SlideShare a Scribd company logo
ff?uyttrflq
)
fr u: oooo(nso.)/ o nilsfl::rJfl'Fdrurunr:rirriufinsrrunr:
| 4 9t
- -
!, t
s?ur?laor.ru:sduqmnnu rnso9rfl{quu
| | 4 a Yl v
lj5sr1]Ufl1:5?t'tfiAofJrun4U:VffiJqvrnnU
drrinrrurJd'qdrrinurunigruunE
oaq
YlltilUlJ:gUlA flYllJ.oooroo
bd Enlnil Loddor
i I o o q/ e ! A y, v
t:0.1 n1:il:vqilnilsR:tlJRl:01u?un"r:n1nunonliln1:T?ur?raoryilrsduqflnnu
uavffor#rgudrJ:varunr:dasnr6ordururf,rJ:vauqiln6'u
AldaG
t:gu u"tull:nJfl?: ill{fl:
.l it 9 o
"
L t L o o e a I a ya et
fl{11fl{il'l9l?t o. dlllt'lfllfl.lll9l.ln{nilvn::ilO11{?Unl: Rlnil nnn1ilnl:U?UtffAOSU:VflUqnnRU
u L a, I a d ya v
uav0o9r{qJuurjI vfllu nl : u?ul?laoff u?uI4u: vdil qil nns
9r
teo.:ctiluuar:vn'r:il:uqilnotuR::runt:"tnY{fro/boddcn
iuyo e
-
t q i .i
etlilytrgtrfletflit'lufl'l:iuomnRu1u luvruvtt4o1ufrtilictli"]il:srmgriqilah?rj:vsrru'ldfr
a I dt o A q9 o o q a 6tr, r 4
n?]ilrgt09t50urlJu01u?urJ'lnrra&[Tt0[iln1:01u?ufl1: fl1nu flft9l'lufl'l:t14n?1ils?urilao
9t
-
& | 4 d v v t dt U | | d d
4il:eduqmnRUn'l:Tlu4n?lilrdufi]u01fld0]un1:ilqilnnun{fla1?[lJu[lJ0ul.1rJ:su1J:?9r[:?
v a4 tJl 9a o L o v v ai
urun;gilusrEir"tdilrirdrrirrinuronigruun?fibodo/lsrddorariufi bd Earnil lsrd&6r,
rY
4 | v o o v a r a Yt , v
-
J d1
[t0{ rrgt{gr{nfl{sfl::rJfl't:o1u?ufl1:nlnu fl9rgrlilnl:s?un4404il:eduqTnnurrne0qn{fluulj:vdlu
r4dy
flt:y?urilnorsu?rn4il:edilqmnri'uInufiigruusrSrJ:vdrtirfnurunigruue#(urudlvr^srdxdruo{rnu)
df | | hvv , J q Ydr -A
i r rr .
rljulj:srlun::rufll:.4 rra&mluto:ljfll:[r9r{91{t14t]Jufl::runl:(6Y{vlfY{u19r?uo)
q i I o o q a q9, | 4 9t 9
lunl:u 1J:v5lun::ilfl1:o'ru?ufll:frlnunnnlil n'r:tiln?1ils?utila0rJlJ:&cTUqmnnu
d 6f 9ld t J A .- 6t q q ai
r?run?:t14iln1:il:vqilnilvn:::Jfl'l:"1n:{vl allo&&a tu?u0uvr:Ylled qalnil lsr&d6r,t?01od.oo 1-1.
nrfi'onJ:vqildoo dnrTqvrnr:rirrfiu:Ligurnloruurunigilufl;ovr{rirrurJ:vqrrfioruorulurru
taqa I A I | . u It a a 4 | f +
j
f ,
-
rravrru?yn{ilg-riOnr:rirurufio{rJ:vauqmnfiu6?uqr'sil:vriitru?1:snr:il;vqruil:rnqnrrufrrfrrisilrdrulro
4dAslatgtto-A
fl{r:uuulrv{0tu:9rYt:]1JrrnslorY€uYllutfl1:?tJlJ:&sugrluft114u9r?ut?a1ttnud0lllvl
@rr)v
q{nnl?a?u0fllJouqilru]n
floildq{n?lilrildo
./7 }i
06_gJ -/_-_/_
_/
lurudr6iyqfir::lar1a)
9ov@4
rJ9r:?0: 15nr:cT'ruflulun:silu9l:
fl::il nt: ttavfrEi'lr.lrarrunr:
o o q a r A Yl v
nilv n: : iln'l: 01u?ufl1:fl1nunan1ilfl1:s?urilaor.r]J: sd1JomnRust
r.hurarrrgnr:'r
drfnn:ro:1uflr: Jm:llvr:au o ls lodlaabodo
dtur
rirdlc{rrinrpruniSuuni
;! d" /baden
,doo rrsi{d{r,furn::unr:dru?un1:rirriufionrrlnr:rj'lutu6o{rJ:vauqvrnrTu
tiav6'nrdlqutit1:varunr:rilerrradardururrir1:vauqvrnfiu
mrufildrfinanrunr:niqvrnriu;ilu"lufiufiraaTu6'rr,tirrtorrJivtvtFl;ilrua'LrfrrJ:vu1lJu
tdiunrrurfioniourirurtouvrivrdfruravficrzuaflxnr:tnun:tdiunrutf;uu1u:r:rfic1n:lai1q
firg.,,uaydrrioaitaror:arvil:yTucJdtriarur:n1{nr:16'nrurJn6rflusiruruulndld urunYguumi
u e4
'im:rurd'lnr:tri'eiru:rrnt:firfiurdolriqrirrflunr:'[rinrludrutuf,od:vtrturravnfuv:glluFl:!Fl1
frtriYunml tdonioutrnanrunr:aiqvrnriutr.IlurdoIriuudr rfu
rfio"lfrnr:dlu?unl: riTriufrnnrrtnr:rjrorraf;a{rj:vauqvrnriuuurn.rfiu{nrTu
rf,uuluqrnanrunr:niqmnfiud'rnci'nldna'ufiu{anT:vrJnfrlo,uriruavrfluhJodrrfr:vuu:rott5r
