SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Implementació de la perspectiva de
gènere en la investigació
Translated from Spanish to Catalan - www.onlinedoctranslator.com
ÍNDEX
Perspectiva
de gènere en
la recerca
Sexe: designa diferències físiques,
anatòmiques i fisiològiques, diferències
anatòmiques i fisiològiques, classificant
els éssers vius en éssers vius en
femenins, mascles i intersexuals.
Perspectiva
de gènere en
la recerca
Gènere: construcció social i cultural de
dones i homes, de feminitat i
masculinitat. Ha anat evolucionant amb
el temps I hi ha diferències entre
cultures i països.
Perspectiva
de gènere en
la recerca
Dimensió de gènere: fa referència al
qüestionament de les normes i estereotips
de gènere en el contingut de l'R+D+i, i té en
compte les necessitats i els rols de dones i
homes, tots dos canviant amb el temps.
Depenent de la investigació en qüestió, pot
incloure una anàlisi de gènere, sexe o tots
dos.
Perspectiva
de gènere en
la recerca Recerca sensible al gènere: té en compte les
diferències entre homes i dones en tots els
aspectes de la recerca, des de la idea, la
formulació de preguntes de recerca, objectius i
metodologies, fins als resultats i la seva
presentació. També promou la participació
igualitària de dones i de dones i homes en la
recerca. recerca. També té en compte les
persones transgènere i transgènere i
transsexuals.
Raons per
incloure la
perspectiva de
gènere
RAÓ
contribuir a l’avanç del coneixement
construint un coneixement que no
perpetui les desigualtats, sinó que
produeix un anàlisis de major qualitat
científica, innovació i utilitat social.
1
RAÓ
per limitar la influència del biaix
inconscient en la nostra investigació
(Cruz-Castro 2021; DellaGiusta2020;
Rippon 2019) i es basen en l'evidència
de les dades, en lloc de les opinions
basades en estereotips de gènere que,
com mostren els estudis, afecten a totes
les persones.
2
RAÓ
Perquè és un mandat regulador integrar
un enfocament de transversalitat de
gènere a la ciència; gènere en el
contingut; paritat en equips i comitès
(UE H2020 i ERC; Lleis 3/2007 i
14/2011).
3
gendered innovations
Replantejar-se les prioritats i
els resultats de recerca
1. Com influeixen les normes de gènere a les prioritats?
2. Quines preocupacions sobre el sexe i el gènere han guiat les
prioritats escollides i com podrien conformar o limitar l’agenda?
3. A qui beneficiarà la investigació i a qui deixarà fora? Les pràctiques
establertes i les prioritats de l’organisme de finançament fomenten
les innovacions en matèria de gènere?
4. Es necessiten noves dades per prendre decisions sobre les prioritats
de finançament?
Related Case Studies
Genetics of Sex Determination
Heart Disease in Diverse Populations
HIV Microbicides
Human Thorax Model
Inclusivament Crash Test Dummies
Making Machines Talk
Nanotechnology-Based Screening for HPV
Prescription Drugs
Repensar conceptes i
teories
1.Quines “suposicions de fons” sobre el sexe i el gènere (si n'hi ha) conformen o
estan arrelades en els conceptes i les teories del camp?
2.Quines són les implicacions dels conceptes i les teories sobre sexe i gènere per a la
manera com es duu a terme la investigació en aquest camp, és a dir, l'elecció dels
temes de recerca, els mètodes utilitzats, el que compta com a prova i com s'hi
interpreta? Com contribueixen aquests conceptes i teories a la formulació de
preguntes de recerca? Els investigadors assumeixen que el sexe i el gènere són
fixos i binaris (vegeuAnàlisi del sexe i Anàlisi del sexe en espècies hermafrodites?
Els investigadors assumeixen que el sexe i el gènere estan separats o tenen en
compte les formes en què el sexe i el gènere poden interactuar (vegeu Estudi de
cas:dolor crònic)?
Repensar conceptes i
teories
3. Quines qüestions relacionades amb el sexe i el gènere no s'estan abordant, o
s'estan malinterpretant o tergiversant, com a resultat de com s'emmarquen els
conceptes i les teories en aquest camp? Per exemple, el concepte de "conductor fora
de posició" exclou determinades persones com a part de la població per a la qual
dissenyen els enginyers (vegeu l'estudi de cas: maniquins de proves de xoc
inclusius).
4. Hi ha conflictes entre les suposicions que es fan sobre el sexe i el gènere (dins els
conceptes i teories existents en aquest camp) i les proves i comprensions pertinents
disponibles sobre el sexe i el gènere? Com s'han de reformular els conceptes i les
teories per tenir en compte les noves proves?
Repensar conceptes i
teories
5. Com aporten els nous conceptes o teories noves proves?
6. Obren aquests conceptes i teories espais per a les innovacions en matèria de
gènere?
Related Case Studies
Dietary Assessment Method
Genetics of Sex Determination
Heart Disease in Diverse Populations
Inclusivament Crash Test Dummies
Osteoporosi Research in Men
Textbooks
Chronic Pain
Formulació de preguntes de
recerca
1. Quin és l'estat actual dels coneixements sobre sexe i gènere (normes, identitats o
relacions) en un àmbit determinat de recerca o desenvolupament?
2. Què és el que no sabem per no analitzar el sexe i el gènere?
3. Com han funcionat el sexe i el gènere per limitar les preguntes de recerca
plantejades en aquest camp? Per exemple, l'angiografia coronària és una eina
potent de diagnòstic per avaluar la malaltia arterial coronària, però pot causar
complicacions hemorràgiques, especialment en les dones. Els investigadors es
