SlideShare a Scribd company logo
Powerpoint Templates
Page 1
ETIKAETIKA
PRINSIPPRINSIP
RUKUN ETIKARUKUN ETIKA
ISU ETIKAISU ETIKA
CIRI PROFESIONALISMECIRI PROFESIONALISME
KOD ETIKAKOD ETIKA
KERANGKA KODKERANGKA KOD
KOD ETIKA PROFESIONALKOD ETIKA PROFESIONAL
PENUTUPPENUTUP
OBJEKTIF KOD ETIKA :
1. Mengetahui masalah moral dan
isu etika komputer
2. Memahami prinsip etika
komputer
3. Memahami etika profesional
Teknologi Maklumat
4. Mengetahui fungsi kod etika
profesional
5. Keperluan etika komputer
Powerpoint Templates
Page 2
PRINSIPPRINSIP
Kebaikan yang dibawa oleh teknologi
maklumat mestilah lebih baik daripada risiko
dan keburukan.
Mereka yang menerima kesan teknologi
maklumat mesti faham dan menerima risiko
yang akan dihadapi. Apabila mereka telah
faham maka mereka lebih bersedia menerima
sebarang risiko yang timbul.
Powerpoint Templates
Page 3
PRINSIPPRINSIP
Manfaat dan keburukan teknologi maklumat
mesti diagih secara adil. Mereka yang menerima
kebaikan patut menanggung sama risiko dan mereka
yang tidak menerima kebaikan tidak patut
menanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterima
haruslah adil untuk kedua belah pihak.
Teknologi maklumat mesti dilaksanakan dengan
mengelak risiko yang tidak berkaitan dan
diminimumkan agar manfaat yang diterima daripada
teknologi maklumat adalah lebih daripada risikonya.
Powerpoint Templates
Page 4
ETIKAETIKA
• Etika komputer umumnya ialah satu
bidang tentang penggunaan komputer
yang betul (panduan)
• Hak peribadi individu, ketepatan dan
kesahihan maklumat, harta intelek dan
capaian adalah antara isu/dilema yang
membabitkan etika penggunaan
komputer dalam era maklumat.
Penggunaan TM + tidak bertanggungjawab = isu etikaPenggunaan TM + tidak bertanggungjawab = isu etika
Powerpoint Templates
Page 5
RUKUN ETIKARUKUN ETIKA
1. Tidak menggunakan komputer untuk
membahayakan orang lain.
2. Tidak mengganggu kerja komputer
orang lain.
3. Tidak menceroboh masuk fail
komputer lain.
4. Tidak menggunakan komputer untuk
mencuri
5. Tidak menggunakan komputer untuk
menipu.
Powerpoint Templates
Page 6
RUKUN ETIKARUKUN ETIKA
6.6. Tidak menggunakan atau menyalinTidak menggunakan atau menyalin
perisian yang tidak dibeli secara sah.perisian yang tidak dibeli secara sah.
7.7. Tidak menggunakan sumber daripadaTidak menggunakan sumber daripada
komputer orang lain tanpakomputer orang lain tanpa
kebenaran.kebenaran.
8.8. Tidak mengambil hasil intelektualTidak mengambil hasil intelektual
orang lain untuk diri sendiri.orang lain untuk diri sendiri.
9.9. Memikirkan kesan sosial programMemikirkan kesan sosial program
atau sistem yang dibangunkan.atau sistem yang dibangunkan.
Powerpoint Templates
Page 7
ISU ETIKAISU ETIKA
1.1. Tidak nampak kesan dan masalahTidak nampak kesan dan masalah
moral dari aspek sosialmoral dari aspek sosial
pengkomputeran.pengkomputeran.
2.2. Pengetahuan dan penggunaan yangPengetahuan dan penggunaan yang
kurang mendalam dalam komputerkurang mendalam dalam komputer
berbanding dengan mereka yangberbanding dengan mereka yang
sememangnya dalam bidangsememangnya dalam bidang
pengkomputeran.pengkomputeran.
Powerpoint Templates
Page 8
ISU ETIKAISU ETIKA
3.3. Kurang arif tentang undang-undangKurang arif tentang undang-undang
siber.siber.
4.4. Orang awam tidak menerima impakOrang awam tidak menerima impak
yang hebat apabila berlaku isuyang hebat apabila berlaku isu
berkaitan dengan etika komputer.berkaitan dengan etika komputer.
