SlideShare a Scribd company logo
1 of 48
Нагласи на магистратите за
реформи в съдебната система
в България
Май-Юни 2016
ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО
▪ Проучването „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България” е
осъществено с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” и е проведено в
рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”.
▪ Изследването е проведено в периода май-юни 2016 г. по поръчка на Българския институт за
правни инициативи и обхваща общо 606 магистрати на територията на цялата страна,
които са дали своите отговори на въпроси, свързани с реформите в българския съд и
прокуратура. Интервюираните са споделили и мнения по актуалните тенденции за
изменения в Закона за съдебната власт, подложени на обсъждане в Народното събрание.
Оценка за реформите и
ключови проблеми на
съдебната система
Оценки за реформите в съдебната система през последните
две години
7.9%
70.8%
9.0%
12.4%
8.6%
67.6%
11.9% 11.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Съдебната система се
променя към по-добро и
промените са значими
Отделни дребни неща се
променят към добро, но все
още липсват по-значими
реформи
Отделни страни в дейността
на съдебната система се
влошават, макар и това да не
води до големи негативни
резултати
Забелязва се чувствително
влошаване на ситуацията
Прокурор Съдия
Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (1)
44.9
46.1
47.2
43.8
40.4
50.3
52.4
61.1
64.9
64.9
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0
Прекомерен медиен натиск по някои дела
Прекалено голяма натовареност на
магистратите в някои райони и лоша
организация на човешкия ресурс
Липса на ясни и прозрачни механизми за
израстване в йерархията
Ниско доверие в работата на съдебната
система
Формално атестиране, което не създава
мотивация за качествена работа и не
идентифицира слабости и пропуски в работата
на отделния магистрат
Съдия Прокурор
Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (2)
30.3
73.0
25.8
52.8
29.2
35.1
36.2
38.4
48.6
49.2
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0
Политическо влияние и натиск от страна на представители
на изпълнителната власт относно изхода на някои дела и
проверки
Твърде формализиран процес
Прекомерно политическо влияние на изпълнителната власт
и политическите кръгове върху съдебната система чрез
парламентарните квоти на ВСС
Некачествен законодателен процес и твърде чести промени,
които създават проблеми в нормативната база
Политическо влияние и натиск отстрана на представители на
изпълнителната власт при назначаване на административни
ръководители
Съдия Прокурор
Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (3)
23.6
32.6
23.6
20.2
27.0
23.8
27.6
29.2
34.1
34.1
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0
Липса на адекватни експертизи
Липса на усещане за обща мисия и ключова роля в борбата
с престъпността и създаване на правов ред
Ниско заплащане на труда
Използване на дисциплинарните наказания като практика за
тенденциозно наказание на определени магистрати, а не за
подобряване на процеса на правораздаване
Липса на мотивация за работа сред повечето магистрати
Съдия Прокурор
Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (4)
19.1
12.4
7.9
15.7
16.9
10.3
13.0
14.6
14.6
18.9
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
Съществуват прекалено много фактори, ограничаващи
свободното вътрешно убеждение и независимостта на
магистратите
Липса на възможност за специализация и обучение
Административен натиск по вертикала в рамките на
отделните структури на съдебната система относно изхода
на някои дела
Корупция и злоупотреба с власт на различни нива в
съдебната система
Лоша материална база, липса на работни помещения или
помещения с лоши или неподходящи работни условия
Съдия Прокурор
12.06%
35.11%
29.43%
23.40%
от 1 до 3 проблема от 4 до 6 проблема от 7 до 9 проблема над 9 проблема
Брой проблeми, които посочват магистратите
4.5%
22.7%
52.3%
20.5%
1.2%
26.5%
44.6%
27.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Напълно съм съгласен По-скоро съм съгласен По-скоро не съм съгласен Изобщо не съм съгласен
Прокурор Съдия
Според Вас доколко е вярно твърдението, че в йерархията на съдебната
система израстват хората с най-добри професионални и морални качества?
13.5%
46.1%
32.6%
7.9%
25.8%
46.7%
26.4%
1.1%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Да По-скоро да По-скоро не Не
Прокурор Съдия
Според Вас, съществува ли различно третиране при прилагането на
дисциплинарни наказания, т.е. в едни случаи за едно и също деяние се
налагат наказания, а в други - не?
При разпределяне на преписките/делата известни ли са Ви случаи, в които не
се прилага случайния принцип на разпределяне или системата се
манипулира тенденциозно?
9.1%
27.3%
63.6%
11.0%
37.6%
51.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Да, известни са ми Чувал съм, че има такива случаи, но не
и в нашия съд/прокуратура
Не, не знам за такива случаи
Прокурор Съдия
5.6%
34.8%
59.6%
3.8%
29.9%
66.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Да, често Да, единични Не
Прокурор Съдия
Известни ли са Ви случаи, при които магистрати са получавали устни
инструкции от вишестоящи магистрати за това какъв трябва да бъде изхода
по определени дела?
2.2%
24.7%
59.6%
13.5%
2.7%
31.9%
44.0%
21.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Да По-скоро да По-скоро не Не
Прокурор Съдия
Според Вас, атестирането дава ли реална и справедлива оценка на работата
на магистратите?
19.3%
42.0%
28.4%
10.2%
19.6%
45.8%
26.3%
8.4%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Да По-скоро да По-скоро не Не
Прокурор Съдия
Вие лично чувствате ли се коректно и адекватно оценен/а?
