SlideShare a Scribd company logo
«Ïîìîãàÿ ñòðîèòü
ñ÷àñòüå äðóãèõ,
ìû íàõîäèì
ñâîå ñîáñòâåííîå»
Ïëàòîí
Строительная «Компания Эра»:
исполняем желания, реализуем возможности
«Ïîìîãàÿ ñòðîèòü ñ÷àñòüå äðóãèõ,
ìû íàõîäèì ñâîå ñîáñòâåííîå»
Ïëàòîí
О КОМПАНИИ
«Êîìïàíèÿ Ýðà» ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèåé, îêàçûâàþùåé þðèäè÷åñêèì è
ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïîëíûé êîìïëåêñ ñòðîèòåëüíûõ óñëóã. Êîìïàíèÿ èìååò ñîáñòâåííóþ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêóþ
áàçó â Íîãèíñêîì ðàéîíå, ïðîèçâîäñòâåííûå àêòèâû (ëåñà, ãåíåðàòîðû, âàãîí÷èêè, îïàëóáêà, ñïåöèàëèçèðîâàííûé
èíñòðóìåíò), ñîáñòâåííóþ òðàíñïîðòíóþ ñëóæáó è ãëàâíûé àêòèâ – ñôîðìèðîâàííûé âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé
èíæåíåðíûé ñîñòàâ, ñïîñîáíûé ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå è ðàçíîïëàíîâûå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå çàäà÷è.
«Êîìïàíèÿ Ýðà» – ó÷àñòíèê ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå –
ãðàæäàíàì Ðîññèè».
Ñî÷åòàíèå æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè, áîëüøîãî îáúåìà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò è äèôôåðåíöèàöèè ñòðîèòåëüíûõ
óñëóã ïîçâîëÿåò êîìïàíèè îáåñïå÷èâàòü øèðîêóþ äîñòóïíîñòü öåí ïðè ñîõðàíåíèè êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã.
Ãîä îñíîâàíèÿ êîìïàíèè – 2007
Êîëè÷åñòâî ñäàííûõ îáúåêòîâ - áîëåå 150
Ñòðîèòåëüíûå îáúåìû – ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 200 000 êâ.ì íîâûõ îáúåêòîâ
Ïîñòîÿííûé øòàò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ èíæåíåðîâ è ñòðîèòåëåé
Ãåîãðàôèÿ – ã. Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü è ãðàíè÷àùèå ñ íåé îáëàñòè
ÊÎÌÏÀÍÈß Â 2014 ÃÎÄÓ
ÄËß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
Âûïîëíÿåì ïîëíûé êîìïëåêñ ñòðîèòåëüíî-ìîí-
òàæíûõ ðàáîò ïî âîçâåäåíèþ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé êîììåð÷åñêîãî è ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, â ò.÷. îñóùåñòâëÿåì ôóíêöèè òåõíè÷åñêîãî
çàêàç÷èêà, ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà, ïîäðÿä÷è-
êà. Ñïåöèàëèçàöèÿ êîìïàíèè – âîçâåäåíèå
çäàíèé ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ.
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ
Âîçâîäèì ÷àñòíûå æèëûå äîìà, âêëþ÷àÿ ñîçäà-
íèå âñåõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è âûïîëíåíèå îòäå-
ëî÷íûõ ðàáîò. Íàøà ñïåöèàëèçàöèÿ – ñòðîèòåëü-
ñòâî, óñòðîéñòâî è îòäåëêà êàìåííûõ æèëûõ
äîìîâ (áëîê, êèðïè÷).
ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàìè –
ýòî ïîëíûé êîìïëåêñ êà÷åñòâåííûõ
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò äëÿ âàñ:
Ïðîåêòèðîâàíèå âñåõ ðàçäåëîâ,
âêëþ÷àÿ ñïåöèàëüíûå
Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ âñåõ òèïîâ
íà ðàçíûõ ãðóíòàõ
Ñòðîèòåëüñòâî êàìåííûõ/êèðïè÷íûõ äîìîâ
Óñòðîéñòâî âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ
èíæåíåðíûõ ñåòåé
Îòäåëî÷íûå ðàáîòû êëàññîâ À,Â,Ñ,
ðàáîòà ñ äèçàéíåðàìè
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÎÂ
УСЛУГИ
Âîçâîäèì âñå òèïû ôóíäàìåíòîâ:
Ëåíòî÷íûå
Ñâàéíûå
Ïëàâàþùèå
Êîìáèíèðîâàííûå
Ìîíîëèòíûå öîêîëüíûå ýòàæè
Ïîäçåìíûå ðåçåðâóàðû. Áóíêåðû.
Ñïåöèàëüíûå ïîäçåìíûå ìîíîëèòíûå
êîíñòðóêöèè.
УСЛУГИ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÌÅÍÍÛÕ/
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
Èñïîëüçîâàíèå ëþáûõ ñòåíîâûõ
ìàòåðèàëîâ: êèðïè÷, êåðàìè÷åñêèå áëîêè,
íåñúåìíàÿ îïàëóáêà.
Ìåæýòàæíûå ïåðåêðûòèÿ: äåðåâÿííûå
áàëêè èëè ìîíîëèò (íåñêîëüêî òåõíîëîãèé
íà âûáîð)
Ñîâðåìåííûå ýíåðãî-
è ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè
Ñîáñòâåííàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà,
ïðÿìûå ïîñòàâêè ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé
УСЛУГИ
Âûñîêîýôôåêòèâíûå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ
(ìîíòàæ êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ). Îðèåí-
òàöèÿ íà ëþáûå äîñòóïíûå äëÿ çàêàç÷èêà
âèäû òîïëèâà (ãàç, äèçåëü, òâåðäîå òîïëèâî)
Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè
ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ
Ñèñòåìû âîäîïðîâîäà è âîäîîòâåäåíèÿ
(êàíàëèçàöèè). Óñòðîéñòâî ñåïòèêîâ,
ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè
Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû
(â ò.÷. ñëàáîòî÷íûå ñåòè, ìîëíèåçàùèòà)
УСЛУГИ
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Îòäåëî÷íûå ðàáîòû ëþáîé êàòåãîðèè
ñëîæíîñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
çàêàç÷èêà
Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà – ðàçðàáîòêà
äèçàéí-ïðîåêòà è åãî êîìïëåêñíàÿ
ðåàëèçàöèÿ
Ïîäáîð è äîñòàâêà íåîáõîäèìûõ
îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
ПОЧЕМУ МЫ?
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ. «Êîìïàíèÿ Ýðà» - ýòî êëàññè÷åñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ, ñêîíöåíòðèðîâàííàÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòðîè-
òåëüíîì ïðîöåññå è ñòðîèòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ.
ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÓ ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ ÝÒÀÏÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «ïîä
êëþ÷», íà÷èíàÿ îò ñáîðà ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè è ðàçðàáîòêè ïðîåêòà äî ââîäà çäàíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ.
ÃÈÁÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ. Ïðåäëîæåíèå åìó èíäèâèäóàëüíûõ óñëîâèé ñîòðóäíè÷åñòâà èñõîäÿ èç êîíêðåòíîé ñè-
òóàöèè, ñïåöèôèêè âîçâîäèìîãî îáúåêòà è ïð.
ÃÀÐÀÍÒÈÈ È ÎÏÛÒ. Ìû ñîáëþäàåì âñå ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì â îòíîøåíèè âîçâåäåííûõ
îáúåêòîâ, è îáåñïå÷èâàåì èñïîëüçîâàíèå îïòèìàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ðåøåíèé èñõîäÿ èç ðàíåå ïðèîáðåòåííîãî îïûòà
ñòðîèòåëüñòâà. Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò ñòðîèòåëüíûé áðàê, äëÿ ýòîãî ê ïðîâåðêå ïðèâëåêàþòñÿ
ñòðîèòåëüíûå ëàáîðàòîðèè è èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå èíñòðóìåíòû ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ (óëüòðàçâóêîâûå ìîëîòêè).
ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÑÐÎÊÎÂ. Ìû çàêîí÷èì ñòðîèòåëüñòâî âàøåãî äîìà èëè ðåìîíòíûå ðàáîòû òî÷íî â óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì ñðîê!
5 ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ, ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÍÀØÈ ÊËÈÅÍÒÛ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 31.05.2012 ã.
Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 25.01.2013 ã.
Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 6 007 567 ðóá.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÀ
ÈÇ ÏÎÐÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 02.112011 ã.
Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 07.03.2011 ã.
Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 4 175 000 ðóá.
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
 ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 26.03.2012 ã.
Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 10.08.2012 ã.
ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 31.05.2012 ã.
Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 25.01.2013 ã.
Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 6 007 567 ðóá.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÀ
ÈÇ ÏÎÐÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ
Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 24.05.2011 ã.
Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 29.11.2011 ã.
Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 8 670 000 ðóá.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈß È ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈÅ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Òåëåôîí: + 7 (495) 968 08 48
Ýëåêòðîííûé àäðåñ:
master@company-era.ru
htpp://Company-Era.ru
htpp://Snaber.ru
Àäðåñ îôèñà:
ã. Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå øîññå,
ä. 100, ÁÖ «East Gate», îô. 220
Âðåìÿ ðàáîòû:
ñ 11:00 äî 18:00 ïí-ïò
«Êîìïàíèÿ Ýðà»: ñòðîèòåëüíûå èííîâàöèè
äëÿ âàøåãî êîìôîðòà
Ïîñòðîéòå äîì ñâîåé ìå÷òû âìåñòå ñ íàìè!
Презентация для строительной компании.

