SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
CHANGING BEHAVIOR

   Tommi Laitio
   Researcher
   Demos Helsinki
   tommi.laitio@demos.fi
   twitter.com/tommilaitio
   Aalto University 24 February 2011
torstaina 24. helmikuuta 2011
torstaina 24. helmikuuta 2011
torstaina 24. helmikuuta 2011
Demands &           Obligations &
       Guilt            No tools
                Anxiety
                  &
                 Anger
torstaina 24. helmikuuta 2011
BUILT ENVIRONMENT:
          40 % TOTAL ENERGY USE
          40 % OF CO2 EMISSIONStorstaina 24. helmikuuta 2011
Mistä suomalaisen hiilijalanjälki koostuu?
   What
does
the
carbon
footprint
of
a
Finn
consist
of?

                 

Housing
                  Asuminen                 Liikkuminen
                

Transport

                     Ruoka
                    


Food
                Kuluttaminen

              Consump9on
                 Vapaa-aika

              
Leisure
              

              Matkustaminen

                          Travel


                                                      ‹#›
                            Lähde: Envimat -projekti www.ympäristö.fi/syke/envimattorstaina 24. helmikuuta 2011
LIFESTYLE CHANGE REQUIRES
      UNDERSTANDING OF PEOPLE.
torstaina 24. helmikuuta 2011
80–90 % WORRIED ABOUT
          CLIMATE CHANGE.

                MORE THAN 50 %
                 ACTED ON IT.

             SO WHY NO CHANGE?
torstaina 24. helmikuuta 2011
Flickr/MAJH12
           Values alone do
           not lead to change.
torstaina 24. helmikuuta 2011
NEW LEADERSHIP
                A gatekeeper is defined as someone
                 who controls access to something.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Decision Tree for Energy Consumption
                                       Transport              Work
             Housing
                                No car           Commuting
                                        Car
                                            Hobbies Location     Daily    Personal
                                                                    Innovations
                Choosing an                                         example
       Use of       apartment
      apartment                                     Venues
                                        Children
                                                   Electricity Waste
                Size   Location    Day-2-day
 Electricity                      Architects
     Heating
           Not                            Leisure
          building
        Use of space         Not building
                                                    Food   Work communities
                    Building                  Holidays
      Form                                Summer                         Purchase
Consumption                         Lifestyle     house     Trips    Cooking  Ingredients
                               media
                                             Transport   Restaurant
                                            Building              Availability
                                     Electricity
                      Consumption                      Self
                                                                  Prefererence/
                                                                     Diet
                        Use     Purchase               Storage
            Builders
                                    Customer service          Lunchcafeterias
                    On/Off     Use    Reuse                   Lunch cafeterias
                                      people


torstaina 24. helmikuuta 2011
SO WHAT WORKS?
torstaina 24. helmikuuta 2011
CASE:
             Saving Energy
              at home

torstaina 24. helmikuuta 2011
American psychology association (2010)
     Psychology & Global Climate Change,
    Addressing a multifaceted phenomenon and
          set of challenges .

      Nolan, J.M., Schultz, P.W., Cialdini, R.B.,
             Goldstein,
      N.J., & Vladas Griskevicius (2008).
           Normative social
    influence is underdetected. Personality and
              Social
       Psychology Bulletin 34, 913-923.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Targeting residential
                 areas.torstaina 24. helmikuuta 2011
No change.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Minor change.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Significant change.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Lesson 1:
       Show what others doing. Flickr/
                  coconinoco
torstaina 24. helmikuuta 2011
2 35