5.5. Kurangnya pendedahan dalamKurangnya pendedahan dalam
pengaruh, kegunaan dan kuasa yangpengaruh, kegunaan dan kuasa yang
ada pada komputer.ada pada komputer.
Powerpoint Templates
Page 9
CIRI PROFESIONALISMECIRI PROFESIONALISME
1.1. Harus ada pekhidmatan pentingHarus ada pekhidmatan penting
dalam matlamat yang jelas untukdalam matlamat yang jelas untuk
masyarakat dan negara.masyarakat dan negara.
2.2. Menggunakan banyak keupayaanMenggunakan banyak keupayaan
dan kebolehan intelek semasadan kebolehan intelek semasa
menjalankan tugas.menjalankan tugas.
3.3. Mendapat latihan yang khususMendapat latihan yang khusus
dalam sesuatu bidang kemahirandalam sesuatu bidang kemahiran
ikhtisas pekerjaan itu dalam jangkaikhtisas pekerjaan itu dalam jangka
masa tertentu.masa tertentu.
Powerpoint Templates
Page 10
CIRI PROFESIONALISMECIRI PROFESIONALISME
4.4. Harus ada kuasa autonomi semasaHarus ada kuasa autonomi semasa
menjalankan tugas kerana anggotamenjalankan tugas kerana anggota
dalam sesuatu kumpulan profesional itudalam sesuatu kumpulan profesional itu
ialah pakar dalam bidang tertentu.ialah pakar dalam bidang tertentu.
5.5. Mementingkan mutu perkhidmatanMementingkan mutu perkhidmatan
dan dedikasi dengan tidakdan dedikasi dengan tidak
mementingkan keuntungan wang (gaji)mementingkan keuntungan wang (gaji)
semasa menjalankan tugas.semasa menjalankan tugas.
6.6. Mempunyai tatasusila perkhidmatanMempunyai tatasusila perkhidmatan
yang harus dipatuhi oleh setiap anggotayang harus dipatuhi oleh setiap anggota
dalam kumpulan profesion itu.dalam kumpulan profesion itu.
Powerpoint Templates
Page 11
KOD ETIKAKOD ETIKA
1.1. Inspirasi dan panduan.Inspirasi dan panduan.
2.2. Pencegahan dan disiplin.Pencegahan dan disiplin.
3.3. Memelihara maruahMemelihara maruah
profesion.profesion.
4.4. Memelihara keharmonian.Memelihara keharmonian.
5.5. Sokongan.Sokongan.
Powerpoint Templates
Page 12
KERANGKA KOD ETIKAKERANGKA KOD ETIKA
1.1. KebersendirianKebersendirian
2.2. KetepatanKetepatan
3.3. Hak milikHak milik
4.Capaian4.Capaian
Powerpoint Templates
Page 13
KERANGKA KOD ETIKA:KEBERSENDIRIANKERANGKA KOD ETIKA:KEBERSENDIRIAN
1.1. Apakah maklumat tentang seseorang yangApakah maklumat tentang seseorang yang
boleh atau perlu diberitahu atau diketahuiboleh atau perlu diberitahu atau diketahui
oleh orang lain?oleh orang lain?
2.2. Apakah jenis pengawasan yang bolehApakah jenis pengawasan yang boleh
dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan?dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan?
3.3. Apakah perkara yang boleh disimpan secaraApakah perkara yang boleh disimpan secara
peribadi yang tidak boleh dipaksakan untukperibadi yang tidak boleh dipaksakan untuk
dimaklumkan kepada pihak lain?dimaklumkan kepada pihak lain?
4.4. Apakah maklumat tentang individu yang perluApakah maklumat tentang individu yang perlu
disimpan dalam pangkalan data. Sejauhdisimpan dalam pangkalan data. Sejauh
manakah selamatnya maklumat tersebut?manakah selamatnya maklumat tersebut?
Powerpoint Templates
Page 14
KERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMATKERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMAT
1.1. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,
kesetiaan, ketepatan maklumat yangkesetiaan, ketepatan maklumat yang
dikumpul?dikumpul?
2.2. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,
