SlideShare a Scribd company logo
Описвам и сравнявам природни области по учебника на Сия Стоянова и Лилия Манева 4 клас Просвета Диана Иванова ОУ “ Братя Миладинови “ гр.Бургас
Географските области се отличават по своето  географско положение , природата си, трудовата  дейност на хората , селищата , природните и истори-  ческите си забележителности.Понятието географска  област се използва, както за означаване на природни  области , така и за отделянето на административните  области.
В България има следните географски области: Дунавска равни- на , Старопланинска област , Задбалкански котловини, Витоша  и Средна гора , Горнотракийска низина , Сакар и Странджа , Рила, Пирин и Родопите и Българско черноморско крайбрежие.
Да си припомним какво означават понятията Хълм - малка изпъкнала и невисока форма на повърхнината със заоблено било и полегати склонове. Плато - изпъкнала форма на повърхнината със заравнено плоско било и стръмни склонове. Приток  - река, която се влива в друга река. Рид - изпъкнала продълговата форма на повърхнината, част от планина. Резерват - защитена територия, в която се опазват ценни и редки или застрашени от изчезване растения и животни.Свободното влизане е забранено. Национален парк - защитена територия, в която не се допуска съществуването на селища и курортни комплекси;туристическата дейност е разрешена. Природен парк - защитена територия, където опазването на растенията, животните и природните забележителности е с първостепенно значение, но може да има и селища, курортни комплекси и трудови дейности, които не застрашават природата.
Дунавска равнина Географско положение Дунавската равнина се простира на юг от река Дунав/ единствената плавателна река в България/ и на север от Старопланинската об- ласт.Нейните южни части са хълмисти, а на север е по- ниска и рав- на.Източната част е Добруджа.Тя е “ житницата на България ”.
Старопланинска област Географско положение Старопланинската област включва Стара планина и Предбалкана. Стара планина / най- дългата планина в България/ се простира от долината на река Тимок /на запад/ до Черно море / на изток/.Нари- чат я още Балкан и “ гръбнакът на България ”.Предбалканът се на- мира на север от Стара планина и на юг от Дунавската равнина.
Дунавска равнина Природа Дунавската равнина има благоприятен климат, плодородни почви и подземни богатства /нефт, природен газ, въглища, каменна сол/. През нея протичат реките Огоста и Янтра /извиращи от Стара пла- нина/, Искър /най-дългата река в България/, Осъм, Вит и други. Близо до град Силистра /в североизточната част на равнината/ се намира езерото резерват “ Сребърна “, където живеят пеликани и други защитени видове.
Старопланинска област Природа Стара планина има стръмни била, заоблени върхове, дълбоки до- лини склонове , заети с широколистни и иглолистни гори и пасища. част от територията е защитена.Тя включва Национален парк “Цен- трален Балкан” и много резервати.Най-високият връх е Ботев -2376м Планината е прорязана от Искърския пролом и пролома на река Ян- тра.През прохода са прокарани шосета и железопътни линии.Под- земните богатства са : въглища, железни и медни руди .От Стара планина извират реките:Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Тунджа.Има много лечебни минерални извори.Северните склонове на планина- та са полегати и постепенно преминават в хълмиста и нископланин- ска територия Предбалкан.
Дунавска равнина Трудова дейност на хората В Дунавската равнина се развиват растениевъдството / пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци, лозя / и животновъдството / ов- це, свине, говеда, коне, птици /.Тук се намират предприятия за кон- серви, брашно, сирене, масло и олио, фуражи за животните, как- то и предприятия за машини, прибори и инструменти.Край гр.Коз- лодуй има атомна електроцентрала, а край гр. Белене се строи друга такава.В равнината се развиват водният, железопътният и автомобилният транспорт, както и туризмът.
Старопланинска област Трудова дейност на хората В областта се развиват животновъдството и растениевъдството /отглеждат се овес, ръж, картофи, сливи, малини и др ./.На големи- те реки са построени електроцентрали.Развива се туризмът .
Селища Дунавска равнина Видин Плевен Русе Силистра Шумен Добрич Разград и др. Старопланинска област Враца Ловеч Габрово Велико Търново Монтана Севлиево Троян и др.
Екипна работа ЗАДАЧИ: 1. Сравнете западните и източните части на Дунавската рав- нина. 2. Сравнете Предбалкана и Стара планина. 3. Препишете стихотворението /учебника- стр.20 зад.4/.Отбе- лежете срещу всеки стих кои природни богатства на Стара планина е възпял Ран Босилек.Поставете срещу тях подхо- дящи прилагателни.
ИЗВОДИ: В Дунавската равнина почвите са много плодородни, отглеждат се разнообразни растения.В Старопланинската област почвите са сла- бо плодородни, покрити са с гори и планински ливади.Естествената растителност в Дунавската равнина е почти напълно унищожена, запазени са само малки горички по възвишенията, покрай горите, в защитените територии.В Старопланинската област- най- обшир- ните широколистни гори, главно в Стара планина.Дивите животни в Дунавската равнина са малко на брой и разнообразие, главно птици, а в Стара планина има богат и разнообразен животински свят.
ИЗВОДИ: Съществуват големи различия.Причината е в заселеността.Дунав- ската равнина е равна и плодородна, създава най-добри условия за живот и трудова дейност.Затова е гъсто населена и променена, земите и се обработват.В планините условията за живот са по- трудни, по-малко земи могат да се усвоят, по-рядко са заселени. За сметка на това природата е по-добре запазена.
ДОМАШНА РАБОТА ОТ УЧЕБНИКА – СТР.21, ЗАД.9

