Advertisement

ESPAD_2011.ppsx

AGRADO1
Dec. 31, 2022
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

ESPAD_2011.ppsx

 1. …WIDZIEĆ , ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE ESPAD Wadowice 2011 STOP UZALEŻNIENIOM
 2. STOP UZALEŻNIENIOM OPINIE UCZNIÓW Z GMINY WADOWICE NA TEMAT UZALEŻNIEŃ ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NICH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH ESPADWADOWICE 2011 CENTRUM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Badania zrealizowano przy wsparciu finansowym GminyWadowice
 3. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE WADOWICE 2011 Podstawowy akt prawny z zakresu prawa narkotykowego, czyli Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 r. określa zasady i tryb postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii, zadania i uprawnienia organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz przepisy karne za przestępstwa narkotykowe. Ustawa określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii, które powinny być uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 4. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE WADOWICE 2011 W Gminie Wadowice od 2006 roku realizuje się wynikające z ustawy, główne cele w 3 z 5 obszarów: Profilaktyka Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna Badania i monitoring Realizatorem wynikających z tych celów zdań publicznych jest m. in. Centrum Profilaktyki Społecznej prowadzone przez Stowarzyszenie „AGRADO” z siedzibą w Wadowicach.
 5. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … W ramach podejmowanych przez nas działań profilaktycznych przeprowadziliśmy następujące badania i analizy, które pomagały nam racjonalniej planować cele do lokalnych działań profilaktycznych. 2006r. badania pedagogów i psychologów szkolnych i analiza potrzeb w zakresie działań profilaktycznych postulowanych przez szkoły – koncepcja własna 2007r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II szkół ponadgimnazjalnych, według metodologii ESPAD, czyli Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież dostarczający informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. Raport „Opinie uczniów z Gminy Wadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2007
 6. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 2008r. badania ankietowe prowadzone wśród lokalnych użytkowników substancji psychoaktywnych. Raport – „Analiza wzorów używania środków psychoaktywnych oraz z wiązanych z tym problemów wśród mieszkańców GminyWadowice.” 2011r. badania ankietowe na próbie badawczej młodzieży klas III gimnazjum i II szkół ponadgimnazjalnych, według metodologii ESPAD - Raport „Opinie uczniów z GminyWadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2011
 7. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Opis projektu Europejski Program Badań Szkolnych nad Używaniem Alkoholu i Narkotyków przez Młodzież /ESPAD/ dostarcza informacji o rozpowszechnieniu eksperymentalnego i okazjonalnego używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży i jest realizowany w szkołach co cztery lata. W Polsce badania takie realizowane były w 1995, 1999, 2003, 2007r., wWojewództwie Małopolskim w roku 2005, 2007, dla miasta Krakowa z roku 2011, a w GminieWadowice w roku 2007 oraz 2011. Gmina Wadowice realizowała badania po raz pierwszy w roku 2007. Obecny raport jest kontynuacją tego projektu, tym samym wzbogaca perspektywę badawczą umożliwiając porównywanie wyników nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni.
 8. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Cele badawcze Głównym celem badania był pomiar skali zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych oraz podejmowania przez nią innych aktywności łączących się z zagrożeniem wyjścia w proces uzależnienia. Ponieważ zjawisko narkomanii jest bardzo szerokim i złożonym problemem społecznym, przed przystąpieniem do badań wyodrębniono następujące perspektywy i płaszczyzny oraz wyodrębniono możliwie do ujęcia cele badania.  Rozpowszechnienie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Wzory używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych  Ocena dostępności substancji psychoaktywnych legalnych i nielegalnych  Rozmiar zjawiska nietrzeźwości narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej  Rozpowszechnienie zachować związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu i gier komputerowych
 9. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Metoda  badanie zrealizowano na próbie losowej młodzieży III klas gimnazjów i II klas szkół ponadgimanzjalnych  w badaniu zastosowano wystandaryzowany kwestionariusz do samodzielnego wypełniania przez uczniów  kwestionariusz liczył 60 pytań, a jego realizacja zajmowała od 25 do 40 minut  w badaniu zadbano o zapewnienie anonimowości zarówno na poziomie pojedynczych uczniów, jak i całych szkół. badanie przeprowadzone zostało w tych szkołach w których dyrekcja wyraziła na to zgodę. wszyscy pytani dyrektorzy wrazili zgodę na badanie.  badanie prowadził jeden ankieter .  każdorazowo przed rozdaniem kwestionariusza ankieter odczytywał informację odnośnie do badania i sposobu wypełniania ankiety. Podawał również informację, że te osoby, które nie chcą brać udziału w badaniu mogą zrezygnować. jedna osoba zrezygnowała. Pięć ankiet zostało odrzuconych ze względu na zaobserwowaną postawę w trakcie badania, która nie wskazywała na zaangażowanie i szczerość. Odebrane ankiety pakowane zostały do koperty.  badanie realizowano na przełomie maja i czerwca 2011r.