van preguntar com l'angiografia es podia fer més segura i van dissenyar i patentar
nous catèters i procediments per permetre l'angiografia des de l'artèria radial en
lloc de l'engonal. Aquest canvi redueix les hemorràgies en tots els casos (vegeu
l'estudi de cas:Cardiopaties en poblacions diverses).
Formulació de preguntes de
recerca
4. S'han fet suposicions sobre el sexe i el gènere? Estan justificades a la llum de les
proves disponibles? Són invàlids els supòsits en què es basen aquestes preguntes de
recerca quan se sotmeten a una anàlisi crítica? Per exemple, les suposicions culturals
sobre la diferència de gènere poden portar les empreses a comercialitzar productes
"específics per a cada sexe" -en un cas, una pròtesi de genoll específic per a cada
sexe- que poden no ser la millor opció per als consumidors ( vegeu l'estudi de cas:De-
Gendering the Knee). Els investigadors han assumit un binari de sexe o gènere? Per
exemple, investigacions recents suggereixen que algunes persones transsexuals
poden tenir més risc de patir cardiopaties, però els pacients transsexuals no solen ser
objecte de recerca en aquest camp (vegeu Estudi de cas:Cardiopaties en poblacions
diverses).
Formulació de preguntes de
recerca
5. S'ha deixat fora algun grup de subjectes de recerca potencialment rellevant (per exemple, animals
femella a la recerca farmacològica, dones i persones de gènere divers en la biologia de sistemes,
dones embarassades i persones de talla gran a l'enginyeria de automoció)? (Vegeu els estudis de
casos:Prescription Drugs,Systems Biology, andInclusivament Crash Test Dummies).
6. Quines preguntes de recerca conduirien a dissenys i mètodes de recerca més sòlids? Per
exemple, en els estudis sobre diferenciació sexual, els genetistes han posat de manifest les
deficiències dels models científics que presentaven la via de desenvolupament femenina com a
“passiva”. En qüestionar els supòsits de passivitat, els investigadors van formular preguntes noves
sobre la via de desenvolupament ovàrica. Els nous descobriments suggereixen ara que tant el
desenvolupament femení com el masculí són processos actius intervinguts per gens (vegeuGenetics
of Sex Determination).
Sex
Dissemina't
Identify
problem
Design
research
Collect
data
Analyze
• Sex mai play a role in all studies involving human or non-human animals
• Performeu a la literatura review per a la identify how sexe com a rellevància per a la vostra investigació
(Moerman et al., 2009).
• Consider whether sex is acovariate, confounder, or explanatory variable
• Consider what sex-related characteristics són rellevància per la seva study (eg genetic, physiological,
hormonal, anthropometric, biomechanical, injury thresholds, levels of pain tolerance, etc.)(Tannenbaum et
al., 2019)
• Consider how sex-related factorsinteract with gender, ethnicity, age, socioeconomic status, lifestyle, etc.
• Consider what opportunities have been missed in the past a result of failing toanalyzesex
• Sex mai serveix a directexplanatory factor or act as a potential
modulatorfor associations between other factors; drawing a causal
diagrama helps make underlying assumptions explicit (see eg
Buckley et al. 2017)
• In experimental studies, considereu factorial designs per reduir el
sample size requerit per sex-based comparisons (Buchet al. 2017;
Miller et al. 2019)
• Considereu how sex should be conceptualised in data collection;
does your research concern physiological, hormonal,
anthropometric, or biomechanical aspects? (Tannenbaum et al.,
2019)
• In longitudinal research, consideri que hi ha reproductive history
mai influence the cohort under investigation; will, eg, data
acquisition be impacted if femals get pregnant during the study?
• Considereu how to collect information onintersex
subjectsandhermaphrodite animals
• Inclou adequat numbers of femals i mals and, where relevant,
intersex or hermaphrodites of different configurations in research
samples
• Record information on factors thatintersectwith sex (eg age, life-
style, socioeconomic status)
• In experiments, considereu que el sexer researcher és molt impact
research outcomes (Chapman et al. 2018)
• In survey research,questions about gendershould not be used as
proxy for birth sex
• In product and systems design, data collection should pay careful
attention to anthropometric, biomechanical, and physiological
factors that vary by sex(Tannenbaum et al., 2019;Jingwenet al.
2012)
• Examine overlaps between andvariations within groups of different sexes(see, eg,Maneyet al., 2016)
• Considereu el seu source d'anys differents observed, incloent-hi el rol d'environmental, genètic, hormonal, or
anthropometric factors
• When examining sex differences, adjust for possible intersecting and confounding factors (eg age).Overlooking
confounding factors mai result in overemphasising sex differences
• In longitudinal studies, examine how observed sex variations evolve over time
• Analyzehow observed sex differences may vary byfactors such as age, ethnicity, socioeconomic status
• Report the sex of your subjects, even in single-sex studies
• Report the sex distribution of the cells, animals, or human
subjects
• Report how information on sex was obtained
• Disaggregate reported results by sex
• Ensure thatles variacions següents són visualitzades in the
tables, figures, and conclusions
