SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
КОРУПЦИЯТА В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТ
О: КЪДЕ СА
ПРОБЛЕМИТЕ.
ГЛЕДНАТА ТОЧКА
НА ГРАЖДАНИТЕ
Global Metrics Ltd.
Характеристики на изследването
Представителност: национално представително проучване за пълнолетното население на страната
Период на провеждане: от 14.05.21 до 26.05.21 г.
Метод на събиране на информацията: пряко стандартизирано интервю по домовете на
анкетираните лица чрез таблети.
Извадков метод: Използвана е двустепенна гнездова извадка чрез квоти, формирани по показателите:
възраст, пол, образование и тип на населеното място.
Обем на извадката: Анкетирани са общо 1048 пълнолетни граждани на България.
Изпълнител: социологическа агенция Глобал Метрикс
Възложител: Български институт за правни инициативи.
1.7%
2.0%
10.5%
12.2%
13.8%
15.4%
21.9%
24.7%
30.7%
32.3%
35.7%
47.9%
48.2%
49.0%
50.8%
51.2%
54.3%
57.4%
60.4%
60.6%
Друго
Не мога да кажа
Култура
Туризъм
Отбрана/армия
Спорт
Образование
Адвокатура
Следствие
Енергетика
Строителство/ремонти
Полиция
Народно събрание
Съд
Инфраструктурни проекти
Прокуратура
Общини
Митници
Здравеопазване
Министерства/Изпълнителна власт
В кои от следните сфери е най-високо разпространението на корупционни практики?
Разпространение на корупционни практики в различни сектори в страната
Разпространение на корупционни практики в различни сектори в страната
Ако според Вас има корупция в сектор здравеопазване,
кои от следните групи са най-често замесени:
70,4%
64,9%
58,2%
21,8%
18,3%
17,7%
7,6%
Ръководители/директори на здравни заведения
Лекари/специалисти
Ръководители на отделения
Медицински сестри
Санитари
Други здравни специалисти
9.2%
13.5%
16.4%
16.0%
8.6%
6.6%
35.0%
9.0%
9.5%
7.3%
28.8%
6.1%
23.9%
17.8%
19.2%
14.7%
19.9%
17.1%
23.7%
11.0%
5.4%
16.8%
28.6%
28.4%
3.0%
27.4%
15.3%
27.2%
5.2%
31.6%
7.9%
15.0%
10.3%
16.9%
8.3%
10.9%
56.9%
63.6%
64.1%
56.0%
47.7%
49.3%
44.4%
47.7%
55.9%
42.6%
41.9%
34.7%
40.9%
28.4%
25.9%
25.3%
25.1%
17.7%
5.8%
7.8%
9.3%
9.5%
11.0%
11.7%
12.0%
12.6%
14.8%
17.9%
17.9%
20.8%
21.1%
33.4%
34.6%
35.4%
37.5%
44.5%
Митници
Министерства/ Изпълнителна власт
Общини
Здравеопазване
Прокуратура
Съд
Инфраструктурни проекти
Полиция
Народно събрание
Следствие
Строителство/ремонти
Адвокатура
Енергетика
Образование
Туризъм
Спорт
Отбрана/армия
Култура
Ако смятате, че има корупция в тези сектори,
тя какви случаи засяга според Вас?
Основно при обществени поръчки Други форми И двете Няма корупция в тази сфера
Общопрактикуващи лекари (личен
лекар)
Разпространение на корупционни практики в здравните заведения
15.6%
84.4%
Били ли сте свидетел или жертва на
корупция в здравно заведение?
Да
Не
18.1%
69.4%
12.5%
Ако сте били свидетел или жертва
на корупция в здравно заведение, подадохте ли
сигнал?
