SlideShare a Scribd company logo
Мария - Елена Антунеш ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Ориентиран към нуждите модел на обучение за МСП. Трудности и предизвикателства AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Финална Конференция
[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. МСП: Основните двигатели на икономическия растеж
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Предизвикателства за МСП
[object Object],[object Object],AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Трудности
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Защо МСП не използват стратегическо планиране
[object Object],AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Какво може да се направи за подобряване на представянето на МСП
[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Цел
[object Object],AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Ключови елементи от модела на обучение
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Програмата S TRATEGY-TRAIN е специално насочена към мениджъри на малки и средни предприятия и техните наставници/консултанти, За да се създаде интегрирано решение за размера на групата от 5 до 6 участника, ръководители на малки фирми, преференциално от различни сектори на дейност, които не се конкурират помежду си, предоставят възможност за споделяне на различния опит и формират мрежа, както и  включват силно индивидуален компонент. O бучителна програма  STRATEGY-TRAIN
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Цели на обучителната програма STRATEGY-TRAIN
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Подкрепа на мениджърите на малки фирми: За развитие на ключови знания и умения в областта на стратегическото планиране; За определяне на настоящите и бъдещите позиции на предприятията им, и да се справят с околната среда по един про-активен начин, предвиждайки въздействието на външни промени (глобализация на пазарите, правни, технологични и демографски промени) в тяхната организация, определяйки приоритети за действие и планове за действие, съобразни с разполагаемите ресурси. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Специфично цели на обучителната програма STRATEGY-TRAIN
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Целева група на обучителната програма STRATEGY-TRAIN Мениджъри на малки фирми до 50 служители
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Път на обучението по STRATEGY-TRAIN Наставникът предоставя на място помощ на собственика / управителя, особено по отношение на планирането, проектирането и изпълнението на индивидуалния план за действие Индивидуални сесии с наставник Ще бъдат включени най-малко две сесии, с  продължителност един ден всяка. Тези срещи се концентрират главно върху въпроси, възникнали по време на самостоятелното обучение за да задълбочат познанията Групови сесии Пълнoто онлайн обучение изисква от 20 до 40 часа. Обучителните сесии предоставят основни знания за елементите на стратегическото планиране. В 5 те онлайн модула се съдържат различен брой раздели. Самостоятелно опитно обучение с помощта на елементи на електронно обучение При започване на обучение се подписва договор с всеки участник - Споразумение между участник и наставник за всички дейности, които ще бъдат извършени, заедно с групата и / или наставника или самостоятелно, и ще включва индивидуални срокове в отделен план за действие. Договор на обучавания, индивидуални действия и план на изпълнение Участниците се запознават с другите участници от групата и се научават как да използват обучителната платформа и материалите за обучение , които са на разположение. Лесен за използване инструмент прави диагностика на настоящото им ниво на компетентност. Период на ориентиране
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Експертни оценки на дистанционното обучение, обучение  лице в лице и консултиране в областта на стратегическото управление  ( 1 до 3 души ) Трябва да покрива различни роли (В зависимост от момента и естеството на процеса на обучение) Коригиране  - от разстояние; Обучение - лице в лице; Консултиране - на място В идеалния случай е да се намери един човек (наставник) който е в състояние да покрие всички тези изисквания  ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Обучителен екип
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Участва дистанционно в педагогическото развитие на всеки един обучаващ се, дава обща подкрепа, осъществя редовни контакти, предоставя обратна връзка. Създава виртуална група за подкрепа, включваща всички участващи управители.  Обучителна роля (дистанционна) ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Роли, които да бъдат изпълнени Изясняване на очакванията Стимулиране на учащите ,  мотивация Консултиране / адаптиране / обсъждане на учебните модули Предоставяне на обратна връзка Оценка
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ролята на обучителя (лице в лице) ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Задачи, които да бъдат изпълнени Анимиране на семинари, изчистване на съмненията за развитието на стратегическото планиране Покана към представители на компании с успехи в стратегическия мениджмънт Организиране на посещение на бизнес с успех в процеса на стратегическо планиране
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Изключително важно е да се разбере процеса на консултации, ролите, които да бъдат разпределени в рамките на малките предприятия и да са наясно как консултантите лично влияят на резултатите в зависимост на това кои са те – техните силни страни, убеждения, поведение и подходи. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Ролята на консултанта (на място) Задачи, които да бъдат изпълнени Създаване на договор за стратегическо обучение Рамков дизайн за изпълнение на стратегическото планиране Техническа поддръжка Създаване на ефективна комуникация Оценка и институционализиране на решенията
