SlideShare a Scribd company logo
OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE
NA TEMAT UZALEŻNIEŃ
ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH
SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH
ESPAD WADOWICE 2007
PUKS „KAROL” WADOWICE - CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ
URZĄD MIASTA WADOWICE
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 2
Opis projektu
 Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu
i Narkotyków przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji
o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania
substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany
w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były
w 1995, 1999, 2003, 2007r., a w Województwie Małopolskim w roku
2005.
 Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy.
 Koncepcja współpracy w badaniach szkolnych na temat używania
substancji psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej
problematyki skupionych wokół Rady Europy.
 Powstały wystandaryzowane metodologicznie warunki do
prowadzenia badań w różnych krajach, co wzbogaca perspektywę
badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie,
ale również w przestrzeni.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 3
Cele badawcze
 Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji
psychoaktywnych
 Wzory używania narkotyków i innych środków
psychoaktywnych
 Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
 Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej
i nikotynowej
 Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym
korzystaniem z Internetu i gier komputerowych
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 4
Metoda
 Badanie zrealizowano na próbie losowo-celowej młodzieży III klas
gimnazjów i II klas szkół ponadgimanzjalnych
 W badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do
samodzielnego wypełniania przez uczniów
 Kwestionariusz liczył 66 pytań, a jego realizacja zajmowała od 20
do 35 minut
 W badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na
poziomie pojedynczych uczniów, jak i całych szkół
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 5
Próba badawcza
 Losowo-celowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich
ponadgimnazjalnych
 Spośród wszystkich szkół wylosowano 7 klas gimnazjalnych
i 10 ponadgimnazjalnych
 Badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których
dyrekcja wyraziła na to zgodę. W przypadku jednej szkoły
spotkaliśmy się z odmową przeprowadzenia badania bez podania
rzeczowej argumentacji.
 Każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter
odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu
wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te osoby,
które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. Nikt
nie zrezygnował. Dwie ankiety zostały odrzucone ze względu na
zaobserwowaną postawę w trakcie badania, która nie wskazywała
na zaangażowanie i szczerość.
 Badanie realizowano w dniach 23 kwiecień - 12 czerwiec
2007roku.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 6
Wyjaśnienia terminologiczne
Pojęcia takie jak; „narkotyk” „substancje psychoaktywne” traktowane są zamiennie
lub uzupełniająco zarówno w ankiecie, jak i w opracowaniu danych. Panuje pewnie
nieporządek terminologiczny wynikający z potrzeby łączenia nazewnictwa
potocznego i popularnego w środowisku z terminologią naukową.
W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się obecnie
terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające, substancje
psychotropowe i prekursory, a w terminologii zalecanej przez WHO używa się pojęcia
substancje psychoaktywne.
 narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie
się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków
 substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich
i w celach nie medycznych – w wykazie UPN
 środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu
i alkoholu- w wykazie UPN
 substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na
psychikę. Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol,
tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych. Termin zalecany przez
WHO
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 7
Wyjaśnienia terminologiczne
Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:
 o zróżnicowanej budowie chemicznej,
 otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku,
substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii
indyjskich),
 modyfikowanych chemicznie (heroina)
 wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),
 przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę
nosa, wdychane),
 o zróżnicowanym potencjale uzależniającym,
 o zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach
klinicznych
 w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 8
Wyjaśnienia terminologiczne
DSM IV
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
jest to system diagnozy nozologicznej Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Stanowi narzędzie dla lekarzy rodzinnych,
psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.
 ALKOHOL
 AMFETAMINY
 KOFEINA
 KANABIS
 KOKAINA
 HALUCYNOGENY
 INHALANTY
 NIKOTYNA
 OPIOIDY
 FENICYKLIDYNA
 SUBSTANCJE USPOKAJAJĄCE, NASENNE,
ANKSJOLITYKI
 INNE /STERYDY/,
 UŻYWANIE WIELU
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 9
37,2
22,2
28,6
50
76,8
64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
miasto wieś
TEREN ZAMIESZKANIA
gimnazjum średnie ogółem
48,7
51,3
50
51,3
48,7
50
47
47,5
48
48,5
49
49,5
50
50,5
51
51,5
kobieta mężczyzna
PŁEĆ
gimnazjum średnie ogółem
Płeć i miejsca zamieszkania
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6
ŚREDNIA OCEN W OSTATNIM PÓŁROCZU
gimnazjum średnie ogółem
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6
ŚREDNIAOCEN NAKONIEC OSTATNIEGO ROKU
SZKOLNEGO
gimnazjum średnia ogółem
Osiągnięcia w nauce
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 11
Sytuacja społeczno - zawodowa rodziców
SYTUACJA MATERIALNA RODZINY
%
Powodzi nam się bardzo dobrze 13,6
Powodzi nam się raczej dobrze 60,7
Powodzi nam się znośnie, średnio 23,4
Powodzi nam się raczej źle 1,9
Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej 0,0
GIMNAZJUM
Powodzi nam się bardzo dobrze 15,8
Powodzi nam się raczej dobrze 61,8
Powodzi nam się znośnie, średnio 19,1
Powodzi nam się raczej źle 3,3
Powodzi nam się bardzo źle 0,0
SZKOŁY
PONADGIMNAZJALNE
Powodzi nam się bardzo dobrze 11,5
Powodzi nam się raczej dobrze 59,6
Powodzi nam się znośnie, średnio 27,6
Powodzi nam się raczej źle 0,6
Powodzi nam się bardzo źle 0,0
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 12
Określenie kontekstu związanego z wiarą i praktykami religijnymi
GIMNAZJUM ŚREDNIE OGÓŁEM
JESTEM OSOBĄ WIERZĄCĄ 98,0 96,8 97,4
JESTEM OSOBĄ NIEWIERZĄCĄ 0,7 3,2 1,9
CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAKTYK RELIGIJNYCH
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
codziennie raz na tydzień raz/dwa razy w
miesiącu
żadziej niż raz w
miesiącu
nie praktykuje
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 13
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że
próbowała narkotyków.
W odpowiedzi na pytanie, skąd zdobyli pierwszy narkotyk, ankietowani
najczęściej wybierali następujące odpowiedzi:
 1. nieokreślone źródło - 9,1%
 2. od jednego z rodziców - 8,8%
 3. od koleżanki lub kolegi - 2,9%
 4. od starszego rodzeństwa - 2,6%
Wśród narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, których próbowali
badani uczniowie najbardziej popularne są:
 środki przeciwbólowe – 25,3%
 haszysz, marihuana – 5,5%
 środki uspokajające, nasenne – 3,2%
 środki anaboliczne, sterydy – 1,9%
Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych
uczniów z Małopolski.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 14
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
21 21,8 22,1
75 76,9 76
0
10
20
30
40
50
60
70
80
tak nie
CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW?
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 15
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Porównując wypowiedzi uczniów gimnazjum i szkół średnich,
pierwszymi środkami po jaki najczęściej sięgali w swoim życiu były:
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:
 środki przeciwbólowe – 30,3%
 środki anaboliczne, sterydy – 3,9 %
 środki uspokajające i nasenne – 3,3 %
Uczniowie szkół gimnazjalnych:
