SlideShare a Scribd company logo
Libraria“AirLines ” Libraria”Sopi GG”
Adresa:AgimQela,Emshir Adresa:TahirZajmi,Prizren
Tel:045/334-219 Tel:045/687-961
E-mail:f “airlines @gmail.com E-mail:isopi@@gmail.com
FLETËDËRGESË…05/10
Data:27/01/2016
Nr Përshkrimi Njesia Sasia
1 Libra copë 5
2 Kimika copë 5
3 Fletore copë 5
4 Lapsa copë 8
5 Hamera copë 7
6 Kompasa copë 6
7 Korrektora copë 3
8 Libra copë 1
9 Vizore copë 3
10 Guma copë 9
Transporti bëhet me kamion
Pranoi: Dorzoi:
FisnikBaliu ShqiprimSopi
F&R “AirLines” Caja company
Adresa:AgimQela,Gilan Adresa:TahirZajmi,Prizren
Tel:045/334-219 Tel:045/687-961
E-mail:f “airlines@gmail.com E-mail:internova@gmail.com
FLETËPOROSIA…06/10
Data:29/01/2016
Nr Përshkrimi Njesia Sasia Cmimi Totali
1 Libra copë 5 2.00 10.00
2 Kimika copë 5 3.00 15.00
3 Fletore copë 5 6.00 35.00
4 Lapsa copë 8 7.00 56.00
5 Hamera copë 7 9.00 63.00
6 Kompasa copë 6 1.00 6.00
7 Korrektora copë 3 4.00 12.00
8 Libra copë 1 8.00 8.00
9 Vizore copë 3 5.00 15.00
10 Guma copë 9 10.00 90.00
Pranoi: Dorzoi:
FisnikBaliu ShqiprimSopi
Kartela e Mallit
Produkti :Lapsa
Çmimi I blerjes: 2.50
Çmimi I shitjes: 3.00
Niveli I riporosis: 20
Data Pwrshkrimi Stoqe
Hyrje Dalje Gjendja
01.02/16 Gjendja fillestare 50
02.02/16 Shitje 10 40
03.02/16 Shitje 5 35
04.02/16 Shitje 5 30
05.02/16 Demtim 1 29
06.02/16 Shitje 9 20
07.02/16 Shitje 5 15
08.02/16 Shitje 7 8
09.02/16 Shitje 3 5
10.02/16 Blerje 20 20
Produkti :Kimika
Çmimi I blerjes: 3.50
Çmimi I shitjes: 4.00
Niveli I riporosis: 10
Data Pwrshkrimi Stoqe
Hyrje Dalje Gjendja
01.02/16 Gjendja fillestare 40
02.02/16 Shitje 5 35
03.02/16 Blerje 7 42
04.02/16 Shitje 12 30
05.02/16 Shitje 5 25
06.02/16 Shitje 3 22
07.02/16 Shitje 2 20
08.02/16 Blerje 3 23
09.02/16 Shitje 6 17
10.02/16 Shitje 7 10
Libraria“A.R.P” Libraria”NWO GG”
Adresa:AgimQela,Prishtina Adresa:TahirZajmi,Suharek
Tel:045/334-219 Tel:045/687-961
E-mail:Aripkings@gmail.com E-mail:Tahiri@gmail.com
KËRKESË…05/11
Data:28/01/2016
Kërkojm që të na informoni për këto produkte:
Nr Përshkrimi Njesia Sasia
1 Libra copë 10
2 Kimika copë 52
3 Fletore copë 54
4 Lapsa copë 86
5 Hamera copë 79
6 Kompasa copë 61
7 Korrektora copë 32
8 Libra copë 13
9 Vizore copë 35
10 Guma copë 97
Ju lutem që të na informoni për çmimin,mënyren e pageses, afatit dhemënyrës të
transportit të këtyre produkteve
Pranoi: Dorzoi:
FisnikBaliu ShqiprimSopi
Adresa:Dorant Keqmezi “Santea” Adresa:Fisnik Bali “Emshir”
Tel: 045/334-219 Tel:045/687-961
E-mail: doriking @gmail.com E-mail: fisimmmv@gmail.com
Faturë Nr.18
Data:28.01.2016