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Въз основа на обучението на мениджъри. Последвано от цялостна оценка на дружеството и стратегическия план за развитието му, да бъдат включени в договор. Изпълнението на плана за действие ще бъде подкрепено от консултации и обучение. Всяка намеса е подчинена на принципа за предимство на бизнес реалността над теорията, това трябва да служи като инструмент за намеса на място, което позволява рационализацията и научното третиране на тази реалности, за да дадат възможност за търсене на технически утвърдени решения.  ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Методология Обучение на мениджъри  Диагноза Стратегически план Изпълнение . Специализирано обучение . Техническа поддръжка Договор за обучение
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Консултации на място Подкрепа от колегите В Модела на обучение STRATEGY-TRAIN се представя един еклектичен подход, персонализиран, гъвкав и ориентиран към мениджъри на малки предприятия, който съчетава преливащи и активни компоненти за обучение между равнопоставени партньори. Дистанционно обучение Семинари ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Модел на обучение STRATEGY-TRAIN Дистанцинно напътствие Лице в лице обучение
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Цели да обогати учебната среда, предоставяйки различни стратегии, включително онлайн модули на обучение STRATEGY-TRAIN и семинари. Този начин включва активно мениджърите, подкрепяйки самостоятелно базираното им обучение и подобрявайки резултатите от обучението с помощта на ефективен и устойчив във времето подход.   ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Смесен подход
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Представят основните теоретични и практични подходи за Стратегическо планиране и предвиждат редица реални начини за оценка, обучение, наблюдение и подпомагане на Стратегическото планиране и практики на ниво малки предприятия. Подпомагат намирането на решения чрез различни модели Стратегическо планиране и инструменти; показват как да бъдат подкрепяни мениджъри при изграждането на плановете им за действие, базирани на предначертаните нужди. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Модули
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Инструментът за диагностика помага на мениджърите да определят областите и материалите за обучение, които могат да представляват специален интерес за тях. Отговаряйки на ограничени брой точки, мениджърите получават основна оценка за техните знания относно стратегията на предприятието и съвети как да могат да си създадат индивидуален учебен план.   ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Инструмент за диагностика
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Казусите представят примери на най-добри практики на Стратегическо планиране в малки предприятия.  Данните са организарани по такъв начин, че да се подчертае основната идея на проекта:  Как успешно да приложим Стратегическото планиране в малките предприятия .   ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Казуси
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria STRATEGY-TRAIN  подходът  позволява:
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Учебните материали са достъпни онлайн чрез системата за управление на съдържанието (СУС), където материалите са създадени, съхранявани, контролирани, обновявани и публикувани.  http://st.linkmv.de/index.php?id=24 СУС включва : материали за обучение; речник; инструмент за диагностика и ръководство за потребителя. СУС е досъпна на шест езика. Това е един подходящ начин да се публикуват материали за самостоятелно обучение на всички партньорски езици, насочени към мениджъри на малки предприятия. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Система за управление на съдържанието
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Обучение между равнопоставени партньори
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Партньорска група
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Мениджърите в партньорската група
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Малките компании предлагат добри условия за действие, обучение.  В процеса на обучение мениджърите могат да споделят идеи, получават отговори на въпроси и съвети, които не могат да набавят от други източници. Има индивидуални въпроси, свързани с компанията, която трябва да се решават по индивидуален начин. Обучителният модел S TRATEGY-TRAIN  добавя консултации на място, с цел да се помогне на мениджърите за проектиране, изпълнение и оценка на стратегическия проект, насочен към техните нуждите, и има за цел да изпълни проекта на компанията. В края на процеса, наставникът подготвя доклад за всяко предприятие, съгласно образец и включва информацията в окончателния доклад за отчитане на процеса и основните резултати от него. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Подход действие-обучение
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Договор за обучение
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Къде се намира Вашият бизнес в момента? Какво искате за бизнеса си и за себе си? Какво е Вашето виждане и къде искате да стигнете през следващите 3 години? Какви модели са на разположение за стратегически проект? Как да се проектира, изпълнени и оцени един стратегически проект ? Кои са най-успешните стратегии на ниво малък бизнес? Как да се изработи проект за компанията?  ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Обучителни модули STRATEGY-TRAIN Обучителни модули STRATEGY-TRAIN I. Въведение в програмата на обучение II. Стратегически анализ III. Стратегическа диагноза IV. Изготвяне на стратегия V. Организация и изпълнение на стратегия Обучителните модели отговарят на въпроси като :
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. първа фаза:  бизнес стратегия и рамка за управление; методи за анализ на околната среда и на дружеството; концепции за стратегически анализ за вземане на решение за стратегията по-подходяща за дадена компания. втора фаза:  стратегическите алтернативи на бизнеса и тяхната съвместимост с мисията и целите на компанията. трета фаза:  организация и изпълнение на избраната стратегия, анализиране на методи и умения, за да бъде развита ефективно и ефикасно ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Преглед на съдържанието
AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda.