 środki przeciwbólowe – 20,5%
 marihuana, haszysz – 9,0 %
 środki uspokajające i nasenne 3,2 %
Najliczniejsza grupa wśród badanych, około 20% nie podała powodu
sięgnięcia po narkotyk, zaś prawie 6% wskazało, że powodem była
ciekawość.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 16
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Analizując dane ankietowe i przyglądając się temu, jakie narkotyki są
najbardziej popularne wśród uczniów eksperymentujących, czyli tych, który
zażyli narkotyku 1-2 razy w życiu można określić, że w gminie Wadowice dane
te rozkładają się następująco:
 1. LSD – 8,1 %
 2. Marihuana, haszysz – 3,9 %
 3. Środki wziewne – 3,9 %
 4. Alkohol z tabletkami – 1,9 %
 5. Amfetamina – 1,6 %
Wiedza o narkotykach wśród badanej młodzieży jest w większości
powszechna, nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej.
O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych.
Jednak ich wiedza w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów
z Małopolski jest nieco mniejsza
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 17
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
Średnio 95% ankietowanych uczniów ma za sobą inicjację alkoholową: 92,8%
uczniów III klas gimnazjum, 96,8 % uczniów II klas szkół średnich. Co trzeci uczeń
II klasy szkoły średniej przechodził inicjację alkoholową w wieku 16 lat. Co czwarty
uczeń III klasy gimnazjum już w wieku 15 lat.
10% badanych gimnazjalistów podało 12 rok życia, jako wiek pierwszego
sięgnięcia po alkohol.
Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy
Próbowali alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się
wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży.
Jako miejsce inicjacji alkoholowej badani podają:
 uroczystość rodzinną 26 %
 wesele, dyskotekę lub koncert 25 %
 pub, bar, kawiarnię 7,8 %
 park, ulicę ławkę 6,5 %
 szkoła, wyjazd szkolny lub obóz wakacyjny 3,2 %
 prawie 30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 18
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ
7,2
0
2
25
18,4
15,8
9,9
1,3
5,9
0,7
4,6
3,2
12,8
33,3
16,7
10,9
5,8
1,3 0,6
3,8
1,3 1,3
5,2
6,5
17,9
20,8
14,6
10,7
5,5
1
4,9
1
2,9
0
5
10
15
20
25
30
35
nigdynie
paliłem/am
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 19
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
MIEJSCE INICJACJI ALKOHOLOWEJ
26,3
25
7,8
6,5
3,2
28,2
na uroczystości rodzinnej
na weselu, dyskotece, koncercie
w pubie, barze, kawiarni
w parku, na ulicy, na ławce
w szkole, na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym
inne
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 20
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
 Prawie 20% gimnazjalistów twierdzi, że piło alkohol 40 i więcej
razy w swoim życiu, do równie częstego picia przyznało się
prawie 36% uczniów szkół średnich.
 W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych
przyznaje, że piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich
30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 21
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
ILERAZYPILI ALKOHOL W CIĄGUCAŁEGO ŻYCIA
7,2
16,4
23,7
10,5
13,8
7,2
19,1
3,8
3,8
10,9
12,2
20,5
11,5
35,9
5,5
10,1
17,2
11,4
17,2
9,4
27,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 22
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
ILERAZYPILI ALKOHOL W CIĄGUOSTATNICH12 M-CY
17,8
32,2
18,4
8,6
10,5
3,9
7,9
6,4
17,9
14,1
14,7
16
9,6
21,2
12
25
16,2
11,7
13,3
6,8
14,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80
ani razu
3-5 razy
10-19 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 23
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
52,6
26,3
11,8
4,6
3,9
0
0
19,2
26,3
19,9
21,2
10,3
1,9
1,3
35,7
26,3
15,9
13
7,1
1
0,6
0 20 40 60 80 100 120
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 24
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
Najpopularniejsze w środowisku w ocenie badanych narkotyki to:
 haszysz i marihuana - 33,8%
 środki przeciwbólowe - 17,2 %
 amfetamina - 14,6%
Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, kokaina i heroina, wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki
anaboliczne i sterydy, kokaina.
Najczęściej używane przez ankietowaną młodzież substancje, czyli te po
które sięgnęli 1-2 razy w ciągu 30 dni przed badaniem to:
 1. środki przeciwbólowe – 17,9 %
 2. środki uspokajające i nasenne – 4,2 %
 3. substancje wziewne – 1,9 %
 4. środki anaboliczne, sterydy – 1,3
 5. ekstazy – 1 %
 6. marihuana lub haszysz – 0,6%
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 25
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
OCENA POPULARNOŚCI ŚRODKÓWPSYCHOAKTYWNYCH
33,8
17,2
14,6
10,7
10,1
10,1
10,1
7,8
6,2
0 5 10 15 20 25 30 35 40
marihuana
środki przeciwbólowe
amfetamina
kokaina
ekstazy
środki uspokające
heroina
środki anaboliczne
substancje wziewne
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 26
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
UŻYWANIEŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH
36,4
1,6
1,6
1,9
2,3
4,9
11
34,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40
pije napoje alkoholowe
pali papierosy
upija się co najmniej raz wtygodniu
pali marihuanę
bierze LSD
bierze alkohol z marihuaną
bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza
bierze amfetaminę
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 27
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że
piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem
ponad 26% twierdzi, że używało alkoholu 1-2 razy.
Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni
poprzedzających badanie młodzież najczęściej piła:
 piwo – 61 %
 alkohole wysokoprocentowe – 44,7 %
 wino – 24,2 %
 drinki – 22,7 %
 napoje winopodobne – 11,7%
Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją
uczniowie starsi : w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw
wypiło 21,2% uczniów szkół średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast
piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało prawie taka sama liczba
uczniów gimnazjum i szkoły średniej.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 28
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno
niepokojące: niespełna połowa badanych piła alkohol
wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem.
Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej
niż 5 kieliszków.
 W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów
szkół średnich i 8,6% uczniów gimnazjum.
 Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1
litra – dwukrotnie częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30
dni, dominują również w piciu napojów winopodobnych: pół butelki
wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół średnich.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 29
MARIHUANA, HASZYSZ - MODEL UŻYWANIA
0
1
2
3
4
5
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciągu ostatnich 30 dni
AMFETAMINA - MODEL UŻYWANIA
0
0,5
1
1,5
2
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 30
ŚRODKI USPOKAJAJĄCE - MODEL UŻYWANIA
0
2
4
6
8
10
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE - MODEL UŻYWANIA
0
5
10
15
20
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 31
EKSTAZY - MODEL UŻYWANIA
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
ŚRODKI WZIEWNE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI - MODEL UŻYWANIA
0
1
2
3
4
5
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 32
ALKOHOL Z MARIHUANĄ- MODEL UŻYWANIA
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej
w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni
Najważniejsze wnioski z badań
Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 33
Najważniejsze wnioski z badań
Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
 Na pytanie, gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje
dyskotekę, ponad 13% szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera,
około 43% odpowiada, że nie zna takiego miejsca.
 Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego
zakupem. Łatwiej kupić alkohol uczniom starszym: najłatwiej kupić
piwo - co druga próba była udana, następnie wódkę – co czwarta
próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej
odmawiał licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji.
 Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% ,
z odmową sprzedawcy spotkało się jedynie ok. 6% uczniów,
