SlideShare a Scribd company logo
„„ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc”” 
KKllaassaa IIIIII 
SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj iimm.. WWiissłłaawwyy 
SSzzyymmbboorrsskkiieejj ww KKoonniikkoowwiiee 
WWyycchhoowwaawwccaa:: mmggrr DDoorroottaa TToommcczzyykk
NNaasszzaa ssaallaa ww ddnniiuu śśnniiaaddaanniiaa 
SSaallaa jjuużż ggoottoowwaa,, cczzeekkaa ddzziiśś oottwwoorreemm.. 
BByy ddzziieecciiaakkii rraaddoośśćć mmiiaałłyy ii śśnniiaaddaanniiee sszzyykkoowwaałłyy..
CCzzyyssttee rręęccee ttoo ppooddssttaawwaa 
TTrrzzeecciiaa kkllaassaa ttoo jjeesstt kkllaassaa!! NNiiee zznnaajjddzziieecciiee ttuu bbrruuddaassaa!! 
WWsszzyyssccyy cchhłłooppccyy rręęccee mmyyjjąą,, bbyy śśnniiaaddaanniiee zzddrroowwee bbyyłłoo!!
AAllee mmyycciiee ttoo zzaa mmaałłoo!! 
BByy ddzziieewwcczzyynnkkoomm ssmmaakkoowwaałłoo,, rrąącczzkkii uummyyćć ttoo zzaa mmaałłoo!! 
„„ SSzzoorruujj,, sszzoorruujj kkoolleeżżaannkkoo,, bboo ttaamm cczzeekkaa jjuużż śśnniiaaddaannkkoo!!””
Rozpoczynamy śśnniiaaddaanniioowwee zzmmaaggaanniiaa 
KKaażżddaa ggrruuppaa pprrzzyy ssttoolliikkuu ddzziiśś rroobboottyy mmaa bbeezz lliikkuu.. 
SSeerr,, wwęęddlliinnkkaa,, cchhlleebbeekk śśwwiieeżżyy nnaa ttaalleerrzzuu oobbookk lleeżżyy.. PPoommiiddoorrkkii,, 
ooggóórreecczzkkii -- bbęęddąą zzddrroowwee kkaannaappeecczzkkii!!
Śniadaniowych zzmmaaggaańń cciiąągg ddaallsszzyy 
PPaammiięęttaajjąą wwsszzyyssttkkiiee ddzziieeccii,, ggddzziiee wwyyrrzzuuccaaćć mmaajjąą śśmmiieeccii.. 
AAbbyy cczzyyssttoo wwkkoołłoo bbyyłłoo ii zzaarraazzkkóóww ssiięę ppoozzbbyyłłoo..
PPoommoocc mmiillee wwiiddzziiaannaa 
PPaannii pprraaccyy ssiięę nniiee bbooii.. NNiieessiiee ppoommoocc JJuullccee,, OOllii.. 
PPoozzoossttaałłee zzaaśś ddzziieewwcczzyynnkkii zzrroobbiiąą wwsszzyyssttkkoo bbeezz oommyyłłkkii..
PPoommoocc mmiillee wwiiddzziiaannaa 
PPaann nnaamm ssppiieesszzyy tteeżż zz ppoommooccąą,, kkrręęccii ssłłooiikk zz wwiieellkkąą mmooccąą.. 
OOggóórreecczzkkii,, mmaarrmmoollaaddaa,, ssmmaakkoołłyykkii ttoo nniiee llaaddaa!!
GGoośścciiee,, ggoośścciiee iiddąą!! 
MMyy rroobboottyy mmaammyy hhuukk,, aa ttuu ddoo ddrrzzwwii –– ppuukk,, ppuukk,, ppuukk!! 
TToo mmaalluucchhyy oobbookk zz ssaallii,, pprrzzyysszzłłyy ddoo nnaass zz ssaałłaattkkaammii..
ŚŚnniiaaddaanniiaa cciiąągg ddaallsszzyy…… 
DDoo śśnniiaaddaanniiaa cczzeekkoollaaddaa,, mmlleekkoo,, ssoocczzeekk tteeżż ssiięę nnaaddaa.. 
AA nnaajjzzddrroowwsszzee jjeesstt kkaakkaaoo,, lleecczz ttyycchh kkuubbkkóóww ccoośś zzaa mmaałłoo!!
AAbbyy lleeppiieejj ssmmaakkoowwaałłoo 
WWiięęcc ddzziieewwcczzyynnkkii wwsszzyyssttkkiiee wwrraazz rroobbiiąą nnaappóójj,, bboo jjuużż cczzaass.. 
WWsszzyyssccyy ggłłooddnnii ii sspprraaggnniieennii ddoo ppoossiiłłkkuu zzaacchhęęcceennii..
DDllaa kkaażżddeeggoo ccoośś ssmmaacczznneeggoo,, 
ddllaa kkaażżddeeggoo ccoośś zzddrroowweeggoo 
ŚŚnniiaaddaanniiee jjuużż ggoottoowwee.. WWsszzyyssttkkoo śśwwiieeżżee,, ssmmaacczznnee,, zzddrroowwee!!
DDllaa kkaażżddeeggoo ccoośś ssmmaacczznneeggoo,, 
ddllaa kkaażżddeeggoo ccoośś zzddrroowweeggoo 
SSąą kkaannaappkkii ii ssaałłaattkkii,, ssąą oowwooccee ii pprrzzeettwwoorryy.. 
MMlleekkoo,, ssoocczzeekk ii kkaakkaaoo,, jjeesstt ii wwooddaa,, kkttóórraa ddzziieecciioomm zzddrroowwiiaa ddooddaa!!
KKiillkkaa ssłłóóww nnaa zzaakkoońńcczzeenniiee…… 
PPaammiięęttaajjmmyy ww ddzziieeńń ii ww nnooccyy,, 
żżee śśnniiaaddaanniiee ddooddaa mmooccyy!!
Dziękując zzaa uuwwaaggęę,, ssppeeccjjaallnnaa 
ddeeddyykkaaccjjaa:: 
„„JJeeddzz oowwooccee,, mmlleekkoo ppiijj.. 
BBiieeggnniijj!! WW kkoolloorroowwee ddnnii..”” 
JJuulliiaa ZZooffiiaa 
AAlleekkssaannddeerr WWiikkttoorriiaa 
WWeerroonniikkaa BBaarrttoosszz 
SSzzyymmoonn NNiikkoollaa 
AAlleekkssaannddrraa DDaawwiidd 
HHuubbeerrtt MMiikkoołłaajj 
RRookkssaannaa NNiikkooddeemm 
AAuuttoorrkkaa pprreezzeennttaaccjjii:: ppaannii DDoorroottaa

