SlideShare a Scribd company logo
Hazırlayan: Özkan Gözütok
ozkann.com
Hisse Senedi
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Nevin Özer
Stratejik Finansal Yönetim
“Yatırım Tavsiyesi İçermez”
“Ben yatırım dünyasında daha yeniyim”
❖ Bu sunumda neler öğreneceksin
?

❖ Hisse senedi nedir
?

❖ Hisse senedi nasıl ortaya çıkar
?

❖ Yatırım türleri nelerdir
?

❖ Hisse senetleri yatırımcılarına ne gibi haklar sağlar
?

❖ Hisse senedi nereden alınır
?

❖ Hisse senetleri ile ilgili bilinmesi gerekenler!
En kısa haliyle: Hisse senedi nedir?
❖ Hisse senedi şirketlerin
ortaklarına paylarını ve
ortaklıklarını belgelemek için
verdikleri kıymetli evraklara
verilen isimdir.
❖ Hisse senetleri aynı zamanda
bir mülkiyeti ya da ortaklığı
temsil eder.
Peki, bir hisse senedi nasıl ortaya çıkar?
❖ Hisse senetlerinin ortaya çıkabilmesi için bir şirketin
sadece kurulmuş olması yeterlidir.
❖
❖ Öte yandan bir
şirketin hisse senedini
alabilmek için, ilgili
şirketin “halka arz”
olması gerekir. Bu
yüzden her şirketin
hisse senedini
alamayız.
Yatırım Türleri Nelerdir?
❖ Kısa Vadeli Yatırım
Kısa vadede hisse alıp satmak çok riskli
ve çok efor gerektiren bir işlemdir. Ne
kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok
hata yaparsınız. Boşuna her işlemde
komisyon ödersiniz
.

❖ Uzun Vadeli Yatırım
Uzun vadeli yatırım her zaman için
daha garantili bir işlemdir. Uzun vadeli
yapılan işlemlerden uzun vadede
mutlaka kazanacaktır.
 

❖ Uzun vadeli düşünenler COVID
döneminde kaybetmemiş eğer iyi
şirketler seçildiyle uzun vadede kazanç
bile sağlayabilmişlerdir.
Yatırım Türleri
❖ Temettü Yatırımı
Kar payı dağılımı yapan
genelde tercihlemeye sağlanan
şirketlere olan yatırımlardır.
Son 1 yılda yüksek oranda kar
veren şirketleri değil son 10
yılda her yıl kar dağılımı
yapan şirketleri seçmek
önemlidir.
“Noldu benim temettü?”
Bir şirketin yıllardır faaliyet göstermesi
her zaman bunun senin için iyi bir yatırım
olduğunu göstermez.
Aslında Şöyle düşünebiliriz:
❖ Gündelik yaşantımızın içerisinde neredeyse onlarca markanın
ürün ve hizmetini kullanıyor yani “tüketiyoruz.” İşte hisse
senetleri, ürünlerini severek kullandığımız bu markaların
sadece tüketiminde değil, üretiminde de rol almamızı
sağlıyor
.

❖ Sabah kahvemizi Starbucks’tan alırken kasada ödeme
yapmak kadar kolay bir şekilde Starbucks hisselerine yatırım
yapabiliriz.
 

❖ Ya da Instagram’da story paylaşmak kadar kolay bir şekilde
Facebook (Meta) hissesi de alabiliriz.
Hisse senetleri yatırımcılarına ne gibi haklar sağlar?
❖ Yatırım yaptığın şirket, eğer yıllık
gelirinin bir bölümünü kâr payı yani
temettü olarak dağıtma kararı alırsa, bu
temettüden almaya hak kazanırsın
.

❖ Eğer ilgili şirket, genel kurulunda
yatırımcılarına oy kullanma hakkı
veriyorsa, elinde hisse senedin olduğu
için sen de ortaklardan sayılırsın ve
şirketin genel kurullarında oy
kullanabilirsin. Örnek olarak, Apple
her sene ocak ayında düzenlediği
yıllık hissedar toplantılarında
yatırımcılarına oy kullanma hakkı
sunar.
Hisse Senedi Nereden Alınır?
❖ Aracı kurum (Oyak Yatırım,
Midas, Osmanlı Yatırım vb.) ve
bankaların mobil
uygulamalarından (Akbank, İş
Bankası, Halkbank vb.) alım
satım emirleri vermek artık
saniyeler içinde
gerçekleşebiliyor.
Hisse Senetleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler!
❖ Hisse senedi yatırımı için minimum ya da maksimum bir
sınır yoktur
.

