SlideShare a Scribd company logo
Plaza de las Veletas, 1 . 10003 Cáceres

  Horario de apertura:
  Martes a sábados: 9,00 - 14,30 y 16,00 - 19,15 (Sección de Bellas Artes cerrada por las tardes)
  Domingos: 10,15 - 14,30 (Sección de Bellas Artes cerrada)
  Teléfono: +34 927 01 08 77. Fax: +34 927 01 08 78
  http://museodecaceres.blogspot.com          e-mail: museocaceres@juntaextremadura.net
!    "        # $#


%      &

         !    '
%      &  !
                            !   "                    #
                         $%$&  ' (
                         ' ) * *
                            +) *
( )        * + *
                  ,
                  -,
             )

  6 *      *   , ,
            .5
 , )+*) ,
    *   * +*
          . ,* )
          , 2
          )*
*9    , ) * A -* , *
      )+       *
* +-, *
  ,     , , B
       . 3)     :*
 ,  6 , =   7* , *   *
+*=*I    +    6   )*
6   = +   6   *6 A
  6   )*   , ++ , )
         ) ,
B    *= *) A *6 A*)
)  +* *=     ,
         )+   * *$
( )+    (  *    , ,
            * 3)
% * 7, )*& ( , 7       $
               ) -*+ , . ,   ,*     / , * %0 ( *) 1 2 *&               *
   , ,
    * 3)    !       +4    +5+        ( )     6    ) ,* *
                                            +      , , )+
                                                   7
, , , 8
), *+-*
     ,     & -     *)+ +        *9     :*   7 ,    . ,)       +  ,
, )+
),    ( 6,         ;;< , )-,     6* * * *      )     =*    (   * . + 7 *. 5*
%    2&
     ,   0   )* ( , * > + = ? * 0*) @A         ,      )- )+ 6 * )+)    ,    *)
 , )+ '      > =
           '     ?   )*   + 6* *
                       *        2*  )(*    *    * + *9     0 -
> 6+ ( = ?
    ,    4
. /     $ - ,  )    * * *6     + (
                       *    ,6 +
                            (    *)+     *9 :* , %       ,
                                                  +  )
+ (6 4
 ,       , * A
        +       , *
                +    ) *      ,
                            3)                 & B      C
  *A * D         + = :* , -,, * 6   +*      ED4EF 6
                                   F     )*    ) + *    A -,,+*
7 , * . ,
  *           ) 6* *   4!    * (    (     )( ) , * (3)      +*     ,* *
*   * ++
     ,*    * 5* G / !H 2A . )         *+ 2
                             5) $1*A I )+ * * J6 , , %K , ,   3)     .   +&
A   (    )*+ * * B      *) * ( )+     7*),* *
                             2      , ,
                                    * 3) !       4
  $0 $    -     )    * =,      . , )      :   :* *    )+     #   ,
  ). ) ,  *      , * * * + ( * *)+ 6 37,           *++5 ,   A *B     37,   6
* (          = * ) +*         ). ) ,  *    )( +  ,
                                    -     5* )+ )* , )*       *
  I   *=*I *   *   = %   I   A   * , ( ,* & 6
                            3)           9*4 * * 5)7 2!H 2 A
% * ( I ) * *)2 +* , , )*  *           ) J (*
                            +      *& 6    9*4 !, 1* ,
                                           *       *)2 *)
* * B       *9*    *   + * 6 H+ * %!, *
                         ,    )+     ) -    & * *7        4 , )+
   57 2 2   *   ) (       *A 4
  $    -      ) -*+ ,     .,
                      ,*       / , * %0 ( *)      1 2 *&
   *   3 )* 6* + , 6 + (    *)+       , %! , *- * ( , * & )
                               (                   +*)+ )
  I 5)
  *     (    ) * * * L A ! *2    *    *     + M ) ++
                                 *      *    )   * ,, )
 . , ) )+         C     *A A     C    G ),    ) 7 *) HJ, A * 6+ ,
                                          +       * 3)
6/= , 4
1           - )       + * *
                     *        = * ,)    A* +* , , )*      )
  (   *     5* )+ )* , )*       *   I   *=*I *   * 6* *    B       7*),* )
                                                    2
  ). ) , A -,, + *+* ,* * *
       *      +*      2          4    (   )   +  5* )+ )* , )*
       . , 3     +*    % * *- )+ * A         - )+ *       , H6,
                                             )+      , &
% B 3 7 6        ) 5*& A %G 7*)     *    6, *. +
                             7 , *&4
 ) = , A , ,,) )         )    )+ )* ,     )* , , )+
                                 (        6 + *7 ), * +
* 7, )* ( *
    3            ) *    ,* * * * . *  ,7     B ,) . *        ) -*      4
 *     * I     *) , -, )
                )+ ),        :,I 4 .)       * I * =*I      4  *  ,)
 * * ,  *7 + 4 ' )*)        * 5*    *   A   , +           4 G *) 4 * * H
 , *4
 )  -, ( =      . , ) *      G )* *       B    75* ) * , *             A
                                         )+ )   7*),* *
                                                 2
                                      6  *    , , % * $
                                             * 3)
                                      7,)*&   )  *   B
                                      6* + ,
                                        , 6* ) - ,  )+ 6 $
                                      ) )+ A (       : )+ *
                                      6   )*  , ,*
                                            ) +    A
                                        3   *9   )   .*
                                           +*( )    )- $
                                      +7* ,
                                       ,  3)   + * %! = ,
                                      0 + * & + =,
                                            *( H) 7*),   $
                                      2*   6   *    , ,
                                                 * 3)
                                      % * 7,  )*&  (, 7
                                                4
+*              9 *                        * ,
                                                        *                         4.
                                                                                   2.
                                                                                    *3
                                                                                    .
                                                                                    %$
      )3),
        (                   ,
                           7      # $#                                              5
               =    + *
                    *=


