SlideShare a Scribd company logo
Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 1:
Câu hỏi 1: Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là 101,7.10 3Pa. Khi hít vào áp suất của phổi là 101,01.103Pa. Coi nhiệt
độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng:
     A. 2,416 lít           B. 2,384 lít         C. 2,4 lít      D. 1,327 lít
Câu hỏi 2: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất
100atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng:

      A.   1                B. 2               C. 3                  D. 4

Câu hỏi 3: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến
thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 0,5kN/m2 thì                                V(m3)
thể tích của khối khí bằng:
      A. 3,6m3             B. 4,8m3       C. 7,2m3        D. 14,4m3
Câu hỏi 4: Một bọt khí có thể tích 1,5cm 3 được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước
                                                                2,4
thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 10 3kg/m3, áp suất khí quyển là p0 = 105Pa và g =
10m/s .2                                                              0 0,5 1          2
                                                                                  p(kN/m )
      A.  15cm3           B. 15,5cm3            C. 16cm3             D. 16,5cm3
Câu hỏi 5: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột
thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột
không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh
thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng:                                             l2
      A.  20cm            B. 23cm        C. 30cm       D. 32cm                       h
Câu hỏi 6: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều
                                                                         h
dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p 0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 30 0 đối với phương thẳng đứng, đầu hở ở
trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng:                                             l        1
      A. 14cm            B. 16cm             C. 20cm        D. 22cm
Câu hỏi 7: Số Avôgađrô NA có giá trị được xác định bởi:
      A. Số phân tử chứa trong 22,4 lít khí Hiđrô
     B. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng
     C, Số phân tử chứa trong 12g cácbon của một chất hữu cơ
     D. Cả A, B, C.
Câu hỏi 8: Cặp số liệu nào sau đây của một chất giúp ta tính được giá trị của số Avôgađrô?
      A. Khối lượng riêng và khối lượng mol
     B. B. Khối lượng mol và thể tích phân tử
     C. Khối lượng mol và khối lượng phân tử
     D. Cả 3 cách A, B, và C
Câu hỏi 9: Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây:
     A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng
     B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
     C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
     D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
Câu hỏi 10: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất nào?
     A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng
     B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
     C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
     D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
       Câu         1      2         3    4      5       6      7       8      9       10
       Đáp án        A      B         B    D      B       B      B       C      A       A


Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 2:
Câu hỏi 11: Các phân tử chất rắn và chất lỏng có các tính chất nào sau đây:
       A.   Như chất điểm, và chuyển động không ngừng
       B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
       C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
       D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau
Câu hỏi 12: Theo thuyết động học phân tử các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng cho: A. Chất khí B. chất lỏng    C. chất khí và chất lỏng D.
chất khí, chất lỏng và chất rắn
Câu hỏi 13: Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí?
      A.  Dao động quanh vị trí cân bằng                   B. Luôn luôn tương tác với các phân tử khác
      C.Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao     D. Cả A, B, và C
Câu hỏi 14: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
        p                        p                  p                   p
Câu hỏi 15: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:
      0 V                       0 V                 0 V                   0 V
       V         1/V              p       1/V          V         1/V                  1/V
          A                      B
Câu hỏi 16: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:                  C                  D

                                                                    D. Cả A, B, và C
   1 0     NTQUANG.NET
                              0                                      0
    0                         0                  0
                                                0
                T
                p                      T
                                      1/V                   T
                                                          1/p               T
            A
            A                        B
                                    B                  C
                                                      C                D
Câu hỏi 17: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt:

          p                     pV                      V

                                                                         D. Cả A, B, và C
Câu hỏi 18*: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí( số phân tử khí trong 1 đơn vị thể tích) thay đổi như thế nào?
       A.
       0   Luôn không đổi              0         B. tăng tỉ lệ thuận với áp0
                                                    suất
                 1/V
       C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất
                                        V
                                 D. chưa đủ dữ kiện để kết luận               T
Câu hỏi 19: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằmB
            A                       ngang                     C
bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg) như hình vẽ, phần cột khí
bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg.                                   h       l0
Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng lên trên thì chiều dài cột khí trong ống là:                              p0                      h

   A.   l’ =                  B. l’ =                C. l’ =                D. l’ =
                                                                                             l’
Câu hỏi 20: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp
suất khí quyển có đơn vị mmHg. Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng xuống dưới, giả sử thủy ngân không chảy khỏi ống thì chiều dài cột khí trong ống là:


   A.   l’ =                  B. l’ =                C. l’ =                D. l’ =


        Câu         11     12       13       14       15        16      17       18     19         20
        Đáp án        D      D       C       B       C        D       D       B     A          B


Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 3:
Câu hỏi 21: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một
cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài
                                                                              l0            l’
là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Đặt ống nghiêng góc α = 600 so với                                 h
phương thẳng đứng, miệng ống hướng xuống, giả sử thủy ngân không chảy ra ngoài                               p0             h
thì chiều dài cột khí trong ống là:
                                                                                      α
       A.     l’ =            B. l’ =                C. l’ =                D. l’ =


Câu hỏi 22: Ống thủy tinh dài 60cm đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới.
Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm.
Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở                                         40cm
dưới, coi nhiệt độ không đổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân
còn lại trong ống có độ cao bao nhiêu ?
                                                                                20cm      h’
       A.     10cm            B. 15cm          C. 20cm          D. 25cm

Câu hỏi 23*: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm.
Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy
ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu ?
      A. 80cm              B. 90cm        C. 100cm               D. 120cm
Câu hỏi 24*: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột
không khí bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài l = 56mm, làm cột thủy ngân dâng lên                                               l
h = 748mmHg, áp suất khí quyển khi đó là 768 mmHg. Thay đổi áp suất khí quyển
làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt độ không đổi, tìm áp suất khí quyển khi cột
thủy ngân chỉ dâng lên h’ = 734mmHg:
      A. 760mmHg       B. 756mmHg            C. 750mmHg            D. 746mmHg                h
Câu hỏi 25*: Một hồ nước có độ sâu h tính theo m, nhiệt độ nước như nhau ở mọi nơi. Một bọt khí ở đáy hồ nổi lên mặt hồ thì thể tích của nó tăng lên bao
nhiêu lần? Biết p0 là áp suất khí quyển tính theo Pa, ρ là khối lượng riêng của nước tính theo kg/m3:

     A.          lần         B. (p0 + ρgh) lần     C.           lần        D.         lần

Câu hỏi 26: Ở điều kiện tiêu chuẩn: 1 mol khí ở 00C có áp suất 1atm và thể tích là 22,4 lít. Hỏi một bình có dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 00C có
áp suất là bao nhiêu:
      A. 1,12 atm           B. 2,04 atm              C. 2,24 atm          D. 2,56 atm
Câu hỏi 27: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần: A. 2,5 lần           B. 2 lần
      C. 1,5 lần      D. 4 lần
                         5
Câu hỏi 28: Ở mặt hồ, áp suất khí quyển p0 = 10 Pa. Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên mặt nước thì thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần, giả sử nhiệt
độ ở đáy hồ và mặt hồ là như nhau, khối lượng riêng của nước là 103kg/m3, g = 9,8m/s2:
     A. 2,98 lần            B. 1,49 lần              C. 1,8 lần     D. 2 lần
Câu hỏi 29: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp = 50kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là:
                                                                            p
       A.     40kPa            B. 60kPa         C. 80kPa         D. 100kPa

Câu hỏi 30: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng
                                                                                               T2
   2         NTQUANG.NET
                                                                                             T1
                                                                            0
                                                                                             V
biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là:

       A.  T2 > T1           B. T2 = T1           C. T2 < T1          D. T2 ≤ T1

       Câu       21     22        23   24       25   26     27     28  29        30
       Đáp án      C      C        C    C       C    C     A      B   D        A


Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 4:
Câu hỏi 31: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy
xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít – tông theo chiều nào, một đoạn
bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của
khí không đổi trong quá trình trên:
      A. Sang phải 5cm                        B. sang trái 5cm
      C. sang phải 10cm                  D. sang trái 10cm
Câu hỏi 32: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một
lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là:
      A. 4 lít            B. 8 lít      C. 12 lít       D. 16 lít
Câu hỏi 33*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một
xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2,
áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng
bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang trái 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát,
coi quá trình trên đẳng nhiệt.
      A. 60N             B. 40N       C. 20N        D. 10N
Câu hỏi 34*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một
xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2,
áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng
bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang phải 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát,
coi quá trình trên đẳng nhiệt.
      A. 20N             B. 60N       C. 40N        D. 80N
Câu hỏi 35: Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi 2.10 5Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất cũng của lượng khí trên
biến đổi 5.105Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là:
      A. 2.105Pa, 8 lít B. 4.105Pa, 9 lít C. 4.105Pa, 12 lít D. 2.105Pa, 12 lít
Câu hỏi 36: Một bình kín đựng khí Heli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử khí Heli ở 00C và có áp suất trong bình là 1 atm. Thể tích của bình
đựng khí là:
      A. 5,6 lít           B. 11,2 lít          C. 22,4 lít          D. 28 lít
Câu hỏi 37: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariốt đối với lượng khí xác định ở hai nhiệt độ khác nhau với T2 > T1?
     p                         T           V                 p
Câu hỏi 38: Một bình có thể tích 5,6 lít chứa p mol khí ở 00C, áp suất trong bình là:
                       0,5 1
     A. 1 atm            B. 2atm
                           T2 C. 4atm         D. 0,5atm
          T1
Câu hỏi 39: Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần:
     A. 4   T2          B. 3             C. 2              D. áp suất không đổi
                      0                 0 T 50cm               0 T T
Câu hỏi 40*: Dùng ống bơm bơm một quả bong đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được T1 3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60
    0       V                  V              2     T            1 2 T
lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình B nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là: D
       A                   bơm                 C
     A. 1,25 atm          B. 1,5 atm          C. 2 atm       D. 2,5 atm
       Câu       31     32        33   34       35   36     37     38  39        40
       Đáp án      D      A        A    C       B    A     D      B   A        B


Chất khí – Dạng 2: ĐL Sáclơ, QT đẳng tích - Đề 1:
Câu hỏi 1: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất trong bình sẽ:

       A. Có thể tăng hoặc giảm                    B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ
       C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ         D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ
Câu hỏi 2: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó:

       A. Nước đông đặc thành đá              B. tất cả các chất khí hóa lỏng                  A
       C. tất cả các chất khí hóa rắn            D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại
Câu hỏi 3: Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B                                 A
                                                            p(atm)
có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai:
                                                                       B
   A. Hai đường biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm – 2730C
                                                                0        t(0C)
   3      NTQUANG.NET
B. Khi t = 00C, áp suất của khối khí A lớn hơn áp suất của khối khí B
   C.  Áp suất của khối khí A luôn lớn hơn áp suất của khối khí B tại mọi nhiệt độ
   D.  Khi tăng nhiệt độ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất của khối khí A
Câu hỏi 4: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng
bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi:

     A. 2730C             B. 2730K              C. 2800C               D. 2800K
Câu hỏi 5*: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm 2 luôn được áp chặt bởi một lò xo có độ cứng k = 1300N/m và luôn bị nén
1cm, Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển p0 = 105Pa, có nhiệt độ 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu van sẽ mở ra?

