SlideShare a Scribd company logo
Sermaye Piyasalarında
Aracı Kuruluşlar

Ethem Alp Demirkesen  09713032
Mustafa Tuğrul Yüzel  09713011
                 09.02.2010
• Aracılık ve Aracı Kurum ve Kuruluş Tanımları
• Aracı Kurumların Kuruluş Şartları
• Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri
  – Şubeler
  – İrtibat Büroları
  – Acenteler
• Aracı Kurulumların Faaliyetleri
  – Halka Arz ve İhraç
  – Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık
  – Türev Araçlara Aracılık
• Aracı Kurumların Yapabilecekleri ve Yapamayacakları
• Aracı Kurumların Müşteri İlişkilerinde Uyacakları Kurallar
• Güncel Verilerle Aracı Kurumların İncelenmesi
Aracılık Nedir?
Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı
 kuruluşlar tarafından, kendi nam ve
 hesabına,   başkası   nam    ve
 hesabına, kendi namına ve başkası
 hesabına alım satımıdır.

Tümünü   Bakiyeyi  Kısmen Bakiyeyi  Kısmen Tümünü
Yüklenim  Yüklenim   Yüklenim     Yüklenim
Aracı Kuruluş-Aracı Kurum
• Aracı Kuruluş sermaye piyasası faaliyetlerinde
 bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca
 yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır.
• Aracı Kurum ,sermaye piyasası faaliyetinde
 bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu
 tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim
 ortaklıklardır.
Aracı Kurumların Kuruluş Şartları
a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı
 olması,
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,
d) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az
 olmaması,
e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine
 uygun olması
Aracı Kurumların Kuruluş Şartları
  f) Kurucularının müflis olmaması ve Türk Ceza Kanununun
53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini
engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya
kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal
edinme suçlarından mahkûm olmaması
Aracı Kurumların Merkez Dışı
          Örgütleri
         Şube
Aracı kurum şubeleri aracı kurumun
sahip   olduğu   yetki belgelerinin
kapsamına giren bütün konularda
faaliyette bulunabilirler.

       İrtibat Bürosu
İrtibat bürolarının faaliyetleri aracı
kurumu ve yetkili olduğu sermaye
piyasası faaliyetlerini tanıtmak ve alım
satım emirlerini aracı kuruma iletmekle
sınırlıdır.
Aracı Kurumların Merkez Dışı
     Örgütleri

        Acenta
Aracı kurumlar, bankalarla imzalayacakları
acentelik sözleşmesi çerçevesinde ve
sözleşmede belirlenecek mahaller
içinde, acenteleri aracılığı ile alacakları
emirler doğrultusunda sermaye piyasası
araçlarının alım satımında bulunabilirler.
Aracı Kurulumların Merkez Dışı
         Örgütleri
Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar,
 Acente sıfatıyla; alım satım emirlerinin aracı kuruma
  iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık
  etmek, halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında
  taleplerin toplanması ve aracı kuruma iletilmesi ve
  paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri
  kapsamak üzere gişe hizmeti verebilir
 Acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki
  belgelerine sahipse bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu
  faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini
  yürütebilir.
 Yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahipse bu faaliyet
  kapsamında aracı kurumdan gelen döküman ve bilgileri
  müşterilere açıklamak ve faaliyetin tanıtımını yapabilir.
Aracı Kurulumların Faaliyetleri


Aracı Kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan
 yetki belgesi alarak aşağıda belirtilen faaliyetleri
 yapabilirler:
   Halka Arza Aracılık Faaliyetleri
   Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık Faaliyetleri
   Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetleri
Halka Arz

• Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının
 satın alınması için her türlü yoldan halka
 çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim
 ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya
 davet edilmesini; hisse senetlerinin
 borsalar veya teşkilatlanmış diğer
 piyasalarda devamlı işlem görmesini;
 bu Kanuna göre halka açık anonim
 ortaklıkların sermaye artırımları
 dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin
 satışını ifade eder.
                          SPK md:3
Halka Arz Yöntemleri
Mevcut hisse senetlerinin satışı:
  Şirket hissedarları, ellerinde bulundurdukları hisse
  senetlerinin bir kısmını Borsada ya da Borsa
  dışında halka arz edebilir.
Sermaye artırımı yoluyla halka arz:
  Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi
  ihraç ederek finansman kaynağı sağlayabilir.
İki yöntemin bir arada kullanılması:
  Şirketler yukarıda belirtilen iki yöntemi birlikte
  kullanabilir. Böylece hem ortak hisse senetleri
  satışından gelir elde eder, hem de şirket finansman
  kaynağı sağlar
Halka Arz Koşulları

