SlideShare a Scribd company logo
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
LÝ THUY T TI NG ANH 9 -LUY N THI VÀO 10
THPT BÌNH SƠN
D NG 1 : ChUY N ð I T HI N T I HOÀN THÀNH SANG QUÁ KH ðƠN ( VÀ
NGƯ C L I )
D ng này có các m u sau ñây , công th c thì không có nên mình ch ñưa ra các ví d trong ñó có
các ch tô màu là nh ng d u hi u ñ nh n d ng ra công th c.
1. This is the first time I have seen him (ñây là l n ñ u tôi th y anh ta )
=>I have never seen him before. ( tôi chưa bao gi th y anh ta trư c ñây )
M u này có d ng :
ðây là l n ñ u tiên ... làm chuy n ñó
=> ...chưa bao gi làm chuy n ñó trư c ñây.
The first time : l n ñ u tiên
Never ...before : chưa bao gi trư c ñây
2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi b t ñ u h c TA cách ñây 3 năm )
=> I have studied English for 3 years. ( tôi h c TA ñư c 3 năm )
M u này có d ng :
...b t ñ u làm gì ñó cách ñây + kho ng th i gian
=> .. ñã làm chuy n ñó for + kho ng th i gian
N u không có ago mà có when + m nh ñ thì gi nguyên m nh ñ ch ñ i when thành since thôi
3. I last saw him when I was a student.( l n cu i cùng tôi th y anh ta là khi tôi là SV )
=> I haven't seen him since I was a student.( tôi ñã không th y anh ta t khi tôi là SV )
M u này có d ng :
L n cu i cùng làm chuy n ñó là khi ....
=> ..không làm chuy n ñó t khi ....
Last : l n cu i
Since : t khi
4. The last time she went out with him was two years ago.(l n cu i cô ta ñi chơi v i anh ta cách
ñây 2 năm )
=> She hasn't gone out with him for two years.( cô ta ñã không ñi chơi v i anh ta ñã 2 năm nay )
Tương t m u 3 nhưng khác ph n sau thôi
5. It's ten years since I last met him.(ñã 10 năm t khi tôi g p anh ta l n cu i )
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
=> I haven't met him for ten years . ( tôi ñã không g p anh ta 10 năm r i )
M u này có d ng :
ðã ..kho ng th i gian t khi làm gì ñó l n cu i
=> ..không làm vi c ñó ñư c + kho ng th i gian
6. When did you buy it ? ( b n ñã mua nó khi nào ?
=> How long have you bought ? ( b n ñã mua nó ñư c bao lâu ? )
M u này có d ng :
when : thì dùng quá kh ñơn
How long : thì dùng hi n t i hoàn thành
D NG 2 : BI N ð I QUA L I GI A : ENOUGH , TOO....TO , SO....THAT ,
SUCH....THAT
Trư c khi ñi c th vào cách bi n ñ i các b n cũng nên ôn l i công th c c a 4 c u trúc trên:
TOO...TO (quá....ñ n n i không th ….)
He is too young to go to school (nó quá tr ñ n n i không th ñi h c ñư c )
The exercise is too difficult for me to do.(bài t p quá khó ñ n n i tôi không th nào làm ñư c )
CÔNG TH C : ________________________________
[TOO + adj/adv + (for sb) TO inf.]
--------------------------------
3 NGUYÊN T C C N NH KHI N I CÂU DÙNG TOO...TO
Cũng gi ng như enough, too...to có các nguyên t c sau
-1)Nguyên t c th nh t :
N u trư c tính t ,tr ng t có :too ,so ,very , quite ,extremely... thì ph i b .
- 2) Nguyên t c th hai:
N u ch t hai câu gi ng nhau thì b ph n for sb
3) Nguyên t c th ba:
N u ch t câu ñ u và túc t câu sau là m t thì ph i b túc t câu sau
ex:
He is so weak .He can't run.
-> He is too weak to run.
The coffee was very hot .I could drink it.
-> The coffee was too hot for me to drink.
( B it vì it cũng ñ ng nghĩa v i coffee )
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
ENOUGH
(ñ )
Enough có hai công th c cơ b n :
1) adj/adv + enough (for sb) to inf
2) enough + N (for sb ) to inf
Các b n lưu ý s khác nhau gi a 2 công th c này là : tính t ,tr ng t thì ñ ng trư c
enough còn danh t thì ñ ng sau enough
ex:
he is strong enough to lift the box.(anh ta ñ kh e ñ nh c cái h p)
strong là tính t nên ñ ng trư c enough
He doesn't drive carefully enough to pass the driving test
carefully là tr ng t nên ñ ng trư c enough
I don't have enough money to buy a car.(tôi không có ñ ti n ñ mua xe hơi)
Money là danh t nên ñ ng sau enough
*N u ch t th c hi n c 2 hành ñ ng (ñ ng t chính và to inf ) là m t thì không có ph n (for
sb),còn n u là hai ñ i tư ng khác nhau thì ñ i tư ng th c hi n hành ñ ng to inf s ñư c th hi n
trong ph n for sb
ex:
I study well enough to pass the exam.(tôi h c gi i ñ ñ thi ñ u)
trong câu này ngư i th c hi n hành ñ ng study là tôi và ngư i pass the exam (thi ñ u) cũng là tôi
nên không có ph n for sb .
The exercise is not easy for me to do.(bài t p không ñ d ñ tôi có th làm ñư c )
Ch t c a is not easy là the exercise ,trong khi ñ i tư ng th c hi n hành ñ ng do là tôi không
gi ng nhau nên ph i có ph nfor me
*Khi ch t và túc t c a ñ ng t chính và túc t c a to inf là m t thì túc t ñó ñư c hi u ngh m
,không vi t ra
ex:
The exercise is not easy for me to do it.(sai)
The exercise is not easy for me to do.(ñúng)
Túc t c a do là it cũng ñ ng nghĩa v i ch t The exercise nên không vi t ra.
Tóm l i các b n c n nh 3 nguyên t c sau ñây
3 NGUYÊN T C C N NH KHI N I CÂU DÙNG ENOUGH:
1)Nguyên t c th nh t:
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
N u trư c tính t ,tr ng t có : too, so, very, quite ,extremely... Trư c danh t có many, much, a
lot of, lots of thì ph i b .
He is very intelligent.He can do it.
->He is very intelligent enough to do it (sai)
->He is intelligent enough to do it.(ñúng)
He has a lot of money .He can buy a car.
->He has enough a lot of money to buy a car.(sai)
->He has enough money to buy a car.(ñúng)
2) Nguyên t c th hai:
N u ch t hai câu gi ng nhau thì b ph n for sb
ex:
Tom is strong. He can lift the box.
->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai)
->Tom is strong enough to lift the box.(ñúng)
The weather is fine. Mary and her little brother can go to school.
->The weather is fine enough to go to school.(sai)
->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(ñúng)
Tuy nhiên n u ch t câu sau có ý chung chung thì cũng có th b ñi.
ex:
The sun is not warm .We can't live on it.
->The sun is not warm enough to live on.(we ñây ch chung chung, m i ngư i)
3)Nguyên t c th ba:
N u ch t câu ñ u và túc t câu sau là m t thì ph i b túc t câu sau
ex:
The water is quite warm .I can drink it.
->The water is warm enough for me to drink it.(sai)
->The water is warm enough for me to drink .(ñúng)
