SlideShare a Scribd company logo
其中的五個孩子 [1936 年 12 月 17 日出生在阿根廷首都馬里奧 Bergoglio ,鐵路工人和雷吉娜•西沃裡在意大利中產階級家庭。青少年, 21 歲的他承包了呼吸道傳染病和生活,只有一個肺。豪爾赫畢業
的化學工程師,但選擇了祭司在別墅德沃托中, 1958 年 3 月阿瑪莉亞告訴夫人在電視上很長一段時間以前,豪爾赫是愛,我想和她結婚 ... One of the five children [born on December 17, 1936 in
Argentina's capital] within a middle class Italian family of Mario Bergoglio, a railroad worker, and Regina Sívori. Teenager he contracted a respiratory infectious disease and lives from the age of
21 with only one lung. Jorge graduated chemical engineer but chose the priesthood in Villa Devoto, March 1958… Lady Amalia told on tv that long time ago Jorge was in love and thought to
marry her... ‫ یکی از پنج فرزند در تاریخ71 دسامبر6391 در پایتخت آرژانتین به دنیا آمد در یک خانواده طبقه متوسط ایتالیا از ماریو‬Bergoglio، ‫ یک کارگر راه آهن، و‬Sívori ‫رجینا. نوجوان، او را به یک بیماری تنفسی های عفونی و‬
‫ زندگی از سن12 سالگی فقط با یک ریه قرارداد. خورخه مهندس شیمی فارغ التحصیل شده اما روحانیت در ویل‬Devoto ‫ را انتخاب، مارس سال8591 ... بانوی‬Amalia ‫گفت: در تلویزیون است که مدت زمان طولنی پیش خورخه در‬
‫ ... عشق و به فکر ازدواج با او‬Một trong những năm trẻ em [sinh ngày 17 Tháng 12 năm 1936 t ại th ủ đô c ủa Argentina trong m ột gia đình thu ộc t ầng l ớp trung l ưu Ý Mario Bergoglio, m ột công nhân
đường sắt, và Regina Sívori. Thiếu niên, ông ký hợp đồng với một căn bệnh hô h ấp truy ền nhiễm và cu ộc s ống t ừ năm 21 tu ổi v ới ch ỉ m ột ph ổi. Jorge t ốt nghi ệp k ỹ s ư hóa h ọc nh ưng đã ch ọn linh
mục tại Villa Devoto, Tháng Ba 1958 ... Lady Amalia nói trên truyền hình r ằng th ời gian dài tr ước Jorge đã yêu và c ưới cô ấy ... Один из пяти детей [родился 17 декабря 1936 года в столице
Аргентины] в средний класс итальянской семьи Марио Бергольо, железнодорожный рабочий, и Регина Сивори. Подросток он заболел инфекционным заболеванием дыхательных и жизнь
в возрасте от 21 только с одним легким. Хорхе закончил инженером-химиком, но выбрал священство в Villa Devoto марта 1958 ... Леди Амалия сказали по телевизору, что давно Хорхе
был влюблен и думал на ней жениться ... Um dos cinco filhos [nascidos em 17 de dezembro de 1936, na capital da Argentina] dentro de uma família de classe média italiana de Mario
Bergoglio, um trabalhador ferroviário, e Sívori Regina. Adolescente que contraiu uma doença respiratória infecciosa e vive a partir da idade de 21 com apenas um pulmão. Jorge formou
engenheiro químico, mas escolheu o sacerdócio em Villa Devoto, Março 1958 ... Senhora Amalia disse na TV que há muito tempo Jorge estava apaixonado e pensado para se casar com ela ...
   http://www.heraldsun.com.au/news/world/spurned-in-love-a-young-jorge-bergoglio-turned-to-the-catholic-church/story-fnd134gw-1226597952044

    27/03/13           franciscusi.wordpress.com                      www.Jorge-Mario-Bergoglio.com                                       1
一看歷史的秘密會議 A look at the History of the Conclave        ‫نگاهی به تاریخچه محرمانه‬
Một cái nhìn lịch sử của Mật Viện Взгляд на историю Конклава      Um olhar sobre
a História do Conclave      https://www.facebook.com/WendellandVinnieNickelodeon
        franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
         http://www.youtube.com/watch?v=ojNaTp3N-HQ
 27/03/13 Bergoglio.com                              2
梵蒂岡教皇弗朗西斯解釋說紋章 Vatican explains Pope Francis coat of arms ‫واتیکان پاپ کت‬
‫ فرانسیس اسلحه را توضیح می دهد‬Tòa thánh giải thích Đức Giáo Hoàng Francis Huy hiệu Ватикан
Папа объясняет Фрэнсис герб Vaticano explica Papa casaco Francisco de armas
       franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
        http://www.youtube.com/watch?v=0pylKqiHb1o
27/03/13   Bergoglio.com                              3
1958 年 3 月 11 日,喬治去了耶穌會的見習期,,學人文智利。他在 1964 年和 1965 年間聖母無原罪主教在聖菲學院教授文學和心理學。從 1967 年到 1970 年,
他研究神學。,他被任命為耶穌會士於 1969 年 12 月 13 日。 March 11, 1958, Jorge went to the novitiate of the Society of Jesus and studied humanities in
Chile. Between 1964 and 1965 he taught literature and psychology at the College of the Immaculate Conception in Santa Fe. From 1967 to 1970, he studied
theology. He was Ordained for the Jesuits on Dec. 13, 1969.‫سرامارس11 ،8591 ، خورخه، رفت و به کاراسراموزی جاسرامعه عیسی و علوم انسانی در شیلیمورد سرامطالعه قرار گرفته است. بین سال های‬
‫.4691 و5691 او را به ادبیات و روانشناسیدر کالج از سرامفهوم سرامعصوم در سانتافه تدریس کرده است. از سال7691 تا سال0791 ، او سرامورد سرامطالعه الهیات است. او برای یسوعیان بر دساسرامبر31 ،9691، سرامقرر شد‬
Ngày 11 tháng 3 năm 1958, Jorge, đi đến nhà tập của Hội của Chúa Giêsu và học về nhân văn ở Chile. Gi ữa năm 1964 và năm 1965, ông d ạy văn h ọc và tâm
lý học tại trường đại học của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Santa Fe. Từ 1967 đến 1970, ông nghiên cứu thần học. Ngài được thụ phong cho các cha dòng
Tên vào ngày 13 Tháng Mười Hai, 1969. 11 марта 1958, Хорхе, пошел в новициат Общества Иисуса и изучал гуманитарные науки в Чили. Между 1964 и
1965 годах он преподавал литературу и психологию в колледже Непорочного Зачатия в Санта-Фе. С 1967 по 1970 год он изучал теологию. Он был
рукоположен для иезуитов 13 декабря 1969 года. 11 de marco de 1958, Jorge, foi para o noviciado da Companhia de Jesus e estudou humanidades no
Chile. Entre 1964 e 1965 lecionou literatura e psicologia no Colégio da Imaculada Conceição, em Santa Fé. De 1967 a 1970, estudou teologia. Ele foi
ordenado para os jesuítas em 13 de dezembro de 1969.

                 franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                  https://www.youtube.com/watch?v=32HfoO936zo
   27/03/13          Bergoglio.com                                                                       4
這裡是家庭。瑪麗亞•埃萊娜,在白色的連衣裙,是唯一的教皇活著的妹妹。根據家庭的著作,一個家庭主婦包括使徒生活,並希望宗教的沉思與反思。新教皇是評論家的腐敗和人口販運反對自由化的
毒品 ... 的宗座家庭委員會的主席。 Here is the family. Maria Elena, in white dress, is the only Pope alive sister. According to family writings a housewife include Religious Meditations and
Reflections on apostolic life and hope. The new pope is also a critic of corruption and human trafficking; opposition to the liberalization of drugs… president of the Pontifical Council for the
Family. ‫در اینجا خانواده است. سراماریا النا، در لباس سفید، تنها خواهر زنده پاپ است. با توجه به نوشته خانواده، یک زن خانه دار عبارتند از تاسراملت دینی و تأسراملتی در زندگی رسالتی و اسرامید است. پاپ جدید نیز سرامنتقد فساد و قاچاق انسان؛ سرامخالفت با آزادسازی سرامواد‬
‫ .سرامخدر ... رئیس شورای جاسرامه اسقفی برای خانواده است‬Đây là gia đình. Maria Elena, váy trắng, là em gái duy nh ất còn sống Đức Giáo Hoàng. Theo bài vi ết c ủa gia đình, m ột bà n ội tr ợ bao g ồm Meditations,
phản ánh về tôn giáo và đời sống tông đồ và hy vọng. Đức giáo hoàng m ới cũng là m ột nhà phê bình c ủa tham nhũng và buôn bán ng ười, đ ối l ập v ới vi ệc t ự do hóa các lo ại thu ốc ... Ch ủ t ịch H ội
đồng Giáo hoàng về Gia đình. Вот семья. Мария Елена, в белом платье, это единственный папа жив сестра. По семейным сочинения, домохозяйка включать религиозные медитации и
размышления о апостольской жизни и надежды.Новый папа также критика коррупции и человеческой торговли людьми; оппозиции к либерализации наркотиков ... президент Папского
совета по делам семьи. Aqui é a família. Maria Elena, no vestido branco, é a irmã Papa só vivo. De acordo com escritos da família, uma dona de casa incluem Meditações religiosas e reflexões
sobre a vida apostólica e de esperança. O novo papa é também um crítico da corrupção e do tráfico de seres humanos; oposição à liberalização das drogas ... presidente do Pontifício Conselho
para a Família.
                      franciscusi.wordpress.com                               www.Jorge-Mario-
    27/03/13              Bergoglio.com                                                                                                5
教皇弗朗西斯列表:呼叫牙醫,請
                              致電報攤 ... Pope Francis' to do
                              list: Call dentist, call newsstand...
                              Maria Elena with his son Jorge.
                              "The war of the powerful against
                              the poor has created a chasm
                              between the rich and the poor"
                              ‫پاپ فرانسیس فهرست: دندانپزشک‬
                              ‫.. تماس، تماس دکه روزنامه فروشی‬
                              Đức Thánh Cha Phanxicô danh
                              sách công việc phải làm: Call nha
                              sĩ, gọi sạp ... Папа Франциска,
                              чтобы сделать список: Call
                              стоматолога, позвоните в
                              газетном киоске ...Papa
                              Francisco para fazer a lista:
                              dentista chamada, chamada em
                              banca de jornal ...
      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       http://www.youtube.com/watch?v=xIokHJcyil8
27/03/13  Bergoglio.com                               6
主教 AUCA1992 年 5 月 20 日。他接過布
                宜諾斯艾利斯的大主教, 1998 年 2 月 28
                日。 Bishop of Auca May 20, 1992. He
                took over as archbishop of Buenos Aires
                on February 28, 1998. ‫ اسقف‬Auca ،20‫مه‬
                ‫2991. او در تاریخ82 فوریه8991 به عنوان‬
                ‫.اسقف اعظم بوئنوس آیرس صورت گرفت‬
                Giám mục Auca 20 tháng 5 năm 1992.
                Ông nhậm chức tổng giám mục của
                Buenos Aires vào ngày 28 tháng 2 năm
                1998. Епископ АУЦА 20 мая 1992. Он
                занял пост архиепископа Буэнос-
                Айресе 28 февраля 1998 года. Bispo de
                Auca 20 de maio de 1992. Ele assumiu o
                cargo de arcebispo de Buenos Aires em
                28 de fevereiro de 1998.
      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=GOEwLHuQIBI
27/03/13  Bergoglio.com                         7
2001 年 2 月 21 日,教皇約翰 · 保羅二世任命阿根廷第一大是大非。第一耶穌會成為教皇。第一個非歐
洲教皇的近 1300 家。豪爾赫是阿根廷,但是所有的教皇! February 21, 2001, Pope John Paul II first
cardinal appointed Argentina. the first Jesuit to become pontiff. The first non-European pontiff in
nearly 1,300 years. Jorge is Argentina, but the Pope of all! ‫فوریه12 ،1002، پاپ ژان پل دوم اول کاردینال‬
،‫منصوب آرژانتین. اولین یسوعیون برای تبدیل شدن به پاپ. پاپ غیر اروپایی در حدود003،1 سال. خورخه آرژانتین است‬
21! ‫ اما پاپ از همه‬tháng 2 năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đầu tiên Đức Hồng y bổ nhiệm
Argentina. Dòng Tên đầu tiên để trở thành giáo hoàng. Giáo hoàng không châu Âu đầu tiên trong g ần
1.300 năm. Jorge là Argentina, nhưng Đức Giáo Hoàng của tất cả! 21 февраля 2001 года Папа
Иоанн Павел II назначил первый кардинал Аргентины. первого иезуита, чтобы стать
понтификом. Первым неевропейским понтифика почти 1300 лет. Хорхе Аргентине, но папа все!
21 de fevereiro de 2001, o Papa João Paulo II nomeou primeiro cardeal Argentina. o primeiro jesuíta
a se tornar pontífice. O pontífice não-europeu primeira em quase 1.300 anos. Jorge é a Argentina,
mas o Papa de todos!
              franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
               https://www.youtube.com/watch?v=WYvWx5Lm9UI
  27/03/13        Bergoglio.com                                   8
教皇弗朗西斯會給社會和精神推到教會 Pope Francis will give a social and spiritual push to the Church ‫پاپ فرانسیس فشار اجتماعی و‬
‫ معنوی را به کلیسا‬Đức Giáo Hoàng Francis sẽ cung cấp một sự thúc đẩy xã hội và tinh thần cho Giáo Hội Папа Фрэнсис даст
социального и духовного толчок к Церкви       Papa Francis vai dar um empurrão social e espiritual para a Igreja
          franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
           http://www.youtube.com/watch?v=kwCRQ0Uh8k8#!
  27/03/13    Bergoglio.com                                        9
下一任教皇的優先事項:在俄羅斯和中國的宗教自由 Priorities for next Pope: Religious freedom in Russia and
China ‫ اولویت بعدی پاپ: آزادی مذهبی در روسیه و چین‬Ưu tiên cho Đức Giáo Hoàng: Tự do tôn giáo ở Nga và Trung
Quốc Приоритеты для следующего папы: Религиозная свобода в России и Китае Prioridades para próximo
Papa: a liberdade religiosa na Rússia e na China
        franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
         http://www.youtube.com/watch?v=rPTpr9quHno
27/03/13    Bergoglio.com                                    10
“ 當我們不宣揚耶和華的,我們所傳的魔鬼,當我們鼓吹世俗,我們所傳的魔鬼” - [ 教皇弗朗西斯講道進入神學院之前,他學
習化學,畢業作為一名化學工程師。樞機主教喬治是誰? "When we don't preach the LORD, we preach the Devil, and when we
preach worldliness, we preach the Devil" – [Pope Francis Homily] Before entering the seminary, he studied chemistry and
graduated as a chemical engineer. Who is Cardinal Jorge? "‫هنگامی که ما خداوند را موعظه نیست، ما موعظه شیطان، و هنگامی که ما‬
‫موعظه دنیا، ما موعظه شیطان" - ]پاپ فرانسیس وعظ[ قبل از ورود به حوزه علمیه، او مورد مطالعه شیمی فارغ التحصیل شد و به عنوان مهندس‬
‫" شیمی. کاردینال جورج چه کسی است؟‬Khi chúng tôi không rao giảng Đức Giê-hô-va, chúng tôi rao giảng the Devil, và khi chúng
tôi rao giảng trần tục, chúng tôi rao giảng the Devil" - [Đức Giáo Hoàng Francis Bài gi ảng] Tr ước khi vào ch ủng vi ện, ông
nghiên cứu hóa học và tốt nghiệp như là một kỹ sư hóa học. Đức Hồng Y Jorge là ai? "Когда мы не проповедовали Господа,
мы проповедуем дьявола, и когда мы проповедуем мирского, мы проповедуем дьявола" - [Проповедь Папы Francis]
Перед входом в семинарию, он изучал химию и получил диплом инженера-химика. Сейчас кардинал Хорхе? "Quando nós
não anunciar o Senhor, nós pregamos o Diabo, e quando pregamos mundanismo, pregamos o Diabo" - [Homilia Papa Francis]
Antes de entrar no seminário, ele estudou química e se formou como engenheiro químico. Quem é o Cardeal Jorge?

          franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
           https://www.youtube.com/watch?v=v3EvvI5GgRc
 27/03/13     Bergoglio.com                                            11
一個強大的支持者,幫助窮人 ......“ 窮人的冠軍,成為教皇時,教皇約翰 · 保羅二世,他在 2001 年的大是大非顯然,他告訴他的支持者不要再浪費錢前往羅馬,而是捐贈的資金,以
減輕在家裡的貧困。 A strong supporter of helping the poor… 'champion of the poor' becomes pope : when Pope John Paul II made him a cardinal in 2001 he apparently told his
supporters not to waste money on travelling to Rome, but instead to donate the funds to alleviate poverty at home. ‫قهرمان فقیر یک حامی قوی در کمک به فقرا ... پاپ می شود: زمانی‬
‫ .که پاپ ژان پل دوم، او را یک کاردینال در سال1002 ساخته شده است ظاهرا به هواداران خود گفت که پول هدر ندن در سفر به رم، اما در عوض برای اهدای سرمایه برای کاهشفقر در خانه‬Một ủng hộ
mạnh mẽ giúp đỡ người nghèo ... vô địch của người nghèo "trở thành giáo hoàng: khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm cho anh ta m ột h ồng y năm 2001 ông d ường nh ư nó
với người ủng hộ ông không lãng phí tiền đi du lịch đến Rome, nh ưng thay vì t ặng ti ền đ ể gi ảm b ớtnghèo đói ở nhà. "Чемпион бедных» убежденным сторонником того, чтобы
помочь бедным ... становится папой: когда Папа Римский Иоанн Павел II сделал его кардиналом в 2001 году он, видимо, сказал своим сторонникам, чтобы не тратить
деньги на путешествие в Рим, но вместо того, чтобы пожертвовать средства, чтобы облегчить бедность дома. "Campeão dos pobres" um forte defensor de ajudar os
pobres ... se torna papa: quando o Papa João Paulo II fez dele um cardeal em 2001, ele disse a seus partidários, aparentemente para não desperdiçar dinheiro em viagens a
Roma, mas em vez de doar os fundos para aliviar pobreza em casa.
              franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                https://www.youtube.com/watch?v=vuFGmV8R8h0
  27/03/13        Bergoglio.com                                                              12
阿根廷不起眼的教皇。一個眼花繚亂的事業在天主教層次的人,他們說在一次嚴峻
                   的,簡單的,溫和的,還是現代的 Argentine humble Pope. A meteoric career in
                   the Catholic hierarchy for the man they say at once austere, simple, moderate,
                   or modern. ‫پاپ آرژانتینی فروتن.حرفه ای شهاب سنگی در سلسله سرامراتب کاتولیک برای سرامرد که در آن سرامی‬
                   ‫ گویند یک بار تند و تلخ، ساده، سرامتوسط، یا سرامدرن‬Argentina khiêm tốn Đức Giáo Hoàng. Một sự
                   nghiệp thiên thạch trong hệ thống Công giáo cho người đàn ông họ nói tại một
                   lần khắc khổ, đơn giản, trung bình, hay hiện đại Аргентинское скромного
                   папы.Головокружительную карьеру в католической иерархии для человека,
                   которого они сразу сказать, строгий, простой, умеренной, или современные
                   Argentino humilde Papa. Uma carreira meteórica na hierarquia católica para o
                   homem que dizer de uma vez austera, simples, moderada ou moderna
      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       http://www.youtube.com/watch?v=oqVLlVicuLw
27/03/13  Bergoglio.com                                                    13
“ 人權不僅違反了恐怖主義,鎮壓和謀殺,但也受到經濟結構,創造出巨大的不平等。”以後的弗朗西斯,聖方濟各王國的名稱。自 1998 年以來,羅馬天主教教皇 2013 年曾擔任布宜諾斯艾利斯的大
主教。 "Human rights are not only violated by terrorism, repression and murder, but also by the economic structures that create huge inequalities." Taking the regnal name of Francis, after St.
