SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
SH.M.L.E.J.’’Hoxhë Kadri Prishtina’’
Lënda:Shpenzime Afariste
Punoi:Fisnik Baliu Prof:Shpresa Mehmeti
Klasa:XI-Financa
Prishtinë 2016
 Grafiku I zonës së fitimit dhe zonës së humbjes është një
pasqyrim I situatës se si ku mund të shkojmë me vëllimin e
aktivitetit në mënyrë që ti mbulojmë shpenzimet e vëllimit të
aktivitetit dhe të kemi fitim,situate prej fillimit të aktivitetit e
gjerë te vëllimi I aktivitetit është gjendje e palakmuar në biznes
se me këtë vëllim të aktivitetit veprimtaria e ndërmarrjes është
me humbje.
 Mirëpo situate krejtësisht qëndron ndryshe nëse vëllimi I
aktivitetit përtej pikes E është e korurzuar me fitim.Në pikën E
është pika e ekuilibrit në të cilën barazohen të hyrat e
tërësishme me shpenzimet e tërësishme.
Në këtë pike ndërmarrja e kryen veprimtarin e vet me q’rast
nuk ka humbje por edhe fitim s’ka.
 Në përgjithsi kur bëhet fjalë për koston e një produkti ose edhe një shërbimi
bihen në dukje shpenzimet monetare që shpenzohen për të prodhuar këtë
produkt apo shërbim.Për kontabilistët e një firme kostoja e një produkti
llogaritet me shumën e parave që duhet paguar për të siguruar lëndën e
pare,punën,makineritë e pajisjet etj,të domosdoshme këto për të prodhuar
produktin.
 Zgjidhja e burimeve të përcaktuara pë prodhimin e një të mire tjetër.Pra kostoja
oportune e cdo burimi të zgjedhur për të prodhuar një të mire është e barabart
me vlerën e përdorimit alternative më të mire të mundshëm.
 Shpenzimet e firmës ndahen në : eksplicite dhe insplicite.
 Kosto eksplicite(të shprehura)-përfaqësojnë shpenzimet monetare që bëjnë
firmat drejtpërdrejt në treg për blerjen e burimeve si fuqia e punëtorëve,lëndët
e para,energjia etj.
 Kosto insplicite(të nënkuptuara)-lidhen me imputet që janë prone e vet firmës
dhe janë të barabarta me pagesat monetare që mund të merreshin nga
përdorimi më I mire alternativ I tyre.
 Kostoja e produktit lidhet me
produktet të cilat gjenerojnë të hyra
primare të organizatës.Në kompanitë
prodhuese kostoja e produktit
përbëhet nga 3 komponente:
 Materiali
 Puna
 Shpenzimet e përgjithshme
 Disa nga shp. e materialit dhe punës
konsiderohen direkte apo në mënyrë
specifike janë të lidhura me objektin
shpenzues.
 Puna direkte nga shp.e përgjithshme
janë të domosdoshme për të
shëndruar lëndën e parë në produkte
finale.Në këtë mënyrë kostoja e punës
direkte dhe shp. të përgjithshme
njihet si kosto e shëndrrimit.
Puna të cilën e kryejn për të prodhuar produktet e kompanisë quhet
shp.direkt i punës.
Punëtorët të cilët s’janë të lidhur drejtpërsëdrejti me prodhimin e
produktit ose kryerjes së shërbimit por janë pjesë e ekipit
prodhues,trajtohen si punë indirekte.Këto shpenzime trajtohen si
shp. të përgjithshme.
Shpenzimet e punëtorëve direkt-Zakonisht kanë të bëjnë me
makinist,mirëmbajtës,menaxher dhe mbikqyrës,punëtorë
krahu.Megjithëse këta njerëz në një mënyrë janë pjesë e procesit të
prodhimit,pagat e tyre duhet të llogariten si shp.të prodhimit dhe
përfundimisht si shp të produkteve të gatshme.
Shpenimet e punëtorëve indirekt-Shpenzimet e punëtorëve në
prodhim të cilat nuk mund të gjurmohen deri në produktin final si
njësi e prodhimit emërohen si shpenzime të punëtorëve indirekt.
Shpenzimet e përgjithshme
 Shp. e përgjitshme janë shp.prodhuese të shkaktuara në veprimtarinë
prodhuese të cilat nuk mund të gjurmohen lehtë në prodhimin e
produktit.Shp.e përgjithshme përbëhen nga material indirekt,puna
indirekte dhe shp.tjera indirekte të cilat nuk mund të shoqërohen me
produktin specifik.Shp.e përgjitshme mund të jenë variabile si dhe
materiali indirekt etj.
 Klasifiki i shpenzimeve të përgjithshme mund të përmendim:
 Shpenzimet e materialit indirekt dhe furnizimeve tjera (gozhda si dhe
vegla tjera të vogla).
 Shpenzimet e puntorëve indirekt(paga e shoferit,mirëmbajtja dhe
puntorët kontrollues,ndihmësit e makinistve).
 Shp.tjera indirekte të fabrikës(mirëmbajtja e ndërtesës,e makinave dhe
veglave,tatimi në pronë,sigurimi i pronës,zhvlersimi i ndërtesës dhe
pajisjeve.
Analiza Kosto-Fitim-Vëllim si dhe mjet për
vendosje afariste
 Faktorë mjaft me rëndësi në procesin e marrjes së vendimeve na
paraqet analiza kosto-vëllim-fitim.Të cilën analizë autorë të
ndryshëm e quajnë analizë e pragut të rrezikut,analizë e
pikëthyerjes,analizë e pragut të falimentimit etj.
 Qëllimi i kësaj analize është që të tregojë se qfarë ndodh me
rezultatin financiar nëse ndryshon vëllimi apo niveli i
veprimtarisë. HT=SHT
 Kjo do të thotë atëe nivel në të cilin ndërmarrja s’ka humbje por
edhe fitim nuk ka,kjo gjendje kur humbja është e barabart me 0
dhe shp. të barabarta me të ardhuar quhet pikë kritike ose pragu
i rrezikut etj.Te kjo pikë të hyrat e tërsishme janë të barabarta me
SHT.
 Ndërsa profiti është i barabartë me zero.
Për llogaritjen e shpenzimeve faktike-reale (të plota) në
harmoni me formën dhe përmbajtjen e saj na paraqet
metodën e përllogaritjes së shp. e cila përmban veprime
interaktive dhe procedura të trajtimit të shp.të plota.
Numri dhe ndërlikueshmëria e këtyre veprimeve dhe
proceduarave varet nga fakti se a bëhet fjalë për
konceptin bazë(burimor) apo për konceptin
bashkëkohor të përllogaritjes së shp.të plota.
PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"

