SlideShare a Scribd company logo
ŚŚNNIIAADDAANNIIEE DDAAJJEE 
MMOOCC 
KKLL.. II 
SSzzkkoołłaa PPooddssttaawwoowwaa 
iimm.. JJaannaa PPaawwłłaa IIII ww NNiiwwiiccyy
MMoożżeemmyy jjuużż zzaacczzyynnaaćć??
ZZaacczznniieemmyy jjeeśśćć jjaakk ppaannii ppoowwiiee 
ssmmaacczznneeggoo..
AAllee ppyysszznnee kkaannaappkkii
AA jjaa ttyymm rraazzeemm zzaa jjaabbłłuusszzkkoo……
MMoożżeemmyy jjuużż ssiięę nnaappiićć??
DDoo kkoolleejjnneeggoo śśnniiaaddaannkkaa!!

More Related Content

What's hot

0708 periodic table
0708 periodic table0708 periodic table
0708 periodic table
ARCHANAVG
 
3er domingo de adviento. ciclo b
3er domingo de adviento. ciclo b 3er domingo de adviento. ciclo b
3er domingo de adviento. ciclo b
Alberto Castro
 
Coronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de CristoCoronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de Cristo
Mariano Alvarez
 
Konsep kerasulan
Konsep kerasulanKonsep kerasulan
Konsep kerasulan
hazrina22
 
Mission Possible
Mission PossibleMission Possible
Mission Possible
Mudarwi Henly
 
La mia scuola leonardo
La mia scuola leonardoLa mia scuola leonardo
La mia scuola leonardo
peppe_8
 
La mia scuola mattia
La mia scuola mattiaLa mia scuola mattia
La mia scuola mattia
peppe_8
 
La mia scuola carmelo
La mia scuola carmeloLa mia scuola carmelo
La mia scuola carmelo
peppe_8
 
La mia scuola salvatore
La mia scuola salvatoreLa mia scuola salvatore
La mia scuola salvatore
peppe_8
 

What's hot (12)

0708 periodic table
0708 periodic table0708 periodic table
0708 periodic table
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
3er domingo de adviento. ciclo b
3er domingo de adviento. ciclo b 3er domingo de adviento. ciclo b
3er domingo de adviento. ciclo b
 
Coronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de CristoCoronilla a la Sangre de Cristo
Coronilla a la Sangre de Cristo
 
Konsep kerasulan
Konsep kerasulanKonsep kerasulan
Konsep kerasulan
 
Mission Possible
Mission PossibleMission Possible
Mission Possible
 
La mia scuola leonardo
La mia scuola leonardoLa mia scuola leonardo
La mia scuola leonardo
 
La mia scuola mattia
La mia scuola mattiaLa mia scuola mattia
La mia scuola mattia
 
La mia scuola carmelo
La mia scuola carmeloLa mia scuola carmelo
La mia scuola carmelo
 
La mia scuola salvatore
La mia scuola salvatoreLa mia scuola salvatore
La mia scuola salvatore
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

Viewers also liked

Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
brandsupportpl
 

Viewers also liked (19)

Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

More from brandsupportpl

More from brandsupportpl (20)

Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 

Śniadanie Daje Moc