Francis of Assisi. The New Roman Catholic Pope 2013 has served as the Archbishop of Buenos Aires since 1998. " ‫حقوق بشر نه تنها با تروریسم، سرکوب و کشتار، نقض، اما ساختارهای اقتصادی که ایجاد نابرابری‬
‫" . های عظیم است." با توجه به نام سلطنتی فرانسیس، پس از سنت فرانسیس از آسیسی.جدید روم کاتولیک پاپ3102 به عنوان اسقف اعظم بوینس آیرس از سال8991 خدمت کرده است‬Quyền con người không chỉ vi phạm
bằng cách đàn áp, khủng bố và giết người, mà còn bởi cơ cấu kinh t ế t ạo ra sự bất bình đẳng r ất l ớn." Lấy tên regnal Francis, sau khi Thánh Phanxicô Assisi. The New Roman Catholic Đ ức Giáo
Hoàng 2013 đã phục vụ như Tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998. "Права человека нарушаются не только терроризм, репрессии и убийства, но также и экономические структуры,
которые создают огромное неравенство». Принимая царствования имя Фрэнсис, после того, как Святой Франциск Ассизский.Новый римско-католической папы 2013 года служил
архиепископом Буэнос-Айресе с 1998 года. "Os direitos humanos são violados, não só pela repressão do terrorismo e assassinato, mas também pelas estruturas econômicas que criam


                franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
desigualdades enormes." Levando o nome de reinado de Francisco, depois de São Francisco de Assis. O Novo papa católico romano 2013 serviu como o arcebispo de Buenos Aires desde 1998.
                  https://www.youtube.com/watch?v=8fSVwDtgRgA
  27/03/13          Bergoglio.com                                                                      14
滿足於 1986 年在阿爾卡拉 · 德 · 埃納雷斯大學的研究生,並完成了他的博士論文在德國有一個強大的牧會經驗,特點是總是告訴真理清楚你默默的祈禱後,教皇弗朗西斯給出了祝福。他補充說:
“大家晚上好,好好休息一下,” Meet a postgraduate at the University of Alcalá de Henares in 1986 and completed his doctoral thesis in Germany… has a strong pastoral experience, is
characterized by always telling truths clearly… After your silent prayer, Pope Francis gives blessing. "Good evening everyone and good rest," he added ‫ دیدار با کارشناسی ارشد در دانشگاه‬Alcalá ‫د‬
Henares ‫در سال6891 و اتمام پایان نامه دکترای خود را در آلمان ... یک تجربه قوی معنوی است، با گفتن حقایق به روشنی مشخص است ... بعد از نماز سکوت خود را، پاپ فرانسیس برکت می دهد. «وی گفت:» هر کس‬
‫ شب خوب و استراحت خوب، "او اضافه شده است‬Gặp gỡ một sau đại học tại Đại học Alcalá de Henares vào năm 1986 và hoàn thành luận án ti ến sĩ của ông ở Đ ức ... có m ột kinh nghi ệm m ục v ụ
mạnh mẽ, được đặc trưng bởi luôn luôn nói sự thật rõ ràng ... Sau khi cầu nguy ện im l ặng của b ạn, Đ ức Giáo Hoàng Francis cho ph ước lành. "Xin chào tất cả mọi người và phần còn lại", ông
nói Знакомства в аспирантуру в университете в Алькала-де-Энарес в 1986 году и завершил свою докторскую диссертацию в Германии ... имеет сильную пастырского опыта,
характеризуется всегда говорю истину ясно ... После того, как молитву, папа Фрэнсис дает благословение. "Добрый вечер и хорошего отдыха", добавил он Conheça uma pós-
graduação na Universidade de Alcalá de Henares, em 1986, e completou sua tese de doutorado na Alemanha ... tem uma forte experiência pastoral, é caracterizada por sempre dizendo
verdades claramente ... Após a sua oração silenciosa, o Papa Francis dá bênção. "Boa noite a todos e bom descanso", acrescentou
              franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                https://www.youtube.com/watch?v=I_nCWIxTOlE
 27/03/13          Bergoglio.com                                                                      15
教皇在他的講道中說:“有沒有男人傷心女人:一個基督徒絕不可能。
決不要克服的挫折,我們的歡樂是不是來自有這麼多的東西,但已經找
到了一個人,耶穌。新教皇,以取代現在的名譽教皇本篤十六世。 The
Pope said in his homily: "There are never men sad women: a
Christian can never be. Never be overcome by discouragement. Our
joy is not something that comes from having so many things, but to
have found a person, Jesus. The new Pope, replacing the now
emeritus Pope Benedict XVI. ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ در وعظ او گفت: "مردان زنان غمگین وجود دارد‬
‫هرگز: یک مسیحی هرگز نمی تواند دلسرد شود هرگز غلبه بر شادی ما است، چیزی است که می‬
‫ید از داشتن چیزهای زیادی نیست، اما به یک شخص، عیسی مسیح می باشد. جدید دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ، جایگزین‬R
‫ .در حال حاضر بازنشسته دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ بندیکت شانزدهم است‬Đức Thánh Cha nói trong bài
giảng của ông: "Không bao giờ có người đàn ông phụ nữ buồn: một
Kitô hữu không bao giờ có thể là Không bao giờ được khắc phục bằng
sự chán nản niềm vui của chúng tôi không phải là một cái gì đó mà
đến từ việc có rất nhiều điều, nhưng đã tìm thấy một người, Chúa
Giêsu.Đức Giáo Hoàng mới, thay thế giáo sư danh dự tại Đức Giáo
Hoàng Benedict XVI. Папа сказал в своей проповеди: "Есть люди
никогда не печальные женщины: христианское никогда не может
быть никогда не преодолеть, уныния Наша радость не то, что
приходит от того так много вещей, но нашли человека, Иисуса...
Новый папа, заменяя теперь почетный Папа Бенедикт XVI. O Papa
disse em sua homilia: "Nunca há homens, mulheres tristes: um
cristão nunca pode ser nunca ser superado pelo desânimo Nossa
alegria não é algo que vem de ter tantas coisas, mas por ter
encontrado uma pessoa, Jesus A... o novo Papa, substituindo o agora
emérito Papa Bento XVI.
 http://www.excelsior.com.mx/global/20...
     franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=icyytXtt87c
27/03/13 Bergoglio.com                                                       16
新教皇被認為是溫和的和追隨者的傳統。雖然保守,他
          被看作是一個改革者,除魔的排斥和腐敗。弗朗西斯宣
          揚靈性的重要性,並假定一個正確的認識,神自然會導
          致人們更關心的是窮人。 The new Pope is considered
          a moderate and follower of the traditions. Although a
          conservative, he is seen as a reformer, a slayer of
          exclusion and corruption. Francis preaches about the
          importance of spirituality and assumes that a correct
          understanding of God will naturally lead people to
          care more about the poor. ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ جدید در حد متوسط در نظر گرفته‬
          ‫شده است و دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپیرو سنت. علیرغم این که یک محافظه کار است، او به عنوان‬
          ‫یک اصل ح طلب، یک قاتل از طرد و فساد دیده می شود. وعظ می فرانسیس‬
          ‫در مورد اهمیت معنویت و فرض بر این است که درک درست از خدا به‬
          ‫ .طور طبیعی منجر خواهد شد مردم را به مراقبت بیشتر در مورد فقرا‬Đức
          Giáo Hoàng mới được coi là vừa phải và theo các
          truyền thống. Mặc dù một người bảo thủ, ông được
          nhìn thấy như là một nhà cải cách, một kẻ sát loại trừ
          và tham nhũng. Phanxicô giảng dạy về tầm quan trọng
          của tâm linh và giả định rằng một sự hiểu biết đúng
          đắn về Thiên Chúa một cách tự nhiên sẽ khiến cho mọi
          người quan tâm nhiều hơn về người nghèo. Новый
          Папа считается умеренным и последователем
          традиций. Несмотря на консервативный, он видел,
          как реформатор, убийца исключения и коррупции.
          Франциск проповедует о важности духовности и
          предполагает, что правильное понимание Бога,
          естественно, привести людей больше заботиться о
          бедных. O novo Papa é considerado um moderado e
          seguidor das tradições. Apesar de um conservador, ele
          é visto como um reformador, um matador de exclusão
          e corrupção. Francisco prega sobre a importância da
          espiritualidade e assume que a correta compreensão
          de Deus, naturalmente, levar as pessoas a se
          preocupam mais com os pobres.
      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=9zinytOrCe8
27/03/13  Bergoglio.com                                                      17
“ 我認為它說,以教會的承諾,為世界上的窮人和同情的世
       界中,往往需要大量的癒合。”(紐約樞機主教愛德華•伊
       根)“許多婦女的享樂主義文化”的對象。阿根廷媒體說,
       總統克里斯蒂娜•基什內爾他的剋星。 "I think it speaks to
       the church's commitment to the poor of the world and
       compassion in a world that often needs a lot of
       healing."( New York Cardinal Edward Egan) "Many women
       are the objects of a hedonistic culture". The Argentine
       press says he's nemesis of President Cristina Kirchner. "‫من‬
       ‫ن را به تعهد کلیسا به فقیر جهان و شفقت در جهان است که اغلب نیاز‬R ‫فکر می کنم‬
       (‫به یک مقدار زیادی از شفا سخن می گوید." )نیویورک، کاردینال ادوارد اگان‬
       ‫رژانتین‬R ‫"زنان بسیاری از اشیاء از یک فرهنگ مربوط بخوشی ولذت". مطبوعات‬
       ‫" .می گوید او کینه جویی از کریستینا کرشنر، رئیس جمهور است‬Tôi nghĩ
       rằng nó nói chuyện với cam kết của giáo hội cho người
       nghèo của thế giới và lòng từ bi trong một thế giới mà
       thường cần rất nhiều chữa bệnh." (New York Đức Hồng Y
       Edward Egan) "Nhiều phụ nữ là đối tượng của một nền văn
       hóa chủ nghĩa khoái lạc". Báo chí Argentina nói rằng ông là
       kẻ thù của Tổng thống Cristina Kirchner. "Я думаю, что
       это говорит о приверженности церкви бедным мира и
       сострадания в мире, который часто требует много
       исцеление". (Нью-Йорк кардинал Эдвард Иган) "Многие
       женщины являются объектами гедонистической
       культуры». Аргентинская пресса говорит, что он
       Немезида президента Кристины Киршнер. "Eu acho que
       fala com o compromisso da Igreja com os pobres do mundo
       e da compaixão em um mundo que muitas vezes precisa
       de um monte de cura." (New York cardeal Edward Egan)
       "Muitas mulheres são objetos de uma cultura hedonista". A
       imprensa argentina diz que ele é inimigo da presidente
       Cristina Kirchner.

      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=khRFB4rjh0c
27/03/13  Bergoglio.com                                  18
他說:“如果有現代化的手段”模仿世界 » ,教會將無法模仿。教會必須在其
                 現代化的手段傳播的好消息 [...]“ ( 2008 年魁北克國際聖體大會) "If
                 modern means «imitate the world», the Church will not. The Church must
                 be in its modern means of transmitting the Good News [...]” (Quebec
                 International Eucharistic Congress 2008) "‫اگر مدرن به معنای» تقلید از جهان «، کلیسای‬
                 ‫ن انتقال خبر خوب ]...[" )کبک‬R ‫ نمی خواهد تقلید کنند. کلیسا باید به معنای مدرن‬Eucharistic ‫کنگره‬
                 2008‫" ) بین المللی‬Nếu phương tiện hiện đại« bắt chước thế giới », Giáo Hội sẽ
                 không bắt chước. Giáo Hội phải được các phương tiện hiện đại của truyền
                 Tin Mừng [...]" (Quebec Đại Hội Thánh Thể Quốc tế 2008) "Если
                 современные средства« подражать миру », Церковь не будет
                 подражать. Церковь должна быть в современных средств передачи
                 Хорошие новости [...]" (Квебек Международного евхаристического
                 конгресса 2008) "Se os modernos meios« imitar o mundo », a Igreja não
                 vai imitar., A Igreja deve estar em seus meios modernos de transmissão da
                 Boa Nova [...]" (Quebec Congresso Eucarístico Internacional 2008)      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=rpy2NLwvs7Q
27/03/13  Bergoglio.com                                              19
教皇世界上 12 億天主教徒的領導者。從陽台上被引入之前,阿根廷的大是大
                非“西斯廷 » 教堂旁邊的房間被稱為”房的眼淚“ Pope leader of the
                world's 1.2 billion Catholics. Before being introduced from the balcony,
                the Argentine cardinal was taken from the «Sistine» Chapel into a side
                room called the "Room of Tears" ‫رهبر دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ جهان2.1 میلیارد کاتولیک. قبل از که از‬
                ‫رژانتین از نمازخانه »سیستین« را به اتاق جانبی به نام "اتاق اشک" گرفته شده‬R ‫بالکن معرفی، کاردینال‬
                ‫ است‬Đức Giáo Hoàng lãnh đạo của thế giới 1,2 tỷ người Công giáo. Trước
                khi được giới thiệu từ ban công, Đức Hồng y Argentina được lấy từ
                «Sistine» Chapel vào một căn phòng bên gọi là "Room of Tears" Папа
                лидером 1,2 миллиарда в мире католиков. Перед тем, как введены с
                балкона, аргентинский кардинал был взят из «Сикстинской» Часовня в
                боковой комнате, называемой "Room слез" Papa líder do mundo 1,2
                bilhões de católicos. Antes de ser introduzido a partir da varanda, o
                cardeal argentino foi retirado do «Sistina» Capela em uma sala ao lado
                chamado de "Sala das Lágrimas"
      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=KDiqxJz04Xo
27/03/13  Bergoglio.com                                                              20
“ 有牧師拒絕施洗的單身母親所生的孩子,因為他們是”
設計 » 外面了婚姻的神聖。這些神父,然後把神的子民的
救贖。我們預計意大利教皇,元老院在爭吵,不料,一個
拉丁美洲,教廷外。我們期待管理員,不料布宜諾斯艾利
斯郊區的一個精神了。 “ «There are priests who refuse
to baptize children born to single mothers because they
were «designed» outside the sanctity of marriage.
These priests then divide the people of God to
salvation. We expected an Italian pope, curial involved
in quarrels, and behold a Latin American, outside the
curia. We were expecting an administrator, and behold
a spiritual out of a suburb of Buenos Aires. " «‫کشیش‬
‫وجود دارد که امتناع از تعمید کودکان متولد شده از مادران مجرد‬
‫به خاطر آنها» بود طراحی شده «خارج حرمت ازدواج. این کشیش‬
‫پس از آن تقسیم مردم خدا را به رستگاری است. ما انتظار پاپ‬
‫ ،ایتالیایی‬curial ‫درگیر در نزاع و ببین آمریکای لتین، در خارج از‬
curia. ‫ما انتظار داشتند مدیر، و ببین از معنوی در حومه بوئنوس‬
‫« " .آیرس است‬Có linh mục từ chối rửa tội cho trẻ em
sinh ra từ những bà mẹ độc thân bởi vì họ đã« thiết kế
»bên ngoài sự thiêng liêng của hôn nhân. Các linh mục
sau đó chia cho dân Chúa đến sự cứu rỗi. Chúng tôi dự
kiến một Đức Giáo Hoàng Ý, Curial tham gia vào các
   ​
cuộc tranh cãi, và nhìn một người Mỹ Latin, ngoài giáo
triều. Chúng tôi hy vọng một quản trị viên, và nhìn ra
tinh thần của một vùng ngoại ô Buenos Aires. " «Есть
священники, которые отказываются крестить детей,
рожденных матерями-одиночками, потому что они«
предназначены »за святость брака. Эти священники
затем разделить народ Божий к спасению. Мы
ожидали, что итальянские папы, курии, участвующих
в ссорах, и вот, Латинской Америки, вне курии. Мы
ждали администратора, и вот духовное из пригорода
Буэнос-Айреса. " «Há sacerdotes que se recusam a
batizar as crianças nascidas de mães solteiras porque
eram« concebido »fora da santidade do casamento.
Estes sacerdotes, então, dividir o povo de Deus para a
salvação. Nós esperávamos um papa italiano, curial
envolvido em brigas, e eis que um latino-americano,
fora da cúria. Esperávamos um administrador, e eis um

fora espiritual de um subúrbio de Buenos Aires. "
             franciscusi.wordpress.com        www.Jorge-Mario-
 27/03/13        Bergoglio.com                        21
教皇弗朗西斯成為個人謙遜,保守教條主義和社會正義的承諾。一個簡單的生活方式,他的名聲在謙虛的美德。他住在一間小公寓,而不是在富麗堂皇的主教的住所。
他放棄了他的專職司機的豪華轎車,有利於公共交通,據報導,他的廚師自己的餐點。 Pope Francis became known for personal humility, doctrinal conservatism
and a commitment to social justice. A simple lifestyle has contributed to his reputation for humility. He lives in a small apartment, rather than in the palatial
bishop's residence. He gave up his chauffeured limousine in favor of public transportation, and he reportedly cooks his own meals. ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ فرانسیس فروتنی شخصی، اعتقادی‬
‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپارتمان کوچک زندگی می کند، به جای در محل اقامت اسقف مجلل.کرایه تاکسی خود را به او‬R ‫محافظه کاری و تعهد به عدالت اجتماعی شناخته شد. یک زندگی ساده به اعتبار خود را برای فروتنی کمک کرده است. او در یک‬
‫شپز وعده های غذایی خود را‬R ‫ .داد تا در حمایت از حمل و نقل عمومی، و او بنا به گزارش‬Đức Thánh Cha Phanxicô trở nên nổi tiếng với sự khiêm tốn cá nhân, bảo thủ giáo lý và cam
kết công bằng xã hội. Một lối sống đơn giản đã góp phần vào danh tiếng của ông có lòng khiêm nhường. Ông s ống trong một căn hộ nhỏ, chứ không phải t ại nơi
cư trú của giám mục nguy nga. Anh ấy đã bỏ limousine chauffeured mình trong lợi của các phương tiện giao thông công c ộng, và ông đầu bếp bữa ăn c ủa mình.