2.2%
44.9%
23.6%
25.8%
3.2%
21.1%
44.9%
43.8%
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%
Друго
Създава гаранции за установяване на нередности и
„пречистване“ на съдебната система
Действа избирателно, в повечето случаи като
инструмент за саморазправа
Създава допълнителни предпоставки за натиск над
съдебната система
Съдия Прокурор
Как оценявате работата до момента на Инспектората на ВСС?
Интервюираните са можели да дават повече от един отговор.
6.7%
38.2%
28.1%
29.2%
4.3%
18.9%
40.5%
49.2%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Друго
Създава гаранции за установяване на нередности и
„пречистване“ на съдебната система
Създава допълнителни предпоставки за натиск над
съдебната система
Действа избирателно, в повечето случаи като
инструмент за саморазправа
Съдия Прокурор
Как оценявате работата до момента на Етичната комисия на ВСС?
5.6
5.4
5.4
5.1
4.94.6
4.4
4.4
4.3
8.4
8.9
8.9
9.1
8.88.9
9.5
8.8
9.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Прокурори-наличие Съдии-наличие Прокурори - важност Съдии-важност
Възможността само хора с професионални и
нравствени качества да заемат ръководни
позиции
Обективни и справедливи механизми за
налагане на дисциплинарни наказания, които
гарантират равнопоставеност между
отделните магистрати
Реалните гаранции на независимостта ми
като магистрат
Заплащане, което отговаря на натовареността и естеството на
работата
Спазване от всички на правилата за професионално
поведение и професионална етика
Справедлива и обективна атестация
Възможности за лично и
професионално усъвършенстване и
развитие
Равномерна служебна натовареност и съобразяване
на броя разпределени дела с тяхната фактическа и
правна сложност
Добро партньорство и сътрудничество между колегите и отделните
структури, усещане за екипност
Разминаване между факторите на средата по „важност“ и по „наличие“ в
съдебната система
4.2
4.1
3.9
3.7
3.73.7
3.6
3.1
2.8
8.3
8.3
9.1
7.7
8.49.2
9.4
9.1
8.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Усещането за обща мисия и ценности с
останалите магистрати и общо съзнание
за водеща роля в осигуряването на
правов ред
Поощряване на общото чувство за
отговорност на отделния магистрат
Наличие на професионална етика в
цялата система, възможност системата
да се "самопречиства" от неетични и
неморални магистрати
Работата ми е спокойна, няма много
стрес и напрежение
Ясни и справедливи механизми за
поощрения
Усещане за ясни, честни и прозрачни
механизми за подбор и назначаване на
магистрати
Ясни и обективни критерии за растеж в
кариерата, които взимат предвид
професионалните и управленски
качества на кандидатите
Повишаване на доверието в
институциите на съдебната власт
Добър публичен имидж и социален
статус на магистратите
Прокурори-наличие Съдии-наличие Прокурори - важност Съдии-важност
Разминаване между факторите на средата по „важност“ и по „наличие“ в
съдебната система
Провеждат ли се конкурсите по ясни и обективни
критерии – отговор «да»
33.7%
22.5% 24.7%
31.9%
19.5% 19.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Конкурси за първоначално
встъпване в системата
Конкурси за административни
ръководители
Конкурси за повишаване на
магистрати
Прокурор Съдия
Избраните кандидати са в действителност най-добре
подготвените и най-подходящи за съответната длъжност
отговор «да»
10.1% 12.4% 10.1%8.6% 9.2%
5.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Конкурси за първоначално
встъпване в системата
Конкурси за административни
ръководители
Конкурси за повишаване на
магистрати
Прокурор Съдия
6.34
6.44
6.57
6.44
6.98
6.58
6.49
6.59
6.34
6.36
6.69
6.77
6.81
6.93
6.99
7.39
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
Липсата на рефлекс за съсловна реакция при натиск върху колеги
Претовареността
Липса на ефективна защита в случаи на заплахи за сигурността на
магистрат и/или негови близки
Липса на обществена подкрепа и разбиране за ролята на магистрата
Медиен натиск
Влияние на политически кръгове върху отделни представители на
съдебната система
Поставянето на акцент върху формални критерии вместо върху
личната инициатива и професионализъм при оценяване качеството
на работата на магистратите
Затваряне на очите за некомпетентност и некачествена работа
Съдии Прокурори
Фактори за ограничаване на професионалната независимост на магистратите в България – степен на влияние по
скала от 1 до 10, където 10 е много силно влияние, а 1 – много слабо влияние (1)
4.90
6.11
6.14
6.20
6.26
5.23
5.51
5.94
5.30
5.63
5.64
5.65
5.84
5.94
6.02
6.08
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00
Възможностите за неформална йерархична намеса по конкретни
дела/преписки
Икономически натиск от заинтересовани страни
Липса на стимули и поощрения за качествена работа
Прекомерна йерархична зависимост
Не добро заплащане и икономическа уязвимост
Непрозрачен процес на атестации и кариерно израстване, който
поставя магистрата в зависимост от усмотрението на
административни ръководители и членове на ВСС
Непрозрачен дисциплинарен процес и неприлагане на еднакъв
стандарт в сходни случаи
Възможностите за икономически или друг натиск върху членове на
семейството и близки
Съдии Прокурори
Фактори за ограничаване на професионалната независимост на магистратите в България – степен на влияние по
скала от 1 до 10, където 10 е много силно влияние, а 1 – много слабо влияние (2)
18.0%
55.1%
27.0%
20.0%
28.1%
51.9%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Не мога да преценя
Няма съществена роля, по-добре е механизмът на
сътрудничество и контрол на ЕК да бъде прекратен
Положителна, механизмът на сътрудничество и контрол на
ЕК трябва да продължи
Каква според Вас е ролята на механизма за сътрудничество и контрол на Европейската комисия за
постигане на реформи в прокуратурата и съдебната власт?