More Related Content

What's hot

5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
природни области в българия най важно
природни области в българия най важноприродни области в българия най важно
природни области в българия най важно
Dani Parvanova
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
marianadr
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Анелия Нанкова
 
Строеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
Veselka Veleva
 
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Veska Petrova
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Преразказ на басня
Преразказ на басняПреразказ на басня
Преразказ на басня
rossitsazlankova
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Veska Petrova
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Природни паркове и резервати
Природни паркове и резерватиПриродни паркове и резервати
Природни паркове и резервати
Pavlin Pavlov
 
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класЧовекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Veska Petrova
 

What's hot (20)

5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
5. Дунавска равнина, 4 клас, Булвест
 
природни области в българия най важно
природни области в българия най важноприродни области в българия най важно
природни области в българия най важно
 
низини и равнини
низини и равнининизини и равнини
низини и равнини
 
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, БулвестПовърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
Повърхнина на България - низини и равнини - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, БулвестПред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
Пред картата на родината ни - ЧО - 3 клас, Булвест
 
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
4. Географски области на България - ЧО, 4 клас, Булвест
 
Лични местоимения
Лични местоименияЛични местоимения
Лични местоимения
 
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, БулвестВодното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
Водното богатство - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, БулвестПланините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
Планините на България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
9. Рила и Пирин - най-високите български планини - ЧО, 4 клас, Булвест
 
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
14. Планетата Земя; Защо се сменят денят и нощта - ЧП, 4 клас, Булвест
 
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организмиСамостоятелна работа - ЧП - Живи организми
Самостоятелна работа - ЧП - Живи организми
 
Строеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 класСтроеж на думата - 3 клас
Строеж на думата - 3 клас
 
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.Промени в природата  ОС 2 клас - В. П.
Промени в природата ОС 2 клас - В. П.
 
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, БулвестТрудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
Трудова дейност на хората в България 1 - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Преразказ на басня
Преразказ на басняПреразказ на басня
Преразказ на басня
 
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - БулвестТелата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
Телата около нас - ЧП - 3 клас - Булвест
 
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, БулвестСвойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
Свойства на материалите - ЧП - 3 клас, Булвест
 
Природни паркове и резервати
Природни паркове и резерватиПриродни паркове и резервати
Природни паркове и резервати
 
Човекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 класЧовекът и природата - ОС - 2 клас
Човекът и природата - ОС - 2 клас
 

Viewers also liked

българско черноморско
българско черноморскобългарско черноморско
българско черноморско
Dani Parvanova
 
България. Аз съм българче
България. Аз съм българчеБългария. Аз съм българче
България. Аз съм българче
Marusya Eneva
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева система
Violeta Georgieva
 
задбалкански котловини
задбалкански котловинизадбалкански котловини
задбалкански котловини
Dani Parvanova
 
слънчева система, звезди и галактики
слънчева система, звезди и галактикислънчева система, звезди и галактики
слънчева система, звезди и галактики
rado mt
 