Да
Не
Без отговор/
Не може да
прецени
База: Всички респонденти
(N=1048)
База: Респонденти, които заявяват, че са
били свидетел или жертва на корупция в
здравно заведение (N=160)
Resources
Оценка за частните и за държавните/общинските
болници по отношение на следните твърдения:
Има повече корупция
60.7%
59.3%
53.9%
22.4%
20.4%
1.8%
6.0%
53.6%
37.8%
36.6%
11.1%
10.3%
4.4%
16.7%
Сред ръководството
на самата болница
Сред лекарите
Сред ръководствата
на отделенията в болницата
Сред т.нар. обслужващ персонал
(напр. санитари)
Сред медицинските сестри
Друго
Няма корупция
Според вас, къде е по-разпространена корупцията:
...в една държавна болница? ...в една частна болница?
Разпространение на корупционни практики в здравните заведения
*На анкетираните е дадена
възможност да отговорят с
повече от един отговор
Държавни/
общински
болници –
29,2%
Частни
болници –
9,4%
Всички болници
34,7%
В нито една
болница -
2,6%
Не знам –
24,0%
Resources
Оценка за частните и за държавните/общинските болници по отношение на следните твърдения:
Разпространение на корупционни практики в здравните заведения
Се финансират прозрачно
Дават достатъчно публична
информация за получените
средства от здравната каса и
тяхното разходване
Приемат/ обслужват с предимство
пациенти с връзки
Частните болници Държавните/
общинските болници
Всички болници Нито една
болница
Не знам
4,3% 5,2% 7,6% 34,4% 48,4%
2,8%
7,8%
4,8%
17,8%
7,6%
51,3%
39,9%
2,3%
44,9%
20,7%
Разпространение на корупционни практики в здравните заведения
66.7%
28.9%
4.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Да, има такива
практики и те засягат
голяма част от
разходването на
средствата от касата
Има такива практики,
но като цяло засягат
само малка част от
разходваните от касата
средства
По-скоро няма такива
практики
Според Вас има ли практики у нас да се „източва“
здравната каса?
61.1%
14.4%
3.2%
1.0%
20.2%
36.7%
11.0%
9.6%
4.0%
38.6%
Всички болници
Държавните/ общинските болници
Частните болници
В нито една болница
Не знам
Оценка за частните и за държавните/общинските
болници по отношение на следните твърдения:
„Източват“ пътеки от здравната каса Правят/Назначават ненужни прегледи
Нерегламентирани плащания за лечение в здравни заведения
39.7%
60.3%
До момента налагало ли Ви се е да
доплащате за лечение?
Да Не
База: Всички респонденти (N=1048)
78.6%
21.4%
Беше ли Ви издаден документ?
(Само сред отговорилите, че им се е наложило да доплатят за лечение)
Да Не
База: Респонденти, които заявяват, че
поне веднъж до момента им се е наложило
да доплатят за лечение (N=406)
39.7%
60.3%
Частните
болници – 6,1%
Държавните/
общинските
болници –
7,7%
Всички
болници –
24,7%
В нито една
болница – 9,4%
Не знам –
52,0% Resources
Оценка за частните и за държавните/общинските
болници по отношение на следните твърдения:
Често взимат пари без да дават документ
Нерегламентирани плащания за лечение в здравни заведения
Оценка за частните и за държавните/общинските
болници по отношение на следните твърдения:
Имат практики на искане на доплащане извън
здравната каса
Частните
болници –
13,3%
Държавните/
общинските
болници –
13,3%
Всички
болници –
41,2%
В нито една
болница –
1,3%
Не знам –
30,9%
Какво смятате за доплащането за
лечение у нас?
Като цяло е скъпо
– 58,8%
Умерено скъпо е–
25,4%
Не е скъпо –
2,3%
Не знам – 13,7%
Личен опит, свързан с корупция в здравни заведения
5.7%
47.3%
3.3%
10.0%
15.2%
31.2%
Не, искали са ми, но не дадох
Не, никога не са ми искали
Да, давал съм пари или подарък на лекар в частна болница,
защото ми бяха поискани
Да, давал съм пари или подарък на лекар в държавна/
общинска болница, защото ми бяха поискани
Да, давал съм пари или подарък на лекар в частна болница, по
своя инициатива, като знак на благодарност
Да, давал съм пари или подарък на лекар в държавна/
общинска болница, по своя инициатива, като знак на
благодарност
Вие лично, давали ли сте пари или подарък на лекар в болница извън
задължителните такси за лечението?