firj:vfrvrfinrnuavd:cfrilfit{atttfu orfrUdru'laa1iln?1il"Luurm:roo (u)uav(ct)uvil
n:v:rrricpffi:vrfieruu3ur::1{n1:[riufruvl.Fr.bdenduavfiuritttfrurfiu6lusilt{lnruYn:5iln15
-
U (o y-4
uav{nril4uuolu?un1:rl{u
a{u
(o) iguumirJ:v'tTeirrinuruniguuni d:vorun::unr:
(urera,tfindxriuuottmu)
uruofiindlnrsvluBu
firJinrgru'runiguumi
rJd'rrzirrinuruniguuni
ddorn:sm:rlnarTuu
{rirgtrnI:vtt4't:4{qet
{r3rytrnr:vt141:ufl
{rirprnr:oir:rnrvilc,rfr
(te)
(en)
(d)
(a)
(u)
(e',t)
:ord:vo'tuni:iln1:
n::iln15
fl::iln1:
fl5:ilfl',]:
n::iln15
n::ufl'l:
/(a)urunlrim'nri...
o.o6uuflirunl:drurunr:rirfrufiornrunr:druru6a{rJ:vauqvrnriuriunlntrtjorr
"n$0." Torufiolfiil:vnouuavdluror,tri,fi
o.ootr{il:vnau
_t€l_
(a) uruulriflnfrra:rduoi
firJinuTuruniguunir.lrudr:1tnr:rJ:vrir
yu I u
(x) {frgtrnr:uuruUcgtrnl:v114111fiIlu1
notfrgtrnr:nolfrvrlYru
(oo) rJdorn:dtylrllJl4lun:
(oo) oBudn:uflolriutLavu:5tfllaror:rufiu
(oto)o6udn:rdltairnr:ilnn:olfr'orfru
(o*) oBudn:utail:vuru
ad
(oa) aolrln:lJqnuulJ?Ylu'l
(oe) oBudn:uvriilurn:ut'l
(ou) oBu6n:urj:vtr#urnTuii
(oe'rr)r-l: vo1u?{n1qnff1un: :ruud':r.JTvtilfllil u
(oa) il:vo1uan1uon1:druvilrJ:vtilfltilu
(oct)urunail1nil5u1nr:lYru
(too)u'ruivttuuyliqfla1il:Y
mtrqnr:i5ruunirJ:vsi'leirrinu'runYtrumi
(bo)ururj:runrifrufi3
(tEtE)urafit: rfrorfri
(rom):otrJd'nr{TrinuruniSlumi
(uru6:rivr:dufiruvrfina)
(rr<){n:ro:mnr:rirrinu,uniSuuni
(urudrrirgqfio::laqa)
n:5xJfl15
n:5iln1:
n5:iln15ttAV[411Ufl15
vl
n:5iln1:[!Av4{?Utnl1qn1:
fl::1]nl:
n5:ilfl1:
n::iln15
n::ilfl']5
n5:iln1:
fl55iln15
n5:lJn1:
n55ilfl1:
fl::1.1n1:
n55ilfl',]:
n::}Jn1:
n:5iln1:
n::iln15
(rea):oloitdn:1fl olrTul[auu::Lvl'larol:rufiun::ilfl'l:ttav{rirutntrqn'r:
(rou){drurunr:drfinn:?e:1tn1:
rirrinIrurJdqri'rrinuruniguuni
(too){tirurun'r:4uduinr:rJ:vtrtu
i{'rrintrurJn'ociTrinuruni5ruuni
(ua) {dru?un15no.:fl'r:r'i"narirfi
rirrinIrur.J#rrrirrinurunYgluni
yl
n::ilfl1:ttav4l?UtAl1qn1:
fl:riln1T$av{rirutatl,qnr:
yr
n:::Jfl15ttAvry{?Utafl1qn1:
ovd
/o.b 011J1{14u1Yl
-m-
o.udruroufirfi
(o) drurunr: rirriufrnnTunr:drutu6otdurur{rl:vauqunritltorurjrul'lu
firfiur{or:rurftfitu4r;:cuvln:rair,dug',uruavf,rrioail{410'utuvrJ:vTutriuuavfiqirrflurilriru
dildiuaran:vvtut rnflrgraTqvrnfiu iui{uii1nt'.ruirrt oItJ:vtun
(tE)rJ:va'rulrufiudru51{n1:uilrulruloliS YSiarufrottavolrin:
p.rn[onsu"Lunr:ariuaqururJ:vil'rruqnaln:uavrniolfioorJn:nisirtlrfiotrinTrudratuf,o
rdurur{rJ:vauqvrnfiurfranl:u:il1nr:"[udrusir.:1otir.rfir.J:vfrmBnrntrar#ilqvrdzua1rrurir
(*) frfinlur.J:vrfruzua[[avn:']Q?{ounl:riltfru{1unlilttu?il1nil1n:n1:ttav
uruuuu4n:rnr:tunr:ciruuu6ordarur{rJ:vauqvrnfiatorurjrulrufirfrurrioltfio:rulrurio
uruniguuniuavnruvituumivt:'ttlod'xsiorfiol
(<) usi{d{nilvoqn:itJnr:uionruvdrlrurfiorirufiunr:srrttfinto.uoul4tl'lU
(a) tolrXei?u:1c,fl1iurjrumutoli5iSiatafio uavorrin:firfiur{o{d$os
{otfiqoi.lltav:'tU{1udo4aruan'r:r{rrfrrn.,,'rurfoo'ndsronar:firfiur{olsionto'
,Aua J i 9,-.-.-.-,4--4 u d
(u) rJfrffr l.rudu1 nIufrurun551Jugt:1450Flruv:f,3JUFl:lJO1,J1411',ru
u.i'odrqutiil: varunr:riruru6orEururr{rJ: vauqmnfiudu nr6ndufilusr5
-:{
drrfiuuiguraIqutriuruafrfndlnuvTuBudrJinrcrurunYguunirflu{drurunr:4udr
