SlideShare a Scribd company logo
BADYET SA PAGTUTURO
ARALING ASYANO
Kasanayan Bilang ng Araw ng Pagtuturo
I. UNANG MARKAHAN - Heograpiya ng Asya
A. Katangiang Pisikal ng Asya
1. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano
2. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya,
Kanlurang Asya, at Hilaga/ Gitnang Asya
3.Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at
“vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands)
4. Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya
5. Nakakagawa ng pangkalahatang profile ng heograpiya ng Asya
B. Mga Likas na Yaman ng Asya
6. Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya
7. Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at
ngayon sa larangan ng:
7.1 Agrikultura
7.2 Ekonomiya
7.3 Pananahanan
7.4 Kultura
8. Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon
C. Yamang Tao
9. Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
1
2
6
2
1
3
3
3
1
10. Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang
panahon batay sa:
9.1 dami ng tao
9.2 komposisyon ayon sa gulang,
9.3 inaasahang haba ng buhay,
9.4 kasarian,
9.5 bilis ng paglaki ng populasyon,
9.6 uri ng hanapbuhay,
9.7 bilang ng may hanapbuhay,
9.8 kita ng bawat tao,
9.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at
9.10 migrasyon
11. Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya
12. Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano
2
2
1
Kabuuan 27
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa: Markahan:
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa
paghahating –heograpiko: Silangang Asya,
Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang
Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya
AP7HAS-Ia 1.1
Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa
paghahating –heograpiko: Silangang Asya,
Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang
Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya
AP7HAS-Ia 1.1
Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo
sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya,
Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang
Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya
AP7HAS-Ia 1.1
II. NILALAMAN A. Katangiang Pisikal ng Asya
Konsepto ng Asya Kontinente ng Asya Mga Rehiyon ng Asya
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 24-33 Manwal ng Guro Ph. 34-40 Manwal ng Guro Ph. 36-37
2. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang Mag-aaral
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba
Ph. 11-14
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba
Ph. 16-17
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba
Ph. 16-18
3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 2-5.
Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing
House
Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 6-9.
Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing
House
4. Karagdagang Kagamitan mula
sa portal ng Learning Resources
o ibang website
www.youtube.com http://www.youytube.com/watch?feature=pl
ayer_embedded&v=x-LFOkGfyZM
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Mapa ng daigdig, mapa ng Asya , metacards,
mga larawan
Mapa ng daigdig, mapa ng Asya , metacards, TV Mapa ng daigdig, mapa ng Asya , metacards,
TV
III. PAMAMARAAN
Balitaan Paglalahad ng balita sa larangan ng mga Pagpapakita ng isang editorial cartoon tungkol Pagpapakita ng mga larawan na may
sumusunod:
 Pulitika
 Panahon
 Sports
sa napapanahong isyu. kaugnayan sa mga mahahalagang kaganapan
sa loob at labas ng bansa.
A. Balik – Aral Lunsaran: Decoding Letters behind the
numbers. Maaaring magbigay ng ilang kaugnay
na tanong.
___ ___ ___ ___
1 19 25 1
Dugtungan
Ang Asya ay ________________________
Pagsunud-sunurin!
Ayusin ang mga kontinente ng daigdig ayon
sa mga sukat nito.
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Loop A Word AP7Modyul Ph. 11
Mula sa krossalita ay subukang hanapin, sa
anumang direksyon, ang salita na tinutukoy sa
bawat bilang. Bilugan ang salita at pagkatapos
ay isulat ito sa patlang ng bawat aytem.
7 Continents
Pagpapaawit ng Continent Song o Do You
Know the Continents.
Asya : Like! – Likas na Katangian at Ekolohiya
AP7Modyul Ph. 15
Panoorin ang video ng Physical Geography
of Asia at magtala ng mahahalagang
impormasyon tungkol sa katangiang pisikal
ng Asya.
C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa
sa Bagong Aralin
Pgbibigay kahulugan sa mga nahanap na salita
mula sa naunang gawain
Kalupaang Sakop ng mga Kontinente
AP7Modyul Ph. 17
Pagsusuri sa pie graph na nagppakita ng
kalupaang sakop ng mga kontinente sa daigdig.
Bumuo ng pagpapaliwanag tungkol sa lawak at
hugis ng mga kalupaang nakalatag dito.
Paghahating Hegrapiko ng Asya
AP7Modyul Ph. 18
Pagsusuri sa mapa ng Asya.
Tukuyin kung sa ilang rehiyon nahahati ang
kontinente batay sa direksyon/lokasyon ng
mga bansang makikita dito.
D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto
at bagong kasanayan #1
Pagbuo ng Konsepto AP7Modyul Ph. 12
Bumuo ng isang konsepto tungkol sa
kahalagahan ng kapaligiran sa tao sa
pamamagitan ng pagsama-sama ng 5 o higit
pang salita (mula sa unang gawain) at isulat ang
mabubuong konsepto sa loob ng Oval Callout
Let’s Trace It
Gamit ang manipis na bond paper/tracing
paper ay itrace ang kabuuang sakop ng bawat
kontinente at isulat sa loob kung anong
kontinente ito.
Magpangkatan Tayo
AP7Modyul Ph. 16,18
Hahatiin ang klase sa 5 pangkat. Ilalahad ng
bawat pangkat ang mga bansa na kabilang sa
mga sumusunod na rehiyon
 Hilagang Asya
 Silangang Asya
 Timog Silangang Asya
 Kanlurang Asya
 Timog Asya
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at bagong kasanayan #2
Pasyalan Natin! AP7Modyul Ph. 12-13
Nasa larawan ang mga lugar na ating
lalakbayin at sa kahon sa ibaba nito ay isusulat
mo ang iyong sagot sa nakatalang katanungan
hinggil sa larawan. Tukuyin mo rin ang bansang
kinaroroonan nito sa pamamagitan ng
paglalagay ng linyang mag-uugnay sa larawan
at sa bansang kinabibilangan
nito.
F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo
sa Formative Assessment)
Pamprosesong Tanong
1. Suriin ang bawat larawan. Paano
nagkakatulad ang mga ito? Ilan ditto ang
anyong lupa at ang anyong tubig?
2. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na aktuwal
na mapasyalan ang isa sa mga ito, ano ang
iyong pipiliin? Bakit?
3. Pare-pareho kaya ang likas na kapaligiran sa
iba-ibang panig ng Asya? Paano mo ito
mapapatunayan?
4. Masasabi m ba ang mga anyo ng kalikasang
ito ay gumanap at patuloy na gumaganap ng
mahalagang papel sa pamumuhay ng mga
taong naninirahan sa mga bansang ito?
Pangatwiranan ang sagot.
Pamprosesong Tanong
1. Ilarawan ang kontinente bilang anyong lupa.
2. Anu-ano ang katangian ng Asya
3. Paano natutukoy ang lokasyon at
kinaroroonan ng isang kontinente o ng isang
bansa?
Rubriks sa Pag-uulat
Mga Gabay na Tanong
1. Anu-ano ang mga rehiyon sa Asya?
2. Naging mahalaga ba ang papel na
ginampanan ng mga heograpo sa paghahati
sa mga teritoryo mula sa mga kontinente
tungo sa mga rehiyon? Bakit? Magbigay ng
halimbawa.
3. Maliban sa katangiang pisikal anu-ano pa
ang mga salik na isinaalang-alang sa
paghahati ng mga teritoryo sa Asya?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Sa anu-anong mga kaganapan o mga bagay a sa
kasalukuyan nakikilala ang Asya?
Anu-anong kabutihan ang naidudulot ng
pagkakaroon ng malawak na lupain?
Ang Pilipinas ay nahahati rin sa mga rehiyon,
anong kabutihan ang naging dulot nito?
H. Paglalahat ng aralin Bakit mahalagang pag-aralan ang Asya? Paano mailalawarawan ang Asya bilang isang
kontinente?
Paano isinagawa ang paghahating panrehiyon
ng Asya?
I. Pagtataya ng aralin Gumawa ng pahayag ukol sa naunang kaalaman
tungkol sa kontinente ng Asya, sa pisikal na
katangian nito, at ang naging pag-ayon ng tao
rito sa pamamagitan ng Cloud Call Out
Sanggunian : AP7Modyul Ph. 14
Maikling Pagsusulit
1. Ano ang tawag sa malaking dibisyon ng lupain
sa daigdig?
2. Sa ilang dibisyon nahahati ang lupain ng
daigdig
3. Ito ang pinaka maliit na kontinente sa daigdig
4. Ilang bahagi ng lupain ng daigdig ang sakop ng
kontinente ng Asya?
5. Anong kontinente ang nahahati sa hilaga at
timog na bahagi?
Maikling Pagsusulit
1.-3 Ang Asya ay nahahati sa heograpikal at
kultural na sona, anu-anong aspeto ang
isinaalang-alang sa paghahating ito?
4. Ang Timog Asya ay nahahati sa mga
bansang Muslim at at Himalayan anong
aspeto ang pinagbatayan ng paghahating ito?
5.Bakit binansagang Farther India at Little
China ang Timog Silangang Asya?
J. Takdang aralin Basahin ang teksto tungkol sa Pinagmulan ng
Asya at sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1.Ipaliwanag ang pinagmulan ng salitang “Asya”
ayon sa
a. Greek
b. Aegean
2. Ang katagang “Asya” ba ay bunga ng
pananaw na Eurocentric? Patunayan.
Sanggunian : Asya Pag-usbong ng kabihasnan,
Pahina 12-13
Kasunduan
Magdala ng mapa ng Asya.
Gumawa ng talahanayan ng mga bansa na
kabilang sa bawat rehiyon sa Asya.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
B. Nakatulong ba ang remedial?
C. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
D. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
E. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na
tulong ng aking punongguro at
superbisor?
F. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa: Markahan:
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang
Asyano.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalarawan ang mga katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya
katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,
klima at “vegetation cover” (tundra, taiga,
grasslands, desert, tropical forest, mountain
lands) AP7HAS-Ia 1.2
Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang
pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng
kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at
“vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands,
desert, tropical forest, mountain lands)
AP7HAS-Ia 1.2
Nailalarawan ang mga katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya
katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,
klima at “vegetation cover” (tundra, taiga,
grasslands, deser t, tropical forest, mountain
lands) AP7HAS-Ia 1.2
II. NILALAMAN Katangiang Pisikal ng Asya
Lokasyon ng Asya Topograpiya Mga Vegetation Cover ng Asya
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro, Ph. 36-37 Manwal ng Guro, Ph. 42-47 Manwal ng Guro, Ph. 48-52
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang-
Mag-aaral
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Pahina 16
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Pahina 19-22
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Pahina 22-24
3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 5-9.
Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing
House
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o ibang
website
www.google.com/images www.google.com/images
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Blangkong mapa ng Asya, cartolina strips, Mapa ng Asya, Laptop /TV, mga larawan,
metacards
Mapa ng Asya, Laptop /TV, mga larawan,
metacards
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pagpapakita ng larawan ng mga lugar o bansa
at ilalahad ang mgahahalagang balitang
naganap dito.
Pagtalakay ng mga balitang may kaugnayan sa
paksa.
Pagpapakita ng ilang salita at iuugnay ito ng
mga mag-aaral sa mga napapanahong balita.
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin
Gamit ang blangkong mapa ng Asya,
isusulat/ididikit ng mga mag-aaral ang mga
bansa ayon sa rehiyong kinabibilangan nito.
Drill
Tukuyin ang tiyak na lokasyon ng mga
sumusunod na bansa gamit ang latitude at
longhitude sa mapa.
1. India
2. Mongolia
3. Iran
4. Pilipnas
5. Kazakhstan
Who at Where na You?
Tukuyin ang anyong lupa /anyong tubig at
kung saang bansa ito matatagpuan
1. Ako ang pinakamatas na bundok sa
daigdig.
2. Isa ako sa mga aktibong bulkan sa Timog
ng Pilipinas.
3. Tinatawag nila akong pinakamalaking
archipelagic state.
4. Ako ay isang lawa ngunit maalat ang aking
tubig ako rin ang pinakamalaking lawa sa
daigdig.
5. Ako naman ang pinaka malalim na lawa sa
Asya.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Treasure Hunt
Subukang makarating sa lugar na kinalalagyan
ng kayamanan gamit ang mga guhit sa tulong
ng mga direksyon. (Hilaga, Silangan, Timog,
Kanluran)
Pagpapakita ng video presentation ng mga
anyong lupa at anyong tubig
Pagpapakita ng powerpoint presentation ng
mga lupain sa ilang piling bansa sa Asya.
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Pagpapakita ng mapa ng daigdig at pag iisa-isa
sa mahahalagang guhit na gagamitin sa
pagtukoy sa lokasyon ng Asya.
Paglalarawan ng mga mag-aaral sa katangian
ng bawat anyong lupa at anyong tubig. Tukuyin
ang katawagan sa bawat isa.
Picture Analysis
Pagbuo ng konsepto ng vegetation cover
gamit ang larawan iba’t-ibang uri ng halaman
na tumutubo sa Asya
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong kasanayan #1
Larawan Ko, Iguhit Mo
Papangkatin ang mga mag-aaral sa 3. Iguguhit
ng bawat pangkat ang mapa ng Asya at
ilalarawan ang mga sumusunod:
Pangkat I - Kinaroronan ng Asya
Pangkat II - Anyo at hugis ng Asya
Pangkat III - Sukat ng Asya
Pangkatang Gawain AP7Modyul Ph. 19-21
Papangkatin ang klase sa 2 pangkat. Susuriin
ng bawat pangkat ang topograpiya ng Asya sa
pamamagitan ng pagtukoy sa mga anyong lupa
at anyong tubig na matatagpuan sa Asya.
Matapos ang pagsusuri, iuulat ito sa harap ng
klase.
Pangkat I – Anyong Lupa
Pangkat II – Anyong Tubig
Magsuri Tayo AP7Modyul Ph. 23
Suriin ang teksto tungkol sa Vegetation Cover
ng Asya sa tulong ng mga larawan.
Ilalahad ang kaibahan ng bawat isa at
tutukuyin kung saang rehiyon o bahagi ng
Asya madalas makikita ang mga uri ng
vegetation cover.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong kasanayan #2
Gamit ang mapa ng daigdig, tutukuyin ng mga
mag-aaral mga karagatan/dagat na nagsisilbing
hangganan ng Asya
Asia’s Vegetation Cover Data Chronicle
AP7Modyul Ph. 24
 Makikita ang isang data chronicle na
nagtataglay ng larawan ng iba’t ibang
vegetation cover. Isulat sa patlang
ang pangalan nito.
 Gamit ang iyong nalikom na mga
impormasyon,isulat sa espasyo sa
ibaba ng larawan ang maikling
paglalarawan tungkol dito.
 Sa bawat kahon sa ibaba ng bawat
seksyon ng data chronicle ay itala ang
mga bansa sa Asya na may ganitong
uri ng behetasyon.
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Rubriks sa Pagguhit
Mga Gabay na Tanong
1. Paano nakatutulong ang mga linya sa
globo/mapa sa paghahanap ng lokasyon sa
mundo?
2. Anu-ano ang mga natural na hangganan ng
kontinente ng Asya?
3. Ihambing ang sukat ng Asya sa iba pang mga
kontinente sa daigdig.
4. Ilang bahagi ng kalupaan ng daigdig ang
kabuuang sukat ng Asya?
Punan ang sumusunod na tsart.
AP7Modyul Ph. 22
Bahagi ng
Kapaligiran
Mga
Oportunidad
Banta o
Panganib
Anyong Lupa
Anyong Tubig
Pamprosesong Tanong
1. Bakit iba-iba ang vegetation cover sa iba’t
ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga dahilan
nito.
2. Sa papaanong paraan na ang vegetation
cover sa isang bansa ay nakaapekto sa
aspetong kultural :
 pamumuhay,
 pananamit,
 kilos,
 paniniwala,
 Kaugalian
ng mga mamamayang naninirahan dito?
Magbigay ng ilang halimbawa.
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Sa kalagayan ng Dasmariñas paano
nakaapekto ang kinaroonan at kaanyuan ng
ating bansa sa pamumuhay ng mga Pilipino?
Anu-anong mga anyong lupa at anyong tubig
ang maipagmamalaki ng inyong baranggay?
Paano ito nakatutulong sa inyong komunidad?
Ilarawan mo ang uri ng vegetation cover
mayroon sa Pilipinas. Paano ito nililinang o
pinakikinabangan ng ating bansa?
H. Paglalahat ng aralin Ano ang kaugnayan ng lokasyon ng Asya sa
pag-unlad ng mga bansang Asyano?
Paano naging bahagi ng paghubog at pag-unlad
ng pamumuhay ng mga Asyano ang mga
anyong lupa at anyong tubig sa Asya?
Ano ang naidudulot sa tao at sa bansa ng
paggamit o paglinang ng mga vegetation
cover?
I. Pagtataya ng aralin Punan ng hinihinging impormasyon ang mga
salungguhit sa bawat bilang.
Ang lokasyon ng Asya ay nasa pagitan ng 10°
______ latitude at 95° _______ latitude at
Gumawa ng sanaysay tungkol sa naging papel
ng mga anyong lupa at anyong tubig sa
pamumuhay ng mga Asyano.
Maikling Pagsusulit
Tukuyin ang vegetation cover ayon sa
katangian ng mga sumusunod na lugar:
1. Siberia na may coniferous forest.
mula ___°__ hanggang ___°__ silangang
______.
2.Myanmar at Thailand na may lupaing
pinagsamang damuhan at kagubatan
3. Mongolia na may damuhang mataas at
malalim ang ugat.
4.Russia at Siberia na kakaunti lamang ang
halaman at walang puno dahil sa lamig
5.Manchuria may damuhang may mababaw
na ugat.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang aralin at remediation
Isa-isahin ang hangganan ng Asya sa Hilaga,
Silangan, Timog at Kanluran. Isulat ang mga
bansa, anyong lupa at anyong tubig na
nakapaligid sa kontinente ng Asya.
Sanggunian : Kabihasnang Asyano Kasaysayan
at Kultura, Pahina 3-5
Magtala ng iba pang mga anyong lupa at
anyong tubig na matatagpuan sa Asya at ilahad
ang kahalagahan nito.
Sanggunian : www.google.com
Ano sa iyong palagay ang pinakamaganda at
angkop na vegetation cover para sa
pamumuhay ng mga tao? Iguhit ito sa isang
bond paper at ilahad kung bakit ito ang iyong
napili.
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong ng
aking punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa: Markahan:
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang
Asyano.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalarawan ang mga katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya
katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,
klima at “vegetation cover” (tundra, taiga,
grasslands, desert, tropical forest, mountain
lands) AP7HAS-Ia 1.2
Nailalarawan ang mga katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya
katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,
klima at “vegetation cover” (tundra, taiga,
grasslands, desert, tropical forest, mountain
lands) AP7HAS-Ia 1.2
Nailalarawan ang mga katangian ng
kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya
katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo,
klima at “vegetation cover” (tundra, taiga,
grasslands, desert, tropical forest, mountain
lands) AP7HAS-Ia 1.2
II. NILALAMAN Katangiang Pisikal ng Asya
Klima sa Asya Kahalagahan ng Monsoon Pacific Ring of Fire
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro, Ph. 53-55 Manwal ng Guro, Ph. 56-58
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 25-26
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph.26
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 27
3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 29-
32.Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal
Publishing House
Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina31-
32.Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal
Publishing House
Kabihasang Asyano Kasaysayan at Kultura,
Pahina 27-29
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o
ibang website
www.google.com/images www.google.com/images www.google.com/images
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pagpapakita ng kalagayan ng panahon mula sa
iba’t-ibang bahagi ng Asya at ihambing ito sa
Pagtalakay sa mga pangunahing balita na may
kaugnayan sa panahon.
Pag-uulat ng mga mag-aaral sa mga
pangunahing balitang kanilang nakalap sa
kasalukuyang panahon sa Pilipinas. radio o telebisyon
A. Balik Aral 4 Pics 1 Word
Sabihin kung anong vegetation cover tinutukoy
ng mga pinagsama-samang larawan .
Pagpapakita ng mga larawan na may
kaugnayan sa iba’t ibang klima sa Asya at
pagtukoy sa kung anong rehiyon ito
nararanasan.
Tukuyin ang monsoon batay sa direksyon ng
hangin na ipinapakita sa larawan.
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng video ni Mang Tani na nag-uulat
tungkol sa panahon.
Pagpapakita ng video ng hagupit ng hanging
habagat na naranasan ng Pilipinas.
Pagpapakita ng mga larawan ng bulkan na
matatagpuan sa iba’t ibang bansa sa Asya.
C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa
sa Bagong Aralin
Pagbibigay kahulugan sa klima gamit ang mga
larawan ng iba’t-ibang panahong nararanasan
sa daigdig.
Tutukuyin ang pinagmulan ng salitang
Monsoon at pagbibigay kahulugan dito gamit
ang larawan ng mga magkasalungat na hangin.
Isa-isahin ang kabutihan ng pagkakaroon ng
mga bulkan sa isang lugar o bansa.
May dulot din ba itong panganib? Patunayan.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto
at bagong kasanayan #1
Ang mga Klima ng Asya
Pagpapakita ng talahanayan ng iba’t ibang uri
at katangian ng klima sa mga rehiyon ng Asya.
Basahin at unawain itong mabuti.
Case Study
Pagsasagawa ng pag-aaral sa kaso ng
pagbabago bago ng direksyon ng hangin sa
mga rehiyon sa Asya.
Mapping Ring of Fire AP7Modyul Ph. 27
Pagpapabasa ng teksto tungkol sa Pacific Ring
of Fire. Matapos basahin ang teksto, gumawa
ng mapa na nagpapakita ng mga hanay ng
bulkan mula sa iba’t ibang bansa sa Asya.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at bagong kasanayan #2
I can Feel It!
Bumuo ng limang pangkat. Ang bawat
pangkat ay magsasagawa ng role play na
nagpapakita ng nararamdaman o nararanasan
ng mga tao sa iba’t-ibang klimang umiiral sa
mga rehiyon sa Asya.
Pangkat I - Hilagang Asya
Pangkat II - Kanlurang Asya
Pangkat III - Timog Asya
Pangkat IV - Silangang asya
Pangkat V - Timog Silangang Asya
Pangkatang Pag-uulat
Papangkatin ang klase sa tatlo. Iuulat ng bawat
pangkat ang implikasyon ng monsoon sa mga
rehiyon sa Asya batay sa mga sumusunod na
aspeto:
Pangkat I - Ekonomiya
Pangakt II - Pamumuhay
Pangkat III - Uganayan
F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo
Formative Assessment)
Rubriks sa Role Play
Mga Gabay na Tanong
1. Anu-ano ang mga elementong nakapaloob sa
klima?
2. Paano nakakaapekto ang mga sumusunod sa
pagkakaroon ng iba’t – inbang klima sa Asya?
 Lokasyon
 Topograpiya
 Vegetation Cover
Rubriks sa Pangkatang Pag-uulat
Mga Gabay na Tanong
1. Ano ang kahulugan ng mosoon?
2. Ano ang monsoon sa Timog Silangang Asya?
Kailan ito nagagaganap?
3. Mahalaga ba ang pagsasalit-salit ng hangin?
Bakit?
Pamprosesong Tanong
1. Anu-anong mga bansa sa Asya ang kabilang
sa Pacific Ring of Fire?
2. Ilarawan ang lokasyon ng mga aktibong
bulkan sa Silangan at Timog Silangang bahagi
ng Asya.
3.Batay sa ipinakikita sa mapa, madalas ba
ang paglindol sa Silangan o sa Timog
Silangang Asya? Paano mo ito nasabi?
4. Ano ang kaugnayan ng pagsabog ng bulkan
sa pagkakaroon ng pisikal na anyo tulad ng
bundok, talampas, ilog at dagat?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Pagpapakita ng video ng kaganapan sa bagyong
Yolanda.
Paano hinaharap ng mga Pilipino ang mga
hamon na dala ng klimang umiiral sa Pilipinas.
Sa kasalukuyan, bakit dapat paghandaan ang
panahon ng pagdating ng hanging habagat?
Anu-anong paghahanda ang dapat gawin
tuwing may banta ng hanging habagat?
Ang Pilipinas ay madalas na nakararanas ng
paglindol, anu-ano ang mga dapat gawin sa
oras magkaroon ng paggalaw ng lupa?
Magpakita ng maikling simulasyon.
H. Paglalahat ng aralin Paano nakaaapekto ang klima sa katangiang
pisikal ng Asya?
Paano nakaapekto ang mosoon sa
pamumuhay ng mga tao sa Asya?
Paano naapektuhan ng pagsabog ng mga
bulkan ang pammumuhay ng mga tao sa
Silangan at Timog Silangang Asya?