България в дати
България в датиБългария в дати
България в дати
Dani Parvanova
 
Staroplaninska oblast
Staroplaninska oblastStaroplaninska oblast
Staroplaninska oblast
danielaas
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писане
Marusya Eneva
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
Emilia Petkova
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
Veska Petrova
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
Veska Petrova
 
изходно ниво чо 3 клас
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 клас
Dani Parvanova
 

Viewers also liked (18)

българско черноморско
българско черноморскобългарско черноморско
българско черноморско
 
България. Аз съм българче
България. Аз съм българчеБългария. Аз съм българче
България. Аз съм българче
 
Слънчева система
Слънчева системаСлънчева система
Слънчева система
 
задбалкански котловини
задбалкански котловинизадбалкански котловини
задбалкански котловини
 
слънчева система, звезди и галактики
слънчева система, звезди и галактикислънчева система, звезди и галактики
слънчева система, звезди и галактики
 
Старопланинска област
Старопланинска областСтаропланинска област
Старопланинска област
 
България в дати
България в датиБългария в дати
България в дати
 
Staroplaninska oblast
Staroplaninska oblastStaroplaninska oblast
Staroplaninska oblast
 
Карта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писанеКарта на България с редове за писане
Карта на България с редове за писане
 
Старите столици на България
Старите столици на БългарияСтарите столици на България
Старите столици на България
 
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, БулвестСвободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
Свободна България - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, БулвестБогатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
Богатството на българската култура - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, БулвестБорци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
Борци за свобода - ЧО, 3 клас, Булвест
 
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, БулвестТраките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
Траките - най-старите жители на днешните български земи - ЧО, 3 клас, Булвест
 
какво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществотокакво трябва да знаем по човекът и обществото
какво трябва да знаем по човекът и обществото
 
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи  чо - 3 клас, булвестславяните и древните българи  чо - 3 клас, булвест
славяните и древните българи чо - 3 клас, булвест
 
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, БулвестСофия - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
София - столица на нашата родина - ЧО - 3 клас, Булвест
 
изходно ниво чо 3 клас
изходно ниво  чо 3 класизходно ниво  чо 3 клас
изходно ниво чо 3 клас
 

Similar to Описвам и сравнявам природни области

ПО_ най важно
ПО_ най важноПО_ най важно
ПО_ най важно
Dani Parvanova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
Dani Parvanova
 
природни паркове в българия ивана бобекова
природни паркове в българия ивана бобековаприродни паркове в българия ивана бобекова
природни паркове в българия ивана бобекова
Nedialka Kolarova
 
картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.
Stela Nikolova
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
Dani Parvanova
 
Краищенско-Средногорска област
Краищенско-Средногорска областКраищенско-Средногорска област
Краищенско-Средногорска област
Milena Petkova
 
Дунавска равнина
Дунавска равнинаДунавска равнина
Дунавска равнина
kyuchukova
 
Ss 1213201150933231-8
Ss 1213201150933231-8Ss 1213201150933231-8
Ss 1213201150933231-8
Dragon Yott
 
рила
риларила
рила
eratosten
 
природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение
Adriana Ilieva
 
родопи планината на орфей
родопи планината на      орфейродопи планината на      орфей
родопи планината на орфей
Aneliya Shopova
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
kyuchukova
 
Планинските и равнинните земи на Балканския полуостров
Планинските и равнинните земи на Балканския полуостровПланинските и равнинните земи на Балканския полуостров
Планинските и равнинните земи на Балканския полуостров
Milena Petkova
 
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Яница Белошашка
 
тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10
тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10
тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10
Milena Petkova
 
рила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планинирила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планини
Aneliya Shopova
 
Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
Горнотракийската низина,Сакар и СтранджаГорнотракийската низина,Сакар и Странджа
Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
eratosten
 
задбалкански котловини
задбалкански котловинизадбалкански котловини
задбалкански котловини
kyuchukova
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
Iliana Ilieva-Dabova
 

Similar to Описвам и сравнявам природни области (20)

ПО_ най важно
ПО_ най важноПО_ най важно
ПО_ най важно
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
природни паркове в българия ивана бобекова
природни паркове в българия ивана бобековаприродни паркове в българия ивана бобекова
природни паркове в българия ивана бобекова
 
картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.картата на моята родина 3,4 kl.
картата на моята родина 3,4 kl.
 