Удовлетвореност от организацията на здравни услуги в страната (държавни болници)
База: Всички респонденти (N=1048)
База: Респонденти, които декларират, че те и/или член на
семейството им са били пациенти на държавна/ общинска
болница през последните 5 години (N=545)
21.5%
23.9%
7.0%
47.7%
През последните 5 години
Вие или член на вашето семейство
били ли сте пациент на държавна/ общинска
болница:...
Да, аз лично
Да, член на моето семейство
беше пациент
И аз и друг член на семейството ми
сме били пациенти
Не
9.4%
21.8%
52.5%
16.3%
Степен на удовлетвореност от
получените грижи по време на престоя
в болницата/-ците
Много съм доволен от грижите, които получих
По-скоро съм доволен
По-скоро не съм доволен
Изобщо не съм доволен
68,8% от хората,
които заявяват, че
те и/или член на
семейството им са
били пациенти на
държавна/
общинска болница
през последните 5
години
са доволни от
грижите
11.9%
32.4%
25.0%
30.7%
Лична оценка на разходите за полученото
лечение
На практика нямах разходи – бяха поети от здравната каса
Разходите бяха по-скоро ниски
Разходите бяха донякъде високи
Разходите бяха твърде високи
Като цяло
престоят е бил
поет от здравната
каса или
разходите са били
ниски за
55,8%
от хората, които
заявяват, че те
и/или член на
семейството им са
били пациенти на
държавна/
общинска болница
през последните 5
години
Удовлетвореност от организацията на здравни услуги в страната (частни болници)
11.5%
11.6%
3.7%
73.2%
През последните 5 години
Вие или член на вашето семейство
били ли сте пациент на частна болница:...
Да, аз лично
Да, член на моето семейство беше пациент
И аз и друг член на семейството ми сме били пациенти
Не
База: Всички респонденти (N=1048)
2.9%
10.4%
49.6%
37.1%
Степен на удовлетвореност от
получените грижи по време на престоя в
болницата/-ците
Много съм доволен от грижите, които получих
По-скоро съм доволен
По-скоро не съм доволен
Изобщо не съм доволен
Като цяло са
доволни от
грижите 86,8%
от хората, които
заявяват, че те
и/или член на
семейството им са
били пациенти на
частна болница
през последните 5
години
21.4%
38.9%
18.9%
20.7%
Лична оценка на разходите за полученото
лечение
На практика нямах разходи – бяха поети от Здравната каса
Разходите бяха по-скоро ниски
Разходите бяха донякъде високи
Разходите бяха твърде високи
Като цяло престоят
е бил поет от
Здравната каса или
разходите са били
ниски за
39,6%
от хората, които
заявяват, че те и/или
член на семейството
им са били пациенти
на частна болница
през последните 5
години
База: Респонденти, които декларират, че те и/или член на
семейството им са били пациенти на частна болница през
последните 5 години (N=280)
Нагласи към частно здравеопазване и приватизиране на лечебни заведения
27.3%
28.3%
44.4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Да Не Не съм
сигурен/не мога
да преценя
Трябва ли според вас да има и частни здравни
каси?
20.1%
33.6%
46.3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Да Не Не съм сигурен/не
мога да преценя
Трябва ли да се приватизират някои общински болници,
които са на загуба?
Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната
72.4%
27.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Частна Държавна
Ако можете да избирате, в каква болница
предпочитате да се лекувате?