• Avoid overemphasising sex differences. Ara observed sex
differences of practical significance? (Maneyet al., 2016;
Ribbon et al., 2014)
• Report all results: positive, negative, and inconclusive
• Considereu following the SAGER publication guidelines
(Heidariet al., 2016).
ANALYZING SEX
enhances all phases of research
Analizing sex
AnimalResearch
Chronic Pain
Colorectal Cancer
De-Gendering the Knee
Dietary Assessment
Environmental Chemicals
Exploring Markets for Assistiu Technology for the
Elderly
Genetics ofSexDetermination
HeartDissenyeuin DiversePopulations
HIVMicrobicides
HumanThorax Model
InclusivamentCrashTestDummies
MakingMachinesTalk
MarineScience
Nutrigenomics
OsteoporosiResearchinMen
Prescription Drugs
Stem Cells
Systems Biology
Gendre
Dissemina't
Identify
problem
Design
research
Collect
data
Analyze
• Gender mai play a role in all studies involving humans (Tannenbaum et al., 2019).
• Perform literature searches with terms adequats per "gender" and “sex”(Oertelt-Prigione et al., 2010).
• Considerethe project's rellevance in relation to differentgender identities, norms, and relations.
• Considererelevant factors intersecting with gender(age, socio-economic status, ethnicity, etc.).
• Reflect upon yourown gender assumptions in relation to the project.
• Consider what opportunities mai be missed by failing to analyse gender and intersecting factors
.
• Consider how toinvolve diverse groups of research subjects/end-
users in the project life-cycle to ensure inclusive solutions.
• Consider que els mètodes (qualitative and quantitative) són suited
per examinar les dimensions generals de la rellevància del
projecte.
• Useu appropriate sample sizes for gender comparison (Sell, 2017).
• Whenmeasuring gender in survey research, ensure that your
instrument has been psychometrically validated in the target
population (Steenkamp & Baumgartner, 1998).
• Inspect youranalytical concepts, categories, and theoretical
modelsfor misguided or stereotypical assumptions.
• Considere the riskof stereotyping or excluding relevant groups.
• Collect data across gender characteristics (eg gender norms,
gender identities, and gender relations) and intersecting factors.
• In survey research, usethe two-step approachto collectdata on
gender identity and birth sex (Deutsch et al 2013). Ensure that all
participantsfeel safe disclosing their gender identity.
• Ensure equal access for women, men and gender-diverse
individuals. Is oversampling needed to ensure asufficient number
of gender-diverse participants?(Vaughan, 2017).
• Consider how gender relations between researchers i participants
mai impact data collection (Chapman et al. 2018).
• Conduct analyses of relevant factors related togender norms, gender identity, and gender relations(Nielsen et al., 2021).
• Whenusing existing data, considereu culturals o institutions contexts on aquesta data està generada per gender potencials potencials.
• Examine similaritiesbetweengroups (ie men, women, and gender-diverse individuals) and variationswithingroups (Hyde, 2005).
• Examine how observed differences between women, men and gender-diverse individuals relat to gender norms and relations.
• Examine how observed gender differencesvary by factors such as age, ethnicity, socioeconomic status.
• In longitudinal studies, examine how observed gender variations evolve over time.
• Considerehow gender norms, identities and relations intersect per shape people's experiences, opportunities and practices.
• Report samplecharacteristics by gender, sex, and relevant
intersecting variables.
• Report how information on gender identity was obtained.
• Disaggregate reported results by sex and gender.
• Report all results: positive, negative, and inconclusive.
• Ensure thatgender variations són properament reportades in
tables, figures, i conclusions.
• Avoid overemphasizing gender differences. Are the observed
variations of practical significance? (Nelson, 2017).
• Considereu following the SAGER publication guidelines
(Heidari et al., 2016).
ANALYZING GENDER
enhances all phases of research
Analizing gender
RelatedCaseStudies
Agriculture
Chronic Pain
Clima'tChange
Colorectal Cancer
De-Gendering the Knee
Dietary Assessment Method
Exploring Markets for Assistiu technology
for the Elderly
Esteneu VirtualReality
FacialRecognition
GenderingSocial Robots
Gender-RelatedVariablesfor Health
Research
Hàptic Technology
HeartDissenyeuin DiversePopulations
HIVMicrobicides
HousingandNeighborhood Design
MachineLearning
MachineTranslation
MakingMachinesTalk
OsteoporosiResearchinMen
Prescription Drugs
QualityUrban Spaces
Smart EnergySolutions
SmartMobility
Systems Biology
Textbooks
VirtualAssistantsandChatbots
WasteManagement
VídeoGames
Sex andGendre
interacts
Related Case Studies
Chronic Pain
Colorectal Cancer
Dietary Assessment Method
Exploring Markets for Assistive Technologies for the Elderly
Gender-Related Variables for Health Research
Nutrigenomics
Osteoporosi Research in Men
Systems Biology
Sex and Gendre
interacts
Checklist gènere en investigació
Documents lectura
• Nota informativa sobre avaluació de la integració de la Perspectiva de Gènere a la
Investigació, a les convocatòries de l'Agència Estatal de Recerca
• Manual d'informació: El gènere a la investigació finançada per la UE
• Gendered innovations: https://genderedinnovations.stanford.edu/