                                                               *    , )
                                                                    7          )     ,
                                                                                   9      G /
                                                                     )              6, ,
                                                                                   ) 6*
                                                               , )              *     ,+*) *
                                                                                    ,
                                                                 6      )+*)        *  *      , )
                                                                                          7
                                                                 * 5* ( *              G /      A
                                                               0, 4
                                                               I       + +5+           *
                                                                 ,    B         ,
                                                                              -*       7 ,7
                                                                     .             * 6+*
                                                                 . , ( )+ 6
                                                                 ,*                  * 7 ,*
                                                                 ,+*)*
                                                                  ,         )        ) ,,
                                                               ".         )        *9    L 4
                                                                                      D
                                                               , .*
                                                               7),,          +    37,       )
                                                               ( ( )+ .              ). ,*
                                                                                 *+2       B
                                                                   0,
                                                                   I          * 5* G /          *
                                                                 (6 +*( )+                ,       A
                                                               + =,
                                                               *( H)              (6 + *( )+
                                                               : ( *) A B             * 5* * *
                                                               (*               *    )*+ * 2*
                                                               : ( *)*            ,+ A + =,
                                                                                 *( H)
                                                                   *    , )*4
                                                                       -,

 * 6, * 6
   (                  )+ ,
                      * 3)            * , )
                                     7  )  , B
                                          9                            )   -* 6              )*
6, * ( *
 )+                   ,
                     7  ) *           *+* ( =*  !, ,* )                     (*       ) * B       *6*       *
  , )
   7      )+ * *( *( *)+
          *      *)                   *  ,
                                      9    B ,) *         - 2-        -    *    *= 2 6* * ( , *
                                                                           *    *
  6    +*      *( =        *    ( 6*9*             ) 6 . + B , 1* **( 4
                                              * 2

)      (6    ,          , )+            *   *    ) * 6,
                                             (         *    6      )+ , )
                                                                  *              *   , )
                                                                                    7        )
     ,
     9    B      *6*             )+ ),* * ,
                               2  )                6    +*)      *       * *          )* =,*)+)*
                                                                                  2 ,
,
)      + *
       *        6      *      )    7*)+         )      ,
                                                9      G /     )      7*2 4 )            , )+
:,    +, (            =,*)+)
                   2 ,  .  )  7 ,                          + :*( )+                 *)+   * 1*I
                                                                                 * *
     , 6
     *            ) *  , )+ , 6 +
                       (  *) ,
                           *                           + * * , )
                                                          7             )       ,
                                                                              7  # A#
    *    *    )    )* *( 6 , -* , *
                     *                      (           6* *     *+ .
                                                              ,*          *     , )+          )*
. (*         6, *        (      , ) *( )+ 6
                           )+                   )*     4    *    , )
                                                             7       *I +*       B       (,
                                                                                      )3
*+        ,
         7      #      , , )*
                     7 3           , )(
                                  7         : ( *)* B            )        ,-       + ) * ),
                                                                               9           ,
                                                                                          )
B          6      )+*       (      )* -     *    * (*            * , )* *          )      :, 4
                                                                              I     6* +,
  3+ A
   ,           )* , , )+
                (                   )I )+ -* * B , )
                                          ,              ( *A      : ( *),* , A )*+ * ,(
                                                                    2 3)
A -* 6      ,)            :, *+ (
                        ,              H6    * *)+ ,         4

* , ) 7 *. -* 5*
     5*                   )+ , 7 )
                          (              6/= , * A 6 , *
                                              -*                  ,* * H + * *
                                                                     *                 -    ,
                                                                                          3)
6      )*    ) *       :*=, , )
                     +*              6* + *
                                     ,         4      ( * ( )+         *      + +6
                                                                        ,             -    ,
                                                                                          3)
6, *
 -*               , *=* *         )    ,*      (    , )
                                             7          *      :    B        6     )+ * *
                                                                               *          , )
                                                                                          7
*( *( *)+*)           *    , 4
                     9