     A. 3900C             B. 1170C              C. 35,10C              D. 3510C
Câu hỏi 6: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng khí Heli chứa trong bình là:

     A. 2g        B. 4g                C. 6g                D. 8g
                    23                            0
Câu hỏi 7: Một bình chứa N = 3,01.10 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ trong bình là 0 C và áp suất là 1atm. Thể tích của bình là:

     A. 5,6 lít            B. 11,2 lít            C. 16,8 lít             D. 22,4 lít
Câu hỏi 8: Số phân tử nước có trong 1g nước là:

     A. 6,02.1023     B. 3,35.1022       C. 3,48.1023           D. 6,58.1023
Câu hỏi 9: Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì:
     A. Áp suất khí không đổi
     B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi
     C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ
     D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ
Câu hỏi 10: Một bình nạp khí ở nhiệt độ 33 0C dưới áp suất 300kPa. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37 0C đẳng tích thì độ tăng áp suất
của khí trong bình là:

     A. 3,92kPa            B. 3,24kPa             C. 5,64kPa              D. 4,32kPa
      Câu      1      2       3       4      5       6      7       8   9      10
      Đáp án     C      D       D       A      B       A      B       B   B      A


Chất khí – Dạng 2: ĐL Sáclơ, QT đẳng tích - Đề 2:
Câu hỏi 11: Một lượng hơi nước ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 150 0C đẳng tích thì áp suất của khối khí
trong bình sẽ là:

     A. 2,75 atm           B. 1,13 atm            C. 4,75 atm             D. 5,2 atm
                                                                     p  V1
Câu hỏi 12: Cho đồ thị p – T biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối khí
xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích:                                  V2
     A. V1 > V2            B. V1 < V2             C. V1 = V2              D. V1 ≥ V2
                                                                   0
                                  0                     0             T
Câu hỏi 13: Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 0 C, làm nóng khí đến nhiệt độ 102 C đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là:

     A. 2,75 atm           B. 2,13 atm            C. 3,75 atm             D. 3,2 atm
Câu hỏi 14: Một khối khí ở 70C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình
có áp suất là 1,5 atm:

     A. 40,50C            B. 4200C              C. 1470C               D. 870C
Câu hỏi 15: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí trong bình là 1atm và không làm
vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng là:

     A. 5000C             B. 2270C              C. 4500C               D. 3800C
Câu hỏi 16: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối
khí đó là:

     A. 870C             B. 3600C              C. 3500C               D. 3610C
Câu hỏi 17: Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng tăng lên là:

     A. 12,92 lần     B. 10,8 lần             C. 2 lần        D. 1,5 lần

  4     NTQUANG.NET
Câu hỏi 18*: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn( 00C; 1,013.105Pa) được đậy bằng một vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của
miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất
khí quyển là p0 = 105Pa.

       A. 323,40C               B. 121,30C               C. 1150C         D. 50,40C
Câu hỏi 19: Một khối khí đựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 870C:

       A. 4,8 atm               B. 2,2 atm               C. 1,8 atm              D. 1,25 atm
Câu hỏi 20: Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác                                                  V1
                                                                                   T
nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả
                                                                                          V2
như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là:
                                                                                             V3
       A. V3 > V2 > V1 B. V3 = V2 = V1            C. V3 < V2 < V1     D. V3 ≥ V2 ≥ V1                          0
                                                                                              p
        Câu         11        12       13       14      15      16        17      18       19          20
       Đáp án        B        B       A       C      B       A        C       D        C           CChất khí – Dạng 3: ĐL Gay Luxắc, QT đẳng áp - Đề 1:
Câu hỏi 1: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng                                     V(cm3)
xác định, theo nhiệt độ như hình vẽ. Chỉ ra đâu là đáp án sai:
                                                                               200        C
   A.    Điểm A có hoành độ bằng – 2730C
   B.    Điểm B có tung độ bằng 100cm3
                                                                               B
   C.   Khối khí có thể tích bằng 100cm3 khi nhiệt độ khối khí bằng 136,50C
                                                                           A       0     273
   D. Trong quá trình biến đổi, áp suất của khối khí không đổi                                                               t(0C)
                                                                           V
Câu hỏi 2: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định,
từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Đồ thị nào dưới đây tương ứng với đồ thị bên                                    V1               (1)
biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này:
                                                                           V2
                                                                               (2)
                           p                  p                         p
        p
                                             p2          (2)                    0    T2 (1) T1
          (1)  (2)               (2)   (1)                                  p1                            T
     p0                   p0                       (1)                         (2)
                                             p1                       p2
                V                    V
     0 V     V        0 V      một        0 T1      T2
Câu hỏi 3: Trong thí nghiệm với khối khí chứa trong V quả bóng kín, dìm nó vào một chậu nước lớn để làm thay đổi các thông số của khí. Biến đổi của khí
là đẳng quá trình 1 sau2đây:
         nào             2   1                     T       0 T2       T1     T
                                                   C                           D
       A. A áp
         Đẳng             B.Bđẳng nhiệt   C. đẳng tích                      D. biến đổi bất kì
Câu hỏi 4: Một thí nghiệm được thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu
và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội
bình cầu thì biến đổi của khối khí thuộc loại nào?
      A. Đẳng áp           B. đẳng tích            C. đẳng nhiệt              D. bất kì
Câu hỏi 5: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn quá trình đẳng áp thì hệ tọa độ ( y; x)
là hệ tọa độ:
                                                                                     y
       A. (p; T)                  B. (p; V)
      C. (p; T) hoặc (p; V)           D. đồ thị đó không thể biểu diễn quá trình đẳng áp
Câu hỏi 6: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình
biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:                                                       0 V
                                                                                             (2) x
       A. Đẳng tích                B. đẳng áp
      C. đẳng nhiệt               D. bất kì không phải đẳng quá trình
Câu hỏi 7: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình
biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:
                                                                                       (1)
                                                                                   0p          (2) T
       A.  Đẳng tích                    B. đẳng áp

       C.đẳng nhiệt                   D. bất kì không phải đẳng quá trình
                                                                                       (1)
Câu hỏi 8: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình                                       0
biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình:                                                         p        (2) T
       A.  Đẳng tích                     B. đẳng áp
       C. đẳng nhiệt                     D. bất kì không phải đẳng quá trình
Câu hỏi 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 đến 2.
                                                                                       (1)
                                                                                   0
Hỏi nhiệt độ T2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T1 ?                                                                        V

       A.  1,5         B. 2                   C. 3                 D. 4
                                                                               p
                0
Câu hỏi 10: Ở nhiệt độ 273 C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không đổi,
thể tích của khí đó ở 5460C là:
                                                                         p2 = 3p1/2            (2)
       A.  20 lít              B. 15 lít          C. 12 lít        D. 13,5 lít                  p1                     T2
                                                                                   (1)            T1
   5       NTQUANG.NET                                                               0      V1   V2 = 2V1 V
Câu         1       2         3        4       5        6         7      8        9            10
       Đáp án        C       B         B        A       C         B         A      D        C            B


Chất khí – Dạng 3: ĐL Gay Luxắc, QT đẳng áp - Đề 2:
Câu hỏi 11: 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là:
      A.    3270C              B. 3870C          C. 4270C            D. 17,50C

Câu hỏi 12: Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270cm3 gắn với ống
nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1cm2. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 00C
                                                                                         A          B
giọt thủy ngân cách A 30cm, hỏi khi nung bình đến 100C thì giọt thủy ngân di
chuyển một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài
để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài.

      A.    130cm              B. 30cm           C. 60cm            D. 25cm

Câu hỏi 13: Cho áp kế như hình vẽ câu hỏi 12. Tiết diện ống là 0,1cm , biết ở 0 C giọt thủy ngân cách A 30cm, ở 5 0C giọt thủy ngân cách A 50cm. Thể tích
                                             2     0

của bình là:

      A.    130cm3              B. 106,2cm3                C. 106,5cm3                 D. 250cm3
                                                                                              p1
                                                                                         V
Câu hỏi 14: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ.
Đáp án nào sau đây đúng:                                                                                     p2
      A.    p1 > p2             B. p1 < p2         C. p1 = p2                   D. p1 ≥ p2
                                                                                     0
           0                                                 0                                         T
Câu hỏi 15: Ở 27 C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 227 C khi áp suất không đổi là:
      A. 8 lít       B. 10 lít      C. 15 lít        D. 50 lít
Câu hỏi 16: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái là: p0; V0; T0. Biến đổi đẳng áp đến 2V0 sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau
đây diễn tả đúng quá trình trên:
Câu hỏi 17: Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn. Sự biến đổi khí                               p
    p                                                                                                V0
trên trải qua hai quá trình nào:                                                                         p       (2)
                                p                      V                            2p0
A.  Nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt 2pNung nóng đẳng tích rồi dãn đẳng0nhiệt
                      B. 0              2V                                                   (1)
   p0                                                                    P0            p0            (3)
C. Nung nóng đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt         p               V
                           D. Nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt
                             0                       0
                                                                                     0
Câu hỏi 18: Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn ở hình vẽ câu hỏi0
    0                    0                 17.
                                                                        0     V0    2V0
                                                                                            T0         T
         V0     2V0
                V             T0 2T0 T                        T0 2T0 T                            V
Trạng thái cuối cùng của khí (3) có các thông số trạng thái là:                                                D
         A                     B.                           C.
      A. p0; 2V0; T0     B. p0; V0; 2T0     C. p0; 2V0; 2T0             D. 2p0; 2V0; 2T0

Câu hỏi 19: Một lượng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 270C. Đun nóng khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng
khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ là:
     A. 4 atm             B. 2 atm        C. 1 atm       D. 0,5 atm
Câu hỏi 20: Có 14g chất khí lí tưởng đựng trong bình kín có thể tích 1 lít. Đun nóng đến 1270C, áp suất trong bình là 16,62.105Pa. Khí đó là khí gì ?
      A.    Ôxi        B. Nitơ           C. Hêli           D. Hiđrô
       Câu          11       12        13       14       15        16         17     18       19           20
      Đáp án         C       A         B       B        B        C          B      C        A            B


Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 1:                                                                p            V0
                                                                                                 (2)
                                                                                    2p0
Câu hỏi 1: Cho đồ thị thay đổi trạng thái như hình bên. Nó được vẽ sang hệ
                                                                                           (1)
trục p – V thì chọn hình nào dưới đây:
                                                                                     p0             (3)

                                                                                       0
                                                                                            T0         T                                                                                                 p 3
   p
Câu hỏi 2: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp p như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây
                        cho                                                                               2
  2p0      2
về hai quá trình đó là đúng:            2p0          3                     p 3                   p
                                                      2p0           2        2p0                        1
   p0  A.       3          p0
           Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp           2
                                       B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp
         1                        1                     p0                    p0                 0
                                                               1                                           T
   60     NTQUANG.NET
         V0 2V0                 0 1 V         2V0               0
                                                             V0 2V0 V
                                                                             0
                                                                                  T0 2T0 T
            V                   0               V
           A                         B                        C.                    D.
C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt          D. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt
Câu hỏi 3: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ câu hỏi 2. Thực hiện quá trình nào duy nhất để từ trạng thái 3 về trạng thái 1:

      A.   Nén đẳng nhiệt        B. dãn đẳng nhiệt          C. nén đẳng áp        D. dãn đẳng áp
                                     5    2          0
Câu hỏi 4: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 10 N/m , nhiệt độ 27 C. Thể tích bình xấp xỉ bao nhiêu?