More Related Content

Similar to Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx

Jugant aprenem a ser iguals 2014
Jugant aprenem a ser iguals 2014Jugant aprenem a ser iguals 2014
Jugant aprenem a ser iguals 2014
Cristina García
 
Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
Gemma Altell
 
Pr activitats final curs 10 11
Pr activitats final curs 10 11Pr activitats final curs 10 11
Pr activitats final curs 10 11
Beatriz Comella
 

Similar to Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx (20)

Presentacio p. coratge 2012+2
Presentacio p. coratge 2012+2Presentacio p. coratge 2012+2
Presentacio p. coratge 2012+2
 
Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!
Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!
Dones i ciència: trenquem el sostre de vidre!
 
Sci-tizenship. Controvèrsies, Sentit Crític i Competència Científica per a l...
Sci-tizenship. Controvèrsies, Sentit Crític i Competència Científica per a l...Sci-tizenship. Controvèrsies, Sentit Crític i Competència Científica per a l...
Sci-tizenship. Controvèrsies, Sentit Crític i Competència Científica per a l...
 
Jugant aprenem a ser iguals 2014
Jugant aprenem a ser iguals 2014Jugant aprenem a ser iguals 2014
Jugant aprenem a ser iguals 2014
 
odt v0.4
odt v0.4odt v0.4
odt v0.4
 
Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
 
FSYC - Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
FSYC - Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014FSYC - Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
FSYC - Drogues i Gènere. Seminari Vilafranca del Penedès Maig 2014
 
Seminari - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicado...
Seminari - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicado...Seminari - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicado...
Seminari - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indicado...
 
Pr activitats final curs 10 11
Pr activitats final curs 10 11Pr activitats final curs 10 11
Pr activitats final curs 10 11
 
Activitats tema 1 sap 106
Activitats tema 1 sap 106Activitats tema 1 sap 106
Activitats tema 1 sap 106
 
Investigació Acció Participativa
Investigació Acció ParticipativaInvestigació Acció Participativa
Investigació Acció Participativa
 
El saber filosòfic
El saber filosòficEl saber filosòfic
El saber filosòfic
 
Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indic...
Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indic...Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indic...
Seminari II - Tractament de dades qualitatives en la recerca educativa. Indic...
 
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
Informe | Atendre l'embaràs i el part a Barcelona. Imatges i veus de professi...
 
2 els mètodes de la sociologia
2 els mètodes de la sociologia2 els mètodes de la sociologia
2 els mètodes de la sociologia
 
Les controvèrsies sociocientífiques com a context d’aprenentatge.
Les controvèrsies sociocientífiques com a context d’aprenentatge.Les controvèrsies sociocientífiques com a context d’aprenentatge.
Les controvèrsies sociocientífiques com a context d’aprenentatge.
 