More Related Content

What's hot

Entre a Fé e a Razão - Trazendo a Arca
Entre a Fé e a Razão - Trazendo a ArcaEntre a Fé e a Razão - Trazendo a Arca
Entre a Fé e a Razão - Trazendo a Arca
Rafael Franco
 
Ovidi montllor
Ovidi montllorOvidi montllor
Ovidi montllor
CarlesMadurga99
 
Sound
SoundSound
Santo Nome - Carlinhos Félix
Santo Nome - Carlinhos Félix Santo Nome - Carlinhos Félix
Santo Nome - Carlinhos Félix
Rafael Franco
 
Equality in islam
Equality in islamEquality in islam
Equality in islam
Khalid Abdullah
 
ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.
ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.
ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.
Kica Sena
 
Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014
Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014
Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014
Debra Strong
 
Latest titles november 2014
Latest titles november 2014Latest titles november 2014
Latest titles november 2014
Rosemary Peel
 

What's hot (11)

Entre a Fé e a Razão - Trazendo a Arca
Entre a Fé e a Razão - Trazendo a ArcaEntre a Fé e a Razão - Trazendo a Arca
Entre a Fé e a Razão - Trazendo a Arca
 
Ovidi montllor
Ovidi montllorOvidi montllor
Ovidi montllor
 
Sound
SoundSound
Sound
 
Santo Nome - Carlinhos Félix
Santo Nome - Carlinhos Félix Santo Nome - Carlinhos Félix
Santo Nome - Carlinhos Félix
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Equality in islam
Equality in islamEquality in islam
Equality in islam
 
La rana
La ranaLa rana
La rana
 
ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.
ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.
ERA UMA VEZ... P/REFLEXÃO.
 
Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014
Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014
Forest View power point presentation for Camp Seymour 2014
 
Atto di abbandono
Atto di abbandonoAtto di abbandono
Atto di abbandono
 
Latest titles november 2014
Latest titles november 2014Latest titles november 2014
Latest titles november 2014
 

Viewers also liked

Molina y ortiz 6to k
Molina y ortiz 6to kMolina y ortiz 6to k
Molina y ortiz 6to k
Brenda Molina
 
Paradigmas emergentes diapositivas (1)
Paradigmas emergentes diapositivas (1)Paradigmas emergentes diapositivas (1)
Paradigmas emergentes diapositivas (1)
grupo328
 
Manual de procedimientos supportquality
Manual de procedimientos supportqualityManual de procedimientos supportquality
Manual de procedimientos supportquality
Cristopher Ayala
 
Universidad juarez autonoma de tabasco
Universidad juarez autonoma de tabascoUniversidad juarez autonoma de tabasco
Universidad juarez autonoma de tabasco
Issaura Callejas
 
markenti movil
markenti movilmarkenti movil
markenti movil
lore147
 
تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر
 تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر
تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر
مرصد أزهرى للحقوق والحريات
 
Presentacion de empresa para exponer
Presentacion de empresa para exponerPresentacion de empresa para exponer
Presentacion de empresa para exponer
Cristopher Ayala
 
OSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIE
OSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIEOSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIE
OSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIE
BrunoLuca22
 
Proyecto de investigacion.ponce.candia
Proyecto de investigacion.ponce.candiaProyecto de investigacion.ponce.candia
Proyecto de investigacion.ponce.candia
gabycaal
 
Taller de acces
Taller de accesTaller de acces
Taller de acces
JeisonLorena
 
Nombre
NombreNombre
Nombre
sias10
 
Buap
BuapBuap
Guia de aprendizaje access nro 3
Guia de aprendizaje access nro 3Guia de aprendizaje access nro 3
Guia de aprendizaje access nro 3
JeisonLorena
 
Navegadores de internet
Navegadores de internetNavegadores de internet
Navegadores de internet
alexamin17
 
մաթեմատիկական ռինգ
մաթեմատիկական ռինգմաթեմատիկական ռինգ
մաթեմատիկական ռինգ
Anahit Sargsyan
 
Esquema informatica
Esquema informaticaEsquema informatica
Esquema informatica
marisolsantoss
 

Viewers also liked (20)

Molina y ortiz 6to k
Molina y ortiz 6to kMolina y ortiz 6to k
Molina y ortiz 6to k
 
Paradigmas emergentes diapositivas (1)
Paradigmas emergentes diapositivas (1)Paradigmas emergentes diapositivas (1)
Paradigmas emergentes diapositivas (1)
 
Manual de procedimientos supportquality
Manual de procedimientos supportqualityManual de procedimientos supportquality
Manual de procedimientos supportquality
 
Universidad juarez autonoma de tabasco
Universidad juarez autonoma de tabascoUniversidad juarez autonoma de tabasco
Universidad juarez autonoma de tabasco
 
markenti movil
markenti movilmarkenti movil
markenti movil
 
تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر
 تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر
تقرير مرصد ازهرى للحقوق والحريات عن الاسبوع الخامس بجامعة الازهر
 
աննա
աննաաննա
աննա
 
Presentacion de empresa para exponer
Presentacion de empresa para exponerPresentacion de empresa para exponer
Presentacion de empresa para exponer
 
OSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIE
OSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIEOSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIE
OSITO CARIÑOSITO TRANSFORMADO EN ZOMBIE
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Proyecto de investigacion.ponce.candia
Proyecto de investigacion.ponce.candiaProyecto de investigacion.ponce.candia
Proyecto de investigacion.ponce.candia
 
Juego leydi y aura!
Juego leydi y aura!Juego leydi y aura!
Juego leydi y aura!
 