40.9%
14.7%
44.4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Равнопоставени са Не, държавните са с
по-добри условия
Не, частните са с
по-добри условия
Според Вас равнопоставени ли са частните и
държавните болници по отношение на
финансирането от здравната каса?
Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната
61.1%
55.6%
52.5%
51.3%
45.1%
41.2%
40.6%
39.4%
36.7%
34.7%
34.5%
33.9%
„Източват“ пътеки от здравната каса
Предоставят по-добра грижа на пациентите, които имат повече пари
Имат практика за искане на допълнително заплащане за екип
Приемат/ обслужват с предимство пациенти с връзки
При избора на лекарства се водят от интересите на производителите, а не
от финансовите възможности на пациентите
Имат практики на искане на доплащане извън здравната каса
Имат практика за допълнително заплащане за консултация
Назначава скъпи лечения, без да е необходимо
Правят/Назначават ненужни прегледи
Има корупция
При лечение лекарите в тези болници препоръчват по-скъпи лекарства
Има скрити/ не-официални такси
Всички болници:...
Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната
73.8%
68.1%
65.7%
65.6%
53.1%
48.4%
42.8%
27.5%
Условията за предстой са
много добри
Имат модерна апаратура
Лечението в тях е по-скъпо
Цените на прегледите са по-
високи
Са с високо качество на
здравните грижи
Лекарите и персонала са
вежливи
Имат по-добри лекари
Лекарствата, които включват в
лечението са по-скъпи
Частните болници:... (топ 8 твърдения)
29.2%
28.1%
24.4%
23.0%
17.8%
17.5%
15.7%
14.4%
Има повече корупция
Държавата им оказва по-голяма
подкрепа
Са по-достъпни/ Хората по-лесно могат
да си запишат час за лекар или да
постъпят в болница за лечение
Прилагат/ препоръчват по-евтина/ по-
финансово достъпна за пациентите
медикаментозна терапия
Приемат/ обслужват с предимство
пациенти с връзки
Обект са на периодични проверки/
контрол от страна на държавата за това
как си вършат работата
Трудно приемат/ записват пациенти
„Източват“ пътеки от здравната каса
Държавните/ общинските болници:... (топ 8
твърдения)
Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната
0.9%
22.2%
51.6%
25.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Изцяло ефективно По-скоро ефективно По-скоро неефективно Напълно неефективно
Каква е вашата оценка за начина, по който се управлява сектор здравеопазване?
Достатъчна наличност на здравни заведения в страната
2.90% 1.60%
18.40%
6.30%
63% 68.10%
69.10%
61.80%
34.10%
30.30%
12.50%
31.90%
Брой държавни
болници
Брой държавни
болници в близост до
мястото, на което
живеете:
Брой частни болници Брой частни болници в
близост до мястото, на
което живеете
Твърде голям Твърде малък Нормален/Достатъчен
28%
72%
Като цяло добре ли са разпределени
болниците на територията на
страната?
По-скоро да
По-скоро не
Достатъчна наличност на здравни заведения в страната
Като цяло добре ли са разпределени болниците на територията на страната? – според
типа на населеното място
33.6
66.4
Столица
30.4
69.6 20.8
79.2 26.2
73.8
Малък град Село
Областен град
По-скоро да По-скоро не
Достатъчна наличност на здравни заведения в страната
Според вас, броят на държавните болници в близост до мястото, на което живеете, е? –
според типа на населеното място
Столица
Малък град
Село
Областен град
70,2%
27,9%
1,9%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
68,3%
30,9%
0,8%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
68,2%
31,4%
0,5%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
65,9%
30,5%
3,6%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
Достатъчна наличност на здравни заведения в страната
Според вас, броят на частните болници в близост до мястото, на което живеете, е? –
според типа на населеното място
Столица
Малък град
Село
Областен град
71,1%
22,3%
6,6%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
59,7%
35,3%
5,0%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
58,1%
31,8%
10,1%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
60,2%
35,3%
4,4%
Твърде голям
Твърде малък
Нормален/
достатъчен
Благодарим за
вниманието!