Съдия Прокурор
Разминаване в мненията на прокурорите и съдиите по отношение на това
дали механизмът за сътрудничество и контрол на Европейската комисия за
постигане на реформи в прокуратурата и съдебната власт
Прокурор Съдия
Col % Col %
Харесвам работата на магистрат, но не и начина, по който работи
българската съдебна система
77,5% 73,5%
Ако бъде изпълнена, съществуващата стратегия за съдебна
реформа ще доведе до подобряване работата на съдебната
система
44,9% 56,2%
За административни ръководители в съдебната система се
назначават хора с визия и високи професионални и морални
качества
46,1% 29,7%
Съдебната система има цялостна стратегия за реформата с ясни
мерки приоритети
21,3% 22,2%
Съдебната система в България работи добре и не се нуждае от
реформи
15,7% 9,2%
Разколебани позиции на магистратите за това дали стратегията за съдебна реформа има
ясни мерки и приоритети и дали ще доведе до подобряване работата на съдебната система
Участие на магистратите с
предложения по ключови
законодателни въпроси
16.9%
31.5%
51.7%
23.0%
19.7%
57.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Да лично Да, чрез прекия ми административен
ръководител
Не
Прокурор Съдия
До момента Вие лично имали ли сте възможности да давате предложения за
законодателни промени в материални и процесуални закони?
2.3%
25.6%
72.1%
9.1%
45.5% 45.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Да Отчасти Не
Прокурор Съдия
А бяха ли взети предвид тези промени при изготвяне на законопроекти?
По какъв начин трябва да се осъществява гласуването по важни въпроси за
съдебната система, което включва гласуване на общите събрания на
съдии/прокурори?
64.0%
36.0%
69.7%
30.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Национално гласуване с участие на всички
съдии/прокурори
Гласуване чрез делегати, излъчени на териториален и
инстанционен принцип
Прокурор Съдия
50.0% 50.0%
39.4%
60.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
На хартия Електронно
По какъв начин трябва да се осъществява гласуването
за членове на ВСС от професионалната квота?
Прокурор Съдия
47.7%
52.3%
42.2%
57.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
На хартия Електронно
Прокурор Съдия
По какъв начин трябва да се осъществява
гласуването по други важни въпроси за
съдебната система, което включва гласуване
на общите събрания на съдии/прокурори по
места?
52.8%
40.4%
6.7%
54.3%
42.9%
2.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Категорично да По-скоро да По-скоро не
Прокурор Съдия
Трябва ли според вас магистратите да се обединяват и да изразяват обща
позиция по актуални въпроси от дневния ред на съдебната система?
Мнения по отношение на предложенията
за законодателни промени
15.7% 16.9%
56.2%
11.2%11.5%
19.2%
48.4%
20.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Да По-скоро да По-скоро не Не
Прокурор Съдия
Считате ли, че трябва нарушението на кодекса за етично поведение на
магистрати да отпадне като основание за носене на дисциплинарна отговорност?
3.4%
53.9%
42.7%
5.4%
47.0%
47.6%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Без отговор
От съдебни състави, които да предлагат
на ВСС наказание при установено
нарушение
Чрез създаване на постоянна
дисциплинарна комисия от
командировани магистрати
Съдия Прокурор
Как следва да се разглеждат дисциплинарните производства?
1.1%
13.5%
31.5%
29.2%
41.6%
3.2%
13.0%
21.6%
41.6%
53.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
Друго
Ще гарантират повече независимостта на съдебната
система
Ще създадат гаранции за пречистване на съдебната
система
Ще създадат предпоставки за повече зависимост на
съдебната система
Ще създадат допълнителни предпоставки за натиск над
съдебната система
Съдия Прокурор
Какво мислите за новите функции на Инспектората на ВСС?*
извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им
декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива,
свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите
9.0% 7.9%
39.3%
43.8%
2.7%
6.5%
21.1%
69.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Напълно одобрявам По-скоро одобрявам По-скоро не одобрявам Напълно не одобрявам
Прокурор Съдия
Как се отнасяте към идеята Инспектората на ВСС да извършва проверки на
влезли в сила актове по същество (качество на мотивите)?
9.0%
24.7%
47.2%
19.1%
7.0%
34.6%
28.6%
29.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Напълно одобрявам По-скоро одобрявам По-скоро не одобрявам Напълно не одобрявам
Прокурор Съдия
Как се отнасяте към идеята Инспектората на ВСС да прави проверка на аудио записи от
съдебни заседания (до колко магистратите са коректни, етично поведение, професионални
качества и др.)?
3.4%
5.6%
37.1%
47.2%
56.2%
4.3%
5.4%
30.3%
54.6%
73.0%
0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
Друго
Разширяване правомощията на ИВСС
Разширяване и регламентиране на правомощията за
оценка на работата магистрата от непосредствения
административен ръководител, който най-добре познава
неговата работа
Създаване на единна централна атестационна комисия,
която да гарантира задълбоченост на атестациите и
единен стандарт
Промяна в методиката на атестиране
Съдия Прокурор
Какви промени според Вас са необходими, за да се гарантира, че при оценката на работата на
магистратите акцентът ще бъде повече върху качеството на работата отколкото върху
формални и количествени показатели?
34.1%
65.9%
44.1%
55.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Само по документи По документи и събеседване
Прокурор Съдия
Как следва да се провеждат конкурсите за преместване и повишаване на
магистрати?