uruivrruuvri4nqru:srarl!n1:iglumirJ:vdrdrrinuTun:-guunitflu:ol{dturunr:qutir
uavu.iu,irriryufro::uaqa{m:ra:rrnr:iirrinuruniguunir{Juratrrlnr:4udrInufi{iufroltol
rJ:vdt4udrrravdrurourirdAd
u.o{iufi ntourj:s'irguri
(o) {*uun:vvt:?{[fl19r15$avaun:ai
(b) {*uun:vvt5'l{PllJu1nil
(nn) {nmun:vvr5?{41f,1:fuqs
(d) {*uun:vvt:rtnarTuu
(a) {uvrun:vvr:xrvrrluladar:autvnuavnr:f;oar:
(u) {rtuun:vvr:rciilurfiraniravrunTuTad
Y 4 lfiuuavu::turalor:cutiu(6't) tJttmun:ilu0i
(c) {uvrun:uvtinurn:rjr
(ct) {uuun:utail:vuru
(oo){rrvrun:uqqfiulivruT
/(oo){rrvru...
-d-
(oo){rrvrun:lqunnrami
(ou){uvrun:lr{rvir
(o*) {rrvrun:urJ:vtTd'ufiui5
(o<){rrvruuirivro.?{.lJ'vl'rirrin(lr,rrtu)
(oa){uvrun:lfrsuurdlnruava{afrnr:
(ou)(rrvrun:ldltaiunr:ilnnr:alfiolfiu
(oe.rl){uvrun:uriegfinarl
u.udruTorarirfi
(o) r.J:vAtul.rufiudru:rrnr:railrulrutolYgi5ia1afrouavoldn:
n1nloflru"tun.r:ariuaqurur.l:vurruqnalni uavtniocfioqr,Jn:nirit1 rfia"lrinrudrutu6o
rdurur{r1:vauqvrnfiurfrnnl:!Tmn'r:ludrusitlod'xfir,J:vfruEnrutrnv#uqvrdr.ra1rrurir
(te) iu 6oIioIriuuo'inil:vtl t rfildiu nru tduurua1flr14nn1:niqvrnfiu
6utaiunrtrtirun,tf,o
(*) :rl:urioqaanlunr:aiqvrnfiu*avnr:drutu6otdurur
(d) rlfrrjfir,rririi6ulnrrufin{0.llouuillu
rirt{sjrudurfiflqrnnl:r{rrfiunr:rJ:varunr:rirulra6otdurur{rJ:vauqvrn:iu
'LvlrfinqiruoInIuil:vurrucJotuilruIruffkiYuuou141'l1u
*.'lfrairrinnt?ar1{n1: qudu?nr:d:vtrtu drrintlunilvn::ilfl1:rirfi'uuav
6onrilnr:dfrrifi:rrn'r:'lu4finrndrrin.rrurJfrrrrirrinuruniguuortritarirdrJruraslqnlTnto.
uavqudd:varunl:drunadaGurur{rJ:vauqilnrie,ri{ddrutunr:rirrfiurutol4urirrirt{sjru
tunr:r6um1tr1:rrnr:rirl{qirutunr:{onJ:vr1utdutlttqun::ilnlihir{JuhJmrilv'l5v:1{nqufinr
uav:vrfiuun:yyri?{fl.r:nd.rfirfiur{orInur0nsiluolnluil:vurrun'lruTn:lnr:tfrlfinal::nuv
'lunr:ri.rriuuavfinmrunr:rJfrrifi:rtnr:'[u4finrn1o{:o{ulunigruunitiiffoUde',tin.rrur.idprr{rrin
uruniguumil1uarrriouuavtfiiirrinrud:vurruor.4rifirurJ:vrJ1m{una1{:runr:tiuair:olqilu
j d ' 4-"rtflurfiior{lurirl{siru6'lnri1rsio1ilrY{0n5ilqntflul4:04"
tf-if mlusifndr{Judulrtl
)
a'oru iufu 6 nalnil il.Fl.tsddcn
Q"-:
tu',u0fifivrdrrcltrdrv)
uruniguuni
:vriluil?1rvnrril:vqil
o o v A I 4 y, v
flilvn::ilfl 1:o'n{'tfJRl:n'tnunonlilR1:u?utfiaoflilsvduolrRRtgc
nYtfi o/bddcn
iufi'uyrdfibd qa1nilbddoo t?ol od.oo 1{.
lYa4voAv
tu ?lo{lJt3{lJ&oo nnu€yt1nl5 fl1t1{Uu:9il14
t I v El S raqa 0l 9l | 4 I | - v
nmf,n:Enj:qilurJfl:silueFrJolj?ruTrutnffrnilru'nnNuailflm:n4frTnJT'rrffiao4il:udtJqnnu
i j jr gtAr
?llyllo t:O.lyl1J:gt1illtO{?llJ:vqilm:1U
lr
4tAA
?'l5ctl lo t:O{l}lOYl5'lU
Lo.o rirdrdrrinurunfgilusr6frbraot",&.&.,,a.riufibd Earnilbdaor rdo.t
v
I v o o q q r 4 trl a
lt9t{st{frfltvfl: :lJfl'l: olu?uR'I5fl1flufl afl]il f.|1:ry?utfiaoruil: vfTUqmnRU tta&
v
v v dt r A d grt v
09l9r.1fluulJ: edl ufl1: ry?ut?ldotuu1u141J: vduqmnnu
lo.to : ru{1lJdCI1unt:niqvrnfr'uluftufisixl firil:vtnn
ts.or pram:rilfiwrum{?idlt}trufirfrtrrilotlunr:ud'hilruilqmnfru
?-li31l or
4Aa
t:oilty{0il11:flll
uu?yr1{rrauil1n: nr:1u1#nrrruqirutvrfiofrrJ:vauoYrnfr'u1u:suvt:'Iriru
I,
nr:fi'nfrrsurirj:varunr:rirurilfiot€u':urfr:J:vduomnfr'u{q
i A .e,r-
[5o{OU dl (CIlil)
4l
4t
?llvvl d
4{
?l:syl d