 Sermayenin ödenmiş olması
 Asgari halka açıklık oranının sağlanmış olması
 Hisselerin devri ve tedavülü önünde herhangi
 bir engel bulunmaması
 Yönetim kurulunun esas sözleşmenin sermaye
 maddesinde değişiklik tasarısı hazırlaması ve
 değişiklik için SPK' dan onay alması
 Şirket genel kurulunun sermayenin artırılmasına
 ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına karar
 vermesi
İhraç

İhraç: Bu Kanunun uygulanmasında
 ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraççılar
 tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya
 halka arz edilmeksizin satışıdır.
                    SPK md:3
Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık


Menkul kıymet alım satımına aracılık, ilgili
 mevzuata uygun olarak daha önce ihraç
 edilmiş olan sermaye piyasası
 araçlarının aracılık sıfatıylave ticari
 amaçla alım satımını ifade eder.

          Aracı kurumlar, müşteri ile çerçeve
           sözleşme imzaladıktan sonra
           müşterilerinden sermaye piyasası
           araçlarının alım satımına ilişkin
           emirleri kabul edebilirler
Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık
              Aracı kurumlar alım satım aracılığı
               faaliyetlerinin icrası sırasında
               müşterilerine sermaye piyasası
               araçları, bunları ihraç eden ortaklık
               ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri
               hakkında yönlendirici nitelikte
               olmayan yazılı ve sözlü bilgi
               verebilirler

Bu haller yatırım danışmanlığı faaliyeti
 kapsamında sayılmaz. Ancak sunulan
 bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir
 kişi, grup ya da portföyün ihtiyaçlarının
 karşılanması amacını taşımaması ve
 karşılığında ilave herhangi bir maddi menfaat
 temin edilmemesi gerekir.
Türev Araçların Alım-Satımına Aracılık

 Türev Araçların alım satımına aracılık
  faaliyeti, ekonomik ve finansal
  göstergelere, sermaye piyasası
  araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize
  dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri
  dahil her türlü türev araçların aracı sıfatıyla ve
  ticari amaçla alım satımını ifade eder.
Aracı Kurumların Yapabilecekleri                 ve
    Yapamayacakları İşler
   Aracı Kuruluşların Yapabilecekleri İşler
Kurul kaydına alınmış veya alınacak sermaye piyasası
araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık etmek
İhraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım-satımına
aracılık yapmak
Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak
Yatırım danışmanlığı yapmak
Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım ve
satımını yapmak
Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve
kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi yapılmasına
aracılık yapmaktır
    Aracı kuruluşların yapabilecekleri faaliyetlerle ilgili
    olarak SPK'dan ve İMKB'den ayrı ayrı izin almaları
             gerekmektedir
Aracı Kurumların Yapabilecekleri                    ve
       Yapamayacakları İşler
        Aracı Kuruluşların Yapamayacakları İşler
Mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, aracılık amacıyla alıp
sattıkları sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız
olarak borçlanmayı temsil eden sermaye piyasası araçları dışında kendi
mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramazlar.
Kendi hisse senetlerini temsil eden depo edilen menkul kıymet sertifikaları ihraç
edemezler.
Ticari amaçlı kıymetli madenler, döviz ve gayrimenkul alım satımında
bulunamazlar.
Kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak
üzere ödünç para verme işlemleri yapamazlar.
Kurul’dan icrası için izin alınan faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında
hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar, sermaye piyasası faaliyetlerini
yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler
Aracı Kurumların Yapabilecekleri                  ve
       Yapamayacakları İşler
         Aracı Kuruluşların Yapamayacakları İşler
Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve
yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi
bir tasarrufta bulunamazlar.
Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad müşteri aracı
kurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve
hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamazlar
Fiktif hesap açamazlar, işlemlerini kayıt dışı bırakamazlar ve gerçek mahiyetine
uygun düşmeyen kayıtlar tesis edemezler
Yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket
edemez ve işlemlerde bulunamazlar, müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da
tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi
lehlerine kazanç sağlayamazlar ve herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak
amacıyla müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamazlar.