Папа Фрэнсис стало известно, для личного смирения, доктринальные консерватизм и приверженность социальной справедливости.Простой образ жизни
способствовал его репутацию смирения. Он живет в небольшой квартире, а не в резиденции дворцового епископа. Он отдал свою аренда лимузинов в
пользу общественного транспорта, и он, как сообщается повара свое питание. Papa Francis tornou-se conhecido por humildade pessoal, o conservadorismo
doutrinário e um compromisso com a justiça social. Um estilo de vida simples, contribuiu para sua reputação de humildade. Ele vive em um pequeno
apartamento, em vez de na residência do bispo palaciana do. Ele desistiu de sua limusine com motorista em favor do transporte público, e ele informou
prepara suas próprias refeições.

                    franciscusi.wordpress.com                          www.Jorge-Mario-
    27/03/13            Bergoglio.com                                                                                   22
豪爾赫顧問,拉丁美洲的梵蒂岡羅馬教皇委員會的
              成員會眾對神的崇拜和紀律的聖禮,和神職人員,
              度獻身生活和主教會議後也加入了學院。 Jorge
              was a consultant to the Pontifical Commission for
              Latin America of the Vatican, a member of the
              Congregation for Divine Worship and the
              Discipline of the Sacraments, and clergy, also
              joined the Institutes of Consecrated Life and
              Post-Synodal Council. ‫خورخه مشاور به کمیسیون جامه‬
              ‫اسقفی برای امریکا لتین واتیکان، عضو جماعت برای عبادت الهی و‬
              ‫نظم و انضباط از رسم و روحانیت بود، نیز در این موسسه از زندگی‬
              ‫ وقف و دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپست‬Synodal ‫ .شورای‬Jorge là một nhà tư vấn
              cho Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh của
              Vatican, một thành viên của Thánh Bộ Phụng tự
              và Kỷ luật các Bí tích, và giáo sĩ, cũng tham gia
              vào Viện Đời Sống Tận Hiến và Post-thượng hội
              đồng Hội đồng. Хорхе был консультантом
              Папской комиссии по Латинской Америке в
              Ватикане, член Конгрегации богослужения и
              дисциплины таинств и духовенства, также
              присоединился к Институтов посвященной
              жизни и пост-синодального совета. Jorge era
              um consultor da Pontifícia Comissão para a
              América Latina do Vaticano, membro da
              Congregação para o Culto Divino ea Disciplina dos
              Sacramentos, e do clero, também se juntou os
              Institutos de Vida Consagrada e Conselho pós-
              sinodal.


      franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
       https://www.youtube.com/watch?v=yibpE42d17g
27/03/13  Bergoglio.com                                                  23
朝聖者預言教皇的選擇挑弗朗西斯名 Pilgrim prophesied Pope's choice pick Francis as name ‫زائر پاپ انتخاب‬
‫ انتخاب فرانسیس به عنوان نام نبوت‬Pilgrim tiên tri của Đức Giáo Hoàng lựa chọn chọn Francis như tên Pilgrim
пророчествовал Папы выбор выбор Фрэнсис, как имя Pilgrim profetizou escolha Papa picareta Francisco
como nome     franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
            http://www.youtube.com/watch?v=ZbLNH4d0edY#!
  27/03/13    Bergoglio.com                                    24
這些是保密的重要性,梵蒂岡官員已經安裝了干擾裝置,以防止任何人都希望聽到他們的討論樞機主教或隱藏的麥克風使用手機。
新當選的教皇是 Jorge 的馬里奧 Bergoglio ,在弗朗西斯的名字。 Such is the importance of secrecy that Vatican officials
have installed jamming devices to prevent the use of cellphones by cardinals or hidden microphones by anyone wanting to
hear their deliberations. The new elected pope is Jorge Mario Bergoglio, under the name of Francis. ‫چنین اهمیت مکان به شکل مخفی‬
‫و دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپنهان حفاظت و که مقامات واتیکان انباشتن دستگاه برای جلوگیری از استفاده از تلفن همراه توسط کاردینالها یا میکروفن های مخفی توسط هر کسی که مایل به شنیدن‬
‫ مذاکرات خود را نصب کرده است. جدید انتخاب دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ خورخه ماریو‬Bergoglio ‫ .است، در زیر نام فرانسیس‬Đó là tầm quan trọng của bí mật mà các quan
chức Vatican đã cài đặt gây nhiễu các thi ết bị đ ể ngăn ch ặn vi ệc sử d ụng đi ện tho ại di đ ộng c ủa H ồng y ho ặc micro ẩn b ởi
bất cứ ai muốn nghe các cuộc thảo luận của họ. Đức giáo hoàng mới được bầu là Jorge Mario Bergoglio, d ưới tên c ủa
Francis. Таково значение секретности, которая Ватикана установили помех устройств для предотвращения
использования мобильных телефонов кардиналы или скрытых микрофонов, кто хочет слышать их обсуждения. Новый
избранный папа Хорхе Марио Бергольо, под именем Франциска. Tal é a importância do sigilo que autoridades do
Vaticano instalou atolando dispositivos para impedir o uso de celulares por cardeais ou microfones ocultos por ninguém
querer ouvir suas deliberações. O novo papa eleito é Jorge Mario Bergoglio, sob o nome de Francisco.
               franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                https://www.youtube.com/watch?v=q52-LaG2Nko
 27/03/13          Bergoglio.com                                                                        25
我們有一個教皇,教皇弗朗西斯。直播 2013 年 3 月 13 日,來自五大洲的主教所採取的措施的
情況下,降落在羅馬。選舉 Bergoglio 他們的反應。明亮。伊夫• Bruley ,在巴黎政治學院的歷
史學教授和作家的“歷史的教皇”(版本佩蘭) We have a Pope, Pontíff Francis. Live
Broadcast March 13, 2013 The Cardinals, coming from five continents have taken the
measure of the situation by landing in Rome. The election of Bergoglio was their response.
Bright. Yves Bruley, a history professor at the Institute of Political Studies in Paris and
author of "The history of the papacy" (Editions Perrin) ،13‫ما یک دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ، دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ فرانسیس. دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپخش زنده مارس‬
‫ینده اندازه گیری از وضعیت فرود در رم گرفته شده است. این انتخابات از‬R ‫ 3102 کاردینالز از دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپنج قاره، در‬Bergoglio ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاسخ‬
‫نها بود. روشن است. ایو‬R Bruley، "‫استاد تاریخ در انستیتوی مطالعات سیاسی در دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاریس و نویسنده کتاب "تاریخچه از مقام دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپادراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپی‬
‫ ))انتشارات دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپرین‬Chúng tôi có một vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francis. Live Broadcast 13
Tháng Ba 2013 Cardinals, đến từ năm châu lục đã đưa ra những biện pháp tình hình hạ cánh
tại Rome. Việc bầu cử Bergoglio là phản ứng của họ. Bright. Yves Bruley, một giáo sư lịch sử
tại Viện Nghiên cứu Chính trị tại Paris và là tác giả của "Lịch sử của Giáo hoàng" (Editions
Perrin) У нас есть папа, понтифик Фрэнсис. Прямая трансляция 13 марта 2013 Cardinals,
исходя из пяти континентов приняли меры ситуацию на посадку в Риме.Выборы
Бергольо был их ответ. Bright. Yves Bruley, профессор истории в Институте
политических исследований в Париже, автор книги "История папства" (издания Perrin)
Temos um Papa, Pontífice Francis. Transmissão Ao Vivo 13 março de 2013 Os cardeais,
provenientes de cinco continentes tomaram a medida da situação desembarque em Roma. A
eleição de Bergoglio foi a resposta. Brilhante. Yves Bruley, professor de História no Instituto
de Estudos Políticos de Paris e autor de "A história do papado" (Edições Perrin)                  franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                    https://www.youtube.com/watch?v=hHukTI4mOoY
27/03/13              Bergoglio.com                                                                                                26
阿根廷人豪爾赫成為教皇弗朗西斯,排名第 266 的教會的歷史和耶穌會成為教皇的耶穌會是一個新手,從神學院的別墅德沃托的附近。 The
Argentine Jorge becomes Pope Francis, # 266 in the history of the Church and the first Jesuit to become pope… a novice of the Society of
Jesus, from the seminary of Villa Devoto neighborhood. ‫# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس پاپ، خورخه آرژانتین #662 در تاریخ کلیسا و یسوعیون اول برای تبدیل شدن به پاپ ... تازه کار انجمن‬
‫ عیسی مسیح می شود، از حوزه ویل محله‬Devoto. Jorge Argentina trở thành Đức Giáo Hoàng Francis, # 266 trong l ịch s ử c ủa Giáo H ội và các linh m ục
dòng Tên đầu tiên để trở thành giáo hoàng ... một người mới của Hội của Chúa Giêsu, từ chủng viện c ủa khu ph ố Villa Devoto. Аргентинское
Хорхе становится Папой Франциск, № 266 в истории Церкви и первым иезуитом, чтобы стать папой ... послушником в Общество
Иисуса, из семинарии окрестности виллы Devoto. O argentino Jorge se torna Papa Francisco, n º 266 na história da Igreja e do primeiro
jesuíta a tornar-se papa ... um noviço da Companhia de Jesus, a partir do seminário de Villa Devoto bairro.
               franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                 https://www.youtube.com/watch?v=HaG7YCNLAIY
   27/03/13         Bergoglio.com                                                                  27
新教皇弗朗西斯的首地址。 FIRST ADDRESS OF NEW Pope Francis.
  ‫ .پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس‬FIRST ĐỊA CHỈ MỚI Đức Giáo Hoàng Francis. Первый
адрес нового папу Фрэнсиса. Primeiro endereço de novo papa
Francis.
        franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
         https://www.youtube.com/watch?v=2phJODwqlmA
27/03/13    Bergoglio.com                                  28
8 年後,它的前身,弗朗西斯我是新的羅馬教皇,面對第一次的祝福涼廊的問候,在聖彼得大
 教堂的廣場歡樂的人群。 Eight years after its predecessor, Francis I is the new Roman
 Pontiff, facing for the first time from the Benediction Loggia the greetings of the joyful
 crowd in St. Peter's Square. ‫شت سال پس از سلف خود، # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس پاپ جدید روم، رو برای اولین بار از نیایش‬V
 ‫ .سرپوشیده سلم از جمعیت شاد در میدان سنت پیتر است‬Tám năm sau khi người tiền nhiệm của nó, Francis
 tôi là Đức Giáo Hoàng mới, phải đối mặt với lần đầu tiên từ Loggia Benediction những lời
 chào của đám đông vui mừng tại Quảng trường Thánh Phêrô. Через восемь лет после
 своего предшественника, Франциск I является новым римским понтификом, напротив,
 впервые с благословения лоджия приветствия радостной толпой на площади Святого
 Петра. Oito anos depois de seu antecessor, Francisco I é o novo Pontífice Romano,
 enfrentando pela primeira vez a partir da Bênção Loggia as saudações da multidão alegre na
 Praça de São Pedro.
         franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
          https://www.youtube.com/watch?v=mXotvK9i2Wg
27/03/13     Bergoglio.com                                              29
在第五輪投票選出的,他被選為最快的秘密會議年,卓越的指定也沒有明確的領跑者進入投票。 “你們都知道的秘密會議
的職責是給主教在羅馬看來, 幾乎到了兄弟主教去年底的世界,找到 ” Elected on the fifth ballot, he was chosen in one
of the fastest conclaves in years, remarkable given there was no clear front-runner going into the vote. "You all know
that the duty of the conclave was to give a bishop in Rome. It seems that Brother Cardinals went almost to the end of
the world to find " ‫ منتخب در انتخابات پنجم، او را در یکی از در سریعترین‬conclaves ‫در سال، قابل توجه با توجه به انتخاب بود بدون روشن پیشتاز به رای‬
‫مه شما می دانیم که وظیفه محرمانه به یک اسقف رم این بود که به نظر می رسد که کاردینالز برادر ر# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفت و تقریبا به پایان جهان برای پیدا کردن‬V" .‫ ."وجود دارد‬Bầu
trên lá phiếu thứ năm, anh đã được chọn ở một trong conclaves nhanh nhất trong năm, đáng chú ý cho không có rõ ràng
trước Á hậu đi vào phiếu bầu. "Tất cả các bạn biết rằng nhiệm vụ của các cuộc họp kín bầu Giáo hoàng là để cung cấp
cho một giám mục ở Rome. Nó có vẻ như là Hồng Y Anh đã gần như kết thúc của thế giới để tìm" Избранный на пятом
голосования, он был выбран в одной из самых конклавы в год, замечательный дано не было четкого фаворита
вдаваясь в голосовании. "Вы все знаете, что долг конклава было дать епископом в Риме. Кажется, что брат
кардиналов прошел почти до конца мира, чтобы найти" Eleito em votação quinta, ele foi escolhido em um dos mais
rápidos conclaves em anos, notável dado que não havia claro favorito ir para o voto. "Todos sabem que o dever do
conclave era dar um bispo em Roma. Parece que Irmãos Cardeais foi quase até ao fim do mundo para encontrar"
               franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                https://www.youtube.com/watch?v=M4xr58Dl3hk
   27/03/13        Bergoglio.com                                                               30
“ 選擇的名稱弗朗西斯,以紀念聖方濟各教堂,基督教世界最崇敬的聖徒之一,是革命性的,它象徵著貧窮,
謙遜,簡單和重建的教堂。新教皇發送消息事情不會再像以前那樣。“(約翰•艾倫,全國天主教記者在梵蒂
岡) "The choice of the name Francis, in honor of St. Francis of Assisi, one of the most venerated saints of
the Christian world, is revolutionary. It symbolizes poverty, humility, simplicity and the reconstruction of
the church. The new pope sends the message that things will not be like before. "(John Allen, National
Catholic Reporter in Vatican) "،‫انتخاب نام # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس، به ا# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفتخار سنت # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس از آسیسی، یکی از پرستاران احترام از جهان مسیحی است‬
‫مه چیز مثل قبل است. ")جان آلن، خبرنگار کاتولیک در‬V ‫انقلبی است. این نماد # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفقر، تواضع، سادگی و بازسازی کلیسای پاپ جدید می # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرستدپیام که‬
‫" )واتیکان‬Việc lựa chọn tên Francis, danh dự của Thánh Phanxicô Assisi, một trong nh ững v ị thánh đ ược sùng
kính nhất của thế giới Kitô giáo, là cách mạng Nó tượng trưng cho nghèo, khiêm tốn, đ ơn gi ản và xây d ựng
lại nhà thờ. Đức Thánh Cha mới gửitin rằng mọi việc sẽ không được như trước "(John Allen, National
Catholic Reporter ở Vatican). "Выбор имени Франциска, в честь святого Франциска Ассизского, одного
из самых почитаемых святых в христианском мире, является революционным. Оно символизирует
бедность, смирение, простота и реконструкции церкви. Нового папы посылает сообщение, что дело
не будет, как раньше. "(Джон Аллен, Национального католического Reporter в Ватикане) "A escolha do
nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, um dos santos mais venerados do mundo
cristão, é revolucionário. Ele simboliza a pobreza, a humildade, a simplicidade ea reconstrução da igreja.
O novo papa envia o mensagem de que as coisas não vão ser como antes. "(John Allen, National Catholic
Reporter no Vaticano)
          franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                   https://www.youtube.com/watch?v=sD7il2B9q10
 27/03/13           Bergoglio.com                                                                             31
“ 讓我們一起同行 的路徑的兄弟情誼,愛情 和相互信任,為世界祈禱,為 的是,有一個 更大的
 兄弟情誼。” "Let us journey together ... A path of brotherhood, love and mutual trust. Pray for
 the world, for that, there is a greater brotherhood. " "‫م ... راه برادری، عشق و اعتماد‬V ‫ید با‬V‫با ما سفر اجازهد‬
 ‫" ". متقابل است.دعا برای جهان، برای آن است، برادری بزرگتر وجود دارد‬Chúng ta hãy hành trình với nhau ... Một
 con đường của tình huynh đệ, tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau cầu nguyện cho thế giới, cho
 rằng, có một tình huynh đệ hơn." "Давайте путешествие вместе ... Путь братства, любви и
 взаимного доверия. Молитесь за мир, за что, есть большая братства». "Vamos viagem
 juntos ... Um caminho de fraternidade, amor e confiança mútua. Ore para o mundo, para isso,
 há uma maior fraternidade".
        franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
         https://www.youtube.com/watch?v=86ZyAh-Xsw8
27/03/13    Bergoglio.com                                            32
“ 牧師的聲音:”僅 6 個月前進行,未來的教皇討論法王教宗本篤十六世的號召為信仰之年,拉美作為一種精神資源為普世教會,神學美德的信仰,希望和慈
善事業。 "The Voice of the Pastor" Conducted just six months ago, the future pope discusses His Holiness Benedict XVI's call for a Year of Faith, Latin
America as a spiritual resource for the universal Church, the theological virtues of Faith, Hope and Charity. "‫ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصدای کشیش" انجام # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفقط شش ماه قبل، پاپ آینده را مورد بحث‬
‫م را برای یک سال از ایمان، لتین امریکا به عنوان یک منبع معنوی برای کلیسای جهانی، ارزشهای دینی از ایمان، امید و خیریه است‬V‫" .تماس جناب بندیکت شانزد‬Tiếng nói của mục sư" Thực hiện chỉ
sáu tháng trước, Đức Giáo Hoàng tương lai thảo luận về cuộc gọi của Đức Thánh Cha Benedict XVI cho Năm Đức Tin, Mỹ Latinh nh ư một nguồn lực tinh
thần đối với Giáo Hội phổ quát, các nhân đức thần học Đức tin và Hy vọng, từ thiện. "Голос пастора» Проведено всего шесть месяцев назад, будущий
Папа обсуждает вызова Его Святейшеству Бенедикту XVI за год Вера, Латинской Америке как духовный ресурс для Вселенской Церкви,
богословских добродетелей веры, надежды и милосердия. "A Voz do Pastor", realizado há apenas seis meses, o futuro Papa discute chamada Sua
Santidade Bento XVI para o Ano da Fé, a América Latina como um recurso espiritual para a Igreja universal, as virtudes teologais da Fé, Esperança e
Caridade.              franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                    https://www.youtube.com/watch?v=w7A0PyKITdw
 27/03/13              Bergoglio.com                                                                                           33
“ 我的弟兄們,願上帝原諒你,為你做了什麼”。選舉產生了新教皇的樞機主教後,美國樞機主教蒂莫
西•多蘭解釋了為什麼他們選擇了教皇弗朗西斯和“西斯廷 » 教堂內的氣氛。 "My brothers, may God
forgive you for what you did". Speaking after cardinals elected the new pope, US cardinal Timothy
Dolan explained why they chose Pope Francis and the atmosphere inside the Sistine Chapel. "‫برادران‬
‫رگاه ایالت‬V ‫من، ممکن است خداوند شما را ببخشد برای آنچه شما انجام داد". ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصحبت پس از کاردینالهای انتخاب پاپ جدید، کاردینال تیموتی‬
‫" .»متحده، توضیح داد که چرا آنها را انتخاب پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس و جو در داخل کلیسای »سیستین‬Anh em của tôi, Thiên Chúa có thể
tha thứ cho bạn cho những gì bạn đã làm". Phát biểu sau khi hồng y b ầu giáo hoàng m ới, h ồng y M ỹ
Timothy Dolan giải thích lý do tại sao họ đã chọn Đức Giáo Hoàng Francis và bầu không khí bên trong
«Sistine» Chapel. "Братья мои, пусть Бог простит вас за то, что вы сделали". Выступая после
кардиналов избрал нового папу, США кардинал Тимоти Долан объяснить, почему они выбрали
Папой Франциск и атмосфера внутри «Сикстинской» часовня. "Meus irmãos, que Deus o perdoe
pelo que você fez". Falando após cardeais elegeram o novo papa, cardeal EUA Timothy Dolan
explicou porque escolheu o Papa Francisco ea atmosfera dentro do «Sistina» Capela.
             franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
               https://www.youtube.com/watch?v=lotE8ywGf2A
 27/03/13         Bergoglio.com                                                                 34
教皇弗朗西斯:真理沒有和平 ...2013 年 3 月 22 日,教皇弗朗西斯說,世界外交官,不剷除社會道德相對主
義,世界和平就不可能實現。 Pope Francis: no peace without truth… On March 22, 2013, Pope Francis
told a group of world diplomats that world peace cannot be achieved without rooting out moral
relativism from society. ‫ای‬V ‫یچ ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصلحی بدون حقیقت ... در22 مارس3102، پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس گفت: یک گروه از دیپلمات‬V :‫پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس‬
‫ .جهان است که ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصلح جهانی می تواند بدون ریشه کن کردن نسبیت اخلقی از جامعه نمی شود به دست آورد‬Đức Thánh Cha Phanxicô:
không có hòa bình mà không có sự thật ... Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Đ ức Giáo Hoàng Francis nói v ới
một nhóm các nhà ngoại giao thế giới hòa bình thế giới không thể đạt được mà không có r ễ ra thuy ết
tương đối đạo đức của xã hội. Папа Фрэнсис: нет мира без правды ... 22 марта 2013 года, Папа сказал
Фрэнсис группу мировых дипломатов, что мир во всем мире не может быть достигнуто без
искоренения моральный релятивизм от общества. Papa Francis: não há paz sem verdade ... Em 22 de
março de 2013, o Papa Francis disse a um grupo de diplomatas do mundo que a paz mundial não pode ser
alcançada sem extirpar relativismo moral da sociedade.
                franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                  https://www.youtube.com/watch?v=wf_Sh0XcRj4
27/03/13            Bergoglio.com                                                                                      35
新教宗將聖誕老人瑪莎的住宅公寓 201 ,暫時住在梵蒂岡。“他告訴我們,昨天 [3 月 14 日吃晚飯,他會在酒店支付賬單。我們認為這是一個笑話,但到今天
上午九點鐘,他相伴的只有幾個保安人員,工作人員欣喜若狂 » 酒店保盧斯 VI2013 年 3 月 13 日(樞機主教讓 - 克洛德•特科特) The new pope will live
temporarily in apartment 201 of the Residence Santa Martha, at the Vatican. "He told us yesterday [March 14] for dinner he would pay the bills at the
hotel. We thought it was a joke, but it arrived this morning at nine o'clock. He was accompanied only by a few security guards. The staff was ecstatic
»Hotel Domus Internationalis Paulus VI 13 March 2013 (Cardinal Jean-Claude Turcotte) .‫پاپ جدید به طور موقت زندگی در آپارتمان102 محل اقامت سانتا مارتا در واتیکان است‬
.‫مراه بود‬V ‫زینه می پردازید. ما # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفکر آن را یک شوخی بود، اما امروز ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصبح ساعت در نه وارد است. او تنها با چند ماموران امنیتی‬V ‫تل‬V ‫"او به ما گفت که دیروز ]41 مارس[ او را برای ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصرف شام ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصورتحساب در‬
‫تل‬V« ‫ کارکنان نشئه شده بود‬Paulus VI 13 ‫ مارس3102 )کاردینال ژان کلود‬Turcotte) Đức giáo hoàng mới sẽ sống tạm trong căn hộ 201 Residence Santa Martha, tại
Vatican. "Ông ấy nói với chúng tôi hôm qua [ngày 14 tháng 3] cho bữa ăn tối, ông sẽ trả các hóa đơn tại khách sạn Chúng tôi nghĩ đó là m ột trò đùa,
nhưng đến sáng nay tại 09:00 Ông đi cùng với chỉ bằng một vài nhân viên bảo v ệ Nhân viên đã ngây ngất »Hotel Paulus VI ngày 13 tháng ba 2013 (Đ ức
Hồng Y Jean-Claude Turcotte) Новый Папа будет жить временно в квартире 201 от резиденции Санта-Марта, в Ватикане. "Он сказал нам вчера [14
марта] на ужин он платить по счетам в отеле. Мы думали, что это была шутка, но она прибыла сегодня утром в девять часов. Его сопровождали
лишь несколько охранников. Персонала был в восторге »Hotel Paulus VI 13 марта 2013 (кардинал Жан-Клод Turcotte) O novo papa irá morar
temporariamente no apartamento 201 do Residence Santa Marta, no Vaticano. "Ele disse-nos ontem [14 de março] para o jantar que ele iria pagar as
contas no hotel. Achamos que era uma brincadeira, mas que chegou esta manhã, às nove horas. Ele estava acompanhado apenas por um guarda de
segurança poucos. Os funcionários estava em êxtase »Hotel Paulus VI 13 de março de 2013 (Cardeal Jean-Claude Turcotte)

                            franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                             https://www.youtube.com/watch?v=DgQq9oBei5k
  27/03/13                      Bergoglio.com                                                                                                                                              36
美國樞機主教蒂莫西•多蘭已經承認了自己的工作進行幾乎完全的語言,他的意大利是非常糟糕 - 一個缺點。 US cardinal
Timothy Dolan has admitted himself that his Italian is pretty bad — a drawback for a job that is conducted almost exclusively
in the language. ‫رگاه ایالت متحده، خود را اعتراف کرد که ایتالیایی او خیلی بد است - یک نقطه ضعف برای یک کار است که تقریبا به طور‬V ‫کاردینال تیموتی‬
‫ .انحصاری در زبان انجام شده است‬Đức Hồng y Hoa Kỳ Timothy Dolan đã thừa nhận mình Ý của ông là khá x ấu - m ột nh ược đi ểm cho
một công việc được thực hiện gần như độc quyền trong ngôn ngữ. США Тимоти Долан кардинал признался себе, что его
итальянский очень плохо - недостаток для работы, которая ведется почти исключительно на этом языке. EUA cardeal
Timothy Dolan, admitiu-se que o seu italiano é muito ruim - um inconveniente para um trabalho que é realizado quase que
exclusivamente no idioma.
          franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
           https://www.youtube.com/watch?v=U9dK3qj033E
27/03/13      Bergoglio.com                                                   37
在 3 月 13 日(星期三)下午 7 時 06 分,西斯廷教堂的煙囪的 ... 265 的繼任者彼得。 8:12 PM ,樞機主教在梵蒂岡大教堂的外部長廊,讓 - 路易•托蘭原執
事宣布新教宗的名字到 10 萬的忠實聚集在聖彼得和世界。 At 7:06 p.m. on Wednesday 13 March, the chimney of the Sistine Chapel ... the 265th
successor of Peter. At 8:12 p.m., the external loggia of the Vatican Basilica, Cardinal Jean-Louis Tauran Protodeacon announces the name of the new
Pope to 100,000 faithful gathered in St. Peter and the world. ‫در ساعت60:70 روز چهارشنبه31 اسفند، دودکش کلیسای سیستین ...562 جانشین پیتر است. در ساعت21:8، سرپوشیده‬
‫ خارجی کلیسای واتیکان، کاردینال ژان لوئی‬Tauran ‫ . نیا شماس اعلم کرد که به نام پاپ جدید به000،001 و# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفادار در سنت پیتر و جهان جمع آوری شده است‬Tại 19:06 ngày Thứ Tư 13 Tháng Ba,
ống khói của nhà nguyện Sistine ... sự kế thừa 265 của Peter. Tại 8:12 pm, lôgia bên ngoài của Vương Cung Thánh Đ ường Vatican, Đ ức Hồng Y Jean-
Louis Tauran Proto phó tế công bố tên của Đức Giáo Hoàng mới đến 100.000 tín h ữu tụ t ập t ại St Peter và thế gi ới. В 7:06 вечера в среду, 13 марта,
трубы Сикстинской капеллы ... 265-й преемник Петра. На вечера 8:12, внешние лоджии базилики Ватикана, кардинал Жан-Луи Торан Proto
диакон объявляет имя нового папы до 100.000 верных собрались в соборе Святого Петра и в мире. No 19:06 na quarta-feira 13 de Março, a chaminé
da Capela Sistina ... o sucessor de Pedro, 265. No 8:12 pm, a loggia externa da Basílica do Vaticano, o cardeal Jean-Louis Tauran Proto diácono anuncia
o nome do novo Papa a 100.000 fiéis reunidos em São Pedro e do mundo.
              franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                https://www.youtube.com/watch?v=heVQKISL-fU
27/03/13          Bergoglio.com                                                                         38
“ 移民的兒子,他分享的移民地位的許多人在誰不得不離開家和國家的經濟形勢和貧困的世界。他是所有移民的兄弟,開始與拉美裔人,連根拔起和世界的道路上拋出在搜索
的一個地方,它有可能生活“(吉爾• Routhier ,大學拉瓦爾學院的神學) "son of immigrants, he shares the immigrant status of many people in the world who had to
leave home and country due to the economic situation and poverty. He is the brother of all immigrants, starting with Latinos, uprooted and thrown on the world's roads
in search of a place where it would be possible to live "(Gilles Routhier, University Laval Faculty of Theology) "‫پسر از مهاجران، او سهام وضعیت مهاجر بسیاری از مردم در جهان که تا به حال‬
‫د بود برای زندگی ")ژیل‬V‫ای جهان رادر جستجوی یک محل که در آن امکان پذیر خوا‬V ‫ا، بی خانمان و پرتاب بر روی جاده‬V ‫مه مهاجران، شروع با لتینی‬V ‫به ترک خانه و کشور با توجه به وضعیت اقتصادی و # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفقر است. او است برادر‬
Routhier، ‫" )دانشگاه لوال دانشکده الهیات و معارف اسلمی‬con trai của những người nhập cư, ông chia sẻ những tình trạng nhập cư của nhiều ng ười trong các th ế gi ới ng ười đã r ời
khỏi nhà và đất nước do các tình hình kinh tế và đói nghèo. Ông là các anh em ng ười nh ập cư, b ắt đ ầu v ới Châu M ỹ La Tinh, b ật g ốc và ném trên đ ường c ủa th ế gi ớitìm
kiếm một nơi mà nó sẽ có thể sống "(Gilles Routhier sáng tác, Đại học Laval Khoa Th ần Học) "Сын иммигрантов, он разделяет статус иммигранта многих людей в мире,
которые были вынуждены покинуть дома и страны в связи с экономической ситуацией и бедностью. Он является братом всех иммигрантов, начиная с
латиноамериканцы, вырваны с корнем и брошены на дорогах мира в поисках места, где можно было бы жить "(Gilles Routhier, Университет Лаваль факультет
теологии) "filho de imigrantes, ele compartilha a condição de imigrante de muitas pessoas no mundo que teve que sair de casa e de país, devido à situação económica e
à pobreza. Ele é irmão de todos os imigrantes, começando com os latinos, arrancadas e jogadas em estradas do mundo em busca de um lugar onde seria possível viver
"(Gilles Routhier, Universidade Laval Faculdade de Teologia)
                 franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
                   http://www.news.va/en/news/pope-francis-to-benedict-xvi-we-are-brothers
 27/03/13             Bergoglio.com                                                                                     39
它也關閉所有這些人感到憤怒,一個關於經濟的思維方式,把肩膀上的貧困重量不堪忍受。他
的抗議,他在街上沒有參與,但從事的不僅僅是窮人,但窮人和他們,他們的借貸條件,放棄
了他的主教的宮殿 ......“ (吉爾• Routhier ,大學拉瓦爾學院的神學) it is also close to all
those who are outraged against a way of thinking about the economy, putting on the
shoulders of poor weight unbearable. His protest he did not get involved in the street, but
to engage not only the poor, but with the poor and with them, their borrowing conditions,
abandoning his episcopal palace… "(Gilles Routhier, University Laval Faculty of Theology) ‫نآن‬
‫را نیز به همه کسانی که در برابر یک راه فکر کردن در مورد اقتصاد، قرار دادن بر روی شانه وزن ضعیف غیر قابل تحمل خشم‬
،‫نزدیک است. اعتراض او پس می کنید که در خیابان، اما نه تنها به تعامل با فقرا، اما با فقرا و با نآنها، شرایط وام گرفتن از نآنها‬
‫ از ترک کاخ مربوط به کلیسای اسقفی درمسیحیت خود را ... ")ژیل‬Routhier، ‫دانشگاه لوال دانشکده الهیات و معارف‬
‫ )اسلمی‬nó cũng gần gũi với tất cả những người đang giận dữ chống lại một cách suy nghĩ về
nền kinh tế, đặt trên vai trọng lượng kém không thể chịu đựng nổi. Cuộc biểu tình của
mình, ông đã không nhận được liên quan đến đường phố, nhưng để thu hút không chỉ người
nghèo, nhưng với người nghèo và với họ, điều kiện vay của họ, từ bỏ cung điện giám mục
của mình ... "(Gilles Routhier sáng tác, Đại học Laval Khoa Thần Học) это также близко ко
всем тем, кто возмущается против мышление об экономике, положив на плечи бедных
вес невыносимой. Его протест, он не ввязываться в улицу, но заниматься не только
бедные, но с бедными и с ними, их условия заимствования, отказавшись от своего
епископского дворца ... "(Gilles Routhier, Университет Лаваль факультет теологии) ele
também está perto de todos os que estão indignados contra uma forma de pensar sobre a
economia, colocando sobre os ombros do pobre do peso insuportável. Seu protesto, ele não
se envolver na rua, mas para envolver não só os pobres, mas com os pobres e com eles, as
suas condições de empréstimos, abandonando seu palácio episcopal ... "(Gilles Routhier,
Universidade Laval Faculdade de Teologia)
         franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
           https://www.youtube.com/watch?v=zB5Qjr6cO-s
27/03/13     Bergoglio.com                                             40
他不與小團體選舉之前確定的領跑者。他還對在大選前的主要假設之一,即在新教皇會相對年 輕。他是最老的最可能的候選人,幾乎
沒有提到作為一個頂級的競爭者之前的秘密會議。 He was not among the small group of frontrunners identified before the
election. He also went against one of the main assumptions before the election, that the new pope would be relatively young. He
is the oldest of most of the possible candidates and was barely mentioned as a top contender before the conclave. ‫او در میان گروه‬
‫کوچکی از کاندیدا مشخص شده قبل از انتخابات بود. او همچنین در مقابل یکی از مفروضات اصلی قبل از انتخابات رفت که پاپ جدید خواهد بود نسبتا جوان است. او از قدیمی ترین‬
‫ .از بسیاری از کاندیدا های احتمالی و به سختی به عنوان یک مدعی بال قبل از کنفرانس ذکر شده بود‬Ông không nằm trong số nhóm nhỏ các triển vọng của xác
định trước ngày bầu cử. Ông cũng đã chống lại một trong các giả định chính tr ước khi cu ộc b ầu c ử, r ằng Giáo hoàng m ới s ẽ là
tương đối trẻ. Ông là lâu đời nhất của hầu hết các ứng cử viên có thể và h ầu nh ư không đ ược đ ề c ập đ ến nh ư là m ột c ử viên
hàng đầu trước khi cuộc họp kín bầu Giáo hoàng. Он не был в числе небольшой группы самых вероятных определены до
выборов. Кроме того, он пошел против одного из главных предположений до выборов, о том, что новый папа будет
относительно молодой. Он является старейшим из наиболее возможных кандидатов и едва упоминается в качестве главного
претендента до конклава. Ele não estava entre o pequeno grupo de pioneiros identificados antes da eleição. Ele também foi
contra um dos principais pressupostos antes da eleição, que o novo papa seria relativamente jovem. Ele é o mais antigo da
maioria dos possíveis candidatos e mal foi mencionado como um contendor superior antes do conclave.
             franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
               https://www.youtube.com/watch?v=i-HVtrHOUJ4
  27/03/13       Bergoglio.com                                                       41
毛利人的天主教徒感到高興,在新當選的教皇。這教皇收到了他的博士學位,在德國弗賴堡前牧靈活動作為一個簡單的神父, 700
公里的布宜諾斯艾利斯北部的科爾多瓦市在全省 ... 成為狂熱的足球俱樂部 ASLA ,前成立,由一名牧師。 Māori Catholics rejoice
in the newly elected Pope. This pope had received his doctorate in Freiburg, Germany before returning to pastoral activity as
a simple priest in the province of Cordoba city, 700 km north of Buenos Aires ... before becoming fanatical soccer club ASLA
[San Lorenzo], founded by a priest. ‫کاتولیک مائوری شاد پاپ به تازگی انتخاب شده است. این پاپ دکترای خود را در فرایبورگ، نآلمان، قبل از بازگشت به فعالیت‬
‫های معنوی، به عنوان یک کشیش ساده در استان شهر کوردوبا، در007 کیلومتری شمال بوئنوس نآیرس دریافت کرده بود ... قبل از تبدیل شدن به متعصب باشگاه فوتبال این‬
‫ .انجمن، تاسیس شده توسط یک کشیش‬Māori người Công giáo vui mừng trong Đức Giáo Hoàng mới được b ầu. Này Đức Thánh Cha đã nh ận
được học vị tiến sĩ tại Freiburg, Đức trước khi quay trở lại hoạt động mục vụ như là m ột linh mục đ ơn gi ản trong t ỉnh thành
phố Cordoba, 700 km về phía bắc Buenos Aires ... trước khi tr ở thành cu ồng tín bóng đá câu l ạc b ộ ASLA, đ ược thành l ập b ởi
một linh mục. Маори католиков радоваться вновь избранный папа. Это папа получил докторскую степень в Фрайбурге,
Германия, прежде чем вернуться к пастырской деятельности в качестве простого священника в провинции Кордова
города, в 700 км к северу от Буэнос-Айресе ... прежде чем стать фанатичными футбольного клуба ASLA, основанная
священником. Māori católicos regozijar-nos o Papa recém-eleito. Este papa recebeu seu doutorado em Freiburg, na Alemanha,
antes de retornar à atividade pastoral como um simples sacerdote, na província de Córdoba cidade, a 700 km ao norte de
Buenos Aires ... antes de se tornar fanático do clube de futebol ASLA, fundada por um padre.
           franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
             https://www.youtube.com/watch?v=DKfF9c7t1yU
 27/03/13       Bergoglio.com                                                     42
總統克里斯蒂娜費爾南德斯德基什內爾 2013 年 3 月 18 日(星期一)收到由教皇弗朗西斯,
教皇授予國家元首的第一次聽證會。 President Cristina Fernandez de Kirchner was
received Monday March 18, 2013 by Pope Francis, at the first hearing that the Pope
granted to a head of state. ‫رئیس جمهور کریستینا فرناندز د کرشنر دوشنبه مارس81 ،3102 توسط پاپ‬
‫ . فرانسیس دریافت کرده بود، در جلسه اول که پاپ به رئیس دولت دادهشده است‬Tổng thống Cristina Fernandez
de Kirchner đã nhận được Monday 18 tháng 3 năm 2013 do Đức Giáo Hoàng Francis, tại
phiên điều trần đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng được cấp cho ng ười đ ứng đầu nhà n ước.