Ciència i ètica
Ciència i èticaCiència i ètica
Ciència i ètica
 
Ètica i ciència
Ètica i ciènciaÈtica i ciència
Ètica i ciència
 
Indicadors per a fomentar la participació en ciència oberta. Ismael Ràfols
Indicadors per a fomentar la participació en ciència oberta. Ismael RàfolsIndicadors per a fomentar la participació en ciència oberta. Ismael Ràfols
Indicadors per a fomentar la participació en ciència oberta. Ismael Ràfols
 
Projectes d'indagació.
Projectes d'indagació.Projectes d'indagació.
Projectes d'indagació.
 

More from Rosabel UA

More from Rosabel UA (20)

activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdfactiv4-bloque4 transversal doctorado.pdf
activ4-bloque4 transversal doctorado.pdf
 
Activity 2-unit 2-update 2024. English translation
Activity 2-unit 2-update 2024. English translationActivity 2-unit 2-update 2024. English translation
Activity 2-unit 2-update 2024. English translation
 
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
Actividad transversal 2-bloque 2. Actualización 2024
 
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptxPresentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
Presentation Activity 2. Unit 3 transv.pptx
 
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptxPresentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
Presentación Bloque 3 Actividad 2 transversal.pptx
 
Act4-bloque2
Act4-bloque2Act4-bloque2
Act4-bloque2
 
act4-bloque3-es.pptx
act4-bloque3-es.pptxact4-bloque3-es.pptx
act4-bloque3-es.pptx
 
actividad 4-bloque3-EN.pptx
actividad 4-bloque3-EN.pptxactividad 4-bloque3-EN.pptx
actividad 4-bloque3-EN.pptx
 
Bloque4.pptx
Bloque4.pptxBloque4.pptx
Bloque4.pptx
 
ENG_Act4_bloque6
ENG_Act4_bloque6ENG_Act4_bloque6
ENG_Act4_bloque6
 
ES_Act4_bloque6
ES_Act4_bloque6ES_Act4_bloque6
ES_Act4_bloque6
 
VAL_Act4_bloque6
VAL_Act4_bloque6VAL_Act4_bloque6
VAL_Act4_bloque6
 
bloque 1.pptx
bloque 1.pptxbloque 1.pptx
bloque 1.pptx
 
Bloque5.pptx
Bloque5.pptxBloque5.pptx
Bloque5.pptx
 
Bloque 4.pptx
Bloque 4.pptxBloque 4.pptx
Bloque 4.pptx
 
Bloque 2.pptx
Bloque 2.pptxBloque 2.pptx
Bloque 2.pptx
 
act 4 unit 3
act 4 unit 3act 4 unit 3
act 4 unit 3
 
Act 4 unit 6
Act 4 unit 6Act 4 unit 6
Act 4 unit 6
 
Act 4 bloc 6
Act 4 bloc 6Act 4 bloc 6
Act 4 bloc 6
 
Act 4 bloque 6
Act 4 bloque 6Act 4 bloque 6
Act 4 bloque 6
 

Recently uploaded (6)

App del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras DuolingoApp del mes de maig ins alcarras Duolingo
App del mes de maig ins alcarras Duolingo
 
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptxPresentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
Presentació_Conèixer_els_Màsters_2024.pptx
 
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESOsopar en família dels alumnes de tercer de ESO
sopar en família dels alumnes de tercer de ESO
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestacióRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - La deforestació
 
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels polsRealitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
Realitat o fake news? – Què causa el canvi climàtic? - El desglaç dels pols
 
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdfFESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
FESTA ESCOLA 2024 divendres, 31 de maig.pdf
 