Global Metrics Ltd.
office@globalmetrics.eu
0894 35 76 43
www.globalmetrics.eu
оffice@bili-bg.org
http://www.bili-bg.org/
+359 2 980 80 84

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Презентация на резултатите от проведеното проучване

 • 1. КОРУПЦИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТ О: КЪДЕ СА ПРОБЛЕМИТЕ. ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА ГРАЖДАНИТЕ Global Metrics Ltd.
 • 2. Характеристики на изследването Представителност: национално представително проучване за пълнолетното население на страната Период на провеждане: от 14.05.21 до 26.05.21 г. Метод на събиране на информацията: пряко стандартизирано интервю по домовете на анкетираните лица чрез таблети. Извадков метод: Използвана е двустепенна гнездова извадка чрез квоти, формирани по показателите: възраст, пол, образование и тип на населеното място. Обем на извадката: Анкетирани са общо 1048 пълнолетни граждани на България. Изпълнител: социологическа агенция Глобал Метрикс Възложител: Български институт за правни инициативи.
 • 3. 1.7% 2.0% 10.5% 12.2% 13.8% 15.4% 21.9% 24.7% 30.7% 32.3% 35.7% 47.9% 48.2% 49.0% 50.8% 51.2% 54.3% 57.4% 60.4% 60.6% Друго Не мога да кажа Култура Туризъм Отбрана/армия Спорт Образование Адвокатура Следствие Енергетика Строителство/ремонти Полиция Народно събрание Съд Инфраструктурни проекти Прокуратура Общини Митници Здравеопазване Министерства/Изпълнителна власт В кои от следните сфери е най-високо разпространението на корупционни практики? Разпространение на корупционни практики в различни сектори в страната
 • 4. Разпространение на корупционни практики в различни сектори в страната Ако според Вас има корупция в сектор здравеопазване, кои от следните групи са най-често замесени: 70,4% 64,9% 58,2% 21,8% 18,3% 17,7% 7,6% Ръководители/директори на здравни заведения Лекари/специалисти Ръководители на отделения Медицински сестри Санитари Други здравни специалисти 9.2% 13.5% 16.4% 16.0% 8.6% 6.6% 35.0% 9.0% 9.5% 7.3% 28.8% 6.1% 23.9% 17.8% 19.2% 14.7% 19.9% 17.1% 23.7% 11.0% 5.4% 16.8% 28.6% 28.4% 3.0% 27.4% 15.3% 27.2% 5.2% 31.6% 7.9% 15.0% 10.3% 16.9% 8.3% 10.9% 56.9% 63.6% 64.1% 56.0% 47.7% 49.3% 44.4% 47.7% 55.9% 42.6% 41.9% 34.7% 40.9% 28.4% 25.9% 25.3% 25.1% 17.7% 5.8% 7.8% 9.3% 9.5% 11.0% 11.7% 12.0% 12.6% 14.8% 17.9% 17.9% 20.8% 21.1% 33.4% 34.6% 35.4% 37.5% 44.5% Митници Министерства/ Изпълнителна власт Общини Здравеопазване Прокуратура Съд Инфраструктурни проекти Полиция Народно събрание Следствие Строителство/ремонти Адвокатура Енергетика Образование Туризъм Спорт Отбрана/армия Култура Ако смятате, че има корупция в тези сектори, тя какви случаи засяга според Вас? Основно при обществени поръчки Други форми И двете Няма корупция в тази сфера Общопрактикуващи лекари (личен лекар)
 • 5. Разпространение на корупционни практики в здравните заведения 15.6% 84.4% Били ли сте свидетел или жертва на корупция в здравно заведение? Да Не 18.1% 69.4% 12.5% Ако сте били свидетел или жертва на корупция в здравно заведение, подадохте ли сигнал? Да Не Без отговор/ Не може да прецени База: Всички респонденти (N=1048) База: Респонденти, които заявяват, че са били свидетел или жертва на корупция в здравно заведение (N=160)