More Related Content

Viewers also liked

Fire safety and prevention
Fire safety and preventionFire safety and prevention
Fire safety and prevention
Abhijeet Lokhande
 
US Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance Analysis
US Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance AnalysisUS Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance Analysis
US Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance Analysis
Mohit Mahendra
 
Cca overall report_ppt_ultan_bg
Cca overall report_ppt_ultan_bgCca overall report_ppt_ultan_bg
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
 
Oracle Corp - strategy paper - March 2001
Oracle Corp - strategy paper - March 2001Oracle Corp - strategy paper - March 2001
Oracle Corp - strategy paper - March 2001
Mohit Mahendra
 
Data Analysis: Putting Data Capital to Work
Data Analysis: Putting Data Capital to WorkData Analysis: Putting Data Capital to Work
Data Analysis: Putting Data Capital to Work
Mohit Mahendra
 
I am legend case study
I am legend case studyI am legend case study
I am legend case study
Katherine039414
 
Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011
Regional Economic Delevopment Agency - Stara Zagora
 
Paragraph writing
Paragraph writingParagraph writing
Paragraph writing
cotteri
 
Allergic rhinitis
Allergic rhinitisAllergic rhinitis
Allergic rhinitis
Dr. Ashwin Jadhav
 

Viewers also liked (13)

Pavasaris
PavasarisPavasaris
Pavasaris
 
Fire safety and prevention
Fire safety and preventionFire safety and prevention
Fire safety and prevention
 
US Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance Analysis
US Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance AnalysisUS Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance Analysis
US Patent: Business Intelligence Dashboards for Performance Analysis
 
Cca overall report_ppt_ultan_bg
Cca overall report_ppt_ultan_bgCca overall report_ppt_ultan_bg
Cca overall report_ppt_ultan_bg
 
Европейски парламент - работа, състав
Европейски парламент - работа, съставЕвропейски парламент - работа, състав
Европейски парламент - работа, състав
 
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
15 years Regional Economic Development Agency - Stara Zagora
 
Oracle Corp - strategy paper - March 2001
Oracle Corp - strategy paper - March 2001Oracle Corp - strategy paper - March 2001
Oracle Corp - strategy paper - March 2001
 
Data Analysis: Putting Data Capital to Work
Data Analysis: Putting Data Capital to WorkData Analysis: Putting Data Capital to Work
Data Analysis: Putting Data Capital to Work
 
I am legend case study
I am legend case studyI am legend case study
I am legend case study
 