Президент Кристина Фернандес де Киршнер была получена понедельник 18 марта
2013 Папой Франциск, на первом слушании, что Папа предоставленные главой
государства. A presidente Cristina Fernández de Kirchner foi recebido segunda-feira 18
de março de 2013 pelo Papa Francisco, na primeira audiência que o Papa concedeu a um
chefe de Estado.https://www.youtube.com/watch?v=QjIMytxl8Rk
        franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-
27/03/13   Bergoglio.com                                  43
François 20130313
François 20130313
François 20130313
François 20130313
François 20130313
François 20130313
François 20130313

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

François 20130313

 • 1. 其中的五個孩子 [1936 年 12 月 17 日出生在阿根廷首都馬里奧 Bergoglio ,鐵路工人和雷吉娜•西沃裡在意大利中產階級家庭。青少年, 21 歲的他承包了呼吸道傳染病和生活,只有一個肺。豪爾赫畢業 的化學工程師,但選擇了祭司在別墅德沃托中, 1958 年 3 月阿瑪莉亞告訴夫人在電視上很長一段時間以前,豪爾赫是愛,我想和她結婚 ... One of the five children [born on December 17, 1936 in Argentina's capital] within a middle class Italian family of Mario Bergoglio, a railroad worker, and Regina Sívori. Teenager he contracted a respiratory infectious disease and lives from the age of 21 with only one lung. Jorge graduated chemical engineer but chose the priesthood in Villa Devoto, March 1958… Lady Amalia told on tv that long time ago Jorge was in love and thought to marry her... ‫ یکی از پنج فرزند در تاریخ71 دسامبر6391 در پایتخت آرژانتین به دنیا آمد در یک خانواده طبقه متوسط ایتالیا از ماریو‬Bergoglio، ‫ یک کارگر راه آهن، و‬Sívori ‫رجینا. نوجوان، او را به یک بیماری تنفسی های عفونی و‬ ‫ زندگی از سن12 سالگی فقط با یک ریه قرارداد. خورخه مهندس شیمی فارغ التحصیل شده اما روحانیت در ویل‬Devoto ‫ را انتخاب، مارس سال8591 ... بانوی‬Amalia ‫گفت: در تلویزیون است که مدت زمان طولنی پیش خورخه در‬ ‫ ... عشق و به فکر ازدواج با او‬Một trong những năm trẻ em [sinh ngày 17 Tháng 12 năm 1936 t ại th ủ đô c ủa Argentina trong m ột gia đình thu ộc t ầng l ớp trung l ưu Ý Mario Bergoglio, m ột công nhân đường sắt, và Regina Sívori. Thiếu niên, ông ký hợp đồng với một căn bệnh hô h ấp truy ền nhiễm và cu ộc s ống t ừ năm 21 tu ổi v ới ch ỉ m ột ph ổi. Jorge t ốt nghi ệp k ỹ s ư hóa h ọc nh ưng đã ch ọn linh mục tại Villa Devoto, Tháng Ba 1958 ... Lady Amalia nói trên truyền hình r ằng th ời gian dài tr ước Jorge đã yêu và c ưới cô ấy ... Один из пяти детей [родился 17 декабря 1936 года в столице Аргентины] в средний класс итальянской семьи Марио Бергольо, железнодорожный рабочий, и Регина Сивори. Подросток он заболел инфекционным заболеванием дыхательных и жизнь в возрасте от 21 только с одним легким. Хорхе закончил инженером-химиком, но выбрал священство в Villa Devoto марта 1958 ... Леди Амалия сказали по телевизору, что давно Хорхе был влюблен и думал на ней жениться ... Um dos cinco filhos [nascidos em 17 de dezembro de 1936, na capital da Argentina] dentro de uma família de classe média italiana de Mario Bergoglio, um trabalhador ferroviário, e Sívori Regina. Adolescente que contraiu uma doença respiratória infecciosa e vive a partir da idade de 21 com apenas um pulmão. Jorge formou engenheiro químico, mas escolheu o sacerdócio em Villa Devoto, Março 1958 ... Senhora Amalia disse na TV que há muito tempo Jorge estava apaixonado e pensado para se casar com ela ... http://www.heraldsun.com.au/news/world/spurned-in-love-a-young-jorge-bergoglio-turned-to-the-catholic-church/story-fnd134gw-1226597952044 27/03/13 franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario-Bergoglio.com 1
 • 2. 一看歷史的秘密會議 A look at the History of the Conclave ‫نگاهی به تاریخچه محرمانه‬ Một cái nhìn lịch sử của Mật Viện Взгляд на историю Конклава Um olhar sobre a História do Conclave https://www.facebook.com/WendellandVinnieNickelodeon franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=ojNaTp3N-HQ 27/03/13 Bergoglio.com 2
 • 3. 梵蒂岡教皇弗朗西斯解釋說紋章 Vatican explains Pope Francis coat of arms ‫واتیکان پاپ کت‬ ‫ فرانسیس اسلحه را توضیح می دهد‬Tòa thánh giải thích Đức Giáo Hoàng Francis Huy hiệu Ватикан Папа объясняет Фрэнсис герб Vaticano explica Papa casaco Francisco de armas franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=0pylKqiHb1o 27/03/13 Bergoglio.com 3
 • 4. 1958 年 3 月 11 日,喬治去了耶穌會的見習期,,學人文智利。他在 1964 年和 1965 年間聖母無原罪主教在聖菲學院教授文學和心理學。從 1967 年到 1970 年, 他研究神學。,他被任命為耶穌會士於 1969 年 12 月 13 日。 March 11, 1958, Jorge went to the novitiate of the Society of Jesus and studied humanities in Chile. Between 1964 and 1965 he taught literature and psychology at the College of the Immaculate Conception in Santa Fe. From 1967 to 1970, he studied theology. He was Ordained for the Jesuits on Dec. 13, 1969.‫سرامارس11 ،8591 ، خورخه، رفت و به کاراسراموزی جاسرامعه عیسی و علوم انسانی در شیلیمورد سرامطالعه قرار گرفته است. بین سال های‬ ‫.4691 و5691 او را به ادبیات و روانشناسیدر کالج از سرامفهوم سرامعصوم در سانتافه تدریس کرده است. از سال7691 تا سال0791 ، او سرامورد سرامطالعه الهیات است. او برای یسوعیان بر دساسرامبر31 ،9691، سرامقرر شد‬ Ngày 11 tháng 3 năm 1958, Jorge, đi đến nhà tập của Hội của Chúa Giêsu và học về nhân văn ở Chile. Gi ữa năm 1964 và năm 1965, ông d ạy văn h ọc và tâm lý học tại trường đại học của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Santa Fe. Từ 1967 đến 1970, ông nghiên cứu thần học. Ngài được thụ phong cho các cha dòng Tên vào ngày 13 Tháng Mười Hai, 1969. 11 марта 1958, Хорхе, пошел в новициат Общества Иисуса и изучал гуманитарные науки в Чили. Между 1964 и 1965 годах он преподавал литературу и психологию в колледже Непорочного Зачатия в Санта-Фе. С 1967 по 1970 год он изучал теологию. Он был рукоположен для иезуитов 13 декабря 1969 года. 11 de marco de 1958, Jorge, foi para o noviciado da Companhia de Jesus e estudou humanidades no Chile. Entre 1964 e 1965 lecionou literatura e psicologia no Colégio da Imaculada Conceição, em Santa Fé. De 1967 a 1970, estudou teologia. Ele foi ordenado para os jesuítas em 13 de dezembro de 1969. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=32HfoO936zo 27/03/13 Bergoglio.com 4
 • 5. 這裡是家庭。瑪麗亞•埃萊娜,在白色的連衣裙,是唯一的教皇活著的妹妹。根據家庭的著作,一個家庭主婦包括使徒生活,並希望宗教的沉思與反思。新教皇是評論家的腐敗和人口販運反對自由化的 毒品 ... 的宗座家庭委員會的主席。 Here is the family. Maria Elena, in white dress, is the only Pope alive sister. According to family writings a housewife include Religious Meditations and Reflections on apostolic life and hope. The new pope is also a critic of corruption and human trafficking; opposition to the liberalization of drugs… president of the Pontifical Council for the Family. ‫در اینجا خانواده است. سراماریا النا، در لباس سفید، تنها خواهر زنده پاپ است. با توجه به نوشته خانواده، یک زن خانه دار عبارتند از تاسراملت دینی و تأسراملتی در زندگی رسالتی و اسرامید است. پاپ جدید نیز سرامنتقد فساد و قاچاق انسان؛ سرامخالفت با آزادسازی سرامواد‬ ‫ .سرامخدر ... رئیس شورای جاسرامه اسقفی برای خانواده است‬Đây là gia đình. Maria Elena, váy trắng, là em gái duy nh ất còn sống Đức Giáo Hoàng. Theo bài vi ết c ủa gia đình, m ột bà n ội tr ợ bao g ồm Meditations, phản ánh về tôn giáo và đời sống tông đồ và hy vọng. Đức giáo hoàng m ới cũng là m ột nhà phê bình c ủa tham nhũng và buôn bán ng ười, đ ối l ập v ới vi ệc t ự do hóa các lo ại thu ốc ... Ch ủ t ịch H ội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Вот семья. Мария Елена, в белом платье, это единственный папа жив сестра. По семейным сочинения, домохозяйка включать религиозные медитации и размышления о апостольской жизни и надежды.Новый папа также критика коррупции и человеческой торговли людьми; оппозиции к либерализации наркотиков ... президент Папского совета по делам семьи. Aqui é a família. Maria Elena, no vestido branco, é a irmã Papa só vivo. De acordo com escritos da família, uma dona de casa incluem Meditações religiosas e reflexões sobre a vida apostólica e de esperança. O novo papa é também um crítico da corrupção e do tráfico de seres humanos; oposição à liberalização das drogas ... presidente do Pontifício Conselho para a Família. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- 27/03/13 Bergoglio.com 5
 • 6. 教皇弗朗西斯列表:呼叫牙醫,請 致電報攤 ... Pope Francis' to do list: Call dentist, call newsstand... Maria Elena with his son Jorge. "The war of the powerful against the poor has created a chasm between the rich and the poor" ‫پاپ فرانسیس فهرست: دندانپزشک‬ ‫.. تماس، تماس دکه روزنامه فروشی‬ Đức Thánh Cha Phanxicô danh sách công việc phải làm: Call nha sĩ, gọi sạp ... Папа Франциска, чтобы сделать список: Call стоматолога, позвоните в газетном киоске ...Papa Francisco para fazer a lista: dentista chamada, chamada em banca de jornal ... franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=xIokHJcyil8 27/03/13 Bergoglio.com 6
 • 7. 主教 AUCA1992 年 5 月 20 日。他接過布 宜諾斯艾利斯的大主教, 1998 年 2 月 28 日。 Bishop of Auca May 20, 1992. He took over as archbishop of Buenos Aires on February 28, 1998. ‫ اسقف‬Auca ،20‫مه‬ ‫2991. او در تاریخ82 فوریه8991 به عنوان‬ ‫.اسقف اعظم بوئنوس آیرس صورت گرفت‬ Giám mục Auca 20 tháng 5 năm 1992. Ông nhậm chức tổng giám mục của Buenos Aires vào ngày 28 tháng 2 năm 1998. Епископ АУЦА 20 мая 1992. Он занял пост архиепископа Буэнос- Айресе 28 февраля 1998 года. Bispo de Auca 20 de maio de 1992. Ele assumiu o cargo de arcebispo de Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=GOEwLHuQIBI 27/03/13 Bergoglio.com 7
 • 8. 2001 年 2 月 21 日,教皇約翰 · 保羅二世任命阿根廷第一大是大非。第一耶穌會成為教皇。第一個非歐 洲教皇的近 1300 家。豪爾赫是阿根廷,但是所有的教皇! February 21, 2001, Pope John Paul II first cardinal appointed Argentina. the first Jesuit to become pontiff. The first non-European pontiff in nearly 1,300 years. Jorge is Argentina, but the Pope of all! ‫فوریه12 ،1002، پاپ ژان پل دوم اول کاردینال‬ ،‫منصوب آرژانتین. اولین یسوعیون برای تبدیل شدن به پاپ. پاپ غیر اروپایی در حدود003،1 سال. خورخه آرژانتین است‬ 21! ‫ اما پاپ از همه‬tháng 2 năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đầu tiên Đức Hồng y bổ nhiệm Argentina. Dòng Tên đầu tiên để trở thành giáo hoàng. Giáo hoàng không châu Âu đầu tiên trong g ần 1.300 năm. Jorge là Argentina, nhưng Đức Giáo Hoàng của tất cả! 21 февраля 2001 года Папа Иоанн Павел II назначил первый кардинал Аргентины. первого иезуита, чтобы стать понтификом. Первым неевропейским понтифика почти 1300 лет. Хорхе Аргентине, но папа все! 21 de fevereiro de 2001, o Papa João Paulo II nomeou primeiro cardeal Argentina. o primeiro jesuíta a se tornar pontífice. O pontífice não-europeu primeira em quase 1.300 anos. Jorge é a Argentina, mas o Papa de todos! franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=WYvWx5Lm9UI 27/03/13 Bergoglio.com 8
 • 9. 教皇弗朗西斯會給社會和精神推到教會 Pope Francis will give a social and spiritual push to the Church ‫پاپ فرانسیس فشار اجتماعی و‬ ‫ معنوی را به کلیسا‬Đức Giáo Hoàng Francis sẽ cung cấp một sự thúc đẩy xã hội và tinh thần cho Giáo Hội Папа Фрэнсис даст социального и духовного толчок к Церкви Papa Francis vai dar um empurrão social e espiritual para a Igreja franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=kwCRQ0Uh8k8#! 27/03/13 Bergoglio.com 9
 • 10. 下一任教皇的優先事項:在俄羅斯和中國的宗教自由 Priorities for next Pope: Religious freedom in Russia and China ‫ اولویت بعدی پاپ: آزادی مذهبی در روسیه و چین‬Ưu tiên cho Đức Giáo Hoàng: Tự do tôn giáo ở Nga và Trung Quốc Приоритеты для следующего папы: Религиозная свобода в России и Китае Prioridades para próximo Papa: a liberdade religiosa na Rússia e na China franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=rPTpr9quHno 27/03/13 Bergoglio.com 10
 • 11. “ 當我們不宣揚耶和華的,我們所傳的魔鬼,當我們鼓吹世俗,我們所傳的魔鬼” - [ 教皇弗朗西斯講道進入神學院之前,他學 習化學,畢業作為一名化學工程師。樞機主教喬治是誰? "When we don't preach the LORD, we preach the Devil, and when we preach worldliness, we preach the Devil" – [Pope Francis Homily] Before entering the seminary, he studied chemistry and graduated as a chemical engineer. Who is Cardinal Jorge? "‫هنگامی که ما خداوند را موعظه نیست، ما موعظه شیطان، و هنگامی که ما‬ ‫موعظه دنیا، ما موعظه شیطان" - ]پاپ فرانسیس وعظ[ قبل از ورود به حوزه علمیه، او مورد مطالعه شیمی فارغ التحصیل شد و به عنوان مهندس‬ ‫" شیمی. کاردینال جورج چه کسی است؟‬Khi chúng tôi không rao giảng Đức Giê-hô-va, chúng tôi rao giảng the Devil, và khi chúng tôi rao giảng trần tục, chúng tôi rao giảng the Devil" - [Đức Giáo Hoàng Francis Bài gi ảng] Tr ước khi vào ch ủng vi ện, ông nghiên cứu hóa học và tốt nghiệp như là một kỹ sư hóa học. Đức Hồng Y Jorge là ai? "Когда мы не проповедовали Господа, мы проповедуем дьявола, и когда мы проповедуем мирского, мы проповедуем дьявола" - [Проповедь Папы Francis] Перед входом в семинарию, он изучал химию и получил диплом инженера-химика. Сейчас кардинал Хорхе? "Quando nós não anunciar o Senhor, nós pregamos o Diabo, e quando pregamos mundanismo, pregamos o Diabo" - [Homilia Papa Francis] Antes de entrar no seminário, ele estudou química e se formou como engenheiro químico. Quem é o Cardeal Jorge? franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=v3EvvI5GgRc 27/03/13 Bergoglio.com 11
 • 12. 一個強大的支持者,幫助窮人 ......“ 窮人的冠軍,成為教皇時,教皇約翰 · 保羅二世,他在 2001 年的大是大非顯然,他告訴他的支持者不要再浪費錢前往羅馬,而是捐贈的資金,以 減輕在家裡的貧困。 A strong supporter of helping the poor… 'champion of the poor' becomes pope : when Pope John Paul II made him a cardinal in 2001 he apparently told his supporters not to waste money on travelling to Rome, but instead to donate the funds to alleviate poverty at home. ‫قهرمان فقیر یک حامی قوی در کمک به فقرا ... پاپ می شود: زمانی‬ ‫ .که پاپ ژان پل دوم، او را یک کاردینال در سال1002 ساخته شده است ظاهرا به هواداران خود گفت که پول هدر ندن در سفر به رم، اما در عوض برای اهدای سرمایه برای کاهشفقر در خانه‬Một ủng hộ mạnh mẽ giúp đỡ người nghèo ... vô địch của người nghèo "trở thành giáo hoàng: khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã làm cho anh ta m ột h ồng y năm 2001 ông d ường nh ư nó với người ủng hộ ông không lãng phí tiền đi du lịch đến Rome, nh ưng thay vì t ặng ti ền đ ể gi ảm b ớtnghèo đói ở nhà. "Чемпион бедных» убежденным сторонником того, чтобы помочь бедным ... становится папой: когда Папа Римский Иоанн Павел II сделал его кардиналом в 2001 году он, видимо, сказал своим сторонникам, чтобы не тратить деньги на путешествие в Рим, но вместо того, чтобы пожертвовать средства, чтобы облегчить бедность дома. "Campeão dos pobres" um forte defensor de ajudar os pobres ... se torna papa: quando o Papa João Paulo II fez dele um cardeal em 2001, ele disse a seus partidários, aparentemente para não desperdiçar dinheiro em viagens a Roma, mas em vez de doar os fundos para aliviar pobreza em casa. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=vuFGmV8R8h0 27/03/13 Bergoglio.com 12
 • 13. 阿根廷不起眼的教皇。一個眼花繚亂的事業在天主教層次的人,他們說在一次嚴峻 的,簡單的,溫和的,還是現代的 Argentine humble Pope. A meteoric career in the Catholic hierarchy for the man they say at once austere, simple, moderate, or modern. ‫پاپ آرژانتینی فروتن.حرفه ای شهاب سنگی در سلسله سرامراتب کاتولیک برای سرامرد که در آن سرامی‬ ‫ گویند یک بار تند و تلخ، ساده، سرامتوسط، یا سرامدرن‬Argentina khiêm tốn Đức Giáo Hoàng. Một sự nghiệp thiên thạch trong hệ thống Công giáo cho người đàn ông họ nói tại một lần khắc khổ, đơn giản, trung bình, hay hiện đại Аргентинское скромного папы.Головокружительную карьеру в католической иерархии для человека, которого они сразу сказать, строгий, простой, умеренной, или современные Argentino humilde Papa. Uma carreira meteórica na hierarquia católica para o homem que dizer de uma vez austera, simples, moderada ou moderna franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=oqVLlVicuLw 27/03/13 Bergoglio.com 13