SO ...THAT (QUÁ ....ð N N I )
CÔNG TH C :
SO + ADJ/ADV + THAT + clause
- Cách n i câu dùng so...that
+ Trư c adj/adv n u có too, so, very,quite...thì b
+ N u có a lot of ,lots of thì ph i ñ i thành much,many
+ Sau that vi t l i toàn b m nh ñ
ex:
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
He is very strong .He can lift the box.
-> He is so strong that he can lift the box.
He ate a lot of food. He became ill.
-> He ate so much food that he became ill.
He bought lots of books .He didn't know where to put them.
->He bought so many books that he didn't know where to put them.
SUCH...THAT(quá... ñ n n i… )
Công th c :
SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause
-Cách n i câu dùng such..that
+ Trư c adj/adv n u có too, so, very, quite...thì b
+ N u danh t là s ít ho c không ñ m ñư c thì không dùng (a/an)
+ N u sau adj không có danh t thì l y danh t ñ u câu vào r i th ñ i t vào ch t .
ex:
He is a very lazy boy. No one likes him.
->He is such a lazy boy that no one likes him.
The coffee is too hot .I can't drink it.
Sau ch hot không có danh t nên ph i ñem coffee vào, coffee không ñ m ñư c nên không
dùng a/an.
->It is such hot coffee that I can't drink it.
Her voice is very soft .Everyone likes her.
->She has such a soft voice that everyone likes her.
+ N u trư c danh t có much, many thì ph i ñ i thành a lot of.
ex:
He bought many books. He didn't know where to put them.
-> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them.
CÁC D NG ð THƯ NG G P V TOO...TO , SO..THAT, SUCH..THAT , ENOUGH :
1) ð I T SO ..THAT SANG SUCH ....THAT :
N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> ð I T + BE ......
Cách làm :
Thêm such ( a,an) ñem tính t xu ng ,ñem danh t xu ng ,t that tr ñi vi t l i h t
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
=> ð I T + BE SUCH ( A,AN ) ADJ + N + THAT CLAUSE
The book is so interesting that I have read it many times.
It is .....
=> It is such an interesting book that I have read it many times.
N u danh t là s ít ho c không ñ m ñư c thì không có a, an
2) ð I T SO ..THAT SANG TOO...TO :
ð có d ng :
S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE
=> S + BE + TOO....
Cách làm :
Thêm tính t vào , b can't ,couldn't l y t ñ ng t tr ñi
N u ch t 2 câu khác nhau thì thêm ph n for sb
N u túc t câu sau gi ng ch t câu ñ u thì b túc t ñó ñi
=> S + BE + TOO + adj +( FOR SB ) TO INF ...
The water is so hot that I can't drink it.
=> The water is too.....
=> The water is too hot for me to drink.
- N u ñ i ngu c l i t TOO...TO sang SO ..THAT thì thư ng sai nh t là vi c quên thêm túc
t vào và chia sai thì
3) ð I T TOO...TO .. SANG ENOUGH :
ð thư ng có d ng :
S + BE + TOO + ADJ + TO INF......
=> S + BE NOT .....
Cách làm :
- Dùng tính t ph n nghĩa + enough
- Vi t l i h t ph n sau
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
He is too weak to run fast
=> He isn't ....
=> He isn't strong enough to run fast.
Ghi chú :Trong t t c các c u trúc trên n u ch BE là V thì ADV s thay cho ADJ
4) CHUY N ð I QUA L I GI A Although/ though <=> despite / in spite of
Nguyên t c chung c n nh là :
Although/ though + m nh ñ
Despite / in spite of + c m t
Các công th c bi n ñ i t m nh ñ sang c m t như sau:
1) N u ch t 2 m nh ñ gi ng nhau:
- B ch t ,ñ ng t thêm ING .
Although Tom got up late, he got to school on time.
=> Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time.
1) N u ch t là danh t + be + tính t
- ðem tính t ñ t tr oc danh t ,b to be
Although the rain is heavy,.......
=> Despite / in spite of the heavy rain, ......
3) N u ch t là ñ i t + be + tính t :
- ð i ñ i t thành s h u ,ñ i tính t thành danh t ,b be
Although He was sick,........
=> Despite / in spite of his sickness,.......
4) N u ch t là ñ i t + ñ ng t + tr ng t
- ð i ñ i t thành s h u, ñ ng t thành danh t ,tr ng t thành tính t ñ t trư c danh t
Although He behaved impolitely,.....
=> Despite / in spite of his impolite behavior ,.........
5) N u câu có d ng : there be + danh t Ho c : S + have + N
- Thì b there be
Although there was an accident ,.....
=> Despite / in spite of an accident,......
Công th c này cũng áp d ng cho bi n ñ i t BECAUSE -> BECAUSE OF
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
5) CHUY N ð I QUA L I GI A SO SÁNH HƠN / B NG / NH T
ð làm ñư c ph n này các b n ph i n m v ng công th c c a các d ng so sánh tính t /tr ng t .
Các d ng ñ thư ng cho là :
1) A hơn B <=> B không b ng A
Nguyên t c :
N u ñ cho so sánh hơn thì ta ñ i thành so sánh b ng + ph ñ nh
ví d :
Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary
Mary is.....
=> Mary is not nottall as Tom : Mary không cao b ng Tom
2) không ai ... b ng A <=> A là ...nh t
Nguyên t c :
So sánh b ng => so sánh nh t
ví d :
No one in the class is as tall as Tom: không ai trong l p cao b ng Tom
=> Tom is .....
=> Tom is the tallest in the class. Tom cao nh t l p
6) CHUY N ð I QUA L I GI A ð NG T VÀ DANH T CH NGƯ I
Các d ng ñ thư ng cho là :
S + V + ADV
=> S +BE + (a/an) ADJ + N (ng oi)
Cách làm :
- ð i ñ ng t thành danh t ch ng oi
- ð i tr ng t thành tính t ,ñem ñ t tr oc danh t
ví d :
Tom drives carefully. ( Tom lái xe c n th n )
=> Tom is..........
=> Tom is a careful driver.( Tom là m t tài x c n th n )
M t s cách ñ i ñ ng t thành danh t ch ngu i :
Thông thư ng ch vi c thêm ER sau ñ ng t , nhưng có m t s ngo i l sau:
Study => student
Type => typist
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
cycle => cyclist
Cook => cook ( không dùng cooker nhé ! )
Play guitar => guitarist
N u có ñ ng t play + môn chơi th thao thì ñ t môn chơi trư c ch player:
Play football => football player
7) VI T L I CÂU DÙNG CÂU ðI U KI N : IF
TRong chương trình l p 9 chúng ta ch c n h c câu ñi u ki n lo i 1 và 2 mà thôi, công th c như
sau:
LO I 1 :
Bên có IF dùng thì hi n t i ñơn
Bên không có IF dùng tương lai ñơn
LO I 2 :
Bên có IF dùng thì quá kh ñơn ( thay was = were)
Bên không có IF dùng tương lai trong quá kh ( would + nguyên m u )
- Can/ could có th thay th will/ would
CÁCH CHUY N T CÂU THƯ NG SANG CÂU ðI U KI N:
- N u câu ñ là hi n t i - hi n t i / tương lai thì dùng lo i 2 + ph n nghĩa .
It is rainy. I can't go to school.
If ........
=> If it weren't rainy, I could go to school.
- N u câu ñ là : tưong lai - tương lai thì dùng lo i 1 (không ph n nghĩa )
I will go to VT. I will buy you a present.
If ...
If I go to VT, I will buy you a present.
- N u câu ñ là : Don’t V…….or + m nh ñ thì vi t l i là :
If you V ( vi t l i h t ,b or )
Don’t go out or you will get wet.
=> if you go out, you will get wet.
- N u câu ñ là: V …….or + m nh ñ thì vi t l i là :
If you don’t V ( vi t l i h t ,b or )
Raise your hand or I will kill you.
=> If you don’t raise your hand, I will kill you.
Lưu ý :
N u trong câu có because , so(= that’s why) thì ph i b ( ñ t if vào ch because , còn so(= that’s
why) thì ng oc l i )
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
8) CÁCH CHIA LO I T
ðây là d ng bài t p làm nhi u b n r t “ngán” tuy nhiên cũng may là ph n này ch có 4 câu x 0,25
= 1ñ nên các b n cũng ch lo l ng nhi u. Mình cũng nói sơ qua cho các b n bi t cách làm d ng
này:
Nhìn phía sau ch tr ng (k bên nhé ) n u có danh t thì ta ñi n tính t .
,n u có ñ ng t thì ta ñi n tr ng t
- N u không có danh t phía sau thì ta nhìn t t phía trư c : n u có to be ho c các linking verb
như look, feel,seem ..thì ñi n tính t
- Nhìn phía trư c n u có các d u hi u c a danh t như : a ,an the ,some, s h u ... thì ta ti p t c
nhìn phía sau (k bên ) xem có danh t chưa,n u có danh t r i thì ta ñi n tính t , n u chưa thì ta
ñi n danh t .
- sau ch t n u chưa có ñ ng t thì ñi n ñ ng t
- Ngoài các trư ng h p trên thì ta ñi n tr ng t
ví d :
1. How often do you_______ ?(correspondence)
=> 1. How often do you correspond?(correspondence)[- V]
sau ch t chưa có ñ ng t nên ñi n ñ ng t
2. My first _____ímpression____________ of her is very good.(impress)[-N]
Trư c có my là d u hi u c a danh t nêh nhìn phía sau xem có danh t chưa : có of khôngt ph i
danh t nên ta ñi n danh t
3. Listen carefully to my ___instructor___________,please.(instruct)[-N]
tương t câu trên
4. The house is ______divisional_________ into five rooms. (division)
A ! câu này ngo i l ñây : ñây là c u trúc b ñ ng nên ph i ñi n p.p (d ch nghĩa m i bi t ) -
> divided (căn nhà ñư c chia ra làm 5 phòng )
5.She is lonely because she is ____UNfriendly_________________(friend)[-Adj]
trư c có to be -> tính t (d quá !) nhưng ch v i mà ñi n friendly vào mà b sai ,ph i lưu ý ch
này có ph n nghĩa , ñ c n i dung th y ch lonely ( cô ñơn ) => unfriendly
6.The _________separates______ of the family made her sad.(separate)[-N]
trư c có the là d u hi u danh t ,mà nhìn sau chưa có danh t nên dùng danh t -> separation
7. Is Buddhism a _____religious____________? ( religious)[-N]
phía trư c có a là d u hi u danh t mà phía sau chưa có danh t nên ñi n danh t -> religion
8. Do you think God listens to our __prayer____________? (pray)[-N]
our -> s h u -> dùng N -> prayer (l i c u nguy n )
9. Is English compulsory or ______optional___________?(option)[-Adj]
ch and và or luôn n i 2 lo i t gi ng nhau ,tr oc là tính t (compulsory ) nên phía sau là tính
t -> optional
Ngoài ra khi dùng danh t ph i chú ý xem là danh t ch ngư i, hay v t, có ph n ngh a không ?
còn tính t cũng lưu ý nh t là các trư ng h p dùng ph n nghĩa
Sau ñây m i các b n xem bài làm và cách suy ngh t ng bư c qua bài vi t c a …mình !
Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English
Sưu t m: duytay94@ntquang.net
GOOD LUCK TO YOU !
1. They were impressed by the __friendliness______of the local people
Phía tr oc có the là d u hi u c a danh t ,nhìn phía sau là of => chưa có danh t nên quy t
ñinh ch n danh t ,nhưng kh ghê ch này có t i m y danh t ,thôi ñành d ch nghĩa v y :h th y
n tư ng b i ...tình b n c a ngư i dân ñ a phương ( nghe kỳ quá không ñư c ) ,v y thì b i ...s
m n khách c a ngư i dân ñ a phương (ok !) v y là ch n :[b]friendliness[/B]
2. They enjoy the ____friendly_______ atmosphere in the meeting
Nhìn phía trư c có the là d u hi u danh t ,nhìn phía sau xem có danh t chưa: có r i
( atmosphere) v y thì ch n tính t ,hên quá ch này ch có m t tính t là friendly(ñúng ra còn
m t tính t nũa là : friendless : không có b n bè ,nhưng trình ñ cơ b n nên chưa dùng tơí )
3. The --friendship____ they make at school will last through their life
Nhìn trư c có the là d u hi u danh t ,nhìn sau xem có danh t chưa ? g p ch they -> chưa có
nên ch n danh t (l i danh t n a ,kh ghê !d ch thôi :nh ng ngư i b n mà h k t b n ñư c
trư ng (nghe ñ n ñây hình như cũng h p lý ,làm bi ng ñ nh ch n ñ i nhưng thôi ch u khó d ch
ti p xem sao,) s kéo dài su t cu c ñ i h .Tr i ! ngư i b n mà kéo dài là sao? ch có tình
b n m i kéo dài ñư c ch !v y ph i ch n friendship(suýt tí n a lư i là toi r i !)
4. She was too young ,and so is __dependent ____on her parents
nhìn trư c có is nhìn sau có on ,v y ch n tính t thôi,mà th ng này cũng t i 3 tính t m i kh
h nh ñây! d ch (l i d ch !): cô y quá tr ,vì th ph i l thu c cha m ? ok ñư c r i :dependent
5. He is old enough to lead a/an _independent ___life
Nhìn trư c có a/an nhìn sau có life là danh t v y ch n tính t ,d ch !: anh ta ñ l n (không
d ch ñ giàà nghe ) ñ có m t cu c s ng ...ñ c l p (ok) :independent,( a !các b n không xem
bài vi t bên kia cho h t các lo i t và ch cach làm luôn hay sao mà làm sai v y ta ?)
6. They are old enough to live _independently__
trư c có ñ ng t live ,dùng tr ng t thôi ,mà ph i xem là ñ c l p hay l thu c ñây nũa ch ,d ch:
ñ l n ..haha v y là ñ c l p r i :[b]independently[/B]
7. You can believe him .He is a _dependable___person.
trư c có a ,mà phía sau có danh t r i nên ch n tính t ,d ch: b n có th tin anh ta,anh ta... l
thu c /ñ c l p vì nghe cũng tr t qu t h t ! v y ch còn m t tính t là : dependable : (có th d a
vào ) nghe ok ,hihi
8. There is a __friendship__between Vietnam and Thailan
câu này d : tình h u ngh gi a VN và THL: friendship
í gi i, làm m y câu mà m t ph t ! nhưng bù l i ,bài ñúng thì cũng an i ,
các b n ơi ! nh khi làm bài ch u khó suy ngh gi ng mình nhé ,g p ch này là ch có d ch ..và
d ch thôi !