      A.   2,5 lít            B. 2,8 lít              C. 25 lít           D. 27,7 lít

Câu hỏi 5: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 10 N/m, nhiệt độ 27 C. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105N/m2. Nhiệt độ khí sau đó là:
                                     5              0      A.   1270C             B. 600C               C. 6350C           D. 12270C

Câu hỏi 6: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27 0C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 60 0C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu
lần:

      A.   2,78             B. 3,2                          C. 2,24          D. 2,85

Câu hỏi 7: Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5MPa và nhiệt độ 37 0C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được
bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm được bao nhiêu quả bóng bay?

      A.   200       B. 150            C. 214               D. 188

Câu hỏi 8: Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ 300C thì chiếm thể tích là:

      A.   15,8 lít           B. 12,4 lít                     C. 14,4 lít               D. 11,2 lít

Câu hỏi 9: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pitong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 30 cm chứa một lượng khí giống nhau ở 27 0C. Nung
nóng một phần lên 100c, còn phần kia làm lạnh đi 100C thì pitong dịch chuyển một đoạn là:
      A.   4cm       B. 2cm            C. 1cm               D. 0,5cm
                             0
Câu hỏi 10: Một khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở 27 C áp suất 1atm, biến đổi qua hai quá trình: quá trình đẳng tích áp suất tăng gấp 2 lần; rồi quá trình đẳng áp,
thể tích sau cùng là 15 lít. Nhiệt độ sau cùng của khối khí là:

      A.   9000C             B. 810C               C. 6270C           D. 4270C

        Câu      1      2          3          4          5        6      7        8      9        10
      Đáp án       A      B          A          C          D        A      C        B      C        C


Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 2:
Câu hỏi 11: Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp
suất của khí lúc bắt đầu nén là 100kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là:
      A. 1,5.106Pa            B. 1,2.106Pa        C. 1,8.106Pa                           D. 2,4.106Pa
Câu hỏi 12: Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển đồ                                              V 3
thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương:                                                            2

                                                                                        1
                                                                                   0
                                                                                                 T
Câu hỏi 13: Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định:
     A. pV = const     B. p/T = const    C. V/T = const     D. pV/T = const
Câu hỏi 14: Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác định thì:
         p 1             p          3       1        p                 V 1
      A.   không phụ 3
              thuộc vào nhiệt độ                      2
                                  B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối                     2
     C.tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut        D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối
                       1
Câu hỏi 15: Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng2 định, đại lượng nào sau đây là tăng?
                             xác
             2 V
     A. 0Khối lượng riêng của khí B. mật độ phân tử V C. pV 0          3D. V/p
                                             V                           3    p
                     0                          0
Câu hỏi 16: Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí líB
           A               tưởng xác định, đại lượng nàoC đây không đổi?
                                         sau                             D
     A. n/p        B. n/T        C. p/T        D. nT
Câu hỏi 17: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau
bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt
độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của
khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào:                                                    T1             T2
      A.  nằm yên không chuyển động             B. chuyển động sang phải
      C. chuyển động sang trái                D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét
Câu hỏi 18: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang như
hình vẽ câu hỏi 17. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ΔT như nhau thì giọt Hg sẽ
chuyển động như thế nào:
      A. nằm yên không chuyển động              B. chuyển động sang phải
     C. chuyển động sang trái                 D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét                                       p 1
Câu hỏi 19: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên.                                                      2
Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,V) thì đáp án nào mô tả tương đương:
           p 1              p                          p 1                 p
                  3                     3                     2                   1           3
                                                                                     0
   7      NTQUANG.NET                1        2                                    3    2                    T
             2 V                             V                 3    V                 V
          0                 0                          0                 0
            A                       B                       C                   D
Câu hỏi 20: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ câu hỏi 19. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (V,T) thì đáp án nào
mô tả tương đương:

              V 3               V      2             V      3            V 3
                    2                                                     1
                                 1    3               1      2
       Câu       1 11       12        13      14        15      16       17     18  2   19         20
      Đáp án
            0     B      C
                             0    D
                                   B
                                       B        D
                                                0      C
                                                      C
                                                              A    0  D
                                                                       D
                                                                          C         A
               A      T                  T                    T               T
Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 3:
Câu hỏi 21: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên.                                   p      3
Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,T) thì đáp án nào mô tả tương đương:
                                                                               1      2
   p 3                 p     2             p      3
          2
                                                                         0
                  1    3           1    2                                                 V
     1 Đồ thị nào sau đây không biểu diễn đúng quá trình biến đổi của một khối khí lí tưởng:không đáp án nào trong A, B, C
                                              D.
Câu hỏi 22:
 0                  0    B             0      C
      A       T                  T                   T


        V    p1                 T2            p            pV
                          p
               p2>p1                  T2>T1    T2>T1                   T2
Câu hỏi 23: Trong một động cơ điezen, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 32 0C được nén để thể tích giảm bằng 1/16 thể tích ban đầu T2>T1
             p2               T1                                   và áp suất tăng bằng 48,5
lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ khối khí sau khi nén sẽ bằng:               T1                 T1
      A. 970C             B. 6520C      C. 15520C        T2    D. 1320C
                                                      0
      0Một bình chứa khí Hyđrô nén 0 dung tích 20 lít ở nhiệt độ 27 0C được dùng để bơm khí vào 100 quả bóng, mỗi quảpbóng có dung tích 2 lít. Khí
Câu hỏi 24:          T       có               0       V
                              1/V khí nén phải có áp suất bằng:
           có               B
                           0
trong quả bóng phảiA áp suất 1 atm và ở nhiệt độ 17 C. Bình chứa         C                 D
      A. 10atm             B. 11atm       C. 17atm       D. 100atm
Câu hỏi 25: Cho đồ thị quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí như hình vẽ bên.
Hãy chỉ ra đâu là nhận xét sai:
   A. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích không đổi.
   B.  Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi.
   C. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi.                               0
   D. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ tuyệt đối theo thể tích khi áp suất không đổi.
Câu hỏi 26: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76cm, đặt thẳng đứng chứa một
khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối
khí là 00C. áp suất khí quyển là 76cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải
đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ:                                                                76cm
     A. 30 C  0
                      B. 50 C    0
                                  C. 70 C     0
                                                    D. 90 C 0

Câu hỏi 27: Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ:
     A. Giữ không đổi B. tăng          C. giảm       D. chưa đủ dữ kiện để kết luận
                                                                      00là:
Câu hỏi 28: Biết khối lượng mol của cácbon là 12g/mol và hằng số Avogadro là NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Khối lượng của một nguyên tử cácbon C
      A. 2.10-23g            B. 2.10-23 kg           C. 2.10-20g                    D. 2.10-20 kg
Câu hỏi 29: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1                                               2
được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi
nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nếu mô tả định                                         1
tính các quá trình này bằng đồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ nào?                                               3
      A.  (p,V)            B. (V,T)        C. (p,T)       D. (p,1/V)
                                                                     0
Câu hỏi 30: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V 2 =
1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nhiệt độ lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị nào:

      A.  1,5T1               B. 2T1           C. 3T1          D. 4,5T1

       Câu         21      22        23      24        25      26       27     28     29         30
      Đáp án        D      C         B      B        C      C        B      A     B         A


Chất khí – Dạng 5: phương trình Clapeyron - Mendeleev - Đề 1:
Câu hỏi 1: Một bình kín có van điều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105N/m2 ở 270C. Nung bình đến khi áp suất khí là
5.105N/m2 , khi đó van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi khi khí thoát. Sau đó áp suất
giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí thoát ra là bao nhiêu:
    A. 0,8 mol         B. 0,2 mol        C. 0,4 mol         D. 0,1mol
Câu hỏi 2: Hằng số của các khí có giá trị bằng:
   A. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở 00C

   8     NTQUANG.NET
B. Tích của áp suất và thể tích chia cho số mol ở 00C
  C.  Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ tuyệt đối đó
  D. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì
Câu hỏi 3: Một bình chứa khí oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250kPa và nhiệt độ 270C. khối lượng khí oxi trong bình là:
     A. 32,1g          B. 25,8g         C. 12,6g          D. 22,4 g
Câu hỏi 4: Một khí chứa trong một bình dung tích 3 lít có áp suất 200kPa và nhiệt độ 160C có khối lượng 11g. Khối lượng mol
của khí ấy là:
     A. 32g/mol         B. 44 g/mol   C. 2 g/mol         D. 28g / mol
Câu hỏi 5: Một bình dung tích 5 lít chứa 7g nitơ(N2) ở 20C. Áp suất khí trong bình là:
     A. 1,65 atm   B. 1,28atm         C. 3,27atm         D. 1,1atm
Câu hỏi 6: Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m 3. Coi không khí như một chất khí thuần
nhất. Khối lượng mol của không khí xấp xỉ là:
     A. 18g/mol    B. 28g/mol         C. 29g/mol         D. 30g/mol
Câu hỏi 7: Ở độ cao 10km cách mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6kPa và nhiệt độ vào khoảng 320K. Coi không
khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Khối lượng riêng và mật độ phân tử của không khí tại độ cao
đó là:
     A. 0,46kg/m3 và 9,6.1024 phân tử/m3        B. 0,26kg/m3 và 8,6.1024 phân tử/m3
     C. 0,64kg/m3 và 8,3.1024 phân tử/m3        D. 0,36kg/m3 và 8,84.1024 phân tử/m3
Câu hỏi 8: Cho 4 bình có dung tích như nhau và cùng nhiệt độ, đựng các khí khác nhau, bình 1 đựng 4g hiđro, bình hai đựng
22g khí cacbonic, bình 3 đựng 7g khí nitơ, bình 4 đựng 4g oxi. Bình khí có áp suất lớn nhất là:
     A. Bình 1         B. bình 2         C. bình 3         D. Bình 4
Câu hỏi 9: Căn phòng có thể tích 60m3. Tăng nhiệt độ của phòng từ 100C đến 270C. Biết khối lượng riêng của không khí ở
điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3 , áp suất không khí môi trường là áp suất chuẩn. Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn
phòng là:
     A. 2kg          B. 3kg      C. 4kg      D. 5kg
Câu hỏi 10: Hai bình khí lí tưởng cùng nhiệt độ. Bình 2 có dung tích gấp đôi bình 1, có số phân tử bằng nửa bình 1. Mỗi phân
tử khí trong bình 2 có khối lượng gấp đôi khối lượng mỗi phân tử bình 1. Áp suất khí trong bình 2 so với bình 1 là:
     A. Bằng nhau B. bằng một nửa C. bằng ¼            D. gấp đôi
     Câu       1      2     3      4      5     6      7   8  9   10
     Đáp án      B      C     A      B      D     C      A   A  D   C