Presentació bloc 3 Perspectiva gènere.pptx

 • 1. Implementació de la perspectiva de gènere en la investigació Translated from Spanish to Catalan - www.onlinedoctranslator.com
 • 3. Perspectiva de gènere en la recerca Sexe: designa diferències físiques, anatòmiques i fisiològiques, diferències anatòmiques i fisiològiques, classificant els éssers vius en éssers vius en femenins, mascles i intersexuals.
 • 4. Perspectiva de gènere en la recerca Gènere: construcció social i cultural de dones i homes, de feminitat i masculinitat. Ha anat evolucionant amb el temps I hi ha diferències entre cultures i països.
 • 5. Perspectiva de gènere en la recerca Dimensió de gènere: fa referència al qüestionament de les normes i estereotips de gènere en el contingut de l'R+D+i, i té en compte les necessitats i els rols de dones i homes, tots dos canviant amb el temps. Depenent de la investigació en qüestió, pot incloure una anàlisi de gènere, sexe o tots dos.
 • 6. Perspectiva de gènere en la recerca Recerca sensible al gènere: té en compte les diferències entre homes i dones en tots els aspectes de la recerca, des de la idea, la formulació de preguntes de recerca, objectius i metodologies, fins als resultats i la seva presentació. També promou la participació igualitària de dones i de dones i homes en la recerca. recerca. També té en compte les persones transgènere i transgènere i transsexuals.
 • 8. RAÓ contribuir a l’avanç del coneixement construint un coneixement que no perpetui les desigualtats, sinó que produeix un anàlisis de major qualitat científica, innovació i utilitat social. 1
 • 9. RAÓ per limitar la influència del biaix inconscient en la nostra investigació (Cruz-Castro 2021; DellaGiusta2020; Rippon 2019) i es basen en l'evidència de les dades, en lloc de les opinions basades en estereotips de gènere que, com mostren els estudis, afecten a totes les persones. 2
 • 10. RAÓ Perquè és un mandat regulador integrar un enfocament de transversalitat de gènere a la ciència; gènere en el contingut; paritat en equips i comitès (UE H2020 i ERC; Lleis 3/2007 i 14/2011). 3
 • 11.
 • 13.
 • 14. Replantejar-se les prioritats i els resultats de recerca 1. Com influeixen les normes de gènere a les prioritats? 2. Quines preocupacions sobre el sexe i el gènere han guiat les prioritats escollides i com podrien conformar o limitar l’agenda? 3. A qui beneficiarà la investigació i a qui deixarà fora? Les pràctiques establertes i les prioritats de l’organisme de finançament fomenten les innovacions en matèria de gènere? 4. Es necessiten noves dades per prendre decisions sobre les prioritats de finançament? Related Case Studies Genetics of Sex Determination Heart Disease in Diverse Populations HIV Microbicides Human Thorax Model Inclusivament Crash Test Dummies Making Machines Talk Nanotechnology-Based Screening for HPV Prescription Drugs
 • 15. Repensar conceptes i teories 1.Quines “suposicions de fons” sobre el sexe i el gènere (si n'hi ha) conformen o estan arrelades en els conceptes i les teories del camp? 2.Quines són les implicacions dels conceptes i les teories sobre sexe i gènere per a la manera com es duu a terme la investigació en aquest camp, és a dir, l'elecció dels temes de recerca, els mètodes utilitzats, el que compta com a prova i com s'hi interpreta? Com contribueixen aquests conceptes i teories a la formulació de preguntes de recerca? Els investigadors assumeixen que el sexe i el gènere són fixos i binaris (vegeuAnàlisi del sexe i Anàlisi del sexe en espècies hermafrodites? Els investigadors assumeixen que el sexe i el gènere estan separats o tenen en compte les formes en què el sexe i el gènere poden interactuar (vegeu Estudi de cas:dolor crònic)?
 • 16. Repensar conceptes i teories 3. Quines qüestions relacionades amb el sexe i el gènere no s'estan abordant, o s'estan malinterpretant o tergiversant, com a resultat de com s'emmarquen els conceptes i les teories en aquest camp? Per exemple, el concepte de "conductor fora de posició" exclou determinades persones com a part de la població per a la qual dissenyen els enginyers (vegeu l'estudi de cas: maniquins de proves de xoc inclusius). 4. Hi ha conflictes entre les suposicions que es fan sobre el sexe i el gènere (dins els conceptes i teories existents en aquest camp) i les proves i comprensions pertinents disponibles sobre el sexe i el gènere? Com s'han de reformular els conceptes i les teories per tenir en compte les noves proves?
 • 17. Repensar conceptes i teories 5. Com aporten els nous conceptes o teories noves proves? 6. Obren aquests conceptes i teories espais per a les innovacions en matèria de gènere? Related Case Studies Dietary Assessment Method Genetics of Sex Determination Heart Disease in Diverse Populations Inclusivament Crash Test Dummies Osteoporosi Research in Men Textbooks Chronic Pain
 • 18. Formulació de preguntes de recerca 1. Quin és l'estat actual dels coneixements sobre sexe i gènere (normes, identitats o relacions) en un àmbit determinat de recerca o desenvolupament? 2. Què és el que no sabem per no analitzar el sexe i el gènere? 3. Com han funcionat el sexe i el gènere per limitar les preguntes de recerca plantejades en aquest camp? Per exemple, l'angiografia coronària és una eina potent de diagnòstic per avaluar la malaltia arterial coronària, però pot causar complicacions hemorràgiques, especialment en les dones. Els investigadors es van preguntar com l'angiografia es podia fer més segura i van dissenyar i patentar nous catèters i procediments per permetre l'angiografia des de l'artèria radial en lloc de l'engonal. Aquest canvi redueix les hemorràgies en tots els casos (vegeu l'estudi de cas:Cardiopaties en poblacions diverses).