More Related Content

What's hot

Thai Military and Public enterprise After 1991 Coup
Thai Military and Public enterprise After 1991 CoupThai Military and Public enterprise After 1991 Coup
Thai Military and Public enterprise After 1991 Coup
Pandit Chan
 
ประกาศการรับสมัคร
ประกาศการรับสมัครประกาศการรับสมัคร
ประกาศการรับสมัคร
สำนักงาน กกต. แพร่
 
ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่
ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่
ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่
สำนักงาน กกต. แพร่
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 
นิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอด
นิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอด
นิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอด
nsumato
 
Sci252
Sci252Sci252
Sci252
R PP
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
นิรุทธิ์ อุทาทิพย์
 

What's hot (10)

12 img
12 img12 img
12 img
 
Thai Military and Public enterprise After 1991 Coup
Thai Military and Public enterprise After 1991 CoupThai Military and Public enterprise After 1991 Coup
Thai Military and Public enterprise After 1991 Coup
 
ประกาศการรับสมัคร
ประกาศการรับสมัครประกาศการรับสมัคร
ประกาศการรับสมัคร
 
ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่
ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่
ประกาศรับสมัคร พนง.ขับรถยนต์ สนง.กกต.จว.แพร่
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่นประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการคัดเลือกครูพัฒนาท้องถิ่น
 
นิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอด
นิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอดนิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอด
นิยายวิทยาศาสตร์ไทย เรื่อง "สำรวจดวงอาทิตย์" โดย จันตรี ศืรืบุญรอด
 
Social52
Social52Social52
Social52
 
Sci252
Sci252Sci252
Sci252
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
 
Thai52
Thai52Thai52
Thai52
 

Viewers also liked

สเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Poramate Minsiri
 
หนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaiflood
หนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaifloodหนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaiflood
หนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaiflood
Poramate Minsiri
 
หนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
หนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวหนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
หนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
Poramate Minsiri
 
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
Poramate Minsiri
 
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายกจดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
Poramate Minsiri
 
Securing the Internet from Cyber Criminals
Securing the Internet from Cyber CriminalsSecuring the Internet from Cyber Criminals
Securing the Internet from Cyber Criminals
Narudom Roongsiriwong, CISSP
 
พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)
พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)
พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)
Kruthai Kidsdee
 
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
Royphim Namsongwong
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อ
ข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อ
ข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อ
Kruthai Kidsdee
 
Google calendar
Google calendarGoogle calendar
Google calendar
Ford AntiTrust
 
AnyID: Security Point of View
AnyID: Security Point of ViewAnyID: Security Point of View
AnyID: Security Point of View
Narudom Roongsiriwong, CISSP
 
Unlock Security Insight from Machine Data
Unlock Security Insight from Machine DataUnlock Security Insight from Machine Data
Unlock Security Insight from Machine Data
Narudom Roongsiriwong, CISSP
 
Risk Management in Project Management
Risk Management in Project ManagementRisk Management in Project Management
Risk Management in Project Management
Narudom Roongsiriwong, CISSP
 
OWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object Reference
OWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object ReferenceOWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object Reference
OWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object Reference
Narudom Roongsiriwong, CISSP
 
Secure Software Development Adoption Strategy
Secure Software Development Adoption StrategySecure Software Development Adoption Strategy
Secure Software Development Adoption Strategy
Narudom Roongsiriwong, CISSP
 
Synopsis tsunami-session-26 mar2011
Synopsis tsunami-session-26 mar2011Synopsis tsunami-session-26 mar2011
Synopsis tsunami-session-26 mar2011
Poramate Minsiri
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543
Poramate Minsiri
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
Poramate Minsiri
 
ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น
Poramate Minsiri
 

Viewers also liked (20)

สเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สเปคของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
หนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaiflood
หนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaifloodหนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaiflood
หนังสือด่วนที่สุดจากนายกฯที่ได้มาวันนี้ #thaiflood
 
Crisisletter
CrisisletterCrisisletter
Crisisletter
 
หนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
หนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวหนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
หนังสือแจกงานพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัว
 
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
 
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายกจดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
จดหมายขอบคุณช่วยเหลือน้ำท่วมจากสำนักนายก
 
Securing the Internet from Cyber Criminals
Securing the Internet from Cyber CriminalsSecuring the Internet from Cyber Criminals
Securing the Internet from Cyber Criminals
 
พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)
พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)
พระราชดำรัส(ถอดความรู้สึกและการปรับเปลี่ยนแนวคิดของตนเอง25575-5)
 
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
 
ข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อ
ข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อ
ข้อสอบภาษาอังกฤษฉบับที่ 1 -100 ข้อ
 