I. Pagtataya ng aralin Sagutin
Paano nakaiimpluwensya sa pamumuhay ng tao
ang mga sumusunod na klima:
1. Mahabang taglamig
2. Hindi nakakaranas ng pag-ulan
3. Paiba-ibang panahon
4. Nababalutan ng yelo
5. May tag-araw at tag-ulan
Gamit ang Venn Diagram, itala ang
pagkakatulad at pagkakaiba ng hanging
amihan at hanging habagat.
Gamit ang blangkong mapa tukuyin ang mga
bansa sa Silangan at Timog silangang Asya na
Kabilang sa Pacific Ring of Fire.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang aralin at remediation
Panoorin ang documentary na “Signos” at
sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang Climate Change?
2. Paano nakaaapekto ang Global Warming sa
pagbabago ng klima sa iba’t ibang bahagi ng
daigdig?
3. Paano ka makatutulong sa upang maiwasan
epekto ng climate change?
Sanggunian : www.youtube.com
Kasunduan
Magdala ng mga kagamitan sa pagguhit
 Bond paper
 Lapis
 pangkulay
Magsaliksik tungkol sa paggalaw ng tectonic
plates at itala ang kaugnayan nito sa
pagsabog ng mga bulkan.
Sanggunian : www.google.com
www. youtube.com
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B. m. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa: Markahan:
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang
Asyano.
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran
sa iba’t ibang bahagi ng Asya
AP7HAS-Ia 1.3
Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran
sa iba’t ibang bahagi ng Asya
AP7HAS-Ia 1.3
Nakagagawa ng profile ng heograpiya ng
Asya
AP7HAS-Ia 1.4
II. NILALAMAN Aralin 1 : Katangiang Pisikal ng mga Rehiyon sa Asya
Paksa:Profile ng Asya
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 59-64 Manwal ng Guro Ph. 68-74 Manwal ng Guro Ph. 75
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph.29-30
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 31-33
Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 34-35
3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan.
Pahina 23-30.
Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing
House
Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan.
Pahina 23-30.
Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing
House
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o
ibang website
www.slideshare.com www.google.com/images www.youtube.com
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Mapa ng Asya, Laptop/ TV Cartolina strips Mapa ng Asya, Laptop,/ TVCartolina strips Mapa ng Asya, Laptop, Cartolina strips
III PAMAMARAAN
Balitaan Ayusin ang mga halu-halong salita upang mabuo
ang pangunahing balita.
Pagpapakita ng mga larawan ng tao (pulitiko o
atleta) na laman ng mga pangunahing balita.
Maglahad ng mahahalagang impormasyon.
Pag-uulat ng piling mag-aaral sa mga
pangunahing balita sa loob at labas ng
bansa
A. Balik-Aral Gamit ang concept cluster na may salitang ASYA Pagsagot sa mga katanungang kaugnay ng Crossword Puzzle
sa gitna, isulat sa mga kaugnay linya ang mga
bumubuo sa katangiang pisikal ng Asya.
nakalipas na paksa at pagbibigay kahalagahan
dito.
Piliin ang angkop na salita sa kahon sa
pagbuo ng crossword puzzle
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng powerpoint presentation ng
pamumuhay ng mga tao sa iba’t-ibang rehiyon
sa Asya.
Pinoy Henyo
Tutukuyin ng mag-aaral ang mga rehiyon sa
Asya batay sa paglalarawan ng katangiang
pisikal na taglay ng rehiyong mabubunot.
Pagpapakita ng eco-tourism campaign ng
Pilipinas o ng iba pang bansa sa Asya.
C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa
sa Bagong Aralin
Aalamin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga
mga rehiyon sa Asya batay sa kapaligirang pisikal
na taglay nito.
Pagbuo ng jigsaw puzzle ng mga rehiyon sa
Asya at paglalahad ng ilang impormasyon
tungkol sa katangiang pisikal ng bawat rehiyon
Taglay ang iyong kaalaman sa aralin, ikaw
ay magsasagawa ng komprehensibong
paglalarawan ng mga salik
pangheograpiya ng Asya, ang kaibahan
ng Asya sa iba pang mga kontinente sa
daigdig, at ang kontribusyon ng pisikal
ng kapaligiran sa pagbuo ng kabihasnan
ng mga Asyano.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto
at bagong kasanayan #1
Magsaliksik Tayo! AP7Modyul Ph. 28-30
Bumuo ng ng limang pangkat. Itatakda sa
pangkat ang rehiyon sa pamamagitan ng
palabunutan. Ang rehiyong nabunot ang
bibigyang pokus ng gagawing pagsasaliksik at
paglalahad.
Magsaliksik at mangalap ng datos tungkol sa
katangiang pisikal, ang naging pagtugon ng mga
tao rito at mga isyu at usaping kinaharap ng
rehiyong nabunot.
Paglalahad ng pangkatang pahayag :
 Brainstorming
 Round table discussion
 Lecturette
 Interview
 Role playing
Data information Chart AP7Modyul Ph. 28-30
Ang pangkalahatang data retrieval chart ay
pupunan ng sagot ng bawat pangkat batay sa
kanilang nakalap na mga detalye at
impromasyon.
Proseso ng pagsasakatuparan ng gawain:
a. pupunan ng bawat pangkat ang kolum
batay sa hinihinging impormasyon nito.
b. ipapaliwanag ang katangiang pisikal ng
bawat rehiyon
c. sa pamamagitan ng maikling talakayan at
batay sa mga detalyeng inilagay sa bawat
kolum, sasagutin ng klase ang huling tatlong
item ng data retrieval chart.
 Paghahambing
 Epekto
 Kapakinabangan
Profayl ng Asya AP7Modyul Ph. 31
Gumawa ng pangkalahatang profayl
pangheograpiya ng Asya. Lapatan ito ng
masining na lay-out o gawin sa anumang
malikhaing pamamaraan tulad ng sa
facebook upang maging kaaya-aya ito sa
mga babasa nito. Kung walang
kakayahang gumamit ng computer o
kaya’y hindi available ito, ang profayl ay
maaaring gawin sa short bond at paper
ang album.
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at bagong kasanayan #2
F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo
sa Formative Assessment)
Rubriks sa Pangkatang Gawain Pamprosesong Tanong
1. Maglahad ng paghahambing at pagtutulad sa
Rubriks sa Profayl ng Asya
Paano nakaaapekto ang katangiang pisikal
Mga Gabay na Tanong
1. Paano naiiba ang kapaligirang pisikal ng
Hilagang Asya sa iba pang rehiyon?
2. Paano naaapektuhan ng mga kabundukan at
lubak ang klima sa Asya?
3 Ano ang kahalagahan ng mga disyerto sa
Kanlurang Asya?
4.Paghambingin ang katangiang pisikal ng
mainland at insular Southeast Asia.
katangiang pisikal ng mga rehiyon sa Asya
2. Ano ang bahaging ginagampanan sa
pamumuhay ng mga Asyano ang mga
kabundukan at ilog sa Asya?
3. Paano naaapektuhan ng mga monsoon,
bagyo, at lindol ang iba’t-ibang rehiyon sa
Asya?
ng Asya sa pag-unlad ng kabihasnang
Asyano?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa
kapaligirang pisikal ng inyong barangay?
Bilang mamamayan ng inyong komunidad ano
ang kapakinabangan sa pagkakaroon ng
kaalaman sa katangian ng pisikal ng inyong
lugar?
Ngayong may kaalaman ka na sa
katangiang pisikal ng Asya paano mo ito
maibabahagi sa iba?
H. Paglalahat ng aralin Ang bawat rehiyon sa Asya ay may kani-kaniyang
pisikal na katangiang namumukod sa iba pang
bahagi ng Asya at mundo.
Buuin ang pangungusap:
Natuklasan ko na ang pisikal na katangian ng ng
mga rehiyon sa Asya ay
____________________na nakaimpluwensya
sa pamumuhay at kultura ng mga Asyano sa
pamamagitan ng ______________
_____________________________
Ang 3 mahahalagang aral na aking
natutunan tungkol sa katangiang pisikal ng
Asya ay
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
I. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit
1. Bakit hindi kayang tumubo ng mga matataas
na punong kahoy sa Hiagang Asya?
2.Ano ang dahilan ng pagkatuyo ng mga ilog at
lawa sa Kanlurang Asya?
3. Ano ang katangian ng klima sa Timog Asya?
4. Bakit nasa maliit na bahagi lamang ng Japan
matatagpuan ang populasyon nito?
5.Ano ang katangiang ng mga bansa sa Timog
Silangang Asya tulad ng Pilipinas Japan at
Indonesia?
Salundiwa AP7Modyul Ph. 33
Pagsagot ng mga bahagi ng conceptual map.
Ang kasagutan ay batay sa mga tekstong
binasa at tinalakay, mga isinagawang
pananaliksik, mga nabasa sa pahayagan, narinig
sa radyo o napanood sa tv, maging mula sa
kanilang mga pagbabahaginan.
Sumulat ng reflection journal tungkol sa
katangiang pisikal ng Asya na
pinamagatang “Pagtingin, Pagtanaw at
Pagnilay”. Isulat dito ang iyong mga iniisip
at saloobin upang masukat ang mga
kaalaman tungkol sa aralin.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang aralin at remediation
Gumawa ng poster tungkol sa katangiang pisikal
ng Asya. Ilarawan sa poster ang mga salik na
bumubuo sa kapaligirang pisikal ng Asya. Gawin
ito sa isang short bond paper.
Kasunduan
Magdala ng mga kagamitan sa pagguhit.
Photo Essay AP7Modyul Ph. 35
Gamit ang iyong cellular phone o digital
camera, kuhanan mo ng larawan ang
anumang makikita mo sa paligid na
nagpapakita ng paraan ng paggamit ng tao
sa likas na yaman. Sakaling walang cellular
phone o digital camera, maaari mo ring
iguhit ang mga larawan. Kakailanganin mo
ng tatlong iba’t ibang larawan ngunit
magkakaugnay at nagpapakita ng isang
istorya o tema. Matapos nito’y susulat ka
ng isang sanaysay na iinog sa paksang
“Ano ang kontribusyon ng likas na
kapaligiran sa gawaing pangkabuhayan ng
tao?”
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa: Markahan:
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay:
Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano
C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya
AP7HAS-Ie-1.5
Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya
AP7HAS-Ie-1.5
Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal
at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng
mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng:
7.1 Agrikultura
7.2 Ekonomiya
7.3 Pananahanan
7.4 Kultura
AP7HAS-If-1.6
II. NILALAMAN Aralin 2 – Mga Likas na Yaman ng Asya
Paksa: Ang mga Likas na Yaman ng Asya at Implikasyon nito sa pamumuhay ng mga Asyano
KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
5. Mga Pahina sa Gabay ng
Guro
Manwal ng Guro Ph. 46 -54 Manwal ng Guro Ph. 55 - 56 Manwal ng Guro Ph. 57 -61
6. Mga Pahina sa Kagamitang
Pang Mag-aaral
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 36 - 42
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 40 - 42
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 42 - 45
7. Mga Pahina sa Teksbuk Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 43-44.
Mateo, Balonso, Jose, Camagay, Miranda, Boncan.
Vibal Publishing House
Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan.Pahina 35.
Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong. Vibal
Publishing House
8. Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resources o ibang website
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=ejbkZWzhZcs
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=3MlxOWEYzN0
B. IBA PANG KAGAMITANG
PANTURO
Laptop o TV, graphic organizer,mga larawan
ng likas na yaman,Task Card
Laptop o TV, kahon ng mga tanong, larawan ng mga
produkto sa asya.
Mapa ng Asya, mga larawan ng produkto sa iba’t
ibang rehiyon sa Asya.
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pagpapakita ng mga larawan nasa headlines
ng mga balita at ito ay ipapaliwanag ng mga
Pagpapakita ng ilang salita at iuugnay ito sa
napapanahong balita
Pagpapakita ng guro ng isang napapanahong
editoryal cartoon at ibabalita ito ng mga bata.
bata.
A. Balik – Aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula ng
bagong aralin.
Katangiang Pisikal AP7Modyul ph.36
Magbalik-aral ka sa iyong mga natutuhan
tungkol sa pisikal na katangian ng Asya sa
pamamagitan ng pagsagot sa mga
sumusunod na katanungan:
Mahiwagang Kahon ng katanungan.
Tanong Ko…Bunutin Mo...Sagutin Mo…
1. Anu anong kapakinabangan ng tao mula sa
kapaligiran?
2. Sa paanong paraan niya ito ginamit?
3. Bakit higit na kailangan ang matalinong
paglinang ng mga likas yaman?
Hanapin Mo…Produkto Ko..
Panuto: Gamit ang mapa ng Asya ilagay sa tamang
rehiyon ang mga larawan kung saan matatagpuan ang
mga produktong nalilikha mula sa likas na yaman
na makikita sa Asya. Tukuyin din kung sa anong
bansa sa Asya ito nakararami.
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Kaban ng Yaman Ko, Iguhit Mo AP7Modyul
ph. 37
Sa ibaba ay makikita mo ang hanay ng
larawan ng mga produkto. Isulat mo sa
dakong ibaba nito kung ito’y yamang lupa,
yamang tubig, yamang kagubatan, o yamang
mineral. Sa kahon na may arrow sa tapat
nito ay iguhit mo ang yamang likas na
pinanggalingan ng produktong ipinakikita.
Yaman ng Asya..Kilalanin Mo…
Pagpapanood ng isang Video Clip tungkol sa
iba’t ibang likas na yaman na matatagpuan sa Asya
sa gayon ay mas mapukaw pa ang interes ng mag-
aaral sa paksang kanilang tatalakayin.( magsaliksik
sa You Tube o iba pang website at kung malikhain
ang guro ay maari din siyang maghanda nang ayon
sa kanyang nais)
https://www.youtube.com/watch?v=ejbkZWzhZcs
Pagpapanood ng Documentaryo mula sa Bangladesh.
Saving Water and Overcoming Salinity with
Conservation Agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=3MlxOWEYzN0
Ano ang nais iparating na mensahe ng maikling
dokumentaryo tungkol sa Bangladesh?
Magbigay ng
maikling
paglalarawan sa
pisikal na
katangian ng
Asya.
Paano
naimpluwensiya
han ng
kapaligirang
pisikal ng Asya
ang pamumuhay
ng mga Asyano?
Anu-ano ang
epekto ng
heograpiya at
pisikal na
kapaligiran sa
pag-unlad ng
Asya?
Tanong Mo, Itala Mo AP7Modyul ph. 37
Isulat mo sa loob ng kahon ang mga
katanungang nais mong masagot tungkol sa
mga tatalakaying paksa sa ikalawang aralin
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong
aralin
Pagsusuri ng Larawan sa AP7Modyul Ph.39:
Nakahanay ang iba’t ibang larawan na
nagpapakita ng ugnayan ng tao at ng
kalikasan. Pansinin at Suriin ang bawat isa.
Ano ang iyong napansin sa mga likas na yaman na
iyong nakita sa video?
Bagamat may kakulangan sa ibang likas na yaman ang
bansang Bangladesh, Paano naman nila ito binigyan
ng solusyon?
Ang Aking mga
kata nungan
tungkol sa
likas na yaman
sa Asya
Ang Aking
mga kata
nungan
tungkol sa
mga
Suliraning
pangkapaligi
ran sa Asya.
D. Pagtalakay ng bagong
konsepto at bagong
kasanayan #1
Pamprosesong Tanong AP7Modyul Ph.39
1. Ano-anong uri ng likas na yaman ang
nakikita mo sa larawan? Paano nililinang ng
mga tao ang mga ito?
2. Ano-ano ang mabuti at di-mabuting
naidudulot ng paglinang ng ating
kapaligiran? Sa anong mga pagkakataon ito
nagaganap?
3. Karamihan ba sa ating mga
pangangailangan at kagustuhan ay
tinutugunan ng ating mga likas na yaman?
Patunayan ang sagot.
4. Ano sa tingin mo ang mainam na solusyon
kung paanong matutugunan ng likas na
yaman ng isang bansa ang lumalaking dami
ng populasyon nito gayong ang lupa naman
ay hindi lumalaki?
5. Paanong ang mabuting paggamit ng likas
na yaman ay makakatulong sa pag-unlad ng
kabihasnang Asyano?
Pagpapatuloy ng Gawain:
Ang kabuuang kaalaman ng pangkat ay ibabahagi at
iuulat sa klase gamit ang iba’t ibang teknik sa pag-
uulat. (Ayon sa kagustuhan ng mag-aaral)
Pangkat Isa – Hilagang Asya
Pangkat Dalawa- Timog Asya
Pangkat Tatlo – Silangang Asya
Pangkat Apat – Kanlurang Asya
Pangkat Lima – Timog Silangang Asya
Rubric ( Ayon sa napagkasunduan ng mga mag-
aaral)
Bumuo ng information retrival chart tungkol sa
Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga
Asyano gamit ang mga sumusunod na larangan.
Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano
AGRIKULTURA EKONOMIYA PANAHANAN KULTURA
Pagbabahagi ng kanilang sagot sa Klase.
E. Pagtalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Gawin ang pangkatang gawain na isinasaad
sa Task Card sa AP7 Modyul Ph. 40
Sama-Sama, Tuklasin, Yaman ng Asya.
MGA GABAY SA PAGTUPAD NG GAWAIN
Pamprosesong Tanong (Ibatay ang pagtatanong sa ulat
at organizer na ginawa ng mga mag-aaral)
Halimbawa
Hilagang Asya
1. Ano ang pangunahing yamang mineral ng mga bansa
Pamprosesong Tanong
1. Maituturing bang maunlad ang mga bansang
mayaman sa langis? Bakit?
 Itatakda sa inyo sa pamamagitan ng
palabunutan ang isang rehiyon sa
Asya na bibigyang pokus ng inyong
pananaliksik at paglalahad.
 Magsagawa ng pananaliksik at
mangalap ng mga datos ukol sa likas
na yaman ng rehiyong inyong
nabunot, maging ang pag-angkop,
pakikibagay, at paglinang ng mga
tao rito.Bigyang pansin din ang
implikasyon ng likas na yaman sa
pamumuhay ng mga Asyano sa
aspeto ng agrikultura, ekonomiya,
panahanan, at kultura.
 Magdaos ng bahaginan tungkol sa
mga nakalap na pang-unang
impormasyon mula sa aklat nang sa
gayon bawat kasapi ng pangkat ay
may sapat na kaalaman sa paksa.
(Ang kabuuang kaalaman ng pangkat ay
ibabahagi at iuulat sa klase para sa
talakayan sa susunod na araw.)
sa Asya?
Silangang Asya
1. Paano nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao sa
Silangang Asya ang mga anyong lupa nito?
Kanlurang Asya
1. Mayaman ba sa yamang mineral ang mga bansa
sakanlurang Asya? Patunayan ito.
Timog Asya
1. Patunayan ang lupa ang pinakamahalagang likas
yaman sa India.
Timog Silanagang Asya
1. Ano ang pangunahingyamang mineral sa Pilipinas,
Indonesia at Malaysia?
(Hango sa Teksbuk na Asya: Pag-usbong ng
Kabihasnan. Pahina 43-44.
Mateo, Balonso, Jose, Camagay, Miranda, Boncan.
Vibal Publishing House)
2. Hindi maikakaila na bawat bansa sa Asya ay may
kaulangan o kakapusan sa ibang likas na yaman sa
iyong palagay paano kaya nila ito sinusolusyunan?
F. Paglinang sa kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Mula sa ginawang bahaginan tungkol sa mga
nakalap na pang-unang impormasyon mula
sa aklat paghambingin ang likas na yaman
ng dalawang rehiyon sa Asya sa
pamamagitan ng paggamit ng Venn
Diagram.
REHIYON REHIYON
1 & 2 pagkakaiba
3. Pagkakapareho
Pamprosesong mga Tanong AP7Modyul Ph.43
1. Paghambingin ang likas na yaman ng mula
dalawa hanggang limang rehiyon. Ano ang
mahihinuha mong nagbunsod sa pagkakaroon ng
mga ganitong katangian ng likas na yaman sa Asya?
2. Anu-anong likas na yaman ang sagana sa Asya?
3. Paano ito nakatulong sa pag-unlad ng
pamumuhay sa mga rehiyon nito?
4. Ano ang masasabi mo sa bansang Japan na
bagamat salat sa likas na yaman ay maunlad?
Ipaliwanag kung paano ito nangyari
Now..Let’s Write
Ikaw ay gagawa ng isang sanaysay tungkol sa isa sa
mga sumusunod na paksang may kinalaman sa likas
yaman sa rehiyon ng Asya.AP7MODYUL ph.43
1. Ang langis at petrolyo na nagbunsod sa paglago at
pag-unlad ng ekonomiya ng Kanlurang Asya.
2. Ambag ng mga Yamang Dagat sa Kaunlaran ng
Timog Silangang Asya
3. Ang pag-unlad ng kabuhayan ng Hilagang Asya
dahil sa ginto.
4.Ang paghubog ng agrikultura ang kabuhayan ng
mga tao sa Timog Asya
5.Ang kapakinabangan ng mayamang depositong
mineral at yamang lupa sa pamumuhay ng mga bansa
sa Silangang Asya
1 2
3
Rubric
Organisasyon 5 puntos
Nilalaman 5 puntos
Impact 5 puntos
15puntos
G. Paglalapat ng aralin sa
pang-araw-araw na buhay
Bakit higit na kailangan ang matalinong
paglinang ng ating likas na yaman? Sa
paanong paraan mo ito gagawin sa pang-
araw araw mong gawain?
Bilang mag-aaral sa paanong paraan mo
pinahahalagahan ang mga bagay na nagmula sa
ating likas na Yaman? Magbigay ng haimbawa na
iyong naisagawa na.
Nalaman natin na may ibang bansa sa Asya tulad ng
Pilipinas ay mayroon ding kakulangang sa ibang likas
na yaman. Na nakakaapekto sa pamumuhay ng
Magbigay ng sarili mong solusyon o suhesiyon kung
paano matutugunan ang kakapusang ito.
H. Paglalahat ng Aralin Gaano kahalaga ang mga likas na yaman sa
paghubog ng kabihasnang Asyano?
Paano nakatulong ang likas na yaman sa pag-unlad
ng pamumuhay ng mga Asyano?
Ano ang implikasyon ng yamang likas ng Asya sa
pamumuhay ng mga Asyano?
I. Pagtataya ng Aralin Panuto: Isulat ang titik T kung TAMA ang
ipinahahayag ng pangungusap at M kung
MALI.
1.Upang matugunan ang pangangailangan
ng mga tao sa kasalukuyan at sa hinaharap
higit na kailangan ang matalinong paglinang
ng likas yaman.( T )
2.Hindi nauubos ang likas na yaman ng isang
bansa.( M )
3. Ang mga likas yaman ay nakakatugon sa
pangungunahing pangngailangan ng isang
bansa. ( T )
4. Walang direktang kaugnayan ang likas
yaman na mayroon sa isang bansa sa pag-
unlad nito. ( M )
5.Ang matalinong paggamit at paglinang ng
likas yaman ay makakatulong upang hindi
agad ito maubos at lalo pang maparami.( T )
Larawan Ko… Tukuyin Mo…
Panuto: Tukuyin kung saang rehiyon matatagpuan
ang produktong nalilikha mula sa likas na yaman na
makikita sa Asya.
1. Mga Produktong Petrolyo
(Kanlurang Asya)
2. Mga Niyog (Timog
Silangang Asya)
Panuto: Pagsusuri sa Natutunan
Itiman ang batay sa iyong pagtatasa sa sariling
natutunan kung hindi gaano ang natutunan.
Kung sapat ang
natutunan at
Kung lubos ang iyong natutunan. Maging tapat sa
pagsagot sa gawaing ito.
Isaalang-alang ang mga pamantayan sa
pagmamarka gamit ang rubric sa ibaba.
Mga Kakayahan Natutunan
Nailalarawan ang mga
likas yaman sa Asya.
Natutukoy ang mga
kapakinabangan ng
mga Asyano mula sa
likas yaman nito.
Naipapahayag ang
paghanga sa pagbibigay
3. Caviar (Hilagang Asya)
4. Bigas (Silangang Asya)
5. Trigo (Timog Asya)
solusyon ng mga bansa
sa Asya sa kakulangan
ng likas Yaman nito.
Naihahambing ang likas
yaman ng mga rehiyon
sa Asya
Nasusuri ang
implikasyon ng likas
yaman sa pamumuhay
ng mga Asyano
Hango ang panuto at pormat sa aklat na
Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan.Pahina 35.
Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong. Vibal
Publishing
J. Karagdagang Gawain para
sa takdang-aralin at
remediation
Sagutin ang pamprosesong tanong sa AP7
Modyul ph.43
Bumuo ng Information Retrival Chart tungkol sa
Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng
mga Asyano gamit ang mga sumusunod na
larangan.
Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano
AGRIKULTURA EKONOMIYA PANAHANAN KULTURA
Sanggunian: Asya :Pagkakaisa sa Gitna ng
Pagkakaiba AP7Modyul ph.42
Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod
1.Desertification 6. Deforestration
2.Salinization 7. Siltation
3.Habitat 8. Red Tide
4.Hinterlands 9. Global Climate Change
5.Ecological Balance 10. Ozone Layer
Sanggunian: AP7Modyul Ph.46 - 47
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang
tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari
niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuha ng 80% sa
pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba
pang gawain para sa
remediation
C. Nakatulong ba ang
remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral
na magpapatuloy sa
remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong
ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na
tulong ng aking
punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo
ang aking nadibuho na nais
kong ibahagi sa mga kapwa
guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas: BAITANG 7
Guro: Asignatura: ARALING PANLIPUNAN (ASYA)
Petsa: IKAANIM NA LINGGO Markahan: UNANG MARKAHAN
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay:
Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano
C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapahayag ang kahalagahan ng
pangangalaga sa timbang na kalagayang
ekolohiko ng rehiyon sa Asya.
AP7HAS-Ig-1.7
Naipapahayag ang kahalagahan ng
pangangalaga sa timbang na kalagayang
ekolohiko ng rehiyon sa Asya
AP7HAS-Ig-1.7
Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga
sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon sa
Asya.
AP7HAS-Ig-1.7
II. NILALAMAN Aralin 2 – Mga Likas na Yaman ng Asya
Paksa: Mga Isyu at Suliraning Pangkapaligiran sa Asya at Ang Kahalagahan sa Timbang na kalagayang ekolohiko sa Rehiyon sa Asya
KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 60 -67 Manwal ng Guro Ph. 68 - 72 Manwal ng Guro Ph. 72 -77