More Related Content

Viewers also liked

De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012
De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012
De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012
hoa_bacanh
 
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hay
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hayTài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hay
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hay
DinhHa6
 
Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)
Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)
Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)
DinhHa6
 
20 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
20 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 520 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
20 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
DinhHa6
 
Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)
Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)
Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)
DinhHa6
 
Những bài toán hay và khó lớp 3
Những bài toán hay và khó lớp 3Những bài toán hay và khó lớp 3
Những bài toán hay và khó lớp 3
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5
Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5
Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5
tieuhocvn .info
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH
TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH
TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH
DinhHa6
 
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảoTuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3 300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN
70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN
70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
Năng Linh Nguyễn
 
Hướng dẫn sử dụng slide share
Hướng dẫn sử dụng slide shareHướng dẫn sử dụng slide share
Hướng dẫn sử dụng slide shareNgọc Khánh
 

Viewers also liked (15)

De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012
De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012
De thi ioe tieng anh lop 5 vong 2021 cap huyen20112012
 
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hay
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hayTài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hay
Tài liệu ôn thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 4 và 5 cực hay
 
Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)
Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)
Giáo án tiếng anh lớp 5 sách mới cả năm (full 20 unit)
 
20 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
20 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 520 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
20 đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 5
 
Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)
Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)
Bộ đề luyện thi olympic tiếng anh cấp tiểu học (lớp 4 5)
 
Những bài toán hay và khó lớp 3
Những bài toán hay và khó lớp 3Những bài toán hay và khó lớp 3
Những bài toán hay và khó lớp 3
 
Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5
Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5
Giáo án Bồi dưỡng Học sinh giỏi Môn Tiếng Anh thi IOE - Lớp 5
 
TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH
TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH
TỔNG HỢP ĐỀ THI IOE LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH
 
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảoTuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
Tuyển tập đề thi Học Sinh Giỏi toán lớp 3 - Tham khảo
 
TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
TUYỂN TẬP 26 ĐỀ THI HK1 MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3
 
300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3 300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
300 BÀI LUYỆN TOÁN CÓ LỜI VĂN CƠ BẢN LỚP 3
 
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
305 bài Toán chọn lọc lớp 3 có đáp án
 
70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN
70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN
70 BÀI TOÁN THÁNG 4 HƯỚNG DẪN - ĐÁP ÁN
 
Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
Tuyển tập ioe tiếng anh lớp 5
 
Hướng dẫn sử dụng slide share
Hướng dẫn sử dụng slide shareHướng dẫn sử dụng slide share
Hướng dẫn sử dụng slide share
 

Similar to On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10

On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
Vũ Nguyễn
 
Ngữ pháp cho kỳ thi TOEIC
Ngữ pháp cho kỳ thi TOEICNgữ pháp cho kỳ thi TOEIC
Ngữ pháp cho kỳ thi TOEIC
TOEIC BOOK STORE
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeicNgữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeicVai Savta
 
Ngu phap tieng anh on thi toeic
Ngu phap tieng anh on thi toeicNgu phap tieng anh on thi toeic
Ngu phap tieng anh on thi toeic
Tien Pham Huu
 
Tong hopnguphaptoeic
Tong hopnguphaptoeicTong hopnguphaptoeic
Tong hopnguphaptoeicBảo Bối
 
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com
tienganhshop
 
Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02
Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02
Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02
Thanh Danh
 
Ngữ pháp toeic [27 units] toeic book store
Ngữ pháp toeic [27 units] toeic book storeNgữ pháp toeic [27 units] toeic book store
Ngữ pháp toeic [27 units] toeic book storeHải Finiks Huỳnh
 
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi ToeicNgữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
ngoaingu24h
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.comNgữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Thùy Linh
 
Một số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc Gia
Một số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc GiaMột số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc Gia
Một số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc Gia
mcbooksjsc
 
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7Học Tập Long An
 
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7Nguyen Van Tai
 
Tom tat kien thuc TA ttbin
Tom tat kien thuc TA ttbinTom tat kien thuc TA ttbin
Tom tat kien thuc TA ttbin
TuanMinh89
 
Cac captudegaynhamlan
Cac captudegaynhamlanCac captudegaynhamlan
Cac captudegaynhamlan
Dat Manh
 