Google calendar
Google calendarGoogle calendar
Google calendar
 
AnyID: Security Point of View
AnyID: Security Point of ViewAnyID: Security Point of View
AnyID: Security Point of View
 
Unlock Security Insight from Machine Data
Unlock Security Insight from Machine DataUnlock Security Insight from Machine Data
Unlock Security Insight from Machine Data
 
Risk Management in Project Management
Risk Management in Project ManagementRisk Management in Project Management
Risk Management in Project Management
 
OWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object Reference
OWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object ReferenceOWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object Reference
OWASP Top 10 A4 – Insecure Direct Object Reference
 
Secure Software Development Adoption Strategy
Secure Software Development Adoption StrategySecure Software Development Adoption Strategy
Secure Software Development Adoption Strategy
 
Synopsis tsunami-session-26 mar2011
Synopsis tsunami-session-26 mar2011Synopsis tsunami-session-26 mar2011
Synopsis tsunami-session-26 mar2011
 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 
ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น
ถ้าเขื่อนในจังหวัดกาญจบุรีแตกจะมีอะไรเกิดขึ้น
 

More from Poramate Minsiri

แนวคิด RNN Open Platform
แนวคิด RNN Open Platformแนวคิด RNN Open Platform
แนวคิด RNN Open Platform
Poramate Minsiri
 
ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง
ทางออกประเทศไทย สภาพลเมืองทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง
ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง
Poramate Minsiri
 
สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.
สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.
สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.
Poramate Minsiri
 
นิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ
นิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิรินิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ
นิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ
Poramate Minsiri
 
Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2
Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2
Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2
Poramate Minsiri
 
อาสาสู้Flood
อาสาสู้Floodอาสาสู้Flood
อาสาสู้Flood
Poramate Minsiri
 
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Poramate Minsiri
 
ต้นคิด ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
ต้นคิด   ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ต้นคิด   ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
ต้นคิด ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
Poramate Minsiri
 
คู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
คู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวคู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
คู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
Poramate Minsiri
 
คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน
คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชนคู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน
คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน
Poramate Minsiri
 
วิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วม
วิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วมวิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วม
วิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วม
Poramate Minsiri
 
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดคู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
Poramate Minsiri
 
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราวแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว
Poramate Minsiri
 
Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11
Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11
Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11
Poramate Minsiri
 
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งเตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
Poramate Minsiri
 
เอกสารแนะนำ Thaiflood
เอกสารแนะนำ Thaifloodเอกสารแนะนำ Thaiflood
เอกสารแนะนำ Thaiflood
Poramate Minsiri
 
ใบสมัครสมาชิก Thaiflood
ใบสมัครสมาชิก Thaifloodใบสมัครสมาชิก Thaiflood
ใบสมัครสมาชิก Thaiflood
Poramate Minsiri
 
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้าคำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า
Poramate Minsiri
 
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคคำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค
Poramate Minsiri
 
วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ
วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพวิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ
วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ
Poramate Minsiri
 

More from Poramate Minsiri (20)

แนวคิด RNN Open Platform
แนวคิด RNN Open Platformแนวคิด RNN Open Platform
แนวคิด RNN Open Platform
 
ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง
ทางออกประเทศไทย สภาพลเมืองทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง
ทางออกประเทศไทย สภาพลเมือง
 
สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.
สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.
สมุดปกเขียว แนวทางเคลื่อนไหวคัดค้านแผนจัดการน้ำ กบอ.
 
นิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ
นิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิรินิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ
นิตยสาร Secret บทสัมภาษณ์ ปรเมศวร์ มินศิริ
 
Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2
Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2
Natural disaster monitoring by sensor web technology in thailand v2
 
อาสาสู้Flood
อาสาสู้Floodอาสาสู้Flood
อาสาสู้Flood
 
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ต้นคิด ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
ต้นคิด   ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ต้นคิด   ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
ต้นคิด ฝ่าวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่
 
คู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
คู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวคู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
คู่มือปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว
 
คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน
คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชนคู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน
คู่มือแนะนำการทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน
 
วิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วม
วิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วมวิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วม
วิธีกำจัดเชื้อในบ้านหลังน้ำท่วม
 
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลดคู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด
 
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราวแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว
แนวทางการจัดตั้งศูนย์พักพิงชุมชนชั่วคราว
 
Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11
Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11
Summary --lesson-learn-women-in-flood-crisisi-2011--22 d-dec11
 
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่งเตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
เตรียมตัวให้พร้อมรับมือคลื่นพายุซัดฝั่ง
 
เอกสารแนะนำ Thaiflood
เอกสารแนะนำ Thaifloodเอกสารแนะนำ Thaiflood
เอกสารแนะนำ Thaiflood
 
ใบสมัครสมาชิก Thaiflood
ใบสมัครสมาชิก Thaifloodใบสมัครสมาชิก Thaiflood
ใบสมัครสมาชิก Thaiflood
 
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้าคำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค สีฟ้า
 
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรคคำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค
คำแนะนำข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอาศัยในศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค
 
วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ
วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพวิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ
วิศวกรน้ำวิเคราะห์น้ำท่วมกรุงเทพ
 

