаимни фондове: Доходност за последните 5 години -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средногодишен доход от ниско рискови фондове /инфлация 2007 - 2015 г. Ниско рискови фондове Инфлация -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средногодишен доход от балансирани фондове/ инфлация 2007 - 2015 г. Балансирани фондове Инфлация Взаимните фондове покриват инфлацията в дългосрочен план дори и в кризисни времена (2008-2011) Източник: БАУД, НСИ
 • 17. Реалистична доходност за следващите 3 години Актив Прогнозна средногодишна доходност за 3 години Депозит в лева 1.00% Доходност 5-год. БГ ДЦК 1.25% Рента/наем 6.00% Български акции 8.00% Акции в Европа 8.00% Акции в САЩ 5.00% Злато 10.00% Рисковите активи ще продължат да носят по-висока доходност, дори и по време на бавен икономически растеж по света
 • 18. Български акции: Потенциал Дивидентните акции ще продължат да носят годишен доход 2% - 5% Акциите на компаниите от сектор имоти ще растат най-много -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Сектор Имоти Индекс SOFIX 0% 5% 10% 15% Монбат Трейс Груп Холд ЕМКА Спиди Стара планина Холд Корадо-България Елхим Искра М+С хидравлик Фазерлес Софарма Трейдинг ХЕС Елана Агрокредит Софарма имоти АДСИЦ Булгартабак холдинг Адванс Терафонд АДСИЦ Доход от дивидент 2015 г.
 • 19. Как да взема решение да инвестирам  Защо да инвестирам?  Колко риск мога да поема и какво да очаквам от това?  Кога е необходим капитала ми?  Кой ще управлява спестяванията ми? Отговорите на тези въпроси са основата на управлението на спестяванията!
 • 20. Активно инвестиране Пасивно инвестиране Електронни платформи Брокери Консултации Взаимни фондове Доверително управление Пасивно и активно инвестиране
 • 21. Как да изберем инвестиционен мениджър?  История на компанията - опит и стаж на екипа  Представяне през годините  Прозрачност и пълнота на информацията  Отношение  Богатство на инвестиционните стратегии Парите Ви трябва да се управляват според Вашите цели!
 • 22. Как може да се инвестира чрез ЕЛАНА: www.elana.net Най-награждаваните български фондове
 • 23. Благодаря за вниманието! ЕЛАНА Трейдинг Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12 ул. Лъчезар Станчев 5, София 1756 тел: +359 2 81 000 20, факс: +359 2 95 815 29 trading@elana.net Bloomberg: ELAN GO www.elana.net Ние сме на разположение да обсъдим Вашата инвестиция!
 • 24. Пояснителни бележки • Документът е изготвен с информационна цел и не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. • Гаранции: Анализаторът(ите), отговорни за изготвянето на този документи, гарантират, че: (1) изразеното мнение отразява точно негово или нейно лично виждане за споменатите ценни книжа или емитенти; (2) никаква част от заплащането на анализатор е, е било или ще бъде обвързано по пряк или непряк начин с изразената препоръка или мнения в този документ. • Финансов интерес: ЕЛАНА Трейдинг може да търгува или притежава акции на анализираните компании. ЕЛАНА Трейдинг не притежава по-голям дял от 5% от акциите в обращение на компаниите, обект на анализ или коментар в този документ. Анализаторът(ите) не притежават акции на компаниите, освен ако не е изрично споменато. • Регулаторен орган: Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. „Будапеща“ 16 • Разкриване на информация: Положена е дължимата грижа, за да се подсигури точност на цитираните факти, надеждност на източниците на информация и ясно определяне на направените допускания, предвиждания, прогнози и очаквани цени в този документ. Препоръките се базират на публично достъпна информация, която се счита за благонадеждна, но за която не се поема отговорност за пълнотата и точността. Нито на ЕЛАНА Трейдинг, нито на служителите на компанията, трябва да се търси отговорност за използваната публично достъпна информация. Изразеното мнение в този документ може да се различава от оповестено виждане в други отдели и направления в ЕЛАНА Трейдинг или от други служители. Допълнителна информация по този документ е налична при поискване. Източниците на информация в таблиците и графиките в този документ са изчисления на ЕЛАНА Трейдинг, освен ако не е споменато друго. ЕЛАНА Трейдинг предприема необходимите организационни и административни мерки за предотвратяване и избягване на конфликти на интереси във връзка с изготвяните препоръки. • Рискове за инвеститорите: Информацията в този документ не трябва да се разглежда като предложение за покупки или продажби на финансови инструменти. Инвестиционните възможности, дискутирани в този документ, може да не са подходящи за определени инвеститори в зависимост от техните инвестиционни цели и времеви хоризонт или в контекста на цялостното им финансово състояние. Рисковете, свързани с инвестиции във финансовите инструменти, споменати в този документ, не са обяснени в тяхната цялост. Цената или стойността на инвестициите може да се понижи или покачи. Ценните книжа или инвестициите може да доведат до загуби за инвеститора. Предходно постижение не е гаранция за бъдещо представяне. Промени във валутните курсове може да имат неблагоприятен ефект върху стойността, цената или дохода от инвестиции в ценни книжа. • Конфликт на интереси: Анализите на ЕЛАНА Трейдинг са изготвени в съответствие с Указанията за предотвратяване на конфликт на интереси на дружеството.