kesetiaan, ketepatan maklumat yangkesetiaan, ketepatan maklumat yang
dikumpul?dikumpul?
3.3. Bagaimana memastikan meklumat diprosesBagaimana memastikan meklumat diproses
dengan sempurna dan dipersembahkandengan sempurna dan dipersembahkan
dengan tepat kepada pengguna?dengan tepat kepada pengguna?
4.4. Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralatSiapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat
dalam maklumat, bagaimana pihak yangdalam maklumat, bagaimana pihak yang
terjejas boleh dipampas?terjejas boleh dipampas?
Powerpoint Templates
Page 15
KERANGKA KOD ETIKA : HAK MILIKKERANGKA KOD ETIKA : HAK MILIK
1.1. Siapa memiliki maklumat?Siapa memiliki maklumat?
2.2. Apakah harga yang adil dan berpatutanApakah harga yang adil dan berpatutan
sebagai pertukaran maklumat?sebagai pertukaran maklumat?
3.3. Bagaimana mengendalikan cetak rompakBagaimana mengendalikan cetak rompak
perisian yang dilindungi hak cipta?perisian yang dilindungi hak cipta?
4.4. Bilakah seseorang boleh menggunakanBilakah seseorang boleh menggunakan
pangkalan data yang mempunyai hak milik?pangkalan data yang mempunyai hak milik?
5.5. Bolehkah komputer korporat digunakan untukBolehkah komputer korporat digunakan untuk
tujuan peribadi?tujuan peribadi?
6.6. Bagaimana pakar yang menyumbang ilmuBagaimana pakar yang menyumbang ilmu
pengetahuan untuk mencipta sistem pakarpengetahuan untuk mencipta sistem pakar
harus diberi pampasan?harus diberi pampasan?
7.7. Bagaimana akses kepada saluran maklumatBagaimana akses kepada saluran maklumat
diperuntukkan?diperuntukkan?
Powerpoint Templates
Page 16
KERANGKA KOD ETIKA : CAPAIANKERANGKA KOD ETIKA : CAPAIAN
1.1. Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat?Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat?
2.2. Berapa bayaran perlu dikenakan keranaBerapa bayaran perlu dikenakan kerana
membenarkan capaian maklumat?membenarkan capaian maklumat?
3.3. Bagaimana capaian kepada komputerBagaimana capaian kepada komputer
disediakan kepada kaki tangan yang tidakdisediakan kepada kaki tangan yang tidak
berupaya?berupaya?
4.4. Siapakah yang diberi peralatan yangSiapakah yang diberi peralatan yang
diperlukan untuk mencapai maklumat?diperlukan untuk mencapai maklumat?
5.5. Adakah hak yang dimiliki oleh individu atauAdakah hak yang dimiliki oleh individu atau
organisasi untuk mendapat keistimewaanorganisasi untuk mendapat keistimewaan
memperoleh maklumat dan di bawah keadaanmemperoleh maklumat dan di bawah keadaan
apa dan jaminan apa?apa dan jaminan apa?
Powerpoint Templates
Page 17
KOD ETIKA PROFESIONALKOD ETIKA PROFESIONAL
1.1. Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratanMengelakkan kemusnahan dan kemudaratan
kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus.kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus.
2.2. Menyumbang kepada masyarakat sepertiMenyumbang kepada masyarakat seperti
mereka bentuk produk baru yangmereka bentuk produk baru yang
memudahkan penggunaan berkomunikasi.memudahkan penggunaan berkomunikasi.
3.3. Menghormati sesuatu yang dianggap rahsiaMenghormati sesuatu yang dianggap rahsia
dan tidak menyebarkannya.dan tidak menyebarkannya.
4.4. Bersikap adil dan tidak menindas.Bersikap adil dan tidak menindas.
5.5. Menghormati hak cipta orang lain.Menghormati hak cipta orang lain.
6.6. Menghormati hak kebersendirian orang lain.
Powerpoint Templates
Page 18
SEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIH

More Related Content

Viewers also liked

Tajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bm
Tajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bmTajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bm
Tajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bm
cikgumasz
 
Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0
Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0
Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0
Avralinetine Epin
 
50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu
50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu
50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayuAfniewatie Prillney Quza
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internetJata Unjah
 
Etika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan InternetEtika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan Internet
NineZero
 
Etika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan InternetEtika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan Internet
SMK HUTAN MELINTANG
 
Etika Dalam Internet
Etika Dalam InternetEtika Dalam Internet
Etika Dalam Internet
Rizka Aprilia
 
Keselamatan dalam makmal komputer
Keselamatan dalam makmal komputerKeselamatan dalam makmal komputer
Keselamatan dalam makmal komputer
Azizol Duralim
 

Viewers also liked (8)

Tajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bm
Tajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bmTajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bm
Tajuk 4.pemilihan bahan internet utk p&p bm
 
Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0
Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0
Simulasi Pengajaran dalam Talian seperti aplikasi 2.0
 
50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu
50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu
50 katalog alamat internet berkaitan bahasa melayu
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internet
 
Etika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan InternetEtika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan Internet
 
Etika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan InternetEtika Penggunaan Internet
Etika Penggunaan Internet
 
Etika Dalam Internet
Etika Dalam InternetEtika Dalam Internet
Etika Dalam Internet
 
Keselamatan dalam makmal komputer
Keselamatan dalam makmal komputerKeselamatan dalam makmal komputer
Keselamatan dalam makmal komputer
 

Similar to Etika penggunaan internet

Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internetHasraf Fikri
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internetHairizal Ijai
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internetintansafinar
 
Bmm3105 etika penggunaan internet
Bmm3105 etika penggunaan internetBmm3105 etika penggunaan internet
Bmm3105 etika penggunaan internetfadzilahahmad6646
 
Etika&penggunaan internet
Etika&penggunaan internetEtika&penggunaan internet
Etika&penggunaan internet
Nandy Krishnan
 
alamat internet
alamat internetalamat internet
alamat internetfarhyn
 
Komputer 21.7
Komputer 21.7Komputer 21.7
Komputer 21.7
Ruslee Bakri
 
8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban
8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban
8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban
Azrul Junaidi
 
Modul asas media ting 1
Modul asas media ting 1Modul asas media ting 1
Modul asas media ting 1
Danjuro Hamada
 
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan InsanNpwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Khirulnizam Abd Rahman
 
5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama
5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama
5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama
Azrul Junaidi
 
Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1
Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1
Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1Faizal Ansar
 
Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2
Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2
Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2
Azmi Sulaiman
 
Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1
Bazlin Ahmad
 
NOTA UNIT 4.pptx
NOTA UNIT 4.pptxNOTA UNIT 4.pptx
NOTA UNIT 4.pptx
HEATHER628381
 
Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1
Bazlin Ahmad
 
Bmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internet
Bmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internetBmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internet
Bmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internetBunga Hijau
 

Similar to Etika penggunaan internet (20)

Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internet
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internet
 
Etika penggunaan internet
Etika penggunaan internetEtika penggunaan internet
Etika penggunaan internet
 
Bmm3105 etika penggunaan internet
Bmm3105 etika penggunaan internetBmm3105 etika penggunaan internet
Bmm3105 etika penggunaan internet
 