 • 14. “ 人權不僅違反了恐怖主義,鎮壓和謀殺,但也受到經濟結構,創造出巨大的不平等。”以後的弗朗西斯,聖方濟各王國的名稱。自 1998 年以來,羅馬天主教教皇 2013 年曾擔任布宜諾斯艾利斯的大 主教。 "Human rights are not only violated by terrorism, repression and murder, but also by the economic structures that create huge inequalities." Taking the regnal name of Francis, after St. Francis of Assisi. The New Roman Catholic Pope 2013 has served as the Archbishop of Buenos Aires since 1998. " ‫حقوق بشر نه تنها با تروریسم، سرکوب و کشتار، نقض، اما ساختارهای اقتصادی که ایجاد نابرابری‬ ‫" . های عظیم است." با توجه به نام سلطنتی فرانسیس، پس از سنت فرانسیس از آسیسی.جدید روم کاتولیک پاپ3102 به عنوان اسقف اعظم بوینس آیرس از سال8991 خدمت کرده است‬Quyền con người không chỉ vi phạm bằng cách đàn áp, khủng bố và giết người, mà còn bởi cơ cấu kinh t ế t ạo ra sự bất bình đẳng r ất l ớn." Lấy tên regnal Francis, sau khi Thánh Phanxicô Assisi. The New Roman Catholic Đ ức Giáo Hoàng 2013 đã phục vụ như Tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998. "Права человека нарушаются не только терроризм, репрессии и убийства, но также и экономические структуры, которые создают огромное неравенство». Принимая царствования имя Фрэнсис, после того, как Святой Франциск Ассизский.Новый римско-католической папы 2013 года служил архиепископом Буэнос-Айресе с 1998 года. "Os direitos humanos são violados, não só pela repressão do terrorismo e assassinato, mas também pelas estruturas econômicas que criam franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- desigualdades enormes." Levando o nome de reinado de Francisco, depois de São Francisco de Assis. O Novo papa católico romano 2013 serviu como o arcebispo de Buenos Aires desde 1998. https://www.youtube.com/watch?v=8fSVwDtgRgA 27/03/13 Bergoglio.com 14
 • 15. 滿足於 1986 年在阿爾卡拉 · 德 · 埃納雷斯大學的研究生,並完成了他的博士論文在德國有一個強大的牧會經驗,特點是總是告訴真理清楚你默默的祈禱後,教皇弗朗西斯給出了祝福。他補充說: “大家晚上好,好好休息一下,” Meet a postgraduate at the University of Alcalá de Henares in 1986 and completed his doctoral thesis in Germany… has a strong pastoral experience, is characterized by always telling truths clearly… After your silent prayer, Pope Francis gives blessing. "Good evening everyone and good rest," he added ‫ دیدار با کارشناسی ارشد در دانشگاه‬Alcalá ‫د‬ Henares ‫در سال6891 و اتمام پایان نامه دکترای خود را در آلمان ... یک تجربه قوی معنوی است، با گفتن حقایق به روشنی مشخص است ... بعد از نماز سکوت خود را، پاپ فرانسیس برکت می دهد. «وی گفت:» هر کس‬ ‫ شب خوب و استراحت خوب، "او اضافه شده است‬Gặp gỡ một sau đại học tại Đại học Alcalá de Henares vào năm 1986 và hoàn thành luận án ti ến sĩ của ông ở Đ ức ... có m ột kinh nghi ệm m ục v ụ mạnh mẽ, được đặc trưng bởi luôn luôn nói sự thật rõ ràng ... Sau khi cầu nguy ện im l ặng của b ạn, Đ ức Giáo Hoàng Francis cho ph ước lành. "Xin chào tất cả mọi người và phần còn lại", ông nói Знакомства в аспирантуру в университете в Алькала-де-Энарес в 1986 году и завершил свою докторскую диссертацию в Германии ... имеет сильную пастырского опыта, характеризуется всегда говорю истину ясно ... После того, как молитву, папа Фрэнсис дает благословение. "Добрый вечер и хорошего отдыха", добавил он Conheça uma pós- graduação na Universidade de Alcalá de Henares, em 1986, e completou sua tese de doutorado na Alemanha ... tem uma forte experiência pastoral, é caracterizada por sempre dizendo verdades claramente ... Após a sua oração silenciosa, o Papa Francis dá bênção. "Boa noite a todos e bom descanso", acrescentou franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=I_nCWIxTOlE 27/03/13 Bergoglio.com 15
 • 16. 教皇在他的講道中說:“有沒有男人傷心女人:一個基督徒絕不可能。 決不要克服的挫折,我們的歡樂是不是來自有這麼多的東西,但已經找 到了一個人,耶穌。新教皇,以取代現在的名譽教皇本篤十六世。 The Pope said in his homily: "There are never men sad women: a Christian can never be. Never be overcome by discouragement. Our joy is not something that comes from having so many things, but to have found a person, Jesus. The new Pope, replacing the now emeritus Pope Benedict XVI. ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ در وعظ او گفت: "مردان زنان غمگین وجود دارد‬ ‫هرگز: یک مسیحی هرگز نمی تواند دلسرد شود هرگز غلبه بر شادی ما است، چیزی است که می‬ ‫ید از داشتن چیزهای زیادی نیست، اما به یک شخص، عیسی مسیح می باشد. جدید دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ، جایگزین‬R ‫ .در حال حاضر بازنشسته دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ بندیکت شانزدهم است‬Đức Thánh Cha nói trong bài giảng của ông: "Không bao giờ có người đàn ông phụ nữ buồn: một Kitô hữu không bao giờ có thể là Không bao giờ được khắc phục bằng sự chán nản niềm vui của chúng tôi không phải là một cái gì đó mà đến từ việc có rất nhiều điều, nhưng đã tìm thấy một người, Chúa Giêsu.Đức Giáo Hoàng mới, thay thế giáo sư danh dự tại Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Папа сказал в своей проповеди: "Есть люди никогда не печальные женщины: христианское никогда не может быть никогда не преодолеть, уныния Наша радость не то, что приходит от того так много вещей, но нашли человека, Иисуса... Новый папа, заменяя теперь почетный Папа Бенедикт XVI. O Papa disse em sua homilia: "Nunca há homens, mulheres tristes: um cristão nunca pode ser nunca ser superado pelo desânimo Nossa alegria não é algo que vem de ter tantas coisas, mas por ter encontrado uma pessoa, Jesus A... o novo Papa, substituindo o agora emérito Papa Bento XVI. http://www.excelsior.com.mx/global/20... franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=icyytXtt87c 27/03/13 Bergoglio.com 16
 • 17. 新教皇被認為是溫和的和追隨者的傳統。雖然保守,他 被看作是一個改革者,除魔的排斥和腐敗。弗朗西斯宣 揚靈性的重要性,並假定一個正確的認識,神自然會導 致人們更關心的是窮人。 The new Pope is considered a moderate and follower of the traditions. Although a conservative, he is seen as a reformer, a slayer of exclusion and corruption. Francis preaches about the importance of spirituality and assumes that a correct understanding of God will naturally lead people to care more about the poor. ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ جدید در حد متوسط در نظر گرفته‬ ‫شده است و دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپیرو سنت. علیرغم این که یک محافظه کار است، او به عنوان‬ ‫یک اصل ح طلب، یک قاتل از طرد و فساد دیده می شود. وعظ می فرانسیس‬ ‫در مورد اهمیت معنویت و فرض بر این است که درک درست از خدا به‬ ‫ .طور طبیعی منجر خواهد شد مردم را به مراقبت بیشتر در مورد فقرا‬Đức Giáo Hoàng mới được coi là vừa phải và theo các truyền thống. Mặc dù một người bảo thủ, ông được nhìn thấy như là một nhà cải cách, một kẻ sát loại trừ và tham nhũng. Phanxicô giảng dạy về tầm quan trọng của tâm linh và giả định rằng một sự hiểu biết đúng đắn về Thiên Chúa một cách tự nhiên sẽ khiến cho mọi người quan tâm nhiều hơn về người nghèo. Новый Папа считается умеренным и последователем традиций. Несмотря на консервативный, он видел, как реформатор, убийца исключения и коррупции. Франциск проповедует о важности духовности и предполагает, что правильное понимание Бога, естественно, привести людей больше заботиться о бедных. O novo Papa é considerado um moderado e seguidor das tradições. Apesar de um conservador, ele é visto como um reformador, um matador de exclusão e corrupção. Francisco prega sobre a importância da espiritualidade e assume que a correta compreensão de Deus, naturalmente, levar as pessoas a se preocupam mais com os pobres. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=9zinytOrCe8 27/03/13 Bergoglio.com 17
 • 18. “ 我認為它說,以教會的承諾,為世界上的窮人和同情的世 界中,往往需要大量的癒合。”(紐約樞機主教愛德華•伊 根)“許多婦女的享樂主義文化”的對象。阿根廷媒體說, 總統克里斯蒂娜•基什內爾他的剋星。 "I think it speaks to the church's commitment to the poor of the world and compassion in a world that often needs a lot of healing."( New York Cardinal Edward Egan) "Many women are the objects of a hedonistic culture". The Argentine press says he's nemesis of President Cristina Kirchner. "‫من‬ ‫ن را به تعهد کلیسا به فقیر جهان و شفقت در جهان است که اغلب نیاز‬R ‫فکر می کنم‬ (‫به یک مقدار زیادی از شفا سخن می گوید." )نیویورک، کاردینال ادوارد اگان‬ ‫رژانتین‬R ‫"زنان بسیاری از اشیاء از یک فرهنگ مربوط بخوشی ولذت". مطبوعات‬ ‫" .می گوید او کینه جویی از کریستینا کرشنر، رئیس جمهور است‬Tôi nghĩ rằng nó nói chuyện với cam kết của giáo hội cho người nghèo của thế giới và lòng từ bi trong một thế giới mà thường cần rất nhiều chữa bệnh." (New York Đức Hồng Y Edward Egan) "Nhiều phụ nữ là đối tượng của một nền văn hóa chủ nghĩa khoái lạc". Báo chí Argentina nói rằng ông là kẻ thù của Tổng thống Cristina Kirchner. "Я думаю, что это говорит о приверженности церкви бедным мира и сострадания в мире, который часто требует много исцеление". (Нью-Йорк кардинал Эдвард Иган) "Многие женщины являются объектами гедонистической культуры». Аргентинская пресса говорит, что он Немезида президента Кристины Киршнер. "Eu acho que fala com o compromisso da Igreja com os pobres do mundo e da compaixão em um mundo que muitas vezes precisa de um monte de cura." (New York cardeal Edward Egan) "Muitas mulheres são objetos de uma cultura hedonista". A imprensa argentina diz que ele é inimigo da presidente Cristina Kirchner. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=khRFB4rjh0c 27/03/13 Bergoglio.com 18
 • 19. 他說:“如果有現代化的手段”模仿世界 » ,教會將無法模仿。教會必須在其 現代化的手段傳播的好消息 [...]“ ( 2008 年魁北克國際聖體大會) "If modern means «imitate the world», the Church will not. The Church must be in its modern means of transmitting the Good News [...]” (Quebec International Eucharistic Congress 2008) "‫اگر مدرن به معنای» تقلید از جهان «، کلیسای‬ ‫ن انتقال خبر خوب ]...[" )کبک‬R ‫ نمی خواهد تقلید کنند. کلیسا باید به معنای مدرن‬Eucharistic ‫کنگره‬ 2008‫" ) بین المللی‬Nếu phương tiện hiện đại« bắt chước thế giới », Giáo Hội sẽ không bắt chước. Giáo Hội phải được các phương tiện hiện đại của truyền Tin Mừng [...]" (Quebec Đại Hội Thánh Thể Quốc tế 2008) "Если современные средства« подражать миру », Церковь не будет подражать. Церковь должна быть в современных средств передачи Хорошие новости [...]" (Квебек Международного евхаристического конгресса 2008) "Se os modernos meios« imitar o mundo », a Igreja não vai imitar., A Igreja deve estar em seus meios modernos de transmissão da Boa Nova [...]" (Quebec Congresso Eucarístico Internacional 2008) franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=rpy2NLwvs7Q 27/03/13 Bergoglio.com 19
 • 20. 教皇世界上 12 億天主教徒的領導者。從陽台上被引入之前,阿根廷的大是大 非“西斯廷 » 教堂旁邊的房間被稱為”房的眼淚“ Pope leader of the world's 1.2 billion Catholics. Before being introduced from the balcony, the Argentine cardinal was taken from the «Sistine» Chapel into a side room called the "Room of Tears" ‫رهبر دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ جهان2.1 میلیارد کاتولیک. قبل از که از‬ ‫رژانتین از نمازخانه »سیستین« را به اتاق جانبی به نام "اتاق اشک" گرفته شده‬R ‫بالکن معرفی، کاردینال‬ ‫ است‬Đức Giáo Hoàng lãnh đạo của thế giới 1,2 tỷ người Công giáo. Trước khi được giới thiệu từ ban công, Đức Hồng y Argentina được lấy từ «Sistine» Chapel vào một căn phòng bên gọi là "Room of Tears" Папа лидером 1,2 миллиарда в мире католиков. Перед тем, как введены с балкона, аргентинский кардинал был взят из «Сикстинской» Часовня в боковой комнате, называемой "Room слез" Papa líder do mundo 1,2 bilhões de católicos. Antes de ser introduzido a partir da varanda, o cardeal argentino foi retirado do «Sistina» Capela em uma sala ao lado chamado de "Sala das Lágrimas" franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=KDiqxJz04Xo 27/03/13 Bergoglio.com 20
 • 21. “ 有牧師拒絕施洗的單身母親所生的孩子,因為他們是” 設計 » 外面了婚姻的神聖。這些神父,然後把神的子民的 救贖。我們預計意大利教皇,元老院在爭吵,不料,一個 拉丁美洲,教廷外。我們期待管理員,不料布宜諾斯艾利 斯郊區的一個精神了。 “ «There are priests who refuse to baptize children born to single mothers because they were «designed» outside the sanctity of marriage. These priests then divide the people of God to salvation. We expected an Italian pope, curial involved in quarrels, and behold a Latin American, outside the curia. We were expecting an administrator, and behold a spiritual out of a suburb of Buenos Aires. " «‫کشیش‬ ‫وجود دارد که امتناع از تعمید کودکان متولد شده از مادران مجرد‬ ‫به خاطر آنها» بود طراحی شده «خارج حرمت ازدواج. این کشیش‬ ‫پس از آن تقسیم مردم خدا را به رستگاری است. ما انتظار پاپ‬ ‫ ،ایتالیایی‬curial ‫درگیر در نزاع و ببین آمریکای لتین، در خارج از‬ curia. ‫ما انتظار داشتند مدیر، و ببین از معنوی در حومه بوئنوس‬ ‫« " .آیرس است‬Có linh mục từ chối rửa tội cho trẻ em sinh ra từ những bà mẹ độc thân bởi vì họ đã« thiết kế »bên ngoài sự thiêng liêng của hôn nhân. Các linh mục sau đó chia cho dân Chúa đến sự cứu rỗi. Chúng tôi dự kiến một Đức Giáo Hoàng Ý, Curial tham gia vào các ​ cuộc tranh cãi, và nhìn một người Mỹ Latin, ngoài giáo triều. Chúng tôi hy vọng một quản trị viên, và nhìn ra tinh thần của một vùng ngoại ô Buenos Aires. " «Есть священники, которые отказываются крестить детей, рожденных матерями-одиночками, потому что они« предназначены »за святость брака. Эти священники затем разделить народ Божий к спасению. Мы ожидали, что итальянские папы, курии, участвующих в ссорах, и вот, Латинской Америки, вне курии. Мы ждали администратора, и вот духовное из пригорода Буэнос-Айреса. " «Há sacerdotes que se recusam a batizar as crianças nascidas de mães solteiras porque eram« concebido »fora da santidade do casamento. Estes sacerdotes, então, dividir o povo de Deus para a salvação. Nós esperávamos um papa italiano, curial envolvido em brigas, e eis que um latino-americano, fora da cúria. Esperávamos um administrador, e eis um fora espiritual de um subúrbio de Buenos Aires. " franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- 27/03/13 Bergoglio.com 21
 • 22. 教皇弗朗西斯成為個人謙遜,保守教條主義和社會正義的承諾。一個簡單的生活方式,他的名聲在謙虛的美德。他住在一間小公寓,而不是在富麗堂皇的主教的住所。 他放棄了他的專職司機的豪華轎車,有利於公共交通,據報導,他的廚師自己的餐點。 Pope Francis became known for personal humility, doctrinal conservatism and a commitment to social justice. A simple lifestyle has contributed to his reputation for humility. He lives in a small apartment, rather than in the palatial bishop's residence. He gave up his chauffeured limousine in favor of public transportation, and he reportedly cooks his own meals. ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ فرانسیس فروتنی شخصی، اعتقادی‬ ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپارتمان کوچک زندگی می کند، به جای در محل اقامت اسقف مجلل.کرایه تاکسی خود را به او‬R ‫محافظه کاری و تعهد به عدالت اجتماعی شناخته شد. یک زندگی ساده به اعتبار خود را برای فروتنی کمک کرده است. او در یک‬ ‫شپز وعده های غذایی خود را‬R ‫ .داد تا در حمایت از حمل و نقل عمومی، و او بنا به گزارش‬Đức Thánh Cha Phanxicô trở nên nổi tiếng với sự khiêm tốn cá nhân, bảo thủ giáo lý và cam kết công bằng xã hội. Một lối sống đơn giản đã góp phần vào danh tiếng của ông có lòng khiêm nhường. Ông s ống trong một căn hộ nhỏ, chứ không phải t ại nơi cư trú của giám mục nguy nga. Anh ấy đã bỏ limousine chauffeured mình trong lợi của các phương tiện giao thông công c ộng, và ông đầu bếp bữa ăn c ủa mình. Папа Фрэнсис стало известно, для личного смирения, доктринальные консерватизм и приверженность социальной справедливости.Простой образ жизни способствовал его репутацию смирения. Он живет в небольшой квартире, а не в резиденции дворцового епископа. Он отдал свою аренда лимузинов в пользу общественного транспорта, и он, как сообщается повара свое питание. Papa Francis tornou-se conhecido por humildade pessoal, o conservadorismo doutrinário e um compromisso com a justiça social. Um estilo de vida simples, contribuiu para sua reputação de humildade. Ele vive em um pequeno apartamento, em vez de na residência do bispo palaciana do. Ele desistiu de sua limusine com motorista em favor do transporte público, e ele informou prepara suas próprias refeições. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- 27/03/13 Bergoglio.com 22
