SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
Download to read offline
Vervuiling oppervlaktewater door
gewasbeschermingsmiddelen,
eenvoudig en doeltreffend
op te lossen?
Phytofar 2012 - 2013
2
Eenvoudige maatregelen
beperken spectaculair
de vervuiling van
oppervlaktewater
3
Vervuiling oppervlaktewater
1. Probleem?
2. Oorzaken?
3. Gevolgen?
4. Aanbevelingen?
4
Vervuiling oppervlaktewater
1. Probleem?
5
EU Kaderrichtlijn Water
Tegen 2015 moet oppervlaktewater een “goede ecologische toestand” hebben
= concentratie actieve stof in het oppervlaktewater mag niet giftig zijn voor het waterleven
ACUTE TOXICITEIT: MAC-waarde (Maximum Admissible Concentration); ng/l
CHRONISCHE TOXICITEIT: PNEC-waarde (Predicted No Effect Level); ng/l
(berekend op basis van ecotox-gegevens (vissen, algen en daphnia))
Als de gemeten concentratie :
< drempelwaarde ok
> drempelwaarde negatieve gevolgen voor waterleven
* drempelwaarde is specifiek voor elke actieve stof
Oppervlaktewater
6
En het drinkwater?
Drinkwaternorm
0,1 µg/l (0,5 µg/l voor totaal van alle a.i.’s)
hoge kostprijs om te verwijderen
soms onmogelijk om te verwijderen
In bepaalde gebieden wordt drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater
Indien overschrijding
1 gram/liter (g/l) = 1 promille = 1 deeltje / duizend
1000 X lager
µg en ng : minder dan niets!
1000 X lager
1000 X lager
1 milligram/liter (mg/l) = 1 ppm = 1 deeltje / miljoen
1 microgram/liter (µg/l) = 1 ppb = 1 deeltje / miljard
1 nanogram/liter (ng/l) = 1 ppt = 1 deeltje / biljoen
7
0,35 promille alcohol in het bloed
1 ppm residu in groenten en fruit
= 1 g per 1 miljoen liter water (= 1.000m3 water)
= 4 mm op 100 x de omtrek van de aarde
= 1 hartslag op 31 700 jaar
8
Aantal gewasbeschermingsmiddelen
teruggevonden per meetplaats in 2010
9
Aantal gewasbeschermingsmiddelen
teruggevonden per meetplaats in 2011
Frankrijk
Noordzee
-0 10 20 30 405
Kilometers
Aantal bestrijdingsmiddelen per meetplaats
1 - 15
16 - 25
26 - 35
36 - 50
10
Aantal actieve stoffen met PNEC-overschrijdingen
per meetplaats in 2010
11
Aantal actieve stoffen met PNEC-overschrijdingen
per meetplaats in 2011
Frankrijk
Noordzee
-0 10 20 30 405
Kilometers
Potentiële chronische effecten - aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor de gemiddelde norm of PNEC wordt overschreden
1 - 2
3 - 4
5 - 8
9 - 15
geen overschrijdingen voor de gemonitorde bestrijdingsmiddelen
12
Aantal actieve stoffen met MAC-overschrijdingen
per meetplaats in 2010
13
Aantal actieve stoffen met MAC-overschrijdingen
per meetplaats in 2011
Frankrijk
Noordzee
-0 10 20 30 405
Kilometers
Potentiële acute effecten - aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor de maximum norm of MAC wordt overschreden