Nr Përshkrimi Njesia Sasia Cmimi Totali pa Tvsh Tvsh 16% Totali
1 Libra copë 10 9.00 90.00 14,4 104,4
2 Kimika copë 52 1.00 52.00 8,32 58,32
3 Fletore copë 54 8.00 432.00 69,12 501,12
4 Lapsa copë 86 2.00 172.00 27,52 199,52
5 Hamera copë 79 7.00 553.00 88,48 641,48
6 Kompasa copë 61 3.00 183.00 29,28 212,28
7 Korrektora copë 32 6.00 192.00 30,72 222,72
8 Libra copë 13 4.00 52.00 8,32 60,32
9 Vizore copë 35 5.00 175.00 28 203
10 Guma copë 97 1.00 97.00 15,52 112,52
Pranoi: Dorezoi:
FisnikBaliu LeutrimAliu
Libraria “A.R.P ” Libraria ”NWO GG”
Adresa:Agim Qela,Emshir Adresa:Tahir Zajmi,Hajvali
Tel: 045/334-219 Tel:045/687-961
E-mail: Arip kings @gmail.com E-mail: Tahiri@gmail.com
OFERTË..08/16
Data:01.01.2016
Çmimet e produkteve të kërkuara jan paraqitur në table:
Mënyra e pagesës bëhet me para në dorë pas ardhjes së mallit,dërgesa bëhet brenda
3 dite
Pranoi: Dorezoi:
FisnikBaliu Doniza Maliqi
Nr Përshkrimi Njesia Sasia Cmimi Totali
1 Libra copë 5 2.00 10.00
2 Kimika copë 5 3.00 15.00
3 Fletore copë 5 6.00 35.00
4 Lapsa copë 8 7.00 56.00
5 Hamera copë 7 9.00 63.00
6 Kompasa copë 6 1.00 6.00
7 Korrektora copë 3 4.00 12.00
8 Libra copë 1 8.00 8.00
9 Vizore copë 3 5.00 15.00
10 Guma copë 9 10.00 90.00
N.T.N”CIMA” N.T.N.”Leci”
Adresa:Sllatin e Madhe,F.Kosov Aresa:Prishtine ,Emshir
Tel:044/150-061 Tel:044/754/123 .
E-mail: ntncima@gmail.com E-mail:fisi@gmail.com
KUNDERFATURA… 03/20
Data:11/01/2016
Nr Përshkrimi Njesia Sasia Çmimi Totali pa
TVSH
TVSH-ja Totali me
TVSH
1 Dritare COP 3 150.00 450.00 72 522.00
2 Dyer COP 1 200.00 200.00 32 232.00
3 Xhama METER 4 2.50 10.00 1.6 11.60
4 Llajsne METER 10 1.50 15.00 2.4 17.40
5 Dorza COP 4 3.00 12.00 1.92 13.92
6 Bagllam COP 9 4.00 36.00 5.76 41.76
7 PlastikaDekuruse COP 20 0.10 2.00 0.32 2.32
8 Mermer METER 3 5.00 15.00 2.4 17.40
9 IzolimLeter METER 12 4.00 48.00 7.68 55.68
TOTALI 788.00 126.08 914.08
Pranoi: Dorezoi:
Fisnik Baliu Qendrim Berisha
PLANI VJETOR I PUNES
Viti shkollor2014-2015
Shmej “Hoxhe Kadri Prishtina“ne prishtin
Lendamesimore:Praktikprofesionale
Programete lendeve profesionale dhe pershkruesite madulve te praktikantve profesionale ne nivelin11
Muaji A) programete
lendeve
profesionale kl 12
B)Pershkruesite modulevee praktikave
Profesionale Kl 12 Tema-Mesimore
Nr
I M
Zh P U Gj
Shtator
K1
1.Kontabilitet
2.Finanac
3.Marketing
1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret
2.Praktikane kerkimte tregut.
3.Deklarimi i Tvsh.
4.Pasqyrae kontributeveperpension.
5.Pasqyratre mujore e tatimitdhe kontributeve
per
biznese te voglaindividuale.
6.Inventarizimi dhe veprimetkontabel.