                LÄHDE MUKAAN VEDONLYÖNTIIN JA PUDOTA PÄÄSTÖJÄSI    KG!*
                SYÖMÄLLÄ PÄIVÄNÄ VIIKOSSA KASVISRUOKAA JA SÄÄSTÄN   CO KG
                VUODESSA. KASAA PANOKSESI LEHDEN SIVUILTA, NARINKKATORILLA
                 . . . KLO   TAI WWW.ILMASTOINFO.FI/TONNIVETOA
                JA OSALLISTU ARVONTAAN!
                *Suomalaisen keskimääräiset ilmastopäästöt:
                13 000 kg hiilidioksidia vuodessa.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Lesson 2:
       Link to other values.
torstaina 24. helmikuuta 2011
699>.,"8#dV#1,+.)$'A#$8#.+#5                                                 M$##"'2):*#'M,*'!3.**.)"e'
                                                                                                                            .*8
)"'#3.**.)"*'                                                                                                                     c#*:>-*' ."5
)$'-)'8>.3,-#'
 $#*9)"*.?>#'
                     0)'H*#'01#'7)*-'!"#$%&                              (>)-1#*'$&#$*                 V&'!"5'H*#                                 8)"*#$+,-.)
                                                                                                                            -1#' 1)3#G' M
 -' ,>GB' CDDNFB'                                                                                                                   ?#1,+.)$*'-1
 I'63#$.8,"*'                                                        ())T."%                                                          >#**'."'-1#'?
&':*#'."'-1#'                                                                                                                     *,+."%*G'
 #81")>)%.#*'
                                                              c#I$.%#$,-.)"                      ^K   SK
)",>'8,$?)"'
 P:.+,>#"-'-)'
                            CJK            J^K                                            jK            JJK                       [:$' *-:5&'
                                                                                                                            9,$-.8.9,"-'
9>#&B'CDDSFG''
                                               XK
                                                              ],-#$'2#,-."%              J^K                   J^K                   ;:$+#&'$#*9)
                                                                                                                            $#*:>-#5'."',
+#' 5.II#$#"-'                                                                                                                     ,"5'$,8#G' '6
#)9>#'T")='                                                         ;9,8#'())>."%                                                       -1#' #"#$%&'
1#.$' #"#$%&'              CXK                                                            JSK                                        ?,*#5')"'-1
=)'-&9#*')I'                                    CXK                   ;9,8#'2#,-."%
                                                                                                       J^K                   5#8,5#',%)'

 ' )I' #U.*-."%'                                                                                      C^K                             ]1.>#'.-'.*'8
                                 jK                             [-1#$'!>#8-$.8'H*#*                                                    ,99>.,"8#*' :
 #*'-)'3)$#'                                                                                                                      $#*9)"5#"-*
                        JK                                                                                                   =,&*' -1,-' -
 O."#',$-.8>#*'                                                       [-1#$'!"#$%&'H*#*                                                     .39>.8,-.)"*'
*' -)' $#5:8#'                     CK        CK                                                                                       ."-#$+#"-.)"
 B'&#-'*-:5.#*'                                                                                                                    ."+#*-#5'."'8,
*-$,-#5' -1,-'                                                       m.%1-."%                                                          :*#B'-1#*#'<
,-#$' #"#$%&'             ;):$8#4';:$+#&'b:#*-.)"'k]1,-',99>.,"8#')$'?#1,+.)$'                                     ;):$8#4'HG;G'!"+.$)"3#"-,>'A$)-#8-.)"'6%#"8&B'CDDN                 #"+.$)"3#"
                     5)'&):'-1."T':*#*'-1#'3)*-'#"#$%&'."'&):$'1)3#_l                                                                               01.*'*-:5&',>
                                                                                                                            )I'8)"*#$+,
                    %H.*&+(%3%O)3#($#%&'%#$+0&-1$-(+%4-14,3($1%("3(%("$/%5$.4$2$1%#$'#46$#3(4&-%,&-+)*$1%("$%*&+(%$-$#6/%A"$#$3+%4-%#$3.4(/%4(%3,,&)-(+%'&#%&-./%+4P%0$#,$-(%&'%$-$#6/%)+$%4-%("$%"&*$B%D-./%
 '")-'9#)9>#'                                                                                                                     -1#'P:#*-.)"
                    &-$%E'("%&'%03#(4,403-(+%3,,)#3($./%41$-(4E$1%+03,$%"$3(4-6%3+%("$%.3#6$+(%+&)#,$%&'%$-$#6/%)+$B%%!"4+%14+,#$03-,/%5$(A$$-%03#(4,403-(Q+%#$+0&-+$+%3-1%"&A%*),"%$-$#6/%3%0#&1),(%3,()3../%
$#5:8#'-1#.$'                                                                                                                     .39,8-')"'#"
                    ,&-+)*$+%+)00&#(+%("$%"/0&("$+4+%("3(%("$#$%4+%A41$%*4+0$#,$0(4&-%35&)(%#$+41$-(43.%$-$#6/%$-1%)+$B
=1.81' 9:?>.8'                                                                                                                     f:-:$#'$#*#,
 ' @JF' *:$+#&'
             (:$-,.>3#"-
#"-' ,"5' >#**'
 )"*#$+,-.)"'
 1'1):*#1)>5'
                                                                                                                            c#I#$
                                                                                                                            V>,8TB'gG;GB'!>>=)
                                             S+$%T#&6#3**35.$%!"$#*&+(3(     H4#%1#/%,.&("$+%4-%("$%+)**$#     !)#-%&''%)--$$1$1%.46"(+       H1=)+(%("$#*&+(3(%'&#%              )"'1):*#1)
                                              UB>:           99BR:    >B?:         8BK:      9BU:          89B>:
                                                                                                    +)**$#%3-1%A4-($#
                                                                                                                            !>>.)-B'cGQGB'Q,5
                                                                                                      >BJ:          >KB?:
                                                                                                                              9)-#"-.,>'I)$
                                             H11%.&A%$-$#6/%A4-1&A%'4.*+     V3+"%,.&("$+%4-%,&.1%A3($#      L-+).3($%A3($#%"$3($#                                  /$"2--.,%40("
                       K')I'c#*9)"5#"-*'                                                                                               CCYCEG
                                 68-:,>';,+."%*'      9BU:           9BJ:    9BM:         MBR:       9:           BK:
                        c#9)$-."%4                                                                                               M,$5"#$B'MG0G'R
                                  A)-#"-.,>4
                                                                                                                             1):*#1)>5*'