 10. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Próba  losowa próba klas III-cich gimnazjalnych oraz II-gich ponadgimnazjalnych  spośród wszystkich szkół wylosowano 9 klas gimnazjalnych i 11 ponadgimnazjalnych  liczba badanych w klasach ponadgimnazjalnych 256 i gimnazjalnych 178 co stanowi ogółem 434 uczniów, czyli 1/3  spośród badanych 50 % stanowiły dziewczęta, a 50 % chłopcy  71% uczniów zamieszkuje tereny wiejskie, a 29% mieszka w mieście
 11. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Wyjaśnienia terminologiczne W zakresie profilaktyki związanej z problemami narkomanii używa się terminologii prawnej, gdzie funkcjonują takie terminy jak: środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory, a w terminologii zalecanej przezWHO używa się pojęcia substancje psychoaktywne.  narkotyk – termin potoczny – brak precyzji – najczęściej pod tym pojęciem rozumie się środki psychoaktywne z wyłączeniem nikotyny, alkoholu i leków  substancje psychotropowe - to leki używane niewłaściwie bez wskazań lekarskich i w celach nie medycznych – w wykazie UPN  środki odurzające - to pozostałe substancje psychoaktywne z wyłączeniem tytoniu i alkoholu- w wykazie UPN  substancje psychoaktywne – termin ten uwzględnia zróżnicowane oddziaływanie na psychikę.Termin obejmuje również wytwarzane i dystrybuowane legalnie: alkohol, tytoń, leki i substancje produkowane w celach technicznych.
 12. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Substancje psychoaktywne to zbiór substancji:  o zróżnicowanej budowie chemicznej,  otrzymywanych ze źródeł naturalnych np. roślin (opiaty z maku, substancje halucynogenne z grzybów, marihuana z konopii indyjskich),  modyfikowanych chemicznie (heroina)  wytwarzanych syntetycznie (amfetamina, LSD, rozpuszczalnik),  przyjmowanych różną drogą (doustnie, dożylnie, przez śluzówkę nosa, wdychane, wcierane),  o zróżnicowanym potencjale uzależniającym,  o zróżnicowanych mechanizmach farmakologicznych i efektach klinicznych  w kontekście prawnym są legalne i nielegalne
 13. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Nazwy substancji psychoaktywnych podane w ankietach  Środki uspokajające i nasenne  Środki przeciwbólowe  Substancje wziewne, np., rozpuszczalniki i kleje  Środki anaboliczne/sterydy/  Haszysz, marihuana  LSD  Kokaina  Crack  Heroina  Amfetamina  Ekstazy  Metadon  Opium  Morfina  GHB  Relevin  Grzyby halucynogenne  Polska heroina /kompot/  dopalacze  Inne, jakie?