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 44 - 47
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 48 - 50
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 51 - 53
3. Mga Pahina sa Teksbuk Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan
Aklat para sa Grade 7. Ph.52.
Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado,
Ong . Vibal Publishing House
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o
ibang website
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=J-
CcLkI_huo
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Speaker ,USB, larawan, graphic organizer TV o Laptop Araling Panlipunan Pangangalaga sa Kapaligiran at
Pagpapanatili ng Timbang na Ekolohikal Modyul
Ph. 23 -24. (Attachement)
De Jesus,Golveque,Pacaigue,Busadre,Bilasano
Educational Resource Corporation
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pagpapakita ng mga larawan na may
kaugnayan sa mga mahahalagang
kaganapan sa loob at labas ng bansa.
Paglalahad ng balita sa larangan ng mga
sumusunod:
 Pulitika
 Panahon
 Sports
Pagpapakita ng ilang salita at iuugnay ito ng mga
mag-aaral sa mga napapanahong balita.
A. Balik – Aral sa nakaraang aralin at/o
pagsisimula ng bagong aralin.
TAMA o MALI
1. Ang langis at petrolyo na nagbunsod sa
paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng
Timog Asya. (Mali- Kanlurang Asya)
2. Nililinang ng tao ang kaniyang kapaligiran
upang matugunan nito ang kanyang mga
pangangailangan. (Tama)
3.Ang tao ay natutong mag-isip ng mga
pamamaraan upang matugunan ang mga
limitadong likas yaman nito. (Tama)
4.Walang direktang ugnayan ang tao at
kapaligiran sa kanyang pag-unlad. (Mali-
Mayroon)
5.Ang uri ng pamumuhay at gawain ng tao
ay nakaangkop sa kaniyang
kapaligiran.(Tama)
Panuto: HAPPY FACE o SAD FACE
Basahin ang pahayag. Iguhit ang masayang
mukha kung nakakabuti itosa mga Asyano at
malungkot na mukha kapag hindi.
1. Nararapat na mapanatili ang
ecological balance hindi lamang sa
Asya kung hind imaging sa buong
daigdig.
2. Ang mga pangangailangan ng mga
lungsod para sa kanilang pagkain,
pangatong at torso para sa
konstruksiyon ay tinutustusan ng
hinterlands na humahantong sa
pagkasaid ng likas yamann nito.
3. Ang paglaki ng populasyon ay
nangangahulugan din ng pagdami ng
basura na nagbubunsod ng polusyon
at kontaminasyon sa hangin, lupa at
tubig
4. Bawat isang Asyano ay dapat na
tumulong sa pagpapanatili ng
Biodiversity sa Asya.
5. Naapektuhan ng mga gawaing
4 Pics 1 Word
Sabihin kung anong suliraning pangkapaligiran sa
Asya ang tinutukoyng mga pinagsama-samang
larawan.
Halimbawa:
_R_ _ NI_ _ _ Y _ _
Urbanisasyon
agricultural at Industriyal ang iba’t
ibang ecosystem sa Asya.
Hango ang ibang tanong at pamamaraan sa
aklat na Araling Asyano Tungo sa
Pagkakakilanlan Aklat para sa Grade 7.
Ph.52. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan,
Mercado, Ong . Vibal Publishing House Vibal
pah.52.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapaawit sa mag-aaral ng Bahay Kubo
1. Tungkol saan ang awitin ng Bahay Kubo?
2. Ipauri sa mga mag-aaral ang mga
halaman sa loob ng bahay kubo.
Pagpapanood ng video clip
MAALAALA Mo KAYA
Isang Liham ni Inang Kalikasan
Ano ang mensahe ang ibig ipahiwatig ng
video?
You Tube
Suliraning Pangkapaligiran sa Asya.
https://www.youtube.com/watch?v=J-
CcLkI_huo
Pagpapanood ng Climate Change in Animation-
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Suri- Teksto AP7Modyul ph.46.
1. Ano ang kahulugan ng Biodiversity?
2. Paano natin maihahalintulad ang
kahulugan ng biodiversity sa awiting bahay
kubo? Ano kaya ang sumisimbolo ng bahay
kubo? mga halaman? Mga gulay na inuri
ayon sa katangian?
Pamprosesong tanong
1. Anu- anong mga suliraning pangkapaligiran
ang ipinakita sa video?
2. Ang mga ito ba ay nararanasan din sa
Asya?
3. Anu- Anong solusyong pangkapaligiran ang
ibinigay ni Inang Kalikasan sa mga tao?
4. Ito rin kaya ang ginawa ng mga Asyano?
Paano binigyang solusyon sa video ang lumalalang
problema sa climate change?
D.Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong kasanayan #1
Upang mapukaw ang interes ng bata at di
lamang basahin ang kahulugan ipalaro ang
HULA LETRA bago ito ipaliwanag ng mag-
aaral. Makakatulong din ang paggamit ng
SSS - Suliranin sa Asya Subuking Solusyunan
Pangkatang Gawain
Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Aalamin
ng mga mag-aaral ang mga suliraning
pangkapaligiran na nararanasan ng Asya sa
Sa pangkatang gawain ito maging malaya ang mga
mag-aaral sa pag-uulat ng kanilang paksa
Ang guro ay magbibigay ng mga Task card at isang
articlena babasahin at iuulat ng mag-aaral tungkol
sa Pangangalagang sa Kapaligiran at pagpapanatili
mga larawan upang higit na maunawaan ng
mag-aaral ang mga terminolohiya.
HALIMBAWA NG HULA LETRA
1._ab_ta_ – Tirahan ng mga hayop at iba
pang mga bagay.
Sagot: Habitat
Mga Terminolohiyang tatalakayin
AP7Modyul Ph.46
1.Desertification 6. Deforestration
2.Salinization 7. Siltation
3.Habitat 8. Red Tide
4.Hinterlands 9. Global Climate Change
5.Ecological Balance 10.Ozone Layer
kasalukuyan matapos ito ay magbibigay
mungkahing solusyon ang bawat pangkat.
Sa pangkatan bigyan ng gagamiting teknik
ang mga mag-aaral sa pagtalakay ng aralin
Pangkat Isa : Pagkasira ng Lupa
(Panel Discussion)
Pangkat Dalawa : Urbanisasyon
( News Reporting )
Pangkat Tatlo : Pagkawala ng Bioderversity
(Puppet Show)
Pangkat Apat : Pagkasira ng Kagubatan –
(Paggawa ng Jingle )
ng Timbang na Ekolohikal (See Attachment)
Araling Panlipunan Pangangalaga sa Kapaligiran at
Pagpapanatili ng Timbang na Ekolohikal Modyul
Ph. 23 -24. (Attachement)
De Jesus,Golveque,Pacaigue,Busadre,Bilasano
Educational Resource Corporation
(Maari idagdag ng mag-aaral ang ilang nasaliksik
nila mula sa internet na ibinigay ng guro sa
kanyang takdang aralin tungkol sa mga
programa,proyekto o batas sa mga paraan ng
Pangangalagang Ekolohikal na ginagawa ng mga
Asyano )
Mga Paraan ng Pangangalagang Ekolohikal
Pangkat 1 - SustainableDevelopment
Pangkat 2 Agenda 21
Pangkat 3 Environmental Accounting
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #2
Basahin at unawain ang conceptual map
AP7Modyul Ph.47
Hayaang ang mga mag-aaral ang magbigay
ng pagpapaliwanag at interpretasyon ng
conceptual map na ito batay sa kanilang
masusing pag-aanalisa.
(Maari ding magkaroon ng kasunduan sa
klase na ang mga mag-aaral ang gumawa ng
sariling rubrics na gagamitin sa pag-uulat)
Rubricks sa Pagmamarka sa mga
Presentasyon
Pamantayan Puntos
Kaayusan ng
Presentasyon
5
Kawastuan ng Sagot 5
Paggamit ng Organizer 5
Kabuuan 15
(Maari ding magkaroon ng kasunduan sa klase na
ang mga mag-aaral ang gumawa ng sariling rubrics
na gagamitin sa pag-uulat)
Rubricks sa Pagmamarka sa mga Presentasyon
Pamantayan Puntos
Kaayusan ng
Presentasyon
5
Kawastuan ng Sagot 5
Paggamit ng Organizer 5
Kabuuan 15
F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa
Formative Assessment)
Magtala ng limang paraan na naghihikayat
na tumulong sa pagpapanatili ng
Biodiversity sa Asya. Bigyang tuon ang
epekto ng malaking populasyon sa kalikasan
na tinalakay sa conceptual map.
Pamprosesong Tanong
1. Sa paanong paraan ang mga suliraning
pangkapaligiran ay nakaapekto sa buhay ng
mga asyano? Magbigay ng halimbawa sa isa
sa mga bansa sa asya na alam mo.
2. Ano ang implikasyon sa Agrikultura at
Ekonomiya ang mga suliraning kinahaharap
ng mga rehiyon sa Asya?
3.Habang tayo ay patungo sa kaunlaran, bakit
nararapat pagtuunan ng pansin ang
kapaligiran?
Pamprosesong tanong:
1. Bakit naging mabilis ang pagkawala ng
Biodiversity sa Asya?
2. Sa paanong paraan makakatulong ang mga
programang inilunsad ng UN para sa pangangalaga
sa kapaligiran?
3. Anu-anong programa o batas na ginawa ng ating
pamahalaan upang maproteksiyunan ang ating
kapaligiran?( kunin ang mga sagot sa mga sinaliksik
ng mga mag-aaral sa takdang aralin na ibinigay ng
guro)
4.Sa iyong palagay naging epektibo ba ang mga
ito?ipaliwanag ang iyong sagot
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Sa anong mga paraan nakikiisa ang mga
organisasyon sa paaralan sa paglutas ng
suliraning pangkapaligiran? Paano ka dito
nakikibahagi?
Sa iyong pang-araw araw na pagdaan sa
inyong barangay, anu-anong suliraning
pangkapaligiran ang iyong napapansin?
May mga solusyong bang ginagawa ang
inyong barangay? Sa paanong paraan ka
makikibahagi sa paglutas ng problema?
Makikita sa taas ang iba’t ibang larawan tungkol sa
paraan ng pangangalaga sa kapaligiran.Alin sa mga
ito ang iyon nang naranasan?Ibahagi sa klase ang
iyong naging karanasan.
H. Paglalahat ng aralin Paano nakakaapekto sa kalikasan ang
paglaki ng populasyon sa mga bansa sa
Asya?
Ano ang mangyayari kung patuloy na hindi
mabibigyang pansin ang dumaraming
suliraning pangkapaligiran sa mga bansa sa
Asya?
Bakit mahalaga na mapanatili ang Timbang na
Ekolohikal (Ecological Balance)?
I.Pagtataya ng aralin Tukuyin:
1. Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga
bagay na may buhay at ng kanyang
kapaligiran
(Ecological Balance)
2. Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyonal
na klima na maaring dulot ng likas na
pagbabago sa daigdig o gawain ng mga tao.
(Global Climate Change)
3.Tirahan ng mga Hayop at iba pang mga
bagay (Habitat)
4. Paglitaw ng mga asin sa ibabaw ng lupa
dahil sa maling proseso ng irigasyon
( Salinization)
5.Pagkaubos o pagkawala ng mga punong
kahoy sa gubat (Deforestration)
Lagyan ng Tsek (/) kung tama at ekis(X) kung
mali ang bawat pahayag
__/_1. Ang deforestration ay
nangangahulugan ng tahasang pagkawasak
ng mga kagubatan.
__/_2. Ang salinization ay nagaganap kapag
mali ang isinagawang proseso ng irigasyon.
_x__3. Walang direktang epekto ang paglaki
ng populasyon sa ekolohikal ng kalagayan ng
kapaligiran sa Asya.
_x__4. Ang kontinente ng Asya ang mayroong
pinakakonting bioderversity sa buong
mundo.
_x__5. Ang overgrazing ay nangyayari kung
ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat sa
laki ng kawan ng hayop.
PANUTO: Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy sa
pangungusap.
1. Dokumento na may layuning isama ang mga
isyung pangkalikasan sa mga pangunahing
patakarang pangkaunlaran.
2. Patakarang isama ang kalikasan sa pagsukat ng
pangekonomiyang pangkaunlaran.
3.Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na
may buhay at ng kanilang kapaligiran
4. Pagpapatuloy na pagunlad sa pamamagitan ng
maingat na paggamit sa yamang likas.
5.Matinding pagbabago-bago ng klima dulot ng
Global warming.
Sustainable Development Agenda 21
Ecological Balance Climate Change
Environmental accounting
J. Karagdagang Gawain para sa takdang
– aralin at remediation
Sagutin at ipaliwanag ang bawat isa
1. Anu-anong mga suliraning
pangkapaligiran ang nararanasan sa Asya?
Ipaliwanag ang bawat isa.
2. Magbigay ng mungkahing solusyon sa
mga nabanggit na problema.
Sanggunian: AP7Modyul- ph.48 - 49
(Magsaliksik sa Internet)
1. Anu – ano ang mga programang inilunsad
ng mga Asyano para sa pagtugon sa
suliraning ekolohikal sa Asya sa kasalukuyan?
2. Ang mga programa bang ito ay naging
epektibo sa paglutas ng mga suliraning
pangkapaligiran sa Asya? Patunayan.
Gumawa ng isang Slogan Poster tungkol sa
Pangangalagang sa Kapaligiran at pagpapanatili ng
Timbang na Ekolohikal.Ilagay ito sa isang short
bond paper.
RUBRIC sa Paggawa ng Poster
Organisasyon – 5puntos
Mensahe - 5 puntos
Pagkamalikhain - 5 puntos
Impak - 5 puntos
Kabuuan - 20 puntos
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo
na nakatulong ng lubos? Paano ito
nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong ng
aking punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong ibahagi
sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas: BAITANG 7
Guro: Asignatura: ARALING PANLIPUNAN ( ASYA)
Petsa: IKAPITONG LINGGO Markahan: UNANG MARKAHAN
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay :
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay :
Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano
C. Kasanayan sa Pagkatuto Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
AP7HAS-Ih1.8
Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
AP7HAS-Ih1.8
Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga
bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at
lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa:
10.1 dami ng tao
10.2 komposisyon ayon sa gulang,
10.3 inaasahang haba ng buhay,
10.4 kasarian,
10.5 bilis ng paglaki ng populasyon
10.6 uri ng hanapbuhay,
10.7 bilang ng may hanapbuhay,
10.8 kita ng bawat tao,
10.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at
10.10 migrasyon
AP7HAS-Ii1.9
Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
AP7HAS-Ih1.8
Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng
mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng
kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang
panahon batay sa:
10.1 dami ng tao
10.2 komposisyon ayon sa gulang,
10.3 inaasahang haba ng buhay,
10.4 kasarian,
10.5 bilis ng paglaki ng populasyon
10.6 uri ng hanapbuhay,
10.7 bilang ng may hanapbuhay,
10.8 kita ng bawat tao,
10.9 bahagdan ng marunong bumasa at
sumulat, at
10.10 migrasyon
AP7HAS-Ii1.9
II. NILALAMAN Aralin – Yaman Tao sa Asya
Paksa: Mga Indikasyon sa Pag-unlad kaugnay ang Yamang Tao
KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph.
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 70 - 72
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 73
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 74 - 77
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o
ibang website
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=0n7Se8IWvUA
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Larawan ng malaki at maliit na pamilya
Mapa ng Asya
Laptop o Tv Task Card ,graph
III. PAMAMARAAN
Balitaan Pagpapakita ng iba’t ibang Ulo ng mga Balita
sa araw na ito at ipapaliwanag ng mga bata
Pagpapakita ng Editorial Cartoon na may kaugnayan
sa balita ngayon
4PICS ONE WORD sa napapanahong balita
A. Balik – Aral sa nakaraang aralin
at /o pagsisimula ng bagong
aralin
Letra Ko! Hulaan Mo!
1. Anong A? Ang dokumento na may
layuning isama ang mga isyung
pangkalikasan sa mga pangunahing
patakarang pangkaunlaran.( Agenda 21)
2.Anong E ? Patakarang isama ang kalikasan
sa pagsukat ng pangekonomiyang
pangkaunlaran. (Environmental accounting)
3.Anong E?Balanseng ugnayan sa pagitan ng
mga bagay na may buhay at ng kanilang
kapaligiran (Ecological Balance)
4.Anong S?Pagpapatuloy na pagunlad sa
pamamagitan ng maingat na paggamit sa
Bakit mahalaga ang yamang tao sa isang bansa? HULA LETRA! ( Maari itong isagawa sa isang
power point0
1.P_p_lasy_n – tumutukoy sa dami ng tao sa
isang lugar/bansa.
2.Gro-_ _ Do_esti_ _roduct) – ay ang
kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa
loob ng isang taon. .
3.Une_plo_m_nt _ate – tumutukoy sa
bahagdan ng populasyong walang
hanapbuhay o pinagkakakitaan.
4.L_terac_ R__ _e – tumutukoy sa bahagdan
ng populasyon na marunong bumasa at
sumulat.
5. Mi_ra_yo_ – pandarayuhan o paglipat ng
yamang likas.( Sustainable Development)
5.Anong C?Matinding pagbabago-bago ng
klima dulot ng global warming(Climate
Change)
lugar o tirahan.
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng larawan ng dalawang
pamilya
Suriin
Nakakaapekto ba ang laki o liit ng pamilya sa
antas ng pamumuhay nito? Bakit?
Naniniwala ka ba ang anak ay yaman ng
pamilya? Bakit?
Magpanood ng isang Video Clip tungkol sa Yaman
Tao mula sa you tube.(Maaring ang guro ay gumawa
ng sarili niyang video clip ayon sa nais)
https://www.youtube.com/watch?v=0n7Se8IWvUA
Ipasuri ang mga talahanayan sa pahina 74 – 75
Tungkol saan ang mga talahanayan?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin
Ilan kayo sa pamilya?
Nakakaapekto ba ang edukasyon sa pag-
unlad ng kabuhayan ng isang
pamilya?Pangatwiranan
Paano mo mailalarawan ang kalagayan
Sa buhay ng iyong pamilya?
Paano nakakaapekto ang populasyon sa ekonomiya
ng isang bansa ayon sa napanood na video?
Anu ano ang Indikasyon ng pag-unlad na may
kinalaman sa Yamang Tao?
D. Pagtalakay ng bagong Konsepto
at bagong kasanayan #1
Think- Pair – Share
Alam mo ba kung ilan na ang kabuuang
populasyon ng Pilipinas? Nakakaapekto ba
ito sa iyo? Natutugunan ban g Pamahalaan
ang mga pangunahing serbisyo para sa mga
Paghawan ng balakid
1.Populasyon
2.Population Growth Rate
3.Life Expectancy
4.GDP (Gross Domestic Product)
5.GDP per capita
6.Unemployment Rate
Magpangkatan Tayo! AP7Modyul ph.73 -77
Pangkat Isa – Populasyon at Population
Growth Rate
Task Card No. 1 – Gamit ang datos ng
populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa
talahanayan , gumawa ng pie graph na
mamamayan? sa iyo bilang kabataan?Bakit?
Itatatala ng mag-aaral ang kasagutan at pipili
sya ng kapareha upang ibahagi ito at sagutin
ang pamprosesong tanong AP7Modyul
ph.79
7.Literacy Rate
8.Migrasyon
Magpangkatan tayo...Sagot Mo... Ipakita Mo...
Panuto: Sa pamamagitan ng Role Play ay ipakita ang
iyong kasagutan.( Bumuo ng tatlong pangkat )
Pamprosesong tanong
1. Sinu-sino ang bumubuo ng yamang tao?
2. Paano nakakatulong ang yamang tao sa pag-unlad
ng bansa?
3. Anu-ano ang mga positibo at negatibong dulot ng
overpopulation?
nagpapakita ng kabuuang populasyon ng mga
rehiyon sa Asya
Pangkat Dalawa - Gulang ng Populasyon ,
Kasarian at Life Expectancy
Task Card No. 2 - Gamit ang datos ng
populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa
talahanayan, gumawa ng bar graph ng gulang
ng populasyon ng limang bansa na may
malaking populasyon at limang bansa na may
maliit na populasyon.
Pangkat 3 -Literacy Rate
Task Card No. 3 Gamit ang datos ng
populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa
talahanayan, gumawa ng tsart na nagpapakita
sampung bansa sa Asya na mataas ang literacy
rate at sampung bansa na may maba-bang
literacy rate.
Pangkat 4 -Migrasyon o Pandarayuhan
Task Card No. 4 Gamit ang datos ng
populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa
talahanayan, gumawa ng picto graph na
nagpapakita ng migrasyon sa mga bansa sa
Asya.
Pangkay 5 - Hanapbuhay at Kaunlaran
Task Card No. 5 – Gamit ang datos sa
talahanayan gumawa ng data retrieval chart
na populasyon at kalalagayan pangkabu-hayan
ng ilang bansa sa Asya.
Bansa Population
Rate
Unemployment
Rate
GDP
E. Pagtalakay ng bagong konsepto
at bagong kasanayan #2
Mapanuri ka ba?
Suriin mo ang mapa ng Asya sa AP7Modyul
pahina 71. Lagyan ng pananda ang mga
bansa sa Asya na alam mo na may malaki at
maliit na populasyon. Maaring gamitin ang
larawan ng tao sa kanang bahagi asul sa
malaking populasyon at pula sa mga
Pamprosesong Tanong AP7Modyul Ph.76 -78
1. Ano ang population growth rate? Bakit
mahalaga na malaman at masuri ito?
2. Ano ang implikasyon ng pagkakaroon ng
batang populasyon? Matandang populasyon?
talahanay blg. 1. Ano ang mas marami lalaki o
babae?
bansang may maliit na populasyon.
Pamprosesong tanong
1. Ano ang mga bansa sa Asya ang may
maliit na populasyon ? malaki?
2. Bakit malaki ang populasyon ng mga
bansang ito? Bakit maliit?
3. May kaugnayan ba ang heograpiya sa
dami ng tao sa isang
lugar/bansa?
4. May kaugnayan ba ang populasyon sa
kaunlaran ng isang bansa /
Bakit?
5. Paano nakaapekto ang yamang tao ng
Asya sa pagbuo at pag-unlad
ng Kabihasnang asyano?
3. May kaugnayan ba ang edukasyon sa antas
ng pag-unlad ng isang bansa? Bakit?
4. Paano nakakaapekto s isang lugar /bansa
ang pandarayuhan?
5. Paano nakakaapekto sa isang bansa mataas
ang unemployment rate nito?
F. Paglinang sa kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
PICTO- ANALYSIS
Patuloy ang pagdami ng bilang ng tao sa
Asya at sa buong daigdig. Suriin mo ang
larawan sa ibaba at sagutan ang mga
pamprosesong tanong sa ibaba.
1. Tungkol saan ang larawan?
2. Batay sa iyong pagsusuri , ano ang
maaring mahinuha
mo tungkol sa larawan?
3. Ano ang katanungan ang nabuo sa iyong
isipan sa
pagsusuri mo sa larawan?
4. Sa iyong palagay, saan maaring makuha
Rubric sa Role Play na ginawa ng mga mag-aaral Rubric sa Pangkatang Gawain
ang kasagutan
sa mga nabuo mong katanungan?
G. Paglalapat ng aralin sa pang-
araw-araw na buhay
Kung ikaw ang tatanungin alin ang nais mo
maliit o malaking pamilya? Ipaliwanag ang
iyong sagot.
Ano ang iyong maaaring gawin upang sa hinaharap
ay maging kabilang ka sa tatawaging Yaman Tao?
Paano makakatulong sa iyo at sa iyong
pamilya ang iyong pagtatapos sa pag-aaral?
H. Paglalahat ng aralin Bakit mahalaga ang yaman tao? Kumpletuhin:
Malaking Suliranin sa Asya ang mabilis na paglaki ng
ng populasyon sapagkat.._______________
Kumpletuhin:
Mahalagang malaman ang iba’t ibang mga
indikasyon sa Pag-unlad na may kaugnayan sa
Yamang Tao upang____________________
I. Pagtataya ng aralin Sagutin ang Anticipation-Reaction Guide sa
pahina 72
Tukuyin
1.Bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa
bawat taon.(Population Rate)
2. Inaasahang haba ng buhay( Life Expectancy)
3. Tumutukoy sa bahagdan ng populasyong walang
hanapbuhay o pinagkakakitaan. (Unemployment)
4. Tumutukoy sa bahagdan ng populasyon na
marunong bumasa at sumulat. (Litteracy Rate)
5. Pandarayuhan o paglipat ng lugar o
tirahan.(Migrasyon)
Muling balikan ang Anticipation –Reaction
Guide sa pahina 72 ng aklat.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang –aralin at remediation
Ibigay ang mga kahulugan ng mga ss na
terminolohiya
1.Populasyon
2.Population Growth Rate
3.Life Expectancy
4.GDP (Gross Domestic Product)
5.GDP per capita
6.Unemployment Rate
Gumawa ng isang Collage nan nagpapakita ng
Mahalagang papel ng yaman tao sa isang bansa.
RUBRIC
Organisasyon ng mga Ideya 5 puntos
Sumulat ng isang maikling Sanaysay na may
pamagat na “Yaman Tao Susi ng Kaunlaran ng
Bansa”
RUBRIC
Organisasyon ng mga Ideya 5 puntos
7.Literacy Rate
8.Migrasyon
Sanggunian.AP7Modyul Ph. 73
Pagkamalikhain 5 puntos
Nilalaman 5 puntos
Kabuuan 15 puntos
Nilalaman 5 puntos
Kabuuan 10 puntos
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano
pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na
maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na
nakakuhang 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng
lubos? Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas: BAITANG 7
Guro: Asignatura: ARALING PANLIPUNAN ( ASYA)
Petsa: IKAWALONG LINGGO Markahan: UNANG MARKAHAN
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay :
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay :
Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano
C. Kasanayan sa Pagkatuto Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
AP7HAS-Ih1.8
Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
AP7HAS-Ih1.8
Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga
bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at
lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa:
10.1 dami ng tao
10.2 komposisyon ayon sa gulang,
10.3 inaasahang haba ng buhay,
10.4 kasarian,
10.5 bilis ng paglaki ng populasyon
10.6 uri ng hanapbuhay,
10.7 bilang ng may hanapbuhay,
10.8 kita ng bawat tao,
10.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at
10.10 migrasyon
AP7HAS-Ii1.9
Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya
AP7HAS-Ih1.8
Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng
mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng
kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang
panahon batay sa:
10.1 dami ng tao
10.2 komposisyon ayon sa gulang,
10.3 inaasahang haba ng buhay,
10.4 kasarian,