❖ Borsaya başlamadan önce mutlaka iyi bir araştırma
yapmalı en azından borsa geçen terim ve tanımlar
hakkında okur yazar olmalısınız
.

❖ Hiç bilmediğiniz bir sektör yerine; hakim olduğunuz veya
mutlaka
fi
kriniz olan sektörlere ait hisseleri seçmelisiniz
.

❖ Hisse senetleri rahatlıkla nakde çevrilebilir; yani likit bir
enstrümandır.
https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler
Hisse Senedi
Literatür Taraması
Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik De
ğ
i
ş
kenlerin Etkile
ş
imi
❖ Çalışmanın Künyesi
:

❖ Özer, A., Kaya, A., & Özer, N. (2011). Hisse senedi
fi
yatları ile makroekonomik değişkenlerin etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
26(1), 163-182
.

❖ Çalışmanın Başlığı
:

❖ Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik De
ğ
i
ş
kenlerin Etkile
ş
im
i

❖ Çalışmanın Amacı
:

❖ İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik de
ğ
i
ş
kenler arasında bir ili
ş
ki olup olmadı
ğ
ını tespit etmektir
.

❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri
:

❖ Çalışma 1996:01–2009:12 d
ö
nemi T
ü
rkiye Ekonomisi Veriler
i

❖ Çalışmanın Yöntemi
:

❖ En K
ü
ç
ü
k Kareler Tahmin Y
ö
ntemi, Johansen-Juselius E
ş
b
ü
t
ü
nle
ş
me Testi, Granger Nedensellik Testi ve VEC modelleri uygulanmı
ş
tır.
Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik De
ğ
i
ş
kenlerin Etkile
ş
imi
❖ Çalışmanın Değişkenleri
:

❖ Ba
ğ
ımlı de
ğ
i
ş
ken olarak
İ
MKB-100 Endeksi, ba
ğ
ımsız de
ğ
i
ş
kenler olarak da Faiz Oranı, Para Arzı, Dı
ş
Ticaret Dengesi, Sanayi
Ü
retim
Endeksi, Altın Fiyatları, D
ö
viz Kuru ve T
ü
ketici Fiyat Endeksi kullanılmı
ş
tır
.

❖ Çalışmanın Bulgular
ı

❖ Elde edilen bulgular
ü
lkeden
ü
lkeye farklılık g
ö
sterdi
ğ
i gibi, aynı
ü
lkede yapılan farklı
ç
alı
ş
malarda da farklı sonu
ç
lara ula
ş
ılmı
ş
tır
.

❖ Çalışmanın Sonucu
:

❖ Hisse senedi
fi
yatı ile bazı makro ekonomik de
ğ
i
ş
kenler arasında uzun d
ö
nemli anlamlı bir ili
ş
ki bulunmaktadır.
Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde
Finansal Oranların Rol
ü
Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol
ü
❖ Çalışmanın Künyesi
:

❖ Aydemir, O., Serdar, Ö. G. E. L., & Demirtaş, G. (2012). Hisse senetleri
fi
yatlarının belirlenmesinde
fi
nansal oranların rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 277-288
.

❖ Çalışmanın Başlığı
:

❖ Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol
ü

❖ Çalışmanın Amacı
:

❖ Finansal oranların hisse senedi getirisini belirlemedeki rol
ü
ndeki etkis
i

❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri
:

❖ 1990-2009 - IMK
B

❖ Çalışmanın Yöntemi
:

❖ Panel veri yöntemi kullanılarak En K
ü
ç
ü
k Kareler (OLS – Ordinary Least Squares) Modeli, Rassal Etkiler (RE – Random 282 Effects) Modeli ve Sabit Etkiler (FE – Fixed Effects) Modeli
olmak
ü
zere
ü
ç
farklı tahmin y
ö
ntemleri kullanılmı
ş
tır.
Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol
ü
❖ Çalışmanın Değişkenleri
:

❖ Çalışmanın Bulgular
ı

❖ Ampirik sonu
ç
lar k
â
rlılık ve likidite oranlarının hisse senedi getirileri
ü
zerinde pozitif bir etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır
.