 • 19. Formulació de preguntes de recerca 4. S'han fet suposicions sobre el sexe i el gènere? Estan justificades a la llum de les proves disponibles? Són invàlids els supòsits en què es basen aquestes preguntes de recerca quan se sotmeten a una anàlisi crítica? Per exemple, les suposicions culturals sobre la diferència de gènere poden portar les empreses a comercialitzar productes "específics per a cada sexe" -en un cas, una pròtesi de genoll específic per a cada sexe- que poden no ser la millor opció per als consumidors ( vegeu l'estudi de cas:De- Gendering the Knee). Els investigadors han assumit un binari de sexe o gènere? Per exemple, investigacions recents suggereixen que algunes persones transsexuals poden tenir més risc de patir cardiopaties, però els pacients transsexuals no solen ser objecte de recerca en aquest camp (vegeu Estudi de cas:Cardiopaties en poblacions diverses).
 • 20. Formulació de preguntes de recerca 5. S'ha deixat fora algun grup de subjectes de recerca potencialment rellevant (per exemple, animals femella a la recerca farmacològica, dones i persones de gènere divers en la biologia de sistemes, dones embarassades i persones de talla gran a l'enginyeria de automoció)? (Vegeu els estudis de casos:Prescription Drugs,Systems Biology, andInclusivament Crash Test Dummies). 6. Quines preguntes de recerca conduirien a dissenys i mètodes de recerca més sòlids? Per exemple, en els estudis sobre diferenciació sexual, els genetistes han posat de manifest les deficiències dels models científics que presentaven la via de desenvolupament femenina com a “passiva”. En qüestionar els supòsits de passivitat, els investigadors van formular preguntes noves sobre la via de desenvolupament ovàrica. Els nous descobriments suggereixen ara que tant el desenvolupament femení com el masculí són processos actius intervinguts per gens (vegeuGenetics of Sex Determination).
 • 21. Sex Dissemina't Identify problem Design research Collect data Analyze • Sex mai play a role in all studies involving human or non-human animals • Performeu a la literatura review per a la identify how sexe com a rellevància per a la vostra investigació (Moerman et al., 2009). • Consider whether sex is acovariate, confounder, or explanatory variable • Consider what sex-related characteristics són rellevància per la seva study (eg genetic, physiological, hormonal, anthropometric, biomechanical, injury thresholds, levels of pain tolerance, etc.)(Tannenbaum et al., 2019) • Consider how sex-related factorsinteract with gender, ethnicity, age, socioeconomic status, lifestyle, etc. • Consider what opportunities have been missed in the past a result of failing toanalyzesex • Sex mai serveix a directexplanatory factor or act as a potential modulatorfor associations between other factors; drawing a causal diagrama helps make underlying assumptions explicit (see eg Buckley et al. 2017) • In experimental studies, considereu factorial designs per reduir el sample size requerit per sex-based comparisons (Buchet al. 2017; Miller et al. 2019) • Considereu how sex should be conceptualised in data collection; does your research concern physiological, hormonal, anthropometric, or biomechanical aspects? (Tannenbaum et al., 2019) • In longitudinal research, consideri que hi ha reproductive history mai influence the cohort under investigation; will, eg, data acquisition be impacted if femals get pregnant during the study? • Considereu how to collect information onintersex subjectsandhermaphrodite animals • Inclou adequat numbers of femals i mals and, where relevant, intersex or hermaphrodites of different configurations in research samples • Record information on factors thatintersectwith sex (eg age, life- style, socioeconomic status) • In experiments, considereu que el sexer researcher és molt impact research outcomes (Chapman et al. 2018) • In survey research,questions about gendershould not be used as proxy for birth sex • In product and systems design, data collection should pay careful attention to anthropometric, biomechanical, and physiological factors that vary by sex(Tannenbaum et al., 2019;Jingwenet al. 2012) • Examine overlaps between andvariations within groups of different sexes(see, eg,Maneyet al., 2016) • Considereu el seu source d'anys differents observed, incloent-hi el rol d'environmental, genètic, hormonal, or anthropometric factors • When examining sex differences, adjust for possible intersecting and confounding factors (eg age).Overlooking confounding factors mai result in overemphasising sex differences • In longitudinal studies, examine how observed sex variations evolve over time • Analyzehow observed sex differences may vary byfactors such as age, ethnicity, socioeconomic status • Report the sex of your subjects, even in single-sex studies • Report the sex distribution of the cells, animals, or human subjects • Report how information on sex was obtained • Disaggregate reported results by sex • Ensure thatles variacions següents són visualitzades in the tables, figures, and conclusions • Avoid overemphasising sex differences. Ara observed sex differences of practical significance? (Maneyet al., 2016; Ribbon et al., 2014) • Report all results: positive, negative, and inconclusive • Considereu following the SAGER publication guidelines (Heidariet al., 2016). ANALYZING SEX enhances all phases of research