MUTAD: Olağan, Alışılmış         FİKTİF: Hayali
Aracı Kurumların Müşteri
       İlişkilerinde Uyacakları Kurallar

                  Müşteri Menfaatlerini Gözetme Kuralı

                    Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi

                     Müşteriyi Tanıma Kuralı

                     Çıkar Çatışmaları Kuralı

                       Sır Saklama Kuralı

                       Bilgi Verme Kuralı

                       Saydamlık İlkesi
Müşteri Talimatlarına Uyma Kuralı
Sermaye Piyasalarında Aracılık
Sermaye Piyasalarında Aracılık
Sermaye Piyasalarında Aracılık

More Related Content

Similar to Sermaye Piyasalarında Aracılık

Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4
Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4
Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4
Mustafa Kuğu
 
Canlı Borsa
Canlı BorsaCanlı Borsa
Canlı Borsa
MuharremEminolu
 
Mustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - Sunum
Mustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - SunumMustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - Sunum
Mustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - Sunum
Dr. Mustafa Değerli
 
Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇
Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇
Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇
İlker YILDIZ
 
Alternatif Finans Teknikleri
Alternatif Finans TeknikleriAlternatif Finans Teknikleri
Alternatif Finans Teknikleri
Mustafa Yüzel
 
6.türk sigortacılık sistemi kurumları
6.türk sigortacılık sistemi kurumları6.türk sigortacılık sistemi kurumları
6.türk sigortacılık sistemi kurumlarıeFinans
 
Vob slayt 2003
Vob slayt 2003Vob slayt 2003
Vob slayt 2003mrtkrt
 
Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme
Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme
Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme
Dr. Nesrin Akın Sunay
 
Technical Terms Dictionary
Technical Terms DictionaryTechnical Terms Dictionary
Ürün İhtisas Borsası
Ürün İhtisas BorsasıÜrün İhtisas Borsası
Ürün İhtisas Borsası
Hazal Temel
 
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmalarıMali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Suat ATEŞ
 
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmalarıMali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Suat ATEŞ
 
11. Bankacılık Hizmetleri I
11. Bankacılık Hizmetleri I11. Bankacılık Hizmetleri I
11. Bankacılık Hizmetleri IeFinans
 
Halka Arz Sunumu 08 07 2019.pptx
Halka Arz Sunumu 08 07 2019.pptxHalka Arz Sunumu 08 07 2019.pptx
Halka Arz Sunumu 08 07 2019.pptx
Selçuk Gülten
 
Ozel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfx
Ozel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfxOzel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfx
Ozel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfx
Mustafa Kuğu
 
mtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdf
mtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdfmtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdf
mtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdf
abishektex
 
Lisansli depoculuk kanunu
Lisansli depoculuk kanunuLisansli depoculuk kanunu
Lisansli depoculuk kanunulidasder
 
Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...
Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...
Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...
SercanBogaz
 
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4. Düzenleyici ve Denetleyici KurumlareFinans
 
Doviz piyasasi analizleri
Doviz piyasasi analizleriDoviz piyasasi analizleri
Doviz piyasasi analizleri
A Bugdayci
 

Similar to Sermaye Piyasalarında Aracılık (20)

Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4
Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4
Borsa ozel pazar el kitabi t rrvz4
 
Canlı Borsa
Canlı BorsaCanlı Borsa
Canlı Borsa
 
Mustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - Sunum
Mustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - SunumMustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - Sunum
Mustafa Değerli - 2014 - SPK Yapısı ve Görevleri - Sunum
 
Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇
Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇
Ri̇sk (gi̇ri̇şi̇m) sermayesi̇
 
Alternatif Finans Teknikleri
Alternatif Finans TeknikleriAlternatif Finans Teknikleri
Alternatif Finans Teknikleri
 
6.türk sigortacılık sistemi kurumları
6.türk sigortacılık sistemi kurumları6.türk sigortacılık sistemi kurumları
6.türk sigortacılık sistemi kurumları
 
Vob slayt 2003
Vob slayt 2003Vob slayt 2003
Vob slayt 2003
 
Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme
Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme
Kripto Para Birimleri ve ICO Hakkında Hukuki Degerlendirme
 
Technical Terms Dictionary
Technical Terms DictionaryTechnical Terms Dictionary
Technical Terms Dictionary
 