❖ Çalışmanın Sonucu
:

❖ Finansal oranların hisse senedi getirisini belirlemedeki rol
ü
n
ü
n d
ü
ş
ü
k oldu
ğ
u s
ö
ylenebilir.
Hisse Senedi Fiyatları ve
Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki
Eşbütünleşme ve Nedensellik
Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki
Eşbütünleşme ve Nedensellik
❖ Çalışmanın Künyesi
:

❖ Yilmaz, Ö., Güngör, B., & Kaya, V. (2006). HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK
.

❖ Çalışmanın Başlığı
:

❖ Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedenselli
k

❖ Çalışmanın Amacı
:

❖ Hisse senedi
fi
yatları ile bazı makro ekonomik de
ğ
i
ş
kenler arasında bir ili
ş
ki olup olmadı
ğ
ını tespit etmektir
.

❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri
:

❖ 1990: 01–2003: 12 -
İ
stanbul Menkul Kıymetler Borsas
ı

❖ Çalışmanın Yöntemi
:

❖ En k
ü
ç
ü
k kareler tahmin y
ö
ntemi, Johansen-Juselius e
ş
b
ü
t
ü
nle
ş
me testi, Granger Nedensellik testi ve VEC modeli
Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve
Nedensellik
❖ Çalışmanın Değişkenleri
:

❖ T
ü
ketici
fi
yat endeksi, para arzı, faiz oranı, d
ö
viz kuru, dı
ş
ticaret dengesi ve sanayi
ü
retim endeks
i

❖ Çalışmanın Bulgular
ı

❖ Hisse senedi
fi
yatları ile para arzı ve d
ö
viz kuru de
ğ
i
ş
kenleri arasında kar
ş
ılıklı bir nedensellik vardır. Hisse senedi
fi
yatları ile t
ü
ketici
fi
yat
indeksi ve faiz oranı de
ğ
i
ş
kenleri arasında ise tek y
ö
nl
ü
ve bu iki de
ğ
i
ş
kenin hisse senedi
fi
yatlarının nedeni oldu
ğ
u
ş
eklinde bir Granger
Nedensellik ili
ş
kisi bulunmu
ş
tur. Di
ğ
er iki makro ekonomik de
ğ
i
ş
ken olan dı
ş
ticaret dengesi ve sanayi
ü
retim endeksi ile hisse senedi
fi
yatları arasında herhangi bir nedensellik ili
ş
kisi bulunamamı
ş
tır
.

❖ Çalışmanın Sonucu
:

❖ Hisse senedi
fi
yatı ile makro ekonomik de
ğ
i
ş
kenlerden bazıları arasında uzun d
ö
nemli bir ili
ş
kinin var oldu
ğ
unu g
ö
stermi
ş
tir.
Döviz Kuru ve
Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik
İlişkisi
Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi
❖ Çalışmanın Künyesi
:

❖ Ayvaz, Ö. (2006). Döviz kuru ve hisse senetleri
fi
yatları arasındaki nedensellik ilişkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-14
.

❖ Çalışmanın Başlığı
:

❖ Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkis
i

❖ Çalışmanın Amacı
:

❖ T
ü
rkiye’de hisse senetleri piyasası ve d
ö
viz kuru arasındaki ili
ş
kiyi açıklamak
.

❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri
:

❖ 1991 2004 - Türkiy
e

❖ Çalışmanın Yöntemi
:

❖ Granger’ın nedensellik tanımına dayanan Hsiao (1981) Testi
Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi
❖ Çalışmanın Değişkenleri
:

❖ D
ö
viz kuru,
İ
stanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal 100 endeksi ve Sekt
ö
r Bazında Hisse Senetleri Endeksler
i

❖ Çalışmanın Bulgular
ı

❖ D
ö
viz kuru ile ulusal 100 endeksi, d
ö
viz kuru ile mali sekt
ö
r endeksi ve d
ö
viz kuru ile sanayi sekt
ö
r endeksi arasında uzun d
ö
nemli istikrarlı
bir ili
ş
ki oldu
ğ
u tespit edilmi
ş
tir
.