 • 23. 豪爾赫顧問,拉丁美洲的梵蒂岡羅馬教皇委員會的 成員會眾對神的崇拜和紀律的聖禮,和神職人員, 度獻身生活和主教會議後也加入了學院。 Jorge was a consultant to the Pontifical Commission for Latin America of the Vatican, a member of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, and clergy, also joined the Institutes of Consecrated Life and Post-Synodal Council. ‫خورخه مشاور به کمیسیون جامه‬ ‫اسقفی برای امریکا لتین واتیکان، عضو جماعت برای عبادت الهی و‬ ‫نظم و انضباط از رسم و روحانیت بود، نیز در این موسسه از زندگی‬ ‫ وقف و دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپست‬Synodal ‫ .شورای‬Jorge là một nhà tư vấn cho Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh của Vatican, một thành viên của Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, và giáo sĩ, cũng tham gia vào Viện Đời Sống Tận Hiến và Post-thượng hội đồng Hội đồng. Хорхе был консультантом Папской комиссии по Латинской Америке в Ватикане, член Конгрегации богослужения и дисциплины таинств и духовенства, также присоединился к Институтов посвященной жизни и пост-синодального совета. Jorge era um consultor da Pontifícia Comissão para a América Latina do Vaticano, membro da Congregação para o Culto Divino ea Disciplina dos Sacramentos, e do clero, também se juntou os Institutos de Vida Consagrada e Conselho pós- sinodal. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=yibpE42d17g 27/03/13 Bergoglio.com 23
 • 24. 朝聖者預言教皇的選擇挑弗朗西斯名 Pilgrim prophesied Pope's choice pick Francis as name ‫زائر پاپ انتخاب‬ ‫ انتخاب فرانسیس به عنوان نام نبوت‬Pilgrim tiên tri của Đức Giáo Hoàng lựa chọn chọn Francis như tên Pilgrim пророчествовал Папы выбор выбор Фрэнсис, как имя Pilgrim profetizou escolha Papa picareta Francisco como nome franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.youtube.com/watch?v=ZbLNH4d0edY#! 27/03/13 Bergoglio.com 24
 • 25. 這些是保密的重要性,梵蒂岡官員已經安裝了干擾裝置,以防止任何人都希望聽到他們的討論樞機主教或隱藏的麥克風使用手機。 新當選的教皇是 Jorge 的馬里奧 Bergoglio ,在弗朗西斯的名字。 Such is the importance of secrecy that Vatican officials have installed jamming devices to prevent the use of cellphones by cardinals or hidden microphones by anyone wanting to hear their deliberations. The new elected pope is Jorge Mario Bergoglio, under the name of Francis. ‫چنین اهمیت مکان به شکل مخفی‬ ‫و دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپنهان حفاظت و که مقامات واتیکان انباشتن دستگاه برای جلوگیری از استفاده از تلفن همراه توسط کاردینالها یا میکروفن های مخفی توسط هر کسی که مایل به شنیدن‬ ‫ مذاکرات خود را نصب کرده است. جدید انتخاب دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ خورخه ماریو‬Bergoglio ‫ .است، در زیر نام فرانسیس‬Đó là tầm quan trọng của bí mật mà các quan chức Vatican đã cài đặt gây nhiễu các thi ết bị đ ể ngăn ch ặn vi ệc sử d ụng đi ện tho ại di đ ộng c ủa H ồng y ho ặc micro ẩn b ởi bất cứ ai muốn nghe các cuộc thảo luận của họ. Đức giáo hoàng mới được bầu là Jorge Mario Bergoglio, d ưới tên c ủa Francis. Таково значение секретности, которая Ватикана установили помех устройств для предотвращения использования мобильных телефонов кардиналы или скрытых микрофонов, кто хочет слышать их обсуждения. Новый избранный папа Хорхе Марио Бергольо, под именем Франциска. Tal é a importância do sigilo que autoridades do Vaticano instalou atolando dispositivos para impedir o uso de celulares por cardeais ou microfones ocultos por ninguém querer ouvir suas deliberações. O novo papa eleito é Jorge Mario Bergoglio, sob o nome de Francisco. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=q52-LaG2Nko 27/03/13 Bergoglio.com 25
 • 26. 我們有一個教皇,教皇弗朗西斯。直播 2013 年 3 月 13 日,來自五大洲的主教所採取的措施的 情況下,降落在羅馬。選舉 Bergoglio 他們的反應。明亮。伊夫• Bruley ,在巴黎政治學院的歷 史學教授和作家的“歷史的教皇”(版本佩蘭) We have a Pope, Pontíff Francis. Live Broadcast March 13, 2013 The Cardinals, coming from five continents have taken the measure of the situation by landing in Rome. The election of Bergoglio was their response. Bright. Yves Bruley, a history professor at the Institute of Political Studies in Paris and author of "The history of the papacy" (Editions Perrin) ،13‫ما یک دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ، دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاپ فرانسیس. دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپخش زنده مارس‬ ‫ینده اندازه گیری از وضعیت فرود در رم گرفته شده است. این انتخابات از‬R ‫ 3102 کاردینالز از دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپنج قاره، در‬Bergoglio ‫دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاسخ‬ ‫نها بود. روشن است. ایو‬R Bruley، "‫استاد تاریخ در انستیتوی مطالعات سیاسی در دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپاریس و نویسنده کتاب "تاریخچه از مقام دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپادراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپی‬ ‫ ))انتشارات دراد دوجو نیگمغ نانز نادرم" :تفگ وا ظعو رد پاپرین‬Chúng tôi có một vị Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Francis. Live Broadcast 13 Tháng Ba 2013 Cardinals, đến từ năm châu lục đã đưa ra những biện pháp tình hình hạ cánh tại Rome. Việc bầu cử Bergoglio là phản ứng của họ. Bright. Yves Bruley, một giáo sư lịch sử tại Viện Nghiên cứu Chính trị tại Paris và là tác giả của "Lịch sử của Giáo hoàng" (Editions Perrin) У нас есть папа, понтифик Фрэнсис. Прямая трансляция 13 марта 2013 Cardinals, исходя из пяти континентов приняли меры ситуацию на посадку в Риме.Выборы Бергольо был их ответ. Bright. Yves Bruley, профессор истории в Институте политических исследований в Париже, автор книги "История папства" (издания Perrin) Temos um Papa, Pontífice Francis. Transmissão Ao Vivo 13 março de 2013 Os cardeais, provenientes de cinco continentes tomaram a medida da situação desembarque em Roma. A eleição de Bergoglio foi a resposta. Brilhante. Yves Bruley, professor de História no Instituto de Estudos Políticos de Paris e autor de "A história do papado" (Edições Perrin) franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=hHukTI4mOoY 27/03/13 Bergoglio.com 26
 • 27. 阿根廷人豪爾赫成為教皇弗朗西斯,排名第 266 的教會的歷史和耶穌會成為教皇的耶穌會是一個新手,從神學院的別墅德沃托的附近。 The Argentine Jorge becomes Pope Francis, # 266 in the history of the Church and the first Jesuit to become pope… a novice of the Society of Jesus, from the seminary of Villa Devoto neighborhood. ‫# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس پاپ، خورخه آرژانتین #662 در تاریخ کلیسا و یسوعیون اول برای تبدیل شدن به پاپ ... تازه کار انجمن‬ ‫ عیسی مسیح می شود، از حوزه ویل محله‬Devoto. Jorge Argentina trở thành Đức Giáo Hoàng Francis, # 266 trong l ịch s ử c ủa Giáo H ội và các linh m ục dòng Tên đầu tiên để trở thành giáo hoàng ... một người mới của Hội của Chúa Giêsu, từ chủng viện c ủa khu ph ố Villa Devoto. Аргентинское Хорхе становится Папой Франциск, № 266 в истории Церкви и первым иезуитом, чтобы стать папой ... послушником в Общество Иисуса, из семинарии окрестности виллы Devoto. O argentino Jorge se torna Papa Francisco, n º 266 na história da Igreja e do primeiro jesuíta a tornar-se papa ... um noviço da Companhia de Jesus, a partir do seminário de Villa Devoto bairro. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=HaG7YCNLAIY 27/03/13 Bergoglio.com 27
 • 28. 新教皇弗朗西斯的首地址。 FIRST ADDRESS OF NEW Pope Francis. ‫ .پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس‬FIRST ĐỊA CHỈ MỚI Đức Giáo Hoàng Francis. Первый адрес нового папу Фрэнсиса. Primeiro endereço de novo papa Francis. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=2phJODwqlmA 27/03/13 Bergoglio.com 28
 • 29. 8 年後,它的前身,弗朗西斯我是新的羅馬教皇,面對第一次的祝福涼廊的問候,在聖彼得大 教堂的廣場歡樂的人群。 Eight years after its predecessor, Francis I is the new Roman Pontiff, facing for the first time from the Benediction Loggia the greetings of the joyful crowd in St. Peter's Square. ‫شت سال پس از سلف خود، # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس پاپ جدید روم، رو برای اولین بار از نیایش‬V ‫ .سرپوشیده سلم از جمعیت شاد در میدان سنت پیتر است‬Tám năm sau khi người tiền nhiệm của nó, Francis tôi là Đức Giáo Hoàng mới, phải đối mặt với lần đầu tiên từ Loggia Benediction những lời chào của đám đông vui mừng tại Quảng trường Thánh Phêrô. Через восемь лет после своего предшественника, Франциск I является новым римским понтификом, напротив, впервые с благословения лоджия приветствия радостной толпой на площади Святого Петра. Oito anos depois de seu antecessor, Francisco I é o novo Pontífice Romano, enfrentando pela primeira vez a partir da Bênção Loggia as saudações da multidão alegre na Praça de São Pedro. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=mXotvK9i2Wg 27/03/13 Bergoglio.com 29
 • 30. 在第五輪投票選出的,他被選為最快的秘密會議年,卓越的指定也沒有明確的領跑者進入投票。 “你們都知道的秘密會議 的職責是給主教在羅馬看來, 幾乎到了兄弟主教去年底的世界,找到 ” Elected on the fifth ballot, he was chosen in one of the fastest conclaves in years, remarkable given there was no clear front-runner going into the vote. "You all know that the duty of the conclave was to give a bishop in Rome. It seems that Brother Cardinals went almost to the end of the world to find " ‫ منتخب در انتخابات پنجم، او را در یکی از در سریعترین‬conclaves ‫در سال، قابل توجه با توجه به انتخاب بود بدون روشن پیشتاز به رای‬ ‫مه شما می دانیم که وظیفه محرمانه به یک اسقف رم این بود که به نظر می رسد که کاردینالز برادر ر# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفت و تقریبا به پایان جهان برای پیدا کردن‬V" .‫ ."وجود دارد‬Bầu trên lá phiếu thứ năm, anh đã được chọn ở một trong conclaves nhanh nhất trong năm, đáng chú ý cho không có rõ ràng trước Á hậu đi vào phiếu bầu. "Tất cả các bạn biết rằng nhiệm vụ của các cuộc họp kín bầu Giáo hoàng là để cung cấp cho một giám mục ở Rome. Nó có vẻ như là Hồng Y Anh đã gần như kết thúc của thế giới để tìm" Избранный на пятом голосования, он был выбран в одной из самых конклавы в год, замечательный дано не было четкого фаворита вдаваясь в голосовании. "Вы все знаете, что долг конклава было дать епископом в Риме. Кажется, что брат кардиналов прошел почти до конца мира, чтобы найти" Eleito em votação quinta, ele foi escolhido em um dos mais rápidos conclaves em anos, notável dado que não havia claro favorito ir para o voto. "Todos sabem que o dever do conclave era dar um bispo em Roma. Parece que Irmãos Cardeais foi quase até ao fim do mundo para encontrar" franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=M4xr58Dl3hk 27/03/13 Bergoglio.com 30
 • 31. “ 選擇的名稱弗朗西斯,以紀念聖方濟各教堂,基督教世界最崇敬的聖徒之一,是革命性的,它象徵著貧窮, 謙遜,簡單和重建的教堂。新教皇發送消息事情不會再像以前那樣。“(約翰•艾倫,全國天主教記者在梵蒂 岡) "The choice of the name Francis, in honor of St. Francis of Assisi, one of the most venerated saints of the Christian world, is revolutionary. It symbolizes poverty, humility, simplicity and the reconstruction of the church. The new pope sends the message that things will not be like before. "(John Allen, National Catholic Reporter in Vatican) "،‫انتخاب نام # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس، به ا# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفتخار سنت # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس از آسیسی، یکی از پرستاران احترام از جهان مسیحی است‬ ‫مه چیز مثل قبل است. ")جان آلن، خبرنگار کاتولیک در‬V ‫انقلبی است. این نماد # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفقر، تواضع، سادگی و بازسازی کلیسای پاپ جدید می # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرستدپیام که‬ ‫" )واتیکان‬Việc lựa chọn tên Francis, danh dự của Thánh Phanxicô Assisi, một trong nh ững v ị thánh đ ược sùng kính nhất của thế giới Kitô giáo, là cách mạng Nó tượng trưng cho nghèo, khiêm tốn, đ ơn gi ản và xây d ựng lại nhà thờ. Đức Thánh Cha mới gửitin rằng mọi việc sẽ không được như trước "(John Allen, National Catholic Reporter ở Vatican). "Выбор имени Франциска, в честь святого Франциска Ассизского, одного из самых почитаемых святых в христианском мире, является революционным. Оно символизирует бедность, смирение, простота и реконструкции церкви. Нового папы посылает сообщение, что дело не будет, как раньше. "(Джон Аллен, Национального католического Reporter в Ватикане) "A escolha do nome de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, um dos santos mais venerados do mundo cristão, é revolucionário. Ele simboliza a pobreza, a humildade, a simplicidade ea reconstrução da igreja. O novo papa envia o mensagem de que as coisas não vão ser como antes. "(John Allen, National Catholic Reporter no Vaticano) franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=sD7il2B9q10 27/03/13 Bergoglio.com 31
 • 32. “ 讓我們一起同行 的路徑的兄弟情誼,愛情 和相互信任,為世界祈禱,為 的是,有一個 更大的 兄弟情誼。” "Let us journey together ... A path of brotherhood, love and mutual trust. Pray for the world, for that, there is a greater brotherhood. " "‫م ... راه برادری، عشق و اعتماد‬V ‫ید با‬V‫با ما سفر اجازهد‬ ‫" ". متقابل است.دعا برای جهان، برای آن است، برادری بزرگتر وجود دارد‬Chúng ta hãy hành trình với nhau ... Một con đường của tình huynh đệ, tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau cầu nguyện cho thế giới, cho rằng, có một tình huynh đệ hơn." "Давайте путешествие вместе ... Путь братства, любви и взаимного доверия. Молитесь за мир, за что, есть большая братства». "Vamos viagem juntos ... Um caminho de fraternidade, amor e confiança mútua. Ore para o mundo, para isso, há uma maior fraternidade". franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=86ZyAh-Xsw8 27/03/13 Bergoglio.com 32
 • 33. “ 牧師的聲音:”僅 6 個月前進行,未來的教皇討論法王教宗本篤十六世的號召為信仰之年,拉美作為一種精神資源為普世教會,神學美德的信仰,希望和慈 善事業。 "The Voice of the Pastor" Conducted just six months ago, the future pope discusses His Holiness Benedict XVI's call for a Year of Faith, Latin America as a spiritual resource for the universal Church, the theological virtues of Faith, Hope and Charity. "‫ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصدای کشیش" انجام # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفقط شش ماه قبل، پاپ آینده را مورد بحث‬ ‫م را برای یک سال از ایمان، لتین امریکا به عنوان یک منبع معنوی برای کلیسای جهانی، ارزشهای دینی از ایمان، امید و خیریه است‬V‫" .تماس جناب بندیکت شانزد‬Tiếng nói của mục sư" Thực hiện chỉ sáu tháng trước, Đức Giáo Hoàng tương lai thảo luận về cuộc gọi của Đức Thánh Cha Benedict XVI cho Năm Đức Tin, Mỹ Latinh nh ư một nguồn lực tinh thần đối với Giáo Hội phổ quát, các nhân đức thần học Đức tin và Hy vọng, từ thiện. "Голос пастора» Проведено всего шесть месяцев назад, будущий Папа обсуждает вызова Его Святейшеству Бенедикту XVI за год Вера, Латинской Америке как духовный ресурс для Вселенской Церкви, богословских добродетелей веры, надежды и милосердия. "A Voz do Pastor", realizado há apenas seis meses, o futuro Papa discute chamada Sua Santidade Bento XVI para o Ano da Fé, a América Latina como um recurso espiritual para a Igreja universal, as virtudes teologais da Fé, Esperança e Caridade. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=w7A0PyKITdw 27/03/13 Bergoglio.com 33
 • 34. “ 我的弟兄們,願上帝原諒你,為你做了什麼”。選舉產生了新教皇的樞機主教後,美國樞機主教蒂莫 西•多蘭解釋了為什麼他們選擇了教皇弗朗西斯和“西斯廷 » 教堂內的氣氛。 "My brothers, may God forgive you for what you did". Speaking after cardinals elected the new pope, US cardinal Timothy Dolan explained why they chose Pope Francis and the atmosphere inside the Sistine Chapel. "‫برادران‬ ‫رگاه ایالت‬V ‫من، ممکن است خداوند شما را ببخشد برای آنچه شما انجام داد". ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصحبت پس از کاردینالهای انتخاب پاپ جدید، کاردینال تیموتی‬ ‫" .»متحده، توضیح داد که چرا آنها را انتخاب پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس و جو در داخل کلیسای »سیستین‬Anh em của tôi, Thiên Chúa có thể tha thứ cho bạn cho những gì bạn đã làm". Phát biểu sau khi hồng y b ầu giáo hoàng m ới, h ồng y M ỹ Timothy Dolan giải thích lý do tại sao họ đã chọn Đức Giáo Hoàng Francis và bầu không khí bên trong «Sistine» Chapel. "Братья мои, пусть Бог простит вас за то, что вы сделали". Выступая после кардиналов избрал нового папу, США кардинал Тимоти Долан объяснить, почему они выбрали Папой Франциск и атмосфера внутри «Сикстинской» часовня. "Meus irmãos, que Deus o perdoe pelo que você fez". Falando após cardeais elegeram o novo papa, cardeal EUA Timothy Dolan explicou porque escolheu o Papa Francisco ea atmosfera dentro do «Sistina» Capela. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=lotE8ywGf2A 27/03/13 Bergoglio.com 34