More Related Content

What's hot

02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
coupletea
 
03 sjella e kostos doc
03 sjella e kostos doc03 sjella e kostos doc
03 sjella e kostos doc
coupletea
 
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelKd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Hamit Agushi
 
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi ppt(2)
05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi ppt(2)05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi ppt(2)
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi ppt(2)
coupletea
 
03 sjellja e kostos ppt
03 sjellja e kostos ppt03 sjellja e kostos ppt
03 sjellja e kostos ppt
coupletea
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Shpend Stojkaj
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
coupletea
 
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
coupletea
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
coupletea
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
ekonomia
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
coupletea
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
coupletea
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hamit Agushi
 

What's hot (20)

Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrjeTema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
Tema 2 klasifikimi i kostove dhe te ardhurave per vendimmarrje
 
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos ppt
 
03 sjella e kostos doc
03 sjella e kostos doc03 sjella e kostos doc
03 sjella e kostos doc
 
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibelKd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
Kd kosto standarde dhe buxheti fleksibel
 
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi ppt(2)
05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi ppt(2)05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi ppt(2)
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi ppt(2)
 
03 sjellja e kostos ppt
03 sjellja e kostos ppt03 sjellja e kostos ppt
03 sjellja e kostos ppt
 
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
Jetmira Tahirukaj - Analiza e pikës kritike.
 