❖ Çalışmanın Sonucu
:

❖ D
ö
viz kuru ile hisse senetleri
fi
yat endeksleri arasında iki y
ö
nl
ü
nedensellik oldu
ğ
unu g
ö
stermi
ş
tir.
Petrol Fiyatının
Hisse Senedi Piyasası
Ü
zerindeki Etkisi
Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası
Ü
zerindeki Etkisi
❖ Çalışmanın Künyesi
:

❖ İşcan, E. (2010). Petrol
fi
yatının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi. Maliye Dergisi, 158, 607-617
.

❖ Çalışmanın Başlığı
:

❖ Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası
Ü
zerindeki Etkis
i

❖ Çalışmanın Amacı
:

❖ Enerji
fi
yatlarının
ö
nemli bir belirleyicisi olan petrol
fi
yatının
ü
lkemiz hisse senedi piyasaları
ü
zerine olan etkisini ara
ş
tırmaktır
.

❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri
:

❖ 03 Aralık 2001 – 31 Aralık 2009 d
ö
nemi - Türkiy
e

❖ Çalışmanın Yöntemi
:

❖ Nedensellik Yöntemi
Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası
Ü
zerindeki Etkisi
❖ Çalışmanın Değişkenleri
:

❖
İ
stanbul Menkul Kıymetler Borsası
İ
MKB100 endeksi g
ü
nl
ü
k veriler
i

❖ Çalışmanın Bulgular
ı

❖ Uzun d
ö
nemli ili
ş
kinin bulunmaması sonucunda VAR temelli Granger nedensellik testi uygulandı
ğ
ında her iki y
ö
nde de nedenselli
ğ
in
bulunmadı
ğ
ını g
ö
rmekteyiz. E
ş
b
ü
t
ü
nle
ş
me analizinden elde edilen sonu
ç
lar Kaneko ve Lee (1995:290-307), Huang, Masulis ve Stoll
(1996:1-27) ve Papapetrou (2001:511-532) tarafından elde edilen sonu
ç
lara paralellik g
ö
stermektedir
.

❖ Çalışmanın Sonucu
:

❖ Petrol
fi
yatları ile hisse senedi
fi
yatları arasında herhangi bir ili
ş
ki bulunmamaktadır.
-Sunay Akın
“Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil,
 

hissi senetleridir.”
Hazırlayan: Özkan Gözütok
ozkann.com
Teşekkürler.
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Nevin Özer
Stratejik Finansal Yönetim

More Related Content

Featured

How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
SocialHRCamp
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 

Featured (20)

How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
How to Leverage AI to Boost Employee Wellness - Lydia Di Francesco - SocialHR...
 