10.5 bilis ng paglaki ng populasyon
10.6 uri ng hanapbuhay,
10.7 bilang ng may hanapbuhay,
10.8 kita ng bawat tao,
10.9 bahagdan ng marunong bumasa at
sumulat, at
10.10 migrasyon
AP7HAS-Ii1.9
II. NILALAMAN Aralin 3 – YAMAN Tao sa Asya
Paksa: Paglaki ng Populasyon sa Asya at Ang Pagtugon ng mga Asyano sa Paglutas nito.
KAGAMITANG PANTURO
A. SANGGUNIAN
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph.
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph.78 – 82
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 83 - 85
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 85
3. Mga Pahina sa Teksbuk Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan.Ph
93. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado,
Ong. Vibal Publishing House
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o
ibang website
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=qxhSgtdinGs
https://www.youtube.com/watch?v=SOmdTVAGGks
https://www.youtube.com/watch?v=nzON_TSUkLY
https://www.youtube.com/watch?v=adqcDIqr4FE
http://www.cebujobs.ph/community/wp-
content/uploads/2012/12/negros-
chronicle.jpg
B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Mapa ng Asya ,Puzzle, Laptop o TV
III. PAMAMARAAN
Balitaan Paglalahad ng balita sa larangan ng
Pulitika,Ekonomiya at Panahon
Pagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa
napapanahong isyu.
Pagpapakita ng editorial cartoon tungkol sa
napapanahong balita
A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at /o
pagsisimula ng bagong aralin
Word Puzzle
Hanapin ang mga Indikasyon ng pag-unlad
na may kinalaman sa Yamang Tao
1.M I 2.G R A 4.S Y O N
U E
L X
A
N
3 G D P
5.L I T E R A C Y
Pahalang
1.Pandarayuhan
PROGRAMA SA ASYA … TUKUYIN MO…
Panuto: Tukuying kung kaninong Programa sa mga
bansa sa Asya ang sumusunod at ipaliwanag ang
naging resulta nito.
1.One Child Policy
2.Quality Family 2015
Ano ang mahalagang probisyon ng RH BILL?
3.Kita
5.Antas ng kaalaman
Pababa
2.Edad
4.Kasarian
B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagsusuri sa Mapa ng Asya
Anu- anong bansa sa Asya ang
pinakamalaki? Magbigay ng lima.
Pagpapanood ng RH Bill Infomercial sa You
Tube/Pros at Con
https://www.youtube.com/watch?v=qxhSgtdinGs
https://www.youtube.com/watch?v=SOmdTVAGGks
Suriin ang Editorial Cartoon
NANAY..NANAY .. BAKIT AKO
IPINANGANAK?
C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa
Bagong Aralin
Masasabi mo bang ang malalaking bansa na
iyong tinukoy ay mayroon ding malaking
populasyon? Ipaliwang ang iyong sagot
Sa dalawang ipinakita saan ka sang ayon? Ipaliwang
ang iyong sagot.
Ano ang ipinahihiwatig ng Editoryal
Cartoon?
D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at
paglalahad ng bagong kasanayan #1
PAGSUSURI…PALALIMIN….AP7Modyul
ph.78 -83
Pangkatang Gawain
Pangkat Isa – Pagsusuri ng Kaso –
Populasyon ng India
Pangkat Dalawa – Case Analysis – One Child
Policy
Pangkat Tatlo Case Analysis – Quality Family
2015 ng Indonesia
Pangkat Apat – Article Analysis - Populasyon
ng China ,Lumalaki ng 1.3 Bilyon
Pagpapanood ng isang Documentaryo upang lalo
pang malinawan ang mga mag-aaral sa isyu.(Bilang
paghahanda sa gagawing debate.
 Ulat Pagmulat – RH BILL
 Reportes Notebook RH BILL
https://www.youtube.com/watch?v=nzON_TSUkLY
https://www.youtube.com/watch?v=adqcDIqr4FE
Kung May Katuwiran, Ipaglaban Mo..
Debate
RH BILL
Solusyon ba?
OO Hindi
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong kasanayan #2
Pamprosesong Tanong AP7MODYUL81-83
1. Ano ang hakbang na ginawa ng dalawang
bansa upang matugunan ang suliran ng
paglaki ng populasyon?
Pamprosesong tanong
1. Anu-ano ang mga positibong epekto
2. Ano ang mga dahilan ng paglala sa
suliranin ng paglaki ng populasyon sa
Indonesia
3. Makatwiran ba ang hakbang ng China at
Indonesia na kontrolin ang paglaki ng
Populasyon sa kanilang bansa? Bakit?
nailahad sa Debate?
2. Ano naman ang negatibong epekto
nailahad sa Debate?
3. Alin ang mas matimbang sa iyo?Bakit?
F. Paglinang sa kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Rubric sa Pangkatang Gawain
Presentasyon – 5 puntos
Nilalaman - 5 puntos
Organisasyon - 5 puntos
Kabuuan 15 puntos
Pamprosesong tanong
1. Ano ang RH BILL?
2. Ano ang pangunahing probisyon nito?
3. Paano ito makaapekto sa pamumuhay ng mga
Pilipino?
Rubrics sa Presentasyon ng Debate
PAMANTAYAN BAHAGDAN
Presentasyon (
Naisagawa ng maayos
at tuloy –tuloy na daloy
ng presentasyon )
10 pts
Pagkamalikhain(
Naipakita ang pagiging
malikhain,artistikong
pagsagot
5pts
Nilalaman( Naibigay
ang mahahalagang
detalye sa paksang
pinagtatalunan
5pts
KABUUAN 20pts
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Nakita mo ang negatibong epekto ng
overpopulated Paano ka nakikiisa sa
kampanya ng pamahalaan sa pagkontrol ng
populasyon ng ating bansa?
Makakabuti ba sa iyo bilang kabataan ang
pagpapatupad ng RH BILL? Ipaliwanag ang iyong
Sagot.
Naging madali bas a iyo ang pagpili kung
sang ayon ka o hindi sa RH BILL ? Bakit?
H. Paglalahat ng aralin Sa paanong paraan tinutugunan ng
pamahalaan ang mabilis na paglaki ng
populasyon?
Gumagawa ng iba’t ibang programa ang
pamahalaan upang mabawasan ang sobrang
pagdami ng populasyon na maaring
Kumpletuhin
Ang Rh Bill ay ipinatupad sa Pilipinas sa dahilang
__________________________________.
Kumpletuhin
Pabor ako o Hindi Pabor sa RH BILL
dahil________________
makaapekto sa ekonomiya ng bansa.
I. Pagtataya ng aralin Panuto: Pagsusuri sa Natutunan
Itiman ang batay sa iyong pagtatasa
sa sariling natutunan kung hindi gaano
ang natutunan Kung sapat ang
natutunan at
Kung lubos ang iyong natutunan.Maging
tapat sa pagsagot sa gawaing ito.
Mga Kakayahan Natutunan
Nailalahad ang
katuturan ng
populasyon at
Yamang tao
Natalakay ang ilang
programa ng
pamahalaan sa Asya
sa paglutas ng
paglaki ng
populasyon
Natuklasan ang
ilang balakid sa mga
programa ng
pamahalaan tungkol
sa paglutas ng
overpopulation
REFLECTIVE JOURNAL
Ikaw bilang isang mag-aaral, nakakaapekto ba
sayo ang pagkakaroon ng maliit o malaking pa-
milya? Pangatwiranan
RUBRIC
Organisasyon ng Ideya 5 punto
Malinaw na pagbibigay ng punto – 5 puntos
Nillalaman 5 puntos
Kabuuan 15 puntos
Gumawa ng isang Collage ukol sa iyong
pananaw tungkol sa RHBILL.
Rubric sa Collage
Malinaw na naisalarawan ang pananaw – 5
Angkop ang mga larawang ginamit 5
Kasiningan ng Presentasyon - 5
Kabuuan 15pts
J. Karagdagang gawain para sa
takdang aralin at remediation
Magsasagawa ng pananaliksik tungkol
sa Reproductive Health Bill na ninanais
na maipatupad sa Pilipinas .Ang mga
impormasyon at datos na iyong ma-
kukuha ay magagamit sa susunod na
Humanda sa isang Debate sa klase
Responsible ParentHood and Reproductive Health
Law Solusyon Ba?
1.Ano ang pangkat Etnolingwistiko?
2.Ano ang batayan ng pagpapangkat sa mga
Asyano?
3.Anu- anong pangkat etnolingwistiko sa
gawain Asya ?
Sanggunian:AP7Modyul Ph. 57 -58
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan?
Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang
tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita.
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng
80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong ng
aking punongguro at superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Grade 1 to 12
DAILY LESSON LOG
Paaralan: Antas:
Guro: Asignatura:
Petsa: Markahan:
UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano.
B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay :
Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano
C. Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan
Nilalarawan ang komposisyong etniko ng mga
rehiyon sa Asya
AP7HAS-Ij1.10
Nilalarawan ang komposisyong etniko ng mga
rehiyon sa Asya
AP7HAS-Ij1.10
Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika
sa paghubog ng kultura ng mga Asyano
AP7HAS-Ij1.11
Nilalarawan ang komposisyong etniko ng
mga rehiyon sa Asya
AP7HAS-Ij1.10
Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng
wika sa paghubog ng kultura ng mga
Asyano
AP7HAS-Ij1.11
II. NILALAMAN Aralin 3 – Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya
Paksa: Komposisyon ng Pangkat Etnolingwistiko sa Asya.
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph.
2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang
Mag-aaral
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph.55 - 60
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 58 - 60
ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba,
Ph. 60 - 66
3. Mga Pahina sa Teksbuk
4. Karagdagang Kagamitan mula sa
portal ng Learning Resources o
ibang website
You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=WpOsijtsZXU
B. Iba pang kagamitang Panturo Laptop o TV Mapa ng Asya
III. PAMAMARAAN
Balitaan Paglalahad ng balita sa larangan ng
Pulitika,Ekonomiya at Panahon
Pagpapakita ng mga larawan na may
kaugnayan sa napapanahong isyu.
Pagpapakita ng editorial cartoon tungkol
sa napapanahong balita
A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at
/o pagsisimula ng bagong aralin
Anu- ano ang mga Indikasyon ng pag-unlad na may
kinalaman sa Yamang Tao?
Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na
pangkat etnolingwistiko na nakalagay sa loob
ng kahon
Pangkat Etnolinggwistiko Sa Asya
Indo – Aryan , Sumerian , Sino – Tibetan ,
Austronesian , Ural Altaic
Kanlurang
Asya
Timog
Asya
Timog
Silangang
Asya
Hilagang
Asya
Silangang
Asya
Panuto: Basahin at unawain ang
pangungusap.Isulat ang titik ng tamang
sagot.
1. Isa ang wika sa mga batayan ng
pagpapangkat ng tao sa Asya. Bakit
mahalagarin ang wika sa paghubog ng
kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano?
A. Gamit ito sa pakikipagtalastasan.
B. Nagbubuklod sa mga tao
C. Napapahalagahan ang kanilang kultura
D. Lahat ng nabanggit.
2. May dalawang kategorya ang ginagamit
na wika sa Asya, ang tonal at non tonal
language. Bakit maikakategorya naTonal
Language ang mga wikang Chinese,
Tibetian, Burmese Thai at Vietnamese?
A. Batay sapagkakasulat ng letra
B. Batay sa tono ng pagbigkas
C. Dahil sa Stress ng pagbigkas
D. Dahilan sa mga letrang bumubuo ditto
3. Ang mga Asyano ay nahahati sa iba’t
ibang pangkat batay sa wika at etnisidad
na kinabibilangan. Ano ang tawag sa
pagpapangkat na ito?
A. Etniko C. Katutubo
B. Etnolinggwistiko D. Nomad
4. Ano ang iyong maipapayo upang
mapanatili ang mayamang kultura ng mga
pangkat etnolinggwistiko?
A. Gayahin ang kultura ng mga dayuhan
B. Ilapit ang usapin sa National Historic
Commission for Culture and the Arts
C. Makipamuhay sa mga katutubo
D. Pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa
natatanging kultura ng mga pangkat
etnolinggwistiko.
5 Alin sa mga konklusyon ang
kumakatawan sa pahayag na “Sinasalamin
ng Wika ang kultura ng isang lahi?
A. Ang wika ay may iba- ibang layunin
B. Ang wika ay susi sa pag-unlad ng kultura
at kabuhayan ng tao
C. Iba-iba ang wika ng iba-ibang tao.
D. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang
katangian ng kultura ng isang lahi.
B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapakita ng dalawang batang nag-uus.Tungkol
saan kaya ang kanilang pinag-uusapan?AP7Modyul
Ph.55
Ang guro ay tatawag ng dalawang bata na siyang
magbabasa kung ano ang pinaguusapan ng dalawa
bata.
Pansinin ang mga sinasabi ng mga sumusunod JUMBLED LETTERS
Ayusin ang pinaghalong halong letra upang
malaman kung anong pangkat
etnolingguistiko sa Asya ang tinutukoy
1. lopsnga ng Bhutan
2. libasene ng Indonesia
3. nchuam ng China
4. jikta ng HilagangAsya
5. raba ng kanlurang Asya
Namaste
Marhabaan
Mabuhay!
Annyeong
Haseyo
Ano kaya ang kanilang sinasabi?
Sa anong rehiyon sa Asya kaya kabilang ang
mga nagsasalita?
C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa
bagong aralin
Pamprosesong tanong. AP7Modyul Ph.55
1. Ano ang paksang pinag-uusapan ng dalawang
bata?
2. Ano ang mga pangkat etnolinggwistikong sa
Pilipinas na nabanggit sa usapan?
3. Bukod sa nabanggit ano pa ang mga pangkat
etnolinggwistiko sa bansa?
4. Kabilang ka ba sa isa sa mga pangkat
etnolinggwistiko sa Pilipinas?
5. Ano ang iyong mahihinuha tungkol sa pangkat
etnolinggwistiko sa Pilipinas batay sa pag-uusap ng
dalawang bata?
6. Nakatulong ba ang pangkat etnolinggwistiko sa
pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Pilipino?
Patunayan
Ano ang naging batayan mo upang patukoy
mo kung saan pangkat sila kabilang?
Saan kayang bansa matatagpuan ang mga
ito.Ituro sa mapa ng Asya.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto at
kasanayan sa # 1
Kilala Mo ba Sila?
Pagpapanood sa you tube tungkol sa komposisyon
ng Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya.
https://www.youtube.com/watch?v=WpOsijtsZXU
Pamprosesong mga Tanong
Sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan:
1. Ano ang napansin mo sa katangian at kultura ng
mga Asyano sa larawan? Parepareho ba sila? Bakit?
2. Ano ang pangunahing pagkakakilanlan ng mga
Asyano?
3. Ano ang tawag sa pagpapangkat sa mga Asyano?
4. Ano ang batayan ng pagpapangkat ng mga
Asyano?
3. Bakit magkakaiba ang kultura at wika ng mga
Asyano?
5. Nakakaapekto ba ang pagkakaiba-iba ng kultura
Pagbasa ng Teksto sa AP7Modyul Ph. 57
Pamprosesong Tanong AP7Modyul Ph.59
1. Ano ang dalawang batayan sa pagpapangkat
ng etnolingguwistiko?
2. Kailan sinasabi na ang isang tao ay kabilang
sa isang pangkat etnolinnguwistiko?
3. Ano ang dalawang uri ng wika sa Asya?
Paghambingin at magbigay ng halimbawa.
4. Bakit ang wika ang pangunahing
pagkakakilanlan ng mga pangkat
etnolinggwistiko?
5.Bakit mahalaga ang wika sa paghubog ng
kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano?
Magsuri Tayo
Pangkatang Gawain
Pumili ng isa sa mga pangkat
etnolinggwistiko sa ibaba, pag-aralan ang
kanilang pamumuhay at kultura. Maaari
din idagdag ang nasaliksik mula sa inyong
takdang aralin upang madagdagan pa ang
inyong impormasyon. Iulat sa klase ang
inyong ginawang pagsusuri maari ninyo
itong ipakita sa iba’t ibang malikhaing
paraan.
Pangkat Isa – Ngalops ng Bhutan
Pangkat 2 – Balinese ng Indonesia
at wika ng mga Asyano sa pagbuo at paghubog ng
kabihasnang Asyano?
Pangkat 3 – Manchu ng China
Pangkat4 – Tajik ng Hilagang Asya
Pangkat 5 – Arab sa Kanluran
E. Pagtalakay ng bagong konsepto at
bagong kasanayan#2
Bilang isang Asyano kaya mo bang matukoy ang
mga pangkat etnolinggwistiko sa bawat rehiyon sa
Asya? Suriin ang talaan ng pangkat etnolinggwistiko
sa ibaba at isulat sa pie graph kung saang rehiyon sa
Asya ito kabilang.Gagawin ito sa pamamagitan ng
isang laro kung saan mag uunahan kayo ng iyong
mga kamag-aral na maitala sa pie graph ang mga
pangkat etnolinggwistiko sa bawat rehiyon sa
Asya. Ang may marami maitatala ang magwawagi.
Tama kaya ang iyong kasagutan? Balikan ang
babasahin at tingnan ang iyong kasagutan sa
naunang gawain itama ito kung may maling
konseptong nailagay. Pagkatapos magnilay ka sa
iyong binasa at sagutan mo ang talahanayan sa
ibaba. Humanap ka ng kapareha at ibahagi mo ang
iyong kasagutan.
Pangkat Etnolinggwistiko Sa Asya
Afghan , Ural – Altaic , Halde , Hurri , Eskimo
, Indo – Aryan , Sumerian , Turk, Elamite ,
Pamprosesong Tanong :AP7Modyul ph.65-
66.
1 Batay sa ipinakita ng bawat pangkat,
paano mo ilalarawan ang iba pang
Pangkat etnolinggwistiko sa Asya?
Gawinng mong batayan ang pisikal na
anyo , pananamit , paraan ng pamumuhay
at wika?
2 . May iisa bang pagkakakilanlan ang mga
pangkat etnolinggwistiko sa Asya?
Bakit?
3. Anong mahalagang aspeto ng kultura
ang nagbibigkis sa mga Asyano?
4. Paano nakatulong ang pangkat
etnolinggwistiko sa pagbuo at pag-unlad
ng Kabihasnang Asyano?
Kanlurang Timog
Silangan Hilaga
tIMOG
SILANGAN ASYA
TitIMOGmog
Silangang
Sino – Tibetan , Austronesian , Japanese ,
Javanese , Ainu , Kassite ,, Hatti , Caanite , Arabo ,
Paleosiberian , Lydian , Armenian , Persia
Austro- Asiatic , Kurd , Dravidian , Korean ,
Hittite , Jew ,Kurd ,Dravidian , Korean , Hittite ,
Jew ,
F. Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative Assessment)
Pamprosesong Tanong:
1. Sa anong rehiyon ka maraming naitalang
pangkat etnolinggwistiko?
2. Anong rehiyon naman ang kakaunti?
3. Ano ang implikasyon nito?
4. Naging madali ba para sayo na pangkatin ang
mga etnolinggwistiko batay sa rehiyon kung saan
sila matatagpuan? Bakit?
Ipaliwanag ang kasabihang ito ni Dr. Jose Rizal
at iugnay ito sa paksang ating tinatalakay
tungkol sa kahalagahan ng wika.
“Ang hindi magmahal sa Sariling Wika ay daig
pa sa malansa at mabahong isda.”
RUBRIC
Presentasyon - 5 puntos
Organisasyon - 5 puntos
Nilalaman - 5 puntos
Organizer - 5 puntos
Kabuuan 20 puntos
G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-
araw na buhay
Paano mo maipapakita ang pagpapahalagamo sa
pangkat Etnolingwistiko na iyong kinabibilangan?
Sa paanong paraan mo maipapakita bilang mg-
aaral ang pagpapahalaga mo sa iyong wika?
Sa paanong paraan mo maipagmamalaki
ang pangkat na iyong kinabibilangan?
H. Paglalahat ng Aralin Ano ang kahalagahan ng kabilang ang bawat
rehiyon sa asya sa pangkat etnolingwistiko?
Bakit mahalaga ang wika sa paghubog ng
kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano?
Bakit sinasabing pangunahing batayan ang
wika sa paghubog sa ng kultura ng mga
pangkat etnollwingistiko?
I. Pagtataya ng Aralin Tukuyin kung anong pangkat etnolinguistiko
kabilang ang mga sumusunod
1. Sumerian
2. Korean
3. Dravidian
4. Eskimo
5. Afghan
Ihalayhay
1 -2 Batayan ng pagpapangkat ng
Etnolingwistiko
3 -4.Kategorya ng wika
5 -6.Pagkakakilanlan ng pangkat etniko batay
sa tirahan
7-10.Kahalagahan ng wika
Tukuyin kung anong pangkat
etnolinggwistiko ang inilalarawan
1. Sila ang nagdala ng kulturang Tibetian at
Budismo sa Bhutan.
2. Sila ay naninirahan sa tinatawag na
pocket house.
3. Ang kanilang kultura ay nag-uugat sa
ispiritwalidad, relihiyon tradisyon at sining.
4.Gumagamit sila ng wikang Arabic
5. Masasalamin sa kanilang kultura ang
matibay na samahan ng pamilya sa
pagpapatakbo at pagpapa-unlad ng
kanilang kabuhayan.
J. Karagdagang gawain para sa
takdang- aralin at remediation
Sagutin ang mga sumusunod na tanong
1. Ano ang batayan ng pagpapangkat ng tao
sa Asya?
2. Ano ang dalawang kategorya ng wika?
Ipaliwanag ang pagkakaiba nito.
3. Bakit mahalagaa ang wika?
Sanggunian. AP7Modyul Ph. 57 -58.
Magsaliksik sa mga sumusunod na pangkat
etnolingwistiko sa Asya.
1. Ngalops ng Bhutan
2.Balinese ng Indonesia
3. Manchu ng China
4.Tajik ng Hilagang Asya
5. Arab ng Kanlurang Asya
Sanggunian: AP7Modul Ph. 60 - 65
Pagsulat ng News Article AP7Modyul Ph.69
Ikaw, bilang isang mag –aaral ay inatasang
maging isang news writer ng isang
pahayagan na maglalathala ng isang news
article na tungkol sa mga pangkat
etnolinggwistiko ang kanilang mga
tungkulin at gampanin sa pagbuo at
paghubog ng kabihasnang Asyano.
PAMANTAYAN SA PAGSULAT NG NEWS
ARTICLE
Nilalaman 5 puntos
Organisasyon 5 puntos
Mensahe 5 puntos
Pagkamalikhain 5 puntos
Kapakinabanngan 5 puntos
IV. MGA TALA
V. PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation
C. Nakatulong ba ang remedial?
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation
E. Alin sa mga estratehiyang
pagtuturo na nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyon na tulong
ng aking punongguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa guro?
Attachment para saAralin 2 – LikasnaYaman
Paksa: MgaIsyu at SuliraningPangkapaligiransaAsya at kahalagahansaTimbangnakalagayanekolohikosaAsya
PANGANGALAGA SA KAPALIGIRAN AT PAGPAPANATILI NG TIMBANG NA EKOLOHIKAL
Noon pa mang1972,natukoyna ng United Nations Conference of Human Environmentangposibilidad ng ugnayan ng kalikasan at ngkaunlaran.Mularito,naglitawannaangmgapanawagan ng
isangalternatibongkaunlaransaharap ng lumalakingkrisispangkalikasan.Ganunpaman,nagpatuloy pa rinpagkawasak at pagkasira ng kalikasandahilsamgatradisyonalnapatakarang pang-
ekonomiyanahinditumutugonsamgausapingpangkalikasanhangganghumantongitosanakakaalarmangsitwasyon.
Taong 1987 nangbinuo ng United Nations angPandaigdigangKomisyonsaKalikasan at Kaunlaran para pag-aralan at bigyan ng kaukulangsolusyonangproblema ng kalikasan at
kaunlaran.Binigyangdiin ng Komisyonnadapattumugonangkaunlaransapangangaillangan ng kasalukuyanghenerasyon ,na may pagsasalang - alang din samgapangangailangan ng mgasusunod
pang henerasyon.Itoangkonsepto ng sustainable developmentonaipagpatuloynapag-unlad . Angpanukalangito ay inayunan ng iba’tibangbansanoong 1992 saidinaosna conference on the
Environment o ang Earth Summit ,sa Rio de Janeiro,Brazil .Binalangkas at pinagtibay din sanabanggitnakomprehensiyaangAgenda 21. Isa samgalayunin ng Agenda 21 ay pag-
isahinangmgaisyungpangkalikasansamgapangunahingpatakarangpangkaunlaran.Binigyangkonsiderasyon ng dokumentoangmgaepekto ng mga pang-ekonomiyangaktibidadsakalikasan at
ganoon din angepekto ng pagkawala ng likasnayamandahilsapangekonomiyangproduksiyon.Nasadokumento ring itoangprobisyon kung paanomakakamtam o
susukatinangnaipagpapatuloynapag-unlad.Samadalingsabi,idinidiin ng Agenda 21 nadapatnakasalalay at panagutan ng mgapatakarang pang-
ekonomiyaangmgaidudulotnitongepektosakalikasan.Angganitongmgaideyaangnagluwalsakonsepto ng “environmentalaccounting.”Angkatawagang environmental accounting pinaiklina
Environmental and Natural Resources Resources Accounting (ENRA).Tinatawag din itong “green accounting,” “resource accounting,” o dilikaya’yintergrated economic and environmental
accounting.”Angkonsepto ng environmental accounting ay naglalayongisamaangkalikasansatradisyonalnapagsukat ng kaunlaran pang-ekonomiya ng isangbansa ay sapamamagitan ng mga
macro-economic indicator katulad ng Gross National Product( GNP),Gross Domestic Product (GDP),balance ng kalakaran at iba pa.
Sa pamamagitan ng environmental accounting,nalalamannatinangpisikalnakalagayan ng atinglikasnayaman,dami at kalidadnito. Inaalam ng environmental accounting kung
ilannalangangnatitirangkagubatannatin at anghalaganito. At siyempre pa, dahilngatinitingnanangkalikasanbilangcapital,tinatayanito kung magkanoanghalaga ng mgaito.
Mulasaganitongpagtayamagkakaroon din tayo ng pagtantiya kung ilang pa angpuwedenatingpakinabangan para sakasalukuyanghenerasyon at para sasusunod pang
mgahenerasyon.Angmgadatosnamalilikom ng environmental accounting ay magagamitng mgatagapagplano ng kaunlaranpatinarin ng mgamambabatas ng atingbansa.Sapagpaplano ng pang-
ekonomiyangkaunlaran,malalamannatin kung ano-anonglikasnayamanangdapatisaalang -alang, mga pang- ekomiyangaktibidadnadapatpayabungin.Mgadatospangkalikasanangmgasangkap para
sa environmental accounting. Mahahalagangpundsyonangmgaito para samgapangkalahatangpangkalikasan.Nangangahulugan din itonaang environmental accounting ay magagamitsapaggawa
ng mgabatas at iba pang patakaranupangmakamtamnatinangmaipagpapatuloynapag-unlad.
Dapatnaalagaannatinangatingsistemangekolohikal at panatilihinitobalance .Sistemangekolohikalangtawagsapag-uugnayan ng mga element ng kalikasan,tulad ng halaman,hayop –
kasamaangtao – at maykro- organism nanasakapaligirangpisikal .Kapagnawalaonasiraangisang element ng ekosistem,nagdudulotito ng kapahamakansatao.Sangayonmalakiangpangamba ng
taodahilsapagkasira ng ozone layer nasiyangnaghahadlangsapagpasok ng mapaminsalang ultraviolet rays.
Dapatisaalang-alang ngatingmgamamayan, ng mgapinuno ng bayan at maging ng pamahalaanangpagtataguyodsamgaprogramang may kinalamansapangangalagasaatingkapaligiran at
likasnayaman.
Pinagkuhanan:
Educational Resource Corporation -AralingPanlipunan -PangangalagasaKapaligiran at Pagpapanatili ng TimbangnaEkolohikal – pah. 23 -24