)      * ,)           * 5* A G / *6*               ) *    ( 6*9*          6      +     6    )*I         (    *)
G H     )    +      *        :*= *          )* *7 * * ' ,*
                                           *( ,                *)+*     )* ( *             *    , )4
                                                                                        7
)  , # . ( A.
   7                              )+ * ( 6*9*   * , *7 )
                                           (                              *) G *),
                                                                            +               ,
*) G *) 1* + + , B
      ,* 9                          *6,(   G / A.   ), *                             6         4 )
6      ) *6*              ) +       *)+      ,)      *   *2 )       ( A-* , *
                                                            *                  ) )7        4

  +*    =*                                 6    )+ * %
                                             *            +*       9 *           * ,
                                                                              *&4    *     , )
                                                                                          7
  I+ *
   *       ,
           9      =          = *2 ( , )+*            ( , AH + B
                                              *               (, *
                                                              *           6  +*        -*     )
( *)     ,B ,
       2        *      )* .       A    ) *        :*     ) 6*I ,
                                                  * +         ( +- B
                                                              ,                 6,
                                                                                +     )    +*
  6    )+ , )
        *                 *    , )
                              7          * ,
                                         *       )         ,
                                                         9   *6*             )   ) 6*I ,
                                                                                * +          )
 )*         * *+ * * * 6*+
             *     *4

*    =* ,
      )7        3    )              6       ( 6 * +*      *        *    , M )
                                                               -,            -          *+ *
                                                                                      *=
6              %      *     *4    *      *N*&     B      , ,* B
                                                  )            6    =*= ( )+             )*     =*
6    +7      *B       6    5* . :*           *.
                                      ,)*         ,
                                                7      #      6, ,
                                                             ) 6,            #    *+ ) , )        *
* , ) 7 *.
     5*               *    , ) B
                         7            -,+ ( *)+ *2 A +/), *                 *(       5 A* B       * 6* +,
      ( ( )+            ( 6, 2 * , 6 )
                        * (                    * +/), * = *) *                ) *     , *
                                                                           3)       * 6       2*
, *
)(      * *       )) (           *      6    )+ , )
                                       *         (*,
                                                 *)* 4
),3) * ! *+
          *. (* %                   , )&
    )! + 7
      *


                                    6* *     F
                                  ,, ( =       =3 )
                                        * *6 N* ,  *
                                    ! + 7
                                      *    )* ) -*
                                   ),3)     , 7 *)+
                                          )+
                                    * ! *+ *. ( *   *) $
                                 . )+ ,* %
                                     2     , )& B
                                 *7 6* (          )*
                                 + , )*
                                   )+       (
                                 *   , ,)
                                    *       *( ,7
                                    (     ), , *
                                          -
                                   , ++ , )
                                   ) ,       * , )*$
                                  *    )   !*+, ),
                                            (
                                   + *    ! + 7* A
                                  6*9*    )+* *    =
                                 +    )    * *A*)*
                                  )+ *   7, )    1 , *
)+ , A   )+ I      *    6 +7 H A J (*
                       +     *    6*9 4

 *   ),
    3)   ! + 7
         *      )+3 ) * 6      + )
                          *    ( /)    6 A + B    +)
 ) ( * :* ) + ( ( )+       )    )     * 6 *+*. ( * )+    B   + * *
                                          *
6 6* * ,  3)     )   )+ *) . )+ ,  2         B  :*=     =*   ) *
6 , *- *
  (        4  5 ( ,(  *=   * )      + )
                            ,    * , )* *  )  6 7 *( *
   . (* , 3)    6 . , )*     (      A   )+    , 6 + , B
                                  )+  * 3)    -* *
  *  * * 6 *+ *. ( * * 5   (  *   )-   ), ) ,*   B  * 6 *+*. ( * * B , *
6   ) , ) )+ ) +A ) *
     *               ,*  6   A +    B A*   +   6*)   )
    7 6    +*=*I , 7 *
              )+    )       +- 4
                          ,
     -* G )+ , +
        *   ,
           -*              *      , ,
                                * 3)
  %   * 7,)*& ( ,
          7

                   &7  " $    1  $

  E    ,, ( =       6* *  *9 *    , , % * 7,
                          * 3)     )*& ( ,7
        =3      *( = *   ) *   , , ) *B
                         )* *        *6 =* ) *   )+*
   I ,,         * 5  (   , (
                     ).     * G )+ * , +-* ,   * * +-, *
                                        ,
  6 7* *       *)+    *9 4 !   + *     ,  -, = ) * 6
                                +        6  + A
 6 7 *( *      * +-, *
             ,       6   )+ *9   )  B    :* + ),  )  )+ *
                                          *
 )  ,*        , , * * , , ,
             - . ,     ), *+-*    * *  , ,
                               * 3) ) , )+ .    *( 6
  * , )*       )  !*+, ),
                 (     + * A   (    . +*  ,)   *6 A * *
 * +-, *
  ,                      (  )   *,  ) * 6   )+  A )+ *
  )3( , *     B   6 )   )) -    + 6* * * , + ,
                             ) , 3)4
                              +

  5 ( ,(    )    +* *( = *     ,3
                      7,   )* ) -* , + ,
                                -*     *      )
 ,6  +  )      + + B
             *+    :* B   *    ). ( * * (  ,
                                 7    8