Etika&penggunaan internet
Etika&penggunaan internetEtika&penggunaan internet
Etika&penggunaan internet
 
alamat internet
alamat internetalamat internet
alamat internet
 
Etika it
Etika itEtika it
Etika it
 
Komputer 21.7
Komputer 21.7Komputer 21.7
Komputer 21.7
 
8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban
8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban
8_1Citizen_PUO_E kebertanggungjawaban
 
Ciri perisian
Ciri perisianCiri perisian
Ciri perisian
 
Modul asas media ting 1
Modul asas media ting 1Modul asas media ting 1
Modul asas media ting 1
 
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan InsanNpwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
Npwu-mpu 3252 Teknologi Maklumat dalam Kehidupan Insan
 
Penggunaan ict dalam p p
Penggunaan ict dalam p pPenggunaan ict dalam p p
Penggunaan ict dalam p p
 
5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama
5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama
5_1Citizen_PUO_E interaksi & e-kerjasama
 
Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1
Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1
Laporan projek tahun akhir sem julai 20003 1
 
Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2
Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2
Tmk 1-2-1-2-1-1-2-2
 
Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1
 
NOTA UNIT 4.pptx
NOTA UNIT 4.pptxNOTA UNIT 4.pptx
NOTA UNIT 4.pptx
 
Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1Bukulatihanict la1
Bukulatihanict la1
 
Bmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internet
Bmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internetBmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internet
Bmm 31 o5 19 sharifah nur rasyidah etika penggunaan internet
 

More from Avralinetine Epin

SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN
SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIANSIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN
SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN
Avralinetine Epin
 
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa Melayu
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa MelayuMengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa Melayu
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa Melayu
Avralinetine Epin
 
Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...
Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...
Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...
Avralinetine Epin
 
Soalan UPSR (penulisan) - Negeri Kedah
Soalan UPSR (penulisan) - Negeri KedahSoalan UPSR (penulisan) - Negeri Kedah
Soalan UPSR (penulisan) - Negeri Kedah
Avralinetine Epin
 
Soalan UPSR (pemahaman)
Soalan UPSR (pemahaman)Soalan UPSR (pemahaman)
Soalan UPSR (pemahaman)
Avralinetine Epin
 
Membina Bahan Perpautan Bahan Bahasa Melayu
Membina Bahan Perpautan Bahan Bahasa MelayuMembina Bahan Perpautan Bahan Bahasa Melayu
Membina Bahan Perpautan Bahan Bahasa Melayu
Avralinetine Epin
 
Tutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Tutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah RendahTutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Tutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Avralinetine Epin
 
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Avralinetine Epin
 

More from Avralinetine Epin (8)

SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN
SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIANSIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN
SIMULASI PENGAJARAN ATAS TALIAN
 
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa Melayu
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa MelayuMengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa Melayu
Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat Dalam PdP Bahasa Melayu
 
Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...
Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...
Pembinaan dan Pengaplikasian Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan PdP Ba...
 
Soalan UPSR (penulisan) - Negeri Kedah
Soalan UPSR (penulisan) - Negeri KedahSoalan UPSR (penulisan) - Negeri Kedah
Soalan UPSR (penulisan) - Negeri Kedah
 
Soalan UPSR (pemahaman)
Soalan UPSR (pemahaman)Soalan UPSR (pemahaman)
Soalan UPSR (pemahaman)
 
Membina Bahan Perpautan Bahan Bahasa Melayu
Membina Bahan Perpautan Bahan Bahasa MelayuMembina Bahan Perpautan Bahan Bahasa Melayu
Membina Bahan Perpautan Bahan Bahasa Melayu
 
Tutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Tutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah RendahTutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
Tutorial Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
 