 14. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … nikotyna alkohol narkotyki 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ogółem G PG LO T ZSZ 45 57 37 49 32 6 10 18 4 5 3 3 75 86 67 71 64 59 Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń w obszarze używania nikotyny, alkoholu i narkotyków - W-ce 2011 nikotyna alkohol narkotyki
 15. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 45 57 37 46 52 42 10 18 4 6 8 4 75 86 67 61 64 57 0 20 40 60 80 100 ogółem W-ce 2011 G 2011 PG2011 ogółem W-ce 2007 G 2007 PG2007 Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń w obszarze używania nikotyny, alkoholu i narkotyków - W-ce - analiza porownawcza w latach 2007 - 2011 narkotyki alkohol nikotyna
 16. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 21 75 14 86 21.8 76.9 32 67 22.1 76 25 75 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak 2007 nie 2007 tak 2011 nie2011 CZY PRÓBOWAŁEŚ KTÓREGOŚ Z WYMIENIONYCH NARKOTYKÓW? G PG ogółem
 17. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 22 25 21 14 22 32 76 75 75 86 77 67 Ogółem W-ce 2007 Ogółem W-ce 2011 W-ce G 2007 W-ce G 2011 W-ce PG 2007 W-ce PG 2011 Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze "Czy próbowałeś wymienionych narkotyków?" zestawienie porównawcze W-ce 2011 - tak nie
 18. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … 81 53 81 87 58 83 76 50 80 0 20 40 60 80 100 kanabisy lekiprzeciwbólowe lekinasenne i uspokajające Ilość wypowiedzi uczniów deklarujących brak doświadczeń w obszarze używania przetworów konopi, leków przeciwbólowych oraz leków nasennych i uspokajających W-ce - analiza porównawcza 2011 ogółem W-ce 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 19. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Czy próbowałeś/aś, któregoś z wymienionych w poprzednim pytaniu narkotyku? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółem % 2011 Tak 38% 36% 28% 32% 14% 25% Nie 59% 64% 71% 67% 86% 75%
 20. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … Jaki był pierwszy narkotyk, który spróbowałeś Małop % 2005 W-ce ogółem % 2007 W-ce G % 2007 W-ce PG % 2007 W-ce ogółem % 2011 W-ce G % 2011 W-ce PG % 2011 Polska G %2007 Polska PG %2007 Nie próbowałem żadnego narkotyku 27,6 60,7 64,7 56,6 61% 70% 54% Środki uspokajające i nasenne 2,5 3,2 3,2 3,3 3% 3% 3% 15,6% 19,0% Środki przeciwbólowe 13,4 25,3 20,5 30,3 21% 20% 21% Substancje wziewne, np. rozpuszczalniki i kleje 0,3 1,3 0,0 2,6 1% 2% 0% 8,2% 6,8% Śr. anaboliczne, sterydy 0,7 1,9 0,0 3,9 0% 1% 0% 2,1% 3,5 Haszysz, Marihuana 10,3 5,5 9,0 2,0 13% 8% 16% 15,7% 27,9 LSD 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 1% 1,8% 2,7% Kokaina 0,0 0,0 0,0 0,0 1% 1% 1% 1,8% 2,5 Crack 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,9% 1,4% Heroina 0,0 0,3 0,6 0,0 0% 0% 0% 1,4% 1,7% Amfetamina 0,8 0,6 1,3 0,0 0% 0% 0% 3,8% 7,8% Ekstazy 0,3 0,3 0,6 0,0 0% 0% 0% 2,5% 4,2% GHB 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,5% 0,8% Relevin 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 0% 0% 0,8% 0,9% Grzyby halucynogenne 0,1 0,0 0,0 0,0 0% 1% 0% 2,0% 2,9% Dopalacze 1% 0% 1%
 21. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH - ŹRÓDŁO POZYSKIWANIA - Skąd zdobyłeś ten narkotyk? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółem % 2011 Nie próbowałem żadnego narkotyku 38% 57% 58% 55% 69% 61% Dostałem od starszego siostry/brata 0% 2% 1% 1% 1% 1% Dostałem od starszego kolegi/koleżanki 6% 3% 3% 4% 2% 3% Dostałem od kolegi/koleżanki w moim wieku lub młodszych 0% 2% 2% 2% 0% 1% Dostałem od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie osobiście 6% 0% 0% 1% 0% 0% Dostałem od obcej osoby 0% 1% 0% 0% 1% 0% Dostałem od jednego z rodziców 0% 9% 13% 10% 10% 10% Braliśmy to wspólnie, w grupie przyjaciół 12% 8% 8% 8% 1% 5% Kupiłem od kolegi/koleżanki 0% 1% 0% 0% 0% 0% Kupiłem od kogoś znanego ze słyszenia, ale nie osobiście 0% 0% 1% 0% 0% 0% Kupiłem od obcej osoby 0% 2% 2% 2% 2% 2% Wziąłem z domu bez pozwolenia rodziców 3% 0% 1% 1% 2% 1% Żadne z powyższych 24% 16% 8% 13% 10% 12%