Project management
Project managementProject management
Project management
 
Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011Bg young ambassadors visit Feb 2011
Bg young ambassadors visit Feb 2011
 
Paragraph writing
Paragraph writingParagraph writing
Paragraph writing
 
Allergic rhinitis
Allergic rhinitisAllergic rhinitis
Allergic rhinitis
 

Similar to Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian

Strategize! profile
Strategize! profileStrategize! profile
Strategize! profilesvetlan
 
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
Bulgarian Public Relations Society
 
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society
 
Self awareness system bg
Self awareness system  bgSelf awareness system  bg
Self awareness system bg
Assenka Hristova
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Karel Van Isacker
 
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingStakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Hristian Daskalov
 
Брошура Моби2
Брошура Моби2Брошура Моби2
Брошура Моби2
Moby2 Ltd.
 
Brochure Moby2
Brochure Moby2Brochure Moby2
Brochure Moby2
Moby2 Ltd.
 
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Education PowerPoints
 
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Karel Van Isacker
 
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf
ChristinaFortunova
 
Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)
Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)
Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)
restartplatform
 
In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You
Svetlana Naydenova
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
caniceconsulting
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
caniceconsulting
 
Financial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarIvaylo_Ivanov
 
Moby2Day 2018
Moby2Day 2018Moby2Day 2018
Moby2Day 2018
Moby2 Ltd.
 
Moby2day 2018
Moby2day 2018Moby2day 2018
Moby2day 2018
Moby2 Ltd.
 
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
Bulgarian Public Relations Society
 

Similar to Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian (20)

Strategize! profile
Strategize! profileStrategize! profile
Strategize! profile
 
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
PRaktiki_Newsletter_26.03.2012
 
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
26.03.2012_PRaktiki_Newsletter
 
Self awareness system bg
Self awareness system  bgSelf awareness system  bg
Self awareness system bg
 
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planningEcogard Io4 unit bg 5 initial business planning
Ecogard Io4 unit bg 5 initial business planning
 
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиранеИнтелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
Интелектуален резултат 4 /Модул 5: Първоначално бизнес планиране
 
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute TrainingStakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
Stakeholder Management - Brain Workshop Institute Training
 
Брошура Моби2
Брошура Моби2Брошура Моби2
Брошура Моби2
 
Brochure Moby2
Brochure Moby2Brochure Moby2
Brochure Moby2
 
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise developmentEcogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
Ecogard Io4 unit bg 3 inclusive social enterprise development
 
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятияИнтелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
Интелектуален резултат /Модул 3: Приобщаващо развитие на социалните предприятия
 
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 2023-2024.pdf
 
Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)
Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)
Module 3 business planning with benefit of hindsight bg (2)
 
In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You In Your Hands Invitaties You
In Your Hands Invitaties You
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptxBG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
BG PROSPER - Module 3 - Unit 2 bg.pptx
 