z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali się jeszcze
rzadziej tj. w 3,3% sytuacji.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 34
Najważniejsze wnioski z badań
Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
43,2
13,6 7,5
39,3
10,7
4,2
41,4
15,4
9,6
45,5
10,9
3,8
44,7
11,8
5,3
32,9
10,5
4,6
0
10
20
30
40
50
nie znam
takiego
miejsca
w szkole na ulicy w
dyskotece,
pubie, itd..
w domu u
dealera
w innym
miejscu
gimnazjum
średnia
ogółem
GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI?
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 35
Najważniejsze wnioski z badań
Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
Jak oceniasz, czy łatwo jest kupić podane substancje?
Nie
możliwe
Bardzo
trudne
Raczej
trudne
Raczej
łatwe
Bardzo
łatwe
Nie
wiem
Papierosy 0,6 3,2 2,6 35,1 51,3 3,2
Wino 2,6 2,9 5,8 29,5 49,7 5,5
piwo 2,6 1,6 6,5 33,4 49,4 2,6
Wódka 3,9 4,2 11,0 26,9 43,5 6,2
Środki uspokajające i nasenne 5,8 2,9 9,1 17,2 34,7 25,3
Środki przeciwbólowe 4,5 1,6 3,2 18,8 51,3 14,9
Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 7,5 3,2 7,5 16,6 28,6 32,1
Środki anaboliczne, sterydy 10,7 7,1 12,3 15,6 8,1 40,9
Haszysz, Marihuana 14,0 11,4 14,6 10,7 6,5 38,6
LSD 15,3 13,0 14,0 5,2 2,6 45,8
Kokaina 16,2 12,0 14,0 5,2 2,3 46,1
Crack 16,6 12,7 13,3 3,9 1,9 47,4
Heroina 16,6 11,7 14,6 4,2 2,3 46,1
Amfetamina 15,9 11,4 14,6 5,8 2,9 45,1
Ekstazy 14,6 12,0 13,6 5,8 2,3 44,2
Metadon 15,3 10,7 13,3 2,3 1,9 46,4
Opium 16,2 10,1 12,3 2,6 1,9 46,4
Morfina 14,6 22,1 10,7 4,2 6,2 40,9
GHB 15,6 10,1 12,0 3,2 1,6 47,4
Relevin 16,2 10,4 11,7 2,6 1,6 46,8
Grzyby halucynogenne 14,3 9,4 13,3 4,9 2,9 44,8
Polska heroina (kompot) 15,6 9,7 10,7 4,2 4,5 44,8
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 36
Najważniejsze wnioski z badań
Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych
poziom klasy
Próby zakupu alkoholu w
ciągu ostatnich 12 m-cy
Nie kupowałem
%
Próbowałem ale
sprzedawca odmówił
%
Próbowałem
i kupiłem
%
Trzecie klasy gimnazjum
piwo 65,8 5,9 23,7
wino 88,8 3,3 5,3
wódka 84,2 3,3 11,2
Drugie klasy szkół
ponadgimnazjalnych
piwo 42,9 1,9 55,1
wino 74,4 2,6 19,2
wódka 70,5 1,9 26,5
Ogółem
piwo 54,2 3,9 39,6
wino 81,5 2,9 12,3
wódka 77,3 2,6 19,2
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 37
Najważniejsze wnioski z badań
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad
35%, na drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów
– ok.35%.
Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co
najmniej raz w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób.
W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie %
uczniów używających alkoholu i upijających się.
Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany
lub haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80%
badanych.
Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost
tendencji. Wyniki badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent
wyższe niż ich rówieśników z Małopolski dwa lata wcześniej.
Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół
ponadgimnazjalnych w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 38
Najważniejsze wnioski z badań
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich
szkół co prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych
(1999, 2003) jednak i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła
się kiedykolwiek w życiu, taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniom klas II
szkół ponad-gimnazjalnych.
24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem,
w tym czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich.
Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna
osobę uzależnioną od narkotyków.
W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich
wypala 1-5 papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 39
Najważniejsze wnioski z badań
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
poziom klasy Czy upiłeś się …
1995
Polska
1999
Polska
2003
Polska
2007
Wadowic
e
Trzecie klasy
gimnazjum
Kiedykolwiek w życiu 60,5 60,1 59,3
51,3
W czasie 12 miesięcy przed badaniem 46,0 50,6 48,5
46,7
W czasie 30 dni przed badaniem 24,1 30,5 29,2
24,3
Drugie klasy szkół
ponadgimnazjalnych
Kiedykolwiek w życiu 73,9 76,5 77,5
66,0
W czasie 12 miesięcy przed badaniem 57,8 63,5 64,0
50,6
W czasie 30 dni przed badaniem 31,0 36,3 37,2
30,1
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 40
Najważniejsze wnioski z badań
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
ILE RAZY PALIŁEŚ/AŚ PAPIEROSY
52
22,4
8,6
3,9
2,6
2,6
7,9
41,7
18,6
3,2
7,1
3,2
3,8
19,9
46,8
20,5
5,8
5,5
2,9
3,2
14
0 20 40 60 80 100 120 140 160
ani razu
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 i więcej
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 41
Najważniejsze wnioski z badań
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
ILOŚĆ PAPIEROSÓW WYPALANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI
85,5
7,2
1,3 1,3 0,7 2,6 0,7
73,7
7,7
3,2 7,1 5,1 2,6 0
79,5
7,5
2,3 4,2 2,9 2,6 0,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
nie palę mniej niż
jeden
papieros
tygodniowo
mniej niż 1
papieros
dziennie
1 do 5
dziennie
6 do 10
dziennie
11 do 20
dziennie
więcej niż
20 dziennie
gimnazjum średnie ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 42
Najważniejsze wnioski z badań
Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej
CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie nie wiem
gimnazjum średnia ogółem
CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD NARKOTYKÓW?
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie nie wiem
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 43
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem
z Internetu i gier komputerowych
 Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15%
uczniów szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok.
18% spędza mniej niż godzinę tygodniowo.
 Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole,
tylko 5% w kawiarence internetowej.
 Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok.
27% robi to dla rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako
komunikatora lub pomocy do nauki
 W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów
szkoły średniej.
 Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród
gimnazjalistów - gra w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i
strategiczne.
 Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie
przeważają uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe
poświęca ponad 5% uczniów.
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 44
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem
z Internetu i gier komputerowych
CZAS KORZYSTANIAZ INTERNETU
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 godz. tygodniowo, lub mniej
Od 2 do 3 godz. tygodniowo
Od 4 do 5 godz. tygodniowo
Od 5 do 6 godz. tygodniowo
Od 1 do 3 godz. dziennie
Powyżej 3 godz. dziennie
W ogóle nie korzystam gimnazjum średnie razem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 45
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem
z Internetu i gier komputerowych
W JAKIM CELU KORZYSTAJĄ Z INTERNETU
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Zdobywanie informacji
Nauka
Poznawanie ludzi
Komunikatory
Rozrywka
Do czegoś innego
gimnazjum średnie razem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 46
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem
z Internetu i gier komputerowych
57,9
65,4
61,7
28,3
34
31,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
tak nie
CZY GRASZ W GRY KOMPUTEROWE ?
gimnazjum średnie razem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 47
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem
z Internetu i gier komputerowych
0
5
10
15
20
25
mniej niż
raz w
tygodniu
1-2 godz.
tygod.
3-4 godz.
tygod.
5-6 godz.
tygod.
1 godz.
dziennie
2-3 godz.
dziennie
pow yżej 3
godz.
dziennie
CZAS POŚWIĘCANY NA GRY
gimnazjum średnia ogółem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 48
Najważniejsze wnioski z badań
Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem
z Internetu i gier komputerowych
RODZAJ GIER
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Logiczne
Przygodow e
Zręcznościow e
RPG
Sportow e
Strategiczne
Symulatory
inne… gimnazjum średnie razem
CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 49
DZIĘKUJEMY
ZA
WYTRWAŁOŚĆ