 22. STOP UZALEŻNIENIOM …WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 81% 85% 89% 5% 5% 5% 4% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni Wzorce używania przetworów konopi zestawienie porownawcze W-ce 2011 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
 23. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 53% 60% 67% 10% 13% 19% 5% 7% 5% 7% 6% 3% 8% 5% 1% 3% 3% 0% 9% 3% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni Wzorce używania środków przeciwbólowych zestawienie porównawcze W-ce 2011 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
 24. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 81% 80% 91% 9% 4% 4% 3% 3% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% w ogóle ostatnie 12 m-cy ostatnie 30 dni Wzorce używania środków uspokających i nasennych zestawienie porównawcze W-ce 2011 ani razu 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 -19 razy 20-39 pomad 40 razy
 25. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… OCENA POPULARNOŚCI SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH 33,8 17,2 14,6 10,7 10,1 10,1 10,1 7,8 6,2 46 21 8 8 2 9 1 13 3 12 0 10 20 30 40 50 marihuana środki przeciwbólowe amfetamina kokaina ekstazy środki uspokające heroina środki anaboliczne substancje wziewne dopalacze 2011 2007
 26. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WSKAZANIE PRZEZ MŁODZIEŻ MIEJSC GDZIE MOŻNA ŁATWO ZDOBYĆ NARKOTYKI Gdzie twoim zdaniem można łatwo zdobyć narkotyki? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółe m % 2011 1 Nie znam takiego miejsca 53% 48% 40% 45% 56% 49% 2 W szkole 9% 9% 13% 11% 6% 9% 3 Na ulicy 18% 13% 12% 13% 7% 11% 4 W dyskotece, w pubie, itd. 21% 34% 44% 38% 29% 34% 5 W domu u dealera 18% 14% 19% 17% 10% 14% 6 W innym miejscu, gdzie? 3% 8% 8% 7% 4% 6%
 27. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… „JAK OCENIASZ, ILU SPOŚRDÓD ZNAJOMYCH… SPORO” UŻYWANIESUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W ŚRODOWISKU BADANYCH 24 0 1 1 0 9 13 43 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 pije napoje alkoholowe pali papierosy upija się co najmniej raz w tygodniu pali marihuanę bierze LSD bierze alkohol z marihuaną bierze leki uspokajające bez wskazań lekarza bierze amfetaminę
 28. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEŻNIONĄ OD NARKOTYKÓW? 8 72 11 14 72 12 12 72 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem
 29. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… CZY ZNASZ OSOBĘ UZALEZNIONĄ OD ALKOHOLU? 47 31 17 58 29 9 53 30 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 tak nie nie wiem G PG ogółem
 30. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 10 11 18 22 4 4 nigdynie piłem alkoholu niepije alkoholu Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze spozywanie alkoholu -nigdy nie piłem - nie pije W-ce- analiza porównawcza 2011 ogółemW-ce2011 W-ceG 2011 W-cePG 2011