More Related Content

What's hot

Антиалергични Щори Solis
Антиалергични Щори SolisАнтиалергични Щори Solis
Антиалергични Щори Solis
Stoyan Momchilov
 
Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05
kvz
 
Автомобильный тахометр TХ-319
Автомобильный тахометр TХ-319Автомобильный тахометр TХ-319
Автомобильный тахометр TХ-319
kvz
 
5r geometrija
5r geometrija5r geometrija
5r geometrija
Dragana Stamenkovic
 
Kazakh law3
Kazakh law3Kazakh law3
Kazakh law3
vikmanam45
 
Информатика 5 класс
Информатика 5 классИнформатика 5 класс
Информатика 5 класс
21kisa
 
371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...
371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...
371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...
ivanov15548
 
8 vi p 2016_ros
8 vi p 2016_ros8 vi p 2016_ros
8 vi p 2016_ros
8new
 
6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_рус6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_рус
Aira_Roo
 

What's hot (12)

6 2007new
6 2007new6 2007new
6 2007new
 
Антиалергични Щори Solis
Антиалергични Щори SolisАнтиалергични Щори Solis
Антиалергични Щори Solis
 
Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05Маршрутный компьютер МК-05
Маршрутный компьютер МК-05
 
Автомобильный тахометр TХ-319
Автомобильный тахометр TХ-319Автомобильный тахометр TХ-319
Автомобильный тахометр TХ-319
 
5r geometrija
5r geometrija5r geometrija
5r geometrija
 
Kazakh law3
Kazakh law3Kazakh law3
Kazakh law3
 
SolarPublicPlace
SolarPublicPlaceSolarPublicPlace
SolarPublicPlace
 
Информатика 5 класс
Информатика 5 классИнформатика 5 класс
Информатика 5 класс
 
29
2929
29
 
371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...
371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...
371.православное богослужение в переводе с греческого и церковнославянского ...
 