Cau dieu kien_Conditional Sentences
Cau dieu kien_Conditional SentencesCau dieu kien_Conditional Sentences
Cau dieu kien_Conditional Sentences
Ben Tre High School
 

Similar to On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10 (20)

On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
 
Ngữ pháp cho kỳ thi TOEIC
Ngữ pháp cho kỳ thi TOEICNgữ pháp cho kỳ thi TOEIC
Ngữ pháp cho kỳ thi TOEIC
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeicNgữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic
 
Ngu phap tieng anh on thi toeic
Ngu phap tieng anh on thi toeicNgu phap tieng anh on thi toeic
Ngu phap tieng anh on thi toeic
 
Tong hopnguphaptoeic
Tong hopnguphaptoeicTong hopnguphaptoeic
Tong hopnguphaptoeic
 
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com
Tổng hợp Ngữ pháp tiếng anh luyện ôn thi Toeic - TiếngAnhShop.Com
 
Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02
Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02
Ngphptinganhnthitoeic 140414185749-phpapp02
 
Ngữ pháp toeic [27 units] toeic book store
Ngữ pháp toeic [27 units] toeic book storeNgữ pháp toeic [27 units] toeic book store
Ngữ pháp toeic [27 units] toeic book store
 
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi ToeicNgữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
Ngữ pháp tiếng Anh ôn thi Toeic
 
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.comNgữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
Ngữ pháp tiếng anh ôn thi Toeic - tincanban.com
 
Một số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc Gia
Một số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc GiaMột số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc Gia
Một số bẫy thường gặp trong đề thi tiếng anh THPT Quốc Gia
 
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
 
Tom tat ngu phap tieng anh thpt
Tom tat ngu phap tieng anh thptTom tat ngu phap tieng anh thpt
Tom tat ngu phap tieng anh thpt
 
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
Cương ôn thi lại tiếng anh lớp 7
 
Tlh Day Hoc
Tlh Day HocTlh Day Hoc
Tlh Day Hoc
 
Phần i
Phần iPhần i
Phần i
 
Tom tat kien thuc TA ttbin
Tom tat kien thuc TA ttbinTom tat kien thuc TA ttbin
Tom tat kien thuc TA ttbin
 
Cac captudegaynhamlan
Cac captudegaynhamlanCac captudegaynhamlan
Cac captudegaynhamlan
 
Cau dieu kien_Conditional Sentences
Cau dieu kien_Conditional SentencesCau dieu kien_Conditional Sentences
Cau dieu kien_Conditional Sentences
 
Th
ThTh
Th
 

More from lam hoang hung (20)

Binhson
BinhsonBinhson
Binhson
 
Danh sach
Danh sachDanh sach
Danh sach
 
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
 
Thi hoc ki
Thi hoc kiThi hoc ki
Thi hoc ki
 
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
 
Bai tap
Bai tapBai tap
Bai tap
 
Day them toan 11
Day them toan 11Day them toan 11
Day them toan 11
 
Luong giac
Luong giacLuong giac
Luong giac
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Thi vao 10 chuyen
Thi vao 10 chuyenThi vao 10 chuyen
Thi vao 10 chuyen
 
Cong thuc
Cong thucCong thuc
Cong thuc
 
K thinh
K thinhK thinh
K thinh
 
1. chất khi word 03
1. chất khi word 031. chất khi word 03
1. chất khi word 03
 
1. chất khi word 03
1. chất khi word 031. chất khi word 03
1. chất khi word 03
 
đề Kt lí
đề Kt líđề Kt lí
đề Kt lí
 
De li
De liDe li
De li
 
De hoa 10
De hoa 10De hoa 10
De hoa 10
 

Recently uploaded

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
HngNguyn2390
 
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
NguynNgcHuyn27
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
nnguyenthao204
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
williamminerva131
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Little Daisy
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
LinhTrn115148
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
LinhChu679649
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
Nguyntrnhnganh
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Nguyntrnhnganh
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
phamvanchinhlqd
 

Recently uploaded (20)

CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - KẾT NỐI TRI THỨC ...
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
 
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
4. Lý luận nhận thức.pptx ở hanu nhé, học triết thầy thiệu
 
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí MinhhhhhhhhhhhhhTóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
Tóm tắt Tư tưởng Hồ Chí Minhhhhhhhhhhhhh
 
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
Atomic Habits - Thay Đổi Tí Hon, Hiệu Quả Bất Ngờ - James Clear & L...
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠ...
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM VẬT LÝ LỚP 12 THEO FORM THI MỚI BGD 2025 DÙNG CHUNG 3 SÁCH...
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
 