geen overschrijdingen voor de gemonitorde bestrijdingsmiddelen
1 - 2
3 - 4
5 - 8
9 - 13
14
Drinkwaterproductie: meetresultaten
van herbiciden in het IJzerbekken (VMW) - 2010
Limiet voor drinkwater aan de kraan: 0.1 µg/l
15
Vervuiling oppervlaktewater
2. Oorzaken?
16
HOE KUNNEN BESTRIJDINGSMIDDELEN IN OPPERVLAKTE- EN
GRONDWATER TERECHT KOMEN :
Schema : Sabine Beernaerts, CODA –Tervuren, 2003
Vervuiling oppervlaktewater
Grondwater
Spuitnevel
PuntvervuilingSpuittechniek
DIRECTE VERLIEZEN OF PUNTVERVUILING
Product dat tijdens de manipulatie terecht
komt op verharde oppervlakten (beton, …) is
zeer gevoelig voor afspoeling naar riolering
en waterlopen
Ondoorlaatbare oppervlakten (beton, asfalt, klinkers,…)
Oppervlakte-
water
Infiltratie
Uitspoeling
Afspoeling
Erosie
Drainage
17
4. Verzegeling: 2 ml van product met 50 % = 1 g ai
1. Kleine oorzaken ………… GROTE GEVOLGEN: Vervuiling waterloop
1 m breed / 0,5 m diep
(0,1 µg/l)
2. Morsen: 10 ml van product met 50 % ai = 5 g ai
100 km
3. Lekkende dop: gedurende 10 min = 3 g ai
60 km
100 km5 bussen = 10 ha…………  5 g ai
20 km1 bus = 2 ha………………  1 g ai
Vervuiling oppervlaktewater
18
Weggooien verzegeling - verpakking
Vervuiling oppervlaktewater
.
.
19
Slecht gespoelde verpakkingen
Vervuiling oppervlaktewater
.
20
Vervuiling oppervlaktewater
Morsen tijdens voorbereiding – overlopen
van vat tijdens vullen
21
Overlopen van vat tijdens vullen
Vervuiling oppervlaktewater
.
22
Verliezen tijdens vullen
Vervuiling oppervlaktewater
.
23
Vervuiling oppervlaktewater
Lozen van overschotten of spoelwater
.. .
24
Spuiten over grachtkanten, bermen, ….
Vervuiling oppervlaktewater
. .
Druppelinslag maakt
bodemdeeltjes los
Afspoeling van water + GBM
en transport van bodemdeeltjes + GBM
door het afstromende water (erosie)
Waterloop
Verslempte
of water-
verzadigde
bodem
AFSPOELING EN EROSIE VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN?
TOPPS-PROWADIS Stakeholder workshop, 2012
Vervuiling oppervlaktewater
25
Afspoeling en erosie
Vervuiling oppervlaktewater
Bron: inagro
.
26
27
Vervuiling oppervlaktewater
3. Gevolgen?
28
Gevolgen?
1. Mogelijke schade aan milieu
2. Negatief imago van de gewasbescherming en landbouw
in het algemeen (vb. vervuiling van drinkwater -> consument!)
3. Steeds strengere regels en normen die moeten nageleefd worden
(cfr MAP 4)
Verkoop, advies en gebruik, cfr. fytolicentie, bufferzones
Extra kosten, extra werk en administratie
4. Verdwijnen van producten
Geen doeltreffende gewasbescherming geeft lagere opbrengsten met meer
werk
Problemen met resistentiemanagement
Competitiviteit tov. andere productiegebieden
Extra kosten, extra werk (vb. schoffelen)
29
Vervuiling oppervlaktewater
4. Aanbevelingen?
30
De directe verliezen (puntvervuilingen) zorgen
voor de grootste fractie van de vervuiling
Informatie en advies zijn noodzakelijk, maar vooral
gebruik van gezond verstand
Puntvervuilingen worden sterk teruggedrongen
door naleven van een aantal eenvoudige regels
Aanbevelingen
31
VOOR de behandeling
TIJDENS de behandeling
NA de behandeling
Aanbevelingen
32
Controleer de goede werking en afstelling van het spuittoestel
• onmiddellijk lekken herstellen
• zorg voor een duidelijke en goedwerkende drukmeter
• deelname aan de wettelijke controles
Spoel grondig de lege verpakkingen en giet spoelwater in de spuittank
• let op de verzegeling
• spoel ook de afsluitdoppen van de bussen
Vermijd overlopen van de tank
• blijf steeds aanwezig tijdens vullen
• volumemeter op vulleiding
Bereken nauwkeurig de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof
Lees aandachtig het etiket - o.a. naleven bufferzones,
beperkingen erosiegevoelige percelen, ….
Kies een veilige vulplaats, indien mogelijk speciaal daarvoor voorzien en
verwijderd van oppervlaktewater
Voor de behandeling
35
Vermijd drift
• Niet behandelen bij veel wind
• Behandel ‘s avonds of ‘s morgensvroeg (windstil)
• Kies de juiste spuitdoppen met bijhorende spuitdruk
Behandel enkel het te beschermen gewas
• Bufferzones naleven. Verplicht 1 m minimum bij
akkergewassen of 3 m minimum bij verticale teelten
• Let op voorgeschreven beperkingen voor erosiegevoelige teelten
• Niet over spuiten op grachtkanten, bermen
• Gebruik eventueel kantdop
• Recht aanzetten bij de perceelsranden
• ….