8 vi p 2016_ros
8 vi p 2016_ros8 vi p 2016_ros
8 vi p 2016_ros
 
6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_рус6 геогр справочник_пособ_рус
6 геогр справочник_пособ_рус
 

Viewers also liked

Ibahia.com 30.04
Ibahia.com 30.04Ibahia.com 30.04
Ibahia.com 30.04
Meio & Mensagem
 
thanh lap cong ty tai binh duong
thanh lap cong ty tai binh duongthanh lap cong ty tai binh duong
thanh lap cong ty tai binh duong
Steven Võ
 
How To Sell on eBay
How To Sell on eBayHow To Sell on eBay
How To Sell on eBay
Otas Bertasius
 
Insullite
InsulliteInsullite
Insullite
The Wilpak Group
 
Acesso salas vip 02.06.15
Acesso salas vip 02.06.15Acesso salas vip 02.06.15
Acesso salas vip 02.06.15
Meio & Mensagem
 
ESTRUCTURA DEL CUENTO
ESTRUCTURA DEL CUENTOESTRUCTURA DEL CUENTO
ESTRUCTURA DEL CUENTO
Sonia Ordoñez
 
Kesetimbangan kimia
Kesetimbangan kimiaKesetimbangan kimia
Kesetimbangan kimia
rudihermansyah
 
Capa especial verão
Capa especial verãoCapa especial verão
Capa especial verão
Meio & Mensagem
 
cchc nam 2014
cchc nam 2014 cchc nam 2014
cchc nam 2014
tuyencongchuc
 
이 소녀를 아시나요?
이 소녀를 아시나요?이 소녀를 아시나요?
이 소녀를 아시나요?
Line On
 
Sob medida nova brasil
Sob medida nova brasilSob medida nova brasil
Sob medida nova brasil
Meio & Mensagem
 
02 -pe_-_passeio_ciclistico
02 -pe_-_passeio_ciclistico02 -pe_-_passeio_ciclistico
02 -pe_-_passeio_ciclistico
Meio & Mensagem
 
Tweet of the week n. 52
Tweet of the week n. 52Tweet of the week n. 52
Tweet of the week n. 52
Stefano Cantoni
 
Anuário da justiça do trabalho 2015
Anuário da justiça do trabalho 2015Anuário da justiça do trabalho 2015
Anuário da justiça do trabalho 2015
Meio & Mensagem
 
wrestle script1
wrestle script1wrestle script1
wrestle script1
Andy Oquinn
 
Tv diário canal 22 07.05.14
Tv diário  canal 22 07.05.14Tv diário  canal 22 07.05.14
Tv diário canal 22 07.05.14
Meio & Mensagem
 
Revista consultora janeiro
Revista consultora janeiroRevista consultora janeiro
Revista consultora janeiro
IVANI Liss
 
Itapema rs 14.04
Itapema rs 14.04Itapema rs 14.04
Itapema rs 14.04
Meio & Mensagem
 
Natal Rádio Carrefour
Natal Rádio CarrefourNatal Rádio Carrefour
Natal Rádio Carrefour
Meio & Mensagem
 

Viewers also liked (20)

Ibahia.com 30.04
Ibahia.com 30.04Ibahia.com 30.04
Ibahia.com 30.04
 
thanh lap cong ty tai binh duong
thanh lap cong ty tai binh duongthanh lap cong ty tai binh duong
thanh lap cong ty tai binh duong
 
ตัวอย่าง
ตัวอย่างตัวอย่าง
ตัวอย่าง
 
How To Sell on eBay
How To Sell on eBayHow To Sell on eBay
How To Sell on eBay
 
Insullite
InsulliteInsullite
Insullite
 
Acesso salas vip 02.06.15
Acesso salas vip 02.06.15Acesso salas vip 02.06.15
Acesso salas vip 02.06.15
 
ESTRUCTURA DEL CUENTO
ESTRUCTURA DEL CUENTOESTRUCTURA DEL CUENTO
ESTRUCTURA DEL CUENTO
 
Kesetimbangan kimia
Kesetimbangan kimiaKesetimbangan kimia
Kesetimbangan kimia
 
Capa especial verão
Capa especial verãoCapa especial verão
Capa especial verão
 
cchc nam 2014
cchc nam 2014 cchc nam 2014
cchc nam 2014
 
이 소녀를 아시나요?
이 소녀를 아시나요?이 소녀를 아시나요?
이 소녀를 아시나요?
 