Crisisletter

  • 1. ff?uyttrflq ) fr u: oooo(nso.)/ o nilsfl::rJfl'Fdrurunr:rirriufinsrrunr: | 4 9t - - !, t s?ur?laor.ru:sduqmnnu rnso9rfl{quu | | 4 a Yl v lj5sr1]Ufl1:5?t'tfiAofJrun4U:VffiJqvrnnU drrinrrurJd'qdrrinurunigruunE oaq YlltilUlJ:gUlA flYllJ.oooroo bd Enlnil Loddor i I o o q/ e ! A y, v t:0.1 n1:il:vqilnilsR:tlJRl:01u?un"r:n1nunonliln1:T?ur?raoryilrsduqflnnu uavffor#rgudrJ:varunr:dasnr6ordururf,rJ:vauqiln6'u AldaG t:gu u"tull:nJfl?: ill{fl: .l it 9 o " L t L o o e a I a ya et fl{11fl{il'l9l?t o. dlllt'lfllfl.lll9l.ln{nilvn::ilO11{?Unl: Rlnil nnn1ilnl:U?UtffAOSU:VflUqnnRU u L a, I a d ya v uav0o9r{qJuurjI vfllu nl : u?ul?laoff u?uI4u: vdil qil nns 9r teo.:ctiluuar:vn'r:il:uqilnotuR::runt:"tnY{fro/boddcn iuyo e - t q i .i etlilytrgtrfletflit'lufl'l:iuomnRu1u luvruvtt4o1ufrtilictli"]il:srmgriqilah?rj:vsrru'ldfr a I dt o A q9 o o q a 6tr, r 4 n?]ilrgt09t50urlJu01u?urJ'lnrra&[Tt0[iln1:01u?ufl1: fl1nu flft9l'lufl'l:t14n?1ils?urilao 9t - & | 4 d v v t dt U | | d d 4il:eduqmnRUn'l:Tlu4n?lilrdufi]u01fld0]un1:ilqilnnun{fla1?[lJu[lJ0ul.1rJ:su1J:?9r[:? v a4 tJl 9a o L o v v ai urun;gilusrEir"tdilrirdrrirrinuronigruun?fibodo/lsrddorariufi bd Earnil lsrd&6r, rY 4 | v o o v a r a Yt , v - J d1 [t0{ rrgt{gr{nfl{sfl::rJfl't:o1u?ufl1:nlnu fl9rgrlilnl:s?un4404il:eduqTnnurrne0qn{fluulj:vdlu r4dy flt:y?urilnorsu?rn4il:edilqmnri'uInufiigruusrSrJ:vdrtirfnurunigruue#(urudlvr^srdxdruo{rnu) df | | hvv , J q Ydr -A i r rr . rljulj:srlun::rufll:.4 rra&mluto:ljfll:[r9r{91{t14t]Jufl::runl:(6Y{vlfY{u19r?uo) q i I o o q a q9, | 4 9t 9 lunl:u 1J:v5lun::ilfl1:o'ru?ufll:frlnunnnlil n'r:tiln?1ils?utila0rJlJ:&cTUqmnnu d 6f 9ld t J A .- 6t q q ai r?run?:t14iln1:il:vqilnilvn:::Jfl'l:"1n:{vl allo&&a tu?u0uvr:Ylled qalnil lsr&d6r,t?01od.oo 1-1. nrfi'onJ:vqildoo dnrTqvrnr:rirrfiu:Ligurnloruurunigilufl;ovr{rirrurJ:vqrrfioruorulurru taqa I A I | . u It a a 4 | f + j f , - rravrru?yn{ilg-riOnr:rirurufio{rJ:vauqmnfiu6?uqr'sil:vriitru?1:snr:il;vqruil:rnqnrrufrrfrrisilrdrulro 4dAslatgtto-A fl{r:uuulrv{0tu:9rYt:]1JrrnslorY€uYllutfl1:?tJlJ:&sugrluft114u9r?ut?a1ttnud0lllvl @rr)v q{nnl?a?u0fllJouqilru]n floildq{n?lilrildo ./7 }i 06_gJ -/_-_/_ _/ lurudr6iyqfir::lar1a) 9ov@4 rJ9r:?0: 15nr:cT'ruflulun:silu9l: fl::il nt: ttavfrEi'lr.lrarrunr: o o q a r A Yl v nilv n: : iln'l: 01u?ufl1:fl1nunan1ilfl1:s?urilaor.r]J: sd1JomnRust r.hurarrrgnr:'r drfnn:ro:1uflr: Jm:llvr:au o ls lodlaabodo
  • 2. dtur rirdlc{rrinrpruniSuuni ;! d" /baden ,doo rrsi{d{r,furn::unr:dru?un1:rirriufionrrlnr:rj'lutu6o{rJ:vauqvrnrTu tiav6'nrdlqutit1:varunr:rilerrradardururrir1:vauqvrnfiu mrufildrfinanrunr:niqvrnriu;ilu"lufiufiraaTu6'rr,tirrtorrJivtvtFl;ilrua'LrfrrJ:vu1lJu tdiunrrurfioniourirurtouvrivrdfruravficrzuaflxnr:tnun:tdiunrutf;uu1u:r:rfic1n:lai1q firg.,,uaydrrioaitaror:arvil:yTucJdtriarur:n1{nr:16'nrurJn6rflusiruruulndld urunYguumi u e4 'im:rurd'lnr:tri'eiru:rrnt:firfiurdolriqrirrflunr:'[rinrludrutuf,od:vtrturravnfuv:glluFl:!Fl1 frtriYunml tdonioutrnanrunr:aiqvrnriutr.IlurdoIriuudr rfu rfio"lfrnr:dlu?unl: riTriufrnnrrtnr:rjrorraf;a{rj:vauqvrnriuuurn.rfiu{nrTu rf,uuluqrnanrunr:niqmnfiud'rnci'nldna'ufiu{anT:vrJnfrlo,uriruavrfluhJodrrfr:vuu:rott5r