SlideShare a Scribd company logo
SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa iimm.. 
JJaannaa PPaawwłłaa IIII ww ŚŚmmiiaarraacchh 
ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee mmoocc!! 
22001144
ZZaacczzyynnaammyy!!
ZZaacczzyynnaammyy!!
Najmłodsi uucczznniioowwiiee rróówwnniieeżż jjuużż 
pprrzzyyggoottoowwaannii ddoo ddzziiaałłaanniiaa
Mleko, to ważny sskkłłaaddnniikk nnaasszzeeggoo 
śśnniiaaddaanniiaa……
Dziewczynki bardzo cchhęęttnniiee pprrzzyyggoottoowwyywwaałłyy 
kkoolloorroowwee kkaannaappeecczzkkii……
Śniadanie Daje Moc
Chłopcy również dbali oo ,,,,zzddrroowwee ssttwwoorrkkii”” nnaa 
sswwooiicchh ttaalleerrzzaacchh……..
Nasza Pani dbała, aabbyy ww ttyymm ddnniiuu kkaażżddyy 
zzddrroowwoo ssiięę ooddżżyywwiiaałł……....
Kolorowe owoce zzjjaaddaammyy,, wwiięęcc zzddrroowwee 
uuśśmmiieecchhyy mmaammyy!!!!!!
KKaannaappkkoowwee ssttwwoorrkkii::
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
Kolorowe stoły, wwyyppeełłnniioonnee zzddrroowwyymmii 
pprroodduukkttaammii,, ppiięękknniiee ssiięę pprreezzeennttoowwaałłyy::
Kolorowe stoły, wwyyppeełłnniioonnee zzddrroowwyymmii 
pprroodduukkttaammii,, ppiięękknniiee ssiięę pprreezzeennttoowwaałłyy::
Śniadanie Daje Moc
Te zdrowe ssmmaakkoołłyykkii zz ppeewwnnoośścciiąą 
zznnaajjddąą ssiięę ww nnaasszzyycchh 
bbrrzzuusszzkkaacchh……..
Te zdrowe ssmmaakkoołłyykkii zz ppeewwnnoośścciiąą 
zznnaajjddąą ssiięę ww nnaasszzyycchh 
bbrrzzuusszzkkaacchh……..
Śniadanie Daje Moc
-AAlleeżż ttee kkaannaappkkii ssąą ppyysszznnee!!
-AAlleeżż ttee kkaannaappkkii ssąą ppyysszznnee!!
- Macie rację, aa ww ddooddaattkkuu zzddrroowwee!!
Lubimy wwsszzyyssttkkoo,, ccoo nnaajjzzddrroowwsszzee……..
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
JJuużż tteerraazz wwiieemmyy,, 
żżee ŚŚnniiaaddaanniiee ddaajjee 
mmoocc!!!!!! 
UUcczznniioowwiiee SSzzkkoołłyy PPooddssttaawwoowweejj 
iimm.. JJaannaa PPaawwłłaa IIII 
ww ŚŚmmiiaarraacchh 
PPrreezzeennttaaccjjęę pprrzzyyggoottoowwaałłaa:: 
AAggnniieesszzkkaa WWiiśśnniieewwsskkaa

More Related Content

What's hot

Summer
Summer Summer
Summer
7jsoodsm
 
B at sea - navigation
 B  at sea - navigation B  at sea - navigation
B at sea - navigation
Rabah HELAL
 
Mission Possible
Mission PossibleMission Possible
Mission Possible
Mudarwi Henly
 
0708 periodic table
0708 periodic table0708 periodic table
0708 periodic table
ARCHANAVG
 
Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014
Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014
Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014
Grace4Families Inc.
 
Bécquer
BécquerBécquer
Friday columbian exchange
Friday columbian exchangeFriday columbian exchange
Friday columbian exchange
Travis Klein
 
Tempo
TempoTempo
8. hongos de importancia clinica
8. hongos de importancia clinica8. hongos de importancia clinica
8. hongos de importancia clinica
rafoconti
 
Top school in delhi ncr
Top school in delhi ncrTop school in delhi ncr
Top school in delhi ncr
Edhole.com
 
O fim do poder da televisão aberta
O fim do poder da televisão abertaO fim do poder da televisão aberta
O fim do poder da televisão aberta
Pablo Reis
 
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of CharityU.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
LCUSA
 

What's hot (14)

Summer
Summer Summer
Summer
 
B at sea - navigation
 B  at sea - navigation B  at sea - navigation
B at sea - navigation
 
CV
CVCV
CV
 
Mission Possible
Mission PossibleMission Possible
Mission Possible
 
0708 periodic table
0708 periodic table0708 periodic table
0708 periodic table
 
Announcements for November 23, 2014
Announcements for November 23, 2014Announcements for November 23, 2014
Announcements for November 23, 2014
 
Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014
Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014
Work Life Balance Buhay Na Buhay Dep-Ed Taguig 2014
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Friday columbian exchange
Friday columbian exchangeFriday columbian exchange
Friday columbian exchange
 
Tempo
TempoTempo
Tempo
 
8. hongos de importancia clinica
8. hongos de importancia clinica8. hongos de importancia clinica
8. hongos de importancia clinica
 
Top school in delhi ncr
Top school in delhi ncrTop school in delhi ncr
Top school in delhi ncr
 
O fim do poder da televisão aberta
O fim do poder da televisão abertaO fim do poder da televisão aberta
O fim do poder da televisão aberta
 
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of CharityU.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
 

Viewers also liked

Viewers also liked (17)

Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

More from brandsupportpl

More from brandsupportpl (20)

Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

Śniadanie Daje Moc