Tijdens de behandeling
37
Inwendige reiniging van het spuittoestel - spoelwatertank
• Werk met opeenvolgende spoelbeurten – verdunningen op het veld
• Spuit over het reeds behandelde gewas
• Breng enkel verdunde spuitvloeistof terug mee naar het bedrijf
Lozing van restvloeistof –
spoelwater blijkt één van
de belangrijkste bronnen
van puntvervuiling
Na de behandeling
40
Uitwendige reiniging van het spuittoestel
• Op het veld : wissel de spoelplaats af
• Op het bedrijf : op een speciale spoelplaats waar het
reinigingswater kan opgevangen worden om later verwijderd
te worden
Verzamel de lege gespoelde verpakkingen
• Verpakkingen niet afsluiten
• Verzamel ook zegels en de afsluitdoppen (afzonderlijke zak)
• Bewaar de lege verpakkingen in de speciale Phytofar-Recover zakken op een
droge en veilige plaats
Opruimen van de restfractie
• Enkel de verdunde restfractie die niet kan verspoten worden, meebrengen naar
het bedrijf
• Biofilter – fytobak (wettelijk kader wordt geregeld)
• Sentinel
Na de behandeling
41
Verwerking reinigingswater, spuitoverschotten, …
• Fytobak
• Biofilter
Fytobak bij landbouwer Vercruysse (Kortrijk)
Na de behandeling
Biofilter bij pcfruit
42
biofilter en fytobak zijn
niet geschikt voor grotere
hoeveelheden vervuild
water of voor hoge chemische
vuilvrachten
verwerking door Sentinel gaat
veel sneller (1 m³ / 4 uur)
open systeem: gezuiverd water
kan hergebruikt worden
Sentinel-project van Phytofar,
Volsog en Inagro
Sentinel
Na de behandeling
Aardappeldrempeltjes
Grasbufferstroken
Minimale
bodembewerkingen Bodembedekker
Wilgenteendam Poel
Mogelijke maatregelen afspoeling en erosie
 Verhogen infiltratiecapaciteit
 Afremmen van het afstromende water
Bron: inagro
43
44
Acties ondernomen door Phytofar
www.phytofar.be
45
Vervuiling oppervlaktewater door
gewasbeschermingsmiddelen :
eenvoudig en doeltreffend op te lossen!
DANK U VOOR
UW AANDACHT!
Phytofar 2012-2013
Bronnen foto’s: Topps-Life, Phytofar, pcfruit, Inagro, Delvano

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Presentatie phytofar puntvervuiling 12092012

 • 1. Vervuiling oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen, eenvoudig en doeltreffend op te lossen? Phytofar 2012 - 2013
 • 2. 2 Eenvoudige maatregelen beperken spectaculair de vervuiling van oppervlaktewater
 • 3. 3 Vervuiling oppervlaktewater 1. Probleem? 2. Oorzaken? 3. Gevolgen? 4. Aanbevelingen?
 • 5. 5 EU Kaderrichtlijn Water Tegen 2015 moet oppervlaktewater een “goede ecologische toestand” hebben = concentratie actieve stof in het oppervlaktewater mag niet giftig zijn voor het waterleven ACUTE TOXICITEIT: MAC-waarde (Maximum Admissible Concentration); ng/l CHRONISCHE TOXICITEIT: PNEC-waarde (Predicted No Effect Level); ng/l (berekend op basis van ecotox-gegevens (vissen, algen en daphnia)) Als de gemeten concentratie : < drempelwaarde ok > drempelwaarde negatieve gevolgen voor waterleven * drempelwaarde is specifiek voor elke actieve stof Oppervlaktewater
 • 6. 6 En het drinkwater? Drinkwaternorm 0,1 µg/l (0,5 µg/l voor totaal van alle a.i.’s) hoge kostprijs om te verwijderen soms onmogelijk om te verwijderen In bepaalde gebieden wordt drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater Indien overschrijding