                       JM: 9R:
                                             S-0.)6%)-)+$1%300.43-,$+      !)#-%&''%)-)+$1%300.43-,$+      H1=)+(%A3($#%"$3($#%($*0$#3()#$                           M$,",5#B'2G(GB'
&'8)"5:8-#5'                                        9B>:           9J:     9:          9?B8:      BK:          >BK:                            H">)8T."%' #
5'I$)3'W^W'                                                                                                                       #8#3?#$'C
 5'P:#*-.)"*'                                                                                                                     2##5#B' cG' @CDD
                                                                                                                             C"2D1(@"#%
$8#9-.)"*')I'
                                                                                                                            /A((B'(>.3,-#'8
 #"-' ,",>&*.*'                                                                                                                      .988G81G'Q)+
                                                                                                                            HG;G' !"+.$)"3#
 *-'#"#$%&'."'                                                                                                                      1--94dd#9,G%)
                                             W''4,4$-(%FGHI           X4P%!"$#*3.%Z$3N+         W''4,4$-(%X#416$             W''4,4$-(%A3+"$#%3-1%1#/$#
             !I<8.#"8&
#'1)3#_                                           9KBJ:               >B>:     8BK:     9B?:  MB9:          >B>:      9B?:            MB8:
,-,`' 8$#,-."%'
$."%'-1#3#*`'                                       L-+).3($%3((4,                 W''4,4$-(%A4-1&A+   Y$0.3,$%4-,3-1$+,$-(%5).5+%A4("%IXZ% W''4,4$-(%+"&A$#"$31+               68T"
  $#*9)"*#*G'                                        KBU:               >BM:      U:     RB8:  >B?:          URBU:      9B8:            M:         ]#'-1,"T'$G'
 ' ?#1,+.)$*B'           K')I'c#*9)"5#"-*'      68-:,>';,+."%*'                                                                                    655.-.)",>>&B'=
 *#8-)$*' I)$'             c#9)$-."%4         A)-#"-.,>4                                                                                     5.*8:**.)"*',"
                                             W''4,4$-(%V3($#%F$3($#             V3..%4-+).3(4&-    V$3("$#4[$%A4-1&A+%3-1%1&&#+
                                                                                                                            -1#'9$#*#"-,-.)
 8,-#%)$.O#5'