 • 6. Resources Оценка за частните и за държавните/общинските болници по отношение на следните твърдения: Има повече корупция 60.7% 59.3% 53.9% 22.4% 20.4% 1.8% 6.0% 53.6% 37.8% 36.6% 11.1% 10.3% 4.4% 16.7% Сред ръководството на самата болница Сред лекарите Сред ръководствата на отделенията в болницата Сред т.нар. обслужващ персонал (напр. санитари) Сред медицинските сестри Друго Няма корупция Според вас, къде е по-разпространена корупцията: ...в една държавна болница? ...в една частна болница? Разпространение на корупционни практики в здравните заведения *На анкетираните е дадена възможност да отговорят с повече от един отговор Държавни/ общински болници – 29,2% Частни болници – 9,4% Всички болници 34,7% В нито една болница - 2,6% Не знам – 24,0%
 • 7. Resources Оценка за частните и за държавните/общинските болници по отношение на следните твърдения: Разпространение на корупционни практики в здравните заведения Се финансират прозрачно Дават достатъчно публична информация за получените средства от здравната каса и тяхното разходване Приемат/ обслужват с предимство пациенти с връзки Частните болници Държавните/ общинските болници Всички болници Нито една болница Не знам 4,3% 5,2% 7,6% 34,4% 48,4% 2,8% 7,8% 4,8% 17,8% 7,6% 51,3% 39,9% 2,3% 44,9% 20,7%
 • 8. Разпространение на корупционни практики в здравните заведения 66.7% 28.9% 4.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Да, има такива практики и те засягат голяма част от разходването на средствата от касата Има такива практики, но като цяло засягат само малка част от разходваните от касата средства По-скоро няма такива практики Според Вас има ли практики у нас да се „източва“ здравната каса? 61.1% 14.4% 3.2% 1.0% 20.2% 36.7% 11.0% 9.6% 4.0% 38.6% Всички болници Държавните/ общинските болници Частните болници В нито една болница Не знам Оценка за частните и за държавните/общинските болници по отношение на следните твърдения: „Източват“ пътеки от здравната каса Правят/Назначават ненужни прегледи
 • 9. Нерегламентирани плащания за лечение в здравни заведения 39.7% 60.3% До момента налагало ли Ви се е да доплащате за лечение? Да Не База: Всички респонденти (N=1048) 78.6% 21.4% Беше ли Ви издаден документ? (Само сред отговорилите, че им се е наложило да доплатят за лечение) Да Не База: Респонденти, които заявяват, че поне веднъж до момента им се е наложило да доплатят за лечение (N=406) 39.7% 60.3%
 • 10. Частните болници – 6,1% Държавните/ общинските болници – 7,7% Всички болници – 24,7% В нито една болница – 9,4% Не знам – 52,0% Resources Оценка за частните и за държавните/общинските болници по отношение на следните твърдения: Често взимат пари без да дават документ Нерегламентирани плащания за лечение в здравни заведения Оценка за частните и за държавните/общинските болници по отношение на следните твърдения: Имат практики на искане на доплащане извън здравната каса Частните болници – 13,3% Държавните/ общинските болници – 13,3% Всички болници – 41,2% В нито една болница – 1,3% Не знам – 30,9% Какво смятате за доплащането за лечение у нас? Като цяло е скъпо – 58,8% Умерено скъпо е– 25,4% Не е скъпо – 2,3% Не знам – 13,7%
 • 11. Личен опит, свързан с корупция в здравни заведения 5.7% 47.3% 3.3% 10.0% 15.2% 31.2% Не, искали са ми, но не дадох Не, никога не са ми искали Да, давал съм пари или подарък на лекар в частна болница, защото ми бяха поискани Да, давал съм пари или подарък на лекар в държавна/ общинска болница, защото ми бяха поискани Да, давал съм пари или подарък на лекар в частна болница, по своя инициатива, като знак на благодарност Да, давал съм пари или подарък на лекар в държавна/ общинска болница, по своя инициатива, като знак на благодарност Вие лично, давали ли сте пари или подарък на лекар в болница извън задължителните такси за лечението?