More Related Content

Similar to ESPAD_2007.ppsx

Co to jest psychologia?
Co to jest psychologia?Co to jest psychologia?
Co to jest psychologia?
Paula Pilarska
 
Psych kliniczna
Psych klinicznaPsych kliniczna
Psych kliniczna
malbor25
 
Zaburzenia seksualne u mezczyzn obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
Zaburzenia seksualne u mezczyzn  obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...Zaburzenia seksualne u mezczyzn  obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
Zaburzenia seksualne u mezczyzn obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
SW Research, Warsaw
 
KPKiP APSI
KPKiP APSIKPKiP APSI
KPKiP APSI
Patrycja Miedziun
 
Psychologia
PsychologiaPsychologia
Psychologia
malbor25
 
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykamiPostępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Aleksandra Placek
 
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykamiPostępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Aleksandra Placek
 
Metody badawcze
Metody badawcze Metody badawcze
Metody badawcze
Paula Pilarska
 
Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015
Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015
Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015
Dorian Szymański
 
Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma.
Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma. Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma.
Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma.
testDNA Services Sp. z o.o.
 
Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...
Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...
Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...
Fundacja Instytut Zdrowia FIZ-LK
 
Scalone dokumenty (20)
Scalone dokumenty (20)Scalone dokumenty (20)
Scalone dokumenty (20)
gemix gemix
 
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxRodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
AGRADO1
 
Raport reterynaryjny - życzliwy doktor House
Raport reterynaryjny - życzliwy doktor HouseRaport reterynaryjny - życzliwy doktor House
Raport reterynaryjny - życzliwy doktor House
milena274
 
Bartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikad
Bartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikadBartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikad
Bartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikad
Bartosz Mikołajczyk
 
Praca korekcyjno wychowawcza
Praca korekcyjno wychowawczaPraca korekcyjno wychowawcza
Praca korekcyjno wychowawcza
crisma61
 
Rewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologia
Rewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologiaRewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologia
Rewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologia
Justynaniadach1
 

Similar to ESPAD_2007.ppsx (17)

Co to jest psychologia?
Co to jest psychologia?Co to jest psychologia?
Co to jest psychologia?
 
Psych kliniczna
Psych klinicznaPsych kliniczna
Psych kliniczna
 
Zaburzenia seksualne u mezczyzn obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
Zaburzenia seksualne u mezczyzn  obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...Zaburzenia seksualne u mezczyzn  obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
Zaburzenia seksualne u mezczyzn obraz problemu widziany oczami kobiet. rapo...
 
KPKiP APSI
KPKiP APSIKPKiP APSI
KPKiP APSI
 
Psychologia
PsychologiaPsychologia
Psychologia
 
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykamiPostępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
 
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykamiPostępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w przypadkach zatruć ksenobiotykami
 
Metody badawcze
Metody badawcze Metody badawcze
Metody badawcze
 
Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015
Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015
Polacy o lekarzach - raport badawczy, lipiec 2015
 
Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma.
Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma. Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma.
Antykoncepcja XXI wieku. Nowoczesna - znaczy świadoma.
 
Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...
Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...
Grupy rodzinne Anonimowych Alkoholików jako element systemu wzmocnienia społe...
 
Scalone dokumenty (20)
Scalone dokumenty (20)Scalone dokumenty (20)
Scalone dokumenty (20)
 
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsxRodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
Rodzina w procesie przemiany w terapii.ppsx
 
Raport reterynaryjny - życzliwy doktor House
Raport reterynaryjny - życzliwy doktor HouseRaport reterynaryjny - życzliwy doktor House
Raport reterynaryjny - życzliwy doktor House
 
Bartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikad
Bartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikadBartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikad
Bartosz mikolajczyk dwanascie anonimowych krokow donikad
 
Praca korekcyjno wychowawcza
Praca korekcyjno wychowawczaPraca korekcyjno wychowawcza
Praca korekcyjno wychowawcza
 
Rewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologia
Rewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologiaRewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologia
Rewolucja poznawcza- PREZENACJA.pptx psychologia
 

More from AGRADO1

Przy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxPrzy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsx
AGRADO1
 
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxPrzy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
AGRADO1
 
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxPrzy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
AGRADO1
 
Przy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxPrzy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsx
AGRADO1
 
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsxSTOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
AGRADO1
 
DAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxDAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsx
AGRADO1
 
Tańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsx
AGRADO1
 
METODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxMETODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsx
AGRADO1
 
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxRTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
AGRADO1
 
Proces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxProces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsx
AGRADO1
 
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfDiagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
AGRADO1
 