40.4%
43.8%
37.1%
47.6%
34.6%
36.2%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
Да се обявява конкурс за всяко работно
място за всеки отделен съд и
прокуратура
Чрез централизиран конкурс за всички
съдилища и прокуратури от
съответната степен
Да има повече от едно класиране при
провеждане на конкурсите
Прокурор Съдия
Как следва да се провеждат конкурсите за преместване и повишаване на
магистрати?
Оценка на различни предложения за промени (представени са само отговорите
«ще има позитивен ефект») (1)
Прокурори Съдии
Пряк избор на членове на ВСС от професионалната
квота от общите събрания на
съдилищата/прокуратурите при гарантирана тайна на
вота
78,2% 79,3%
Повече професионални дискусии сред магистратите по
ключови въпроси в областта на материалното и
процесуално право и обсъжданите законодателни
промени
75,0% 78,0%
Преструктуриране на прокуратурата с цел намаляване
на прекомерната централизация
60,9% 77,1%
Премахване на парламентарната квота във ВСС и
формиране на Висш съдебен съвет само от
професионална квота
68,2% 75,4%
Намаляване на парламентарната квота във ВСС 75,6% 73,7%
Създаване на механизъм за носене на отговорност от
Главния прокурор
33,3% 67,8%
Разширяване на правомощията на общите събрания на
магистратите при номинирането и/или избора на
председателите/зам. председателите и председателите
на отделения
56,3% 67,0%
Оценка на различни предложения за промени (представени са само отговорите
«ще има позитивен ефект») (2)
Прокурори Съдии
Усъвършенстване на критериите и механизмите за
установяване на дисциплинарни нарушения и на
процедурите за налагане на дисциплинарни наказания
48,8% 63,7%
Пряк избор от всички съдии на председателите на ВКС и
ВАС
57,5% 62,6%
Пряк избор от пленумите на ВКС и ВАС на персоналния
състав на комисиите за провеждане на конкурси за
преместване и повишаване на съдии
52,3% 62,2%
Повече професионални дискусии сред магистратите по
ключови въпроси на реформата в съдебната система
67,8% 61,7%
По-активно участие на общите събрания на съдиите и
прокурорите в процеса на администриране на
съдилищата и прокуратурите
49,4% 61,4%
Участие на по-широк кръг магистрати в работата на ВСС
чрез формиране на комисии, съставени от
командировани за целта магистрати
52,9% 60,7%
Пряк избор от общите събрания на съдиите и
прокурорите на персоналния състав на комисиите за
провеждане на конкурси за преместване и повишаване
62,5% 58,8%
Оценка на различни предложения за промени (представени са само отговорите
«ще има позитивен ефект») (3)
Прокурори Съдии
Преструктуриране на първоинстанционните съдилища и
прокуратури с оглед оптимизиране на натовареността
50,0% 57,9%
Усъвършенстване на механизмите за контрол върху
качеството на работата
54,0% 56,9%
Пряк избор от всички прокурори на Главния прокурор 58,0% 56,1%
Пряк избор от пленумите на ВКС и ВАС на персоналния
състав на атестационната комисия за съдии към ВСС
60,9% 54,2%
Ограничаване на практиката на командироване на
магистрати в по-горна инстанция
47,1% 52,7%
Пряк избор от общите събрания на ВКП, ВАП и НСлС на
персоналния състав на комисиите за провеждане на
конкурси за преместване и повишаване на прокурори
51,7% 51,7%
Пряк избор от общото събрание на ВКП, ВАП и НСлС на
персоналния състав на атестационната комисия за
прокурори и следователи към ВСС
60,2% 49,2%
Намаляване продължителността на мандатите на
"тримата големи" (председателя на ВКС, ВАС и Главния
прокурор)
31,8% 44,8%
Главният прокурор да се отчита пред Народното
събрание
17,2% 44,2%
Сравнения в мненията
на прокурорите 2014-
2016 г.
31.2%
40.4%
13.8%
9.2%
5.5%
11.2%
64.0%
14.6%
10.1%
0
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Прокуратурата се променя
към по-добро и промените
са значими
Отделни дребни неща се
променят към добро, но
все още липсват по-
значими реформи
Отделни страни в
дейността на
прокуратурата се
влошават, макар и това да
не води до големи
негативни резултати
Забелязва се чувствително
влошаване на ситуацията
Без отговор
Как бихте оценили реформите в ПРОКУРАТУРАТА през последните две години?
Прокурорско 2014 г. Прокурорско 2016
3.7%
20.2%
38.5%
36.7%
4.5%
22.7%
52.3%
20.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Напълно съм съгласен По-скоро съм съгласен По-скоро не съм съгласен Изобщо не съм съгласен
Според Вас доколко е вярно твърдението, че в йерархията на съдебната система
израстват хората с най-добри професионални и морални качества?
Прокурорско 2014 г. Прокурорско 2016
49.1%
20.8%
30.2%
27.0%
55.1%
18.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Положителна, механизмът на
сътрудничество и контрол на ЕК трябва
да продължи
Няма съществена роля, по-добре е
механизмът на сътрудничество и
контрол на ЕК да бъде прекратен
Не мога да преценя
Каква според вас е ролята на механизма за сътрудничество и контрол на
Европейската комисия за постигане на реформи в прокуратурата и съдебната
власт?