ANALIZA E PASQYRЁS SЁ TЁ ARDHURAVE
ANALIZA E PASQYRЁS SЁ TЁ ARDHURAVEANALIZA E PASQYRЁS SЁ TЁ ARDHURAVE
ANALIZA E PASQYRЁS SЁ TЁ ARDHURAVE
 
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
04 analiza kosto vëllim-fitim (cvp) ppt(2)
 
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
04 analiza kosto vëllim fitim (cvp) doc
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
 
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinalL09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
L09 teoria e prodhimit dhe produktit margjinal
 
L07 kostoja
L07 kostojaL07 kostoja
L07 kostoja
 
L 4 Analiza e CVP
L 4  Analiza e CVPL 4  Analiza e CVP
L 4 Analiza e CVP
 
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...06 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
06 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i shpërndarjes sipas punës ...
 
Metoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetitMetoda e pikës së rentabilitetit
Metoda e pikës së rentabilitetit
 
Presentation6
Presentation6Presentation6
Presentation6
 
Presentation6
Presentation6Presentation6
Presentation6
 
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
01 hyrje në menaxhimin e kostos doc
 
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneveHyrje ne menaxhimin e operacioneve
Hyrje ne menaxhimin e operacioneve
 

Viewers also liked

08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
coupletea
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
Sabir Asipi
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
Menaxherat
 

Viewers also liked (13)

Nehar Islami- Shpenzimet publike dhe ndikimi i tyre ne nvm
Nehar Islami- Shpenzimet publike dhe ndikimi i tyre ne nvmNehar Islami- Shpenzimet publike dhe ndikimi i tyre ne nvm
Nehar Islami- Shpenzimet publike dhe ndikimi i tyre ne nvm
 
Seminar makroekonomi
Seminar makroekonomiSeminar makroekonomi
Seminar makroekonomi
 
PROJEKT DETYR
PROJEKT DETYRPROJEKT DETYR
PROJEKT DETYR
 
AGL4_Makro2
AGL4_Makro2AGL4_Makro2
AGL4_Makro2
 
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)08 vendimmarrja taktike  marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
08 vendimmarrja taktike marrja e vendimeve në afat të shkurtër (2) (1)
 
Detyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flowDetyra me zgjidhje cash flow
Detyra me zgjidhje cash flow
 
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
çmimet,objektivat dhe strategjite e caktimit te tyre (marketing)
 
Makroekonomia slides
Makroekonomia slidesMakroekonomia slides
Makroekonomia slides
 
7. kostot
7. kostot7. kostot
7. kostot
 
Matja e të ardhurave dhe shpenzimeve
Matja e të ardhurave dhe shpenzimeveMatja e të ardhurave dhe shpenzimeve
Matja e të ardhurave dhe shpenzimeve
 
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - LibriKontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
Kontabiliteti i Kostos dhe Drejtimit - Menaxhimit - Libri
 
1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave1 pasqyra e te ardhurave
1 pasqyra e te ardhurave
 
SAP Logistics - CS - Standard Process & Configuration document
SAP Logistics - CS - Standard Process & Configuration documentSAP Logistics - CS - Standard Process & Configuration document
SAP Logistics - CS - Standard Process & Configuration document
 

Similar to PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"

02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
coupletea
 
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi doc
05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi doc05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi doc
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi doc
coupletea
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Muhamet Sopa
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
coupletea
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Labinot Bajrami
 
Shpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancëShpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancë
Doruntina Nikçi
 
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
Menaxherat
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
Ymer Ejupi
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
Menaxherat
 
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
ekonomia
 

Similar to PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE" (20)

02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
02 konceptet bazë të menaxhimit të kostos doc
 
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi doc
05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi doc05 sistemet e përllogaritjes së kostos  sistemi i punës me porosi doc
05 sistemet e përllogaritjes së kostos sistemi i punës me porosi doc
 
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjjeAnaliza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
Analiza e pasqyrave financiare pyetje me pergjigjje
 
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat FinanciareMenaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
Menaxhmenti Financiar - Pasqyrat Financiare
 