                       MR: 8M:
                                                J:               >BM:     MBU:     KBM:  >BU:          MB9:
P:#"8.#*' )I'
#8-)$' 8)5#*'                                                                                                                   e   M$##"1):*#
39,$#5'-)','                                                                                                                       >#+#>*'."'=,-
>8:>,-#5'-1#'                                                                                                                   ee 01#' )">&' #
 *',*'=#>>',*'          K')I'c#*9)"5#"-*'c#9)$-."%G';):$8#4';:$+#&'b:#*-.)"'k]1,-'5)'&):'5)'-)'8)"*#$+#'#"#$%&'."'-1#'1)3#_l''                                                       ":3?#$*'=,
                 68-:,>';,+."%*'A)-#"-.,>G';):$8#4'2##5#B'CDDC                                                                                    3#5.,'8,39
-.)"'6%#"8&B'
 %,*'#3.--#5' 24. helmikuuta 2011
  torstaina        !"#$$%&'%("$%'&)#%*&+(%,&**&-./%#$0&#($1%,&-+$#23(4&-%5$"324&#+%4-,.)1$1%()#-4-6%&''%.46"(+%789:;<%31=)+(4-6%("$#*&+(3(+%7>?:;<%3-1%()#-4-6%&''%300.43-,$+%7>@:;%A"$#$3+%4-%3,()3.4(/<%("$+$%3,(4&-+%&-./%+32$%("$%     #",?>#'-1.*'?
Lesson 3:
   Understandable information
torstaina 24. helmikuuta 2011
Lesson 4:
   Study and Remove obstacles.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Lesson 5:
     Talk about the things happening,
        not about the goals.
torstaina 24. helmikuuta 2011
Think about towels.torstaina 24. helmikuuta 2011
”save energy and
                           reuse the towel”
                 Suurin osa
                10 - 20 %
                 muista
                 vieraistam
                 me
                 käyttää
                 uudelleen  stress values
                 pyyhkeens
                 ä
                 26%

torstaina 24. helmikuuta 2011
”most of our guests use their
                                               towels several times”
                 Suurin osa
                alle 10 %
                 muista           24 %
                 vieraistam
                 me
                 käyttää
                 uudelleen
                 pyyhkeens
                                   tell what is normal
                 ä
                 26%   Goldstein, N.J., Cialdini, R. & Griskevicius, V. (2008). A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels

torstaina 24. helmikuuta 2011
”Most people in this
                                                                 room reuse their
                                                                   towels.”
                 Suurin osa
                alle 10 %
                 muista           24 %                33 %
                 vieraistam
                 me
                 käyttää
                 uudelleen
                 pyyhkeens
                            tell what others like you do
                 ä
                 26%   Goldstein, N.J., Cialdini, R. & Griskevicius, V. (2008). A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels

torstaina 24. helmikuuta 2011
Image Source: Alan Levine Flicrk
                  Suurin osa
                  -10 %
                  muista    24 %  33 %  +70 %
                  vieraistam
                  me
                  make your goal the norm
                  käyttää
                  uudelleen
                  pyyhkeens
                  ä
                  26%
torstaina 24. helmikuuta 2011
European train
                     company switched
                     “seat reservation” into
                     default. It costs 2
                     euros.

                     Before 9 %
                     Now 47 %         Lesson 6:
     Make good things default.
                Lähde: http://hbr.org/2008/12/nudge-your-customers-toward-better-choices/ar/1
torstaina 24. helmikuuta 2011
On totally
 new issues
 just easy is
   not
  enough.


torstaina 24. helmikuuta 2011
Choice
    architecture:
    Help choose
     better.
torstaina 24. helmikuuta 2011
torstaina 24. helmikuuta 2011
California/Engage360:
                Smart Energy Living
                 for 80% citizens
torstaina 24. helmikuuta 2011
Easier       Peer
           access      example
                Free
                Will
torstaina 24. helmikuuta 2011
torstaina 24. helmikuuta 2011
participation, skills, easier access,
                    social problem-solving, changes in lifestyles
                The Mess                    Happier Low-
                We´re In                    Carbon Society
                           political support
                       Sustainable infrastructure,
                      public investment in innovation,
                           new legislation


torstaina 24. helmikuuta 2011
Share What Others Are Doing.