 • 12. Удовлетвореност от организацията на здравни услуги в страната (държавни болници) База: Всички респонденти (N=1048) База: Респонденти, които декларират, че те и/или член на семейството им са били пациенти на държавна/ общинска болница през последните 5 години (N=545) 21.5% 23.9% 7.0% 47.7% През последните 5 години Вие или член на вашето семейство били ли сте пациент на държавна/ общинска болница:... Да, аз лично Да, член на моето семейство беше пациент И аз и друг член на семейството ми сме били пациенти Не 9.4% 21.8% 52.5% 16.3% Степен на удовлетвореност от получените грижи по време на престоя в болницата/-ците Много съм доволен от грижите, които получих По-скоро съм доволен По-скоро не съм доволен Изобщо не съм доволен 68,8% от хората, които заявяват, че те и/или член на семейството им са били пациенти на държавна/ общинска болница през последните 5 години са доволни от грижите 11.9% 32.4% 25.0% 30.7% Лична оценка на разходите за полученото лечение На практика нямах разходи – бяха поети от здравната каса Разходите бяха по-скоро ниски Разходите бяха донякъде високи Разходите бяха твърде високи Като цяло престоят е бил поет от здравната каса или разходите са били ниски за 55,8% от хората, които заявяват, че те и/или член на семейството им са били пациенти на държавна/ общинска болница през последните 5 години
 • 13. Удовлетвореност от организацията на здравни услуги в страната (частни болници) 11.5% 11.6% 3.7% 73.2% През последните 5 години Вие или член на вашето семейство били ли сте пациент на частна болница:... Да, аз лично Да, член на моето семейство беше пациент И аз и друг член на семейството ми сме били пациенти Не База: Всички респонденти (N=1048) 2.9% 10.4% 49.6% 37.1% Степен на удовлетвореност от получените грижи по време на престоя в болницата/-ците Много съм доволен от грижите, които получих По-скоро съм доволен По-скоро не съм доволен Изобщо не съм доволен Като цяло са доволни от грижите 86,8% от хората, които заявяват, че те и/или член на семейството им са били пациенти на частна болница през последните 5 години 21.4% 38.9% 18.9% 20.7% Лична оценка на разходите за полученото лечение На практика нямах разходи – бяха поети от Здравната каса Разходите бяха по-скоро ниски Разходите бяха донякъде високи Разходите бяха твърде високи Като цяло престоят е бил поет от Здравната каса или разходите са били ниски за 39,6% от хората, които заявяват, че те и/или член на семейството им са били пациенти на частна болница през последните 5 години База: Респонденти, които декларират, че те и/или член на семейството им са били пациенти на частна болница през последните 5 години (N=280)
 • 14. Нагласи към частно здравеопазване и приватизиране на лечебни заведения 27.3% 28.3% 44.4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Да Не Не съм сигурен/не мога да преценя Трябва ли според вас да има и частни здравни каси? 20.1% 33.6% 46.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Да Не Не съм сигурен/не мога да преценя Трябва ли да се приватизират някои общински болници, които са на загуба?
 • 15. Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната 72.4% 27.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Частна Държавна Ако можете да избирате, в каква болница предпочитате да се лекувате? 40.9% 14.7% 44.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Равнопоставени са Не, държавните са с по-добри условия Не, частните са с по-добри условия Според Вас равнопоставени ли са частните и държавните болници по отношение на финансирането от здравната каса?