Chất khí – Dạng 5: phương trình Clapeyron - Mendeleev - Đề 2:
Câu hỏi 11: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác
nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là:
     A. Bằng nhau                 B. Ở phòng nóng nhiều hơn
     C. Ở phòng lạnh nhiều hơn           D. tùy kích thước của cửa
Câu hỏi 12: Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối                       p m2
lượng m1 và m2 có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ như hình bên.
Mối quan hệ giữa m1 và m2:                                               m1
     A. m1> m2     B. m1< m2     C. m1= m2     D. thiếu dữ kiện kết luận
Câu hỏi 13: Hai xi lanh chứa cùng một khối lượng của hai chất khí khác nhau có                0 V µ2
                                                              T
khối lượng mol µ1 và µ2 có đồ thị biến đổi thể tích theo nhiệt độ như hình bên.                     µ1
Mối quan hệ giữa µ1 và µ2:
     A. µ1>µ2     B. µ1=µ2     C. µ1<µ2      D. thiếu dữ kiện kết luận
                                                       0 V
Câu hỏi 14: Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển.                       2 T
Thể tích khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên theo nhiệt độ như đồ thị bên.
Kết luận gì về lượng khí trong xi lanh ?                                     1
     A. Tăng      B. giảm      C. không đổi    D. thiếu dữ kiện kết luận           0
Câu hỏi 15: Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển.Thể tích khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên T
theo nhiệt độ như đồ thị hình vẽ câu hỏi 14. Kết luận gì về sự biến thiên của khối lượng riêng của khí ?
     A. Tăng      B. giảm      C. không đổi    D. thiếu dữ kiện kết luận
Câu hỏi 16: Có bao nhiêu mol khí nitơ trong một bình kín có dung tích 0,75 lít ở 26 0C và ở áp suất 625mmHg. Biết R = 8,31J/
mol.K:
     A. 0,02mol         B. 0,03mol         C. 0,04mol         D. 0,05mol
Câu hỏi 17: Cho biết khối lượng mol của khí Hêli là 4g/mol. Cho R = 8,31J/mol.K. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng riêng
của khí này là:

  9    NTQUANG.NET
A. 0,18g/lít       B. 18g/lít        C. 18kg/m3         D. 18g/m3
Câu hỏi 18: Một khối cầu cứng có thể tích V chứa một khối khí ở nhiệt độ T. Áp suất của khối khí là p. Có bao nhiêu mol khí
Hêli trong khối cầu:
    A.                 B.            C.             D.
Câu hỏi 19: Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung tích của bình B
gấp đôi bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì:
  A. Số nguyên tử ở bình A nhiều hơn số nguyên tử ở bình B
  B. Số nguyên tử ở bình B nhiều hơn số nguyên tử ở bình A
  C. Số nguyên tử ở hai bình như nhau
  D. Mật độ nguyên tử ở hai bình như nhau
Câu hỏi 20: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín:
dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Áp suất lớn nhất
trong chu trình biến đổi có giá trị:
     A. 1,5p1       B. 2p1    C. 3p1 D. không xác định được vì thiếu dữ kiện
     Câu     11    12    13    14    15     16   17    18    19    20
     Đáp án    C     B     A     B     D      B    A     C     C     A
  10    NTQUANG.NET

More Related Content

What's hot

Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn
Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắnSự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn
Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn
ljmonking
 
Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013
Le Phuong
 
Bai tap hidrocacbon co dap an
Bai tap hidrocacbon co dap anBai tap hidrocacbon co dap an
Bai tap hidrocacbon co dap anTr Nhat Vuong
 
Bdhsg môn vật lý lớp 9 phần nhiệt học 2
Bdhsg môn vật lý lớp 9  phần nhiệt học 2Bdhsg môn vật lý lớp 9  phần nhiệt học 2
Bdhsg môn vật lý lớp 9 phần nhiệt học 2Nguyễn Ngọc Thiên Anh
 
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
chuyenhoanguyenvantu
 
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011Do Minh
 
Nhiệt động học . Trịnh Văn Quang
Nhiệt động học . Trịnh Văn QuangNhiệt động học . Trịnh Văn Quang
Nhiệt động học . Trịnh Văn Quang
Trinh Van Quang
 
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học)) Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
linh nguyen
 
Tổng quát hóa phân tích
Tổng quát hóa phân tíchTổng quát hóa phân tích
Tổng quát hóa phân tíchLaw Slam
 
9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime
9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime
9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime
schoolantoreecom
 
Ankin
AnkinAnkin
Dai cuong ve hoa hoc huu co
Dai cuong ve hoa hoc huu coDai cuong ve hoa hoc huu co
Dai cuong ve hoa hoc huu co
Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thi thử hóa đại cương (30câu)
Thi thử hóa đại cương (30câu)Thi thử hóa đại cương (30câu)
Thi thử hóa đại cương (30câu)
Trần Đương
 
Chuong 6 thermochemistry nhiet hoa hoc
Chuong 6 thermochemistry nhiet hoa hocChuong 6 thermochemistry nhiet hoa hoc
Chuong 6 thermochemistry nhiet hoa hoc
Nguyen Thanh Tu Collection
 
File546
File546File546
File546
Thành Trí
 
Can bang hoa hoc
Can bang hoa hocCan bang hoa hoc
Can bang hoa hoc
Danh Lợi Huỳnh
 
Bài tập dai thiet bi td nnhiet
Bài tập dai thiet bi td nnhietBài tập dai thiet bi td nnhiet
Bài tập dai thiet bi td nnhiet
ongtre9922
 
Amin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-khoAmin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-kho
Ngoc Phu Nguyen
 
Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 bKiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
Phương Tuấn Đỗ
 

What's hot (19)

Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn
Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắnSự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn
Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ rắn
 
Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013Bai taphhdc 2013
Bai taphhdc 2013
 
Bai tap hidrocacbon co dap an
Bai tap hidrocacbon co dap anBai tap hidrocacbon co dap an
Bai tap hidrocacbon co dap an
 
Bdhsg môn vật lý lớp 9 phần nhiệt học 2
Bdhsg môn vật lý lớp 9  phần nhiệt học 2Bdhsg môn vật lý lớp 9  phần nhiệt học 2
Bdhsg môn vật lý lớp 9 phần nhiệt học 2
 
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
 
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
Hoa hoc)de thi dh khoi a 2011
 
Nhiệt động học . Trịnh Văn Quang
Nhiệt động học . Trịnh Văn QuangNhiệt động học . Trịnh Văn Quang
Nhiệt động học . Trịnh Văn Quang
 
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học)) Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
Hoa dai_cuong_quyen_chuong_3 (dành cho sinh viên đại học))
 
Tổng quát hóa phân tích
Tổng quát hóa phân tíchTổng quát hóa phân tích
Tổng quát hóa phân tích
 
9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime
9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime
9ed chuyen de aminoaxitpeptitpolime
 
Ankin
AnkinAnkin
Ankin
 
Dai cuong ve hoa hoc huu co
Dai cuong ve hoa hoc huu coDai cuong ve hoa hoc huu co
Dai cuong ve hoa hoc huu co
 
Thi thử hóa đại cương (30câu)
Thi thử hóa đại cương (30câu)Thi thử hóa đại cương (30câu)
Thi thử hóa đại cương (30câu)
 
Chuong 6 thermochemistry nhiet hoa hoc
Chuong 6 thermochemistry nhiet hoa hocChuong 6 thermochemistry nhiet hoa hoc
Chuong 6 thermochemistry nhiet hoa hoc
 
File546
File546File546
File546
 
Can bang hoa hoc
Can bang hoa hocCan bang hoa hoc
Can bang hoa hoc
 
Bài tập dai thiet bi td nnhiet
Bài tập dai thiet bi td nnhietBài tập dai thiet bi td nnhiet
Bài tập dai thiet bi td nnhiet
 
Amin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-khoAmin aminoaxit protein de-kho
Amin aminoaxit protein de-kho
 
Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 bKiểm tra chất lượng hóa 12 b
Kiểm tra chất lượng hóa 12 b
 

Viewers also liked

De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882
De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882
De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882meocondilac2009
 
Skkn lenguyenphuonglinh
Skkn lenguyenphuonglinhSkkn lenguyenphuonglinh
Skkn lenguyenphuonglinhNguye
 
Giai baitapvatly10coban chuong7
Giai baitapvatly10coban chuong7Giai baitapvatly10coban chuong7
Giai baitapvatly10coban chuong7
Truong Giang Nguyen
 
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)thucbao2404
 
Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709
Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709
Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709
phamchidac
 
Corrientes debiles
Corrientes debilesCorrientes debiles
Corrientes debiles
Ximena Barrera Brito
 
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện liPhương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Khanh Sac
 
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...Anh Pham
 
Tóm tắt công thức vật lí 10
Tóm tắt công thức vật lí 10Tóm tắt công thức vật lí 10
Tóm tắt công thức vật lí 10Borisun
 
Một số công thức hóa học nên nhớ
Một số công thức hóa học nên nhớMột số công thức hóa học nên nhớ
Một số công thức hóa học nên nhớ
Doan Hau
 

Viewers also liked (12)

1. chất khi word 03
1. chất khi word 031. chất khi word 03
1. chất khi word 03
 
De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882
De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882
De cuong-on-tap-ly-10ky-2-nam-hoc-20112012.thuvienvatly.com.456cb.17882
 
Binhson
BinhsonBinhson
Binhson
 
Skkn lenguyenphuonglinh
Skkn lenguyenphuonglinhSkkn lenguyenphuonglinh
Skkn lenguyenphuonglinh
 
Giai baitapvatly10coban chuong7
Giai baitapvatly10coban chuong7Giai baitapvatly10coban chuong7
Giai baitapvatly10coban chuong7
 
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
C ong thuc-tinh-nhanh-vat-ly-10.thuvienvatly.com.41a0a.19061 (1)
 
Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709
Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709
Bai tap-het-hki-lop-10-nam-2016.thuvienvatly.com.ad45c.42709
 
Corrientes debiles
Corrientes debilesCorrientes debiles
Corrientes debiles
 
Phương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện liPhương pháp giải bài tập sự điện li
Phương pháp giải bài tập sự điện li
 
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
He thong kien thuc hoa hoc lop 10 chuong trinh coban va nang cao luyen thi ...
 
Tóm tắt công thức vật lí 10
Tóm tắt công thức vật lí 10Tóm tắt công thức vật lí 10
Tóm tắt công thức vật lí 10
 
Một số công thức hóa học nên nhớ
Một số công thức hóa học nên nhớMột số công thức hóa học nên nhớ
Một số công thức hóa học nên nhớ
 

Similar to 1. chất khi word 03

Li aa1ct dh_12_958
Li aa1ct dh_12_958Li aa1ct dh_12_958
Li aa1ct dh_12_958ngvnam
 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
Phát Lê
 
[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)
[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)
[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)unknowing01
 
Câu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệm
Câu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệmCâu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệm
Câu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệm
Phùng Minh Tân
 
Baigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.com
Baigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.comBaigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.com
Baigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.com
chiasehangngay .com
 
Thi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoa
Thi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoaThi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoa
Thi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoa
schoolantoreecom
 
đề Thi thử đại học khối a năm 2013
đề Thi thử đại học khối a năm 2013đề Thi thử đại học khối a năm 2013
đề Thi thử đại học khối a năm 2013adminseo
 
đề Thi thử môn lý đại học 2013
đề Thi thử môn lý đại học 2013đề Thi thử môn lý đại học 2013
đề Thi thử môn lý đại học 2013adminseo
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013adminseo
 
đề Thi thử đại học môn lý 2013
đề Thi thử đại học môn lý 2013đề Thi thử đại học môn lý 2013
đề Thi thử đại học môn lý 2013adminseo
 
CHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptx
CHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptxCHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptx
CHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptx
PnHtn
 
Li aa1ct dh_12_527
Li aa1ct dh_12_527Li aa1ct dh_12_527
Li aa1ct dh_12_527ngvnam
 
Giải đề 2012
Giải đề 2012Giải đề 2012
Giải đề 2012Huynh ICT
 
Đề ôn tập tổng hợp môn vật lý
Đề ôn tập tổng hợp môn vật lýĐề ôn tập tổng hợp môn vật lý
Đề ôn tập tổng hợp môn vật lý
Ngô Chí Tâm
 
Bộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp án
Webdiemthi.vn - Trang Thông tin tuyển sinh và Du học
 
De thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat lyDe thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat lyadminseo
 
De thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat lyDe thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat lyadminseo
 
De thi thu dai hoc nam 2013 mon ly
De thi thu dai hoc nam 2013 mon lyDe thi thu dai hoc nam 2013 mon ly
De thi thu dai hoc nam 2013 mon lyadminseo
 
De thi thu dh 2013 khoi a ly
De thi thu dh 2013 khoi a  lyDe thi thu dh 2013 khoi a  ly
De thi thu dh 2013 khoi a lyadminseo
 

Similar to 1. chất khi word 03 (20)

Li aa1ct dh_12_958
Li aa1ct dh_12_958Li aa1ct dh_12_958
Li aa1ct dh_12_958
 
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÝ LẦN 4 - TRƯỜNG HỌC SỐ
 
[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)
[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)
[Hoa]thpt tran quoc tuan, lan1, 2012 (a1k37pbc.net)
 
Câu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệm
Câu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệmCâu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệm
Câu hỏi ôn tập quá trình cơ học trắc nghiệm
 
Baigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.com
Baigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.comBaigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.com
Baigiai vatly-dh-khoi a-2012 chia se hang ngay.com
 
Thi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoa
Thi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoaThi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoa
Thi thu dh lan 1 nam 2016 hau loc 2 thanh hoa
 
đề Thi thử đại học khối a năm 2013
đề Thi thử đại học khối a năm 2013đề Thi thử đại học khối a năm 2013
đề Thi thử đại học khối a năm 2013
 
đề Thi thử môn lý đại học 2013
đề Thi thử môn lý đại học 2013đề Thi thử môn lý đại học 2013
đề Thi thử môn lý đại học 2013
 
De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013De thi thu mon ly co dap an 2013
De thi thu mon ly co dap an 2013
 
đề Thi thử đại học môn lý 2013
đề Thi thử đại học môn lý 2013đề Thi thử đại học môn lý 2013
đề Thi thử đại học môn lý 2013
 
CHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptx
CHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptxCHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptx
CHƯƠNG IV : KHÍ THỰC + CHUONG V (1).pptx
 
Li aa1ct dh_12_527
Li aa1ct dh_12_527Li aa1ct dh_12_527
Li aa1ct dh_12_527
 
Giải đề 2012
Giải đề 2012Giải đề 2012
Giải đề 2012
 
Đề ôn tập tổng hợp môn vật lý
Đề ôn tập tổng hợp môn vật lýĐề ôn tập tổng hợp môn vật lý
Đề ôn tập tổng hợp môn vật lý
 
Bộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp ánBộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp án
Bộ đề thi thử Đại học môn Vật Lý có đáp án
 
Monvatly2013
Monvatly2013Monvatly2013
Monvatly2013
 
De thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat lyDe thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat ly
 
De thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat lyDe thi thu mon vat ly
De thi thu mon vat ly
 
De thi thu dai hoc nam 2013 mon ly
De thi thu dai hoc nam 2013 mon lyDe thi thu dai hoc nam 2013 mon ly
De thi thu dai hoc nam 2013 mon ly
 
De thi thu dh 2013 khoi a ly
De thi thu dh 2013 khoi a  lyDe thi thu dh 2013 khoi a  ly
De thi thu dh 2013 khoi a ly
 

More from lam hoang hung (20)

Danh sach
Danh sachDanh sach
Danh sach
 
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
Goi y-toan-khoi-a-dh-2012-v2
 
Thi hoc ki
Thi hoc kiThi hoc ki
Thi hoc ki
 
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
Truongmo.com pp-giai nhanhhoa-huuco11
 
Bai tap
Bai tapBai tap
Bai tap
 
Day them toan 11
Day them toan 11Day them toan 11
Day them toan 11
 
Luong giac
Luong giacLuong giac
Luong giac
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
Project
ProjectProject
Project
 
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
On tap ly thuyet tieng anh 9 luyen thi vao 10
 