Прокурорско 2014 г. Прокурорско 2016
Възложител:
Български институт за правни инициативи
Адрес: София 1000,
ул. Г.С.Раковски 132а, ет. 3
Телефон: + 359 2 980 80 84;
980 85 15
Факс: + 359 2 981 13 12
E-mail: оffice@bili-bg.org
Изпълнител:
Социологическа агенция
ГЛОБАЛ МЕТРИКС
Адрес: София 1000,
ул.Алабин 42, ет.3, ап.7
0888759479
http://globalmetrics.eu/
office@globalmetrics.eu

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Presentation

 • 1. Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България Май-Юни 2016
 • 2. ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО ▪ Проучването „Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България” е осъществено с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България” и е проведено в рамките на проект „Инициатива за прозрачни съдебни назначения”. ▪ Изследването е проведено в периода май-юни 2016 г. по поръчка на Българския институт за правни инициативи и обхваща общо 606 магистрати на територията на цялата страна, които са дали своите отговори на въпроси, свързани с реформите в българския съд и прокуратура. Интервюираните са споделили и мнения по актуалните тенденции за изменения в Закона за съдебната власт, подложени на обсъждане в Народното събрание.
 • 3. Оценка за реформите и ключови проблеми на съдебната система
 • 4. Оценки за реформите в съдебната система през последните две години 7.9% 70.8% 9.0% 12.4% 8.6% 67.6% 11.9% 11.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Съдебната система се променя към по-добро и промените са значими Отделни дребни неща се променят към добро, но все още липсват по-значими реформи Отделни страни в дейността на съдебната система се влошават, макар и това да не води до големи негативни резултати Забелязва се чувствително влошаване на ситуацията Прокурор Съдия
 • 5. Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (1) 44.9 46.1 47.2 43.8 40.4 50.3 52.4 61.1 64.9 64.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Прекомерен медиен натиск по някои дела Прекалено голяма натовареност на магистратите в някои райони и лоша организация на човешкия ресурс Липса на ясни и прозрачни механизми за израстване в йерархията Ниско доверие в работата на съдебната система Формално атестиране, което не създава мотивация за качествена работа и не идентифицира слабости и пропуски в работата на отделния магистрат Съдия Прокурор
 • 6. Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (2) 30.3 73.0 25.8 52.8 29.2 35.1 36.2 38.4 48.6 49.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 Политическо влияние и натиск от страна на представители на изпълнителната власт относно изхода на някои дела и проверки Твърде формализиран процес Прекомерно политическо влияние на изпълнителната власт и политическите кръгове върху съдебната система чрез парламентарните квоти на ВСС Некачествен законодателен процес и твърде чести промени, които създават проблеми в нормативната база Политическо влияние и натиск отстрана на представители на изпълнителната власт при назначаване на административни ръководители Съдия Прокурор
 • 7. Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (3) 23.6 32.6 23.6 20.2 27.0 23.8 27.6 29.2 34.1 34.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 Липса на адекватни експертизи Липса на усещане за обща мисия и ключова роля в борбата с престъпността и създаване на правов ред Ниско заплащане на труда Използване на дисциплинарните наказания като практика за тенденциозно наказание на определени магистрати, а не за подобряване на процеса на правораздаване Липса на мотивация за работа сред повечето магистрати Съдия Прокурор
 • 8. Основни трудности и проблеми в Българската съдебна система (4) 19.1 12.4 7.9 15.7 16.9 10.3 13.0 14.6 14.6 18.9 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Съществуват прекалено много фактори, ограничаващи свободното вътрешно убеждение и независимостта на магистратите Липса на възможност за специализация и обучение Административен натиск по вертикала в рамките на отделните структури на съдебната система относно изхода на някои дела Корупция и злоупотреба с власт на различни нива в съдебната система Лоша материална база, липса на работни помещения или помещения с лоши или неподходящи работни условия Съдия Прокурор
 • 9. 12.06% 35.11% 29.43% 23.40% от 1 до 3 проблема от 4 до 6 проблема от 7 до 9 проблема над 9 проблема Брой проблeми, които посочват магистратите
 • 10. 4.5% 22.7% 52.3% 20.5% 1.2% 26.5% 44.6% 27.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Напълно съм съгласен По-скоро съм съгласен По-скоро не съм съгласен Изобщо не съм съгласен Прокурор Съдия Според Вас доколко е вярно твърдението, че в йерархията на съдебната система израстват хората с най-добри професионални и морални качества?
 • 11. 13.5% 46.1% 32.6% 7.9% 25.8% 46.7% 26.4% 1.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Да По-скоро да По-скоро не Не Прокурор Съдия Според Вас, съществува ли различно третиране при прилагането на дисциплинарни наказания, т.е. в едни случаи за едно и също деяние се налагат наказания, а в други - не?
 • 12. При разпределяне на преписките/делата известни ли са Ви случаи, в които не се прилага случайния принцип на разпределяне или системата се манипулира тенденциозно? 9.1% 27.3% 63.6% 11.0% 37.6% 51.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Да, известни са ми Чувал съм, че има такива случаи, но не и в нашия съд/прокуратура Не, не знам за такива случаи Прокурор Съдия
 • 13. 5.6% 34.8% 59.6% 3.8% 29.9% 66.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Да, често Да, единични Не Прокурор Съдия Известни ли са Ви случаи, при които магистрати са получавали устни инструкции от вишестоящи магистрати за това какъв трябва да бъде изхода по определени дела?
 • 14. 2.2% 24.7% 59.6% 13.5% 2.7% 31.9% 44.0% 21.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Да По-скоро да По-скоро не Не Прокурор Съдия Според Вас, атестирането дава ли реална и справедлива оценка на работата на магистратите?
 • 15. 19.3% 42.0% 28.4% 10.2% 19.6% 45.8% 26.3% 8.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Да По-скоро да По-скоро не Не Прокурор Съдия Вие лично чувствате ли се коректно и адекватно оценен/а?