On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10

 • 1. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! LÝ THUY T TI NG ANH 9 -LUY N THI VÀO 10 THPT BÌNH SƠN D NG 1 : ChUY N ð I T HI N T I HOÀN THÀNH SANG QUÁ KH ðƠN ( VÀ NGƯ C L I ) D ng này có các m u sau ñây , công th c thì không có nên mình ch ñưa ra các ví d trong ñó có các ch tô màu là nh ng d u hi u ñ nh n d ng ra công th c. 1. This is the first time I have seen him (ñây là l n ñ u tôi th y anh ta ) =>I have never seen him before. ( tôi chưa bao gi th y anh ta trư c ñây ) M u này có d ng : ðây là l n ñ u tiên ... làm chuy n ñó => ...chưa bao gi làm chuy n ñó trư c ñây. The first time : l n ñ u tiên Never ...before : chưa bao gi trư c ñây 2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi b t ñ u h c TA cách ñây 3 năm ) => I have studied English for 3 years. ( tôi h c TA ñư c 3 năm ) M u này có d ng : ...b t ñ u làm gì ñó cách ñây + kho ng th i gian => .. ñã làm chuy n ñó for + kho ng th i gian N u không có ago mà có when + m nh ñ thì gi nguyên m nh ñ ch ñ i when thành since thôi 3. I last saw him when I was a student.( l n cu i cùng tôi th y anh ta là khi tôi là SV ) => I haven't seen him since I was a student.( tôi ñã không th y anh ta t khi tôi là SV ) M u này có d ng : L n cu i cùng làm chuy n ñó là khi .... => ..không làm chuy n ñó t khi .... Last : l n cu i Since : t khi 4. The last time she went out with him was two years ago.(l n cu i cô ta ñi chơi v i anh ta cách ñây 2 năm ) => She hasn't gone out with him for two years.( cô ta ñã không ñi chơi v i anh ta ñã 2 năm nay ) Tương t m u 3 nhưng khác ph n sau thôi 5. It's ten years since I last met him.(ñã 10 năm t khi tôi g p anh ta l n cu i )
 • 2. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! => I haven't met him for ten years . ( tôi ñã không g p anh ta 10 năm r i ) M u này có d ng : ðã ..kho ng th i gian t khi làm gì ñó l n cu i => ..không làm vi c ñó ñư c + kho ng th i gian 6. When did you buy it ? ( b n ñã mua nó khi nào ? => How long have you bought ? ( b n ñã mua nó ñư c bao lâu ? ) M u này có d ng : when : thì dùng quá kh ñơn How long : thì dùng hi n t i hoàn thành D NG 2 : BI N ð I QUA L I GI A : ENOUGH , TOO....TO , SO....THAT , SUCH....THAT Trư c khi ñi c th vào cách bi n ñ i các b n cũng nên ôn l i công th c c a 4 c u trúc trên: TOO...TO (quá....ñ n n i không th ….) He is too young to go to school (nó quá tr ñ n n i không th ñi h c ñư c ) The exercise is too difficult for me to do.(bài t p quá khó ñ n n i tôi không th nào làm ñư c ) CÔNG TH C : ________________________________ [TOO + adj/adv + (for sb) TO inf.] -------------------------------- 3 NGUYÊN T C C N NH KHI N I CÂU DÙNG TOO...TO Cũng gi ng như enough, too...to có các nguyên t c sau -1)Nguyên t c th nh t : N u trư c tính t ,tr ng t có :too ,so ,very , quite ,extremely... thì ph i b . - 2) Nguyên t c th hai: N u ch t hai câu gi ng nhau thì b ph n for sb 3) Nguyên t c th ba: N u ch t câu ñ u và túc t câu sau là m t thì ph i b túc t câu sau ex: He is so weak .He can't run. -> He is too weak to run. The coffee was very hot .I could drink it. -> The coffee was too hot for me to drink. ( B it vì it cũng ñ ng nghĩa v i coffee )
 • 3. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! ENOUGH (ñ ) Enough có hai công th c cơ b n : 1) adj/adv + enough (for sb) to inf 2) enough + N (for sb ) to inf Các b n lưu ý s khác nhau gi a 2 công th c này là : tính t ,tr ng t thì ñ ng trư c enough còn danh t thì ñ ng sau enough ex: he is strong enough to lift the box.(anh ta ñ kh e ñ nh c cái h p) strong là tính t nên ñ ng trư c enough He doesn't drive carefully enough to pass the driving test carefully là tr ng t nên ñ ng trư c enough I don't have enough money to buy a car.(tôi không có ñ ti n ñ mua xe hơi) Money là danh t nên ñ ng sau enough *N u ch t th c hi n c 2 hành ñ ng (ñ ng t chính và to inf ) là m t thì không có ph n (for sb),còn n u là hai ñ i tư ng khác nhau thì ñ i tư ng th c hi n hành ñ ng to inf s ñư c th hi n trong ph n for sb ex: I study well enough to pass the exam.(tôi h c gi i ñ ñ thi ñ u) trong câu này ngư i th c hi n hành ñ ng study là tôi và ngư i pass the exam (thi ñ u) cũng là tôi nên không có ph n for sb . The exercise is not easy for me to do.(bài t p không ñ d ñ tôi có th làm ñư c ) Ch t c a is not easy là the exercise ,trong khi ñ i tư ng th c hi n hành ñ ng do là tôi không gi ng nhau nên ph i có ph nfor me *Khi ch t và túc t c a ñ ng t chính và túc t c a to inf là m t thì túc t ñó ñư c hi u ngh m ,không vi t ra ex: The exercise is not easy for me to do it.(sai) The exercise is not easy for me to do.(ñúng) Túc t c a do là it cũng ñ ng nghĩa v i ch t The exercise nên không vi t ra. Tóm l i các b n c n nh 3 nguyên t c sau ñây 3 NGUYÊN T C C N NH KHI N I CÂU DÙNG ENOUGH: 1)Nguyên t c th nh t:
 • 4. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! N u trư c tính t ,tr ng t có : too, so, very, quite ,extremely... Trư c danh t có many, much, a lot of, lots of thì ph i b . He is very intelligent.He can do it. ->He is very intelligent enough to do it (sai) ->He is intelligent enough to do it.(ñúng) He has a lot of money .He can buy a car. ->He has enough a lot of money to buy a car.(sai) ->He has enough money to buy a car.(ñúng) 2) Nguyên t c th hai: N u ch t hai câu gi ng nhau thì b ph n for sb ex: Tom is strong. He can lift the box. ->Tom is strong enough for him to lift the box.(sai) ->Tom is strong enough to lift the box.(ñúng) The weather is fine. Mary and her little brother can go to school. ->The weather is fine enough to go to school.(sai) ->The weather is fine enough for Mary and her little brother to go to school.(ñúng) Tuy nhiên n u ch t câu sau có ý chung chung thì cũng có th b ñi. ex: The sun is not warm .We can't live on it. ->The sun is not warm enough to live on.(we ñây ch chung chung, m i ngư i) 3)Nguyên t c th ba: N u ch t câu ñ u và túc t câu sau là m t thì ph i b túc t câu sau ex: The water is quite warm .I can drink it. ->The water is warm enough for me to drink it.(sai) ->The water is warm enough for me to drink .(ñúng) SO ...THAT (QUÁ ....ð N N I ) CÔNG TH C : SO + ADJ/ADV + THAT + clause - Cách n i câu dùng so...that + Trư c adj/adv n u có too, so, very,quite...thì b + N u có a lot of ,lots of thì ph i ñ i thành much,many + Sau that vi t l i toàn b m nh ñ ex:
 • 5. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! He is very strong .He can lift the box. -> He is so strong that he can lift the box. He ate a lot of food. He became ill. -> He ate so much food that he became ill. He bought lots of books .He didn't know where to put them. ->He bought so many books that he didn't know where to put them. SUCH...THAT(quá... ñ n n i… ) Công th c : SUCH( a/an) + adj + N + THAT + clause -Cách n i câu dùng such..that + Trư c adj/adv n u có too, so, very, quite...thì b + N u danh t là s ít ho c không ñ m ñư c thì không dùng (a/an) + N u sau adj không có danh t thì l y danh t ñ u câu vào r i th ñ i t vào ch t . ex: He is a very lazy boy. No one likes him. ->He is such a lazy boy that no one likes him. The coffee is too hot .I can't drink it. Sau ch hot không có danh t nên ph i ñem coffee vào, coffee không ñ m ñư c nên không dùng a/an. ->It is such hot coffee that I can't drink it. Her voice is very soft .Everyone likes her. ->She has such a soft voice that everyone likes her. + N u trư c danh t có much, many thì ph i ñ i thành a lot of. ex: He bought many books. He didn't know where to put them. -> He bought such a lot of books that he didn't know where to put them. CÁC D NG ð THƯ NG G P V TOO...TO , SO..THAT, SUCH..THAT , ENOUGH : 1) ð I T SO ..THAT SANG SUCH ....THAT : N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE => ð I T + BE ...... Cách làm : Thêm such ( a,an) ñem tính t xu ng ,ñem danh t xu ng ,t that tr ñi vi t l i h t
 • 6. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! => ð I T + BE SUCH ( A,AN ) ADJ + N + THAT CLAUSE The book is so interesting that I have read it many times. It is ..... => It is such an interesting book that I have read it many times. N u danh t là s ít ho c không ñ m ñư c thì không có a, an 2) ð I T SO ..THAT SANG TOO...TO : ð có d ng : S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE => S + BE + TOO.... Cách làm : Thêm tính t vào , b can't ,couldn't l y t ñ ng t tr ñi N u ch t 2 câu khác nhau thì thêm ph n for sb N u túc t câu sau gi ng ch t câu ñ u thì b túc t ñó ñi => S + BE + TOO + adj +( FOR SB ) TO INF ... The water is so hot that I can't drink it. => The water is too..... => The water is too hot for me to drink. - N u ñ i ngu c l i t TOO...TO sang SO ..THAT thì thư ng sai nh t là vi c quên thêm túc t vào và chia sai thì 3) ð I T TOO...TO .. SANG ENOUGH : ð thư ng có d ng : S + BE + TOO + ADJ + TO INF...... => S + BE NOT ..... Cách làm : - Dùng tính t ph n nghĩa + enough - Vi t l i h t ph n sau
 • 7. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! He is too weak to run fast => He isn't .... => He isn't strong enough to run fast. Ghi chú :Trong t t c các c u trúc trên n u ch BE là V thì ADV s thay cho ADJ 4) CHUY N ð I QUA L I GI A Although/ though <=> despite / in spite of Nguyên t c chung c n nh là : Although/ though + m nh ñ Despite / in spite of + c m t Các công th c bi n ñ i t m nh ñ sang c m t như sau: 1) N u ch t 2 m nh ñ gi ng nhau: - B ch t ,ñ ng t thêm ING . Although Tom got up late, he got to school on time. => Despite / in spite of getting up late, Tom got to school on time. 1) N u ch t là danh t + be + tính t - ðem tính t ñ t tr oc danh t ,b to be Although the rain is heavy,....... => Despite / in spite of the heavy rain, ...... 3) N u ch t là ñ i t + be + tính t : - ð i ñ i t thành s h u ,ñ i tính t thành danh t ,b be Although He was sick,........ => Despite / in spite of his sickness,....... 4) N u ch t là ñ i t + ñ ng t + tr ng t - ð i ñ i t thành s h u, ñ ng t thành danh t ,tr ng t thành tính t ñ t trư c danh t Although He behaved impolitely,..... => Despite / in spite of his impolite behavior ,......... 5) N u câu có d ng : there be + danh t Ho c : S + have + N - Thì b there be Although there was an accident ,..... => Despite / in spite of an accident,...... Công th c này cũng áp d ng cho bi n ñ i t BECAUSE -> BECAUSE OF
 • 8. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! 5) CHUY N ð I QUA L I GI A SO SÁNH HƠN / B NG / NH T ð làm ñư c ph n này các b n ph i n m v ng công th c c a các d ng so sánh tính t /tr ng t . Các d ng ñ thư ng cho là : 1) A hơn B <=> B không b ng A Nguyên t c : N u ñ cho so sánh hơn thì ta ñ i thành so sánh b ng + ph ñ nh ví d : Tom is taller than Mary : Tom cao hơn Mary Mary is..... => Mary is not nottall as Tom : Mary không cao b ng Tom 2) không ai ... b ng A <=> A là ...nh t Nguyên t c : So sánh b ng => so sánh nh t ví d : No one in the class is as tall as Tom: không ai trong l p cao b ng Tom => Tom is ..... => Tom is the tallest in the class. Tom cao nh t l p 6) CHUY N ð I QUA L I GI A ð NG T VÀ DANH T CH NGƯ I Các d ng ñ thư ng cho là : S + V + ADV => S +BE + (a/an) ADJ + N (ng oi) Cách làm : - ð i ñ ng t thành danh t ch ng oi - ð i tr ng t thành tính t ,ñem ñ t tr oc danh t ví d : Tom drives carefully. ( Tom lái xe c n th n ) => Tom is.......... => Tom is a careful driver.( Tom là m t tài x c n th n ) M t s cách ñ i ñ ng t thành danh t ch ngu i : Thông thư ng ch vi c thêm ER sau ñ ng t , nhưng có m t s ngo i l sau: Study => student Type => typist