дунавска равнина
дунавска равнинадунавска равнина
дунавска равнина
 
Краищенско-Средногорска област
Краищенско-Средногорска областКраищенско-Средногорска област
Краищенско-Средногорска област
 
Дунавска равнина
Дунавска равнинаДунавска равнина
Дунавска равнина
 
Ss 1213201150933231-8
Ss 1213201150933231-8Ss 1213201150933231-8
Ss 1213201150933231-8
 
рила
риларила
рила
 
природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение природата на моя роден край - упражнение
природата на моя роден край - упражнение
 
родопи планината на орфей
родопи планината на      орфейродопи планината на      орфей
родопи планината на орфей
 
планините на българия
планините на българияпланините на българия
планините на българия
 
Планинските и равнинните земи на Балканския полуостров
Планинските и равнинните земи на Балканския полуостровПланинските и равнинните земи на Балканския полуостров
Планинските и равнинните земи на Балканския полуостров
 
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ
 
тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10
тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10
тропичните пустини,на вечнозелените гори и храсти 10
 
рила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планинирила и пирин най-високите български планини
рила и пирин най-високите български планини
 
Prirodni oblasti
Prirodni oblastiPrirodni oblasti
Prirodni oblasti
 
Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
Горнотракийската низина,Сакар и СтранджаГорнотракийската низина,Сакар и Странджа
Горнотракийската низина,Сакар и Странджа
 
задбалкански котловини
задбалкански котловинизадбалкански котловини
задбалкански котловини
 
моят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 класмоят първи речник география 3 клас
моят първи речник география 3 клас
 

More from Dimitrinka kostadinova

SOS!!! - Спасете нашият кораб!
SOS!!! - Спасете нашият кораб!SOS!!! - Спасете нашият кораб!
SOS!!! - Спасете нашият кораб!
Dimitrinka kostadinova
 
Художественият текст
Художественият текстХудожественият текст
Художественият текст
Dimitrinka kostadinova
 
Дъгата от Джани Родари
Дъгата от Джани РодариДъгата от Джани Родари
Дъгата от Джани Родари
Dimitrinka kostadinova
 

More from Dimitrinka kostadinova (7)

Окръжност
ОкръжностОкръжност
Окръжност
 
SOS!!! - Спасете нашият кораб!
SOS!!! - Спасете нашият кораб!SOS!!! - Спасете нашият кораб!
SOS!!! - Спасете нашият кораб!
 
Текст
ТекстТекст
Текст
 
Художественият текст
Художественият текстХудожественият текст
Художественият текст
 
За вас деца любими
За вас деца любимиЗа вас деца любими
За вас деца любими
 
Дъгата от Джани Родари
Дъгата от Джани РодариДъгата от Джани Родари
Дъгата от Джани Родари
 