 • 16. 2.2% 44.9% 23.6% 25.8% 3.2% 21.1% 44.9% 43.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Друго Създава гаранции за установяване на нередности и „пречистване“ на съдебната система Действа избирателно, в повечето случаи като инструмент за саморазправа Създава допълнителни предпоставки за натиск над съдебната система Съдия Прокурор Как оценявате работата до момента на Инспектората на ВСС? Интервюираните са можели да дават повече от един отговор.
 • 17. 6.7% 38.2% 28.1% 29.2% 4.3% 18.9% 40.5% 49.2% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Друго Създава гаранции за установяване на нередности и „пречистване“ на съдебната система Създава допълнителни предпоставки за натиск над съдебната система Действа избирателно, в повечето случаи като инструмент за саморазправа Съдия Прокурор Как оценявате работата до момента на Етичната комисия на ВСС?
 • 18. 5.6 5.4 5.4 5.1 4.94.6 4.4 4.4 4.3 8.4 8.9 8.9 9.1 8.88.9 9.5 8.8 9.3 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Прокурори-наличие Съдии-наличие Прокурори - важност Съдии-важност Възможността само хора с професионални и нравствени качества да заемат ръководни позиции Обективни и справедливи механизми за налагане на дисциплинарни наказания, които гарантират равнопоставеност между отделните магистрати Реалните гаранции на независимостта ми като магистрат Заплащане, което отговаря на натовареността и естеството на работата Спазване от всички на правилата за професионално поведение и професионална етика Справедлива и обективна атестация Възможности за лично и професионално усъвършенстване и развитие Равномерна служебна натовареност и съобразяване на броя разпределени дела с тяхната фактическа и правна сложност Добро партньорство и сътрудничество между колегите и отделните структури, усещане за екипност Разминаване между факторите на средата по „важност“ и по „наличие“ в съдебната система
 • 19. 4.2 4.1 3.9 3.7 3.73.7 3.6 3.1 2.8 8.3 8.3 9.1 7.7 8.49.2 9.4 9.1 8.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Усещането за обща мисия и ценности с останалите магистрати и общо съзнание за водеща роля в осигуряването на правов ред Поощряване на общото чувство за отговорност на отделния магистрат Наличие на професионална етика в цялата система, възможност системата да се "самопречиства" от неетични и неморални магистрати Работата ми е спокойна, няма много стрес и напрежение Ясни и справедливи механизми за поощрения Усещане за ясни, честни и прозрачни механизми за подбор и назначаване на магистрати Ясни и обективни критерии за растеж в кариерата, които взимат предвид професионалните и управленски качества на кандидатите Повишаване на доверието в институциите на съдебната власт Добър публичен имидж и социален статус на магистратите Прокурори-наличие Съдии-наличие Прокурори - важност Съдии-важност Разминаване между факторите на средата по „важност“ и по „наличие“ в съдебната система
 • 20. Провеждат ли се конкурсите по ясни и обективни критерии – отговор «да» 33.7% 22.5% 24.7% 31.9% 19.5% 19.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% Конкурси за първоначално встъпване в системата Конкурси за административни ръководители Конкурси за повишаване на магистрати Прокурор Съдия
 • 21. Избраните кандидати са в действителност най-добре подготвените и най-подходящи за съответната длъжност отговор «да» 10.1% 12.4% 10.1%8.6% 9.2% 5.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% Конкурси за първоначално встъпване в системата Конкурси за административни ръководители Конкурси за повишаване на магистрати Прокурор Съдия
 • 22. 6.34 6.44 6.57 6.44 6.98 6.58 6.49 6.59 6.34 6.36 6.69 6.77 6.81 6.93 6.99 7.39 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Липсата на рефлекс за съсловна реакция при натиск върху колеги Претовареността Липса на ефективна защита в случаи на заплахи за сигурността на магистрат и/или негови близки Липса на обществена подкрепа и разбиране за ролята на магистрата Медиен натиск Влияние на политически кръгове върху отделни представители на съдебната система Поставянето на акцент върху формални критерии вместо върху личната инициатива и професионализъм при оценяване качеството на работата на магистратите Затваряне на очите за некомпетентност и некачествена работа Съдии Прокурори Фактори за ограничаване на професионалната независимост на магистратите в България – степен на влияние по скала от 1 до 10, където 10 е много силно влияние, а 1 – много слабо влияние (1)
 • 23. 4.90 6.11 6.14 6.20 6.26 5.23 5.51 5.94 5.30 5.63 5.64 5.65 5.84 5.94 6.02 6.08 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 Възможностите за неформална йерархична намеса по конкретни дела/преписки Икономически натиск от заинтересовани страни Липса на стимули и поощрения за качествена работа Прекомерна йерархична зависимост Не добро заплащане и икономическа уязвимост Непрозрачен процес на атестации и кариерно израстване, който поставя магистрата в зависимост от усмотрението на административни ръководители и членове на ВСС Непрозрачен дисциплинарен процес и неприлагане на еднакъв стандарт в сходни случаи Възможностите за икономически или друг натиск върху членове на семейството и близки Съдии Прокурори Фактори за ограничаване на професионалната независимост на магистратите в България – степен на влияние по скала от 1 до 10, където 10 е много силно влияние, а 1 – много слабо влияние (2)
 • 24. 18.0% 55.1% 27.0% 20.0% 28.1% 51.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Не мога да преценя Няма съществена роля, по-добре е механизмът на сътрудничество и контрол на ЕК да бъде прекратен Положителна, механизмът на сътрудничество и контрол на ЕК трябва да продължи Каква според Вас е ролята на механизма за сътрудничество и контрол на Европейската комисия за постигане на реформи в прокуратурата и съдебната власт? Съдия Прокурор Разминаване в мненията на прокурорите и съдиите по отношение на това дали механизмът за сътрудничество и контрол на Европейската комисия за постигане на реформи в прокуратурата и съдебната власт
 • 25. Прокурор Съдия Col % Col % Харесвам работата на магистрат, но не и начина, по който работи българската съдебна система 77,5% 73,5% Ако бъде изпълнена, съществуващата стратегия за съдебна реформа ще доведе до подобряване работата на съдебната система 44,9% 56,2% За административни ръководители в съдебната система се назначават хора с визия и високи професионални и морални качества 46,1% 29,7% Съдебната система има цялостна стратегия за реформата с ясни мерки приоритети 21,3% 22,2% Съдебната система в България работи добре и не се нуждае от реформи 15,7% 9,2% Разколебани позиции на магистратите за това дали стратегията за съдебна реформа има ясни мерки и приоритети и дали ще доведе до подобряване работата на съдебната система
 • 26. Участие на магистратите с предложения по ключови законодателни въпроси
 • 27. 16.9% 31.5% 51.7% 23.0% 19.7% 57.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Да лично Да, чрез прекия ми административен ръководител Не Прокурор Съдия До момента Вие лично имали ли сте възможности да давате предложения за законодателни промени в материални и процесуални закони?