Ürün İhtisas Borsası
Ürün İhtisas BorsasıÜrün İhtisas Borsası
Ürün İhtisas Borsası
 
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmalarıMali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
 
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmalarıMali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
Mali piyasaların i̇şleyiş mekanizmaları
 
11. Bankacılık Hizmetleri I
11. Bankacılık Hizmetleri I11. Bankacılık Hizmetleri I
11. Bankacılık Hizmetleri I
 
Halka Arz Sunumu 08 07 2019.pptx
Halka Arz Sunumu 08 07 2019.pptxHalka Arz Sunumu 08 07 2019.pptx
Halka Arz Sunumu 08 07 2019.pptx
 
Ozel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfx
Ozel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfxOzel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfx
Ozel pazar sunumu_yazılımşirketleri.pdfx
 
mtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdf
mtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdfmtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdf
mtiyazl Hisse Senedi ile ilgili olarak aadakilerden hangisi .pdf
 
Lisansli depoculuk kanunu
Lisansli depoculuk kanunuLisansli depoculuk kanunu
Lisansli depoculuk kanunu
 
Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...
Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...
Sat, Kirala ve Geri Al ile Finansal Kiralama Finansman Yöntemlerinin Vergisel...
 
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 
Doviz piyasasi analizleri
Doviz piyasasi analizleriDoviz piyasasi analizleri
Doviz piyasasi analizleri
 