                ! , )+ 8 4   ( +,   )2 2 /9 2
                + ,
                 *    ) * 8 4 *)    ,* -   *
                  *8 9*4   *,       57 2
           *    B    75*8 4  7 ,0    * * 5*    * *)+*
               *   +)  75*8 9*4 G , * 5*
                           *      -, * :+
                *    + 8 9*4 ! - * 1 ),  +   1* ,
               *      , ,
                     )* 3)8 4 7 + ' ) 3) O ,*
                             5)      +
              *   ).* + + * 8 4 G H , , *   -     *
      *        , ,
               )* 3)   )     8 9*4 )* ,+)* ,   I  ( 5)7  2


           , +
           7*   * * * +-, *
                  ,     *    , , % * 7,
                            * 3)   )*& )
              - & '
              66    &         7 '   &6

More Related Content

What's hot

Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal
Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal
Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal Ricardo Yanez
 
MUSEO DE CACERES
MUSEO DE CACERESMUSEO DE CACERES
MUSEO DE CACERESMALTLuengo
 
Manual controlinternoinf
Manual controlinternoinfManual controlinternoinf
Manual controlinternoinffidelrp
 
Manual Control Interno Inf
Manual Control Interno InfManual Control Interno Inf
Manual Control Interno InfClaudia Princich
 
Presentacion Base Grupos Juveniles Creativos
Presentacion Base Grupos Juveniles CreativosPresentacion Base Grupos Juveniles Creativos
Presentacion Base Grupos Juveniles Creativos
Javier Hernandez Segura
 
371 Employment
371 Employment371 Employment
371 Employment
razakustaad
 
Rathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 full
Rathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 fullRathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 full
Rathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 fullSanjana Reddy
 
4 1 derivadas-parciales_vv
4 1 derivadas-parciales_vv4 1 derivadas-parciales_vv
4 1 derivadas-parciales_vv
Francisco Garcia Ventura
 
روزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکام
روزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکامروزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکام
روزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکام
Noman Ismail
 
Shafa at الشفاعة
Shafa at  الشفاعةShafa at  الشفاعة
Shafa at الشفاعة
Iffu Slides
 
A arte da conversa e do convívio
A arte da conversa e do convívioA arte da conversa e do convívio
A arte da conversa e do convívio
Cleber Tavares de Oliveira
 
إعانة المتوجه المسكين
إعانة المتوجه المسكينإعانة المتوجه المسكين
إعانة المتوجه المسكين
حمادي نزار
 
Represent! Using Visuals to Support Literacy Skills
Represent! Using Visuals to Support Literacy SkillsRepresent! Using Visuals to Support Literacy Skills
Represent! Using Visuals to Support Literacy SkillsTolbert Elementary
 
قاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسير
قاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسيرقاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسير
قاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسيرDr Ghaiath Hussein
 
Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974
Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974
Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974
muzaffertahir9
 
Tafseer juz amma
Tafseer juz ammaTafseer juz amma
Priscila cirilo de souza
Priscila cirilo de souzaPriscila cirilo de souza
Priscila cirilo de souza
Paula Pauleira
 

What's hot (18)

Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal
Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal
Dispositivo endoscópico duodeno yeyunal
 
MUSEO DE CACERES
MUSEO DE CACERESMUSEO DE CACERES
MUSEO DE CACERES
 
Manual controlinternoinf
Manual controlinternoinfManual controlinternoinf
Manual controlinternoinf
 
Manual Control Interno Inf
Manual Control Interno InfManual Control Interno Inf
Manual Control Interno Inf
 
Presentacion Base Grupos Juveniles Creativos
Presentacion Base Grupos Juveniles CreativosPresentacion Base Grupos Juveniles Creativos
Presentacion Base Grupos Juveniles Creativos
 
371 Employment
371 Employment371 Employment
371 Employment
 
Rathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 full
Rathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 fullRathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 full
Rathiswarani telugu sex magazine no.1 2013 full
 
4 1 derivadas-parciales_vv
4 1 derivadas-parciales_vv4 1 derivadas-parciales_vv
4 1 derivadas-parciales_vv
 
20091181
2009118120091181
20091181
 
روزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکام
روزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکامروزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکام
روزہ ، تراویح اور زکاۃ کے اہم مسائل اور احکام
 
Shafa at الشفاعة
Shafa at  الشفاعةShafa at  الشفاعة
Shafa at الشفاعة
 
A arte da conversa e do convívio
A arte da conversa e do convívioA arte da conversa e do convívio
A arte da conversa e do convívio
 
إعانة المتوجه المسكين
إعانة المتوجه المسكينإعانة المتوجه المسكين
إعانة المتوجه المسكين
 
Represent! Using Visuals to Support Literacy Skills
Represent! Using Visuals to Support Literacy SkillsRepresent! Using Visuals to Support Literacy Skills
Represent! Using Visuals to Support Literacy Skills
 
قاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسير
قاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسيرقاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسير
قاعدتي (لا ضرر ولا ضرار ) و (المشقة تجلب التيسير
 
Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974
Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974
Friday Sermon Dilivered by Hazrat Mirza Nasir Ahmed (RA) 12 Apr 1974
 
Tafseer juz amma
Tafseer juz ammaTafseer juz amma
Tafseer juz amma
 
Priscila cirilo de souza
Priscila cirilo de souzaPriscila cirilo de souza
Priscila cirilo de souza
 

Viewers also liked

I cam presentation slides[final]
I cam presentation slides[final]I cam presentation slides[final]
I cam presentation slides[final]
gumakhulu
 
Danbolin, 2010eko urria
Danbolin, 2010eko urriaDanbolin, 2010eko urria
Danbolin, 2010eko urria
urolakosta
 
Ares galaxy!!!
Ares galaxy!!!Ares galaxy!!!
Ares galaxy!!!saraalbe
 
Quality mark presentation
Quality mark presentationQuality mark presentation
Quality mark presentation
Danny Chin
 
Creature Feature Krazy Cuttlefish
Creature Feature Krazy CuttlefishCreature Feature Krazy Cuttlefish
Creature Feature Krazy Cuttlefish
misshollands
 
Rhetoric
RhetoricRhetoric
Rhetoric
wearecool
 
Ares galaxy!
Ares galaxy!Ares galaxy!
Ares galaxy!saraalbe
 
Asian Economy
Asian EconomyAsian Economy
Asian Economy
Jos Van der Jeught
 
Ares Galaxy!!!
Ares Galaxy!!!Ares Galaxy!!!
Ares Galaxy!!!saraalbe
 
Creature Feature Green Gropers
Creature Feature Green GropersCreature Feature Green Gropers
Creature Feature Green Gropersmisshollands
 
Shamelin th
Shamelin thShamelin th
Shamelin th
Shamelin Thailand
 
Asian Economy
Asian EconomyAsian Economy
Asian Economy
Jos Van der Jeught
 
Intertek sales presentation v2
Intertek sales presentation v2Intertek sales presentation v2
Intertek sales presentation v2
Danny Chin
 
Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990
Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990
Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990
heatherlam
 
Cat quantitative-reasoning math-
Cat quantitative-reasoning math-Cat quantitative-reasoning math-
Cat quantitative-reasoning math-
Naveen Anbalagan
 
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Jose Carlos
 
SNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating Success
SNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating SuccessSNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating Success
SNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating Success
Community Food Security Coalition
 
Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе...
 Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе... Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе...
Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе...Oliver Muškinja
 

Viewers also liked (20)

I cam presentation slides[final]
I cam presentation slides[final]I cam presentation slides[final]
I cam presentation slides[final]
 
Danbolin, 2010eko urria
Danbolin, 2010eko urriaDanbolin, 2010eko urria
Danbolin, 2010eko urria
 
Ares galaxy!!!
Ares galaxy!!!Ares galaxy!!!
Ares galaxy!!!
 
Quality mark presentation
Quality mark presentationQuality mark presentation
Quality mark presentation
 
Creature Feature Krazy Cuttlefish
Creature Feature Krazy CuttlefishCreature Feature Krazy Cuttlefish
Creature Feature Krazy Cuttlefish
 
Rhetoric
RhetoricRhetoric
Rhetoric
 
Ares galaxy!
Ares galaxy!Ares galaxy!
Ares galaxy!
 
Asian Economy
Asian EconomyAsian Economy
Asian Economy
 
Ares Galaxy!!!
Ares Galaxy!!!Ares Galaxy!!!
Ares Galaxy!!!
 
Creature Feature Green Gropers
Creature Feature Green GropersCreature Feature Green Gropers
Creature Feature Green Gropers
 
Shamelin th
Shamelin thShamelin th
Shamelin th
 
Asian Economy
Asian EconomyAsian Economy
Asian Economy
 
Biyolojik savaş
Biyolojik savaş  Biyolojik savaş
Biyolojik savaş
 
Intertek sales presentation v2
Intertek sales presentation v2Intertek sales presentation v2
Intertek sales presentation v2
 
Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990
Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990
Profitable Solutions For Nonprofits: Addressing your concerns about Form 990
 
Spektroskopik Analiz Yöntemleri
Spektroskopik Analiz YöntemleriSpektroskopik Analiz Yöntemleri
Spektroskopik Analiz Yöntemleri
 
Cat quantitative-reasoning math-
Cat quantitative-reasoning math-Cat quantitative-reasoning math-
Cat quantitative-reasoning math-
 
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
Relator muda entendimento e sdc da 15ª determina que associados e não associa...
 
SNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating Success
SNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating SuccessSNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating Success
SNAP at Farmers Markets: Logistics, Policies, Partners, and Evaluating Success
 
Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе...
 Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе... Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе...
Zаstupljеnоst sudiја pripаdnikа nаciоnаlnih mаnјinа u sudоvimа оpštе i pоsе...
 