12
13
14
15
16
17
7.5K4
(45)
10K(60)
8.5K(51)
8.5K(51)
8K (48)
10k(61)
120
Tetor
K2
1.Kontabilitet
2.Financ
3.Marketing
1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret
2.Praktikane kerkimte tregut.
3.Deklarimi i Tvsh.
4.Pasqyrae kontributeveperpension.
5.Pasqyratre mujore e tatimitdhe kontributeve
per
biznese te voglaindividuale.
6.Inventarizimi dhe veprimetkontabel.
12
13
14
15
16
17
7.5K4
(45)
10K(60)
8.5K(51)
8.5K(51)
8K (48)
10k(61)
120
Nentor
Bs
1.Banka dhe
afarizmi bankar
2.Baza e sigurimeve
3.Kontabilitet
4.Marketing
1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret
2.Praktikane kerkimte tregut.
3.Pergaditjae nje reklame te thjesht.
4.Veprimete ndryshme bankare.
5.Aplikimi persigurimshendetsorperudhetimet
jasht
vendit,dhe sigurime ngaaksidentete personave.
6.Aplikimi persigurimin e mjetevemotorike.
12
13
14
15
16
17
7.5K4
(45)
10K(60)
8.5K(51)
8.5K(51)
8K (48)
10k(61)
120
Dhjetor
Sh-l
1.Njohje e madhe
2.Menagjimi i
Logjistikes
3.Bazat e
transportitdhe
bazes
4.Marketing
1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret
2.Praktikane kerkimte tregut.
3.Pergaditjae nje reklame te thjesht
4.Mirmbajtjae logjistikesne zyra
5.Sigurimi i logjistikesperseminaretWorshopetj
6.Proceduratne transportit rrugor dhe
hekurudhorte mallrave.
12
13
14
15
16
17
7.5K4
(45)
10K(60)
8.5K(51)
8.5K(51)
8K (48)
10k(61)
120
Shkurt
J1
1.Statistik
1.Procedures
administratve
3.Bazat e se drejtes
se pronsis
4.Baza e se drejtes
pronare
5.Bazat e se drejtes
familjare dhe
trashigimore
1.Perpilimidhe paraqitjae
dokumenteve te punesngamateriali I
diktuar
2.Aftesitpraktikte te folurit
3.Lidhjae kontratave te ndryshme
4.Ruajtjadhe gjetjae informaciont
duke perdorurnje systemarkivimite
dhene
5.PerpilimiI dokumentevejuridikete
posaqme
12
13
14
15
16
Sk(30)
10k(60)
3k(18)
7k(42)
31(1085)
315
120
Mars
J2
1.Statistik
1.Procedures
administratve
3.Bazat e se drejtes
se pronsis
4.Baza e se drejtes
pronare
5.Bazat e se drejtes
familjare dhe
trashigimore
1.Perpilimidhe paraqitjae
dokumenteve te punesngamateriali I
diktuar
2.Aftesitpraktikte te folurit
3.Lidhjae kontratave te ndryshme
4.Ruajtjadhe gjetjae informaciont
duke perdorurnje systemarkivimite
dhene
5.PerpilimiIdokumentevejuridikete
posaqme
12
13
14
15
16
Sk(30)
10k(60)
3k(18)
7k(42)
31(1085)
315
120
Prill
A1
1.Statistik
1.Procedures
administratve
3.Bazat e se drejtes
se pronsis
4.Arkivistika
5.Veprimitaria
biblotekare
1.Perpilimidhe paraqitjae
dokumenteve te punesngamateriali I
diktuar
2.Aftesitpraktikte te folurit
3.Te foluritne public
4.Ruajtjadhe gjetjae informacionit
duke perdorurnje systemarkivimite
dhene
5.Veprimtariapraktike ne biblotek
7
8
9
10
11
Sk(30)
10k(60)
3k(18)
7k(42)
31(1085)
315
120
Maj
A2
1.Statistik