 • 28. 2.3% 25.6% 72.1% 9.1% 45.5% 45.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Да Отчасти Не Прокурор Съдия А бяха ли взети предвид тези промени при изготвяне на законопроекти?
 • 29. По какъв начин трябва да се осъществява гласуването по важни въпроси за съдебната система, което включва гласуване на общите събрания на съдии/прокурори? 64.0% 36.0% 69.7% 30.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Национално гласуване с участие на всички съдии/прокурори Гласуване чрез делегати, излъчени на териториален и инстанционен принцип Прокурор Съдия
 • 30. 50.0% 50.0% 39.4% 60.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% На хартия Електронно По какъв начин трябва да се осъществява гласуването за членове на ВСС от професионалната квота? Прокурор Съдия 47.7% 52.3% 42.2% 57.8% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% На хартия Електронно Прокурор Съдия По какъв начин трябва да се осъществява гласуването по други важни въпроси за съдебната система, което включва гласуване на общите събрания на съдии/прокурори по места?
 • 31. 52.8% 40.4% 6.7% 54.3% 42.9% 2.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Категорично да По-скоро да По-скоро не Прокурор Съдия Трябва ли според вас магистратите да се обединяват и да изразяват обща позиция по актуални въпроси от дневния ред на съдебната система?
 • 32. Мнения по отношение на предложенията за законодателни промени
 • 33. 15.7% 16.9% 56.2% 11.2%11.5% 19.2% 48.4% 20.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Да По-скоро да По-скоро не Не Прокурор Съдия Считате ли, че трябва нарушението на кодекса за етично поведение на магистрати да отпадне като основание за носене на дисциплинарна отговорност?
 • 34. 3.4% 53.9% 42.7% 5.4% 47.0% 47.6% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Без отговор От съдебни състави, които да предлагат на ВСС наказание при установено нарушение Чрез създаване на постоянна дисциплинарна комисия от командировани магистрати Съдия Прокурор Как следва да се разглеждат дисциплинарните производства?
 • 35. 1.1% 13.5% 31.5% 29.2% 41.6% 3.2% 13.0% 21.6% 41.6% 53.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Друго Ще гарантират повече независимостта на съдебната система Ще създадат гаранции за пречистване на съдебната система Ще създадат предпоставки за повече зависимост на съдебната система Ще създадат допълнителни предпоставки за натиск над съдебната система Съдия Прокурор Какво мислите за новите функции на Инспектората на ВСС?* извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, на имуществените им декларации, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите
 • 36. 9.0% 7.9% 39.3% 43.8% 2.7% 6.5% 21.1% 69.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Напълно одобрявам По-скоро одобрявам По-скоро не одобрявам Напълно не одобрявам Прокурор Съдия Как се отнасяте към идеята Инспектората на ВСС да извършва проверки на влезли в сила актове по същество (качество на мотивите)?
 • 37. 9.0% 24.7% 47.2% 19.1% 7.0% 34.6% 28.6% 29.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Напълно одобрявам По-скоро одобрявам По-скоро не одобрявам Напълно не одобрявам Прокурор Съдия Как се отнасяте към идеята Инспектората на ВСС да прави проверка на аудио записи от съдебни заседания (до колко магистратите са коректни, етично поведение, професионални качества и др.)?
 • 38. 3.4% 5.6% 37.1% 47.2% 56.2% 4.3% 5.4% 30.3% 54.6% 73.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Друго Разширяване правомощията на ИВСС Разширяване и регламентиране на правомощията за оценка на работата магистрата от непосредствения административен ръководител, който най-добре познава неговата работа Създаване на единна централна атестационна комисия, която да гарантира задълбоченост на атестациите и единен стандарт Промяна в методиката на атестиране Съдия Прокурор Какви промени според Вас са необходими, за да се гарантира, че при оценката на работата на магистратите акцентът ще бъде повече върху качеството на работата отколкото върху формални и количествени показатели?
 • 39. 34.1% 65.9% 44.1% 55.9% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Само по документи По документи и събеседване Прокурор Съдия Как следва да се провеждат конкурсите за преместване и повишаване на магистрати?