Thi vao 10 chuyen
Thi vao 10 chuyenThi vao 10 chuyen
Thi vao 10 chuyen
 
Cong thuc
Cong thucCong thuc
Cong thuc
 
K thinh
K thinhK thinh
K thinh
 
đề Kt lí
đề Kt líđề Kt lí
đề Kt lí
 
De li
De liDe li
De li
 
De hoa 10
De hoa 10De hoa 10
De hoa 10
 
De hoa
De hoaDe hoa
De hoa
 
De
DeDe
De
 

1. chất khi word 03

 • 1. Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 1: Câu hỏi 1: Khi thở ra dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là 101,7.10 3Pa. Khi hít vào áp suất của phổi là 101,01.103Pa. Coi nhiệt độ của phổi là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào bằng: A. 2,416 lít B. 2,384 lít C. 2,4 lít D. 1,327 lít Câu hỏi 2: Để bơm đầy một khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm ở nhiệt độ không đổi người ta dùng các ống khí hêli có thể tích 50 lít ở áp suất 100atm. Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu hỏi 3: Một khối khí khi đặt ở điều kiện nhiệt độ không đổi thì có sự biến thiên của thể tích theo áp suất như hình vẽ. Khi áp suất có giá trị 0,5kN/m2 thì V(m3) thể tích của khối khí bằng: A. 3,6m3 B. 4,8m3 C. 7,2m3 D. 14,4m3 Câu hỏi 4: Một bọt khí có thể tích 1,5cm 3 được tạo ra từ khoang tàu ngầm đang lặn ở độ sâu 100m dưới mực nước biển. Hỏi khi bọt khí này nổi lên mặt nước 2,4 thì sẽ có thể tích bao nhiêu? Giả sử nhiệt độ của bọt khí là không đổi, biết khối lượng riêng của nước biển là 10 3kg/m3, áp suất khí quyển là p0 = 105Pa và g = 10m/s .2 0 0,5 1 2 p(kN/m ) A. 15cm3 B. 15,5cm3 C. 16cm3 D. 16,5cm3 Câu hỏi 5: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh thẳng đứng đầu hở ở dưới thì cột không khí trong ống có chiều dài l2 bằng: l2 A. 20cm B. 23cm C. 30cm D. 32cm h Câu hỏi 6: Một ống thủy tinh tiết diện đều S, một đầu kín một đầu hở, chứa một cột thủy ngân dài h = 16cm. Khi đặt ống thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều h dài của cột không khí là l1 = 15cm, áp suất khí quyển bằng p 0 = 76 cmHg. Khi đặt ống thủy tinh nghiêng một góc α = 30 0 đối với phương thẳng đứng, đầu hở ở trên thì chiều cao của cột không khí trong ống bằng: l 1 A. 14cm B. 16cm C. 20cm D. 22cm Câu hỏi 7: Số Avôgađrô NA có giá trị được xác định bởi: A. Số phân tử chứa trong 22,4 lít khí Hiđrô B. Số phân tử chứa trong 18g nước lỏng C, Số phân tử chứa trong 12g cácbon của một chất hữu cơ D. Cả A, B, C. Câu hỏi 8: Cặp số liệu nào sau đây của một chất giúp ta tính được giá trị của số Avôgađrô? A. Khối lượng riêng và khối lượng mol B. B. Khối lượng mol và thể tích phân tử C. Khối lượng mol và khối lượng phân tử D. Cả 3 cách A, B, và C Câu hỏi 9: Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây: A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau Câu hỏi 10: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất nào? A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A B B D B B B C A A Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 2: Câu hỏi 11: Các phân tử chất rắn và chất lỏng có các tính chất nào sau đây: A. Như chất điểm, và chuyển động không ngừng B. Như chất điểm, tương tác hút hoặc đẩy với nhau C. Chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau D. Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút hoặc đẩy với nhau Câu hỏi 12: Theo thuyết động học phân tử các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng cho: A. Chất khí B. chất lỏng C. chất khí và chất lỏng D. chất khí, chất lỏng và chất rắn Câu hỏi 13: Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí? A. Dao động quanh vị trí cân bằng B. Luôn luôn tương tác với các phân tử khác C.Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao D. Cả A, B, và C Câu hỏi 14: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt: p p p p Câu hỏi 15: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt: 0 V 0 V 0 V 0 V V 1/V p 1/V V 1/V 1/V A B Câu hỏi 16: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt: C D D. Cả A, B, và C 1 0 NTQUANG.NET 0 0 0 0 0 0 T p T 1/V T 1/p T A A B B C C D
 • 2. Câu hỏi 17: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariôt: p pV V D. Cả A, B, và C Câu hỏi 18*: Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, mật độ phân tử khí( số phân tử khí trong 1 đơn vị thể tích) thay đổi như thế nào? A. 0 Luôn không đổi 0 B. tăng tỉ lệ thuận với áp0 suất 1/V C. giảm tỉ lệ nghịch với áp suất V D. chưa đủ dữ kiện để kết luận T Câu hỏi 19: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằmB A ngang C bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg) như hình vẽ, phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. h l0 Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng lên trên thì chiều dài cột khí trong ống là: p0 h A. l’ = B. l’ = C. l’ = D. l’ = l’ Câu hỏi 20: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Dựng ống thẳng đứng, miệng ống hướng xuống dưới, giả sử thủy ngân không chảy khỏi ống thì chiều dài cột khí trong ống là: A. l’ = B. l’ = C. l’ = D. l’ = Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án D D C B C D D B A B Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 3: Câu hỏi 21: Một lượng không khí bị giam trong ống thủy tinh nằm ngang bởi một cột thủy ngân có chiều dài h (mmHg), phần cột khí bị giam trong ống có chiều dài l0 l’ là l0, p0 là áp suất khí quyển có đơn vị mmHg. Đặt ống nghiêng góc α = 600 so với h phương thẳng đứng, miệng ống hướng xuống, giả sử thủy ngân không chảy ra ngoài p0 h thì chiều dài cột khí trong ống là: α A. l’ = B. l’ = C. l’ = D. l’ = Câu hỏi 22: Ống thủy tinh dài 60cm đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở 40cm dưới, coi nhiệt độ không đổi, một phần thủy ngân bị chảy ra ngoài. Hỏi thủy ngân còn lại trong ống có độ cao bao nhiêu ? 20cm h’ A. 10cm B. 15cm C. 20cm D. 25cm Câu hỏi 23*: Ống thủy tinh đặt thẳng đứng đầu hở ở trên, đầu kín ở dưới. Một cột không khí cao 20cm bị giam trong ống bởi một cột thủy ngân cao 40cm. Biết áp suất khí quyển là 80cmHg, lật ngược ống lại để đầu kín ở trên, đầu hở ở dưới, coi nhiệt độ không đổi, nếu muốn lượng thủy ngân ban đầu không chảy ra ngoài thì chiều dài tối thiểu của ống phải là bao nhiêu ? A. 80cm B. 90cm C. 100cm D. 120cm Câu hỏi 24*: Một ống thủy tinh úp vào trong chậu thủy ngân như hình vẽ làm một cột không khí bị nhốt ở phần đáy trên có chiều dài l = 56mm, làm cột thủy ngân dâng lên l h = 748mmHg, áp suất khí quyển khi đó là 768 mmHg. Thay đổi áp suất khí quyển làm cột thủy ngân tụt xuống, coi nhiệt độ không đổi, tìm áp suất khí quyển khi cột thủy ngân chỉ dâng lên h’ = 734mmHg: A. 760mmHg B. 756mmHg C. 750mmHg D. 746mmHg h Câu hỏi 25*: Một hồ nước có độ sâu h tính theo m, nhiệt độ nước như nhau ở mọi nơi. Một bọt khí ở đáy hồ nổi lên mặt hồ thì thể tích của nó tăng lên bao nhiêu lần? Biết p0 là áp suất khí quyển tính theo Pa, ρ là khối lượng riêng của nước tính theo kg/m3: A. lần B. (p0 + ρgh) lần C. lần D. lần Câu hỏi 26: Ở điều kiện tiêu chuẩn: 1 mol khí ở 00C có áp suất 1atm và thể tích là 22,4 lít. Hỏi một bình có dung tích 5 lít chứa 0,5 mol khí ở nhiệt độ 00C có áp suất là bao nhiêu: A. 1,12 atm B. 2,04 atm C. 2,24 atm D. 2,56 atm Câu hỏi 27: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích 4 lít thì áp suất của khí tăng lên bao nhiêu lần: A. 2,5 lần B. 2 lần C. 1,5 lần D. 4 lần 5 Câu hỏi 28: Ở mặt hồ, áp suất khí quyển p0 = 10 Pa. Một bọt khí ở đáy hồ sâu 5m nổi lên mặt nước thì thể tích của bọt khí tăng lên bao nhiêu lần, giả sử nhiệt độ ở đáy hồ và mặt hồ là như nhau, khối lượng riêng của nước là 103kg/m3, g = 9,8m/s2: A. 2,98 lần B. 1,49 lần C. 1,8 lần D. 2 lần Câu hỏi 29: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 9 lít đến thể tích 6 lít thì áp suất tăng một lượng Δp = 50kPa. Áp suất ban đầu của khí đó là: p A. 40kPa B. 60kPa C. 80kPa D. 100kPa Câu hỏi 30: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí lí tưởng T2 2 NTQUANG.NET T1 0 V
 • 3. biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ về nhiệt độ của hai đường đẳng nhiệt này là: A. T2 > T1 B. T2 = T1 C. T2 < T1 D. T2 ≤ T1 Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án C C C C C C A B D A Chất khí – Dạng 1: ĐL Bôilơ Mariốt, QT đẳng nhiệt - Đề 4: Câu hỏi 31: Một xilanh đang chứa một khối khí, khi đó pít - tông cách đáy xilanh một khoảng 15cm. Hỏi phải đẩy pít – tông theo chiều nào, một đoạn bằng bao nhiêu để áp suất khí trong xilanh tăng gấp 3 lần? Coi nhiệt độ của khí không đổi trong quá trình trên: A. Sang phải 5cm B. sang trái 5cm C. sang phải 10cm D. sang trái 10cm Câu hỏi 32: Một khối khí lí tưởng xác định có áp suất 1 atm được làm tăng áp suất đến 4 atm ở nhiệt độ không đổi thì thể tích biến đổi một lượng 3 lít. Thể tích ban đầu của khối khí đó là: A. 4 lít B. 8 lít C. 12 lít D. 16 lít Câu hỏi 33*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang trái 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt. A. 60N B. 40N C. 20N D. 10N Câu hỏi 34*: Một lượng không khí có thể tích 240cm3 bị giam trong một xilanh có pít – tông đóng kín như hình vẽ, diện tích của pít – tông là 24cm2, áp suất khí trong xilanh bằng áp suất ngoài là 100kPa. Cần một lực bằng bao nhiêu để dịch chuyển pít – tông sang phải 2cm ? Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình trên đẳng nhiệt. A. 20N B. 60N C. 40N D. 80N Câu hỏi 35: Nếu áp suất của một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi 2.10 5Pa thì thể tích biến đổi 3 lít. Nếu áp suất cũng của lượng khí trên biến đổi 5.105Pa thì thể tích biến đổi 5 lít. Biết nhiệt độ không đổi trong các quá trình trên. Áp suất và thể tích ban đầu của khí trên là: A. 2.105Pa, 8 lít B. 4.105Pa, 9 lít C. 4.105Pa, 12 lít D. 2.105Pa, 12 lít Câu hỏi 36: Một bình kín đựng khí Heli chứa N = 1,505.1023 nguyên tử khí Heli ở 00C và có áp suất trong bình là 1 atm. Thể tích của bình đựng khí là: A. 5,6 lít B. 11,2 lít C. 22,4 lít D. 28 lít Câu hỏi 37: Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôilơ – Mariốt đối với lượng khí xác định ở hai nhiệt độ khác nhau với T2 > T1? p T V p Câu hỏi 38: Một bình có thể tích 5,6 lít chứa p mol khí ở 00C, áp suất trong bình là: 0,5 1 A. 1 atm B. 2atm T2 C. 4atm D. 0,5atm T1 Câu hỏi 39: Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định từ 12 lít đến 3 lít thì áp suất tăng lên bao nhiêu lần: A. 4 T2 B. 3 C. 2 D. áp suất không đổi 0 0 T 50cm 0 T T Câu hỏi 40*: Dùng ống bơm bơm một quả bong đang bị xẹp, mỗi lần bơm đẩy được T1 3 không khí ở áp suất 1 atm vào quả bóng. Sau 60 0 V V 2 T 1 2 T lần bơm quả bóng có dung tích 2 lít, coi quá trình B nhiệt độ không đổi, áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là: D A bơm C A. 1,25 atm B. 1,5 atm C. 2 atm D. 2,5 atm Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D A A C B A D B A B Chất khí – Dạng 2: ĐL Sáclơ, QT đẳng tích - Đề 1: Câu hỏi 1: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 1000C lên 2000C thì áp suất trong bình sẽ: A. Có thể tăng hoặc giảm B. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ C. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ D. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ Câu hỏi 2: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó: A. Nước đông đặc thành đá B. tất cả các chất khí hóa lỏng A C. tất cả các chất khí hóa rắn D. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại Câu hỏi 3: Cho đồ thị của áp suất theo nhiệt độ của hai khối khí A và B A p(atm) có thể tích không đổi như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là sai: B A. Hai đường biểu diễn đều cắt trục hoành tại điểm – 2730C 0 t(0C) 3 NTQUANG.NET