1.Procedures
administratve
3.Bazat e se drejtes
se pronsis
4.Arkivistika
5.Veprimitaria
biblotekare
1.Perpilimidhe paraqitjae
dokumenteve te punesngamateriali I
diktuar
2.Aftesitpraktikte te folurit
3.Te foluritne public
4.Ruajtjadhe gjetjae informacionit
duke perdorurnje systemarkivimite
dhene
5.Veprimtariapraktike ne biblotek
7
8
9
10
11
Sk(30)
10k(60)
3k(18)
7k(42)
31(1085)
315
120
Qershor
Punoi:Fisnik Baliu
LIBRI I SHITJES
Nr Fatura Shitje totale
bazat e
tatimit te
paragjykuar
Eksportet
daljet dhe
furnizimet
me 0%
Shitje e tatueshme
Data Nr. I
fatures
Emri I
bleresit
Nr fiskal Vlerat e
tatueshme
Tvsh
16%
Vlera
totalee
me tvsh
1 04.02.2016 12 Fisnik
Baliu
56748234 1363.7 218.35 1582.05
2 05.01.2015 11 Dorant
Keqmezi
32323 60.21 9,63 69,84
3 01.02.2016 43 Leutrim
Aliu
46446 12.24 1,95 13,19
4 04.02.2013 22 Shqiprim
Sopi
5446455 555.22 88,83 644,05
5 05.01.2015 33 Armend
Hoxha
54544545 644.22 103,075 747,295
6 01.02.2016 95 Ardian
Vitia
645644 1244.3 199,088 1443.388
Tipi i flet daljes sejashtme
Njesiaekonomike“X” Nr.serial:784
Marrsi:Magazina nr2
Nr.456 lloge brendshme :180001
Fletdalej(e jashtme)
Data:13.02.2013
Nr.785
Nr.kartes Emertimi Njesia matse Sasia Qmimi
paTVSH
Vlera
1 Kepuc Palë 60 30 1800
2 Maica Palë 45 10 450
3 Kmisha Palë 50 30 1500
4 Jakne Palë 30 35 1050
5 Pizhame Palë 20 15 300
6 Puma Palë 25 45 1125
7 Duksa Palë 55 20 1100
8 Rollka Palë 15 38 570
9 Pantolla Palë 27 25 675
10 Qerapa Palë 100 1 100
Totali 249 8670

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

PRAKTIK "PUNIMET"

 • 1. Libraria“AirLines ” Libraria”Sopi GG” Adresa:AgimQela,Emshir Adresa:TahirZajmi,Prizren Tel:045/334-219 Tel:045/687-961 E-mail:f “airlines @gmail.com E-mail:isopi@@gmail.com FLETËDËRGESË…05/10 Data:27/01/2016 Nr Përshkrimi Njesia Sasia 1 Libra copë 5 2 Kimika copë 5 3 Fletore copë 5 4 Lapsa copë 8 5 Hamera copë 7 6 Kompasa copë 6 7 Korrektora copë 3 8 Libra copë 1 9 Vizore copë 3 10 Guma copë 9 Transporti bëhet me kamion Pranoi: Dorzoi: FisnikBaliu ShqiprimSopi
 • 2. F&R “AirLines” Caja company Adresa:AgimQela,Gilan Adresa:TahirZajmi,Prizren Tel:045/334-219 Tel:045/687-961 E-mail:f “airlines@gmail.com E-mail:internova@gmail.com FLETËPOROSIA…06/10 Data:29/01/2016 Nr Përshkrimi Njesia Sasia Cmimi Totali 1 Libra copë 5 2.00 10.00 2 Kimika copë 5 3.00 15.00 3 Fletore copë 5 6.00 35.00 4 Lapsa copë 8 7.00 56.00 5 Hamera copë 7 9.00 63.00 6 Kompasa copë 6 1.00 6.00 7 Korrektora copë 3 4.00 12.00 8 Libra copë 1 8.00 8.00 9 Vizore copë 3 5.00 15.00 10 Guma copë 9 10.00 90.00 Pranoi: Dorzoi: FisnikBaliu ShqiprimSopi