Financial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions Seminar
 
Moby2Day 2018
Moby2Day 2018Moby2Day 2018
Moby2Day 2018
 
Moby2day 2018
Moby2day 2018Moby2day 2018
Moby2day 2018
 
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
 

Ppt final conference maria-helena antunes_bulgarian

 • 1. Мария - Елена Антунеш ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Ориентиран към нуждите модел на обучение за МСП. Трудности и предизвикателства AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Финална Конференция
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Програмата S TRATEGY-TRAIN е специално насочена към мениджъри на малки и средни предприятия и техните наставници/консултанти, За да се създаде интегрирано решение за размера на групата от 5 до 6 участника, ръководители на малки фирми, преференциално от различни сектори на дейност, които не се конкурират помежду си, предоставят възможност за споделяне на различния опит и формират мрежа, както и включват силно индивидуален компонент. O бучителна програма STRATEGY-TRAIN
 • 10.
 • 11. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Подкрепа на мениджърите на малки фирми: За развитие на ключови знания и умения в областта на стратегическото планиране; За определяне на настоящите и бъдещите позиции на предприятията им, и да се справят с околната среда по един про-активен начин, предвиждайки въздействието на външни промени (глобализация на пазарите, правни, технологични и демографски промени) в тяхната организация, определяйки приоритети за действие и планове за действие, съобразни с разполагаемите ресурси. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Специфично цели на обучителната програма STRATEGY-TRAIN
 • 12. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Целева група на обучителната програма STRATEGY-TRAIN Мениджъри на малки фирми до 50 служители
 • 13. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Път на обучението по STRATEGY-TRAIN Наставникът предоставя на място помощ на собственика / управителя, особено по отношение на планирането, проектирането и изпълнението на индивидуалния план за действие Индивидуални сесии с наставник Ще бъдат включени най-малко две сесии, с продължителност един ден всяка. Тези срещи се концентрират главно върху въпроси, възникнали по време на самостоятелното обучение за да задълбочат познанията Групови сесии Пълнoто онлайн обучение изисква от 20 до 40 часа. Обучителните сесии предоставят основни знания за елементите на стратегическото планиране. В 5 те онлайн модула се съдържат различен брой раздели. Самостоятелно опитно обучение с помощта на елементи на електронно обучение При започване на обучение се подписва договор с всеки участник - Споразумение между участник и наставник за всички дейности, които ще бъдат извършени, заедно с групата и / или наставника или самостоятелно, и ще включва индивидуални срокове в отделен план за действие. Договор на обучавания, индивидуални действия и план на изпълнение Участниците се запознават с другите участници от групата и се научават как да използват обучителната платформа и материалите за обучение , които са на разположение. Лесен за използване инструмент прави диагностика на настоящото им ниво на компетентност. Период на ориентиране
 • 14. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Експертни оценки на дистанционното обучение, обучение лице в лице и консултиране в областта на стратегическото управление ( 1 до 3 души ) Трябва да покрива различни роли (В зависимост от момента и естеството на процеса на обучение) Коригиране - от разстояние; Обучение - лице в лице; Консултиране - на място В идеалния случай е да се намери един човек (наставник) който е в състояние да покрие всички тези изисквания ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Обучителен екип
 • 15. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Участва дистанционно в педагогическото развитие на всеки един обучаващ се, дава обща подкрепа, осъществя редовни контакти, предоставя обратна връзка. Създава виртуална група за подкрепа, включваща всички участващи управители. Обучителна роля (дистанционна) ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Роли, които да бъдат изпълнени Изясняване на очакванията Стимулиране на учащите , мотивация Консултиране / адаптиране / обсъждане на учебните модули Предоставяне на обратна връзка Оценка
 • 16.
 • 17. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Изключително важно е да се разбере процеса на консултации, ролите, които да бъдат разпределени в рамките на малките предприятия и да са наясно как консултантите лично влияят на резултатите в зависимост на това кои са те – техните силни страни, убеждения, поведение и подходи. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Ролята на консултанта (на място) Задачи, които да бъдат изпълнени Създаване на договор за стратегическо обучение Рамков дизайн за изпълнение на стратегическото планиране Техническа поддръжка Създаване на ефективна комуникация Оценка и институционализиране на решенията
 • 18. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Въз основа на обучението на мениджъри. Последвано от цялостна оценка на дружеството и стратегическия план за развитието му, да бъдат включени в договор. Изпълнението на плана за действие ще бъде подкрепено от консултации и обучение. Всяка намеса е подчинена на принципа за предимство на бизнес реалността над теорията, това трябва да служи като инструмент за намеса на място, което позволява рационализацията и научното третиране на тази реалности, за да дадат възможност за търсене на технически утвърдени решения. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Методология Обучение на мениджъри Диагноза Стратегически план Изпълнение . Специализирано обучение . Техническа поддръжка Договор за обучение