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdfMONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
AGRADO1
 
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptDIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
AGRADO1
 

More from AGRADO1 (13)

Przy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsxPrzy studni - program.ppsx
Przy studni - program.ppsx
 
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsxPrzy studni trochę słów o nas.ppsx
Przy studni trochę słów o nas.ppsx
 
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsxPrzy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
Przy studni - czym jest, a czym nie jest DDADDD.ppsx
 
Przy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsxPrzy Studni obietnice.ppsx
Przy Studni obietnice.ppsx
 
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsxSTOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
STOP UZALEŻNIENIOM.ppsx
 
DAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsxDAYTOP.ppsx
DAYTOP.ppsx
 
Tańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsxTańce integracyjne.ppsx
Tańce integracyjne.ppsx
 
METODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsxMETODA OPCJI.ppsx
METODA OPCJI.ppsx
 
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsxRTiPR_terapia tańcem.ppsx
RTiPR_terapia tańcem.ppsx
 
Proces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsxProces zmiany w terapii.ppsx
Proces zmiany w terapii.ppsx
 
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdfDiagnoza WADOWICE 2018.pdf
Diagnoza WADOWICE 2018.pdf
 
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdfMONITORING - WADOWICE 2011.pdf
MONITORING - WADOWICE 2011.pdf
 
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.pptDIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
DIAGNOZA_UZAL_PS_WADOWICE 2011.ppt
 