firj:vfrvrfinrnuavd:cfrilfit{atttfu orfrUdru'laa1iln?1il"Luurm:roo (u)uav(ct)uvil n:v:rrricpffi:vrfieruu3ur::1{n1:[riufruvl.Fr.bdenduavfiuritttfrurfiu6lusilt{lnruYn:5iln15 - U (o y-4 uav{nril4uuolu?un1:rl{u a{u (o) iguumirJ:v'tTeirrinuruniguuni d:vorun::unr: (urera,tfindxriuuottmu) uruofiindlnrsvluBu firJinrgru'runiguumi rJd'rrzirrinuruniguuni ddorn:sm:rlnarTuu {rirgtrnI:vtt4't:4{qet {r3rytrnr:vt141:ufl {rirprnr:oir:rnrvilc,rfr (te) (en) (d) (a) (u) (e',t) :ord:vo'tuni:iln1: n::iln15 fl::iln1: fl5:ilfl',]: n::iln15 n::ufl'l: /(a)urunlrim'nri... o.o6uuflirunl:drurunr:rirfrufiornrunr:druru6a{rJ:vauqvrnriuriunlntrtjorr "n$0." Torufiolfiil:vnouuavdluror,tri,fi o.ootr{il:vnau
  • 3. _t€l_ (a) uruulriflnfrra:rduoi firJinuTuruniguunir.lrudr:1tnr:rJ:vrir yu I u (x) {frgtrnr:uuruUcgtrnl:v114111fiIlu1 notfrgtrnr:nolfrvrlYru (oo) rJdorn:dtylrllJl4lun: (oo) oBudn:uflolriutLavu:5tfllaror:rufiu (oto)o6udn:rdltairnr:ilnn:olfr'orfru (o*) oBudn:utail:vuru ad (oa) aolrln:lJqnuulJ?Ylu'l (oe) oBudn:uvriilurn:ut'l (ou) oBu6n:urj:vtr#urnTuii (oe'rr)r-l: vo1u?{n1qnff1un: :ruud':r.JTvtilfllil u (oa) il:vo1uan1uon1:druvilrJ:vtilfltilu (oct)urunail1nil5u1nr:lYru (too)u'ruivttuuyliqfla1il:Y mtrqnr:i5ruunirJ:vsi'leirrinu'runYtrumi (bo)ururj:runrifrufi3 (tEtE)urafit: rfrorfri (rom):otrJd'nr{TrinuruniSlumi (uru6:rivr:dufiruvrfina) (rr<){n:ro:mnr:rirrinu,uniSuuni (urudrrirgqfio::laqa) n:5xJfl15 n:5iln1: n5:iln15ttAV[411Ufl15 vl n:5iln1:[!Av4{?Utnl1qn1: fl::1]nl: n5:ilfl1: n::iln15 n::ilfl']5 n5:iln1: fl55iln15 n5:lJn1: n55ilfl1: fl::1.1n1: n55ilfl',]: n::}Jn1: n:5iln1: n::iln15 (rea):oloitdn:1fl olrTul[auu::Lvl'larol:rufiun::ilfl'l:ttav{rirutntrqn'r: (rou){drurunr:drfinn:?e:1tn1: rirrinIrurJdqri'rrinuruniguuni (too){tirurun'r:4uduinr:rJ:vtrtu i{'rrintrurJn'ociTrinuruni5ruuni (ua) {dru?un15no.:fl'r:r'i"narirfi rirrinIrur.J#rrrirrinurunYgluni yl n::ilfl1:ttav4l?UtAl1qn1: fl:riln1T$av{rirutatl,qnr: yr n:::Jfl15ttAvry{?Utafl1qn1: ovd /o.b 011J1{14u1Yl
  • 4. -m- o.udruroufirfi (o) drurunr: rirriufrnnTunr:drutu6otdurur{rl:vauqunritltorurjrul'lu firfiur{or:rurftfitu4r;:cuvln:rair,dug',uruavf,rrioail{410'utuvrJ:vTutriuuavfiqirrflurilriru dildiuaran:vvtut rnflrgraTqvrnfiu iui{uii1nt'.ruirrt oItJ:vtun (tE)rJ:va'rulrufiudru51{n1:uilrulruloliS YSiarufrottavolrin: p.rn[onsu"Lunr:ariuaqururJ:vil'rruqnaln:uavrniolfioorJn:nisirtlrfiotrinTrudratuf,o rdurur{rJ:vauqvrnfiurfranl:u:il1nr:"[udrusir.:1otir.rfir.J:vfrmBnrntrar#ilqvrdzua1rrurir (*) frfinlur.J:vrfruzua[[avn:']Q?{ounl:riltfru{1unlilttu?il1nil1n:n1:ttav uruuuu4n:rnr:tunr:ciruuu6ordarur{rJ:vauqvrnfiatorurjrulrufirfrurrioltfio:rulrurio uruniguuniuavnruvituumivt:'ttlod'xsiorfiol (<) usi{d{nilvoqn:itJnr:uionruvdrlrurfiorirufiunr:srrttfinto.uoul4tl'lU (a) tolrXei?u:1c,fl1iurjrumutoli5iSiatafio uavorrin:firfiur{o{d$os {otfiqoi.lltav:'tU{1udo4aruan'r:r{rrfrrn.,,'rurfoo'ndsronar:firfiur{olsionto' ,Aua J i 9,-.-.-.