More from Museo de Cáceres

Noticias 126
Noticias 126Noticias 126
Noticias 126
Museo de Cáceres
 
Catalogo Martinez Blay
Catalogo Martinez BlayCatalogo Martinez Blay
Catalogo Martinez Blay
Museo de Cáceres
 
Lusitanos y vetones
Lusitanos y vetonesLusitanos y vetones
Lusitanos y vetones
Museo de Cáceres
 
Noticias123
Noticias123Noticias123
Noticias123
Museo de Cáceres
 
Folheto apom
Folheto apomFolheto apom
Folheto apom
Museo de Cáceres
 
Triptico ii certamen
Triptico ii certamenTriptico ii certamen
Triptico ii certamen
Museo de Cáceres
 
Noticias122
Noticias122Noticias122
Noticias122
Museo de Cáceres
 
Noticias121
Noticias121Noticias121
Noticias121
Museo de Cáceres
 
Noticias 121
Noticias 121Noticias 121
Noticias 121
Museo de Cáceres
 
Catálogo exposición escrito en el tiempo pdf
Catálogo exposición escrito en el tiempo pdfCatálogo exposición escrito en el tiempo pdf
Catálogo exposición escrito en el tiempo pdf
Museo de Cáceres
 
Noticias120
Noticias120Noticias120
Noticias120
Museo de Cáceres
 
Noticias119
Noticias119Noticias119
Noticias119
Museo de Cáceres
 
Noticias118
Noticias118Noticias118
Noticias118
Museo de Cáceres
 
Noticias117
Noticias117Noticias117
Noticias117
Museo de Cáceres
 
Noticias116
Noticias116Noticias116
Noticias116
Museo de Cáceres
 
Noticias115
Noticias115Noticias115
Noticias115
Museo de Cáceres
 

More from Museo de Cáceres (20)

Noticias128
Noticias128Noticias128
Noticias128
 
Noticias 126
Noticias 126Noticias 126
Noticias 126
 
Noticias125
Noticias125Noticias125
Noticias125
 
Catalogo Martinez Blay
Catalogo Martinez BlayCatalogo Martinez Blay
Catalogo Martinez Blay
 
Programa
ProgramaPrograma
Programa
 
Noticias124
Noticias124Noticias124
Noticias124
 
Lusitanos y vetones
Lusitanos y vetonesLusitanos y vetones
Lusitanos y vetones
 
Noticias123
Noticias123Noticias123
Noticias123
 
Folheto apom
Folheto apomFolheto apom
Folheto apom
 
Triptico ii certamen
Triptico ii certamenTriptico ii certamen
Triptico ii certamen
 
Noticias122
Noticias122Noticias122
Noticias122
 
Noticias121
Noticias121Noticias121
Noticias121
 
Noticias 121
Noticias 121Noticias 121
Noticias 121
 
Catálogo exposición escrito en el tiempo pdf
Catálogo exposición escrito en el tiempo pdfCatálogo exposición escrito en el tiempo pdf
Catálogo exposición escrito en el tiempo pdf
 