 • 3. Kartela e Mallit Produkti :Lapsa Çmimi I blerjes: 2.50 Çmimi I shitjes: 3.00 Niveli I riporosis: 20 Data Pwrshkrimi Stoqe Hyrje Dalje Gjendja 01.02/16 Gjendja fillestare 50 02.02/16 Shitje 10 40 03.02/16 Shitje 5 35 04.02/16 Shitje 5 30 05.02/16 Demtim 1 29 06.02/16 Shitje 9 20 07.02/16 Shitje 5 15 08.02/16 Shitje 7 8 09.02/16 Shitje 3 5 10.02/16 Blerje 20 20 Produkti :Kimika Çmimi I blerjes: 3.50 Çmimi I shitjes: 4.00 Niveli I riporosis: 10 Data Pwrshkrimi Stoqe Hyrje Dalje Gjendja 01.02/16 Gjendja fillestare 40 02.02/16 Shitje 5 35 03.02/16 Blerje 7 42 04.02/16 Shitje 12 30 05.02/16 Shitje 5 25 06.02/16 Shitje 3 22 07.02/16 Shitje 2 20 08.02/16 Blerje 3 23 09.02/16 Shitje 6 17 10.02/16 Shitje 7 10
 • 4. Libraria“A.R.P” Libraria”NWO GG” Adresa:AgimQela,Prishtina Adresa:TahirZajmi,Suharek Tel:045/334-219 Tel:045/687-961 E-mail:Aripkings@gmail.com E-mail:Tahiri@gmail.com KËRKESË…05/11 Data:28/01/2016 Kërkojm që të na informoni për këto produkte: Nr Përshkrimi Njesia Sasia 1 Libra copë 10 2 Kimika copë 52 3 Fletore copë 54 4 Lapsa copë 86 5 Hamera copë 79 6 Kompasa copë 61 7 Korrektora copë 32 8 Libra copë 13 9 Vizore copë 35 10 Guma copë 97 Ju lutem që të na informoni për çmimin,mënyren e pageses, afatit dhemënyrës të transportit të këtyre produkteve Pranoi: Dorzoi: FisnikBaliu ShqiprimSopi
 • 5. Adresa:Dorant Keqmezi “Santea” Adresa:Fisnik Bali “Emshir” Tel: 045/334-219 Tel:045/687-961 E-mail: doriking @gmail.com E-mail: fisimmmv@gmail.com Faturë Nr.18 Data:28.01.2016 Nr Përshkrimi Njesia Sasia Cmimi Totali pa Tvsh Tvsh 16% Totali 1 Libra copë 10 9.00 90.00 14,4 104,4 2 Kimika copë 52 1.00 52.00 8,32 58,32 3 Fletore copë 54 8.00 432.00 69,12 501,12 4 Lapsa copë 86 2.00 172.00 27,52 199,52 5 Hamera copë 79 7.00 553.00 88,48 641,48 6 Kompasa copë 61 3.00 183.00 29,28 212,28 7 Korrektora copë 32 6.00 192.00 30,72 222,72 8 Libra copë 13 4.00 52.00 8,32 60,32 9 Vizore copë 35 5.00 175.00 28 203 10 Guma copë 97 1.00 97.00 15,52 112,52 Pranoi: Dorezoi: FisnikBaliu LeutrimAliu
 • 6. Libraria “A.R.P ” Libraria ”NWO GG” Adresa:Agim Qela,Emshir Adresa:Tahir Zajmi,Hajvali Tel: 045/334-219 Tel:045/687-961 E-mail: Arip kings @gmail.com E-mail: Tahiri@gmail.com OFERTË..08/16 Data:01.01.2016 Çmimet e produkteve të kërkuara jan paraqitur në table: Mënyra e pagesës bëhet me para në dorë pas ardhjes së mallit,dërgesa bëhet brenda 3 dite Pranoi: Dorezoi: FisnikBaliu Doniza Maliqi Nr Përshkrimi Njesia Sasia Cmimi Totali 1 Libra copë 5 2.00 10.00 2 Kimika copë 5 3.00 15.00 3 Fletore copë 5 6.00 35.00 4 Lapsa copë 8 7.00 56.00 5 Hamera copë 7 9.00 63.00 6 Kompasa copë 6 1.00 6.00 7 Korrektora copë 3 4.00 12.00 8 Libra copë 1 8.00 8.00 9 Vizore copë 3 5.00 15.00 10 Guma copë 9 10.00 90.00