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 

Hisse Senedi Nedir? Hisse Senedi Nereden Alınır? Hisse Senedi Literatür Taraması

 • 1. Hazırlayan: Özkan Gözütok ozkann.com Hisse Senedi Doç. Dr. Öğr. Üyesi Nevin Özer Stratejik Finansal Yönetim
 • 3. “Ben yatırım dünyasında daha yeniyim” ❖ Bu sunumda neler öğreneceksin ? ❖ Hisse senedi nedir ? ❖ Hisse senedi nasıl ortaya çıkar ? ❖ Yatırım türleri nelerdir ? ❖ Hisse senetleri yatırımcılarına ne gibi haklar sağlar ? ❖ Hisse senedi nereden alınır ? ❖ Hisse senetleri ile ilgili bilinmesi gerekenler!
 • 4. En kısa haliyle: Hisse senedi nedir? ❖ Hisse senedi şirketlerin ortaklarına paylarını ve ortaklıklarını belgelemek için verdikleri kıymetli evraklara verilen isimdir. ❖ Hisse senetleri aynı zamanda bir mülkiyeti ya da ortaklığı temsil eder.
 • 5. Peki, bir hisse senedi nasıl ortaya çıkar? ❖ Hisse senetlerinin ortaya çıkabilmesi için bir şirketin sadece kurulmuş olması yeterlidir. ❖ ❖ Öte yandan bir şirketin hisse senedini alabilmek için, ilgili şirketin “halka arz” olması gerekir. Bu yüzden her şirketin hisse senedini alamayız.
 • 6. Yatırım Türleri Nelerdir? ❖ Kısa Vadeli Yatırım Kısa vadede hisse alıp satmak çok riskli ve çok efor gerektiren bir işlemdir. Ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar çok hata yaparsınız. Boşuna her işlemde komisyon ödersiniz . ❖ Uzun Vadeli Yatırım Uzun vadeli yatırım her zaman için daha garantili bir işlemdir. Uzun vadeli yapılan işlemlerden uzun vadede mutlaka kazanacaktır. ❖ Uzun vadeli düşünenler COVID döneminde kaybetmemiş eğer iyi şirketler seçildiyle uzun vadede kazanç bile sağlayabilmişlerdir.
 • 7. Yatırım Türleri ❖ Temettü Yatırımı Kar payı dağılımı yapan genelde tercihlemeye sağlanan şirketlere olan yatırımlardır. Son 1 yılda yüksek oranda kar veren şirketleri değil son 10 yılda her yıl kar dağılımı yapan şirketleri seçmek önemlidir. “Noldu benim temettü?”
 • 8. Bir şirketin yıllardır faaliyet göstermesi her zaman bunun senin için iyi bir yatırım olduğunu göstermez.
 • 9. Aslında Şöyle düşünebiliriz: ❖ Gündelik yaşantımızın içerisinde neredeyse onlarca markanın ürün ve hizmetini kullanıyor yani “tüketiyoruz.” İşte hisse senetleri, ürünlerini severek kullandığımız bu markaların sadece tüketiminde değil, üretiminde de rol almamızı sağlıyor . ❖ Sabah kahvemizi Starbucks’tan alırken kasada ödeme yapmak kadar kolay bir şekilde Starbucks hisselerine yatırım yapabiliriz. ❖ Ya da Instagram’da story paylaşmak kadar kolay bir şekilde Facebook (Meta) hissesi de alabiliriz.
 • 10. Hisse senetleri yatırımcılarına ne gibi haklar sağlar? ❖ Yatırım yaptığın şirket, eğer yıllık gelirinin bir bölümünü kâr payı yani temettü olarak dağıtma kararı alırsa, bu temettüden almaya hak kazanırsın . ❖ Eğer ilgili şirket, genel kurulunda yatırımcılarına oy kullanma hakkı veriyorsa, elinde hisse senedin olduğu için sen de ortaklardan sayılırsın ve şirketin genel kurullarında oy kullanabilirsin. Örnek olarak, Apple her sene ocak ayında düzenlediği yıllık hissedar toplantılarında yatırımcılarına oy kullanma hakkı sunar.
 • 11. Hisse Senedi Nereden Alınır? ❖ Aracı kurum (Oyak Yatırım, Midas, Osmanlı Yatırım vb.) ve bankaların mobil uygulamalarından (Akbank, İş Bankası, Halkbank vb.) alım satım emirleri vermek artık saniyeler içinde gerçekleşebiliyor.
 • 12. Hisse Senetleri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler! ❖ Hisse senedi yatırımı için minimum ya da maksimum bir sınır yoktur . ❖ Borsaya başlamadan önce mutlaka iyi bir araştırma yapmalı en azından borsa geçen terim ve tanımlar hakkında okur yazar olmalısınız . ❖ Hiç bilmediğiniz bir sektör yerine; hakim olduğunuz veya mutlaka fi kriniz olan sektörlere ait hisseleri seçmelisiniz . ❖ Hisse senetleri rahatlıkla nakde çevrilebilir; yani likit bir enstrümandır.