 • 16. Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната 61.1% 55.6% 52.5% 51.3% 45.1% 41.2% 40.6% 39.4% 36.7% 34.7% 34.5% 33.9% „Източват“ пътеки от здравната каса Предоставят по-добра грижа на пациентите, които имат повече пари Имат практика за искане на допълнително заплащане за екип Приемат/ обслужват с предимство пациенти с връзки При избора на лекарства се водят от интересите на производителите, а не от финансовите възможности на пациентите Имат практики на искане на доплащане извън здравната каса Имат практика за допълнително заплащане за консултация Назначава скъпи лечения, без да е необходимо Правят/Назначават ненужни прегледи Има корупция При лечение лекарите в тези болници препоръчват по-скъпи лекарства Има скрити/ не-официални такси Всички болници:...
 • 17. Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната 73.8% 68.1% 65.7% 65.6% 53.1% 48.4% 42.8% 27.5% Условията за предстой са много добри Имат модерна апаратура Лечението в тях е по-скъпо Цените на прегледите са по- високи Са с високо качество на здравните грижи Лекарите и персонала са вежливи Имат по-добри лекари Лекарствата, които включват в лечението са по-скъпи Частните болници:... (топ 8 твърдения) 29.2% 28.1% 24.4% 23.0% 17.8% 17.5% 15.7% 14.4% Има повече корупция Държавата им оказва по-голяма подкрепа Са по-достъпни/ Хората по-лесно могат да си запишат час за лекар или да постъпят в болница за лечение Прилагат/ препоръчват по-евтина/ по- финансово достъпна за пациентите медикаментозна терапия Приемат/ обслужват с предимство пациенти с връзки Обект са на периодични проверки/ контрол от страна на държавата за това как си вършат работата Трудно приемат/ записват пациенти „Източват“ пътеки от здравната каса Държавните/ общинските болници:... (топ 8 твърдения)
 • 18. Оценка на условията, предоставяни в частните и държавни болници в страната 0.9% 22.2% 51.6% 25.3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Изцяло ефективно По-скоро ефективно По-скоро неефективно Напълно неефективно Каква е вашата оценка за начина, по който се управлява сектор здравеопазване?
 • 19. Достатъчна наличност на здравни заведения в страната 2.90% 1.60% 18.40% 6.30% 63% 68.10% 69.10% 61.80% 34.10% 30.30% 12.50% 31.90% Брой държавни болници Брой държавни болници в близост до мястото, на което живеете: Брой частни болници Брой частни болници в близост до мястото, на което живеете Твърде голям Твърде малък Нормален/Достатъчен 28% 72% Като цяло добре ли са разпределени болниците на територията на страната? По-скоро да По-скоро не
 • 20. Достатъчна наличност на здравни заведения в страната Като цяло добре ли са разпределени болниците на територията на страната? – според типа на населеното място 33.6 66.4 Столица 30.4 69.6 20.8 79.2 26.2 73.8 Малък град Село Областен град По-скоро да По-скоро не
 • 21. Достатъчна наличност на здравни заведения в страната Според вас, броят на държавните болници в близост до мястото, на което живеете, е? – според типа на населеното място Столица Малък град Село Областен град 70,2% 27,9% 1,9% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен 68,3% 30,9% 0,8% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен 68,2% 31,4% 0,5% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен 65,9% 30,5% 3,6% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен
 • 22. Достатъчна наличност на здравни заведения в страната Според вас, броят на частните болници в близост до мястото, на което живеете, е? – според типа на населеното място Столица Малък град Село Областен град 71,1% 22,3% 6,6% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен 59,7% 35,3% 5,0% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен 58,1% 31,8% 10,1% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен 60,2% 35,3% 4,4% Твърде голям Твърде малък Нормален/ достатъчен
 • 23. Благодарим за вниманието! Global Metrics Ltd. office@globalmetrics.eu 0894 35 76 43 www.globalmetrics.eu оffice@bili-bg.org http://www.bili-bg.org/ +359 2 980 80 84