 • 40. 40.4% 43.8% 37.1% 47.6% 34.6% 36.2% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% Да се обявява конкурс за всяко работно място за всеки отделен съд и прокуратура Чрез централизиран конкурс за всички съдилища и прокуратури от съответната степен Да има повече от едно класиране при провеждане на конкурсите Прокурор Съдия Как следва да се провеждат конкурсите за преместване и повишаване на магистрати?
 • 41. Оценка на различни предложения за промени (представени са само отговорите «ще има позитивен ефект») (1) Прокурори Съдии Пряк избор на членове на ВСС от професионалната квота от общите събрания на съдилищата/прокуратурите при гарантирана тайна на вота 78,2% 79,3% Повече професионални дискусии сред магистратите по ключови въпроси в областта на материалното и процесуално право и обсъжданите законодателни промени 75,0% 78,0% Преструктуриране на прокуратурата с цел намаляване на прекомерната централизация 60,9% 77,1% Премахване на парламентарната квота във ВСС и формиране на Висш съдебен съвет само от професионална квота 68,2% 75,4% Намаляване на парламентарната квота във ВСС 75,6% 73,7% Създаване на механизъм за носене на отговорност от Главния прокурор 33,3% 67,8% Разширяване на правомощията на общите събрания на магистратите при номинирането и/или избора на председателите/зам. председателите и председателите на отделения 56,3% 67,0%
 • 42. Оценка на различни предложения за промени (представени са само отговорите «ще има позитивен ефект») (2) Прокурори Съдии Усъвършенстване на критериите и механизмите за установяване на дисциплинарни нарушения и на процедурите за налагане на дисциплинарни наказания 48,8% 63,7% Пряк избор от всички съдии на председателите на ВКС и ВАС 57,5% 62,6% Пряк избор от пленумите на ВКС и ВАС на персоналния състав на комисиите за провеждане на конкурси за преместване и повишаване на съдии 52,3% 62,2% Повече професионални дискусии сред магистратите по ключови въпроси на реформата в съдебната система 67,8% 61,7% По-активно участие на общите събрания на съдиите и прокурорите в процеса на администриране на съдилищата и прокуратурите 49,4% 61,4% Участие на по-широк кръг магистрати в работата на ВСС чрез формиране на комисии, съставени от командировани за целта магистрати 52,9% 60,7% Пряк избор от общите събрания на съдиите и прокурорите на персоналния състав на комисиите за провеждане на конкурси за преместване и повишаване 62,5% 58,8%
 • 43. Оценка на различни предложения за промени (представени са само отговорите «ще има позитивен ефект») (3) Прокурори Съдии Преструктуриране на първоинстанционните съдилища и прокуратури с оглед оптимизиране на натовареността 50,0% 57,9% Усъвършенстване на механизмите за контрол върху качеството на работата 54,0% 56,9% Пряк избор от всички прокурори на Главния прокурор 58,0% 56,1% Пряк избор от пленумите на ВКС и ВАС на персоналния състав на атестационната комисия за съдии към ВСС 60,9% 54,2% Ограничаване на практиката на командироване на магистрати в по-горна инстанция 47,1% 52,7% Пряк избор от общите събрания на ВКП, ВАП и НСлС на персоналния състав на комисиите за провеждане на конкурси за преместване и повишаване на прокурори 51,7% 51,7% Пряк избор от общото събрание на ВКП, ВАП и НСлС на персоналния състав на атестационната комисия за прокурори и следователи към ВСС 60,2% 49,2% Намаляване продължителността на мандатите на "тримата големи" (председателя на ВКС, ВАС и Главния прокурор) 31,8% 44,8% Главният прокурор да се отчита пред Народното събрание 17,2% 44,2%
 • 44. Сравнения в мненията на прокурорите 2014- 2016 г.
 • 45. 31.2% 40.4% 13.8% 9.2% 5.5% 11.2% 64.0% 14.6% 10.1% 0 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% Прокуратурата се променя към по-добро и промените са значими Отделни дребни неща се променят към добро, но все още липсват по- значими реформи Отделни страни в дейността на прокуратурата се влошават, макар и това да не води до големи негативни резултати Забелязва се чувствително влошаване на ситуацията Без отговор Как бихте оценили реформите в ПРОКУРАТУРАТА през последните две години? Прокурорско 2014 г. Прокурорско 2016
 • 46. 3.7% 20.2% 38.5% 36.7% 4.5% 22.7% 52.3% 20.5% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Напълно съм съгласен По-скоро съм съгласен По-скоро не съм съгласен Изобщо не съм съгласен Според Вас доколко е вярно твърдението, че в йерархията на съдебната система израстват хората с най-добри професионални и морални качества? Прокурорско 2014 г. Прокурорско 2016
 • 47. 49.1% 20.8% 30.2% 27.0% 55.1% 18.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% Положителна, механизмът на сътрудничество и контрол на ЕК трябва да продължи Няма съществена роля, по-добре е механизмът на сътрудничество и контрол на ЕК да бъде прекратен Не мога да преценя Каква според вас е ролята на механизма за сътрудничество и контрол на Европейската комисия за постигане на реформи в прокуратурата и съдебната власт? Прокурорско 2014 г. Прокурорско 2016
 • 48. Възложител: Български институт за правни инициативи Адрес: София 1000, ул. Г.С.Раковски 132а, ет. 3 Телефон: + 359 2 980 80 84; 980 85 15 Факс: + 359 2 981 13 12 E-mail: оffice@bili-bg.org Изпълнител: Социологическа агенция ГЛОБАЛ МЕТРИКС Адрес: София 1000, ул.Алабин 42, ет.3, ап.7 0888759479 http://globalmetrics.eu/ office@globalmetrics.eu