-,4--4 u d (u) rJfrffr l.rudu1 nIufrurun551Jugt:1450Flruv:f,3JUFl:lJO1,J1411',ru u.i'odrqutiil: varunr:riruru6orEururr{rJ: vauqmnfiudu nr6ndufilusr5 -:{ drrfiuuiguraIqutriuruafrfndlnuvTuBudrJinrcrurunYguunirflu{drurunr:4udr uruivrruuvri4nqru:srarl!n1:iglumirJ:vdrdrrinuTun:-guunitflu:ol{dturunr:qutir uavu.iu,irriryufro::uaqa{m:ra:rrnr:iirrinuruniguunir{Juratrrlnr:4udrInufi{iufroltol rJ:vdt4udrrravdrurourirdAd u.o{iufi ntourj:s'irguri (o) {*uun:vvt:?{[fl19r15$avaun:ai (b) {*uun:vvt5'l{PllJu1nil (nn) {nmun:vvr5?{41f,1:fuqs (d) {*uun:vvt:rtnarTuu (a) {uvrun:vvr:xrvrrluladar:autvnuavnr:f;oar: (u) {rtuun:vvr:rciilurfiraniravrunTuTad Y 4 lfiuuavu::turalor:cutiu(6't) tJttmun:ilu0i (c) {uvrun:uvtinurn:rjr (ct) {uuun:utail:vuru (oo){rrvrun:uqqfiulivruT /(oo){rrvru...
  • 5. -d- (oo){rrvrun:lqunnrami (ou){uvrun:lr{rvir (o*) {rrvrun:urJ:vtTd'ufiui5 (o<){rrvruuirivro.?{.lJ'vl'rirrin(lr,rrtu) (oa){uvrun:lfrsuurdlnruava{afrnr: (ou)(rrvrun:ldltaiunr:ilnnr:alfiolfiu (oe.rl){uvrun:uriegfinarl u.udruTorarirfi (o) r.J:vAtul.rufiudru:rrnr:railrulrutolYgi5ia1afrouavoldn: n1nloflru"tun.r:ariuaqurur.l:vurruqnalni uavtniocfioqr,Jn:nirit1 rfia"lrinrudrutu6o rdurur{r1:vauqvrnfiurfrnnl:!Tmn'r:ludrusitlod'xfir,J:vfruEnrutrnv#uqvrdr.ra1rrurir (te) iu 6oIioIriuuo'inil:vtl t rfildiu nru tduurua1flr14nn1:niqvrnfiu 6utaiunrtrtirun,tf,o (*) :rl:urioqaanlunr:aiqvrnfiu*avnr:drutu6otdurur (d) rlfrrjfir,rririi6ulnrrufin{0.llouuillu rirt{sjrudurfiflqrnnl:r{rrfiunr:rJ:varunr:rirulra6otdurur{rJ:vauqvrn:iu 'LvlrfinqiruoInIuil:vurrucJotuilruIruffkiYuuou141'l1u *.'lfrairrinnt?ar1{n1: qudu?nr:d:vtrtu drrintlunilvn::ilfl1:rirfi'uuav 6onrilnr:dfrrifi:rrn'r:'lu4finrndrrin.rrurJfrrrrirrinuruniguuortritarirdrJruraslqnlTnto. uavqudd:varunl:drunadaGurur{rJ:vauqilnrie,ri{ddrutunr:rirrfiurutol4urirrirt{sjru tunr:r6um1tr1:rrnr:rirl{qirutunr:{onJ:vr1utdutlttqun::ilnlihir{JuhJmrilv'l5v:1{nqufinr uav:vrfiuun:yyri?{fl.r:nd.rfirfiur{orInur0nsiluolnluil:vurrun'lruTn:lnr:tfrlfinal::nuv 'lunr:ri.rriuuavfinmrunr:rJfrrifi:rtnr:'[u4finrn1o{:o{ulunigruunitiiffoUde',tin.rrur.idprr{rrin uruniguumil1uarrriouuavtfiiirrinrud:vurruor.4rifirurJ:vrJ1m{una1{:runr:tiuair:olqilu j d ' 4-"rtflurfiior{lurirl{siru6'lnri1rsio1ilrY{0n5ilqntflul4:04" tf-if mlusifndr{Judulrtl ) a'oru iufu 6 nalnil il.Fl.tsddcn Q"-: tu',u0fifivrdrrcltrdrv) uruniguuni
  • 6. :vriluil?1rvnrril:vqil o o v A I 4 y, v flilvn::ilfl 1:o'n{'tfJRl:n'tnunonlilR1:u?utfiaoflilsvduolrRRtgc nYtfi o/bddcn iufi'uyrdfibd qa1nilbddoo t?ol od.oo 1{. lYa4voAv tu ?lo{lJt3{lJ&oo nnu€yt1nl5 fl1t1{Uu:9il14 t I v El S raqa 0l 9l | 4 I | - v nmf,n:Enj:qilurJfl:silueFrJolj?ruTrutnffrnilru'nnNuailflm:n4frTnJT'rrffiao4il:udtJqnnu i j jr gtAr ?llyllo t:O.lyl1J:gt1illtO{?llJ:vqilm:1U lr 4tAA ?'l5ctl lo t:O{l}lOYl5'lU Lo.o rirdrdrrinurunfgilusr6frbraot",&.&.,,a.riufibd Earnilbdaor rdo.t v I v o o q q r 4 trl a lt9t{st{frfltvfl: :lJfl'l: olu?uR'I5fl1flufl afl]il f.|1:ry?utfiaoruil: vfTUqmnRU tta& v v v dt r A d grt v 09l9r.1fluulJ: edl ufl1: ry?ut?ldotuu1u141J: vduqmnnu lo.to : ru{1lJdCI1unt:niqvrnfr'uluftufisixl firil:vtnn ts.or pram:rilfiwrum{?idlt}trufirfrtrrilotlunr:ud'hilruilqmnfru ?-li31l or 4Aa t:oilty{0il11:flll uu?yr1{rrauil1n: nr:1u1#nrrruqirutvrfiofrrJ:vauoYrnfr'u1u:suvt:'Iriru I, nr:fi'nfrrsurirj:varunr:rirurilfiot€u':urfr:J:vduomnfr'u{q i A .e,r- [5o{OU dl (CIlil) 4l 4t ?llvvl d 4{ ?l:syl d