 • 22. Analizing sex AnimalResearch Chronic Pain Colorectal Cancer De-Gendering the Knee Dietary Assessment Environmental Chemicals Exploring Markets for Assistiu Technology for the Elderly Genetics ofSexDetermination HeartDissenyeuin DiversePopulations HIVMicrobicides HumanThorax Model InclusivamentCrashTestDummies MakingMachinesTalk MarineScience Nutrigenomics OsteoporosiResearchinMen Prescription Drugs Stem Cells Systems Biology
 • 23. Gendre Dissemina't Identify problem Design research Collect data Analyze • Gender mai play a role in all studies involving humans (Tannenbaum et al., 2019). • Perform literature searches with terms adequats per "gender" and “sex”(Oertelt-Prigione et al., 2010). • Considerethe project's rellevance in relation to differentgender identities, norms, and relations. • Considererelevant factors intersecting with gender(age, socio-economic status, ethnicity, etc.). • Reflect upon yourown gender assumptions in relation to the project. • Consider what opportunities mai be missed by failing to analyse gender and intersecting factors . • Consider how toinvolve diverse groups of research subjects/end- users in the project life-cycle to ensure inclusive solutions. • Consider que els mètodes (qualitative and quantitative) són suited per examinar les dimensions generals de la rellevància del projecte. • Useu appropriate sample sizes for gender comparison (Sell, 2017). • Whenmeasuring gender in survey research, ensure that your instrument has been psychometrically validated in the target population (Steenkamp & Baumgartner, 1998). • Inspect youranalytical concepts, categories, and theoretical modelsfor misguided or stereotypical assumptions. • Considere the riskof stereotyping or excluding relevant groups. • Collect data across gender characteristics (eg gender norms, gender identities, and gender relations) and intersecting factors. • In survey research, usethe two-step approachto collectdata on gender identity and birth sex (Deutsch et al 2013). Ensure that all participantsfeel safe disclosing their gender identity. • Ensure equal access for women, men and gender-diverse individuals. Is oversampling needed to ensure asufficient number of gender-diverse participants?(Vaughan, 2017). • Consider how gender relations between researchers i participants mai impact data collection (Chapman et al. 2018). • Conduct analyses of relevant factors related togender norms, gender identity, and gender relations(Nielsen et al., 2021). • Whenusing existing data, considereu culturals o institutions contexts on aquesta data està generada per gender potencials potencials. • Examine similaritiesbetweengroups (ie men, women, and gender-diverse individuals) and variationswithingroups (Hyde, 2005). • Examine how observed differences between women, men and gender-diverse individuals relat to gender norms and relations. • Examine how observed gender differencesvary by factors such as age, ethnicity, socioeconomic status. • In longitudinal studies, examine how observed gender variations evolve over time. • Considerehow gender norms, identities and relations intersect per shape people's experiences, opportunities and practices. • Report samplecharacteristics by gender, sex, and relevant intersecting variables. • Report how information on gender identity was obtained. • Disaggregate reported results by sex and gender. • Report all results: positive, negative, and inconclusive. • Ensure thatgender variations són properament reportades in tables, figures, i conclusions. • Avoid overemphasizing gender differences. Are the observed variations of practical significance? (Nelson, 2017). • Considereu following the SAGER publication guidelines (Heidari et al., 2016). ANALYZING GENDER enhances all phases of research
 • 24. Analizing gender RelatedCaseStudies Agriculture Chronic Pain Clima'tChange Colorectal Cancer De-Gendering the Knee Dietary Assessment Method Exploring Markets for Assistiu technology for the Elderly Esteneu VirtualReality FacialRecognition GenderingSocial Robots Gender-RelatedVariablesfor Health Research Hàptic Technology HeartDissenyeuin DiversePopulations HIVMicrobicides HousingandNeighborhood Design MachineLearning MachineTranslation MakingMachinesTalk OsteoporosiResearchinMen Prescription Drugs QualityUrban Spaces Smart EnergySolutions SmartMobility Systems Biology Textbooks VirtualAssistantsandChatbots WasteManagement VídeoGames
 • 25. Sex andGendre interacts Related Case Studies Chronic Pain Colorectal Cancer Dietary Assessment Method Exploring Markets for Assistive Technologies for the Elderly Gender-Related Variables for Health Research Nutrigenomics Osteoporosi Research in Men Systems Biology
 • 27. Checklist gènere en investigació
 • 28. Documents lectura • Nota informativa sobre avaluació de la integració de la Perspectiva de Gènere a la Investigació, a les convocatòries de l'Agència Estatal de Recerca • Manual d'informació: El gènere a la investigació finançada per la UE • Gendered innovations: https://genderedinnovations.stanford.edu/