More Related Content

Similar to Grade7-DLL-First-Grading.pdf

IM_AP7Q1W1D2.pptx
IM_AP7Q1W1D2.pptxIM_AP7Q1W1D2.pptx
IM_AP7Q1W1D2.pptx
MaryJoyTolentino8
 
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
Mack943419
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmKim Jhon Simon
 
Araling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docx
Araling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docxAraling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docx
Araling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docx
LouieAndreuValle
 
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
JoeHapz
 
Teaching log for ap 8
Teaching log for ap 8Teaching log for ap 8
Teaching log for ap 8gemma cruz
 
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02Maybeline Sampaguita
 
LEARNING MODULE.pdf
LEARNING MODULE.pdfLEARNING MODULE.pdf
LEARNING MODULE.pdf
SittieAsnileMalaco
 
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02Maria Alleli Garcela
 
Araling Panlipunan Learning Module
Araling Panlipunan Learning ModuleAraling Panlipunan Learning Module
Araling Panlipunan Learning Modulecharlymagne_28
 
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfAP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
JoelDeang2
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)Cloud Strife
 
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
dan_maribao
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
Nico Granada
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Jerzen Espiritu
 
Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1
Juan III Ventenilla
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Cloud Strife
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Riza Florencio
 

Similar to Grade7-DLL-First-Grading.pdf (20)

IM_AP7Q1W1D2.pptx
IM_AP7Q1W1D2.pptxIM_AP7Q1W1D2.pptx
IM_AP7Q1W1D2.pptx
 
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdfIMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
IMs_G7Q1_MELC WEEK 1 DAY 2.pdf
 
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lmGr 8 araling_panlipunan_q1_lm
Gr 8 araling_panlipunan_q1_lm
 
Araling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docx
Araling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docxAraling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docx
Araling Panlipunan Grade 7 Learning Plan.docx
 
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
Araling Panlipunan Grade-7 - Learning Module - Quarter 1 - Module 1
 
Teaching log for ap 8
Teaching log for ap 8Teaching log for ap 8
Teaching log for ap 8
 
week 5.docx
week 5.docxweek 5.docx
week 5.docx
 
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
 
LEARNING MODULE.pdf
LEARNING MODULE.pdfLEARNING MODULE.pdf
LEARNING MODULE.pdf
 
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
Aralingpanlipunantggrade8 130712225059-phpapp02
 
Araling Panlipunan Learning Module
Araling Panlipunan Learning ModuleAraling Panlipunan Learning Module
Araling Panlipunan Learning Module
 
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdfAP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
AP7-First-Quarterly-Test-2022-23 (2).pdf
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156)
 
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
Kasaysayan ng Asya (modyul 1) Araling Panlipunan Grade 8
 
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner ModuleK to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
K to 12 - Grade 8 Araling Palipunan Learner Module
 
Ap module
Ap moduleAp module
Ap module
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
 
Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1Araling Asyano Modyul 1
Araling Asyano Modyul 1
 
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
Gr 8 ap q1 lm (pp. 1 156) as of 5.6.13
 
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
Gr8aralingpanlipunanq1lm 130615182335-phpapp02
 