 • 7. 1 gram/liter (g/l) = 1 promille = 1 deeltje / duizend 1000 X lager µg en ng : minder dan niets! 1000 X lager 1000 X lager 1 milligram/liter (mg/l) = 1 ppm = 1 deeltje / miljoen 1 microgram/liter (µg/l) = 1 ppb = 1 deeltje / miljard 1 nanogram/liter (ng/l) = 1 ppt = 1 deeltje / biljoen 7 0,35 promille alcohol in het bloed 1 ppm residu in groenten en fruit = 1 g per 1 miljoen liter water (= 1.000m3 water) = 4 mm op 100 x de omtrek van de aarde = 1 hartslag op 31 700 jaar
 • 9. 9 Aantal gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden per meetplaats in 2011 Frankrijk Noordzee -0 10 20 30 405 Kilometers Aantal bestrijdingsmiddelen per meetplaats 1 - 15 16 - 25 26 - 35 36 - 50
 • 10. 10 Aantal actieve stoffen met PNEC-overschrijdingen per meetplaats in 2010
 • 11. 11 Aantal actieve stoffen met PNEC-overschrijdingen per meetplaats in 2011 Frankrijk Noordzee -0 10 20 30 405 Kilometers Potentiële chronische effecten - aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor de gemiddelde norm of PNEC wordt overschreden 1 - 2 3 - 4 5 - 8 9 - 15 geen overschrijdingen voor de gemonitorde bestrijdingsmiddelen
 • 12. 12 Aantal actieve stoffen met MAC-overschrijdingen per meetplaats in 2010
 • 13. 13 Aantal actieve stoffen met MAC-overschrijdingen per meetplaats in 2011 Frankrijk Noordzee -0 10 20 30 405 Kilometers Potentiële acute effecten - aantal bestrijdingsmiddelen waarvoor de maximum norm of MAC wordt overschreden geen overschrijdingen voor de gemonitorde bestrijdingsmiddelen 1 - 2 3 - 4 5 - 8 9 - 13
 • 14. 14 Drinkwaterproductie: meetresultaten van herbiciden in het IJzerbekken (VMW) - 2010 Limiet voor drinkwater aan de kraan: 0.1 µg/l
 • 16. 16 HOE KUNNEN BESTRIJDINGSMIDDELEN IN OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER TERECHT KOMEN : Schema : Sabine Beernaerts, CODA –Tervuren, 2003 Vervuiling oppervlaktewater Grondwater Spuitnevel PuntvervuilingSpuittechniek DIRECTE VERLIEZEN OF PUNTVERVUILING Product dat tijdens de manipulatie terecht komt op verharde oppervlakten (beton, …) is zeer gevoelig voor afspoeling naar riolering en waterlopen Ondoorlaatbare oppervlakten (beton, asfalt, klinkers,…) Oppervlakte- water Infiltratie Uitspoeling Afspoeling Erosie Drainage
 • 17. 17 4. Verzegeling: 2 ml van product met 50 % = 1 g ai 1. Kleine oorzaken ………… GROTE GEVOLGEN: Vervuiling waterloop 1 m breed / 0,5 m diep (0,1 µg/l) 2. Morsen: 10 ml van product met 50 % ai = 5 g ai 100 km 3. Lekkende dop: gedurende 10 min = 3 g ai 60 km 100 km5 bussen = 10 ha…………  5 g ai 20 km1 bus = 2 ha………………  1 g ai Vervuiling oppervlaktewater
 • 18. 18 Weggooien verzegeling - verpakking Vervuiling oppervlaktewater . .
 • 20. 20 Vervuiling oppervlaktewater Morsen tijdens voorbereiding – overlopen van vat tijdens vullen
 • 21. 21 Overlopen van vat tijdens vullen Vervuiling oppervlaktewater .
 • 23. 23 Vervuiling oppervlaktewater Lozen van overschotten of spoelwater .. .
 • 24. 24 Spuiten over grachtkanten, bermen, …. Vervuiling oppervlaktewater . .