Sob medida nova brasil
Sob medida nova brasilSob medida nova brasil
Sob medida nova brasil
 
02 -pe_-_passeio_ciclistico
02 -pe_-_passeio_ciclistico02 -pe_-_passeio_ciclistico
02 -pe_-_passeio_ciclistico
 
Tweet of the week n. 52
Tweet of the week n. 52Tweet of the week n. 52
Tweet of the week n. 52
 
Anuário da justiça do trabalho 2015
Anuário da justiça do trabalho 2015Anuário da justiça do trabalho 2015
Anuário da justiça do trabalho 2015
 
wrestle script1
wrestle script1wrestle script1
wrestle script1
 
Tv diário canal 22 07.05.14
Tv diário  canal 22 07.05.14Tv diário  canal 22 07.05.14
Tv diário canal 22 07.05.14
 
Revista consultora janeiro
Revista consultora janeiroRevista consultora janeiro
Revista consultora janeiro
 
Itapema rs 14.04
Itapema rs 14.04Itapema rs 14.04
Itapema rs 14.04
 
Natal Rádio Carrefour
Natal Rádio CarrefourNatal Rádio Carrefour
Natal Rádio Carrefour
 

More from Агентство Презентаций "Romanoff"

Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания»
 Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания» Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания»
Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания»
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой»
 Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой» Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой»
Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой»
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...
Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...
Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!»
 Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!» Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!»
Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!»
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация снеков Happy Corn
Презентация снеков Happy Corn Презентация снеков Happy Corn
Презентация снеков Happy Corn
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация логистической компании Mc logistic
Презентация логистической компании Mc logisticПрезентация логистической компании Mc logistic
Презентация логистической компании Mc logistic
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация строительной компании "Сатори"
Презентация строительной компании "Сатори" Презентация строительной компании "Сатори"
Презентация строительной компании "Сатори"
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...
Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...
Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...
Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...
Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...
Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...
Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...
Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...
Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...
Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...
Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...
Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...
Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...
Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...
Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...
Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...
Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...
Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...
Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...
Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...
Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...
Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...
Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...
Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...
Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 
Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...
Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...
Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...
Агентство Презентаций "Romanoff"
 

More from Агентство Презентаций "Romanoff" (20)

Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания»
 Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания» Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания»
Презентация строительно-монтажной организации «Московская Трастовая Компания»
 
Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой»
 Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой» Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой»
Презентация компании по дорожному строительству «Трансинжстрой»
 
Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...
Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...
Презентация для выступления Министра Сельского хозяйства на заседании Государ...
 
Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!»
 Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!» Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!»
Презентация для производителя мороженого и замороженных продуктов «Поспел!»
 
Презентация снеков Happy Corn
Презентация снеков Happy Corn Презентация снеков Happy Corn
Презентация снеков Happy Corn
 
Презентация логистической компании Mc logistic
Презентация логистической компании Mc logisticПрезентация логистической компании Mc logistic
Презентация логистической компании Mc logistic
 
Презентация строительной компании "Сатори"
Презентация строительной компании "Сатори" Презентация строительной компании "Сатори"
Презентация строительной компании "Сатори"
 
Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...
Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...
Презентация обувного магазина "La grange" Презентация для входа в ТЦ. Презент...
 
Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...
Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...
Презентация клининговой компании "Импэкс клининг". Презентация клининговой ко...
 
Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...
Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...
Презентация франчайзинга "Marc and Аndre". Презентация франшизы пример. Презе...
 
Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...
Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...
Презентация компании "Stativa". Презентация компании пример. Презентация фирм...
 
Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...
Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...
Презентация инвестиционного проекта. Презентация для инвесторов пример. Презе...
 
Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...
Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...
Презентация строительной компании "ТрансБалтСтрой" Презентация строительной к...
 
Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...
Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...
Презентация Торгового Дома "Летто" Презентация для аренды места в ТЦ пример. ...
 
Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...
Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...
Презентация Группы Компаний "ПОЖГРУП" Презентация строительной компании приме...
 
Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...
Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...
Презентация спектакля "Затерянный мир" Презентация спектакля пример. Презента...
 
Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...
Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...
Презентация зрелищного мероприятия пример. Презентация спектакля скачать. Пре...
 
Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...
Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...
Презенатация производителя пищевых ингредиентов "КРИСТ". Презенатация произво...
 
Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...
Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...
Презентация рекламной площадки Geoglyph. Презентация рекламной площадки приме...
 
Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...
Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...
Презентация системы приема платежей"Delta processing". Презентация системы пр...
 

Презентация для строительной компании.

 • 1. «Ïîìîãàÿ ñòðîèòü ñ÷àñòüå äðóãèõ, ìû íàõîäèì ñâîå ñîáñòâåííîå» Ïëàòîí Строительная «Компания Эра»: исполняем желания, реализуем возможности «Ïîìîãàÿ ñòðîèòü ñ÷àñòüå äðóãèõ, ìû íàõîäèì ñâîå ñîáñòâåííîå» Ïëàòîí
 • 2. О КОМПАНИИ «Êîìïàíèÿ Ýðà» ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîé îðãàíèçàöèåé, îêàçûâàþùåé þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì ïîëíûé êîìïëåêñ ñòðîèòåëüíûõ óñëóã. Êîìïàíèÿ èìååò ñîáñòâåííóþ ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêóþ áàçó â Íîãèíñêîì ðàéîíå, ïðîèçâîäñòâåííûå àêòèâû (ëåñà, ãåíåðàòîðû, âàãîí÷èêè, îïàëóáêà, ñïåöèàëèçèðîâàííûé èíñòðóìåíò), ñîáñòâåííóþ òðàíñïîðòíóþ ñëóæáó è ãëàâíûé àêòèâ – ñôîðìèðîâàííûé âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûé èíæåíåðíûé ñîñòàâ, ñïîñîáíûé ðåøàòü ñàìûå ñëîæíûå è ðàçíîïëàíîâûå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèå çàäà÷è. «Êîìïàíèÿ Ýðà» – ó÷àñòíèê ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå – ãðàæäàíàì Ðîññèè». Ñî÷åòàíèå æåñòêîãî êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè, áîëüøîãî îáúåìà âûïîëíÿåìûõ ðàáîò è äèôôåðåíöèàöèè ñòðîèòåëüíûõ óñëóã ïîçâîëÿåò êîìïàíèè îáåñïå÷èâàòü øèðîêóþ äîñòóïíîñòü öåí ïðè ñîõðàíåíèè êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã. Ãîä îñíîâàíèÿ êîìïàíèè – 2007 Êîëè÷åñòâî ñäàííûõ îáúåêòîâ - áîëåå 150 Ñòðîèòåëüíûå îáúåìû – ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ áîëåå 200 000 êâ.ì íîâûõ îáúåêòîâ Ïîñòîÿííûé øòàò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ èíæåíåðîâ è ñòðîèòåëåé Ãåîãðàôèÿ – ã. Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü è ãðàíè÷àùèå ñ íåé îáëàñòè ÊÎÌÏÀÍÈß Â 2014 ÃÎÄÓ