 • 15. Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik De ğ i ş kenlerin Etkile ş imi ❖ Çalışmanın Künyesi : ❖ Özer, A., Kaya, A., & Özer, N. (2011). Hisse senedi fi yatları ile makroekonomik değişkenlerin etkileşimi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(1), 163-182 . ❖ Çalışmanın Başlığı : ❖ Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik De ğ i ş kenlerin Etkile ş im i ❖ Çalışmanın Amacı : ❖ İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik de ğ i ş kenler arasında bir ili ş ki olup olmadı ğ ını tespit etmektir . ❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri : ❖ Çalışma 1996:01–2009:12 d ö nemi T ü rkiye Ekonomisi Veriler i ❖ Çalışmanın Yöntemi : ❖ En K ü ç ü k Kareler Tahmin Y ö ntemi, Johansen-Juselius E ş b ü t ü nle ş me Testi, Granger Nedensellik Testi ve VEC modelleri uygulanmı ş tır.
 • 16. Hisse Senedi Fiyatları ile Makroekonomik De ğ i ş kenlerin Etkile ş imi ❖ Çalışmanın Değişkenleri : ❖ Ba ğ ımlı de ğ i ş ken olarak İ MKB-100 Endeksi, ba ğ ımsız de ğ i ş kenler olarak da Faiz Oranı, Para Arzı, Dı ş Ticaret Dengesi, Sanayi Ü retim Endeksi, Altın Fiyatları, D ö viz Kuru ve T ü ketici Fiyat Endeksi kullanılmı ş tır . ❖ Çalışmanın Bulgular ı ❖ Elde edilen bulgular ü lkeden ü lkeye farklılık g ö sterdi ğ i gibi, aynı ü lkede yapılan farklı ç alı ş malarda da farklı sonu ç lara ula ş ılmı ş tır . ❖ Çalışmanın Sonucu : ❖ Hisse senedi fi yatı ile bazı makro ekonomik de ğ i ş kenler arasında uzun d ö nemli anlamlı bir ili ş ki bulunmaktadır.
 • 17. Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol ü
 • 18. Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol ü ❖ Çalışmanın Künyesi : ❖ Aydemir, O., Serdar, Ö. G. E. L., & Demirtaş, G. (2012). Hisse senetleri fi yatlarının belirlenmesinde fi nansal oranların rolü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 19(2), 277-288 . ❖ Çalışmanın Başlığı : ❖ Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol ü ❖ Çalışmanın Amacı : ❖ Finansal oranların hisse senedi getirisini belirlemedeki rol ü ndeki etkis i ❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri : ❖ 1990-2009 - IMK B ❖ Çalışmanın Yöntemi : ❖ Panel veri yöntemi kullanılarak En K ü ç ü k Kareler (OLS – Ordinary Least Squares) Modeli, Rassal Etkiler (RE – Random 282 Effects) Modeli ve Sabit Etkiler (FE – Fixed Effects) Modeli olmak ü zere ü ç farklı tahmin y ö ntemleri kullanılmı ş tır.
 • 19. Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rol ü ❖ Çalışmanın Değişkenleri : ❖ Çalışmanın Bulgular ı ❖ Ampirik sonu ç lar k â rlılık ve likidite oranlarının hisse senedi getirileri ü zerinde pozitif bir etkiye sahip olduklarını ortaya koymaktadır . ❖ Çalışmanın Sonucu : ❖ Finansal oranların hisse senedi getirisini belirlemedeki rol ü n ü n d ü ş ü k oldu ğ u s ö ylenebilir.
 • 20. Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik
 • 21. Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik ❖ Çalışmanın Künyesi : ❖ Yilmaz, Ö., Güngör, B., & Kaya, V. (2006). HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK . ❖ Çalışmanın Başlığı : ❖ Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedenselli k ❖ Çalışmanın Amacı : ❖ Hisse senedi fi yatları ile bazı makro ekonomik de ğ i ş kenler arasında bir ili ş ki olup olmadı ğ ını tespit etmektir . ❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri : ❖ 1990: 01–2003: 12 - İ stanbul Menkul Kıymetler Borsas ı ❖ Çalışmanın Yöntemi : ❖ En k ü ç ü k kareler tahmin y ö ntemi, Johansen-Juselius e ş b ü t ü nle ş me testi, Granger Nedensellik testi ve VEC modeli