празници
празниципразници
празници
 

Описвам и сравнявам природни области

 • 1. Описвам и сравнявам природни области по учебника на Сия Стоянова и Лилия Манева 4 клас Просвета Диана Иванова ОУ “ Братя Миладинови “ гр.Бургас
 • 2. Географските области се отличават по своето географско положение , природата си, трудовата дейност на хората , селищата , природните и истори- ческите си забележителности.Понятието географска област се използва, както за означаване на природни области , така и за отделянето на административните области.
 • 3. В България има следните географски области: Дунавска равни- на , Старопланинска област , Задбалкански котловини, Витоша и Средна гора , Горнотракийска низина , Сакар и Странджа , Рила, Пирин и Родопите и Българско черноморско крайбрежие.
 • 4. Да си припомним какво означават понятията Хълм - малка изпъкнала и невисока форма на повърхнината със заоблено било и полегати склонове. Плато - изпъкнала форма на повърхнината със заравнено плоско било и стръмни склонове. Приток - река, която се влива в друга река. Рид - изпъкнала продълговата форма на повърхнината, част от планина. Резерват - защитена територия, в която се опазват ценни и редки или застрашени от изчезване растения и животни.Свободното влизане е забранено. Национален парк - защитена територия, в която не се допуска съществуването на селища и курортни комплекси;туристическата дейност е разрешена. Природен парк - защитена територия, където опазването на растенията, животните и природните забележителности е с първостепенно значение, но може да има и селища, курортни комплекси и трудови дейности, които не застрашават природата.
 • 5. Дунавска равнина Географско положение Дунавската равнина се простира на юг от река Дунав/ единствената плавателна река в България/ и на север от Старопланинската об- ласт.Нейните южни части са хълмисти, а на север е по- ниска и рав- на.Източната част е Добруджа.Тя е “ житницата на България ”.
 • 6. Старопланинска област Географско положение Старопланинската област включва Стара планина и Предбалкана. Стара планина / най- дългата планина в България/ се простира от долината на река Тимок /на запад/ до Черно море / на изток/.Нари- чат я още Балкан и “ гръбнакът на България ”.Предбалканът се на- мира на север от Стара планина и на юг от Дунавската равнина.
 • 7. Дунавска равнина Природа Дунавската равнина има благоприятен климат, плодородни почви и подземни богатства /нефт, природен газ, въглища, каменна сол/. През нея протичат реките Огоста и Янтра /извиращи от Стара пла- нина/, Искър /най-дългата река в България/, Осъм, Вит и други. Близо до град Силистра /в североизточната част на равнината/ се намира езерото резерват “ Сребърна “, където живеят пеликани и други защитени видове.
 • 8. Старопланинска област Природа Стара планина има стръмни била, заоблени върхове, дълбоки до- лини склонове , заети с широколистни и иглолистни гори и пасища. част от територията е защитена.Тя включва Национален парк “Цен- трален Балкан” и много резервати.Най-високият връх е Ботев -2376м Планината е прорязана от Искърския пролом и пролома на река Ян- тра.През прохода са прокарани шосета и железопътни линии.Под- земните богатства са : въглища, железни и медни руди .От Стара планина извират реките:Огоста, Вит, Осъм, Янтра и Тунджа.Има много лечебни минерални извори.Северните склонове на планина- та са полегати и постепенно преминават в хълмиста и нископланин- ска територия Предбалкан.
 • 9. Дунавска равнина Трудова дейност на хората В Дунавската равнина се развиват растениевъдството / пшеница, царевица, слънчоглед, зеленчуци, лозя / и животновъдството / ов- це, свине, говеда, коне, птици /.Тук се намират предприятия за кон- серви, брашно, сирене, масло и олио, фуражи за животните, как- то и предприятия за машини, прибори и инструменти.Край гр.Коз- лодуй има атомна електроцентрала, а край гр. Белене се строи друга такава.В равнината се развиват водният, железопътният и автомобилният транспорт, както и туризмът.
 • 10. Старопланинска област Трудова дейност на хората В областта се развиват животновъдството и растениевъдството /отглеждат се овес, ръж, картофи, сливи, малини и др ./.На големи- те реки са построени електроцентрали.Развива се туризмът .
 • 11. Селища Дунавска равнина Видин Плевен Русе Силистра Шумен Добрич Разград и др. Старопланинска област Враца Ловеч Габрово Велико Търново Монтана Севлиево Троян и др.
 • 12. Екипна работа ЗАДАЧИ: 1. Сравнете западните и източните части на Дунавската рав- нина. 2. Сравнете Предбалкана и Стара планина. 3. Препишете стихотворението /учебника- стр.20 зад.4/.Отбе- лежете срещу всеки стих кои природни богатства на Стара планина е възпял Ран Босилек.Поставете срещу тях подхо- дящи прилагателни.
 • 13. ИЗВОДИ: В Дунавската равнина почвите са много плодородни, отглеждат се разнообразни растения.В Старопланинската област почвите са сла- бо плодородни, покрити са с гори и планински ливади.Естествената растителност в Дунавската равнина е почти напълно унищожена, запазени са само малки горички по възвишенията, покрай горите, в защитените територии.В Старопланинската област- най- обшир- ните широколистни гори, главно в Стара планина.Дивите животни в Дунавската равнина са малко на брой и разнообразие, главно птици, а в Стара планина има богат и разнообразен животински свят.
 • 14. ИЗВОДИ: Съществуват големи различия.Причината е в заселеността.Дунав- ската равнина е равна и плодородна, създава най-добри условия за живот и трудова дейност.Затова е гъсто населена и променена, земите и се обработват.В планините условията за живот са по- трудни, по-малко земи могат да се усвоят, по-рядко са заселени. За сметка на това природата е по-добре запазена.
 • 15. ДОМАШНА РАБОТА ОТ УЧЕБНИКА – СТР.21, ЗАД.9