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 

Etika penggunaan internet

 • 1. Powerpoint Templates Page 1 ETIKAETIKA PRINSIPPRINSIP RUKUN ETIKARUKUN ETIKA ISU ETIKAISU ETIKA CIRI PROFESIONALISMECIRI PROFESIONALISME KOD ETIKAKOD ETIKA KERANGKA KODKERANGKA KOD KOD ETIKA PROFESIONALKOD ETIKA PROFESIONAL PENUTUPPENUTUP OBJEKTIF KOD ETIKA : 1. Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer 2. Memahami prinsip etika komputer 3. Memahami etika profesional Teknologi Maklumat 4. Mengetahui fungsi kod etika profesional 5. Keperluan etika komputer
 • 2. Powerpoint Templates Page 2 PRINSIPPRINSIP Kebaikan yang dibawa oleh teknologi maklumat mestilah lebih baik daripada risiko dan keburukan. Mereka yang menerima kesan teknologi maklumat mesti faham dan menerima risiko yang akan dihadapi. Apabila mereka telah faham maka mereka lebih bersedia menerima sebarang risiko yang timbul.
 • 3. Powerpoint Templates Page 3 PRINSIPPRINSIP Manfaat dan keburukan teknologi maklumat mesti diagih secara adil. Mereka yang menerima kebaikan patut menanggung sama risiko dan mereka yang tidak menerima kebaikan tidak patut menanggung risiko yang lebih. Risiko yang diterima haruslah adil untuk kedua belah pihak. Teknologi maklumat mesti dilaksanakan dengan mengelak risiko yang tidak berkaitan dan diminimumkan agar manfaat yang diterima daripada teknologi maklumat adalah lebih daripada risikonya.
 • 4. Powerpoint Templates Page 4 ETIKAETIKA • Etika komputer umumnya ialah satu bidang tentang penggunaan komputer yang betul (panduan) • Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat. Penggunaan TM + tidak bertanggungjawab = isu etikaPenggunaan TM + tidak bertanggungjawab = isu etika
 • 5. Powerpoint Templates Page 5 RUKUN ETIKARUKUN ETIKA 1. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain. 2. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain. 3. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain. 4. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri 5. Tidak menggunakan komputer untuk menipu.
 • 6. Powerpoint Templates Page 6 RUKUN ETIKARUKUN ETIKA 6.6. Tidak menggunakan atau menyalinTidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.perisian yang tidak dibeli secara sah. 7.7. Tidak menggunakan sumber daripadaTidak menggunakan sumber daripada komputer orang lain tanpakomputer orang lain tanpa kebenaran.kebenaran. 8.8. Tidak mengambil hasil intelektualTidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri.orang lain untuk diri sendiri. 9.9. Memikirkan kesan sosial programMemikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.atau sistem yang dibangunkan.
 • 7. Powerpoint Templates Page 7 ISU ETIKAISU ETIKA 1.1. Tidak nampak kesan dan masalahTidak nampak kesan dan masalah moral dari aspek sosialmoral dari aspek sosial pengkomputeran.pengkomputeran. 2.2. Pengetahuan dan penggunaan yangPengetahuan dan penggunaan yang kurang mendalam dalam komputerkurang mendalam dalam komputer berbanding dengan mereka yangberbanding dengan mereka yang sememangnya dalam bidangsememangnya dalam bidang pengkomputeran.pengkomputeran.
 • 8. Powerpoint Templates Page 8 ISU ETIKAISU ETIKA 3.3. Kurang arif tentang undang-undangKurang arif tentang undang-undang siber.siber. 4.4. Orang awam tidak menerima impakOrang awam tidak menerima impak yang hebat apabila berlaku isuyang hebat apabila berlaku isu berkaitan dengan etika komputer.berkaitan dengan etika komputer. 5.5. Kurangnya pendedahan dalamKurangnya pendedahan dalam pengaruh, kegunaan dan kuasa yangpengaruh, kegunaan dan kuasa yang ada pada komputer.ada pada komputer.