 • 22. Hisse Senedi Fiyatları ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik ❖ Çalışmanın Değişkenleri : ❖ T ü ketici fi yat endeksi, para arzı, faiz oranı, d ö viz kuru, dı ş ticaret dengesi ve sanayi ü retim endeks i ❖ Çalışmanın Bulgular ı ❖ Hisse senedi fi yatları ile para arzı ve d ö viz kuru de ğ i ş kenleri arasında kar ş ılıklı bir nedensellik vardır. Hisse senedi fi yatları ile t ü ketici fi yat indeksi ve faiz oranı de ğ i ş kenleri arasında ise tek y ö nl ü ve bu iki de ğ i ş kenin hisse senedi fi yatlarının nedeni oldu ğ u ş eklinde bir Granger Nedensellik ili ş kisi bulunmu ş tur. Di ğ er iki makro ekonomik de ğ i ş ken olan dı ş ticaret dengesi ve sanayi ü retim endeksi ile hisse senedi fi yatları arasında herhangi bir nedensellik ili ş kisi bulunamamı ş tır . ❖ Çalışmanın Sonucu : ❖ Hisse senedi fi yatı ile makro ekonomik de ğ i ş kenlerden bazıları arasında uzun d ö nemli bir ili ş kinin var oldu ğ unu g ö stermi ş tir.
 • 23. Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi
 • 24. Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi ❖ Çalışmanın Künyesi : ❖ Ayvaz, Ö. (2006). Döviz kuru ve hisse senetleri fi yatları arasındaki nedensellik ilişkisi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 1-14 . ❖ Çalışmanın Başlığı : ❖ Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkis i ❖ Çalışmanın Amacı : ❖ T ü rkiye’de hisse senetleri piyasası ve d ö viz kuru arasındaki ili ş kiyi açıklamak . ❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri : ❖ 1991 2004 - Türkiy e ❖ Çalışmanın Yöntemi : ❖ Granger’ın nedensellik tanımına dayanan Hsiao (1981) Testi
 • 25. Döviz Kuru ve Hisse Senetleri Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi ❖ Çalışmanın Değişkenleri : ❖ D ö viz kuru, İ stanbul Menkul Kıymetler Borsası ulusal 100 endeksi ve Sekt ö r Bazında Hisse Senetleri Endeksler i ❖ Çalışmanın Bulgular ı ❖ D ö viz kuru ile ulusal 100 endeksi, d ö viz kuru ile mali sekt ö r endeksi ve d ö viz kuru ile sanayi sekt ö r endeksi arasında uzun d ö nemli istikrarlı bir ili ş ki oldu ğ u tespit edilmi ş tir . ❖ Çalışmanın Sonucu : ❖ D ö viz kuru ile hisse senetleri fi yat endeksleri arasında iki y ö nl ü nedensellik oldu ğ unu g ö stermi ş tir.
 • 26. Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Ü zerindeki Etkisi
 • 27. Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Ü zerindeki Etkisi ❖ Çalışmanın Künyesi : ❖ İşcan, E. (2010). Petrol fi yatının hisse senedi piyasası üzerindeki etkisi. Maliye Dergisi, 158, 607-617 . ❖ Çalışmanın Başlığı : ❖ Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Ü zerindeki Etkis i ❖ Çalışmanın Amacı : ❖ Enerji fi yatlarının ö nemli bir belirleyicisi olan petrol fi yatının ü lkemiz hisse senedi piyasaları ü zerine olan etkisini ara ş tırmaktır . ❖ Çalışmanın Tarihi ve Yeri : ❖ 03 Aralık 2001 – 31 Aralık 2009 d ö nemi - Türkiy e ❖ Çalışmanın Yöntemi : ❖ Nedensellik Yöntemi
 • 28. Petrol Fiyatının Hisse Senedi Piyasası Ü zerindeki Etkisi ❖ Çalışmanın Değişkenleri : ❖ İ stanbul Menkul Kıymetler Borsası İ MKB100 endeksi g ü nl ü k veriler i ❖ Çalışmanın Bulgular ı ❖ Uzun d ö nemli ili ş kinin bulunmaması sonucunda VAR temelli Granger nedensellik testi uygulandı ğ ında her iki y ö nde de nedenselli ğ in bulunmadı ğ ını g ö rmekteyiz. E ş b ü t ü nle ş me analizinden elde edilen sonu ç lar Kaneko ve Lee (1995:290-307), Huang, Masulis ve Stoll (1996:1-27) ve Papapetrou (2001:511-532) tarafından elde edilen sonu ç lara paralellik g ö stermektedir . ❖ Çalışmanın Sonucu : ❖ Petrol fi yatları ile hisse senedi fi yatları arasında herhangi bir ili ş ki bulunmamaktadır.
 • 29. -Sunay Akın “Bir milletin zenginliği hisse senetleri değil, hissi senetleridir.”
 • 30. Hazırlayan: Özkan Gözütok ozkann.com Teşekkürler. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Nevin Özer Stratejik Finansal Yönetim