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETAREANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
ANALIZA E FLUKSEVE TЁ MJETEVE MONETARE
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Kontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigjeKontabilitet pytje-pergjigje
Kontabilitet pytje-pergjigje
 
Ligjerata 3
Ligjerata 3Ligjerata 3
Ligjerata 3
 
Bertan Elezi
Bertan EleziBertan Elezi
Bertan Elezi
 
Fetahu
FetahuFetahu
Fetahu
 
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigjeAnaliza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
Analiza e pasqyrave Financiare Pyetje dhe pergjigje
 
Shpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancëShpërblimi për performancë
Shpërblimi për performancë
 
Kosto e kapitalit
Kosto e kapitalitKosto e kapitalit
Kosto e kapitalit
 
Prezantim rovi
Prezantim roviPrezantim rovi
Prezantim rovi
 
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer EjupiPUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
PUNIM SEMINARIK Ymer Ejupi
 
Kf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rëKf 1-Ligjerata 1-rë
Kf 1-Ligjerata 1-rë
 
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomikeAnaliza e likuiditetit të njësisë ekonomike
Analiza e likuiditetit të njësisë ekonomike
 
Risku dhe kthimi
Risku dhe kthimiRisku dhe kthimi
Risku dhe kthimi
 
K5
K5K5
K5
 
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i1 bazat kontabiliteti kapitulli i
1 bazat kontabiliteti kapitulli i
 

PUNIM "SHPENZIMET AFARISTE"