 • 7. N.T.N”CIMA” N.T.N.”Leci” Adresa:Sllatin e Madhe,F.Kosov Aresa:Prishtine ,Emshir Tel:044/150-061 Tel:044/754/123 . E-mail: ntncima@gmail.com E-mail:fisi@gmail.com KUNDERFATURA… 03/20 Data:11/01/2016 Nr Përshkrimi Njesia Sasia Çmimi Totali pa TVSH TVSH-ja Totali me TVSH 1 Dritare COP 3 150.00 450.00 72 522.00 2 Dyer COP 1 200.00 200.00 32 232.00 3 Xhama METER 4 2.50 10.00 1.6 11.60 4 Llajsne METER 10 1.50 15.00 2.4 17.40 5 Dorza COP 4 3.00 12.00 1.92 13.92 6 Bagllam COP 9 4.00 36.00 5.76 41.76 7 PlastikaDekuruse COP 20 0.10 2.00 0.32 2.32 8 Mermer METER 3 5.00 15.00 2.4 17.40 9 IzolimLeter METER 12 4.00 48.00 7.68 55.68 TOTALI 788.00 126.08 914.08 Pranoi: Dorezoi: Fisnik Baliu Qendrim Berisha
 • 8. PLANI VJETOR I PUNES Viti shkollor2014-2015 Shmej “Hoxhe Kadri Prishtina“ne prishtin Lendamesimore:Praktikprofesionale Programete lendeve profesionale dhe pershkruesite madulve te praktikantve profesionale ne nivelin11 Muaji A) programete lendeve profesionale kl 12 B)Pershkruesite modulevee praktikave Profesionale Kl 12 Tema-Mesimore Nr I M Zh P U Gj Shtator K1 1.Kontabilitet 2.Finanac 3.Marketing 1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret 2.Praktikane kerkimte tregut. 3.Deklarimi i Tvsh. 4.Pasqyrae kontributeveperpension. 5.Pasqyratre mujore e tatimitdhe kontributeve per biznese te voglaindividuale. 6.Inventarizimi dhe veprimetkontabel. 12 13 14 15 16 17 7.5K4 (45) 10K(60) 8.5K(51) 8.5K(51) 8K (48) 10k(61) 120 Tetor K2 1.Kontabilitet 2.Financ 3.Marketing 1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret 2.Praktikane kerkimte tregut. 3.Deklarimi i Tvsh. 4.Pasqyrae kontributeveperpension. 5.Pasqyratre mujore e tatimitdhe kontributeve per biznese te voglaindividuale. 6.Inventarizimi dhe veprimetkontabel. 12 13 14 15 16 17 7.5K4 (45) 10K(60) 8.5K(51) 8.5K(51) 8K (48) 10k(61) 120 Nentor Bs 1.Banka dhe afarizmi bankar 2.Baza e sigurimeve 3.Kontabilitet 4.Marketing 1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret 2.Praktikane kerkimte tregut. 3.Pergaditjae nje reklame te thjesht. 4.Veprimete ndryshme bankare. 5.Aplikimi persigurimshendetsorperudhetimet jasht vendit,dhe sigurime ngaaksidentete personave. 6.Aplikimi persigurimin e mjetevemotorike. 12 13 14 15 16 17 7.5K4 (45) 10K(60) 8.5K(51) 8.5K(51) 8K (48) 10k(61) 120 Dhjetor Sh-l 1.Njohje e madhe 2.Menagjimi i Logjistikes 3.Bazat e transportitdhe bazes 4.Marketing 1.Komunikimme klientdhe bashkpuntoret 2.Praktikane kerkimte tregut. 3.Pergaditjae nje reklame te thjesht 4.Mirmbajtjae logjistikesne zyra 5.Sigurimi i logjistikesperseminaretWorshopetj 6.Proceduratne transportit rrugor dhe hekurudhorte mallrave. 12 13 14 15 16 17 7.5K4 (45) 10K(60) 8.5K(51) 8.5K(51) 8K (48) 10k(61) 120