 • 35. 教皇弗朗西斯:真理沒有和平 ...2013 年 3 月 22 日,教皇弗朗西斯說,世界外交官,不剷除社會道德相對主 義,世界和平就不可能實現。 Pope Francis: no peace without truth… On March 22, 2013, Pope Francis told a group of world diplomats that world peace cannot be achieved without rooting out moral relativism from society. ‫ای‬V ‫یچ ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصلحی بدون حقیقت ... در22 مارس3102، پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس گفت: یک گروه از دیپلمات‬V :‫پاپ # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفرانسیس‬ ‫ .جهان است که ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصلح جهانی می تواند بدون ریشه کن کردن نسبیت اخلقی از جامعه نمی شود به دست آورد‬Đức Thánh Cha Phanxicô: không có hòa bình mà không có sự thật ... Ngày 22 tháng 3 năm 2013, Đ ức Giáo Hoàng Francis nói v ới một nhóm các nhà ngoại giao thế giới hòa bình thế giới không thể đạt được mà không có r ễ ra thuy ết tương đối đạo đức của xã hội. Папа Фрэнсис: нет мира без правды ... 22 марта 2013 года, Папа сказал Фрэнсис группу мировых дипломатов, что мир во всем мире не может быть достигнуто без искоренения моральный релятивизм от общества. Papa Francis: não há paz sem verdade ... Em 22 de março de 2013, o Papa Francis disse a um grupo de diplomatas do mundo que a paz mundial não pode ser alcançada sem extirpar relativismo moral da sociedade. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=wf_Sh0XcRj4 27/03/13 Bergoglio.com 35
 • 36. 新教宗將聖誕老人瑪莎的住宅公寓 201 ,暫時住在梵蒂岡。“他告訴我們,昨天 [3 月 14 日吃晚飯,他會在酒店支付賬單。我們認為這是一個笑話,但到今天 上午九點鐘,他相伴的只有幾個保安人員,工作人員欣喜若狂 » 酒店保盧斯 VI2013 年 3 月 13 日(樞機主教讓 - 克洛德•特科特) The new pope will live temporarily in apartment 201 of the Residence Santa Martha, at the Vatican. "He told us yesterday [March 14] for dinner he would pay the bills at the hotel. We thought it was a joke, but it arrived this morning at nine o'clock. He was accompanied only by a few security guards. The staff was ecstatic »Hotel Domus Internationalis Paulus VI 13 March 2013 (Cardinal Jean-Claude Turcotte) .‫پاپ جدید به طور موقت زندگی در آپارتمان102 محل اقامت سانتا مارتا در واتیکان است‬ .‫مراه بود‬V ‫زینه می پردازید. ما # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفکر آن را یک شوخی بود، اما امروز ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصبح ساعت در نه وارد است. او تنها با چند ماموران امنیتی‬V ‫تل‬V ‫"او به ما گفت که دیروز ]41 مارس[ او را برای ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصرف شام ثحب دروم ار هدنیآ پاپ ،لبق هام شش طقف ماجنا "شیشک یادصورتحساب در‬ ‫تل‬V« ‫ کارکنان نشئه شده بود‬Paulus VI 13 ‫ مارس3102 )کاردینال ژان کلود‬Turcotte) Đức giáo hoàng mới sẽ sống tạm trong căn hộ 201 Residence Santa Martha, tại Vatican. "Ông ấy nói với chúng tôi hôm qua [ngày 14 tháng 3] cho bữa ăn tối, ông sẽ trả các hóa đơn tại khách sạn Chúng tôi nghĩ đó là m ột trò đùa, nhưng đến sáng nay tại 09:00 Ông đi cùng với chỉ bằng một vài nhân viên bảo v ệ Nhân viên đã ngây ngất »Hotel Paulus VI ngày 13 tháng ba 2013 (Đ ức Hồng Y Jean-Claude Turcotte) Новый Папа будет жить временно в квартире 201 от резиденции Санта-Марта, в Ватикане. "Он сказал нам вчера [14 марта] на ужин он платить по счетам в отеле. Мы думали, что это была шутка, но она прибыла сегодня утром в девять часов. Его сопровождали лишь несколько охранников. Персонала был в восторге »Hotel Paulus VI 13 марта 2013 (кардинал Жан-Клод Turcotte) O novo papa irá morar temporariamente no apartamento 201 do Residence Santa Marta, no Vaticano. "Ele disse-nos ontem [14 de março] para o jantar que ele iria pagar as contas no hotel. Achamos que era uma brincadeira, mas que chegou esta manhã, às nove horas. Ele estava acompanhado apenas por um guarda de segurança poucos. Os funcionários estava em êxtase »Hotel Paulus VI 13 de março de 2013 (Cardeal Jean-Claude Turcotte) franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=DgQq9oBei5k 27/03/13 Bergoglio.com 36
 • 37. 美國樞機主教蒂莫西•多蘭已經承認了自己的工作進行幾乎完全的語言,他的意大利是非常糟糕 - 一個缺點。 US cardinal Timothy Dolan has admitted himself that his Italian is pretty bad — a drawback for a job that is conducted almost exclusively in the language. ‫رگاه ایالت متحده، خود را اعتراف کرد که ایتالیایی او خیلی بد است - یک نقطه ضعف برای یک کار است که تقریبا به طور‬V ‫کاردینال تیموتی‬ ‫ .انحصاری در زبان انجام شده است‬Đức Hồng y Hoa Kỳ Timothy Dolan đã thừa nhận mình Ý của ông là khá x ấu - m ột nh ược đi ểm cho một công việc được thực hiện gần như độc quyền trong ngôn ngữ. США Тимоти Долан кардинал признался себе, что его итальянский очень плохо - недостаток для работы, которая ведется почти исключительно на этом языке. EUA cardeal Timothy Dolan, admitiu-se que o seu italiano é muito ruim - um inconveniente para um trabalho que é realizado quase que exclusivamente no idioma. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=U9dK3qj033E 27/03/13 Bergoglio.com 37
 • 38. 在 3 月 13 日(星期三)下午 7 時 06 分,西斯廷教堂的煙囪的 ... 265 的繼任者彼得。 8:12 PM ,樞機主教在梵蒂岡大教堂的外部長廊,讓 - 路易•托蘭原執 事宣布新教宗的名字到 10 萬的忠實聚集在聖彼得和世界。 At 7:06 p.m. on Wednesday 13 March, the chimney of the Sistine Chapel ... the 265th successor of Peter. At 8:12 p.m., the external loggia of the Vatican Basilica, Cardinal Jean-Louis Tauran Protodeacon announces the name of the new Pope to 100,000 faithful gathered in St. Peter and the world. ‫در ساعت60:70 روز چهارشنبه31 اسفند، دودکش کلیسای سیستین ...562 جانشین پیتر است. در ساعت21:8، سرپوشیده‬ ‫ خارجی کلیسای واتیکان، کاردینال ژان لوئی‬Tauran ‫ . نیا شماس اعلم کرد که به نام پاپ جدید به000،001 و# نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفادار در سنت پیتر و جهان جمع آوری شده است‬Tại 19:06 ngày Thứ Tư 13 Tháng Ba, ống khói của nhà nguyện Sistine ... sự kế thừa 265 của Peter. Tại 8:12 pm, lôgia bên ngoài của Vương Cung Thánh Đ ường Vatican, Đ ức Hồng Y Jean- Louis Tauran Proto phó tế công bố tên của Đức Giáo Hoàng mới đến 100.000 tín h ữu tụ t ập t ại St Peter và thế gi ới. В 7:06 вечера в среду, 13 марта, трубы Сикстинской капеллы ... 265-й преемник Петра. На вечера 8:12, внешние лоджии базилики Ватикана, кардинал Жан-Луи Торан Proto диакон объявляет имя нового папы до 100.000 верных собрались в соборе Святого Петра и в мире. No 19:06 na quarta-feira 13 de Março, a chaminé da Capela Sistina ... o sucessor de Pedro, 265. No 8:12 pm, a loggia externa da Basílica do Vaticano, o cardeal Jean-Louis Tauran Proto diácono anuncia o nome do novo Papa a 100.000 fiéis reunidos em São Pedro e do mundo. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=heVQKISL-fU 27/03/13 Bergoglio.com 38
 • 39. “ 移民的兒子,他分享的移民地位的許多人在誰不得不離開家和國家的經濟形勢和貧困的世界。他是所有移民的兄弟,開始與拉美裔人,連根拔起和世界的道路上拋出在搜索 的一個地方,它有可能生活“(吉爾• Routhier ,大學拉瓦爾學院的神學) "son of immigrants, he shares the immigrant status of many people in the world who had to leave home and country due to the economic situation and poverty. He is the brother of all immigrants, starting with Latinos, uprooted and thrown on the world's roads in search of a place where it would be possible to live "(Gilles Routhier, University Laval Faculty of Theology) "‫پسر از مهاجران، او سهام وضعیت مهاجر بسیاری از مردم در جهان که تا به حال‬ ‫د بود برای زندگی ")ژیل‬V‫ای جهان رادر جستجوی یک محل که در آن امکان پذیر خوا‬V ‫ا، بی خانمان و پرتاب بر روی جاده‬V ‫مه مهاجران، شروع با لتینی‬V ‫به ترک خانه و کشور با توجه به وضعیت اقتصادی و # نیتناژرآ هخروخ ،پاپ سیسنارفقر است. او است برادر‬ Routhier، ‫" )دانشگاه لوال دانشکده الهیات و معارف اسلمی‬con trai của những người nhập cư, ông chia sẻ những tình trạng nhập cư của nhiều ng ười trong các th ế gi ới ng ười đã r ời khỏi nhà và đất nước do các tình hình kinh tế và đói nghèo. Ông là các anh em ng ười nh ập cư, b ắt đ ầu v ới Châu M ỹ La Tinh, b ật g ốc và ném trên đ ường c ủa th ế gi ớitìm kiếm một nơi mà nó sẽ có thể sống "(Gilles Routhier sáng tác, Đại học Laval Khoa Th ần Học) "Сын иммигрантов, он разделяет статус иммигранта многих людей в мире, которые были вынуждены покинуть дома и страны в связи с экономической ситуацией и бедностью. Он является братом всех иммигрантов, начиная с латиноамериканцы, вырваны с корнем и брошены на дорогах мира в поисках места, где можно было бы жить "(Gilles Routhier, Университет Лаваль факультет теологии) "filho de imigrantes, ele compartilha a condição de imigrante de muitas pessoas no mundo que teve que sair de casa e de país, devido à situação económica e à pobreza. Ele é irmão de todos os imigrantes, começando com os latinos, arrancadas e jogadas em estradas do mundo em busca de um lugar onde seria possível viver "(Gilles Routhier, Universidade Laval Faculdade de Teologia) franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- http://www.news.va/en/news/pope-francis-to-benedict-xvi-we-are-brothers 27/03/13 Bergoglio.com 39
 • 40. 它也關閉所有這些人感到憤怒,一個關於經濟的思維方式,把肩膀上的貧困重量不堪忍受。他 的抗議,他在街上沒有參與,但從事的不僅僅是窮人,但窮人和他們,他們的借貸條件,放棄 了他的主教的宮殿 ......“ (吉爾• Routhier ,大學拉瓦爾學院的神學) it is also close to all those who are outraged against a way of thinking about the economy, putting on the shoulders of poor weight unbearable. His protest he did not get involved in the street, but to engage not only the poor, but with the poor and with them, their borrowing conditions, abandoning his episcopal palace… "(Gilles Routhier, University Laval Faculty of Theology) ‫نآن‬ ‫را نیز به همه کسانی که در برابر یک راه فکر کردن در مورد اقتصاد، قرار دادن بر روی شانه وزن ضعیف غیر قابل تحمل خشم‬ ،‫نزدیک است. اعتراض او پس می کنید که در خیابان، اما نه تنها به تعامل با فقرا، اما با فقرا و با نآنها، شرایط وام گرفتن از نآنها‬ ‫ از ترک کاخ مربوط به کلیسای اسقفی درمسیحیت خود را ... ")ژیل‬Routhier، ‫دانشگاه لوال دانشکده الهیات و معارف‬ ‫ )اسلمی‬nó cũng gần gũi với tất cả những người đang giận dữ chống lại một cách suy nghĩ về nền kinh tế, đặt trên vai trọng lượng kém không thể chịu đựng nổi. Cuộc biểu tình của mình, ông đã không nhận được liên quan đến đường phố, nhưng để thu hút không chỉ người nghèo, nhưng với người nghèo và với họ, điều kiện vay của họ, từ bỏ cung điện giám mục của mình ... "(Gilles Routhier sáng tác, Đại học Laval Khoa Thần Học) это также близко ко всем тем, кто возмущается против мышление об экономике, положив на плечи бедных вес невыносимой. Его протест, он не ввязываться в улицу, но заниматься не только бедные, но с бедными и с ними, их условия заимствования, отказавшись от своего епископского дворца ... "(Gilles Routhier, Университет Лаваль факультет теологии) ele também está perto de todos os que estão indignados contra uma forma de pensar sobre a economia, colocando sobre os ombros do pobre do peso insuportável. Seu protesto, ele não se envolver na rua, mas para envolver não só os pobres, mas com os pobres e com eles, as suas condições de empréstimos, abandonando seu palácio episcopal ... "(Gilles Routhier, Universidade Laval Faculdade de Teologia) franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=zB5Qjr6cO-s 27/03/13 Bergoglio.com 40
 • 41. 他不與小團體選舉之前確定的領跑者。他還對在大選前的主要假設之一,即在新教皇會相對年 輕。他是最老的最可能的候選人,幾乎 沒有提到作為一個頂級的競爭者之前的秘密會議。 He was not among the small group of frontrunners identified before the election. He also went against one of the main assumptions before the election, that the new pope would be relatively young. He is the oldest of most of the possible candidates and was barely mentioned as a top contender before the conclave. ‫او در میان گروه‬ ‫کوچکی از کاندیدا مشخص شده قبل از انتخابات بود. او همچنین در مقابل یکی از مفروضات اصلی قبل از انتخابات رفت که پاپ جدید خواهد بود نسبتا جوان است. او از قدیمی ترین‬ ‫ .از بسیاری از کاندیدا های احتمالی و به سختی به عنوان یک مدعی بال قبل از کنفرانس ذکر شده بود‬Ông không nằm trong số nhóm nhỏ các triển vọng của xác định trước ngày bầu cử. Ông cũng đã chống lại một trong các giả định chính tr ước khi cu ộc b ầu c ử, r ằng Giáo hoàng m ới s ẽ là tương đối trẻ. Ông là lâu đời nhất của hầu hết các ứng cử viên có thể và h ầu nh ư không đ ược đ ề c ập đ ến nh ư là m ột c ử viên hàng đầu trước khi cuộc họp kín bầu Giáo hoàng. Он не был в числе небольшой группы самых вероятных определены до выборов. Кроме того, он пошел против одного из главных предположений до выборов, о том, что новый папа будет относительно молодой. Он является старейшим из наиболее возможных кандидатов и едва упоминается в качестве главного претендента до конклава. Ele não estava entre o pequeno grupo de pioneiros identificados antes da eleição. Ele também foi contra um dos principais pressupostos antes da eleição, que o novo papa seria relativamente jovem. Ele é o mais antigo da maioria dos possíveis candidatos e mal foi mencionado como um contendor superior antes do conclave. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=i-HVtrHOUJ4 27/03/13 Bergoglio.com 41
 • 42. 毛利人的天主教徒感到高興,在新當選的教皇。這教皇收到了他的博士學位,在德國弗賴堡前牧靈活動作為一個簡單的神父, 700 公里的布宜諾斯艾利斯北部的科爾多瓦市在全省 ... 成為狂熱的足球俱樂部 ASLA ,前成立,由一名牧師。 Māori Catholics rejoice in the newly elected Pope. This pope had received his doctorate in Freiburg, Germany before returning to pastoral activity as a simple priest in the province of Cordoba city, 700 km north of Buenos Aires ... before becoming fanatical soccer club ASLA [San Lorenzo], founded by a priest. ‫کاتولیک مائوری شاد پاپ به تازگی انتخاب شده است. این پاپ دکترای خود را در فرایبورگ، نآلمان، قبل از بازگشت به فعالیت‬ ‫های معنوی، به عنوان یک کشیش ساده در استان شهر کوردوبا، در007 کیلومتری شمال بوئنوس نآیرس دریافت کرده بود ... قبل از تبدیل شدن به متعصب باشگاه فوتبال این‬ ‫ .انجمن، تاسیس شده توسط یک کشیش‬Māori người Công giáo vui mừng trong Đức Giáo Hoàng mới được b ầu. Này Đức Thánh Cha đã nh ận được học vị tiến sĩ tại Freiburg, Đức trước khi quay trở lại hoạt động mục vụ như là m ột linh mục đ ơn gi ản trong t ỉnh thành phố Cordoba, 700 km về phía bắc Buenos Aires ... trước khi tr ở thành cu ồng tín bóng đá câu l ạc b ộ ASLA, đ ược thành l ập b ởi một linh mục. Маори католиков радоваться вновь избранный папа. Это папа получил докторскую степень в Фрайбурге, Германия, прежде чем вернуться к пастырской деятельности в качестве простого священника в провинции Кордова города, в 700 км к северу от Буэнос-Айресе ... прежде чем стать фанатичными футбольного клуба ASLA, основанная священником. Māori católicos regozijar-nos o Papa recém-eleito. Este papa recebeu seu doutorado em Freiburg, na Alemanha, antes de retornar à atividade pastoral como um simples sacerdote, na província de Córdoba cidade, a 700 km ao norte de Buenos Aires ... antes de se tornar fanático do clube de futebol ASLA, fundada por um padre. franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- https://www.youtube.com/watch?v=DKfF9c7t1yU 27/03/13 Bergoglio.com 42
 • 43. 總統克里斯蒂娜費爾南德斯德基什內爾 2013 年 3 月 18 日(星期一)收到由教皇弗朗西斯, 教皇授予國家元首的第一次聽證會。 President Cristina Fernandez de Kirchner was received Monday March 18, 2013 by Pope Francis, at the first hearing that the Pope granted to a head of state. ‫رئیس جمهور کریستینا فرناندز د کرشنر دوشنبه مارس81 ،3102 توسط پاپ‬ ‫ . فرانسیس دریافت کرده بود، در جلسه اول که پاپ به رئیس دولت دادهشده است‬Tổng thống Cristina Fernandez de Kirchner đã nhận được Monday 18 tháng 3 năm 2013 do Đức Giáo Hoàng Francis, tại phiên điều trần đầu tiên mà Đức Giáo Hoàng được cấp cho ng ười đ ứng đầu nhà n ước. Президент Кристина Фернандес де Киршнер была получена понедельник 18 марта 2013 Папой Франциск, на первом слушании, что Папа предоставленные главой государства. A presidente Cristina Fernández de Kirchner foi recebido segunda-feira 18 de março de 2013 pelo Papa Francisco, na primeira audiência que o Papa concedeu a um chefe de Estado.https://www.youtube.com/watch?v=QjIMytxl8Rk franciscusi.wordpress.com www.Jorge-Mario- 27/03/13 Bergoglio.com 43