 • 3. ÄËß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ Âûïîëíÿåì ïîëíûé êîìïëåêñ ñòðîèòåëüíî-ìîí- òàæíûõ ðàáîò ïî âîçâåäåíèþ çäàíèé è ñîîðóæå- íèé êîììåð÷åñêîãî è ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷å- íèÿ, â ò.÷. îñóùåñòâëÿåì ôóíêöèè òåõíè÷åñêîãî çàêàç÷èêà, ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà, ïîäðÿä÷è- êà. Ñïåöèàëèçàöèÿ êîìïàíèè – âîçâåäåíèå çäàíèé ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ. ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ËÈÖ Âîçâîäèì ÷àñòíûå æèëûå äîìà, âêëþ÷àÿ ñîçäà- íèå âñåõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è âûïîëíåíèå îòäå- ëî÷íûõ ðàáîò. Íàøà ñïåöèàëèçàöèÿ – ñòðîèòåëü- ñòâî, óñòðîéñòâî è îòäåëêà êàìåííûõ æèëûõ äîìîâ (áëîê, êèðïè÷). ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
 • 4. СОТРУДНИЧЕСТВО Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàìè – ýòî ïîëíûé êîìïëåêñ êà÷åñòâåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò äëÿ âàñ: Ïðîåêòèðîâàíèå âñåõ ðàçäåëîâ, âêëþ÷àÿ ñïåöèàëüíûå Ñòðîèòåëüñòâî ôóíäàìåíòîâ âñåõ òèïîâ íà ðàçíûõ ãðóíòàõ Ñòðîèòåëüñòâî êàìåííûõ/êèðïè÷íûõ äîìîâ Óñòðîéñòâî âíóòðåííèõ è íàðóæíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé Îòäåëî÷íûå ðàáîòû êëàññîâ À,Â,Ñ, ðàáîòà ñ äèçàéíåðàìè
 • 5. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒΠУСЛУГИ Âîçâîäèì âñå òèïû ôóíäàìåíòîâ: Ëåíòî÷íûå Ñâàéíûå Ïëàâàþùèå Êîìáèíèðîâàííûå Ìîíîëèòíûå öîêîëüíûå ýòàæè Ïîäçåìíûå ðåçåðâóàðû. Áóíêåðû. Ñïåöèàëüíûå ïîäçåìíûå ìîíîëèòíûå êîíñòðóêöèè.
 • 6. УСЛУГИ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÌÅÍÍÛÕ/ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÕ ÄÎÌΠÈñïîëüçîâàíèå ëþáûõ ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ: êèðïè÷, êåðàìè÷åñêèå áëîêè, íåñúåìíàÿ îïàëóáêà. Ìåæýòàæíûå ïåðåêðûòèÿ: äåðåâÿííûå áàëêè èëè ìîíîëèò (íåñêîëüêî òåõíîëîãèé íà âûáîð) Ñîâðåìåííûå ýíåðãî- è ðåñóðñîñáåðåãàþùèå òåõíîëîãèè Ñîáñòâåííàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà, ïðÿìûå ïîñòàâêè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé
 • 7. УСЛУГИ Âûñîêîýôôåêòèâíûå ñèñòåìû îòîïëåíèÿ (ìîíòàæ êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ). Îðèåí- òàöèÿ íà ëþáûå äîñòóïíûå äëÿ çàêàç÷èêà âèäû òîïëèâà (ãàç, äèçåëü, òâåðäîå òîïëèâî) Ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ è âåíòèëÿöèè ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÅÒÅÉ Ñèñòåìû âîäîïðîâîäà è âîäîîòâåäåíèÿ (êàíàëèçàöèè). Óñòðîéñòâî ñåïòèêîâ, ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè Ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû (â ò.÷. ñëàáîòî÷íûå ñåòè, ìîëíèåçàùèòà)
 • 8. УСЛУГИ ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Îòäåëî÷íûå ðàáîòû ëþáîé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó çàêàç÷èêà Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà – ðàçðàáîòêà äèçàéí-ïðîåêòà è åãî êîìïëåêñíàÿ ðåàëèçàöèÿ Ïîäáîð è äîñòàâêà íåîáõîäèìûõ îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ
 • 9. ПОЧЕМУ МЫ? ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ. «Êîìïàíèÿ Ýðà» - ýòî êëàññè÷åñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ, ñêîíöåíòðèðîâàííàÿ èñêëþ÷èòåëüíî íà ñòðîè- òåëüíîì ïðîöåññå è ñòðîèòåëüíûõ òåõíîëîãèÿõ. ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÓ ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ ÝÒÀÏÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ, âîçìîæíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «ïîä êëþ÷», íà÷èíàÿ îò ñáîðà ðàçðåøèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè è ðàçðàáîòêè ïðîåêòà äî ââîäà çäàíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ. ÃÈÁÊÈÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ. Ïðåäëîæåíèå åìó èíäèâèäóàëüíûõ óñëîâèé ñîòðóäíè÷åñòâà èñõîäÿ èç êîíêðåòíîé ñè- òóàöèè, ñïåöèôèêè âîçâîäèìîãî îáúåêòà è ïð. ÃÀÐÀÍÒÈÈ È ÎÏÛÒ. Ìû ñîáëþäàåì âñå ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì â îòíîøåíèè âîçâåäåííûõ îáúåêòîâ, è îáåñïå÷èâàåì èñïîëüçîâàíèå îïòèìàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ðåøåíèé èñõîäÿ èç ðàíåå ïðèîáðåòåííîãî îïûòà ñòðîèòåëüñòâà. Ìíîãîñòóïåí÷àòàÿ ñèñòåìà êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ïîëíîñòüþ èñêëþ÷àåò ñòðîèòåëüíûé áðàê, äëÿ ýòîãî ê ïðîâåðêå ïðèâëåêàþòñÿ ñòðîèòåëüíûå ëàáîðàòîðèè è èñïîëüçóþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå èíñòðóìåíòû ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ (óëüòðàçâóêîâûå ìîëîòêè). ÑÎÁËÞÄÅÍÈÅ ÑÐÎÊÎÂ. Ìû çàêîí÷èì ñòðîèòåëüñòâî âàøåãî äîìà èëè ðåìîíòíûå ðàáîòû òî÷íî â óñòàíîâëåííûé äîãîâîðîì ñðîê! 5 ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ, ÏÎ ÊÎÒÎÐÛÌ ÍÀÑ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÍÀØÈ ÊËÈÅÍÒÛ
 • 10. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 31.05.2012 ã. Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 25.01.2013 ã. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 6 007 567 ðóá. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÀ ÈÇ ÏÎÐÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ
 • 11. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 02.112011 ã. Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 07.03.2011 ã. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 4 175 000 ðóá. ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÇÀÃÎÐÎÄÍÎÌ ÄÎÌÅ
 • 12. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 26.03.2012 ã. Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 10.08.2012 ã. ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ
 • 13. РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 31.05.2012 ã. Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 25.01.2013 ã. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 6 007 567 ðóá. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÒÒÅÄÆÀ ÈÇ ÏÎÐÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÁËÎÊÎÂ
 • 14. Äàòà íà÷àëà ïðîåêòà: 24.05.2011 ã. Äàòà çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà: 29.11.2011 ã. Ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà: 8 670 000 ðóá. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ ДЛЯ КОГО МЫ РАБОТАЕМ
 • 16. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Òåëåôîí: + 7 (495) 968 08 48 Ýëåêòðîííûé àäðåñ: master@company-era.ru htpp://Company-Era.ru htpp://Snaber.ru Àäðåñ îôèñà: ã. Ìîñêâà, Ùåëêîâñêîå øîññå, ä. 100, ÁÖ «East Gate», îô. 220 Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11:00 äî 18:00 ïí-ïò
 • 17. «Êîìïàíèÿ Ýðà»: ñòðîèòåëüíûå èííîâàöèè äëÿ âàøåãî êîìôîðòà Ïîñòðîéòå äîì ñâîåé ìå÷òû âìåñòå ñ íàìè!