 • 9. Powerpoint Templates Page 9 CIRI PROFESIONALISMECIRI PROFESIONALISME 1.1. Harus ada pekhidmatan pentingHarus ada pekhidmatan penting dalam matlamat yang jelas untukdalam matlamat yang jelas untuk masyarakat dan negara.masyarakat dan negara. 2.2. Menggunakan banyak keupayaanMenggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasadan kebolehan intelek semasa menjalankan tugas.menjalankan tugas. 3.3. Mendapat latihan yang khususMendapat latihan yang khusus dalam sesuatu bidang kemahirandalam sesuatu bidang kemahiran ikhtisas pekerjaan itu dalam jangkaikhtisas pekerjaan itu dalam jangka masa tertentu.masa tertentu.
 • 10. Powerpoint Templates Page 10 CIRI PROFESIONALISMECIRI PROFESIONALISME 4.4. Harus ada kuasa autonomi semasaHarus ada kuasa autonomi semasa menjalankan tugas kerana anggotamenjalankan tugas kerana anggota dalam sesuatu kumpulan profesional itudalam sesuatu kumpulan profesional itu ialah pakar dalam bidang tertentu.ialah pakar dalam bidang tertentu. 5.5. Mementingkan mutu perkhidmatanMementingkan mutu perkhidmatan dan dedikasi dengan tidakdan dedikasi dengan tidak mementingkan keuntungan wang (gaji)mementingkan keuntungan wang (gaji) semasa menjalankan tugas.semasa menjalankan tugas. 6.6. Mempunyai tatasusila perkhidmatanMempunyai tatasusila perkhidmatan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotayang harus dipatuhi oleh setiap anggota dalam kumpulan profesion itu.dalam kumpulan profesion itu.
 • 11. Powerpoint Templates Page 11 KOD ETIKAKOD ETIKA 1.1. Inspirasi dan panduan.Inspirasi dan panduan. 2.2. Pencegahan dan disiplin.Pencegahan dan disiplin. 3.3. Memelihara maruahMemelihara maruah profesion.profesion. 4.4. Memelihara keharmonian.Memelihara keharmonian. 5.5. Sokongan.Sokongan.
 • 12. Powerpoint Templates Page 12 KERANGKA KOD ETIKAKERANGKA KOD ETIKA 1.1. KebersendirianKebersendirian 2.2. KetepatanKetepatan 3.3. Hak milikHak milik 4.Capaian4.Capaian
 • 13. Powerpoint Templates Page 13 KERANGKA KOD ETIKA:KEBERSENDIRIANKERANGKA KOD ETIKA:KEBERSENDIRIAN 1.1. Apakah maklumat tentang seseorang yangApakah maklumat tentang seseorang yang boleh atau perlu diberitahu atau diketahuiboleh atau perlu diberitahu atau diketahui oleh orang lain?oleh orang lain? 2.2. Apakah jenis pengawasan yang bolehApakah jenis pengawasan yang boleh dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan?dilakukan oleh majikan ke atas kaki tangan? 3.3. Apakah perkara yang boleh disimpan secaraApakah perkara yang boleh disimpan secara peribadi yang tidak boleh dipaksakan untukperibadi yang tidak boleh dipaksakan untuk dimaklumkan kepada pihak lain?dimaklumkan kepada pihak lain? 4.4. Apakah maklumat tentang individu yang perluApakah maklumat tentang individu yang perlu disimpan dalam pangkalan data. Sejauhdisimpan dalam pangkalan data. Sejauh manakah selamatnya maklumat tersebut?manakah selamatnya maklumat tersebut?