Grade7-DLL-First-Grading.pdf

 • 1. BADYET SA PAGTUTURO ARALING ASYANO Kasanayan Bilang ng Araw ng Pagtuturo I. UNANG MARKAHAN - Heograpiya ng Asya A. Katangiang Pisikal ng Asya 1. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnang Asyano 2. Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, at Hilaga/ Gitnang Asya 3.Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) 4. Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya 5. Nakakagawa ng pangkalahatang profile ng heograpiya ng Asya B. Mga Likas na Yaman ng Asya 6. Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya 7. Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng: 7.1 Agrikultura 7.2 Ekonomiya 7.3 Pananahanan 7.4 Kultura 8. Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon C. Yamang Tao 9. Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya 1 2 6 2 1 3 3 3 1
 • 2. 10. Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: 9.1 dami ng tao 9.2 komposisyon ayon sa gulang, 9.3 inaasahang haba ng buhay, 9.4 kasarian, 9.5 bilis ng paglaki ng populasyon, 9.6 uri ng hanapbuhay, 9.7 bilang ng may hanapbuhay, 9.8 kita ng bawat tao, 9.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at 9.10 migrasyon 11. Nailalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya 12. Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano 2 2 1 Kabuuan 27
 • 3. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Petsa: Markahan: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya AP7HAS-Ia 1.1 Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya AP7HAS-Ia 1.1 Naipapaliwanag ang konsepto ng Asya tungo sa paghahating –heograpiko: Silangang Asya, Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at Hilaga/ Gitnang Asya AP7HAS-Ia 1.1 II. NILALAMAN A. Katangiang Pisikal ng Asya Konsepto ng Asya Kontinente ng Asya Mga Rehiyon ng Asya KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 24-33 Manwal ng Guro Ph. 34-40 Manwal ng Guro Ph. 36-37 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Ph. 11-14 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Ph. 16-17 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba Ph. 16-18 3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 2-5. Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 6-9. Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.youtube.com http://www.youytube.com/watch?feature=pl ayer_embedded&v=x-LFOkGfyZM B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Mapa ng daigdig, mapa ng Asya , metacards, mga larawan Mapa ng daigdig, mapa ng Asya , metacards, TV Mapa ng daigdig, mapa ng Asya , metacards, TV III. PAMAMARAAN Balitaan Paglalahad ng balita sa larangan ng mga Pagpapakita ng isang editorial cartoon tungkol Pagpapakita ng mga larawan na may
 • 4. sumusunod:  Pulitika  Panahon  Sports sa napapanahong isyu. kaugnayan sa mga mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. A. Balik – Aral Lunsaran: Decoding Letters behind the numbers. Maaaring magbigay ng ilang kaugnay na tanong. ___ ___ ___ ___ 1 19 25 1 Dugtungan Ang Asya ay ________________________ Pagsunud-sunurin! Ayusin ang mga kontinente ng daigdig ayon sa mga sukat nito. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Loop A Word AP7Modyul Ph. 11 Mula sa krossalita ay subukang hanapin, sa anumang direksyon, ang salita na tinutukoy sa bawat bilang. Bilugan ang salita at pagkatapos ay isulat ito sa patlang ng bawat aytem. 7 Continents Pagpapaawit ng Continent Song o Do You Know the Continents. Asya : Like! – Likas na Katangian at Ekolohiya AP7Modyul Ph. 15 Panoorin ang video ng Physical Geography of Asia at magtala ng mahahalagang impormasyon tungkol sa katangiang pisikal ng Asya. C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Pgbibigay kahulugan sa mga nahanap na salita mula sa naunang gawain Kalupaang Sakop ng mga Kontinente AP7Modyul Ph. 17 Pagsusuri sa pie graph na nagppakita ng kalupaang sakop ng mga kontinente sa daigdig. Bumuo ng pagpapaliwanag tungkol sa lawak at hugis ng mga kalupaang nakalatag dito. Paghahating Hegrapiko ng Asya AP7Modyul Ph. 18 Pagsusuri sa mapa ng Asya. Tukuyin kung sa ilang rehiyon nahahati ang kontinente batay sa direksyon/lokasyon ng mga bansang makikita dito. D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at bagong kasanayan #1 Pagbuo ng Konsepto AP7Modyul Ph. 12 Bumuo ng isang konsepto tungkol sa kahalagahan ng kapaligiran sa tao sa pamamagitan ng pagsama-sama ng 5 o higit pang salita (mula sa unang gawain) at isulat ang mabubuong konsepto sa loob ng Oval Callout Let’s Trace It Gamit ang manipis na bond paper/tracing paper ay itrace ang kabuuang sakop ng bawat kontinente at isulat sa loob kung anong kontinente ito. Magpangkatan Tayo AP7Modyul Ph. 16,18 Hahatiin ang klase sa 5 pangkat. Ilalahad ng bawat pangkat ang mga bansa na kabilang sa mga sumusunod na rehiyon  Hilagang Asya  Silangang Asya  Timog Silangang Asya  Kanlurang Asya  Timog Asya E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #2 Pasyalan Natin! AP7Modyul Ph. 12-13 Nasa larawan ang mga lugar na ating lalakbayin at sa kahon sa ibaba nito ay isusulat mo ang iyong sagot sa nakatalang katanungan hinggil sa larawan. Tukuyin mo rin ang bansang kinaroroonan nito sa pamamagitan ng paglalagay ng linyang mag-uugnay sa larawan
 • 5. at sa bansang kinabibilangan nito. F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pamprosesong Tanong 1. Suriin ang bawat larawan. Paano nagkakatulad ang mga ito? Ilan ditto ang anyong lupa at ang anyong tubig? 2. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na aktuwal na mapasyalan ang isa sa mga ito, ano ang iyong pipiliin? Bakit? 3. Pare-pareho kaya ang likas na kapaligiran sa iba-ibang panig ng Asya? Paano mo ito mapapatunayan? 4. Masasabi m ba ang mga anyo ng kalikasang ito ay gumanap at patuloy na gumaganap ng mahalagang papel sa pamumuhay ng mga taong naninirahan sa mga bansang ito? Pangatwiranan ang sagot. Pamprosesong Tanong 1. Ilarawan ang kontinente bilang anyong lupa. 2. Anu-ano ang katangian ng Asya 3. Paano natutukoy ang lokasyon at kinaroroonan ng isang kontinente o ng isang bansa? Rubriks sa Pag-uulat Mga Gabay na Tanong 1. Anu-ano ang mga rehiyon sa Asya? 2. Naging mahalaga ba ang papel na ginampanan ng mga heograpo sa paghahati sa mga teritoryo mula sa mga kontinente tungo sa mga rehiyon? Bakit? Magbigay ng halimbawa. 3. Maliban sa katangiang pisikal anu-ano pa ang mga salik na isinaalang-alang sa paghahati ng mga teritoryo sa Asya? G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Sa anu-anong mga kaganapan o mga bagay a sa kasalukuyan nakikilala ang Asya? Anu-anong kabutihan ang naidudulot ng pagkakaroon ng malawak na lupain? Ang Pilipinas ay nahahati rin sa mga rehiyon, anong kabutihan ang naging dulot nito? H. Paglalahat ng aralin Bakit mahalagang pag-aralan ang Asya? Paano mailalawarawan ang Asya bilang isang kontinente? Paano isinagawa ang paghahating panrehiyon ng Asya? I. Pagtataya ng aralin Gumawa ng pahayag ukol sa naunang kaalaman tungkol sa kontinente ng Asya, sa pisikal na katangian nito, at ang naging pag-ayon ng tao rito sa pamamagitan ng Cloud Call Out Sanggunian : AP7Modyul Ph. 14 Maikling Pagsusulit 1. Ano ang tawag sa malaking dibisyon ng lupain sa daigdig? 2. Sa ilang dibisyon nahahati ang lupain ng daigdig 3. Ito ang pinaka maliit na kontinente sa daigdig 4. Ilang bahagi ng lupain ng daigdig ang sakop ng kontinente ng Asya? 5. Anong kontinente ang nahahati sa hilaga at timog na bahagi? Maikling Pagsusulit 1.-3 Ang Asya ay nahahati sa heograpikal at kultural na sona, anu-anong aspeto ang isinaalang-alang sa paghahating ito? 4. Ang Timog Asya ay nahahati sa mga bansang Muslim at at Himalayan anong aspeto ang pinagbatayan ng paghahating ito? 5.Bakit binansagang Farther India at Little China ang Timog Silangang Asya?
 • 6. J. Takdang aralin Basahin ang teksto tungkol sa Pinagmulan ng Asya at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1.Ipaliwanag ang pinagmulan ng salitang “Asya” ayon sa a. Greek b. Aegean 2. Ang katagang “Asya” ba ay bunga ng pananaw na Eurocentric? Patunayan. Sanggunian : Asya Pag-usbong ng kabihasnan, Pahina 12-13 Kasunduan Magdala ng mapa ng Asya. Gumawa ng talahanayan ng mga bansa na kabilang sa bawat rehiyon sa Asya. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation B. Nakatulong ba ang remedial? C. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation D. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? E. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? F. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 7. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Petsa: Markahan: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-Ia 1.2 Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-Ia 1.2 Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, deser t, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-Ia 1.2 II. NILALAMAN Katangiang Pisikal ng Asya Lokasyon ng Asya Topograpiya Mga Vegetation Cover ng Asya KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro, Ph. 36-37 Manwal ng Guro, Ph. 42-47 Manwal ng Guro, Ph. 48-52 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang- Mag-aaral Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Pahina 16 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Pahina 19-22 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Pahina 22-24 3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 5-9. Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.google.com/images www.google.com/images B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Blangkong mapa ng Asya, cartolina strips, Mapa ng Asya, Laptop /TV, mga larawan, metacards Mapa ng Asya, Laptop /TV, mga larawan, metacards III. PAMAMARAAN
 • 8. Balitaan Pagpapakita ng larawan ng mga lugar o bansa at ilalahad ang mgahahalagang balitang naganap dito. Pagtalakay ng mga balitang may kaugnayan sa paksa. Pagpapakita ng ilang salita at iuugnay ito ng mga mag-aaral sa mga napapanahong balita. A. Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin Gamit ang blangkong mapa ng Asya, isusulat/ididikit ng mga mag-aaral ang mga bansa ayon sa rehiyong kinabibilangan nito. Drill Tukuyin ang tiyak na lokasyon ng mga sumusunod na bansa gamit ang latitude at longhitude sa mapa. 1. India 2. Mongolia 3. Iran 4. Pilipnas 5. Kazakhstan Who at Where na You? Tukuyin ang anyong lupa /anyong tubig at kung saang bansa ito matatagpuan 1. Ako ang pinakamatas na bundok sa daigdig. 2. Isa ako sa mga aktibong bulkan sa Timog ng Pilipinas. 3. Tinatawag nila akong pinakamalaking archipelagic state. 4. Ako ay isang lawa ngunit maalat ang aking tubig ako rin ang pinakamalaking lawa sa daigdig. 5. Ako naman ang pinaka malalim na lawa sa Asya. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Treasure Hunt Subukang makarating sa lugar na kinalalagyan ng kayamanan gamit ang mga guhit sa tulong ng mga direksyon. (Hilaga, Silangan, Timog, Kanluran) Pagpapakita ng video presentation ng mga anyong lupa at anyong tubig Pagpapakita ng powerpoint presentation ng mga lupain sa ilang piling bansa sa Asya. C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pagpapakita ng mapa ng daigdig at pag iisa-isa sa mahahalagang guhit na gagamitin sa pagtukoy sa lokasyon ng Asya. Paglalarawan ng mga mag-aaral sa katangian ng bawat anyong lupa at anyong tubig. Tukuyin ang katawagan sa bawat isa. Picture Analysis Pagbuo ng konsepto ng vegetation cover gamit ang larawan iba’t-ibang uri ng halaman na tumutubo sa Asya D. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Larawan Ko, Iguhit Mo Papangkatin ang mga mag-aaral sa 3. Iguguhit ng bawat pangkat ang mapa ng Asya at ilalarawan ang mga sumusunod: Pangkat I - Kinaroronan ng Asya Pangkat II - Anyo at hugis ng Asya Pangkat III - Sukat ng Asya Pangkatang Gawain AP7Modyul Ph. 19-21 Papangkatin ang klase sa 2 pangkat. Susuriin ng bawat pangkat ang topograpiya ng Asya sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa Asya. Matapos ang pagsusuri, iuulat ito sa harap ng klase. Pangkat I – Anyong Lupa Pangkat II – Anyong Tubig Magsuri Tayo AP7Modyul Ph. 23 Suriin ang teksto tungkol sa Vegetation Cover ng Asya sa tulong ng mga larawan. Ilalahad ang kaibahan ng bawat isa at tutukuyin kung saang rehiyon o bahagi ng Asya madalas makikita ang mga uri ng vegetation cover.
 • 9. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #2 Gamit ang mapa ng daigdig, tutukuyin ng mga mag-aaral mga karagatan/dagat na nagsisilbing hangganan ng Asya Asia’s Vegetation Cover Data Chronicle AP7Modyul Ph. 24  Makikita ang isang data chronicle na nagtataglay ng larawan ng iba’t ibang vegetation cover. Isulat sa patlang ang pangalan nito.  Gamit ang iyong nalikom na mga impormasyon,isulat sa espasyo sa ibaba ng larawan ang maikling paglalarawan tungkol dito.  Sa bawat kahon sa ibaba ng bawat seksyon ng data chronicle ay itala ang mga bansa sa Asya na may ganitong uri ng behetasyon. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Rubriks sa Pagguhit Mga Gabay na Tanong 1. Paano nakatutulong ang mga linya sa globo/mapa sa paghahanap ng lokasyon sa mundo? 2. Anu-ano ang mga natural na hangganan ng kontinente ng Asya? 3. Ihambing ang sukat ng Asya sa iba pang mga kontinente sa daigdig. 4. Ilang bahagi ng kalupaan ng daigdig ang kabuuang sukat ng Asya? Punan ang sumusunod na tsart. AP7Modyul Ph. 22 Bahagi ng Kapaligiran Mga Oportunidad Banta o Panganib Anyong Lupa Anyong Tubig Pamprosesong Tanong 1. Bakit iba-iba ang vegetation cover sa iba’t ibang bahagi ng Asya? Ilahad ang mga dahilan nito. 2. Sa papaanong paraan na ang vegetation cover sa isang bansa ay nakaapekto sa aspetong kultural :  pamumuhay,  pananamit,  kilos,  paniniwala,  Kaugalian ng mga mamamayang naninirahan dito? Magbigay ng ilang halimbawa. G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Sa kalagayan ng Dasmariñas paano nakaapekto ang kinaroonan at kaanyuan ng ating bansa sa pamumuhay ng mga Pilipino? Anu-anong mga anyong lupa at anyong tubig ang maipagmamalaki ng inyong baranggay? Paano ito nakatutulong sa inyong komunidad? Ilarawan mo ang uri ng vegetation cover mayroon sa Pilipinas. Paano ito nililinang o pinakikinabangan ng ating bansa? H. Paglalahat ng aralin Ano ang kaugnayan ng lokasyon ng Asya sa pag-unlad ng mga bansang Asyano? Paano naging bahagi ng paghubog at pag-unlad ng pamumuhay ng mga Asyano ang mga anyong lupa at anyong tubig sa Asya? Ano ang naidudulot sa tao at sa bansa ng paggamit o paglinang ng mga vegetation cover? I. Pagtataya ng aralin Punan ng hinihinging impormasyon ang mga salungguhit sa bawat bilang. Ang lokasyon ng Asya ay nasa pagitan ng 10° ______ latitude at 95° _______ latitude at Gumawa ng sanaysay tungkol sa naging papel ng mga anyong lupa at anyong tubig sa pamumuhay ng mga Asyano. Maikling Pagsusulit Tukuyin ang vegetation cover ayon sa katangian ng mga sumusunod na lugar: 1. Siberia na may coniferous forest.
 • 10. mula ___°__ hanggang ___°__ silangang ______. 2.Myanmar at Thailand na may lupaing pinagsamang damuhan at kagubatan 3. Mongolia na may damuhang mataas at malalim ang ugat. 4.Russia at Siberia na kakaunti lamang ang halaman at walang puno dahil sa lamig 5.Manchuria may damuhang may mababaw na ugat. J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Isa-isahin ang hangganan ng Asya sa Hilaga, Silangan, Timog at Kanluran. Isulat ang mga bansa, anyong lupa at anyong tubig na nakapaligid sa kontinente ng Asya. Sanggunian : Kabihasnang Asyano Kasaysayan at Kultura, Pahina 3-5 Magtala ng iba pang mga anyong lupa at anyong tubig na matatagpuan sa Asya at ilahad ang kahalagahan nito. Sanggunian : www.google.com Ano sa iyong palagay ang pinakamaganda at angkop na vegetation cover para sa pamumuhay ng mga tao? Iguhit ito sa isang bond paper at ilahad kung bakit ito ang iyong napili. IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 11. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Petsa: Markahan: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-Ia 1.2 Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-Ia 1.2 Nailalarawan ang mga katangian ng kapaligirang pisikal sa mga rehiyon ng Asya katulad ng kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, klima at “vegetation cover” (tundra, taiga, grasslands, desert, tropical forest, mountain lands) AP7HAS-Ia 1.2 II. NILALAMAN Katangiang Pisikal ng Asya Klima sa Asya Kahalagahan ng Monsoon Pacific Ring of Fire KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro, Ph. 53-55 Manwal ng Guro, Ph. 56-58 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 25-26 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph.26 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 27 3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 29- 32.Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina31- 32.Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House Kabihasang Asyano Kasaysayan at Kultura, Pahina 27-29 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.google.com/images www.google.com/images www.google.com/images B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO III. PAMAMARAAN Balitaan Pagpapakita ng kalagayan ng panahon mula sa iba’t-ibang bahagi ng Asya at ihambing ito sa Pagtalakay sa mga pangunahing balita na may kaugnayan sa panahon. Pag-uulat ng mga mag-aaral sa mga pangunahing balitang kanilang nakalap sa
 • 12. kasalukuyang panahon sa Pilipinas. radio o telebisyon A. Balik Aral 4 Pics 1 Word Sabihin kung anong vegetation cover tinutukoy ng mga pinagsama-samang larawan . Pagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa iba’t ibang klima sa Asya at pagtukoy sa kung anong rehiyon ito nararanasan. Tukuyin ang monsoon batay sa direksyon ng hangin na ipinapakita sa larawan. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng video ni Mang Tani na nag-uulat tungkol sa panahon. Pagpapakita ng video ng hagupit ng hanging habagat na naranasan ng Pilipinas. Pagpapakita ng mga larawan ng bulkan na matatagpuan sa iba’t ibang bansa sa Asya. C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Pagbibigay kahulugan sa klima gamit ang mga larawan ng iba’t-ibang panahong nararanasan sa daigdig. Tutukuyin ang pinagmulan ng salitang Monsoon at pagbibigay kahulugan dito gamit ang larawan ng mga magkasalungat na hangin. Isa-isahin ang kabutihan ng pagkakaroon ng mga bulkan sa isang lugar o bansa. May dulot din ba itong panganib? Patunayan. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Ang mga Klima ng Asya Pagpapakita ng talahanayan ng iba’t ibang uri at katangian ng klima sa mga rehiyon ng Asya. Basahin at unawain itong mabuti. Case Study Pagsasagawa ng pag-aaral sa kaso ng pagbabago bago ng direksyon ng hangin sa mga rehiyon sa Asya. Mapping Ring of Fire AP7Modyul Ph. 27 Pagpapabasa ng teksto tungkol sa Pacific Ring of Fire. Matapos basahin ang teksto, gumawa ng mapa na nagpapakita ng mga hanay ng bulkan mula sa iba’t ibang bansa sa Asya. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #2 I can Feel It! Bumuo ng limang pangkat. Ang bawat pangkat ay magsasagawa ng role play na nagpapakita ng nararamdaman o nararanasan ng mga tao sa iba’t-ibang klimang umiiral sa mga rehiyon sa Asya. Pangkat I - Hilagang Asya Pangkat II - Kanlurang Asya Pangkat III - Timog Asya Pangkat IV - Silangang asya Pangkat V - Timog Silangang Asya Pangkatang Pag-uulat Papangkatin ang klase sa tatlo. Iuulat ng bawat pangkat ang implikasyon ng monsoon sa mga rehiyon sa Asya batay sa mga sumusunod na aspeto: Pangkat I - Ekonomiya Pangakt II - Pamumuhay Pangkat III - Uganayan F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo Formative Assessment) Rubriks sa Role Play Mga Gabay na Tanong 1. Anu-ano ang mga elementong nakapaloob sa klima? 2. Paano nakakaapekto ang mga sumusunod sa pagkakaroon ng iba’t – inbang klima sa Asya?  Lokasyon  Topograpiya  Vegetation Cover Rubriks sa Pangkatang Pag-uulat Mga Gabay na Tanong 1. Ano ang kahulugan ng mosoon? 2. Ano ang monsoon sa Timog Silangang Asya? Kailan ito nagagaganap? 3. Mahalaga ba ang pagsasalit-salit ng hangin? Bakit? Pamprosesong Tanong 1. Anu-anong mga bansa sa Asya ang kabilang sa Pacific Ring of Fire? 2. Ilarawan ang lokasyon ng mga aktibong bulkan sa Silangan at Timog Silangang bahagi ng Asya. 3.Batay sa ipinakikita sa mapa, madalas ba ang paglindol sa Silangan o sa Timog Silangang Asya? Paano mo ito nasabi?
 • 13. 4. Ano ang kaugnayan ng pagsabog ng bulkan sa pagkakaroon ng pisikal na anyo tulad ng bundok, talampas, ilog at dagat? G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Pagpapakita ng video ng kaganapan sa bagyong Yolanda. Paano hinaharap ng mga Pilipino ang mga hamon na dala ng klimang umiiral sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, bakit dapat paghandaan ang panahon ng pagdating ng hanging habagat? Anu-anong paghahanda ang dapat gawin tuwing may banta ng hanging habagat? Ang Pilipinas ay madalas na nakararanas ng paglindol, anu-ano ang mga dapat gawin sa oras magkaroon ng paggalaw ng lupa? Magpakita ng maikling simulasyon. H. Paglalahat ng aralin Paano nakaaapekto ang klima sa katangiang pisikal ng Asya? Paano nakaapekto ang mosoon sa pamumuhay ng mga tao sa Asya? Paano naapektuhan ng pagsabog ng mga bulkan ang pammumuhay ng mga tao sa Silangan at Timog Silangang Asya? I. Pagtataya ng aralin Sagutin Paano nakaiimpluwensya sa pamumuhay ng tao ang mga sumusunod na klima: 1. Mahabang taglamig 2. Hindi nakakaranas ng pag-ulan 3. Paiba-ibang panahon 4. Nababalutan ng yelo 5. May tag-araw at tag-ulan Gamit ang Venn Diagram, itala ang pagkakatulad at pagkakaiba ng hanging amihan at hanging habagat. Gamit ang blangkong mapa tukuyin ang mga bansa sa Silangan at Timog silangang Asya na Kabilang sa Pacific Ring of Fire. J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Panoorin ang documentary na “Signos” at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang Climate Change? 2. Paano nakaaapekto ang Global Warming sa pagbabago ng klima sa iba’t ibang bahagi ng daigdig? 3. Paano ka makatutulong sa upang maiwasan epekto ng climate change? Sanggunian : www.youtube.com Kasunduan Magdala ng mga kagamitan sa pagguhit  Bond paper  Lapis  pangkulay Magsaliksik tungkol sa paggalaw ng tectonic plates at itala ang kaugnayan nito sa pagsabog ng mga bulkan. Sanggunian : www.google.com www. youtube.com IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. m. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
 • 14. gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 15. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Petsa: Markahan: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. C. Kasanayan sa Pagkatuto Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya AP7HAS-Ia 1.3 Nakapaghahambing ng kalagayan ng kapaligiran sa iba’t ibang bahagi ng Asya AP7HAS-Ia 1.3 Nakagagawa ng profile ng heograpiya ng Asya AP7HAS-Ia 1.4 II. NILALAMAN Aralin 1 : Katangiang Pisikal ng mga Rehiyon sa Asya Paksa:Profile ng Asya KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 59-64 Manwal ng Guro Ph. 68-74 Manwal ng Guro Ph. 75 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph.29-30 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 31-33 Asya: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 34-35 3. Mga Pahina sa Teksbuk Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 23-30. Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House Asya : Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 23-30. Mate,Balonso, Agno,Tadena. Vibal Publishing House 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website www.slideshare.com www.google.com/images www.youtube.com B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Mapa ng Asya, Laptop/ TV Cartolina strips Mapa ng Asya, Laptop,/ TVCartolina strips Mapa ng Asya, Laptop, Cartolina strips III PAMAMARAAN Balitaan Ayusin ang mga halu-halong salita upang mabuo ang pangunahing balita. Pagpapakita ng mga larawan ng tao (pulitiko o atleta) na laman ng mga pangunahing balita. Maglahad ng mahahalagang impormasyon. Pag-uulat ng piling mag-aaral sa mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa A. Balik-Aral Gamit ang concept cluster na may salitang ASYA Pagsagot sa mga katanungang kaugnay ng Crossword Puzzle
 • 16. sa gitna, isulat sa mga kaugnay linya ang mga bumubuo sa katangiang pisikal ng Asya. nakalipas na paksa at pagbibigay kahalagahan dito. Piliin ang angkop na salita sa kahon sa pagbuo ng crossword puzzle B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng powerpoint presentation ng pamumuhay ng mga tao sa iba’t-ibang rehiyon sa Asya. Pinoy Henyo Tutukuyin ng mag-aaral ang mga rehiyon sa Asya batay sa paglalarawan ng katangiang pisikal na taglay ng rehiyong mabubunot. Pagpapakita ng eco-tourism campaign ng Pilipinas o ng iba pang bansa sa Asya. C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Aalamin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga mga rehiyon sa Asya batay sa kapaligirang pisikal na taglay nito. Pagbuo ng jigsaw puzzle ng mga rehiyon sa Asya at paglalahad ng ilang impormasyon tungkol sa katangiang pisikal ng bawat rehiyon Taglay ang iyong kaalaman sa aralin, ikaw ay magsasagawa ng komprehensibong paglalarawan ng mga salik pangheograpiya ng Asya, ang kaibahan ng Asya sa iba pang mga kontinente sa daigdig, at ang kontribusyon ng pisikal ng kapaligiran sa pagbuo ng kabihasnan ng mga Asyano. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Magsaliksik Tayo! AP7Modyul Ph. 28-30 Bumuo ng ng limang pangkat. Itatakda sa pangkat ang rehiyon sa pamamagitan ng palabunutan. Ang rehiyong nabunot ang bibigyang pokus ng gagawing pagsasaliksik at paglalahad. Magsaliksik at mangalap ng datos tungkol sa katangiang pisikal, ang naging pagtugon ng mga tao rito at mga isyu at usaping kinaharap ng rehiyong nabunot. Paglalahad ng pangkatang pahayag :  Brainstorming  Round table discussion  Lecturette  Interview  Role playing Data information Chart AP7Modyul Ph. 28-30 Ang pangkalahatang data retrieval chart ay pupunan ng sagot ng bawat pangkat batay sa kanilang nakalap na mga detalye at impromasyon. Proseso ng pagsasakatuparan ng gawain: a. pupunan ng bawat pangkat ang kolum batay sa hinihinging impormasyon nito. b. ipapaliwanag ang katangiang pisikal ng bawat rehiyon c. sa pamamagitan ng maikling talakayan at batay sa mga detalyeng inilagay sa bawat kolum, sasagutin ng klase ang huling tatlong item ng data retrieval chart.  Paghahambing  Epekto  Kapakinabangan Profayl ng Asya AP7Modyul Ph. 31 Gumawa ng pangkalahatang profayl pangheograpiya ng Asya. Lapatan ito ng masining na lay-out o gawin sa anumang malikhaing pamamaraan tulad ng sa facebook upang maging kaaya-aya ito sa mga babasa nito. Kung walang kakayahang gumamit ng computer o kaya’y hindi available ito, ang profayl ay maaaring gawin sa short bond at paper ang album. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #2 F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Rubriks sa Pangkatang Gawain Pamprosesong Tanong 1. Maglahad ng paghahambing at pagtutulad sa Rubriks sa Profayl ng Asya Paano nakaaapekto ang katangiang pisikal
 • 17. Mga Gabay na Tanong 1. Paano naiiba ang kapaligirang pisikal ng Hilagang Asya sa iba pang rehiyon? 2. Paano naaapektuhan ng mga kabundukan at lubak ang klima sa Asya? 3 Ano ang kahalagahan ng mga disyerto sa Kanlurang Asya? 4.Paghambingin ang katangiang pisikal ng mainland at insular Southeast Asia. katangiang pisikal ng mga rehiyon sa Asya 2. Ano ang bahaging ginagampanan sa pamumuhay ng mga Asyano ang mga kabundukan at ilog sa Asya? 3. Paano naaapektuhan ng mga monsoon, bagyo, at lindol ang iba’t-ibang rehiyon sa Asya? ng Asya sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano? G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kapaligirang pisikal ng inyong barangay? Bilang mamamayan ng inyong komunidad ano ang kapakinabangan sa pagkakaroon ng kaalaman sa katangian ng pisikal ng inyong lugar? Ngayong may kaalaman ka na sa katangiang pisikal ng Asya paano mo ito maibabahagi sa iba? H. Paglalahat ng aralin Ang bawat rehiyon sa Asya ay may kani-kaniyang pisikal na katangiang namumukod sa iba pang bahagi ng Asya at mundo. Buuin ang pangungusap: Natuklasan ko na ang pisikal na katangian ng ng mga rehiyon sa Asya ay ____________________na nakaimpluwensya sa pamumuhay at kultura ng mga Asyano sa pamamagitan ng ______________ _____________________________ Ang 3 mahahalagang aral na aking natutunan tungkol sa katangiang pisikal ng Asya ay 1. _________________________________ 2. _________________________________ 3. _________________________________ I. Pagtataya ng aralin Maikling Pagsusulit 1. Bakit hindi kayang tumubo ng mga matataas na punong kahoy sa Hiagang Asya? 2.Ano ang dahilan ng pagkatuyo ng mga ilog at lawa sa Kanlurang Asya? 3. Ano ang katangian ng klima sa Timog Asya? 4. Bakit nasa maliit na bahagi lamang ng Japan matatagpuan ang populasyon nito? 5.Ano ang katangiang ng mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Pilipinas Japan at Indonesia? Salundiwa AP7Modyul Ph. 33 Pagsagot ng mga bahagi ng conceptual map. Ang kasagutan ay batay sa mga tekstong binasa at tinalakay, mga isinagawang pananaliksik, mga nabasa sa pahayagan, narinig sa radyo o napanood sa tv, maging mula sa kanilang mga pagbabahaginan. Sumulat ng reflection journal tungkol sa katangiang pisikal ng Asya na pinamagatang “Pagtingin, Pagtanaw at Pagnilay”. Isulat dito ang iyong mga iniisip at saloobin upang masukat ang mga kaalaman tungkol sa aralin. J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Gumawa ng poster tungkol sa katangiang pisikal ng Asya. Ilarawan sa poster ang mga salik na bumubuo sa kapaligirang pisikal ng Asya. Gawin ito sa isang short bond paper. Kasunduan Magdala ng mga kagamitan sa pagguhit. Photo Essay AP7Modyul Ph. 35 Gamit ang iyong cellular phone o digital camera, kuhanan mo ng larawan ang anumang makikita mo sa paligid na nagpapakita ng paraan ng paggamit ng tao sa likas na yaman. Sakaling walang cellular phone o digital camera, maaari mo ring iguhit ang mga larawan. Kakailanganin mo