ESPAD_2007.ppsx

 • 1. OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ESPAD WADOWICE 2007 PUKS „KAROL” WADOWICE - CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ URZĄD MIASTA WADOWICE
 • 2. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 2 Opis projektu  Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003, 2007r., a w Województwie Małopolskim w roku 2005.  Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy.  Koncepcja współpracy w badaniach szkolnych na temat używania substancji psychoaktywnych powstała wśród badaczy tej problematyki skupionych wokół Rady Europy.  Powstały wystandaryzowane metodologicznie warunki do prowadzenia badań w różnych krajach, co wzbogaca perspektywę badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni.
 • 3. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 3 Cele badawcze  Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych  Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych  Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej  Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych
 • 4. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 4 Metoda  Badanie zrealizowano na próbie losowo-celowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas szkół ponadgimanzjalnych  W badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełniania przez uczniów  Kwestionariusz liczył 66 pytań, a jego realizacja zajmowała od 20 do 35 minut  W badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych uczniów, jak i całych szkół
 • 5. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 5 Próba badawcza  Losowo-celowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich ponadgimnazjalnych  Spośród wszystkich szkół wylosowano 7 klas gimnazjalnych i 10 ponadgimnazjalnych  Badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których dyrekcja wyraziła na to zgodę. W przypadku jednej szkoły spotkaliśmy się z odmową przeprowadzenia badania bez podania rzeczowej argumentacji.  Każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. Nikt nie zrezygnował. Dwie ankiety zostały odrzucone ze względu na zaobserwowaną postawę w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość.  Badanie realizowano w dniach 23 kwiecień - 12 czerwiec 2007roku.
 • 6. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 6 Wyjaśnienia terminologiczne Pojęcia takie jak; „narkotyk” „substancje psychoaktywne” traktowane są zamiennie lub uzupełniająco zarówno w ankiecie, jak i w opracowaniu danych. Panuje pewnie nieporządek terminologiczny wynikający z potrzeby łączenia nazewnictwa potocznego i popularnego w środowisku z terminologią naukową. W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się obecnie terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, a w terminologii zalecanej przez WHO używa się pojęcia substancje psychoaktywne.  narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków  substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich i w celach nie medycznych – w wykazie UPN  środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu i alkoholu- w wykazie UPN  substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na psychikę. Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol, tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych. Termin zalecany przez WHO
 • 7. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 7 Wyjaśnienia terminologiczne Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:  o zróżnicowanej budowie chemicznej,  otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku, substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),  modyfikowanych chemicznie (heroina)  wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),  przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa, wdychane),  o zróżnicowanym potencjale uzależniającym,  o zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach klinicznych  w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
 • 8. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 8 Wyjaśnienia terminologiczne DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) jest to system diagnozy nozologicznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Stanowi narzędzie dla lekarzy rodzinnych, psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów.  ALKOHOL  AMFETAMINY  KOFEINA  KANABIS  KOKAINA  HALUCYNOGENY  INHALANTY  NIKOTYNA  OPIOIDY  FENICYKLIDYNA  SUBSTANCJE USPOKAJAJĄCE, NASENNE, ANKSJOLITYKI  INNE /STERYDY/,  UŻYWANIE WIELU
 • 9. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 9 37,2 22,2 28,6 50 76,8 64 0 10 20 30 40 50 60 70 80 miasto wieś TEREN ZAMIESZKANIA gimnazjum średnie ogółem 48,7 51,3 50 51,3 48,7 50 47 47,5 48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 kobieta mężczyzna PŁEĆ gimnazjum średnie ogółem Płeć i miejsca zamieszkania
 • 10. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6 ŚREDNIA OCEN W OSTATNIM PÓŁROCZU gimnazjum średnie ogółem 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1 do 2 2 do 3 3 do 4 4 do 5 5 do 6 ŚREDNIAOCEN NAKONIEC OSTATNIEGO ROKU SZKOLNEGO gimnazjum średnia ogółem Osiągnięcia w nauce
 • 11. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 11 Sytuacja społeczno - zawodowa rodziców SYTUACJA MATERIALNA RODZINY % Powodzi nam się bardzo dobrze 13,6 Powodzi nam się raczej dobrze 60,7 Powodzi nam się znośnie, średnio 23,4 Powodzi nam się raczej źle 1,9 Powodzi nam się bardzo źle, jesteśmy w trudnej sytuacji materialnej 0,0 GIMNAZJUM Powodzi nam się bardzo dobrze 15,8 Powodzi nam się raczej dobrze 61,8 Powodzi nam się znośnie, średnio 19,1 Powodzi nam się raczej źle 3,3 Powodzi nam się bardzo źle 0,0 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Powodzi nam się bardzo dobrze 11,5 Powodzi nam się raczej dobrze 59,6 Powodzi nam się znośnie, średnio 27,6 Powodzi nam się raczej źle 0,6 Powodzi nam się bardzo źle 0,0
 • 12. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 12 Określenie kontekstu związanego z wiarą i praktykami religijnymi GIMNAZJUM ŚREDNIE OGÓŁEM JESTEM OSOBĄ WIERZĄCĄ 98,0 96,8 97,4 JESTEM OSOBĄ NIEWIERZĄCĄ 0,7 3,2 1,9 CZĘSTOTLIWOŚĆ PRAKTYK RELIGIJNYCH 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 codziennie raz na tydzień raz/dwa razy w miesiącu żadziej niż raz w miesiącu nie praktykuje gimnazjum średnie ogółem
 • 13. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 13 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Spośród badanych uczniów ponad jedna piąta (22%) przyznaje, że próbowała narkotyków. W odpowiedzi na pytanie, skąd zdobyli pierwszy narkotyk, ankietowani najczęściej wybierali następujące odpowiedzi:  1. nieokreślone źródło - 9,1%  2. od jednego z rodziców - 8,8%  3. od koleżanki lub kolegi - 2,9%  4. od starszego rodzeństwa - 2,6% Wśród narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, których próbowali badani uczniowie najbardziej popularne są:  środki przeciwbólowe – 25,3%  haszysz, marihuana – 5,5%  środki uspokajające, nasenne – 3,2%  środki anaboliczne, sterydy – 1,9% Również te same substancje były przyjmowane najczęściej przez badanych uczniów z Małopolski.
 • 14. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 14 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 21 21,8 22,1 75 76,9 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 tak nie CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW? gimnazjum średnia ogółem
 • 15. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 15 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Porównując wypowiedzi uczniów gimnazjum i szkół średnich, pierwszymi środkami po jaki najczęściej sięgali w swoim życiu były: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:  środki przeciwbólowe – 30,3%  środki anaboliczne, sterydy – 3,9 %  środki uspokajające i nasenne – 3,3 % Uczniowie szkół gimnazjalnych:  środki przeciwbólowe – 20,5%  marihuana, haszysz – 9,0 %  środki uspokajające i nasenne 3,2 % Najliczniejsza grupa wśród badanych, około 20% nie podała powodu sięgnięcia po narkotyk, zaś prawie 6% wskazało, że powodem była ciekawość.
 • 16. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 16 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Analizując dane ankietowe i przyglądając się temu, jakie narkotyki są najbardziej popularne wśród uczniów eksperymentujących, czyli tych, który zażyli narkotyku 1-2 razy w życiu można określić, że w gminie Wadowice dane te rozkładają się następująco:  1. LSD – 8,1 %  2. Marihuana, haszysz – 3,9 %  3. Środki wziewne – 3,9 %  4. Alkohol z tabletkami – 1,9 %  5. Amfetamina – 1,6 % Wiedza o narkotykach wśród badanej młodzieży jest w większości powszechna, nie ma istotnych różnic miedzy uczniami gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. O najpopularniejszych narkotykach słyszało średnio ¾ ankietowanych. Jednak ich wiedza w porównaniu do wiedzy badanych w 2005r. uczniów z Małopolski jest nieco mniejsza