Noticias120
Noticias120Noticias120
Noticias120
 
Noticias119
Noticias119Noticias119
Noticias119
 
Noticias118
Noticias118Noticias118
Noticias118
 
Noticias117
Noticias117Noticias117
Noticias117
 
Noticias116
Noticias116Noticias116
Noticias116
 
Noticias115
Noticias115Noticias115
Noticias115
 

Noticias127

 • 1. Plaza de las Veletas, 1 . 10003 Cáceres Horario de apertura: Martes a sábados: 9,00 - 14,30 y 16,00 - 19,15 (Sección de Bellas Artes cerrada por las tardes) Domingos: 10,15 - 14,30 (Sección de Bellas Artes cerrada) Teléfono: +34 927 01 08 77. Fax: +34 927 01 08 78 http://museodecaceres.blogspot.com e-mail: museocaceres@juntaextremadura.net ! " # $# % & ! ' % & ! ! " # $%$& ' ( ' ) * * +) *
 • 2. ( ) * + * , -, ) 6 * * , , .5 , )+*) , * * +* . ,* ) , 2 )* *9 , ) * A -* , * )+ * * +-, * , , , B . 3) :* , 6 , = 7* , * * +*=*I + 6 )* 6 = + 6 *6 A 6 )* , ++ , ) ) , B *= *) A *6 A*) ) +* *= , )+ * *$ ( )+ ( * , , * 3) % * 7, )*& ( , 7 $ ) -*+ , . , ,* / , * %0 ( *) 1 2 *& * , , * 3) ! +4 +5+ ( ) 6 ) ,* * + , , )+ 7 , , , 8 ), *+-* , & - *)+ + *9 :* 7 , . ,) + , , )+ ), ( 6, ;;< , )-, 6* * * * ) =* ( * . + 7 *. 5* % 2& , 0 )* ( , * > + = ? * 0*) @A , )- )+ 6 * )+) , *) , )+ ' > = ' ? )* + 6* * * 2* )(* * * + *9 0 - > 6+ ( = ? , 4 . / $ - , ) * * *6 + ( * ,6 + ( *)+ *9 :* , % , + ) + (6 4 , , * A + , * + ) * , 3) & B C *A * D + = :* , -,, * 6 +* ED4EF 6 F )* ) + * A -,,+* 7 , * . , * ) 6* * 4! * ( ( )( ) , * (3) +* ,* * * * ++ ,* * 5* G / !H 2A . ) *+ 2 5) $1*A I )+ * * J6 , , %K , , 3) . +& A ( )*+ * * B *) * ( )+ 7*),* * 2 , , * 3) ! 4 $0 $ - ) * =, . , ) : :* * )+ # , ). ) , * , * * * + ( * *)+ 6 37, *++5 , A *B 37, 6 * ( = * ) +* ). ) , * )( + , - 5* )+ )* , )* * I *=*I * * = % I A * , ( ,* & 6 3) 9*4 * * 5)7 2!H 2 A % * ( I ) * *)2 +* , , )* * ) J (* + *& 6 9*4 !, 1* , * *)2 *) * * B *9* * + * 6 H+ * %!, * , )+ ) - & * *7 4 , )+ 57 2 2 * ) ( *A 4 $ - ) -*+ , ., ,* / , * %0 ( *) 1 2 *& * 3 )* 6* + , 6 + ( *)+ , %! , *- * ( , * & ) ( +*)+ ) I 5) * ( ) * * * L A ! *2 * * + M ) ++ * * ) * ,, ) . , ) )+ C *A A C G ), ) 7 *) HJ, A * 6+ , + * 3) 6/= , 4 1 - ) + * * * = * ,) A* +* , , )* ) ( * 5* )+ )* , )* * I *=*I * * 6* * B 7*),* ) 2 ). ) , A -,, + *+* ,* * * * +* 2 4 ( ) + 5* )+ )* , )* . , 3 +* % * *- )+ * A - )+ * , H6, )+ , & % B 3 7 6 ) 5*& A %G 7*) * 6, *. + 7 , *&4 ) = , A , ,,) ) ) )+ )* , )* , , )+ ( 6 + *7 ), * + * 7, )* ( * 3 ) * ,* * * * . * ,7 B ,) . * ) -* 4 * * I *) , -, ) )+ ), :,I 4 .) * I * =*I 4 * ,) * * , *7 + 4 ' )*) * 5* * A , + 4 G *) 4 * * H , *4 ) -, ( = . , ) * G )* * B 75* ) * , * A )+ ) 7*),* * 2 6 * , , % * $ * 3) 7,)*& ) * B 6* + , , 6* ) - , )+ 6 $ ) )+ A ( : )+ * 6 )* , ,* ) + A 3 *9 ) .* +*( ) )- $ +7* , , 3) + * %! = , 0 + * & + =, *( H) 7*), $ 2* 6 * , , * 3) % * 7, )*& (, 7 4