Sermaye Piyasalarında Aracılık

 • 1. Sermaye Piyasalarında Aracı Kuruluşlar Ethem Alp Demirkesen 09713032 Mustafa Tuğrul Yüzel 09713011 09.02.2010
 • 2. • Aracılık ve Aracı Kurum ve Kuruluş Tanımları • Aracı Kurumların Kuruluş Şartları • Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri – Şubeler – İrtibat Büroları – Acenteler • Aracı Kurulumların Faaliyetleri – Halka Arz ve İhraç – Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık – Türev Araçlara Aracılık • Aracı Kurumların Yapabilecekleri ve Yapamayacakları • Aracı Kurumların Müşteri İlişkilerinde Uyacakları Kurallar • Güncel Verilerle Aracı Kurumların İncelenmesi
 • 3. Aracılık Nedir? Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına ve başkası hesabına alım satımıdır. Tümünü Bakiyeyi Kısmen Bakiyeyi Kısmen Tümünü Yüklenim Yüklenim Yüklenim Yüklenim
 • 4. Aracı Kuruluş-Aracı Kurum • Aracı Kuruluş sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır. • Aracı Kurum ,sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır.
 • 5. Aracı Kurumların Kuruluş Şartları a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, d) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması, e) Esas sözleşmelerinin bu Kanun hükümlerine uygun olması
 • 6. Aracı Kurumların Kuruluş Şartları f) Kurucularının müflis olmaması ve Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması
 • 7. Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri Şube Aracı kurum şubeleri aracı kurumun sahip olduğu yetki belgelerinin kapsamına giren bütün konularda faaliyette bulunabilirler. İrtibat Bürosu İrtibat bürolarının faaliyetleri aracı kurumu ve yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerini tanıtmak ve alım satım emirlerini aracı kuruma iletmekle sınırlıdır.
 • 8. Aracı Kurumların Merkez Dışı Örgütleri Acenta Aracı kurumlar, bankalarla imzalayacakları acentelik sözleşmesi çerçevesinde ve sözleşmede belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığı ile alacakları emirler doğrultusunda sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler.
 • 9. Aracı Kurulumların Merkez Dışı Örgütleri Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar,  Acente sıfatıyla; alım satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmek, halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında taleplerin toplanması ve aracı kuruma iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti verebilir  Acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgelerine sahipse bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütebilir.  Yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahipse bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen döküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve faaliyetin tanıtımını yapabilir.
 • 10. Aracı Kurulumların Faaliyetleri Aracı Kuruluşlar Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi alarak aşağıda belirtilen faaliyetleri yapabilirler:  Halka Arza Aracılık Faaliyetleri  Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık Faaliyetleri  Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetleri
 • 11. Halka Arz • Halka Arz: Sermaye piyasası araçlarının satın alınması için her türlü yoldan halka çağrıda bulunulmasını; halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesini; hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesini; bu Kanuna göre halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışını ifade eder. SPK md:3
 • 12. Halka Arz Yöntemleri Mevcut hisse senetlerinin satışı: Şirket hissedarları, ellerinde bulundurdukları hisse senetlerinin bir kısmını Borsada ya da Borsa dışında halka arz edebilir. Sermaye artırımı yoluyla halka arz: Şirketler, sermaye artırımı yoluyla yeni hisse senedi ihraç ederek finansman kaynağı sağlayabilir. İki yöntemin bir arada kullanılması: Şirketler yukarıda belirtilen iki yöntemi birlikte kullanabilir. Böylece hem ortak hisse senetleri satışından gelir elde eder, hem de şirket finansman kaynağı sağlar
 • 13. Halka Arz Koşulları  Sermayenin ödenmiş olması  Asgari halka açıklık oranının sağlanmış olması  Hisselerin devri ve tedavülü önünde herhangi bir engel bulunmaması  Yönetim kurulunun esas sözleşmenin sermaye maddesinde değişiklik tasarısı hazırlaması ve değişiklik için SPK' dan onay alması  Şirket genel kurulunun sermayenin artırılmasına ve yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına karar vermesi
 • 14. İhraç İhraç: Bu Kanunun uygulanmasında ihraç, sermaye piyasası araçlarının ihraççılar tarafından çıkarılıp, halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satışıdır. SPK md:3
 • 15. Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık Menkul kıymet alım satımına aracılık, ilgili mevzuata uygun olarak daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıylave ticari amaçla alım satımını ifade eder. Aracı kurumlar, müşteri ile çerçeve sözleşme imzaladıktan sonra müşterilerinden sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin emirleri kabul edebilirler
 • 16. Menkul Kıymet Alım-Satımına Aracılık Aracı kurumlar alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerine sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı ve sözlü bilgi verebilirler Bu haller yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında sayılmaz. Ancak sunulan bilgilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişi, grup ya da portföyün ihtiyaçlarının karşılanması amacını taşımaması ve karşılığında ilave herhangi bir maddi menfaat temin edilmemesi gerekir.
 • 17. Türev Araçların Alım-Satımına Aracılık Türev Araçların alım satımına aracılık faaliyeti, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların aracı sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder.
 • 18. Aracı Kurumların Yapabilecekleri ve Yapamayacakları İşler Aracı Kuruluşların Yapabilecekleri İşler Kurul kaydına alınmış veya alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık etmek İhraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık yapmak Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak Yatırım danışmanlığı yapmak Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım ve satımını yapmak Finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mal ve kıymetli madenlere dayalı vadeli işlem sözleşmesi yapılmasına aracılık yapmaktır Aracı kuruluşların yapabilecekleri faaliyetlerle ilgili olarak SPK'dan ve İMKB'den ayrı ayrı izin almaları gerekmektedir
 • 19. Aracı Kurumların Yapabilecekleri ve Yapamayacakları İşler Aracı Kuruluşların Yapamayacakları İşler Mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, aracılık amacıyla alıp sattıkları sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak borçlanmayı temsil eden sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramazlar. Kendi hisse senetlerini temsil eden depo edilen menkul kıymet sertifikaları ihraç edemezler. Ticari amaçlı kıymetli madenler, döviz ve gayrimenkul alım satımında bulunamazlar. Kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemleri yapamazlar. Kurul’dan icrası için izin alınan faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler
 • 20. Aracı Kurumların Yapabilecekleri ve Yapamayacakları İşler Aracı Kuruluşların Yapamayacakları İşler Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad müşteri aracı kurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamazlar Fiktif hesap açamazlar, işlemlerini kayıt dışı bırakamazlar ve gerçek mahiyetine uygun düşmeyen kayıtlar tesis edemezler Yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket edemez ve işlemlerde bulunamazlar, müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar ve herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamazlar. MUTAD: Olağan, Alışılmış FİKTİF: Hayali
 • 21. Aracı Kurumların Müşteri İlişkilerinde Uyacakları Kurallar Müşteri Menfaatlerini Gözetme Kuralı Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi Müşteriyi Tanıma Kuralı Çıkar Çatışmaları Kuralı Sır Saklama Kuralı Bilgi Verme Kuralı Saydamlık İlkesi Müşteri Talimatlarına Uyma Kuralı