 31. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 24 25 5 8 3 29 21 19 2 7 1 36 25 30 6 6 4 25 na uroczystości rodzinnej,np. imieniny na weselu na dyskotece lub koncercie w pubie, barze, kawiarni w parku, na ulicy,na ławce w szkole na wyjeździe szkolnym, obozie wakacyjnym inne niż wymienione W jakich okolicznościach badani po raz pierwszy pili alkohol W-ce - analiza porównawcza 2011 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 32. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 15 14 14 13 17 11 16 28 20 17 12 11 6 6 7 10 11 13 21 15 23 0 razy 1-2razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19razy 20-39 ponad40 Ile razy ankietowani uczniowie pili alkohol wciągu 12m-cy przed badaniem W-ce - analiza porównawcza 20 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 33. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 35 27 19 10 7 2 1 53 25 11 6 4 2 0 22 29 25 13 9 3 2 0 razy 1-2razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19razy 20-39 ponad40 Ile razy ankietowani uczniowie pili alkohol wciągu 30dni przed badaniem W-ce - analiza porównawcza 2011 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 34. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 46% 23% 11% 10% 2% 8% Ile razy zdarzyło Ci się upić w życiu, w ogóle do tej pory ? W-ce 2011 0 razy 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20 - 39 razy
 35. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 83% 12% 3% 0% 2% 0% Ilerazy zdarzyło Cisię upićw ciągu ostatnich 30 dni W-ce2011 0 razy 1-2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10-19 razy 20 - 39 razy
 36. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 0 2 4 6 8 10 12 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011 10 8 11 6 3 7 4 2 5 3 1 4 2 1 4 Wskaźnik dla upijania się alkoholem Czy wypiłeś 5 piw, lampek wina lub drinków pod rząd w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem ? 1 raz 2 razy 3-5 razy 6-9 razy 10 i więcej razy
 37. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 0 10 20 30 40 50 60 70 anirazu próbowałem, ale sprzedawca odmówił próbowałem i kupiłem 52 1 41 70 5 13 64 1 24 Podjęte próbyzakupu alkoholuw ciągu ostatnich 12 m-cy W-ce Ogółem2011 piwo wino wódka
 38. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 0 20 40 60 80 tak nie nie wiem 61 5 33 60 5 32 60 5 32 Jak sądzisz, czy będziesz pić alkohol, gdy skończysz25 lat W-ce 2011 W-ce Ogółem 2011 W-ce G 2011 W-ce PG 2011
 39. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 45 71 57 75 37 68 nigynie paliłem niepalę papierosów Ilość wypowiedzi uczniów w obszarze palenie papierosów -nigdy nie paliłem - nie palę W-ce- analiza porównawcza 2011 ogółemW-ce2011 W-ceG 2011 W-cePG 2011
 40. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… 10 4 4 3 1 2 9 5 7 4 3 2 9 5 6 3 2 2 Mniej niż 1 papierostygod. Mniej niż jeden papieros dziennie 1-5papierosów dziennie 6-10dziennie 11-20dziennie Więcejniż20 papierosów dziennie Informacja o ilości wypalanych papierosów przez ankietowaną młodzież wciągu 30dni przed badaniem W-ce- analiza porównawcza 2011 W-ce G 2011 W-ce PG2011 W-ce Ogółem 20122
 41. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ… WZORCE UŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH – CZĘSTOTLIWOŚĆ PALENIA PAPIEROSÓW- Biorąc pod uwagę ostatnie 30 dni, ile średnio wypalałeś papierosów w tym okresie? W-ce ZSZ % 2011 W-ce T % 2011 W-ce LO % 2011 W-ce PG % 2011 W-ce G % 2011 W-ce ogółem % 2011 Nie palę 47% 65% 76% 68% 75% 71% Mniej niż 1 papieros tygod. 12% 8% 10% 9% 10% 9% Mniej niż jeden papieros dziennie 0% 9% 5% 5% 4% 5% 1-5 papierosów dziennie 6% 11% 5% 7% 4% 6% 6-10 dziennie 15% 2% 2% 4% 3% 3%
 42. STOP UZALEŻNIENIOM … WIDZIEĆ, ROZUMIEĆ, WZMACNIAĆ I INTEGROWAĆ … FORUM PROFILAKTYCZNE WADOWICE 2011 Raport „Opinie uczniów z GminyWadowice na temat uzależnień i używanych przez nich substancji psychoaktywnych.” ESPAD Wadowice 2011 dla zainteresowanych dostępny w wersji cyfrowej w CPS Dziękuję za uwagę
Advertisement