 • 19. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Консултации на място Подкрепа от колегите В Модела на обучение STRATEGY-TRAIN се представя един еклектичен подход, персонализиран, гъвкав и ориентиран към мениджъри на малки предприятия, който съчетава преливащи и активни компоненти за обучение между равнопоставени партньори. Дистанционно обучение Семинари ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Модел на обучение STRATEGY-TRAIN Дистанцинно напътствие Лице в лице обучение
 • 20. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Цели да обогати учебната среда, предоставяйки различни стратегии, включително онлайн модули на обучение STRATEGY-TRAIN и семинари. Този начин включва активно мениджърите, подкрепяйки самостоятелно базираното им обучение и подобрявайки резултатите от обучението с помощта на ефективен и устойчив във времето подход.   ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Смесен подход
 • 21. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Представят основните теоретични и практични подходи за Стратегическо планиране и предвиждат редица реални начини за оценка, обучение, наблюдение и подпомагане на Стратегическото планиране и практики на ниво малки предприятия. Подпомагат намирането на решения чрез различни модели Стратегическо планиране и инструменти; показват как да бъдат подкрепяни мениджъри при изграждането на плановете им за действие, базирани на предначертаните нужди. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Модули
 • 22. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Инструментът за диагностика помага на мениджърите да определят областите и материалите за обучение, които могат да представляват специален интерес за тях. Отговаряйки на ограничени брой точки, мениджърите получават основна оценка за техните знания относно стратегията на предприятието и съвети как да могат да си създадат индивидуален учебен план.   ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Инструмент за диагностика
 • 23. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Казусите представят примери на най-добри практики на Стратегическо планиране в малки предприятия. Данните са организарани по такъв начин, че да се подчертае основната идея на проекта: Как успешно да приложим Стратегическото планиране в малките предприятия .   ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Казуси
 • 24.
 • 25. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Учебните материали са достъпни онлайн чрез системата за управление на съдържанието (СУС), където материалите са създадени, съхранявани, контролирани, обновявани и публикувани. http://st.linkmv.de/index.php?id=24 СУС включва : материали за обучение; речник; инструмент за диагностика и ръководство за потребителя. СУС е досъпна на шест езика. Това е един подходящ начин да се публикуват материали за самостоятелно обучение на всички партньорски езици, насочени към мениджъри на малки предприятия. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Система за управление на съдържанието
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Малките компании предлагат добри условия за действие, обучение.  В процеса на обучение мениджърите могат да споделят идеи, получават отговори на въпроси и съвети, които не могат да набавят от други източници. Има индивидуални въпроси, свързани с компанията, която трябва да се решават по индивидуален начин. Обучителният модел S TRATEGY-TRAIN добавя консултации на място, с цел да се помогне на мениджърите за проектиране, изпълнение и оценка на стратегическия проект, насочен към техните нуждите, и има за цел да изпълни проекта на компанията. В края на процеса, наставникът подготвя доклад за всяко предприятие, съгласно образец и включва информацията в окончателния доклад за отчитане на процеса и основните резултати от него. ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Подход действие-обучение
 • 30.
 • 31. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. Къде се намира Вашият бизнес в момента? Какво искате за бизнеса си и за себе си? Какво е Вашето виждане и къде искате да стигнете през следващите 3 години? Какви модели са на разположение за стратегически проект? Как да се проектира, изпълнени и оцени един стратегически проект ? Кои са най-успешните стратегии на ниво малък бизнес? Как да се изработи проект за компанията? ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Обучителни модули STRATEGY-TRAIN Обучителни модули STRATEGY-TRAIN I. Въведение в програмата на обучение II. Стратегически анализ III. Стратегическа диагноза IV. Изготвяне на стратегия V. Организация и изпълнение на стратегия Обучителните модели отговарят на въпроси като :
 • 32. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda. първа фаза: бизнес стратегия и рамка за управление; методи за анализ на околната среда и на дружеството; концепции за стратегически анализ за вземане на решение за стратегията по-подходяща за дадена компания. втора фаза: стратегическите алтернативи на бизнеса и тяхната съвместимост с мисията и целите на компанията. трета фаза: организация и изпълнение на избраната стратегия, анализиране на методи и умения, за да бъде развита ефективно и ефикасно ST Final Conference September, 23rd, 2010, Stara Zagora, Bulgaria Преглед на съдържанието
 • 33. AidLearn Consultoria em Recursos Humanos, Lda.