 • 18. ng tatlong iba’t ibang larawan ngunit magkakaugnay at nagpapakita ng isang istorya o tema. Matapos nito’y susulat ka ng isang sanaysay na iinog sa paksang “Ano ang kontribusyon ng likas na kapaligiran sa gawaing pangkabuhayan ng tao?” IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro? Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Petsa: Markahan: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW
 • 19. I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay: Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano C. Kasanayan sa Pagkatuto Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya AP7HAS-Ie-1.5 Nailalarawan ang mga yamang likas ng Asya AP7HAS-Ie-1.5 Natataya ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon sa larangan ng: 7.1 Agrikultura 7.2 Ekonomiya 7.3 Pananahanan 7.4 Kultura AP7HAS-If-1.6 II. NILALAMAN Aralin 2 – Mga Likas na Yaman ng Asya Paksa: Ang mga Likas na Yaman ng Asya at Implikasyon nito sa pamumuhay ng mga Asyano KAGAMITANG PANTURO A. SANGGUNIAN 5. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 46 -54 Manwal ng Guro Ph. 55 - 56 Manwal ng Guro Ph. 57 -61 6. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 36 - 42 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 40 - 42 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 42 - 45 7. Mga Pahina sa Teksbuk Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 43-44. Mateo, Balonso, Jose, Camagay, Miranda, Boncan. Vibal Publishing House Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan.Pahina 35. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong. Vibal Publishing House 8. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website You Tube https://www.youtube.com/watch?v=ejbkZWzhZcs You Tube https://www.youtube.com/watch?v=3MlxOWEYzN0 B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Laptop o TV, graphic organizer,mga larawan ng likas na yaman,Task Card Laptop o TV, kahon ng mga tanong, larawan ng mga produkto sa asya. Mapa ng Asya, mga larawan ng produkto sa iba’t ibang rehiyon sa Asya. III. PAMAMARAAN Balitaan Pagpapakita ng mga larawan nasa headlines ng mga balita at ito ay ipapaliwanag ng mga Pagpapakita ng ilang salita at iuugnay ito sa napapanahong balita Pagpapakita ng guro ng isang napapanahong editoryal cartoon at ibabalita ito ng mga bata.
 • 20. bata. A. Balik – Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. Katangiang Pisikal AP7Modyul ph.36 Magbalik-aral ka sa iyong mga natutuhan tungkol sa pisikal na katangian ng Asya sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na katanungan: Mahiwagang Kahon ng katanungan. Tanong Ko…Bunutin Mo...Sagutin Mo… 1. Anu anong kapakinabangan ng tao mula sa kapaligiran? 2. Sa paanong paraan niya ito ginamit? 3. Bakit higit na kailangan ang matalinong paglinang ng mga likas yaman? Hanapin Mo…Produkto Ko.. Panuto: Gamit ang mapa ng Asya ilagay sa tamang rehiyon ang mga larawan kung saan matatagpuan ang mga produktong nalilikha mula sa likas na yaman na makikita sa Asya. Tukuyin din kung sa anong bansa sa Asya ito nakararami. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Kaban ng Yaman Ko, Iguhit Mo AP7Modyul ph. 37 Sa ibaba ay makikita mo ang hanay ng larawan ng mga produkto. Isulat mo sa dakong ibaba nito kung ito’y yamang lupa, yamang tubig, yamang kagubatan, o yamang mineral. Sa kahon na may arrow sa tapat nito ay iguhit mo ang yamang likas na pinanggalingan ng produktong ipinakikita. Yaman ng Asya..Kilalanin Mo… Pagpapanood ng isang Video Clip tungkol sa iba’t ibang likas na yaman na matatagpuan sa Asya sa gayon ay mas mapukaw pa ang interes ng mag- aaral sa paksang kanilang tatalakayin.( magsaliksik sa You Tube o iba pang website at kung malikhain ang guro ay maari din siyang maghanda nang ayon sa kanyang nais) https://www.youtube.com/watch?v=ejbkZWzhZcs Pagpapanood ng Documentaryo mula sa Bangladesh. Saving Water and Overcoming Salinity with Conservation Agriculture https://www.youtube.com/watch?v=3MlxOWEYzN0 Ano ang nais iparating na mensahe ng maikling dokumentaryo tungkol sa Bangladesh? Magbigay ng maikling paglalarawan sa pisikal na katangian ng Asya. Paano naimpluwensiya han ng kapaligirang pisikal ng Asya ang pamumuhay ng mga Asyano? Anu-ano ang epekto ng heograpiya at pisikal na kapaligiran sa pag-unlad ng Asya?
 • 21. Tanong Mo, Itala Mo AP7Modyul ph. 37 Isulat mo sa loob ng kahon ang mga katanungang nais mong masagot tungkol sa mga tatalakaying paksa sa ikalawang aralin C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pagsusuri ng Larawan sa AP7Modyul Ph.39: Nakahanay ang iba’t ibang larawan na nagpapakita ng ugnayan ng tao at ng kalikasan. Pansinin at Suriin ang bawat isa. Ano ang iyong napansin sa mga likas na yaman na iyong nakita sa video? Bagamat may kakulangan sa ibang likas na yaman ang bansang Bangladesh, Paano naman nila ito binigyan ng solusyon? Ang Aking mga kata nungan tungkol sa likas na yaman sa Asya Ang Aking mga kata nungan tungkol sa mga Suliraning pangkapaligi ran sa Asya.
 • 22. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Pamprosesong Tanong AP7Modyul Ph.39 1. Ano-anong uri ng likas na yaman ang nakikita mo sa larawan? Paano nililinang ng mga tao ang mga ito? 2. Ano-ano ang mabuti at di-mabuting naidudulot ng paglinang ng ating kapaligiran? Sa anong mga pagkakataon ito nagaganap? 3. Karamihan ba sa ating mga pangangailangan at kagustuhan ay tinutugunan ng ating mga likas na yaman? Patunayan ang sagot. 4. Ano sa tingin mo ang mainam na solusyon kung paanong matutugunan ng likas na yaman ng isang bansa ang lumalaking dami ng populasyon nito gayong ang lupa naman ay hindi lumalaki? 5. Paanong ang mabuting paggamit ng likas na yaman ay makakatulong sa pag-unlad ng kabihasnang Asyano? Pagpapatuloy ng Gawain: Ang kabuuang kaalaman ng pangkat ay ibabahagi at iuulat sa klase gamit ang iba’t ibang teknik sa pag- uulat. (Ayon sa kagustuhan ng mag-aaral) Pangkat Isa – Hilagang Asya Pangkat Dalawa- Timog Asya Pangkat Tatlo – Silangang Asya Pangkat Apat – Kanlurang Asya Pangkat Lima – Timog Silangang Asya Rubric ( Ayon sa napagkasunduan ng mga mag- aaral) Bumuo ng information retrival chart tungkol sa Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano gamit ang mga sumusunod na larangan. Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano AGRIKULTURA EKONOMIYA PANAHANAN KULTURA Pagbabahagi ng kanilang sagot sa Klase. E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Gawin ang pangkatang gawain na isinasaad sa Task Card sa AP7 Modyul Ph. 40 Sama-Sama, Tuklasin, Yaman ng Asya. MGA GABAY SA PAGTUPAD NG GAWAIN Pamprosesong Tanong (Ibatay ang pagtatanong sa ulat at organizer na ginawa ng mga mag-aaral) Halimbawa Hilagang Asya 1. Ano ang pangunahing yamang mineral ng mga bansa Pamprosesong Tanong 1. Maituturing bang maunlad ang mga bansang mayaman sa langis? Bakit?
 • 23.  Itatakda sa inyo sa pamamagitan ng palabunutan ang isang rehiyon sa Asya na bibigyang pokus ng inyong pananaliksik at paglalahad.  Magsagawa ng pananaliksik at mangalap ng mga datos ukol sa likas na yaman ng rehiyong inyong nabunot, maging ang pag-angkop, pakikibagay, at paglinang ng mga tao rito.Bigyang pansin din ang implikasyon ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga Asyano sa aspeto ng agrikultura, ekonomiya, panahanan, at kultura.  Magdaos ng bahaginan tungkol sa mga nakalap na pang-unang impormasyon mula sa aklat nang sa gayon bawat kasapi ng pangkat ay may sapat na kaalaman sa paksa. (Ang kabuuang kaalaman ng pangkat ay ibabahagi at iuulat sa klase para sa talakayan sa susunod na araw.) sa Asya? Silangang Asya 1. Paano nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao sa Silangang Asya ang mga anyong lupa nito? Kanlurang Asya 1. Mayaman ba sa yamang mineral ang mga bansa sakanlurang Asya? Patunayan ito. Timog Asya 1. Patunayan ang lupa ang pinakamahalagang likas yaman sa India. Timog Silanagang Asya 1. Ano ang pangunahingyamang mineral sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia? (Hango sa Teksbuk na Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan. Pahina 43-44. Mateo, Balonso, Jose, Camagay, Miranda, Boncan. Vibal Publishing House) 2. Hindi maikakaila na bawat bansa sa Asya ay may kaulangan o kakapusan sa ibang likas na yaman sa iyong palagay paano kaya nila ito sinusolusyunan? F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Mula sa ginawang bahaginan tungkol sa mga nakalap na pang-unang impormasyon mula sa aklat paghambingin ang likas na yaman ng dalawang rehiyon sa Asya sa pamamagitan ng paggamit ng Venn Diagram. REHIYON REHIYON 1 & 2 pagkakaiba 3. Pagkakapareho Pamprosesong mga Tanong AP7Modyul Ph.43 1. Paghambingin ang likas na yaman ng mula dalawa hanggang limang rehiyon. Ano ang mahihinuha mong nagbunsod sa pagkakaroon ng mga ganitong katangian ng likas na yaman sa Asya? 2. Anu-anong likas na yaman ang sagana sa Asya? 3. Paano ito nakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay sa mga rehiyon nito? 4. Ano ang masasabi mo sa bansang Japan na bagamat salat sa likas na yaman ay maunlad? Ipaliwanag kung paano ito nangyari Now..Let’s Write Ikaw ay gagawa ng isang sanaysay tungkol sa isa sa mga sumusunod na paksang may kinalaman sa likas yaman sa rehiyon ng Asya.AP7MODYUL ph.43 1. Ang langis at petrolyo na nagbunsod sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng Kanlurang Asya. 2. Ambag ng mga Yamang Dagat sa Kaunlaran ng Timog Silangang Asya 3. Ang pag-unlad ng kabuhayan ng Hilagang Asya dahil sa ginto. 4.Ang paghubog ng agrikultura ang kabuhayan ng mga tao sa Timog Asya 5.Ang kapakinabangan ng mayamang depositong mineral at yamang lupa sa pamumuhay ng mga bansa sa Silangang Asya 1 2 3
 • 24. Rubric Organisasyon 5 puntos Nilalaman 5 puntos Impact 5 puntos 15puntos G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay Bakit higit na kailangan ang matalinong paglinang ng ating likas na yaman? Sa paanong paraan mo ito gagawin sa pang- araw araw mong gawain? Bilang mag-aaral sa paanong paraan mo pinahahalagahan ang mga bagay na nagmula sa ating likas na Yaman? Magbigay ng haimbawa na iyong naisagawa na. Nalaman natin na may ibang bansa sa Asya tulad ng Pilipinas ay mayroon ding kakulangang sa ibang likas na yaman. Na nakakaapekto sa pamumuhay ng Magbigay ng sarili mong solusyon o suhesiyon kung paano matutugunan ang kakapusang ito. H. Paglalahat ng Aralin Gaano kahalaga ang mga likas na yaman sa paghubog ng kabihasnang Asyano? Paano nakatulong ang likas na yaman sa pag-unlad ng pamumuhay ng mga Asyano? Ano ang implikasyon ng yamang likas ng Asya sa pamumuhay ng mga Asyano? I. Pagtataya ng Aralin Panuto: Isulat ang titik T kung TAMA ang ipinahahayag ng pangungusap at M kung MALI. 1.Upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao sa kasalukuyan at sa hinaharap higit na kailangan ang matalinong paglinang ng likas yaman.( T ) 2.Hindi nauubos ang likas na yaman ng isang bansa.( M ) 3. Ang mga likas yaman ay nakakatugon sa pangungunahing pangngailangan ng isang bansa. ( T ) 4. Walang direktang kaugnayan ang likas yaman na mayroon sa isang bansa sa pag- unlad nito. ( M ) 5.Ang matalinong paggamit at paglinang ng likas yaman ay makakatulong upang hindi agad ito maubos at lalo pang maparami.( T ) Larawan Ko… Tukuyin Mo… Panuto: Tukuyin kung saang rehiyon matatagpuan ang produktong nalilikha mula sa likas na yaman na makikita sa Asya. 1. Mga Produktong Petrolyo (Kanlurang Asya) 2. Mga Niyog (Timog Silangang Asya) Panuto: Pagsusuri sa Natutunan Itiman ang batay sa iyong pagtatasa sa sariling natutunan kung hindi gaano ang natutunan. Kung sapat ang natutunan at Kung lubos ang iyong natutunan. Maging tapat sa pagsagot sa gawaing ito. Isaalang-alang ang mga pamantayan sa pagmamarka gamit ang rubric sa ibaba. Mga Kakayahan Natutunan Nailalarawan ang mga likas yaman sa Asya. Natutukoy ang mga kapakinabangan ng mga Asyano mula sa likas yaman nito. Naipapahayag ang paghanga sa pagbibigay
 • 25. 3. Caviar (Hilagang Asya) 4. Bigas (Silangang Asya) 5. Trigo (Timog Asya) solusyon ng mga bansa sa Asya sa kakulangan ng likas Yaman nito. Naihahambing ang likas yaman ng mga rehiyon sa Asya Nasusuri ang implikasyon ng likas yaman sa pamumuhay ng mga Asyano Hango ang panuto at pormat sa aklat na Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan.Pahina 35. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong. Vibal Publishing J. Karagdagang Gawain para sa takdang-aralin at remediation Sagutin ang pamprosesong tanong sa AP7 Modyul ph.43 Bumuo ng Information Retrival Chart tungkol sa Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano gamit ang mga sumusunod na larangan. Implikasyon ng likas na Yaman sa Pamumuhay ng mga Asyano AGRIKULTURA EKONOMIYA PANAHANAN KULTURA Sanggunian: Asya :Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba AP7Modyul ph.42 Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod 1.Desertification 6. Deforestration 2.Salinization 7. Siltation 3.Habitat 8. Red Tide 4.Hinterlands 9. Global Climate Change 5.Ecological Balance 10. Ozone Layer Sanggunian: AP7Modyul Ph.46 - 47 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa
 • 26. pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 27. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: BAITANG 7 Guro: Asignatura: ARALING PANLIPUNAN (ASYA) Petsa: IKAANIM NA LINGGO Markahan: UNANG MARKAHAN UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay: Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano C. Kasanayan sa Pagkatuto Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon sa Asya. AP7HAS-Ig-1.7 Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon sa Asya AP7HAS-Ig-1.7 Naipapahayag ang kahalagahan ng pangangalaga sa timbang na kalagayang ekolohiko ng rehiyon sa Asya. AP7HAS-Ig-1.7 II. NILALAMAN Aralin 2 – Mga Likas na Yaman ng Asya Paksa: Mga Isyu at Suliraning Pangkapaligiran sa Asya at Ang Kahalagahan sa Timbang na kalagayang ekolohiko sa Rehiyon sa Asya KAGAMITANG PANTURO A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. 60 -67 Manwal ng Guro Ph. 68 - 72 Manwal ng Guro Ph. 72 -77 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 44 - 47 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 48 - 50 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 51 - 53 3. Mga Pahina sa Teksbuk Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan Aklat para sa Grade 7. Ph.52. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong . Vibal Publishing House 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website You Tube https://www.youtube.com/watch?v=J- CcLkI_huo You Tube https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4
 • 28. B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Speaker ,USB, larawan, graphic organizer TV o Laptop Araling Panlipunan Pangangalaga sa Kapaligiran at Pagpapanatili ng Timbang na Ekolohikal Modyul Ph. 23 -24. (Attachement) De Jesus,Golveque,Pacaigue,Busadre,Bilasano Educational Resource Corporation III. PAMAMARAAN Balitaan Pagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa mga mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Paglalahad ng balita sa larangan ng mga sumusunod:  Pulitika  Panahon  Sports Pagpapakita ng ilang salita at iuugnay ito ng mga mag-aaral sa mga napapanahong balita. A. Balik – Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin. TAMA o MALI 1. Ang langis at petrolyo na nagbunsod sa paglago at pag-unlad ng ekonomiya ng Timog Asya. (Mali- Kanlurang Asya) 2. Nililinang ng tao ang kaniyang kapaligiran upang matugunan nito ang kanyang mga pangangailangan. (Tama) 3.Ang tao ay natutong mag-isip ng mga pamamaraan upang matugunan ang mga limitadong likas yaman nito. (Tama) 4.Walang direktang ugnayan ang tao at kapaligiran sa kanyang pag-unlad. (Mali- Mayroon) 5.Ang uri ng pamumuhay at gawain ng tao ay nakaangkop sa kaniyang kapaligiran.(Tama) Panuto: HAPPY FACE o SAD FACE Basahin ang pahayag. Iguhit ang masayang mukha kung nakakabuti itosa mga Asyano at malungkot na mukha kapag hindi. 1. Nararapat na mapanatili ang ecological balance hindi lamang sa Asya kung hind imaging sa buong daigdig. 2. Ang mga pangangailangan ng mga lungsod para sa kanilang pagkain, pangatong at torso para sa konstruksiyon ay tinutustusan ng hinterlands na humahantong sa pagkasaid ng likas yamann nito. 3. Ang paglaki ng populasyon ay nangangahulugan din ng pagdami ng basura na nagbubunsod ng polusyon at kontaminasyon sa hangin, lupa at tubig 4. Bawat isang Asyano ay dapat na tumulong sa pagpapanatili ng Biodiversity sa Asya. 5. Naapektuhan ng mga gawaing 4 Pics 1 Word Sabihin kung anong suliraning pangkapaligiran sa Asya ang tinutukoyng mga pinagsama-samang larawan. Halimbawa: _R_ _ NI_ _ _ Y _ _ Urbanisasyon
 • 29. agricultural at Industriyal ang iba’t ibang ecosystem sa Asya. Hango ang ibang tanong at pamamaraan sa aklat na Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan Aklat para sa Grade 7. Ph.52. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong . Vibal Publishing House Vibal pah.52. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapaawit sa mag-aaral ng Bahay Kubo 1. Tungkol saan ang awitin ng Bahay Kubo? 2. Ipauri sa mga mag-aaral ang mga halaman sa loob ng bahay kubo. Pagpapanood ng video clip MAALAALA Mo KAYA Isang Liham ni Inang Kalikasan Ano ang mensahe ang ibig ipahiwatig ng video? You Tube Suliraning Pangkapaligiran sa Asya. https://www.youtube.com/watch?v=J- CcLkI_huo Pagpapanood ng Climate Change in Animation- You Tube https://www.youtube.com/watch?v=r6uMUJfYiM4 C.Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Suri- Teksto AP7Modyul ph.46. 1. Ano ang kahulugan ng Biodiversity? 2. Paano natin maihahalintulad ang kahulugan ng biodiversity sa awiting bahay kubo? Ano kaya ang sumisimbolo ng bahay kubo? mga halaman? Mga gulay na inuri ayon sa katangian? Pamprosesong tanong 1. Anu- anong mga suliraning pangkapaligiran ang ipinakita sa video? 2. Ang mga ito ba ay nararanasan din sa Asya? 3. Anu- Anong solusyong pangkapaligiran ang ibinigay ni Inang Kalikasan sa mga tao? 4. Ito rin kaya ang ginawa ng mga Asyano? Paano binigyang solusyon sa video ang lumalalang problema sa climate change? D.Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #1 Upang mapukaw ang interes ng bata at di lamang basahin ang kahulugan ipalaro ang HULA LETRA bago ito ipaliwanag ng mag- aaral. Makakatulong din ang paggamit ng SSS - Suliranin sa Asya Subuking Solusyunan Pangkatang Gawain Hatiin ang klase sa apat na pangkat. Aalamin ng mga mag-aaral ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan ng Asya sa Sa pangkatang gawain ito maging malaya ang mga mag-aaral sa pag-uulat ng kanilang paksa Ang guro ay magbibigay ng mga Task card at isang articlena babasahin at iuulat ng mag-aaral tungkol sa Pangangalagang sa Kapaligiran at pagpapanatili
 • 30. mga larawan upang higit na maunawaan ng mag-aaral ang mga terminolohiya. HALIMBAWA NG HULA LETRA 1._ab_ta_ – Tirahan ng mga hayop at iba pang mga bagay. Sagot: Habitat Mga Terminolohiyang tatalakayin AP7Modyul Ph.46 1.Desertification 6. Deforestration 2.Salinization 7. Siltation 3.Habitat 8. Red Tide 4.Hinterlands 9. Global Climate Change 5.Ecological Balance 10.Ozone Layer kasalukuyan matapos ito ay magbibigay mungkahing solusyon ang bawat pangkat. Sa pangkatan bigyan ng gagamiting teknik ang mga mag-aaral sa pagtalakay ng aralin Pangkat Isa : Pagkasira ng Lupa (Panel Discussion) Pangkat Dalawa : Urbanisasyon ( News Reporting ) Pangkat Tatlo : Pagkawala ng Bioderversity (Puppet Show) Pangkat Apat : Pagkasira ng Kagubatan – (Paggawa ng Jingle ) ng Timbang na Ekolohikal (See Attachment) Araling Panlipunan Pangangalaga sa Kapaligiran at Pagpapanatili ng Timbang na Ekolohikal Modyul Ph. 23 -24. (Attachement) De Jesus,Golveque,Pacaigue,Busadre,Bilasano Educational Resource Corporation (Maari idagdag ng mag-aaral ang ilang nasaliksik nila mula sa internet na ibinigay ng guro sa kanyang takdang aralin tungkol sa mga programa,proyekto o batas sa mga paraan ng Pangangalagang Ekolohikal na ginagawa ng mga Asyano ) Mga Paraan ng Pangangalagang Ekolohikal Pangkat 1 - SustainableDevelopment Pangkat 2 Agenda 21 Pangkat 3 Environmental Accounting E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Basahin at unawain ang conceptual map AP7Modyul Ph.47 Hayaang ang mga mag-aaral ang magbigay ng pagpapaliwanag at interpretasyon ng conceptual map na ito batay sa kanilang masusing pag-aanalisa. (Maari ding magkaroon ng kasunduan sa klase na ang mga mag-aaral ang gumawa ng sariling rubrics na gagamitin sa pag-uulat) Rubricks sa Pagmamarka sa mga Presentasyon Pamantayan Puntos Kaayusan ng Presentasyon 5 Kawastuan ng Sagot 5 Paggamit ng Organizer 5 Kabuuan 15 (Maari ding magkaroon ng kasunduan sa klase na ang mga mag-aaral ang gumawa ng sariling rubrics na gagamitin sa pag-uulat) Rubricks sa Pagmamarka sa mga Presentasyon Pamantayan Puntos Kaayusan ng Presentasyon 5 Kawastuan ng Sagot 5 Paggamit ng Organizer 5 Kabuuan 15
 • 31. F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Magtala ng limang paraan na naghihikayat na tumulong sa pagpapanatili ng Biodiversity sa Asya. Bigyang tuon ang epekto ng malaking populasyon sa kalikasan na tinalakay sa conceptual map. Pamprosesong Tanong 1. Sa paanong paraan ang mga suliraning pangkapaligiran ay nakaapekto sa buhay ng mga asyano? Magbigay ng halimbawa sa isa sa mga bansa sa asya na alam mo. 2. Ano ang implikasyon sa Agrikultura at Ekonomiya ang mga suliraning kinahaharap ng mga rehiyon sa Asya? 3.Habang tayo ay patungo sa kaunlaran, bakit nararapat pagtuunan ng pansin ang kapaligiran? Pamprosesong tanong: 1. Bakit naging mabilis ang pagkawala ng Biodiversity sa Asya? 2. Sa paanong paraan makakatulong ang mga programang inilunsad ng UN para sa pangangalaga sa kapaligiran? 3. Anu-anong programa o batas na ginawa ng ating pamahalaan upang maproteksiyunan ang ating kapaligiran?( kunin ang mga sagot sa mga sinaliksik ng mga mag-aaral sa takdang aralin na ibinigay ng guro) 4.Sa iyong palagay naging epektibo ba ang mga ito?ipaliwanag ang iyong sagot G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Sa anong mga paraan nakikiisa ang mga organisasyon sa paaralan sa paglutas ng suliraning pangkapaligiran? Paano ka dito nakikibahagi? Sa iyong pang-araw araw na pagdaan sa inyong barangay, anu-anong suliraning pangkapaligiran ang iyong napapansin? May mga solusyong bang ginagawa ang inyong barangay? Sa paanong paraan ka makikibahagi sa paglutas ng problema?
 • 32. Makikita sa taas ang iba’t ibang larawan tungkol sa paraan ng pangangalaga sa kapaligiran.Alin sa mga ito ang iyon nang naranasan?Ibahagi sa klase ang iyong naging karanasan. H. Paglalahat ng aralin Paano nakakaapekto sa kalikasan ang paglaki ng populasyon sa mga bansa sa Asya? Ano ang mangyayari kung patuloy na hindi mabibigyang pansin ang dumaraming suliraning pangkapaligiran sa mga bansa sa Asya? Bakit mahalaga na mapanatili ang Timbang na Ekolohikal (Ecological Balance)? I.Pagtataya ng aralin Tukuyin: 1. Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanyang kapaligiran (Ecological Balance) 2. Pagbabago ng pandaigdigan o rehiyonal na klima na maaring dulot ng likas na pagbabago sa daigdig o gawain ng mga tao. (Global Climate Change) 3.Tirahan ng mga Hayop at iba pang mga bagay (Habitat) 4. Paglitaw ng mga asin sa ibabaw ng lupa dahil sa maling proseso ng irigasyon ( Salinization) 5.Pagkaubos o pagkawala ng mga punong kahoy sa gubat (Deforestration) Lagyan ng Tsek (/) kung tama at ekis(X) kung mali ang bawat pahayag __/_1. Ang deforestration ay nangangahulugan ng tahasang pagkawasak ng mga kagubatan. __/_2. Ang salinization ay nagaganap kapag mali ang isinagawang proseso ng irigasyon. _x__3. Walang direktang epekto ang paglaki ng populasyon sa ekolohikal ng kalagayan ng kapaligiran sa Asya. _x__4. Ang kontinente ng Asya ang mayroong pinakakonting bioderversity sa buong mundo. _x__5. Ang overgrazing ay nangyayari kung ang kapasidad ng damuhan ay hindi sapat sa laki ng kawan ng hayop. PANUTO: Piliin sa loob ng kahon ang tinutukoy sa pangungusap. 1. Dokumento na may layuning isama ang mga isyung pangkalikasan sa mga pangunahing patakarang pangkaunlaran. 2. Patakarang isama ang kalikasan sa pagsukat ng pangekonomiyang pangkaunlaran. 3.Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran 4. Pagpapatuloy na pagunlad sa pamamagitan ng maingat na paggamit sa yamang likas. 5.Matinding pagbabago-bago ng klima dulot ng Global warming. Sustainable Development Agenda 21 Ecological Balance Climate Change Environmental accounting
 • 33. J. Karagdagang Gawain para sa takdang – aralin at remediation Sagutin at ipaliwanag ang bawat isa 1. Anu-anong mga suliraning pangkapaligiran ang nararanasan sa Asya? Ipaliwanag ang bawat isa. 2. Magbigay ng mungkahing solusyon sa mga nabanggit na problema. Sanggunian: AP7Modyul- ph.48 - 49 (Magsaliksik sa Internet) 1. Anu – ano ang mga programang inilunsad ng mga Asyano para sa pagtugon sa suliraning ekolohikal sa Asya sa kasalukuyan? 2. Ang mga programa bang ito ay naging epektibo sa paglutas ng mga suliraning pangkapaligiran sa Asya? Patunayan. Gumawa ng isang Slogan Poster tungkol sa Pangangalagang sa Kapaligiran at pagpapanatili ng Timbang na Ekolohikal.Ilagay ito sa isang short bond paper. RUBRIC sa Paggawa ng Poster Organisasyon – 5puntos Mensahe - 5 puntos Pagkamalikhain - 5 puntos Impak - 5 puntos Kabuuan - 20 puntos IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 34. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: BAITANG 7 Guro: Asignatura: ARALING PANLIPUNAN ( ASYA) Petsa: IKAPITONG LINGGO Markahan: UNANG MARKAHAN UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay : Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano C. Kasanayan sa Pagkatuto Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya AP7HAS-Ih1.8 Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya AP7HAS-Ih1.8 Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: 10.1 dami ng tao 10.2 komposisyon ayon sa gulang, 10.3 inaasahang haba ng buhay, 10.4 kasarian, 10.5 bilis ng paglaki ng populasyon 10.6 uri ng hanapbuhay, 10.7 bilang ng may hanapbuhay, 10.8 kita ng bawat tao, 10.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at 10.10 migrasyon AP7HAS-Ii1.9 Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya AP7HAS-Ih1.8 Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: 10.1 dami ng tao 10.2 komposisyon ayon sa gulang, 10.3 inaasahang haba ng buhay, 10.4 kasarian, 10.5 bilis ng paglaki ng populasyon 10.6 uri ng hanapbuhay, 10.7 bilang ng may hanapbuhay, 10.8 kita ng bawat tao, 10.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at 10.10 migrasyon AP7HAS-Ii1.9
 • 35. II. NILALAMAN Aralin – Yaman Tao sa Asya Paksa: Mga Indikasyon sa Pag-unlad kaugnay ang Yamang Tao KAGAMITANG PANTURO A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 70 - 72 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 73 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 74 - 77 3. Mga Pahina sa Teksbuk 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website You Tube https://www.youtube.com/watch?v=0n7Se8IWvUA B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Larawan ng malaki at maliit na pamilya Mapa ng Asya Laptop o Tv Task Card ,graph III. PAMAMARAAN Balitaan Pagpapakita ng iba’t ibang Ulo ng mga Balita sa araw na ito at ipapaliwanag ng mga bata Pagpapakita ng Editorial Cartoon na may kaugnayan sa balita ngayon 4PICS ONE WORD sa napapanahong balita A. Balik – Aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng bagong aralin Letra Ko! Hulaan Mo! 1. Anong A? Ang dokumento na may layuning isama ang mga isyung pangkalikasan sa mga pangunahing patakarang pangkaunlaran.( Agenda 21) 2.Anong E ? Patakarang isama ang kalikasan sa pagsukat ng pangekonomiyang pangkaunlaran. (Environmental accounting) 3.Anong E?Balanseng ugnayan sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng kanilang kapaligiran (Ecological Balance) 4.Anong S?Pagpapatuloy na pagunlad sa pamamagitan ng maingat na paggamit sa Bakit mahalaga ang yamang tao sa isang bansa? HULA LETRA! ( Maari itong isagawa sa isang power point0 1.P_p_lasy_n – tumutukoy sa dami ng tao sa isang lugar/bansa. 2.Gro-_ _ Do_esti_ _roduct) – ay ang kabuuang panloob na kita ng isang bansa sa loob ng isang taon. . 3.Une_plo_m_nt _ate – tumutukoy sa bahagdan ng populasyong walang hanapbuhay o pinagkakakitaan. 4.L_terac_ R__ _e – tumutukoy sa bahagdan ng populasyon na marunong bumasa at sumulat. 5. Mi_ra_yo_ – pandarayuhan o paglipat ng
 • 36. yamang likas.( Sustainable Development) 5.Anong C?Matinding pagbabago-bago ng klima dulot ng global warming(Climate Change) lugar o tirahan. B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagpapakita ng larawan ng dalawang pamilya Suriin Nakakaapekto ba ang laki o liit ng pamilya sa antas ng pamumuhay nito? Bakit? Naniniwala ka ba ang anak ay yaman ng pamilya? Bakit? Magpanood ng isang Video Clip tungkol sa Yaman Tao mula sa you tube.(Maaring ang guro ay gumawa ng sarili niyang video clip ayon sa nais) https://www.youtube.com/watch?v=0n7Se8IWvUA Ipasuri ang mga talahanayan sa pahina 74 – 75 Tungkol saan ang mga talahanayan? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ilan kayo sa pamilya? Nakakaapekto ba ang edukasyon sa pag- unlad ng kabuhayan ng isang pamilya?Pangatwiranan Paano mo mailalarawan ang kalagayan Sa buhay ng iyong pamilya? Paano nakakaapekto ang populasyon sa ekonomiya ng isang bansa ayon sa napanood na video? Anu ano ang Indikasyon ng pag-unlad na may kinalaman sa Yamang Tao? D. Pagtalakay ng bagong Konsepto at bagong kasanayan #1 Think- Pair – Share Alam mo ba kung ilan na ang kabuuang populasyon ng Pilipinas? Nakakaapekto ba ito sa iyo? Natutugunan ban g Pamahalaan ang mga pangunahing serbisyo para sa mga Paghawan ng balakid 1.Populasyon 2.Population Growth Rate 3.Life Expectancy 4.GDP (Gross Domestic Product) 5.GDP per capita 6.Unemployment Rate Magpangkatan Tayo! AP7Modyul ph.73 -77 Pangkat Isa – Populasyon at Population Growth Rate Task Card No. 1 – Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan , gumawa ng pie graph na