Taller de acces
Taller de accesTaller de acces
Taller de acces
 
Nombre
NombreNombre
Nombre
 
Buap
BuapBuap
Buap
 
Guia de aprendizaje access nro 3
Guia de aprendizaje access nro 3Guia de aprendizaje access nro 3
Guia de aprendizaje access nro 3
 
Navegadores de internet
Navegadores de internetNavegadores de internet
Navegadores de internet
 
մաթեմատիկական ռինգ
մաթեմատիկական ռինգմաթեմատիկական ռինգ
մաթեմատիկական ռինգ
 
Esquema informatica
Esquema informaticaEsquema informatica
Esquema informatica
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

Similar to Śniadanie Daje Moc

Plan dyd wych_2014-2015
Plan dyd wych_2014-2015Plan dyd wych_2014-2015
Plan dyd wych_2014-2015
Zespół Szkół nr 49
 
Navidad (2)
Navidad (2)Navidad (2)
Navidad (2)
marthabarahona-101
 
Daffodil principle
Daffodil principleDaffodil principle
Daffodil principle
hjayapal1968
 
Se eu morrer_antes_de_vc_1
Se eu morrer_antes_de_vc_1Se eu morrer_antes_de_vc_1
Se eu morrer_antes_de_vc_1
Glaucia Regina Couriel Couriel
 
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
CHUC
 
Seniors, Welcome back! gks 2012.final
Seniors, Welcome back! gks 2012.finalSeniors, Welcome back! gks 2012.final
Seniors, Welcome back! gks 2012.final
Kevin O'Brien
 
Makna Iltizam
Makna Iltizam Makna Iltizam
Makna Iltizam
Agus Muhammad Farhan
 
Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.
Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.
Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.
Ana Carvalhosa
 
Coronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de CristoCoronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de Cristo
Mariano Alvarez
 
Lesson 3 day 1
Lesson 3 day 1Lesson 3 day 1
El día de Halloween
El día de Halloween El día de Halloween
El día de Halloween
jefaturat
 
El día de halloween (1)
El día de halloween (1)El día de halloween (1)
El día de halloween (1)
jefaturat
 
Diction
DictionDiction
Diction
Rabah HELAL
 
Diction
 Diction Diction
Diction
Rabah HELAL
 
Pagsulat ng-sanaysay
Pagsulat ng-sanaysayPagsulat ng-sanaysay
Pagsulat ng-sanaysay
kaneki07
 
Microsoft excel tutorial06
Microsoft excel tutorial06Microsoft excel tutorial06
Microsoft excel tutorial06
Athar Mutahari
 
Of mice and men background & themes ppt
Of mice and men background & themes pptOf mice and men background & themes ppt
Of mice and men background & themes ppt
L Lambe
 

Similar to Śniadanie Daje Moc (20)

Plan dyd wych_2014-2015
Plan dyd wych_2014-2015Plan dyd wych_2014-2015
Plan dyd wych_2014-2015
 
Navidad (2)
Navidad (2)Navidad (2)
Navidad (2)
 
Daffodil principle
Daffodil principleDaffodil principle
Daffodil principle
 
Se eu morrer_antes_de_vc_1
Se eu morrer_antes_de_vc_1Se eu morrer_antes_de_vc_1
Se eu morrer_antes_de_vc_1
 
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
22ºdomingo tc14a NÃO DEIXES QUE O SUCESSO TE SUBA À CABEÇA, NEM QUE O FRACASS...
 
Seniors, Welcome back! gks 2012.final
Seniors, Welcome back! gks 2012.finalSeniors, Welcome back! gks 2012.final
Seniors, Welcome back! gks 2012.final
 
Makna Iltizam
Makna Iltizam Makna Iltizam
Makna Iltizam
 
Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.
Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.
Estórias de Encontar - Conto de Natal - Madalena.
 
Coronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de CristoCoronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de Cristo
 
Lesson 3 day 1
Lesson 3 day 1Lesson 3 day 1
Lesson 3 day 1
 
Groucho
GrouchoGroucho
Groucho
 
Matrimonio jaja
Matrimonio jajaMatrimonio jaja
Matrimonio jaja
 
El día de Halloween
El día de Halloween El día de Halloween
El día de Halloween
 
El día de halloween (1)
El día de halloween (1)El día de halloween (1)
El día de halloween (1)
 
Diction
DictionDiction
Diction
 
Diction
 Diction Diction
Diction
 
Happiness is a voyage 29
Happiness is a voyage 29Happiness is a voyage 29
Happiness is a voyage 29
 
Pagsulat ng-sanaysay
Pagsulat ng-sanaysayPagsulat ng-sanaysay
Pagsulat ng-sanaysay
 
Microsoft excel tutorial06
Microsoft excel tutorial06Microsoft excel tutorial06
Microsoft excel tutorial06
 
Of mice and men background & themes ppt
Of mice and men background & themes pptOf mice and men background & themes ppt
Of mice and men background & themes ppt
 

More from brandsupportpl

More from brandsupportpl (20)

Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

Śniadanie Daje Moc

 • 1. „„ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc”” KKllaassaa IIIIII SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj iimm.. WWiissłłaawwyy SSzzyymmbboorrsskkiieejj ww KKoonniikkoowwiiee WWyycchhoowwaawwccaa:: mmggrr DDoorroottaa TToommcczzyykk
 • 2. NNaasszzaa ssaallaa ww ddnniiuu śśnniiaaddaanniiaa SSaallaa jjuużż ggoottoowwaa,, cczzeekkaa ddzziiśś oottwwoorreemm.. BByy ddzziieecciiaakkii rraaddoośśćć mmiiaałłyy ii śśnniiaaddaanniiee sszzyykkoowwaałłyy..
 • 3. CCzzyyssttee rręęccee ttoo ppooddssttaawwaa TTrrzzeecciiaa kkllaassaa ttoo jjeesstt kkllaassaa!! NNiiee zznnaajjddzziieecciiee ttuu bbrruuddaassaa!! WWsszzyyssccyy cchhłłooppccyy rręęccee mmyyjjąą,, bbyy śśnniiaaddaanniiee zzddrroowwee bbyyłłoo!!
 • 4. AAllee mmyycciiee ttoo zzaa mmaałłoo!! BByy ddzziieewwcczzyynnkkoomm ssmmaakkoowwaałłoo,, rrąącczzkkii uummyyćć ttoo zzaa mmaałłoo!! „„ SSzzoorruujj,, sszzoorruujj kkoolleeżżaannkkoo,, bboo ttaamm cczzeekkaa jjuużż śśnniiaaddaannkkoo!!””
 • 5. Rozpoczynamy śśnniiaaddaanniioowwee zzmmaaggaanniiaa KKaażżddaa ggrruuppaa pprrzzyy ssttoolliikkuu ddzziiśś rroobboottyy mmaa bbeezz lliikkuu.. SSeerr,, wwęęddlliinnkkaa,, cchhlleebbeekk śśwwiieeżżyy nnaa ttaalleerrzzuu oobbookk lleeżżyy.. PPoommiiddoorrkkii,, ooggóórreecczzkkii -- bbęęddąą zzddrroowwee kkaannaappeecczzkkii!!