 • 9. Shkurt J1 1.Statistik 1.Procedures administratve 3.Bazat e se drejtes se pronsis 4.Baza e se drejtes pronare 5.Bazat e se drejtes familjare dhe trashigimore 1.Perpilimidhe paraqitjae dokumenteve te punesngamateriali I diktuar 2.Aftesitpraktikte te folurit 3.Lidhjae kontratave te ndryshme 4.Ruajtjadhe gjetjae informaciont duke perdorurnje systemarkivimite dhene 5.PerpilimiI dokumentevejuridikete posaqme 12 13 14 15 16 Sk(30) 10k(60) 3k(18) 7k(42) 31(1085) 315 120 Mars J2 1.Statistik 1.Procedures administratve 3.Bazat e se drejtes se pronsis 4.Baza e se drejtes pronare 5.Bazat e se drejtes familjare dhe trashigimore 1.Perpilimidhe paraqitjae dokumenteve te punesngamateriali I diktuar 2.Aftesitpraktikte te folurit 3.Lidhjae kontratave te ndryshme 4.Ruajtjadhe gjetjae informaciont duke perdorurnje systemarkivimite dhene 5.PerpilimiIdokumentevejuridikete posaqme 12 13 14 15 16 Sk(30) 10k(60) 3k(18) 7k(42) 31(1085) 315 120 Prill A1 1.Statistik 1.Procedures administratve 3.Bazat e se drejtes se pronsis 4.Arkivistika 5.Veprimitaria biblotekare 1.Perpilimidhe paraqitjae dokumenteve te punesngamateriali I diktuar 2.Aftesitpraktikte te folurit 3.Te foluritne public 4.Ruajtjadhe gjetjae informacionit duke perdorurnje systemarkivimite dhene 5.Veprimtariapraktike ne biblotek 7 8 9 10 11 Sk(30) 10k(60) 3k(18) 7k(42) 31(1085) 315 120 Maj A2 1.Statistik 1.Procedures administratve 3.Bazat e se drejtes se pronsis 4.Arkivistika 5.Veprimitaria biblotekare 1.Perpilimidhe paraqitjae dokumenteve te punesngamateriali I diktuar 2.Aftesitpraktikte te folurit 3.Te foluritne public 4.Ruajtjadhe gjetjae informacionit duke perdorurnje systemarkivimite dhene 5.Veprimtariapraktike ne biblotek 7 8 9 10 11 Sk(30) 10k(60) 3k(18) 7k(42) 31(1085) 315 120 Qershor Punoi:Fisnik Baliu
 • 10. LIBRI I SHITJES Nr Fatura Shitje totale bazat e tatimit te paragjykuar Eksportet daljet dhe furnizimet me 0% Shitje e tatueshme Data Nr. I fatures Emri I bleresit Nr fiskal Vlerat e tatueshme Tvsh 16% Vlera totalee me tvsh 1 04.02.2016 12 Fisnik Baliu 56748234 1363.7 218.35 1582.05 2 05.01.2015 11 Dorant Keqmezi 32323 60.21 9,63 69,84 3 01.02.2016 43 Leutrim Aliu 46446 12.24 1,95 13,19 4 04.02.2013 22 Shqiprim Sopi 5446455 555.22 88,83 644,05 5 05.01.2015 33 Armend Hoxha 54544545 644.22 103,075 747,295 6 01.02.2016 95 Ardian Vitia 645644 1244.3 199,088 1443.388
 • 11. Tipi i flet daljes sejashtme Njesiaekonomike“X” Nr.serial:784 Marrsi:Magazina nr2 Nr.456 lloge brendshme :180001 Fletdalej(e jashtme) Data:13.02.2013 Nr.785 Nr.kartes Emertimi Njesia matse Sasia Qmimi paTVSH Vlera 1 Kepuc Palë 60 30 1800 2 Maica Palë 45 10 450 3 Kmisha Palë 50 30 1500 4 Jakne Palë 30 35 1050 5 Pizhame Palë 20 15 300 6 Puma Palë 25 45 1125 7 Duksa Palë 55 20 1100 8 Rollka Palë 15 38 570 9 Pantolla Palë 27 25 675 10 Qerapa Palë 100 1 100 Totali 249 8670