 • 17. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 17 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych Średnio 95% ankietowanych uczniów ma za sobą inicjację alkoholową: 92,8% uczniów III klas gimnazjum, 96,8 % uczniów II klas szkół średnich. Co trzeci uczeń II klasy szkoły średniej przechodził inicjację alkoholową w wieku 16 lat. Co czwarty uczeń III klasy gimnazjum już w wieku 15 lat. 10% badanych gimnazjalistów podało 12 rok życia, jako wiek pierwszego sięgnięcia po alkohol. Wyniki badań wskazują, że młodsi uczniowie częściej niż ich starsi koledzy Próbowali alkoholu w młodszym wieku a to świadczy wyraźnie o obniżaniu się wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży. Jako miejsce inicjacji alkoholowej badani podają:  uroczystość rodzinną 26 %  wesele, dyskotekę lub koncert 25 %  pub, bar, kawiarnię 7,8 %  park, ulicę ławkę 6,5 %  szkoła, wyjazd szkolny lub obóz wakacyjny 3,2 %  prawie 30% ankietowanych odpowiada, że w innym miejscu.
 • 18. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 18 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych WIEK INICJACJI ALKOHOLOWEJ 7,2 0 2 25 18,4 15,8 9,9 1,3 5,9 0,7 4,6 3,2 12,8 33,3 16,7 10,9 5,8 1,3 0,6 3,8 1,3 1,3 5,2 6,5 17,9 20,8 14,6 10,7 5,5 1 4,9 1 2,9 0 5 10 15 20 25 30 35 nigdynie paliłem/am 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 gimnazjum średnie ogółem
 • 19. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 19 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych MIEJSCE INICJACJI ALKOHOLOWEJ 26,3 25 7,8 6,5 3,2 28,2 na uroczystości rodzinnej na weselu, dyskotece, koncercie w pubie, barze, kawiarni w parku, na ulicy, na ławce w szkole, na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym inne
 • 20. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 20 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Prawie 20% gimnazjalistów twierdzi, że piło alkohol 40 i więcej razy w swoim życiu, do równie częstego picia przyznało się prawie 36% uczniów szkół średnich.  W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych przyznaje, że piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% używało alkoholu 1-2 razy.
 • 21. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 21 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ILERAZYPILI ALKOHOL W CIĄGUCAŁEGO ŻYCIA 7,2 16,4 23,7 10,5 13,8 7,2 19,1 3,8 3,8 10,9 12,2 20,5 11,5 35,9 5,5 10,1 17,2 11,4 17,2 9,4 27,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 • 22. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 22 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ILERAZYPILI ALKOHOL W CIĄGUOSTATNICH12 M-CY 17,8 32,2 18,4 8,6 10,5 3,9 7,9 6,4 17,9 14,1 14,7 16 9,6 21,2 12 25 16,2 11,7 13,3 6,8 14,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ani razu 3-5 razy 10-19 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 • 23. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 23 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych ILE RAZY PILI ALKOHOL W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 52,6 26,3 11,8 4,6 3,9 0 0 19,2 26,3 19,9 21,2 10,3 1,9 1,3 35,7 26,3 15,9 13 7,1 1 0,6 0 20 40 60 80 100 120 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 • 24. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 24 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych Najpopularniejsze w środowisku w ocenie badanych narkotyki to:  haszysz i marihuana - 33,8%  środki przeciwbólowe - 17,2 %  amfetamina - 14,6% Wśród gimnazjalistów popularne są także extazy, kokaina i heroina, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych - środki uspokajające i nasenne, środki anaboliczne i sterydy, kokaina. Najczęściej używane przez ankietowaną młodzież substancje, czyli te po które sięgnęli 1-2 razy w ciągu 30 dni przed badaniem to:  1. środki przeciwbólowe – 17,9 %  2. środki uspokajające i nasenne – 4,2 %  3. substancje wziewne – 1,9 %  4. środki anaboliczne, sterydy – 1,3  5. ekstazy – 1 %  6. marihuana lub haszysz – 0,6%
 • 25. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 25 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych OCENA POPULARNOŚCI ŚRODKÓWPSYCHOAKTYWNYCH 33,8 17,2 14,6 10,7 10,1 10,1 10,1 7,8 6,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 marihuana środki przeciwbólowe amfetamina kokaina ekstazy środki uspokające heroina środki anaboliczne substancje wziewne
 • 26. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 26 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych UŻYWANIEŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH 36,4 1,6 1,6 1,9 2,3 4,9 11 34,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 pije napoje alkoholowe pali papierosy upija się co najmniej raz wtygodniu pali marihuanę bierze LSD bierze alkohol z marihuaną bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza bierze amfetaminę
 • 27. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 27 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych W ciągu ostatniego roku średnio jedna czwarta ankietowanych twierdzi, że piła alkohol 3-5 razy, natomiast w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ponad 26% twierdzi, że używało alkoholu 1-2 razy. Analizując wzory spożywania alkoholu widać, że w okresie 30 dni poprzedzających badanie młodzież najczęściej piła:  piwo – 61 %  alkohole wysokoprocentowe – 44,7 %  wino – 24,2 %  drinki – 22,7 %  napoje winopodobne – 11,7% Porównując spożycie uczniów szkół gimnazjalnych i średnich: więcej piją uczniowie starsi : w ciągu ostatniego miesiąca 5 i więcej półlitrowych piw wypiło 21,2% uczniów szkół średnich i 3,9% gimnazjalistów, natomiast piwo w ilości 3-4 półlitrowe butelki spożywało prawie taka sama liczba uczniów gimnazjum i szkoły średniej.
 • 28. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 28 Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych  Wyniki spożycia alkoholu wysokoprocentowego są mocno niepokojące: niespełna połowa badanych piła alkohol wysokoprocentowy w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Najczęściej jednak wypijaną ilością tego rodzaju alkoholu jest więcej niż 5 kieliszków.  W takiej ilości w ciągu ostatnich 30 dni alkohol piło 23,7% uczniów szkół średnich i 8,6% uczniów gimnazjum.  Młodsi uczniowie mają przewagę w piciu drinków w ilości od 0,5 do 1 litra – dwukrotnie częściej pili ten rodzaj alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, dominują również w piciu napojów winopodobnych: pół butelki wypija dwukrotnie więcej gimnazjalistów niż uczniów szkół średnich.
 • 29. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 29 MARIHUANA, HASZYSZ - MODEL UŻYWANIA 0 1 2 3 4 5 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciągu ostatnich 30 dni AMFETAMINA - MODEL UŻYWANIA 0 0,5 1 1,5 2 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 • 30. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 30 ŚRODKI USPOKAJAJĄCE - MODEL UŻYWANIA 0 2 4 6 8 10 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni ŚRODKI PRZECIWBÓLOWE - MODEL UŻYWANIA 0 5 10 15 20 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 • 31. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 31 EKSTAZY - MODEL UŻYWANIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni ŚRODKI WZIEWNE, KLEJE, ROZPUSZCZALNIKI - MODEL UŻYWANIA 0 1 2 3 4 5 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 • 32. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 32 ALKOHOL Z MARIHUANĄ- MODEL UŻYWANIA 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej w ciągu życia w ciągu ostanich 12 m-cy w ciagu ostatnich 30 dni Najważniejsze wnioski z badań Wzory używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych
 • 33. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 33 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych  Na pytanie, gdzie można łatwo zdobyć narkotyki prawie 40% podaje dyskotekę, ponad 13% szkołę, ponad 10% wskazuje dom dealera, około 43% odpowiada, że nie zna takiego miejsca.  Nie ma większych problemów z dostępem do alkoholu i jego zakupem. Łatwiej kupić alkohol uczniom starszym: najłatwiej kupić piwo - co druga próba była udana, następnie wódkę – co czwarta próba zakupu zakończyła się powodzeniem, sprzedawca najczęściej odmawiał licealistom zakupu wina w 2,6% sytuacji.  Gimnazjalistom najczęściej udawało się kupić piwo - 23,7% , z odmową sprzedawcy spotkało się jedynie ok. 6% uczniów, z odmową zakupu wina czy wódki uczniowie spotykali się jeszcze rzadziej tj. w 3,3% sytuacji.