 • 6. Śniadaniowych zzmmaaggaańń cciiąągg ddaallsszzyy PPaammiięęttaajjąą wwsszzyyssttkkiiee ddzziieeccii,, ggddzziiee wwyyrrzzuuccaaćć mmaajjąą śśmmiieeccii.. AAbbyy cczzyyssttoo wwkkoołłoo bbyyłłoo ii zzaarraazzkkóóww ssiięę ppoozzbbyyłłoo..
 • 7. PPoommoocc mmiillee wwiiddzziiaannaa PPaannii pprraaccyy ssiięę nniiee bbooii.. NNiieessiiee ppoommoocc JJuullccee,, OOllii.. PPoozzoossttaałłee zzaaśś ddzziieewwcczzyynnkkii zzrroobbiiąą wwsszzyyssttkkoo bbeezz oommyyłłkkii..
 • 8. PPoommoocc mmiillee wwiiddzziiaannaa PPaann nnaamm ssppiieesszzyy tteeżż zz ppoommooccąą,, kkrręęccii ssłłooiikk zz wwiieellkkąą mmooccąą.. OOggóórreecczzkkii,, mmaarrmmoollaaddaa,, ssmmaakkoołłyykkii ttoo nniiee llaaddaa!!
 • 9. GGoośścciiee,, ggoośścciiee iiddąą!! MMyy rroobboottyy mmaammyy hhuukk,, aa ttuu ddoo ddrrzzwwii –– ppuukk,, ppuukk,, ppuukk!! TToo mmaalluucchhyy oobbookk zz ssaallii,, pprrzzyysszzłłyy ddoo nnaass zz ssaałłaattkkaammii..
 • 10. ŚŚnniiaaddaanniiaa cciiąągg ddaallsszzyy…… DDoo śśnniiaaddaanniiaa cczzeekkoollaaddaa,, mmlleekkoo,, ssoocczzeekk tteeżż ssiięę nnaaddaa.. AA nnaajjzzddrroowwsszzee jjeesstt kkaakkaaoo,, lleecczz ttyycchh kkuubbkkóóww ccoośś zzaa mmaałłoo!!
 • 11. AAbbyy lleeppiieejj ssmmaakkoowwaałłoo WWiięęcc ddzziieewwcczzyynnkkii wwsszzyyssttkkiiee wwrraazz rroobbiiąą nnaappóójj,, bboo jjuużż cczzaass.. WWsszzyyssccyy ggłłooddnnii ii sspprraaggnniieennii ddoo ppoossiiłłkkuu zzaacchhęęcceennii..
 • 12. DDllaa kkaażżddeeggoo ccoośś ssmmaacczznneeggoo,, ddllaa kkaażżddeeggoo ccoośś zzddrroowweeggoo ŚŚnniiaaddaanniiee jjuużż ggoottoowwee.. WWsszzyyssttkkoo śśwwiieeżżee,, ssmmaacczznnee,, zzddrroowwee!!
 • 13. DDllaa kkaażżddeeggoo ccoośś ssmmaacczznneeggoo,, ddllaa kkaażżddeeggoo ccoośś zzddrroowweeggoo SSąą kkaannaappkkii ii ssaałłaattkkii,, ssąą oowwooccee ii pprrzzeettwwoorryy.. MMlleekkoo,, ssoocczzeekk ii kkaakkaaoo,, jjeesstt ii wwooddaa,, kkttóórraa ddzziieecciioomm zzddrroowwiiaa ddooddaa!!
 • 14. KKiillkkaa ssłłóóww nnaa zzaakkoońńcczzeenniiee…… PPaammiięęttaajjmmyy ww ddzziieeńń ii ww nnooccyy,, żżee śśnniiaaddaanniiee ddooddaa mmooccyy!!
 • 15. Dziękując zzaa uuwwaaggęę,, ssppeeccjjaallnnaa ddeeddyykkaaccjjaa:: „„JJeeddzz oowwooccee,, mmlleekkoo ppiijj.. BBiieeggnniijj!! WW kkoolloorroowwee ddnnii..”” JJuulliiaa ZZooffiiaa AAlleekkssaannddeerr WWiikkttoorriiaa WWeerroonniikkaa BBaarrttoosszz SSzzyymmoonn NNiikkoollaa AAlleekkssaannddrraa DDaawwiidd HHuubbeerrtt MMiikkoołłaajj RRookkssaannaa NNiikkooddeemm AAuuttoorrkkaa pprreezzeennttaaccjjii:: ppaannii DDoorroottaa