 • 25. Druppelinslag maakt bodemdeeltjes los Afspoeling van water + GBM en transport van bodemdeeltjes + GBM door het afstromende water (erosie) Waterloop Verslempte of water- verzadigde bodem AFSPOELING EN EROSIE VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN? TOPPS-PROWADIS Stakeholder workshop, 2012 Vervuiling oppervlaktewater 25
 • 26. Afspoeling en erosie Vervuiling oppervlaktewater Bron: inagro . 26
 • 28. 28 Gevolgen? 1. Mogelijke schade aan milieu 2. Negatief imago van de gewasbescherming en landbouw in het algemeen (vb. vervuiling van drinkwater -> consument!) 3. Steeds strengere regels en normen die moeten nageleefd worden (cfr MAP 4) Verkoop, advies en gebruik, cfr. fytolicentie, bufferzones Extra kosten, extra werk en administratie 4. Verdwijnen van producten Geen doeltreffende gewasbescherming geeft lagere opbrengsten met meer werk Problemen met resistentiemanagement Competitiviteit tov. andere productiegebieden Extra kosten, extra werk (vb. schoffelen)
 • 30. 30 De directe verliezen (puntvervuilingen) zorgen voor de grootste fractie van de vervuiling Informatie en advies zijn noodzakelijk, maar vooral gebruik van gezond verstand Puntvervuilingen worden sterk teruggedrongen door naleven van een aantal eenvoudige regels Aanbevelingen
 • 31. 31 VOOR de behandeling TIJDENS de behandeling NA de behandeling Aanbevelingen
 • 32. 32 Controleer de goede werking en afstelling van het spuittoestel • onmiddellijk lekken herstellen • zorg voor een duidelijke en goedwerkende drukmeter • deelname aan de wettelijke controles Spoel grondig de lege verpakkingen en giet spoelwater in de spuittank • let op de verzegeling • spoel ook de afsluitdoppen van de bussen Vermijd overlopen van de tank • blijf steeds aanwezig tijdens vullen • volumemeter op vulleiding Bereken nauwkeurig de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof Lees aandachtig het etiket - o.a. naleven bufferzones, beperkingen erosiegevoelige percelen, …. Kies een veilige vulplaats, indien mogelijk speciaal daarvoor voorzien en verwijderd van oppervlaktewater Voor de behandeling
 • 33. 35 Vermijd drift • Niet behandelen bij veel wind • Behandel ‘s avonds of ‘s morgensvroeg (windstil) • Kies de juiste spuitdoppen met bijhorende spuitdruk Behandel enkel het te beschermen gewas • Bufferzones naleven. Verplicht 1 m minimum bij akkergewassen of 3 m minimum bij verticale teelten • Let op voorgeschreven beperkingen voor erosiegevoelige teelten • Niet over spuiten op grachtkanten, bermen • Gebruik eventueel kantdop • Recht aanzetten bij de perceelsranden • …. Tijdens de behandeling
 • 34. 37 Inwendige reiniging van het spuittoestel - spoelwatertank • Werk met opeenvolgende spoelbeurten – verdunningen op het veld • Spuit over het reeds behandelde gewas • Breng enkel verdunde spuitvloeistof terug mee naar het bedrijf Lozing van restvloeistof – spoelwater blijkt één van de belangrijkste bronnen van puntvervuiling Na de behandeling
 • 35. 40 Uitwendige reiniging van het spuittoestel • Op het veld : wissel de spoelplaats af • Op het bedrijf : op een speciale spoelplaats waar het reinigingswater kan opgevangen worden om later verwijderd te worden Verzamel de lege gespoelde verpakkingen • Verpakkingen niet afsluiten • Verzamel ook zegels en de afsluitdoppen (afzonderlijke zak) • Bewaar de lege verpakkingen in de speciale Phytofar-Recover zakken op een droge en veilige plaats Opruimen van de restfractie • Enkel de verdunde restfractie die niet kan verspoten worden, meebrengen naar het bedrijf • Biofilter – fytobak (wettelijk kader wordt geregeld) • Sentinel Na de behandeling
 • 36. 41 Verwerking reinigingswater, spuitoverschotten, … • Fytobak • Biofilter Fytobak bij landbouwer Vercruysse (Kortrijk) Na de behandeling Biofilter bij pcfruit
 • 37. 42 biofilter en fytobak zijn niet geschikt voor grotere hoeveelheden vervuild water of voor hoge chemische vuilvrachten verwerking door Sentinel gaat veel sneller (1 m³ / 4 uur) open systeem: gezuiverd water kan hergebruikt worden Sentinel-project van Phytofar, Volsog en Inagro Sentinel Na de behandeling
 • 38. Aardappeldrempeltjes Grasbufferstroken Minimale bodembewerkingen Bodembedekker Wilgenteendam Poel Mogelijke maatregelen afspoeling en erosie  Verhogen infiltratiecapaciteit  Afremmen van het afstromende water Bron: inagro 43
 • 39. 44 Acties ondernomen door Phytofar www.phytofar.be
 • 40. 45 Vervuiling oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen : eenvoudig en doeltreffend op te lossen!
 • 41. DANK U VOOR UW AANDACHT! Phytofar 2012-2013 Bronnen foto’s: Topps-Life, Phytofar, pcfruit, Inagro, Delvano