 • 3. +* 9 * * , * 4. 2. *3 . %$ )3), ( , 7 # $# 5 = + * *= * , ) 7 ) , 9 G / ) 6, , ) 6* , ) * ,+*) * , 6 )+*) * * , ) 7 * 5* ( * G / A 0, 4 I + +5+ * , B , -* 7 ,7 . * 6+* . , ( )+ 6 ,* * 7 ,* ,+*)* , ) ) ,, ". ) *9 L 4 D , .* 7),, + 37, ) ( ( )+ . ). ,* *+2 B 0, I * 5* G / * (6 +*( )+ , A + =, *( H) (6 + *( )+ : ( *) A B * 5* * * (* * )*+ * 2* : ( *)* ,+ A + =, *( H) * , )*4 -, * 6, * 6 ( )+ , * 3) * , ) 7 ) , B 9 ) -* 6 )* 6, * ( * )+ , 7 ) * *+* ( =* !, ,* ) (* ) * B *6* * , ) 7 )+ * *( *( *)+ * *) * , 9 B ,) * - 2- - * *= 2 6* * ( , * * * 6 +* *( = * ( 6*9* ) 6 . + B , 1* **( 4 * 2 ) (6 , , )+ * * ) * 6, ( * 6 )+ , ) * * , ) 7 ) , 9 B *6* )+ ),* * , 2 ) 6 +*) * * * )* =,*)+)* 2 , , ) + * * 6 * ) 7*)+ ) , 9 G / ) 7*2 4 ) , )+ :, +, ( =,*)+) 2 , . ) 7 , + :*( )+ *)+ * 1*I * * , 6 * ) * , )+ , 6 + ( *) , * + * * , ) 7 ) , 7 # A# * * ) )* *( 6 , -* , * * ( 6* * *+ . ,* * , )+ )* . (* 6, * ( , ) *( )+ 6 )+ )* 4 * , ) 7 *I +* B (, )3 *+ , 7 # , , )* 7 3 , )( 7 : ( *)* B ) ,- + ) * ), 9 , ) B 6 )+* ( )* - * * (* * , )* * ) :, 4 I 6* +, 3+ A , )* , , )+ ( )I )+ -* * B , ) , ( *A : ( *),* , A )*+ * ,( 2 3) A -* 6 ,) :, *+ ( , H6 * *)+ , 4 * , ) 7 *. -* 5* 5* )+ , 7 ) ( 6/= , * A 6 , * -* ,* * H + * * * - , 3) 6 )* ) * :*=, , ) +* 6* + * , 4 ( * ( )+ * + +6 , - , 3) 6, * -* , *=* * ) ,* ( , ) 7 * : B 6 )+ * * * , ) 7 *( *( *)+*) * , 4 9 ) * ,) * 5* A G / *6* ) * ( 6*9* 6 + 6 )*I ( *) G H ) + * :*= * )* *7 * * ' ,* *( , *)+* )* ( * * , )4 7 ) , # . ( A. 7 )+ * ( 6*9* * , *7 ) ( *) G *), + , *) G *) 1* + + , B ,* 9 *6,( G / A. ), * 6 4 ) 6 ) *6* ) + *)+ ,) * *2 ) ( A-* , * * ) )7 4 +* =* 6 )+ * % * +* 9 * * , *&4 * , ) 7 I+ * * , 9 = = *2 ( , )+* ( , AH + B * (, * * 6 +* -* ) ( *) ,B , 2 * )* . A ) * :* ) 6*I , * + ( +- B , 6, + ) +* 6 )+ , ) * * , ) 7 * , * ) , 9 *6* ) ) 6*I , * + ) )* * *+ * * * 6*+ * *4 * =* , )7 3 ) 6 ( 6 * +* * * , M ) -, - *+ * *= 6 % * *4 * *N*& B , ,* B ) 6 =*= ( )+ )* =* 6 +7 *B 6 5* . :* *. ,)* , 7 # 6, , ) 6, # *+ ) , ) * * , ) 7 *. 5* * , ) B 7 -,+ ( *)+ *2 A +/), * *( 5 A* B * 6* +, ( ( )+ ( 6, 2 * , 6 ) * ( * +/), * = *) * ) * , * 3) * 6 2* , * )( * * )) ( * 6 )+ , ) * (*, *)* 4
 • 4. ),3) * ! *+ *. (* % , )& )! + 7 * 6* * F ,, ( = =3 ) * *6 N* , * ! + 7 * )* ) -* ),3) , 7 *)+ )+ * ! *+ *. ( * *) $ . )+ ,* % 2 , )& B *7 6* ( )* + , )* )+ ( * , ,) * *( ,7 ( ), , * - , ++ , ) ) , * , )*$ * ) !*+, ), ( + * ! + 7* A 6*9* )+* * = + ) * *A*)* )+ * 7, ) 1 , * )+ , A )+ I * 6 +7 H A J (* + * 6*9 4 * ), 3) ! + 7 * )+3 ) * 6 + ) * ( /) 6 A + B +) ) ( * :* ) + ( ( )+ ) ) * 6 *+*. ( * )+ B + * * * 6 6* * , 3) ) )+ *) . )+ , 2 B :*= =* ) * 6 , *- * ( 4 5 ( ,( *= * ) + ) , * , )* * ) 6 7 *( * . (* , 3) 6 . , )* ( A )+ , 6 + , B )+ * 3) -* * * * * 6 *+ *. ( * * 5 ( * )- ), ) ,* B * 6 *+*. ( * * B , * 6 ) , ) )+ ) +A ) * * ,* 6 A + B A* + 6*) ) 7 6 +*=*I , 7 * )+ ) +- 4 , -* G )+ , + * , -* * , , * 3) % * 7,)*& ( , 7 &7 " $ 1 $ E ,, ( = 6* * *9 * , , % * 7, * 3) )*& ( ,7 =3 *( = * ) * , , ) *B )* * *6 =* ) * )+* I ,, * 5 ( , ( ). * G )+ * , +-* , * * +-, * , 6 7* * *)+ *9 4 ! + * , -, = ) * 6 + 6 + A 6 7 *( * * +-, * , 6 )+ *9 ) B :* + ), ) )+ * * ) ,* , , * * , , , - . , ), *+-* * * , , * 3) ) , )+ . *( 6 * , )* ) !*+, ), ( + * A ( . +* ,) *6 A * * * +-, * , ( ) *, ) * 6 )+ A )+ * )3( , * B 6 ) )) - + 6* * * , + , ) , 3)4 + 5 ( ,( ) +* *( = * ,3 7, )* ) -* , + , -* * ) ,6 + ) + + B *+ :* B * ). ( * * ( , 7 8 ! , )+ 8 4 ( +, )2 2 /9 2 + , * ) * 8 4 *) ,* - * *8 9*4 *, 57 2 * B 75*8 4 7 ,0 * * 5* * *)+* * +) 75*8 9*4 G , * 5* * -, * :+ * + 8 9*4 ! - * 1 ), + 1* , * , , )* 3)8 4 7 + ' ) 3) O ,* 5) + * ).* + + * 8 4 G H , , * - * * , , )* 3) ) 8 9*4 )* ,+)* , I ( 5)7 2 , + 7* * * * +-, * , * , , % * 7, * 3) )*& ) - & ' 66 & 7 ' &6