 • 9. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! cycle => cyclist Cook => cook ( không dùng cooker nhé ! ) Play guitar => guitarist N u có ñ ng t play + môn chơi th thao thì ñ t môn chơi trư c ch player: Play football => football player 7) VI T L I CÂU DÙNG CÂU ðI U KI N : IF TRong chương trình l p 9 chúng ta ch c n h c câu ñi u ki n lo i 1 và 2 mà thôi, công th c như sau: LO I 1 : Bên có IF dùng thì hi n t i ñơn Bên không có IF dùng tương lai ñơn LO I 2 : Bên có IF dùng thì quá kh ñơn ( thay was = were) Bên không có IF dùng tương lai trong quá kh ( would + nguyên m u ) - Can/ could có th thay th will/ would CÁCH CHUY N T CÂU THƯ NG SANG CÂU ðI U KI N: - N u câu ñ là hi n t i - hi n t i / tương lai thì dùng lo i 2 + ph n nghĩa . It is rainy. I can't go to school. If ........ => If it weren't rainy, I could go to school. - N u câu ñ là : tưong lai - tương lai thì dùng lo i 1 (không ph n nghĩa ) I will go to VT. I will buy you a present. If ... If I go to VT, I will buy you a present. - N u câu ñ là : Don’t V…….or + m nh ñ thì vi t l i là : If you V ( vi t l i h t ,b or ) Don’t go out or you will get wet. => if you go out, you will get wet. - N u câu ñ là: V …….or + m nh ñ thì vi t l i là : If you don’t V ( vi t l i h t ,b or ) Raise your hand or I will kill you. => If you don’t raise your hand, I will kill you. Lưu ý : N u trong câu có because , so(= that’s why) thì ph i b ( ñ t if vào ch because , còn so(= that’s why) thì ng oc l i )
 • 10. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! 8) CÁCH CHIA LO I T ðây là d ng bài t p làm nhi u b n r t “ngán” tuy nhiên cũng may là ph n này ch có 4 câu x 0,25 = 1ñ nên các b n cũng ch lo l ng nhi u. Mình cũng nói sơ qua cho các b n bi t cách làm d ng này: Nhìn phía sau ch tr ng (k bên nhé ) n u có danh t thì ta ñi n tính t . ,n u có ñ ng t thì ta ñi n tr ng t - N u không có danh t phía sau thì ta nhìn t t phía trư c : n u có to be ho c các linking verb như look, feel,seem ..thì ñi n tính t - Nhìn phía trư c n u có các d u hi u c a danh t như : a ,an the ,some, s h u ... thì ta ti p t c nhìn phía sau (k bên ) xem có danh t chưa,n u có danh t r i thì ta ñi n tính t , n u chưa thì ta ñi n danh t . - sau ch t n u chưa có ñ ng t thì ñi n ñ ng t - Ngoài các trư ng h p trên thì ta ñi n tr ng t ví d : 1. How often do you_______ ?(correspondence) => 1. How often do you correspond?(correspondence)[- V] sau ch t chưa có ñ ng t nên ñi n ñ ng t 2. My first _____ímpression____________ of her is very good.(impress)[-N] Trư c có my là d u hi u c a danh t nêh nhìn phía sau xem có danh t chưa : có of khôngt ph i danh t nên ta ñi n danh t 3. Listen carefully to my ___instructor___________,please.(instruct)[-N] tương t câu trên 4. The house is ______divisional_________ into five rooms. (division) A ! câu này ngo i l ñây : ñây là c u trúc b ñ ng nên ph i ñi n p.p (d ch nghĩa m i bi t ) - > divided (căn nhà ñư c chia ra làm 5 phòng ) 5.She is lonely because she is ____UNfriendly_________________(friend)[-Adj] trư c có to be -> tính t (d quá !) nhưng ch v i mà ñi n friendly vào mà b sai ,ph i lưu ý ch này có ph n nghĩa , ñ c n i dung th y ch lonely ( cô ñơn ) => unfriendly 6.The _________separates______ of the family made her sad.(separate)[-N] trư c có the là d u hi u danh t ,mà nhìn sau chưa có danh t nên dùng danh t -> separation 7. Is Buddhism a _____religious____________? ( religious)[-N] phía trư c có a là d u hi u danh t mà phía sau chưa có danh t nên ñi n danh t -> religion 8. Do you think God listens to our __prayer____________? (pray)[-N] our -> s h u -> dùng N -> prayer (l i c u nguy n ) 9. Is English compulsory or ______optional___________?(option)[-Adj] ch and và or luôn n i 2 lo i t gi ng nhau ,tr oc là tính t (compulsory ) nên phía sau là tính t -> optional Ngoài ra khi dùng danh t ph i chú ý xem là danh t ch ngư i, hay v t, có ph n ngh a không ? còn tính t cũng lưu ý nh t là các trư ng h p dùng ph n nghĩa Sau ñây m i các b n xem bài làm và cách suy ngh t ng bư c qua bài vi t c a …mình !
 • 11. Di n ñàn h c t p ntquang.net Box English Sưu t m: duytay94@ntquang.net GOOD LUCK TO YOU ! 1. They were impressed by the __friendliness______of the local people Phía tr oc có the là d u hi u c a danh t ,nhìn phía sau là of => chưa có danh t nên quy t ñinh ch n danh t ,nhưng kh ghê ch này có t i m y danh t ,thôi ñành d ch nghĩa v y :h th y n tư ng b i ...tình b n c a ngư i dân ñ a phương ( nghe kỳ quá không ñư c ) ,v y thì b i ...s m n khách c a ngư i dân ñ a phương (ok !) v y là ch n :[b]friendliness[/B] 2. They enjoy the ____friendly_______ atmosphere in the meeting Nhìn phía trư c có the là d u hi u danh t ,nhìn phía sau xem có danh t chưa: có r i ( atmosphere) v y thì ch n tính t ,hên quá ch này ch có m t tính t là friendly(ñúng ra còn m t tính t nũa là : friendless : không có b n bè ,nhưng trình ñ cơ b n nên chưa dùng tơí ) 3. The --friendship____ they make at school will last through their life Nhìn trư c có the là d u hi u danh t ,nhìn sau xem có danh t chưa ? g p ch they -> chưa có nên ch n danh t (l i danh t n a ,kh ghê !d ch thôi :nh ng ngư i b n mà h k t b n ñư c trư ng (nghe ñ n ñây hình như cũng h p lý ,làm bi ng ñ nh ch n ñ i nhưng thôi ch u khó d ch ti p xem sao,) s kéo dài su t cu c ñ i h .Tr i ! ngư i b n mà kéo dài là sao? ch có tình b n m i kéo dài ñư c ch !v y ph i ch n friendship(suýt tí n a lư i là toi r i !) 4. She was too young ,and so is __dependent ____on her parents nhìn trư c có is nhìn sau có on ,v y ch n tính t thôi,mà th ng này cũng t i 3 tính t m i kh h nh ñây! d ch (l i d ch !): cô y quá tr ,vì th ph i l thu c cha m ? ok ñư c r i :dependent 5. He is old enough to lead a/an _independent ___life Nhìn trư c có a/an nhìn sau có life là danh t v y ch n tính t ,d ch !: anh ta ñ l n (không d ch ñ giàà nghe ) ñ có m t cu c s ng ...ñ c l p (ok) :independent,( a !các b n không xem bài vi t bên kia cho h t các lo i t và ch cach làm luôn hay sao mà làm sai v y ta ?) 6. They are old enough to live _independently__ trư c có ñ ng t live ,dùng tr ng t thôi ,mà ph i xem là ñ c l p hay l thu c ñây nũa ch ,d ch: ñ l n ..haha v y là ñ c l p r i :[b]independently[/B] 7. You can believe him .He is a _dependable___person. trư c có a ,mà phía sau có danh t r i nên ch n tính t ,d ch: b n có th tin anh ta,anh ta... l thu c /ñ c l p vì nghe cũng tr t qu t h t ! v y ch còn m t tính t là : dependable : (có th d a vào ) nghe ok ,hihi 8. There is a __friendship__between Vietnam and Thailan câu này d : tình h u ngh gi a VN và THL: friendship í gi i, làm m y câu mà m t ph t ! nhưng bù l i ,bài ñúng thì cũng an i , các b n ơi ! nh khi làm bài ch u khó suy ngh gi ng mình nhé ,g p ch này là ch có d ch ..và d ch thôi !