 • 4. B. Khi t = 00C, áp suất của khối khí A lớn hơn áp suất của khối khí B C. Áp suất của khối khí A luôn lớn hơn áp suất của khối khí B tại mọi nhiệt độ D. Khi tăng nhiệt độ, áp suất của khối khí B tăng nhanh hơn áp suất của khối khí A Câu hỏi 4: Ở 70C áp suất của một khối khí bằng 0,897 atm. Khi áp suất khối khí này tăng đến 1,75 atm thì nhiệt độ của khối khí này bằng bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi: A. 2730C B. 2730K C. 2800C D. 2800K Câu hỏi 5*: Một nồi áp suất có van là một lỗ tròn diện tích 1cm 2 luôn được áp chặt bởi một lò xo có độ cứng k = 1300N/m và luôn bị nén 1cm, Hỏi khi đun khí ban đầu ở áp suất khí quyển p0 = 105Pa, có nhiệt độ 270C thì đến nhiệt độ bao nhiêu van sẽ mở ra? A. 3900C B. 1170C C. 35,10C D. 3510C Câu hỏi 6: Một bình chứa N = 3,01.1023 phân tử khí Heli. Khối lượng khí Heli chứa trong bình là: A. 2g B. 4g C. 6g D. 8g 23 0 Câu hỏi 7: Một bình chứa N = 3,01.10 phân tử khí Heli. Biết nhiệt độ trong bình là 0 C và áp suất là 1atm. Thể tích của bình là: A. 5,6 lít B. 11,2 lít C. 16,8 lít D. 22,4 lít Câu hỏi 8: Số phân tử nước có trong 1g nước là: A. 6,02.1023 B. 3,35.1022 C. 3,48.1023 D. 6,58.1023 Câu hỏi 9: Khi làm nóng một lượng khí đẳng tích thì: A. Áp suất khí không đổi B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Câu hỏi 10: Một bình nạp khí ở nhiệt độ 33 0C dưới áp suất 300kPa. Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 37 0C đẳng tích thì độ tăng áp suất của khí trong bình là: A. 3,92kPa B. 3,24kPa C. 5,64kPa D. 4,32kPa Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C D D A B A B B B A Chất khí – Dạng 2: ĐL Sáclơ, QT đẳng tích - Đề 2: Câu hỏi 11: Một lượng hơi nước ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 150 0C đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là: A. 2,75 atm B. 1,13 atm C. 4,75 atm D. 5,2 atm p V1 Câu hỏi 12: Cho đồ thị p – T biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích: V2 A. V1 > V2 B. V1 < V2 C. V1 = V2 D. V1 ≥ V2 0 0 0 T Câu hỏi 13: Một khối khí ban đầu ở áp suất 2 atm, nhiệt độ 0 C, làm nóng khí đến nhiệt độ 102 C đẳng tích thì áp suất của khối khí đó sẽ là: A. 2,75 atm B. 2,13 atm C. 3,75 atm D. 3,2 atm Câu hỏi 14: Một khối khí ở 70C đựng trong một bình kín có áp suất 1atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm: A. 40,50C B. 4200C C. 1470C D. 870C Câu hỏi 15: Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí trong bình là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng là: A. 5000C B. 2270C C. 4500C D. 3800C Câu hỏi 16: Khi đun nóng đẳng tích một khối khí thêm 10C thì áp suất khối khí tăng thêm 1/360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khối khí đó là: A. 870C B. 3600C C. 3500C D. 3610C Câu hỏi 17: Nếu nhiệt độ khi đèn tắt là 250C, khi đèn sáng là 3230C thì áp suất khí trơ trong bóng đèn khi sáng tăng lên là: A. 12,92 lần B. 10,8 lần C. 2 lần D. 1,5 lần 4 NTQUANG.NET
 • 5. Câu hỏi 18*: Một bình đầy không khí ở điều kiện tiêu chuẩn( 00C; 1,013.105Pa) được đậy bằng một vật có khối lượng 2kg. Tiết diện của miệng bình 10cm2. Tìm nhiệt độ lớn nhất của không khí trong bình để không khí không đẩy được nắp bình lên và thoát ra ngoài. Biết áp suất khí quyển là p0 = 105Pa. A. 323,40C B. 121,30C C. 1150C D. 50,40C Câu hỏi 19: Một khối khí đựng trong bình kín ở 270C có áp suất 1,5 atm. Áp suất khí trong bình là bao nhiêu khi ta đun nóng khí đến 870C: A. 4,8 atm B. 2,2 atm C. 1,8 atm D. 1,25 atm Câu hỏi 20: Cùng một khối lượng khí đựng trong 3 bình kín có thể tích khác V1 T nhau, đồ thị thay đổi áp suất theo nhiệt độ của 3 khối khí ở 3 bình được mô tả V2 như hình vẽ. Quan hệ về thể tích của 3 bình đó là: V3 A. V3 > V2 > V1 B. V3 = V2 = V1 C. V3 < V2 < V1 D. V3 ≥ V2 ≥ V1 0 p Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án B B A C B A C D C C Chất khí – Dạng 3: ĐL Gay Luxắc, QT đẳng áp - Đề 1: Câu hỏi 1: Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích một khối khí lí tưởng V(cm3) xác định, theo nhiệt độ như hình vẽ. Chỉ ra đâu là đáp án sai: 200 C A. Điểm A có hoành độ bằng – 2730C B. Điểm B có tung độ bằng 100cm3 B C. Khối khí có thể tích bằng 100cm3 khi nhiệt độ khối khí bằng 136,50C A 0 273 D. Trong quá trình biến đổi, áp suất của khối khí không đổi t(0C) V Câu hỏi 2: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một khối khí lí tưởng xác định, từ trạng thái 1 đến trạng thái 2. Đồ thị nào dưới đây tương ứng với đồ thị bên V1 (1) biểu diễn đúng quá trình biến đổi trạng thái của khối khí này: V2 (2) p p p p p2 (2) 0 T2 (1) T1 (1) (2) (2) (1) p1 T p0 p0 (1) (2) p1 p2 V V 0 V V 0 V một 0 T1 T2 Câu hỏi 3: Trong thí nghiệm với khối khí chứa trong V quả bóng kín, dìm nó vào một chậu nước lớn để làm thay đổi các thông số của khí. Biến đổi của khí là đẳng quá trình 1 sau2đây: nào 2 1 T 0 T2 T1 T C D A. A áp Đẳng B.Bđẳng nhiệt C. đẳng tích D. biến đổi bất kì Câu hỏi 4: Một thí nghiệm được thực hiện với khối không khí chứa trong bình cầu và ngăn với khí quyển bằng giọt thủy ngân như hình vẽ. Khi làm nóng hay nguội bình cầu thì biến đổi của khối khí thuộc loại nào? A. Đẳng áp B. đẳng tích C. đẳng nhiệt D. bất kì Câu hỏi 5: Nếu đồ thị hình bên biểu diễn quá trình đẳng áp thì hệ tọa độ ( y; x) là hệ tọa độ: y A. (p; T) B. (p; V) C. (p; T) hoặc (p; V) D. đồ thị đó không thể biểu diễn quá trình đẳng áp Câu hỏi 6: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình: 0 V (2) x A. Đẳng tích B. đẳng áp C. đẳng nhiệt D. bất kì không phải đẳng quá trình Câu hỏi 7: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình: (1) 0p (2) T A. Đẳng tích B. đẳng áp C.đẳng nhiệt D. bất kì không phải đẳng quá trình (1) Câu hỏi 8: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị như hình vẽ quá trình 0 biến đổi từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là quá trình: p (2) T A. Đẳng tích B. đẳng áp C. đẳng nhiệt D. bất kì không phải đẳng quá trình Câu hỏi 9: Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng từ 1 đến 2. (1) 0 Hỏi nhiệt độ T2 bằng bao nhiêu lần nhiệt độ T1 ? V A. 1,5 B. 2 C. 3 D. 4 p 0 Câu hỏi 10: Ở nhiệt độ 273 C thể tích của một khối khí là 10 lít. Khi áp suất không đổi, thể tích của khí đó ở 5460C là: p2 = 3p1/2 (2) A. 20 lít B. 15 lít C. 12 lít D. 13,5 lít p1 T2 (1) T1 5 NTQUANG.NET 0 V1 V2 = 2V1 V
 • 6. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án C B B A C B A D C B Chất khí – Dạng 3: ĐL Gay Luxắc, QT đẳng áp - Đề 2: Câu hỏi 11: 12g khí chiếm thể tích 4 lít ở 70C. Sau khi nung nóng đẳng áp, khối lượng riêng của khí là 1,2g/lít. Nhiệt độ của khối khí sau khi nung nóng là: A. 3270C B. 3870C C. 4270C D. 17,50C Câu hỏi 12: Một áp kế gồm một bình cầu thủy tinh có thể tích 270cm3 gắn với ống nhỏ AB nằm ngang có tiết diện 0,1cm2. Trong ống có một giọt thủy ngân. Ở 00C A B giọt thủy ngân cách A 30cm, hỏi khi nung bình đến 100C thì giọt thủy ngân di chuyển một khoảng bao nhiêu? Coi dung tích của bình không đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân không chảy ra ngoài. A. 130cm B. 30cm C. 60cm D. 25cm Câu hỏi 13: Cho áp kế như hình vẽ câu hỏi 12. Tiết diện ống là 0,1cm , biết ở 0 C giọt thủy ngân cách A 30cm, ở 5 0C giọt thủy ngân cách A 50cm. Thể tích 2 0 của bình là: A. 130cm3 B. 106,2cm3 C. 106,5cm3 D. 250cm3 p1 V Câu hỏi 14: Cho đồ thị hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây đúng: p2 A. p1 > p2 B. p1 < p2 C. p1 = p2 D. p1 ≥ p2 0 0 0 T Câu hỏi 15: Ở 27 C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 227 C khi áp suất không đổi là: A. 8 lít B. 10 lít C. 15 lít D. 50 lít Câu hỏi 16: Một khối khí ban đầu có các thông số trạng thái là: p0; V0; T0. Biến đổi đẳng áp đến 2V0 sau đó nén đẳng nhiệt về thể tích ban đầu. Đồ thị nào sau đây diễn tả đúng quá trình trên: Câu hỏi 17: Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn. Sự biến đổi khí p p V0 trên trải qua hai quá trình nào: p (2) p V 2p0 A. Nung nóng đẳng tích rồi nén đẳng nhiệt 2pNung nóng đẳng tích rồi dãn đẳng0nhiệt B. 0 2V (1) p0 P0 p0 (3) C. Nung nóng đẳng áp rồi dãn đẳng nhiệt p V D. Nung nóng đẳng áp rồi nén đẳng nhiệt 0 0 0 Câu hỏi 18: Một khối khí thay đổi trạng thái như đồ thị biểu diễn ở hình vẽ câu hỏi0 0 0 17. 0 V0 2V0 T0 T V0 2V0 V T0 2T0 T T0 2T0 T V Trạng thái cuối cùng của khí (3) có các thông số trạng thái là: D A B. C. A. p0; 2V0; T0 B. p0; V0; 2T0 C. p0; 2V0; 2T0 D. 2p0; 2V0; 2T0 Câu hỏi 19: Một lượng khí Hiđrô đựng trong bình có thể tích 2 lít ở áp suất 1,5 atm, nhiệt độ 270C. Đun nóng khí đến 1270C. Do bình hở nên một nửa lượng khí thoát ra ngoài. Áp suất khí trong bình bây giờ là: A. 4 atm B. 2 atm C. 1 atm D. 0,5 atm Câu hỏi 20: Có 14g chất khí lí tưởng đựng trong bình kín có thể tích 1 lít. Đun nóng đến 1270C, áp suất trong bình là 16,62.105Pa. Khí đó là khí gì ? A. Ôxi B. Nitơ C. Hêli D. Hiđrô Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C A B B B C B C A B Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 1: p V0 (2) 2p0 Câu hỏi 1: Cho đồ thị thay đổi trạng thái như hình bên. Nó được vẽ sang hệ (1) trục p – V thì chọn hình nào dưới đây: p0 (3) 0 T0 T p 3 p Câu hỏi 2: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp p như hình vẽ bên. Mô tả nào sau đây cho 2 2p0 2 về hai quá trình đó là đúng: 2p0 3 p 3 p 2p0 2 2p0 1 p0 A. 3 p0 Nung nóng đẳng tích sau đó dãn đẳng áp 2 B. Nung nóng đẳng tích sau đó nén đẳng áp 1 1 p0 p0 0 1 T 60 NTQUANG.NET V0 2V0 0 1 V 2V0 0 V0 2V0 V 0 T0 2T0 T V 0 V A B C. D.