 • 14. Powerpoint Templates Page 14 KERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMATKERANGKA KOD ETIKA: KETEPATAN MAKLUMAT 1.1. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan, kesetiaan, ketepatan maklumat yangkesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul?dikumpul? 2.2. Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan,Siapa bertanggungjawab tentang ketulenan, kesetiaan, ketepatan maklumat yangkesetiaan, ketepatan maklumat yang dikumpul?dikumpul? 3.3. Bagaimana memastikan meklumat diprosesBagaimana memastikan meklumat diproses dengan sempurna dan dipersembahkandengan sempurna dan dipersembahkan dengan tepat kepada pengguna?dengan tepat kepada pengguna? 4.4. Siapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralatSiapa yang dipertanggungjawabkan bagi ralat dalam maklumat, bagaimana pihak yangdalam maklumat, bagaimana pihak yang terjejas boleh dipampas?terjejas boleh dipampas?
 • 15. Powerpoint Templates Page 15 KERANGKA KOD ETIKA : HAK MILIKKERANGKA KOD ETIKA : HAK MILIK 1.1. Siapa memiliki maklumat?Siapa memiliki maklumat? 2.2. Apakah harga yang adil dan berpatutanApakah harga yang adil dan berpatutan sebagai pertukaran maklumat?sebagai pertukaran maklumat? 3.3. Bagaimana mengendalikan cetak rompakBagaimana mengendalikan cetak rompak perisian yang dilindungi hak cipta?perisian yang dilindungi hak cipta? 4.4. Bilakah seseorang boleh menggunakanBilakah seseorang boleh menggunakan pangkalan data yang mempunyai hak milik?pangkalan data yang mempunyai hak milik? 5.5. Bolehkah komputer korporat digunakan untukBolehkah komputer korporat digunakan untuk tujuan peribadi?tujuan peribadi? 6.6. Bagaimana pakar yang menyumbang ilmuBagaimana pakar yang menyumbang ilmu pengetahuan untuk mencipta sistem pakarpengetahuan untuk mencipta sistem pakar harus diberi pampasan?harus diberi pampasan? 7.7. Bagaimana akses kepada saluran maklumatBagaimana akses kepada saluran maklumat diperuntukkan?diperuntukkan?
 • 16. Powerpoint Templates Page 16 KERANGKA KOD ETIKA : CAPAIANKERANGKA KOD ETIKA : CAPAIAN 1.1. Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat?Siapa yang dibenarkan mengakses maklumat? 2.2. Berapa bayaran perlu dikenakan keranaBerapa bayaran perlu dikenakan kerana membenarkan capaian maklumat?membenarkan capaian maklumat? 3.3. Bagaimana capaian kepada komputerBagaimana capaian kepada komputer disediakan kepada kaki tangan yang tidakdisediakan kepada kaki tangan yang tidak berupaya?berupaya? 4.4. Siapakah yang diberi peralatan yangSiapakah yang diberi peralatan yang diperlukan untuk mencapai maklumat?diperlukan untuk mencapai maklumat? 5.5. Adakah hak yang dimiliki oleh individu atauAdakah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi untuk mendapat keistimewaanorganisasi untuk mendapat keistimewaan memperoleh maklumat dan di bawah keadaanmemperoleh maklumat dan di bawah keadaan apa dan jaminan apa?apa dan jaminan apa?
 • 17. Powerpoint Templates Page 17 KOD ETIKA PROFESIONALKOD ETIKA PROFESIONAL 1.1. Mengelakkan kemusnahan dan kemudaratanMengelakkan kemusnahan dan kemudaratan kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus.kepada sesiapa misalnya menyebarkan virus. 2.2. Menyumbang kepada masyarakat sepertiMenyumbang kepada masyarakat seperti mereka bentuk produk baru yangmereka bentuk produk baru yang memudahkan penggunaan berkomunikasi.memudahkan penggunaan berkomunikasi. 3.3. Menghormati sesuatu yang dianggap rahsiaMenghormati sesuatu yang dianggap rahsia dan tidak menyebarkannya.dan tidak menyebarkannya. 4.4. Bersikap adil dan tidak menindas.Bersikap adil dan tidak menindas. 5.5. Menghormati hak cipta orang lain.Menghormati hak cipta orang lain. 6.6. Menghormati hak kebersendirian orang lain.
 • 18. Powerpoint Templates Page 18 SEKIAN, TERIMA KASIHSEKIAN, TERIMA KASIH