 • 34. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 34 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych 43,2 13,6 7,5 39,3 10,7 4,2 41,4 15,4 9,6 45,5 10,9 3,8 44,7 11,8 5,3 32,9 10,5 4,6 0 10 20 30 40 50 nie znam takiego miejsca w szkole na ulicy w dyskotece, pubie, itd.. w domu u dealera w innym miejscu gimnazjum średnia ogółem GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI? gimnazjum średnia ogółem
 • 35. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 35 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych Jak oceniasz, czy łatwo jest kupić podane substancje? Nie możliwe Bardzo trudne Raczej trudne Raczej łatwe Bardzo łatwe Nie wiem Papierosy 0,6 3,2 2,6 35,1 51,3 3,2 Wino 2,6 2,9 5,8 29,5 49,7 5,5 piwo 2,6 1,6 6,5 33,4 49,4 2,6 Wódka 3,9 4,2 11,0 26,9 43,5 6,2 Środki uspokajające i nasenne 5,8 2,9 9,1 17,2 34,7 25,3 Środki przeciwbólowe 4,5 1,6 3,2 18,8 51,3 14,9 Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 7,5 3,2 7,5 16,6 28,6 32,1 Środki anaboliczne, sterydy 10,7 7,1 12,3 15,6 8,1 40,9 Haszysz, Marihuana 14,0 11,4 14,6 10,7 6,5 38,6 LSD 15,3 13,0 14,0 5,2 2,6 45,8 Kokaina 16,2 12,0 14,0 5,2 2,3 46,1 Crack 16,6 12,7 13,3 3,9 1,9 47,4 Heroina 16,6 11,7 14,6 4,2 2,3 46,1 Amfetamina 15,9 11,4 14,6 5,8 2,9 45,1 Ekstazy 14,6 12,0 13,6 5,8 2,3 44,2 Metadon 15,3 10,7 13,3 2,3 1,9 46,4 Opium 16,2 10,1 12,3 2,6 1,9 46,4 Morfina 14,6 22,1 10,7 4,2 6,2 40,9 GHB 15,6 10,1 12,0 3,2 1,6 47,4 Relevin 16,2 10,4 11,7 2,6 1,6 46,8 Grzyby halucynogenne 14,3 9,4 13,3 4,9 2,9 44,8 Polska heroina (kompot) 15,6 9,7 10,7 4,2 4,5 44,8
 • 36. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 36 Najważniejsze wnioski z badań Ocena dostępności substancji legalnych i nielegalnych poziom klasy Próby zakupu alkoholu w ciągu ostatnich 12 m-cy Nie kupowałem % Próbowałem ale sprzedawca odmówił % Próbowałem i kupiłem % Trzecie klasy gimnazjum piwo 65,8 5,9 23,7 wino 88,8 3,3 5,3 wódka 84,2 3,3 11,2 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych piwo 42,9 1,9 55,1 wino 74,4 2,6 19,2 wódka 70,5 1,9 26,5 Ogółem piwo 54,2 3,9 39,6 wino 81,5 2,9 12,3 wódka 77,3 2,6 19,2
 • 37. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 37 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej Według badanych ich znajomi najczęściej używają alkoholu - uważa tak ponad 35%, na drugim miejscu w rankingu popularności znajduję się palenie papierosów – ok.35%. Ponad 45% badanych podaje, że kilka osób spośród znajomych upija się co najmniej raz w tygodniu, 11% ankietowanych zna sporo takich osób. W porównaniu do badań uczniów z Małopolski z 2005r wzrasta szczególnie % uczniów używających alkoholu i upijających się. Niecałe 65% ankietowanych podaje, że nikt z ich znajomych nie używa marihuany lub haszyszu, podobne zdanie na temat używania innych środków ma ponad 80% badanych. Porównując spożycie napojów alkoholowych w latach obserwuje się wzrost tendencji. Wyniki badań uczniów szkół wadowickich są przynajmniej kilka procent wyższe niż ich rówieśników z Małopolski dwa lata wcześniej. Największy wzrost spożycia obserwuje się wśród uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych w okresie 30 dni przed badaniem – różnica ponad 10%.
 • 38. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 38 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej Wskaźniki przekroczenia progu nietrzeźwości badanych uczniów wadowickich szkół co prawda nie przekraczają wyników ogólnopolskich badań z lat ubiegłych (1999, 2003) jednak i tak są wysokie. Ponad połowa badanych gimnazjalistów upiła się kiedykolwiek w życiu, taka sytuacja zdarzyła się także 66% uczniom klas II szkół ponad-gimnazjalnych. 24,3% ankietowanych gimnazjalistów upiło się w okresie 30 dni przed badaniem, w tym czasie zrobiło to także ponad 30% uczniów II klas szkół średnich. Ponad 50% badanych zna osobę uzależnioną od alkoholu, natomiast 10% zna osobę uzależnioną od narkotyków. W okresie 30 dni przed badaniem ponad7% badanych uczniów szkół średnich wypala 1-5 papierosów dziennie, 5%pali 6-10 papierosów dziennie.
 • 39. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 39 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej poziom klasy Czy upiłeś się … 1995 Polska 1999 Polska 2003 Polska 2007 Wadowic e Trzecie klasy gimnazjum Kiedykolwiek w życiu 60,5 60,1 59,3 51,3 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 46,0 50,6 48,5 46,7 W czasie 30 dni przed badaniem 24,1 30,5 29,2 24,3 Drugie klasy szkół ponadgimnazjalnych Kiedykolwiek w życiu 73,9 76,5 77,5 66,0 W czasie 12 miesięcy przed badaniem 57,8 63,5 64,0 50,6 W czasie 30 dni przed badaniem 31,0 36,3 37,2 30,1
 • 40. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 40 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej ILE RAZY PALIŁEŚ/AŚ PAPIEROSY 52 22,4 8,6 3,9 2,6 2,6 7,9 41,7 18,6 3,2 7,1 3,2 3,8 19,9 46,8 20,5 5,8 5,5 2,9 3,2 14 0 20 40 60 80 100 120 140 160 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20-39 razy 40 i więcej gimnazjum średnie ogółem
 • 41. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 41 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej ILOŚĆ PAPIEROSÓW WYPALANYCH W CIĄGU OSTATNICH 30 DNI 85,5 7,2 1,3 1,3 0,7 2,6 0,7 73,7 7,7 3,2 7,1 5,1 2,6 0 79,5 7,5 2,3 4,2 2,9 2,6 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 nie palę mniej niż jeden papieros tygodniowo mniej niż 1 papieros dziennie 1 do 5 dziennie 6 do 10 dziennie 11 do 20 dziennie więcej niż 20 dziennie gimnazjum średnie ogółem
 • 42. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 42 Najważniejsze wnioski z badań Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD NARKOTYKÓW? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem gimnazjum średnia ogółem
 • 43. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 43 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych  Co czwarty badany uczeń korzysta z Internetu od 1 do 3 godzin dziennie. 15% uczniów szkoły średniej spędza przed Internetem ponad 3 godz. dziennie, ok. 18% spędza mniej niż godzinę tygodniowo.  Ponad 60% ankietowanych korzysta z Internetu w domu, ok. 15% w szkole, tylko 5% w kawiarence internetowej.  Młodzież korzysta z Internetu w celu zdobywania informacji ponad 30%, ok. 27% robi to dla rozrywki, ok. 17% ankietowanych używa Internetu jako komunikatora lub pomocy do nauki  W gry komputerowe gra ok58% uczniów III klasy gimnazjum i ok.65% uczniów szkoły średniej.  Największym powodzeniem cieszą się gry sportowe (zwłaszcza wśród gimnazjalistów - gra w nie ok.35%), także gry logiczne, dalej zręcznościowe i strategiczne.  Godzinę dziennie na gry przeznacza 10% badanych uczniów, w tej grupie przeważają uczniowie gimnazjum, 2-3 godzin dziennie na gry komputerowe poświęca ponad 5% uczniów.
 • 44. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 44 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych CZAS KORZYSTANIAZ INTERNETU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 godz. tygodniowo, lub mniej Od 2 do 3 godz. tygodniowo Od 4 do 5 godz. tygodniowo Od 5 do 6 godz. tygodniowo Od 1 do 3 godz. dziennie Powyżej 3 godz. dziennie W ogóle nie korzystam gimnazjum średnie razem
 • 45. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 45 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych W JAKIM CELU KORZYSTAJĄ Z INTERNETU 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Zdobywanie informacji Nauka Poznawanie ludzi Komunikatory Rozrywka Do czegoś innego gimnazjum średnie razem
 • 46. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 46 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych 57,9 65,4 61,7 28,3 34 31,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie CZY GRASZ W GRY KOMPUTEROWE ? gimnazjum średnie razem
 • 47. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 47 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych 0 5 10 15 20 25 mniej niż raz w tygodniu 1-2 godz. tygod. 3-4 godz. tygod. 5-6 godz. tygod. 1 godz. dziennie 2-3 godz. dziennie pow yżej 3 godz. dziennie CZAS POŚWIĘCANY NA GRY gimnazjum średnia ogółem
 • 48. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 48 Najważniejsze wnioski z badań Rozpowszechnienie zachowań związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych RODZAJ GIER 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Logiczne Przygodow e Zręcznościow e RPG Sportow e Strategiczne Symulatory inne… gimnazjum średnie razem
 • 49. CPS PUKS "KAROL" WADOWICE 49 DZIĘKUJEMY ZA WYTRWAŁOŚĆ