 • 1. SH.M.L.E.J.’’Hoxhë Kadri Prishtina’’ Lënda:Shpenzime Afariste Punoi:Fisnik Baliu Prof:Shpresa Mehmeti Klasa:XI-Financa Prishtinë 2016
 • 2.  Grafiku I zonës së fitimit dhe zonës së humbjes është një pasqyrim I situatës se si ku mund të shkojmë me vëllimin e aktivitetit në mënyrë që ti mbulojmë shpenzimet e vëllimit të aktivitetit dhe të kemi fitim,situate prej fillimit të aktivitetit e gjerë te vëllimi I aktivitetit është gjendje e palakmuar në biznes se me këtë vëllim të aktivitetit veprimtaria e ndërmarrjes është me humbje.  Mirëpo situate krejtësisht qëndron ndryshe nëse vëllimi I aktivitetit përtej pikes E është e korurzuar me fitim.Në pikën E është pika e ekuilibrit në të cilën barazohen të hyrat e tërësishme me shpenzimet e tërësishme. Në këtë pike ndërmarrja e kryen veprimtarin e vet me q’rast nuk ka humbje por edhe fitim s’ka.
 • 3.
 • 4.  Në përgjithsi kur bëhet fjalë për koston e një produkti ose edhe një shërbimi bihen në dukje shpenzimet monetare që shpenzohen për të prodhuar këtë produkt apo shërbim.Për kontabilistët e një firme kostoja e një produkti llogaritet me shumën e parave që duhet paguar për të siguruar lëndën e pare,punën,makineritë e pajisjet etj,të domosdoshme këto për të prodhuar produktin.  Zgjidhja e burimeve të përcaktuara pë prodhimin e një të mire tjetër.Pra kostoja oportune e cdo burimi të zgjedhur për të prodhuar një të mire është e barabart me vlerën e përdorimit alternative më të mire të mundshëm.  Shpenzimet e firmës ndahen në : eksplicite dhe insplicite.  Kosto eksplicite(të shprehura)-përfaqësojnë shpenzimet monetare që bëjnë firmat drejtpërdrejt në treg për blerjen e burimeve si fuqia e punëtorëve,lëndët e para,energjia etj.  Kosto insplicite(të nënkuptuara)-lidhen me imputet që janë prone e vet firmës dhe janë të barabarta me pagesat monetare që mund të merreshin nga përdorimi më I mire alternativ I tyre.
 • 5.
 • 6.  Kostoja e produktit lidhet me produktet të cilat gjenerojnë të hyra primare të organizatës.Në kompanitë prodhuese kostoja e produktit përbëhet nga 3 komponente:  Materiali  Puna  Shpenzimet e përgjithshme  Disa nga shp. e materialit dhe punës konsiderohen direkte apo në mënyrë specifike janë të lidhura me objektin shpenzues.  Puna direkte nga shp.e përgjithshme janë të domosdoshme për të shëndruar lëndën e parë në produkte finale.Në këtë mënyrë kostoja e punës direkte dhe shp. të përgjithshme njihet si kosto e shëndrrimit.
 • 7. Puna të cilën e kryejn për të prodhuar produktet e kompanisë quhet shp.direkt i punës. Punëtorët të cilët s’janë të lidhur drejtpërsëdrejti me prodhimin e produktit ose kryerjes së shërbimit por janë pjesë e ekipit prodhues,trajtohen si punë indirekte.Këto shpenzime trajtohen si shp. të përgjithshme. Shpenzimet e punëtorëve direkt-Zakonisht kanë të bëjnë me makinist,mirëmbajtës,menaxher dhe mbikqyrës,punëtorë krahu.Megjithëse këta njerëz në një mënyrë janë pjesë e procesit të prodhimit,pagat e tyre duhet të llogariten si shp.të prodhimit dhe përfundimisht si shp të produkteve të gatshme. Shpenimet e punëtorëve indirekt-Shpenzimet e punëtorëve në prodhim të cilat nuk mund të gjurmohen deri në produktin final si njësi e prodhimit emërohen si shpenzime të punëtorëve indirekt.
 • 8.
 • 9. Shpenzimet e përgjithshme  Shp. e përgjitshme janë shp.prodhuese të shkaktuara në veprimtarinë prodhuese të cilat nuk mund të gjurmohen lehtë në prodhimin e produktit.Shp.e përgjithshme përbëhen nga material indirekt,puna indirekte dhe shp.tjera indirekte të cilat nuk mund të shoqërohen me produktin specifik.Shp.e përgjitshme mund të jenë variabile si dhe materiali indirekt etj.  Klasifiki i shpenzimeve të përgjithshme mund të përmendim:  Shpenzimet e materialit indirekt dhe furnizimeve tjera (gozhda si dhe vegla tjera të vogla).  Shpenzimet e puntorëve indirekt(paga e shoferit,mirëmbajtja dhe puntorët kontrollues,ndihmësit e makinistve).  Shp.tjera indirekte të fabrikës(mirëmbajtja e ndërtesës,e makinave dhe veglave,tatimi në pronë,sigurimi i pronës,zhvlersimi i ndërtesës dhe pajisjeve.
 • 10.
 • 11. Analiza Kosto-Fitim-Vëllim si dhe mjet për vendosje afariste  Faktorë mjaft me rëndësi në procesin e marrjes së vendimeve na paraqet analiza kosto-vëllim-fitim.Të cilën analizë autorë të ndryshëm e quajnë analizë e pragut të rrezikut,analizë e pikëthyerjes,analizë e pragut të falimentimit etj.  Qëllimi i kësaj analize është që të tregojë se qfarë ndodh me rezultatin financiar nëse ndryshon vëllimi apo niveli i veprimtarisë. HT=SHT  Kjo do të thotë atëe nivel në të cilin ndërmarrja s’ka humbje por edhe fitim nuk ka,kjo gjendje kur humbja është e barabart me 0 dhe shp. të barabarta me të ardhuar quhet pikë kritike ose pragu i rrezikut etj.Te kjo pikë të hyrat e tërsishme janë të barabarta me SHT.  Ndërsa profiti është i barabartë me zero.
 • 12.
 • 13. Për llogaritjen e shpenzimeve faktike-reale (të plota) në harmoni me formën dhe përmbajtjen e saj na paraqet metodën e përllogaritjes së shp. e cila përmban veprime interaktive dhe procedura të trajtimit të shp.të plota. Numri dhe ndërlikueshmëria e këtyre veprimeve dhe proceduarave varet nga fakti se a bëhet fjalë për konceptin bazë(burimor) apo për konceptin bashkëkohor të përllogaritjes së shp.të plota.