 • 7. C. Nung nóng đẳng áp sau đó dãn đẳng nhiệt D. Nung nóng đẳng áp sau đó nén đẳng nhiệt Câu hỏi 3: Hai quá trình biến đổi khí liên tiếp cho như hình vẽ câu hỏi 2. Thực hiện quá trình nào duy nhất để từ trạng thái 3 về trạng thái 1: A. Nén đẳng nhiệt B. dãn đẳng nhiệt C. nén đẳng áp D. dãn đẳng áp 5 2 0 Câu hỏi 4: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 10 N/m , nhiệt độ 27 C. Thể tích bình xấp xỉ bao nhiêu? A. 2,5 lít B. 2,8 lít C. 25 lít D. 27,7 lít Câu hỏi 5: Một bình kín chứa một mol khí Nitơ ở áp suất 10 N/m, nhiệt độ 27 C. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105N/m2. Nhiệt độ khí sau đó là: 5 0 A. 1270C B. 600C C. 6350C D. 12270C Câu hỏi 6: Nén 10 lít khí ở nhiệt độ 27 0C để thể tích của nó giảm chỉ còn 4 lít, quá trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 60 0C. Áp suất khí đã tăng bao nhiêu lần: A. 2,78 B. 3,2 C. 2,24 D. 2,85 Câu hỏi 7: Một bình kín dung tích không đổi 50 lít chứa khí Hyđrô ở áp suất 5MPa và nhiệt độ 37 0C, dùng bình này để bơm bóng bay, mỗi quả bóng bay được bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích mỗi quả là 10 lít, nhiệt độ khí nén trong bóng là 120C. Hỏi bình đó bơm được bao nhiêu quả bóng bay? A. 200 B. 150 C. 214 D. 188 Câu hỏi 8: Một mol khí ở áp suất 2atm và nhiệt độ 300C thì chiếm thể tích là: A. 15,8 lít B. 12,4 lít C. 14,4 lít D. 11,2 lít Câu hỏi 9: Một xilanh kín chia làm hai phần bằng nhau bởi một pitong cách nhiệt. Mỗi phần có chiều dài 30 cm chứa một lượng khí giống nhau ở 27 0C. Nung nóng một phần lên 100c, còn phần kia làm lạnh đi 100C thì pitong dịch chuyển một đoạn là: A. 4cm B. 2cm C. 1cm D. 0,5cm 0 Câu hỏi 10: Một khí lí tưởng có thể tích 10 lít ở 27 C áp suất 1atm, biến đổi qua hai quá trình: quá trình đẳng tích áp suất tăng gấp 2 lần; rồi quá trình đẳng áp, thể tích sau cùng là 15 lít. Nhiệt độ sau cùng của khối khí là: A. 9000C B. 810C C. 6270C D. 4270C Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án A B A C D A C B C C Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 2: Câu hỏi 11: Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là: A. 1,5.106Pa B. 1,2.106Pa C. 1,8.106Pa D. 2,4.106Pa Câu hỏi 12: Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển đồ V 3 thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương: 2 1 0 T Câu hỏi 13: Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định: A. pV = const B. p/T = const C. V/T = const D. pV/T = const Câu hỏi 14: Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác định thì: p 1 p 3 1 p V 1 A. không phụ 3 thuộc vào nhiệt độ 2 B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối 2 C.tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut D. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối 1 Câu hỏi 15: Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng2 định, đại lượng nào sau đây là tăng? xác 2 V A. 0Khối lượng riêng của khí B. mật độ phân tử V C. pV 0 3D. V/p V 3 p 0 0 Câu hỏi 16: Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí líB A tưởng xác định, đại lượng nàoC đây không đổi? sau D A. n/p B. n/T C. p/T D. nT Câu hỏi 17: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào: T1 T2 A. nằm yên không chuyển động B. chuyển động sang phải C. chuyển động sang trái D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét Câu hỏi 18: Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang như hình vẽ câu hỏi 17. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ΔT như nhau thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào: A. nằm yên không chuyển động B. chuyển động sang phải C. chuyển động sang trái D. chưa đủ dữ kiện để nhận xét p 1 Câu hỏi 19: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. 2 Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,V) thì đáp án nào mô tả tương đương: p 1 p p 1 p 3 3 2 1 3 0 7 NTQUANG.NET 1 2 3 2 T 2 V V 3 V V 0 0 0 0 A B C D
 • 8. Câu hỏi 20: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ câu hỏi 19. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (V,T) thì đáp án nào mô tả tương đương: V 3 V 2 V 3 V 3 2 1 1 3 1 2 Câu 1 11 12 13 14 15 16 17 18 2 19 20 Đáp án 0 B C 0 D B B D 0 C C A 0 D D C A A T T T T Chất khí – Dạng 4: phương trình trạng thái - Đề 3: Câu hỏi 21: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. p 3 Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,T) thì đáp án nào mô tả tương đương: 1 2 p 3 p 2 p 3 2 0 1 3 1 2 V 1 Đồ thị nào sau đây không biểu diễn đúng quá trình biến đổi của một khối khí lí tưởng:không đáp án nào trong A, B, C D. Câu hỏi 22: 0 0 B 0 C A T T T V p1 T2 p pV p p2>p1 T2>T1 T2>T1 T2 Câu hỏi 23: Trong một động cơ điezen, khối khí có nhiệt độ ban đầu là 32 0C được nén để thể tích giảm bằng 1/16 thể tích ban đầu T2>T1 p2 T1 và áp suất tăng bằng 48,5 lần áp suất ban đầu. Nhiệt độ khối khí sau khi nén sẽ bằng: T1 T1 A. 970C B. 6520C C. 15520C T2 D. 1320C 0 0Một bình chứa khí Hyđrô nén 0 dung tích 20 lít ở nhiệt độ 27 0C được dùng để bơm khí vào 100 quả bóng, mỗi quảpbóng có dung tích 2 lít. Khí Câu hỏi 24: T có 0 V 1/V khí nén phải có áp suất bằng: có B 0 trong quả bóng phảiA áp suất 1 atm và ở nhiệt độ 17 C. Bình chứa C D A. 10atm B. 11atm C. 17atm D. 100atm Câu hỏi 25: Cho đồ thị quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí như hình vẽ bên. Hãy chỉ ra đâu là nhận xét sai: A. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo nhiệt độ tuyệt đối khi thể tích không đổi. B. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của thể tích theo nhiệt độ tuyệt đối khi áp suất không đổi. C. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi. 0 D. Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của nhiệt độ tuyệt đối theo thể tích khi áp suất không đổi. Câu hỏi 26: Một ống nghiệm tiết diện đều có chiều dài 76cm, đặt thẳng đứng chứa một khối khí đến nửa ống, phía trên của ống là một cột thủy ngân. Nhiệt độ lúc đầu của khối khí là 00C. áp suất khí quyển là 76cmHg. Để một nửa cột thủy ngân trào ra ngoài thì phải đun nóng khối khí lên đến nhiệt độ: 76cm A. 30 C 0 B. 50 C 0 C. 70 C 0 D. 90 C 0 Câu hỏi 27: Một khối khí có thể tích giảm và nhiệt độ tăng thì áp suất của khối khí sẽ: A. Giữ không đổi B. tăng C. giảm D. chưa đủ dữ kiện để kết luận 00là: Câu hỏi 28: Biết khối lượng mol của cácbon là 12g/mol và hằng số Avogadro là NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol. Khối lượng của một nguyên tử cácbon C A. 2.10-23g B. 2.10-23 kg C. 2.10-20g D. 2.10-20 kg Câu hỏi 29: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 2 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nếu mô tả định 1 tính các quá trình này bằng đồ thị như hình vẽ bên thì phải sử dụng hệ tọa độ nào? 3 A. (p,V) B. (V,T) C. (p,T) D. (p,1/V) 0 Câu hỏi 30: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V 2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Nhiệt độ lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị nào: A. 1,5T1 B. 2T1 C. 3T1 D. 4,5T1 Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án D C B B C C B A B A Chất khí – Dạng 5: phương trình Clapeyron - Mendeleev - Đề 1: Câu hỏi 1: Một bình kín có van điều áp chứa 1 mol khí nitơ ở áp suất 105N/m2 ở 270C. Nung bình đến khi áp suất khí là 5.105N/m2 , khi đó van điều áp mở ra và một lượng khí thoát ra ngoài, nhiệt độ vẫn giữ không đổi khi khí thoát. Sau đó áp suất giảm còn 4.105 N/m2. Lượng khí thoát ra là bao nhiêu: A. 0,8 mol B. 0,2 mol C. 0,4 mol D. 0,1mol Câu hỏi 2: Hằng số của các khí có giá trị bằng: A. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở 00C 8 NTQUANG.NET
 • 9. B. Tích của áp suất và thể tích chia cho số mol ở 00C C. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ tuyệt đối đó D. Tích của áp suất và thể tích của 1 mol khí ở nhiệt độ bất kì Câu hỏi 3: Một bình chứa khí oxi dung tích 10 lít ở áp suất 250kPa và nhiệt độ 270C. khối lượng khí oxi trong bình là: A. 32,1g B. 25,8g C. 12,6g D. 22,4 g Câu hỏi 4: Một khí chứa trong một bình dung tích 3 lít có áp suất 200kPa và nhiệt độ 160C có khối lượng 11g. Khối lượng mol của khí ấy là: A. 32g/mol B. 44 g/mol C. 2 g/mol D. 28g / mol Câu hỏi 5: Một bình dung tích 5 lít chứa 7g nitơ(N2) ở 20C. Áp suất khí trong bình là: A. 1,65 atm B. 1,28atm C. 3,27atm D. 1,1atm Câu hỏi 6: Cho khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m 3. Coi không khí như một chất khí thuần nhất. Khối lượng mol của không khí xấp xỉ là: A. 18g/mol B. 28g/mol C. 29g/mol D. 30g/mol Câu hỏi 7: Ở độ cao 10km cách mặt đất thì áp suất không khí vào khoảng 30,6kPa và nhiệt độ vào khoảng 320K. Coi không khí như một chất khí thuần nhất có khối lượng mol là 28,8 g/mol. Khối lượng riêng và mật độ phân tử của không khí tại độ cao đó là: A. 0,46kg/m3 và 9,6.1024 phân tử/m3 B. 0,26kg/m3 và 8,6.1024 phân tử/m3 C. 0,64kg/m3 và 8,3.1024 phân tử/m3 D. 0,36kg/m3 và 8,84.1024 phân tử/m3 Câu hỏi 8: Cho 4 bình có dung tích như nhau và cùng nhiệt độ, đựng các khí khác nhau, bình 1 đựng 4g hiđro, bình hai đựng 22g khí cacbonic, bình 3 đựng 7g khí nitơ, bình 4 đựng 4g oxi. Bình khí có áp suất lớn nhất là: A. Bình 1 B. bình 2 C. bình 3 D. Bình 4 Câu hỏi 9: Căn phòng có thể tích 60m3. Tăng nhiệt độ của phòng từ 100C đến 270C. Biết khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,29kg/m3 , áp suất không khí môi trường là áp suất chuẩn. Khối lượng không khí thoát ra khỏi căn phòng là: A. 2kg B. 3kg C. 4kg D. 5kg Câu hỏi 10: Hai bình khí lí tưởng cùng nhiệt độ. Bình 2 có dung tích gấp đôi bình 1, có số phân tử bằng nửa bình 1. Mỗi phân tử khí trong bình 2 có khối lượng gấp đôi khối lượng mỗi phân tử bình 1. Áp suất khí trong bình 2 so với bình 1 là: A. Bằng nhau B. bằng một nửa C. bằng ¼ D. gấp đôi Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Đáp án B C A B D C A A D C Chất khí – Dạng 5: phương trình Clapeyron - Mendeleev - Đề 2: Câu hỏi 11: Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là: A. Bằng nhau B. Ở phòng nóng nhiều hơn C. Ở phòng lạnh nhiều hơn D. tùy kích thước của cửa Câu hỏi 12: Hai bình cùng dung tích chứa cùng một loại khí với khối p m2 lượng m1 và m2 có đồ thị biến đổi áp suất theo nhiệt độ như hình bên. Mối quan hệ giữa m1 và m2: m1 A. m1> m2 B. m1< m2 C. m1= m2 D. thiếu dữ kiện kết luận Câu hỏi 13: Hai xi lanh chứa cùng một khối lượng của hai chất khí khác nhau có 0 V µ2 T khối lượng mol µ1 và µ2 có đồ thị biến đổi thể tích theo nhiệt độ như hình bên. µ1 Mối quan hệ giữa µ1 và µ2: A. µ1>µ2 B. µ1=µ2 C. µ1<µ2 D. thiếu dữ kiện kết luận 0 V Câu hỏi 14: Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển. 2 T Thể tích khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên theo nhiệt độ như đồ thị bên. Kết luận gì về lượng khí trong xi lanh ? 1 A. Tăng B. giảm C. không đổi D. thiếu dữ kiện kết luận 0 Câu hỏi 15: Một xi lanh chứa không khí bị hở vì tiếp xúc với bầu khí quyển.Thể tích khí chiếm chỗ trong xi lanh biến thiên T theo nhiệt độ như đồ thị hình vẽ câu hỏi 14. Kết luận gì về sự biến thiên của khối lượng riêng của khí ? A. Tăng B. giảm C. không đổi D. thiếu dữ kiện kết luận Câu hỏi 16: Có bao nhiêu mol khí nitơ trong một bình kín có dung tích 0,75 lít ở 26 0C và ở áp suất 625mmHg. Biết R = 8,31J/ mol.K: A. 0,02mol B. 0,03mol C. 0,04mol D. 0,05mol Câu hỏi 17: Cho biết khối lượng mol của khí Hêli là 4g/mol. Cho R = 8,31J/mol.K. Ở điều kiện tiêu chuẩn khối lượng riêng của khí này là: 9 NTQUANG.NET
 • 10. A. 0,18g/lít B. 18g/lít C. 18kg/m3 D. 18g/m3 Câu hỏi 18: Một khối cầu cứng có thể tích V chứa một khối khí ở nhiệt độ T. Áp suất của khối khí là p. Có bao nhiêu mol khí Hêli trong khối cầu: A. B. C. D. Câu hỏi 19: Hai bình thủy tinh A và B cùng chứa khí Hêli. Áp suất ở bình A gấp đôi áp suất ở bình B. Dung tích của bình B gấp đôi bình A. Khi bình A và B cùng nhiệt độ thì: A. Số nguyên tử ở bình A nhiều hơn số nguyên tử ở bình B B. Số nguyên tử ở bình B nhiều hơn số nguyên tử ở bình A C. Số nguyên tử ở hai bình như nhau D. Mật độ nguyên tử ở hai bình như nhau Câu hỏi 20: Một lượng 0,25mol khí Hêli trong xi lanh có nhiệt độ T1 và thể tích V1 được biến đổi theo một chu trình khép kín: dãn đẳng áp tới thể tích V2 = 1,5 V1; rồi nén đẳng nhiệt; sau đó làm lạnh đẳng tích về trạng thái 1 ban đầu. Áp suất lớn nhất trong chu trình biến đổi có giá trị: A. 1,5p1 B. 2p1 C. 3p1 D. không xác định được vì thiếu dữ kiện Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án C B A B D B A C C A 10 NTQUANG.NET