 • 37. mamamayan? sa iyo bilang kabataan?Bakit? Itatatala ng mag-aaral ang kasagutan at pipili sya ng kapareha upang ibahagi ito at sagutin ang pamprosesong tanong AP7Modyul ph.79 7.Literacy Rate 8.Migrasyon Magpangkatan tayo...Sagot Mo... Ipakita Mo... Panuto: Sa pamamagitan ng Role Play ay ipakita ang iyong kasagutan.( Bumuo ng tatlong pangkat ) Pamprosesong tanong 1. Sinu-sino ang bumubuo ng yamang tao? 2. Paano nakakatulong ang yamang tao sa pag-unlad ng bansa? 3. Anu-ano ang mga positibo at negatibong dulot ng overpopulation? nagpapakita ng kabuuang populasyon ng mga rehiyon sa Asya Pangkat Dalawa - Gulang ng Populasyon , Kasarian at Life Expectancy Task Card No. 2 - Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan, gumawa ng bar graph ng gulang ng populasyon ng limang bansa na may malaking populasyon at limang bansa na may maliit na populasyon. Pangkat 3 -Literacy Rate Task Card No. 3 Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan, gumawa ng tsart na nagpapakita sampung bansa sa Asya na mataas ang literacy rate at sampung bansa na may maba-bang literacy rate. Pangkat 4 -Migrasyon o Pandarayuhan Task Card No. 4 Gamit ang datos ng populasyon ng mga bansa sa Asya na nasa talahanayan, gumawa ng picto graph na nagpapakita ng migrasyon sa mga bansa sa Asya. Pangkay 5 - Hanapbuhay at Kaunlaran Task Card No. 5 – Gamit ang datos sa talahanayan gumawa ng data retrieval chart na populasyon at kalalagayan pangkabu-hayan ng ilang bansa sa Asya. Bansa Population Rate Unemployment Rate GDP E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #2 Mapanuri ka ba? Suriin mo ang mapa ng Asya sa AP7Modyul pahina 71. Lagyan ng pananda ang mga bansa sa Asya na alam mo na may malaki at maliit na populasyon. Maaring gamitin ang larawan ng tao sa kanang bahagi asul sa malaking populasyon at pula sa mga Pamprosesong Tanong AP7Modyul Ph.76 -78 1. Ano ang population growth rate? Bakit mahalaga na malaman at masuri ito? 2. Ano ang implikasyon ng pagkakaroon ng batang populasyon? Matandang populasyon? talahanay blg. 1. Ano ang mas marami lalaki o babae?
 • 38. bansang may maliit na populasyon. Pamprosesong tanong 1. Ano ang mga bansa sa Asya ang may maliit na populasyon ? malaki? 2. Bakit malaki ang populasyon ng mga bansang ito? Bakit maliit? 3. May kaugnayan ba ang heograpiya sa dami ng tao sa isang lugar/bansa? 4. May kaugnayan ba ang populasyon sa kaunlaran ng isang bansa / Bakit? 5. Paano nakaapekto ang yamang tao ng Asya sa pagbuo at pag-unlad ng Kabihasnang asyano? 3. May kaugnayan ba ang edukasyon sa antas ng pag-unlad ng isang bansa? Bakit? 4. Paano nakakaapekto s isang lugar /bansa ang pandarayuhan? 5. Paano nakakaapekto sa isang bansa mataas ang unemployment rate nito? F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) PICTO- ANALYSIS Patuloy ang pagdami ng bilang ng tao sa Asya at sa buong daigdig. Suriin mo ang larawan sa ibaba at sagutan ang mga pamprosesong tanong sa ibaba. 1. Tungkol saan ang larawan? 2. Batay sa iyong pagsusuri , ano ang maaring mahinuha mo tungkol sa larawan? 3. Ano ang katanungan ang nabuo sa iyong isipan sa pagsusuri mo sa larawan? 4. Sa iyong palagay, saan maaring makuha Rubric sa Role Play na ginawa ng mga mag-aaral Rubric sa Pangkatang Gawain
 • 39. ang kasagutan sa mga nabuo mong katanungan? G. Paglalapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Kung ikaw ang tatanungin alin ang nais mo maliit o malaking pamilya? Ipaliwanag ang iyong sagot. Ano ang iyong maaaring gawin upang sa hinaharap ay maging kabilang ka sa tatawaging Yaman Tao? Paano makakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang iyong pagtatapos sa pag-aaral? H. Paglalahat ng aralin Bakit mahalaga ang yaman tao? Kumpletuhin: Malaking Suliranin sa Asya ang mabilis na paglaki ng ng populasyon sapagkat.._______________ Kumpletuhin: Mahalagang malaman ang iba’t ibang mga indikasyon sa Pag-unlad na may kaugnayan sa Yamang Tao upang____________________ I. Pagtataya ng aralin Sagutin ang Anticipation-Reaction Guide sa pahina 72 Tukuyin 1.Bahagdan ng bilis ng pagdami ng tao sa isang bansa bawat taon.(Population Rate) 2. Inaasahang haba ng buhay( Life Expectancy) 3. Tumutukoy sa bahagdan ng populasyong walang hanapbuhay o pinagkakakitaan. (Unemployment) 4. Tumutukoy sa bahagdan ng populasyon na marunong bumasa at sumulat. (Litteracy Rate) 5. Pandarayuhan o paglipat ng lugar o tirahan.(Migrasyon) Muling balikan ang Anticipation –Reaction Guide sa pahina 72 ng aklat. J. Karagdagang gawain para sa takdang –aralin at remediation Ibigay ang mga kahulugan ng mga ss na terminolohiya 1.Populasyon 2.Population Growth Rate 3.Life Expectancy 4.GDP (Gross Domestic Product) 5.GDP per capita 6.Unemployment Rate Gumawa ng isang Collage nan nagpapakita ng Mahalagang papel ng yaman tao sa isang bansa. RUBRIC Organisasyon ng mga Ideya 5 puntos Sumulat ng isang maikling Sanaysay na may pamagat na “Yaman Tao Susi ng Kaunlaran ng Bansa” RUBRIC Organisasyon ng mga Ideya 5 puntos
 • 40. 7.Literacy Rate 8.Migrasyon Sanggunian.AP7Modyul Ph. 73 Pagkamalikhain 5 puntos Nilalaman 5 puntos Kabuuan 15 puntos Nilalaman 5 puntos Kabuuan 10 puntos IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuhang 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 41. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: BAITANG 7 Guro: Asignatura: ARALING PANLIPUNAN ( ASYA) Petsa: IKAWALONG LINGGO Markahan: UNANG MARKAHAN UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Ang mag-aaral ay : Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay : Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano C. Kasanayan sa Pagkatuto Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya AP7HAS-Ih1.8 Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya AP7HAS-Ih1.8 Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: 10.1 dami ng tao 10.2 komposisyon ayon sa gulang, 10.3 inaasahang haba ng buhay, 10.4 kasarian, 10.5 bilis ng paglaki ng populasyon 10.6 uri ng hanapbuhay, 10.7 bilang ng may hanapbuhay, 10.8 kita ng bawat tao, 10.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at 10.10 migrasyon AP7HAS-Ii1.9 Napapahalagahan ang yamang tao ng Asya AP7HAS-Ih1.8 Nasusuri ang kaugnayan ng yamang-tao ng mga bansa ng Asya sa pagpapaunlad ng kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon batay sa: 10.1 dami ng tao 10.2 komposisyon ayon sa gulang, 10.3 inaasahang haba ng buhay, 10.4 kasarian, 10.5 bilis ng paglaki ng populasyon 10.6 uri ng hanapbuhay, 10.7 bilang ng may hanapbuhay, 10.8 kita ng bawat tao, 10.9 bahagdan ng marunong bumasa at sumulat, at 10.10 migrasyon AP7HAS-Ii1.9 II. NILALAMAN Aralin 3 – YAMAN Tao sa Asya Paksa: Paglaki ng Populasyon sa Asya at Ang Pagtugon ng mga Asyano sa Paglutas nito. KAGAMITANG PANTURO
 • 42. A. SANGGUNIAN 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph.78 – 82 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 83 - 85 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 85 3. Mga Pahina sa Teksbuk Araling Asyano Tungo sa Pagkakakilanlan.Ph 93. Dela Cruz, Jose, Mangulabnan, Mercado, Ong. Vibal Publishing House 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website You Tube https://www.youtube.com/watch?v=qxhSgtdinGs https://www.youtube.com/watch?v=SOmdTVAGGks https://www.youtube.com/watch?v=nzON_TSUkLY https://www.youtube.com/watch?v=adqcDIqr4FE http://www.cebujobs.ph/community/wp- content/uploads/2012/12/negros- chronicle.jpg B. IBA PANG KAGAMITANG PANTURO Mapa ng Asya ,Puzzle, Laptop o TV III. PAMAMARAAN Balitaan Paglalahad ng balita sa larangan ng Pulitika,Ekonomiya at Panahon Pagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa napapanahong isyu. Pagpapakita ng editorial cartoon tungkol sa napapanahong balita A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng bagong aralin Word Puzzle Hanapin ang mga Indikasyon ng pag-unlad na may kinalaman sa Yamang Tao 1.M I 2.G R A 4.S Y O N U E L X A N 3 G D P 5.L I T E R A C Y Pahalang 1.Pandarayuhan PROGRAMA SA ASYA … TUKUYIN MO… Panuto: Tukuying kung kaninong Programa sa mga bansa sa Asya ang sumusunod at ipaliwanag ang naging resulta nito. 1.One Child Policy 2.Quality Family 2015 Ano ang mahalagang probisyon ng RH BILL?
 • 43. 3.Kita 5.Antas ng kaalaman Pababa 2.Edad 4.Kasarian B. Paghahabi sa Layunin ng Aralin Pagsusuri sa Mapa ng Asya Anu- anong bansa sa Asya ang pinakamalaki? Magbigay ng lima. Pagpapanood ng RH Bill Infomercial sa You Tube/Pros at Con https://www.youtube.com/watch?v=qxhSgtdinGs https://www.youtube.com/watch?v=SOmdTVAGGks Suriin ang Editorial Cartoon NANAY..NANAY .. BAKIT AKO IPINANGANAK? C. Pag-uugnay ng mga Halimbawa sa Bagong Aralin Masasabi mo bang ang malalaking bansa na iyong tinukoy ay mayroon ding malaking populasyon? Ipaliwang ang iyong sagot Sa dalawang ipinakita saan ka sang ayon? Ipaliwang ang iyong sagot. Ano ang ipinahihiwatig ng Editoryal Cartoon? D. Pagtalakay ng Bagong Konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 PAGSUSURI…PALALIMIN….AP7Modyul ph.78 -83 Pangkatang Gawain Pangkat Isa – Pagsusuri ng Kaso – Populasyon ng India Pangkat Dalawa – Case Analysis – One Child Policy Pangkat Tatlo Case Analysis – Quality Family 2015 ng Indonesia Pangkat Apat – Article Analysis - Populasyon ng China ,Lumalaki ng 1.3 Bilyon Pagpapanood ng isang Documentaryo upang lalo pang malinawan ang mga mag-aaral sa isyu.(Bilang paghahanda sa gagawing debate.  Ulat Pagmulat – RH BILL  Reportes Notebook RH BILL https://www.youtube.com/watch?v=nzON_TSUkLY https://www.youtube.com/watch?v=adqcDIqr4FE Kung May Katuwiran, Ipaglaban Mo.. Debate RH BILL Solusyon ba? OO Hindi E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan #2 Pamprosesong Tanong AP7MODYUL81-83 1. Ano ang hakbang na ginawa ng dalawang bansa upang matugunan ang suliran ng paglaki ng populasyon? Pamprosesong tanong 1. Anu-ano ang mga positibong epekto
 • 44. 2. Ano ang mga dahilan ng paglala sa suliranin ng paglaki ng populasyon sa Indonesia 3. Makatwiran ba ang hakbang ng China at Indonesia na kontrolin ang paglaki ng Populasyon sa kanilang bansa? Bakit? nailahad sa Debate? 2. Ano naman ang negatibong epekto nailahad sa Debate? 3. Alin ang mas matimbang sa iyo?Bakit? F. Paglinang sa kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Rubric sa Pangkatang Gawain Presentasyon – 5 puntos Nilalaman - 5 puntos Organisasyon - 5 puntos Kabuuan 15 puntos Pamprosesong tanong 1. Ano ang RH BILL? 2. Ano ang pangunahing probisyon nito? 3. Paano ito makaapekto sa pamumuhay ng mga Pilipino? Rubrics sa Presentasyon ng Debate PAMANTAYAN BAHAGDAN Presentasyon ( Naisagawa ng maayos at tuloy –tuloy na daloy ng presentasyon ) 10 pts Pagkamalikhain( Naipakita ang pagiging malikhain,artistikong pagsagot 5pts Nilalaman( Naibigay ang mahahalagang detalye sa paksang pinagtatalunan 5pts KABUUAN 20pts G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Nakita mo ang negatibong epekto ng overpopulated Paano ka nakikiisa sa kampanya ng pamahalaan sa pagkontrol ng populasyon ng ating bansa? Makakabuti ba sa iyo bilang kabataan ang pagpapatupad ng RH BILL? Ipaliwanag ang iyong Sagot. Naging madali bas a iyo ang pagpili kung sang ayon ka o hindi sa RH BILL ? Bakit? H. Paglalahat ng aralin Sa paanong paraan tinutugunan ng pamahalaan ang mabilis na paglaki ng populasyon? Gumagawa ng iba’t ibang programa ang pamahalaan upang mabawasan ang sobrang pagdami ng populasyon na maaring Kumpletuhin Ang Rh Bill ay ipinatupad sa Pilipinas sa dahilang __________________________________. Kumpletuhin Pabor ako o Hindi Pabor sa RH BILL dahil________________
 • 45. makaapekto sa ekonomiya ng bansa. I. Pagtataya ng aralin Panuto: Pagsusuri sa Natutunan Itiman ang batay sa iyong pagtatasa sa sariling natutunan kung hindi gaano ang natutunan Kung sapat ang natutunan at Kung lubos ang iyong natutunan.Maging tapat sa pagsagot sa gawaing ito. Mga Kakayahan Natutunan Nailalahad ang katuturan ng populasyon at Yamang tao Natalakay ang ilang programa ng pamahalaan sa Asya sa paglutas ng paglaki ng populasyon Natuklasan ang ilang balakid sa mga programa ng pamahalaan tungkol sa paglutas ng overpopulation REFLECTIVE JOURNAL Ikaw bilang isang mag-aaral, nakakaapekto ba sayo ang pagkakaroon ng maliit o malaking pa- milya? Pangatwiranan RUBRIC Organisasyon ng Ideya 5 punto Malinaw na pagbibigay ng punto – 5 puntos Nillalaman 5 puntos Kabuuan 15 puntos Gumawa ng isang Collage ukol sa iyong pananaw tungkol sa RHBILL. Rubric sa Collage Malinaw na naisalarawan ang pananaw – 5 Angkop ang mga larawang ginamit 5 Kasiningan ng Presentasyon - 5 Kabuuan 15pts J. Karagdagang gawain para sa takdang aralin at remediation Magsasagawa ng pananaliksik tungkol sa Reproductive Health Bill na ninanais na maipatupad sa Pilipinas .Ang mga impormasyon at datos na iyong ma- kukuha ay magagamit sa susunod na Humanda sa isang Debate sa klase Responsible ParentHood and Reproductive Health Law Solusyon Ba? 1.Ano ang pangkat Etnolingwistiko? 2.Ano ang batayan ng pagpapangkat sa mga Asyano? 3.Anu- anong pangkat etnolingwistiko sa
 • 46. gawain Asya ? Sanggunian:AP7Modyul Ph. 57 -58 IV. MGA TALA V. PAGNINILAY Magnilay sa iyong mga istratehiyang pagtuturo. Tayain ang paghubog ng iyong mga mag-aaral sa bawat lingo. Paano mo ito naisasakatuparan? Ano pang tulong ang maaari mong gawin upang sila’y matulungan? Tukuyin ang maaari mong itanong/ilahad sa iyong superbisor sa anumang tulong na maaari niyang ibigay sa iyo sa inyong pagkikita. A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 47. Grade 1 to 12 DAILY LESSON LOG Paaralan: Antas: Guro: Asignatura: Petsa: Markahan: UNANG ARAW IKALAWANG ARAW IKATLONG ARAW I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. B. Pamantayang Pagganap Ang mag-aaral ay : Malalim na nakapaguugnay-ugnay sa bahaging ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano C. Kasanayan sa Pagkatuto Isulat ang code ng bawat kasanayan Nilalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya AP7HAS-Ij1.10 Nilalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya AP7HAS-Ij1.10 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano AP7HAS-Ij1.11 Nilalarawan ang komposisyong etniko ng mga rehiyon sa Asya AP7HAS-Ij1.10 Nasusuri ang kaugnayan ng paglinang ng wika sa paghubog ng kultura ng mga Asyano AP7HAS-Ij1.11 II. NILALAMAN Aralin 3 – Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya Paksa: Komposisyon ng Pangkat Etnolingwistiko sa Asya. KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga Pahina sa Gabay ng Guro Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. Manwal ng Guro Ph. 2. Mga Pahina sa Kagamitang Pang Mag-aaral ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph.55 - 60 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 58 - 60 ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, Ph. 60 - 66 3. Mga Pahina sa Teksbuk
 • 48. 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resources o ibang website You Tube https://www.youtube.com/watch?v=WpOsijtsZXU B. Iba pang kagamitang Panturo Laptop o TV Mapa ng Asya III. PAMAMARAAN Balitaan Paglalahad ng balita sa larangan ng Pulitika,Ekonomiya at Panahon Pagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa napapanahong isyu. Pagpapakita ng editorial cartoon tungkol sa napapanahong balita A. Balik- Aral sa nakaraang aralin at /o pagsisimula ng bagong aralin Anu- ano ang mga Indikasyon ng pag-unlad na may kinalaman sa Yamang Tao? Ilagay sa tamang hanay ang mga sumusunod na pangkat etnolingwistiko na nakalagay sa loob ng kahon Pangkat Etnolinggwistiko Sa Asya Indo – Aryan , Sumerian , Sino – Tibetan , Austronesian , Ural Altaic Kanlurang Asya Timog Asya Timog Silangang Asya Hilagang Asya Silangang Asya Panuto: Basahin at unawain ang pangungusap.Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Isa ang wika sa mga batayan ng pagpapangkat ng tao sa Asya. Bakit mahalagarin ang wika sa paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano? A. Gamit ito sa pakikipagtalastasan. B. Nagbubuklod sa mga tao C. Napapahalagahan ang kanilang kultura D. Lahat ng nabanggit. 2. May dalawang kategorya ang ginagamit na wika sa Asya, ang tonal at non tonal language. Bakit maikakategorya naTonal Language ang mga wikang Chinese, Tibetian, Burmese Thai at Vietnamese? A. Batay sapagkakasulat ng letra B. Batay sa tono ng pagbigkas C. Dahil sa Stress ng pagbigkas D. Dahilan sa mga letrang bumubuo ditto 3. Ang mga Asyano ay nahahati sa iba’t ibang pangkat batay sa wika at etnisidad na kinabibilangan. Ano ang tawag sa pagpapangkat na ito? A. Etniko C. Katutubo B. Etnolinggwistiko D. Nomad 4. Ano ang iyong maipapayo upang
 • 49. mapanatili ang mayamang kultura ng mga pangkat etnolinggwistiko? A. Gayahin ang kultura ng mga dayuhan B. Ilapit ang usapin sa National Historic Commission for Culture and the Arts C. Makipamuhay sa mga katutubo D. Pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa natatanging kultura ng mga pangkat etnolinggwistiko. 5 Alin sa mga konklusyon ang kumakatawan sa pahayag na “Sinasalamin ng Wika ang kultura ng isang lahi? A. Ang wika ay may iba- ibang layunin B. Ang wika ay susi sa pag-unlad ng kultura at kabuhayan ng tao C. Iba-iba ang wika ng iba-ibang tao. D. Sa pag-aaral ng wika mababatid ang katangian ng kultura ng isang lahi. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Pagpapakita ng dalawang batang nag-uus.Tungkol saan kaya ang kanilang pinag-uusapan?AP7Modyul Ph.55 Ang guro ay tatawag ng dalawang bata na siyang magbabasa kung ano ang pinaguusapan ng dalawa bata. Pansinin ang mga sinasabi ng mga sumusunod JUMBLED LETTERS Ayusin ang pinaghalong halong letra upang malaman kung anong pangkat etnolingguistiko sa Asya ang tinutukoy 1. lopsnga ng Bhutan 2. libasene ng Indonesia 3. nchuam ng China 4. jikta ng HilagangAsya 5. raba ng kanlurang Asya Namaste Marhabaan Mabuhay! Annyeong Haseyo
 • 50. Ano kaya ang kanilang sinasabi? Sa anong rehiyon sa Asya kaya kabilang ang mga nagsasalita? C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Pamprosesong tanong. AP7Modyul Ph.55 1. Ano ang paksang pinag-uusapan ng dalawang bata? 2. Ano ang mga pangkat etnolinggwistikong sa Pilipinas na nabanggit sa usapan? 3. Bukod sa nabanggit ano pa ang mga pangkat etnolinggwistiko sa bansa? 4. Kabilang ka ba sa isa sa mga pangkat etnolinggwistiko sa Pilipinas? 5. Ano ang iyong mahihinuha tungkol sa pangkat etnolinggwistiko sa Pilipinas batay sa pag-uusap ng dalawang bata? 6. Nakatulong ba ang pangkat etnolinggwistiko sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnang Pilipino? Patunayan Ano ang naging batayan mo upang patukoy mo kung saan pangkat sila kabilang? Saan kayang bansa matatagpuan ang mga ito.Ituro sa mapa ng Asya. D. Pagtalakay ng bagong konsepto at kasanayan sa # 1 Kilala Mo ba Sila? Pagpapanood sa you tube tungkol sa komposisyon ng Pangkat Etnolinggwistiko sa Asya. https://www.youtube.com/watch?v=WpOsijtsZXU Pamprosesong mga Tanong Sagutin mo ang mga sumusunod na katanungan: 1. Ano ang napansin mo sa katangian at kultura ng mga Asyano sa larawan? Parepareho ba sila? Bakit? 2. Ano ang pangunahing pagkakakilanlan ng mga Asyano? 3. Ano ang tawag sa pagpapangkat sa mga Asyano? 4. Ano ang batayan ng pagpapangkat ng mga Asyano? 3. Bakit magkakaiba ang kultura at wika ng mga Asyano? 5. Nakakaapekto ba ang pagkakaiba-iba ng kultura Pagbasa ng Teksto sa AP7Modyul Ph. 57 Pamprosesong Tanong AP7Modyul Ph.59 1. Ano ang dalawang batayan sa pagpapangkat ng etnolingguwistiko? 2. Kailan sinasabi na ang isang tao ay kabilang sa isang pangkat etnolinnguwistiko? 3. Ano ang dalawang uri ng wika sa Asya? Paghambingin at magbigay ng halimbawa. 4. Bakit ang wika ang pangunahing pagkakakilanlan ng mga pangkat etnolinggwistiko? 5.Bakit mahalaga ang wika sa paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano? Magsuri Tayo Pangkatang Gawain Pumili ng isa sa mga pangkat etnolinggwistiko sa ibaba, pag-aralan ang kanilang pamumuhay at kultura. Maaari din idagdag ang nasaliksik mula sa inyong takdang aralin upang madagdagan pa ang inyong impormasyon. Iulat sa klase ang inyong ginawang pagsusuri maari ninyo itong ipakita sa iba’t ibang malikhaing paraan. Pangkat Isa – Ngalops ng Bhutan Pangkat 2 – Balinese ng Indonesia
 • 51. at wika ng mga Asyano sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano? Pangkat 3 – Manchu ng China Pangkat4 – Tajik ng Hilagang Asya Pangkat 5 – Arab sa Kanluran E. Pagtalakay ng bagong konsepto at bagong kasanayan#2 Bilang isang Asyano kaya mo bang matukoy ang mga pangkat etnolinggwistiko sa bawat rehiyon sa Asya? Suriin ang talaan ng pangkat etnolinggwistiko sa ibaba at isulat sa pie graph kung saang rehiyon sa Asya ito kabilang.Gagawin ito sa pamamagitan ng isang laro kung saan mag uunahan kayo ng iyong mga kamag-aral na maitala sa pie graph ang mga pangkat etnolinggwistiko sa bawat rehiyon sa Asya. Ang may marami maitatala ang magwawagi. Tama kaya ang iyong kasagutan? Balikan ang babasahin at tingnan ang iyong kasagutan sa naunang gawain itama ito kung may maling konseptong nailagay. Pagkatapos magnilay ka sa iyong binasa at sagutan mo ang talahanayan sa ibaba. Humanap ka ng kapareha at ibahagi mo ang iyong kasagutan. Pangkat Etnolinggwistiko Sa Asya Afghan , Ural – Altaic , Halde , Hurri , Eskimo , Indo – Aryan , Sumerian , Turk, Elamite , Pamprosesong Tanong :AP7Modyul ph.65- 66. 1 Batay sa ipinakita ng bawat pangkat, paano mo ilalarawan ang iba pang Pangkat etnolinggwistiko sa Asya? Gawinng mong batayan ang pisikal na anyo , pananamit , paraan ng pamumuhay at wika? 2 . May iisa bang pagkakakilanlan ang mga pangkat etnolinggwistiko sa Asya? Bakit? 3. Anong mahalagang aspeto ng kultura ang nagbibigkis sa mga Asyano? 4. Paano nakatulong ang pangkat etnolinggwistiko sa pagbuo at pag-unlad ng Kabihasnang Asyano? Kanlurang Timog Silangan Hilaga tIMOG SILANGAN ASYA TitIMOGmog Silangang
 • 52. Sino – Tibetan , Austronesian , Japanese , Javanese , Ainu , Kassite ,, Hatti , Caanite , Arabo , Paleosiberian , Lydian , Armenian , Persia Austro- Asiatic , Kurd , Dravidian , Korean , Hittite , Jew ,Kurd ,Dravidian , Korean , Hittite , Jew , F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pamprosesong Tanong: 1. Sa anong rehiyon ka maraming naitalang pangkat etnolinggwistiko? 2. Anong rehiyon naman ang kakaunti? 3. Ano ang implikasyon nito? 4. Naging madali ba para sayo na pangkatin ang mga etnolinggwistiko batay sa rehiyon kung saan sila matatagpuan? Bakit? Ipaliwanag ang kasabihang ito ni Dr. Jose Rizal at iugnay ito sa paksang ating tinatalakay tungkol sa kahalagahan ng wika. “Ang hindi magmahal sa Sariling Wika ay daig pa sa malansa at mabahong isda.” RUBRIC Presentasyon - 5 puntos Organisasyon - 5 puntos Nilalaman - 5 puntos Organizer - 5 puntos Kabuuan 20 puntos G. Paglalapat ng aralin sa pang-araw- araw na buhay Paano mo maipapakita ang pagpapahalagamo sa pangkat Etnolingwistiko na iyong kinabibilangan? Sa paanong paraan mo maipapakita bilang mg- aaral ang pagpapahalaga mo sa iyong wika? Sa paanong paraan mo maipagmamalaki ang pangkat na iyong kinabibilangan? H. Paglalahat ng Aralin Ano ang kahalagahan ng kabilang ang bawat rehiyon sa asya sa pangkat etnolingwistiko? Bakit mahalaga ang wika sa paghubog ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Asyano? Bakit sinasabing pangunahing batayan ang wika sa paghubog sa ng kultura ng mga pangkat etnollwingistiko? I. Pagtataya ng Aralin Tukuyin kung anong pangkat etnolinguistiko kabilang ang mga sumusunod 1. Sumerian 2. Korean 3. Dravidian 4. Eskimo 5. Afghan Ihalayhay 1 -2 Batayan ng pagpapangkat ng Etnolingwistiko 3 -4.Kategorya ng wika 5 -6.Pagkakakilanlan ng pangkat etniko batay sa tirahan 7-10.Kahalagahan ng wika Tukuyin kung anong pangkat etnolinggwistiko ang inilalarawan 1. Sila ang nagdala ng kulturang Tibetian at Budismo sa Bhutan. 2. Sila ay naninirahan sa tinatawag na pocket house. 3. Ang kanilang kultura ay nag-uugat sa
 • 53. ispiritwalidad, relihiyon tradisyon at sining. 4.Gumagamit sila ng wikang Arabic 5. Masasalamin sa kanilang kultura ang matibay na samahan ng pamilya sa pagpapatakbo at pagpapa-unlad ng kanilang kabuhayan. J. Karagdagang gawain para sa takdang- aralin at remediation Sagutin ang mga sumusunod na tanong 1. Ano ang batayan ng pagpapangkat ng tao sa Asya? 2. Ano ang dalawang kategorya ng wika? Ipaliwanag ang pagkakaiba nito. 3. Bakit mahalagaa ang wika? Sanggunian. AP7Modyul Ph. 57 -58. Magsaliksik sa mga sumusunod na pangkat etnolingwistiko sa Asya. 1. Ngalops ng Bhutan 2.Balinese ng Indonesia 3. Manchu ng China 4.Tajik ng Hilagang Asya 5. Arab ng Kanlurang Asya Sanggunian: AP7Modul Ph. 60 - 65 Pagsulat ng News Article AP7Modyul Ph.69 Ikaw, bilang isang mag –aaral ay inatasang maging isang news writer ng isang pahayagan na maglalathala ng isang news article na tungkol sa mga pangkat etnolinggwistiko ang kanilang mga tungkulin at gampanin sa pagbuo at paghubog ng kabihasnang Asyano. PAMANTAYAN SA PAGSULAT NG NEWS ARTICLE Nilalaman 5 puntos Organisasyon 5 puntos Mensahe 5 puntos Pagkamalikhain 5 puntos Kapakinabanngan 5 puntos IV. MGA TALA V. PAGNINILAY A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang
 • 54. gawain para sa remediation C. Nakatulong ba ang remedial? D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga estratehiyang pagtuturo na nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyon na tulong ng aking punongguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa guro?
 • 55.
 • 56. Attachment para saAralin 2 – LikasnaYaman Paksa: MgaIsyu at SuliraningPangkapaligiransaAsya at kahalagahansaTimbangnakalagayanekolohikosaAsya PANGANGALAGA SA KAPALIGIRAN AT PAGPAPANATILI NG TIMBANG NA EKOLOHIKAL Noon pa mang1972,natukoyna ng United Nations Conference of Human Environmentangposibilidad ng ugnayan ng kalikasan at ngkaunlaran.Mularito,naglitawannaangmgapanawagan ng isangalternatibongkaunlaransaharap ng lumalakingkrisispangkalikasan.Ganunpaman,nagpatuloy pa rinpagkawasak at pagkasira ng kalikasandahilsamgatradisyonalnapatakarang pang- ekonomiyanahinditumutugonsamgausapingpangkalikasanhangganghumantongitosanakakaalarmangsitwasyon. Taong 1987 nangbinuo ng United Nations angPandaigdigangKomisyonsaKalikasan at Kaunlaran para pag-aralan at bigyan ng kaukulangsolusyonangproblema ng kalikasan at kaunlaran.Binigyangdiin ng Komisyonnadapattumugonangkaunlaransapangangaillangan ng kasalukuyanghenerasyon ,na may pagsasalang - alang din samgapangangailangan ng mgasusunod pang henerasyon.Itoangkonsepto ng sustainable developmentonaipagpatuloynapag-unlad . Angpanukalangito ay inayunan ng iba’tibangbansanoong 1992 saidinaosna conference on the Environment o ang Earth Summit ,sa Rio de Janeiro,Brazil .Binalangkas at pinagtibay din sanabanggitnakomprehensiyaangAgenda 21. Isa samgalayunin ng Agenda 21 ay pag- isahinangmgaisyungpangkalikasansamgapangunahingpatakarangpangkaunlaran.Binigyangkonsiderasyon ng dokumentoangmgaepekto ng mga pang-ekonomiyangaktibidadsakalikasan at ganoon din angepekto ng pagkawala ng likasnayamandahilsapangekonomiyangproduksiyon.Nasadokumento ring itoangprobisyon kung paanomakakamtam o susukatinangnaipagpapatuloynapag-unlad.Samadalingsabi,idinidiin ng Agenda 21 nadapatnakasalalay at panagutan ng mgapatakarang pang- ekonomiyaangmgaidudulotnitongepektosakalikasan.Angganitongmgaideyaangnagluwalsakonsepto ng “environmentalaccounting.”Angkatawagang environmental accounting pinaiklina Environmental and Natural Resources Resources Accounting (ENRA).Tinatawag din itong “green accounting,” “resource accounting,” o dilikaya’yintergrated economic and environmental accounting.”Angkonsepto ng environmental accounting ay naglalayongisamaangkalikasansatradisyonalnapagsukat ng kaunlaran pang-ekonomiya ng isangbansa ay sapamamagitan ng mga macro-economic indicator katulad ng Gross National Product( GNP),Gross Domestic Product (GDP),balance ng kalakaran at iba pa. Sa pamamagitan ng environmental accounting,nalalamannatinangpisikalnakalagayan ng atinglikasnayaman,dami at kalidadnito. Inaalam ng environmental accounting kung ilannalangangnatitirangkagubatannatin at anghalaganito. At siyempre pa, dahilngatinitingnanangkalikasanbilangcapital,tinatayanito kung magkanoanghalaga ng mgaito. Mulasaganitongpagtayamagkakaroon din tayo ng pagtantiya kung ilang pa angpuwedenatingpakinabangan para sakasalukuyanghenerasyon at para sasusunod pang mgahenerasyon.Angmgadatosnamalilikom ng environmental accounting ay magagamitng mgatagapagplano ng kaunlaranpatinarin ng mgamambabatas ng atingbansa.Sapagpaplano ng pang- ekonomiyangkaunlaran,malalamannatin kung ano-anonglikasnayamanangdapatisaalang -alang, mga pang- ekomiyangaktibidadnadapatpayabungin.Mgadatospangkalikasanangmgasangkap para sa environmental accounting. Mahahalagangpundsyonangmgaito para samgapangkalahatangpangkalikasan.Nangangahulugan din itonaang environmental accounting ay magagamitsapaggawa ng mgabatas at iba pang patakaranupangmakamtamnatinangmaipagpapatuloynapag-unlad.
 • 57. Dapatnaalagaannatinangatingsistemangekolohikal at panatilihinitobalance .Sistemangekolohikalangtawagsapag-uugnayan ng mga element ng kalikasan,tulad ng halaman,hayop – kasamaangtao – at maykro- organism nanasakapaligirangpisikal .Kapagnawalaonasiraangisang element ng ekosistem,nagdudulotito ng kapahamakansatao.Sangayonmalakiangpangamba ng taodahilsapagkasira ng ozone layer nasiyangnaghahadlangsapagpasok ng mapaminsalang ultraviolet rays. Dapatisaalang-alang ngatingmgamamayan, ng mgapinuno ng bayan at maging ng pamahalaanangpagtataguyodsamgaprogramang may kinalamansapangangalagasaatingkapaligiran at likasnayaman. Pinagkuhanan: Educational Resource Corporation -AralingPanlipunan -PangangalagasaKapaligiran at Pagpapanatili ng TimbangnaEkolohikal – pah. 23 -24