       Link to Other Values.

       Communicate about Consumption ASAP. Indicate
       The Price of Consumption.

       Study and Remove Obstacles.

       Show Things Happening.

       Make The Better Option The Default Option.

       Make Choosing Right Easier.


torstaina 24. helmikuuta 2011
tommi.laitio@demos.fi
                presentation:
                www.slideshare.net/demoshelsinki
torstaina 24. helmikuuta 2011

More Related Content

More from Demos Helsinki

Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDemos Helsinki
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenDemos Helsinki
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being Demos Helsinki
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Demos Helsinki
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Demos Helsinki
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Demos Helsinki
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyDemos Helsinki
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?Demos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraDemos Helsinki
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraDemos Helsinki
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesDemos Helsinki
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Demos Helsinki
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäDemos Helsinki
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaDemos Helsinki
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecDemos Helsinki
 
Internet of NO Things - Dottir
Internet of NO Things - DottirInternet of NO Things - Dottir
Internet of NO Things - DottirDemos Helsinki
 
Backcasting Transformation towards smart and sustainable cities
Backcasting Transformation towards smart and sustainable citiesBackcasting Transformation towards smart and sustainable cities
Backcasting Transformation towards smart and sustainable citiesDemos Helsinki
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Demos Helsinki
 
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015Demos Helsinki
 

More from Demos Helsinki (20)

Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnilleDigitaalisen transformaation perusteesit kunnille
Digitaalisen transformaation perusteesit kunnille
 
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseenTutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
Tutkimuksesta toimintaan - tieteentekijän opas viestintään ja vaikuttamiseen
 
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
The Next Era: a new Nordic Societal Vision for Well-Being
 
Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040Scenarios for hyperconected society 2040
Scenarios for hyperconected society 2040
 
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
Bees and Trees - a novel way for large companies and startups to co-create su...
 
Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study Developping a transdisciplinary research project - a case study
Developping a transdisciplinary research project - a case study
 
Nextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just societyNextera global: from transformation to just society
Nextera global: from transformation to just society
 
What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?What is evidence-based policy?
What is evidence-based policy?
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Work, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next eraWork, income and progress in the next era
Work, income and progress in the next era
 
Co creating Change
Co creating ChangeCo creating Change
Co creating Change
 
How sharing economy changes cities
How sharing economy changes citiesHow sharing economy changes cities
How sharing economy changes cities
 
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?
 
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönäJakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä
 
Kuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alallaKuluttajien nousu energia-alalla
Kuluttajien nousu energia-alalla
 
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, CargotecInternet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
Internet of No Things -Otto Markkanen, Cargotec
 
Internet of NO Things - Dottir
Internet of NO Things - DottirInternet of NO Things - Dottir
Internet of NO Things - Dottir
 
Backcasting Transformation towards smart and sustainable cities
Backcasting Transformation towards smart and sustainable citiesBackcasting Transformation towards smart and sustainable cities
Backcasting Transformation towards smart and sustainable cities
 
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä? Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
Työelämä murroksessa – mitä tehdä?
 
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
Satu korhonen demos helsinki kytke hankkeen aloitusseminaari 19.11.2015
 

Changing Behavior Demos Aalto

 • 1. CHANGING BEHAVIOR Tommi Laitio Researcher Demos Helsinki tommi.laitio@demos.fi twitter.com/tommilaitio Aalto University 24 February 2011 torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 4. Demands & Obligations & Guilt No tools Anxiety & Anger torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 5. BUILT ENVIRONMENT: 40 % TOTAL ENERGY USE 40 % OF CO2 EMISSIONS torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 6. Mistä suomalaisen hiilijalanjälki koostuu? What
does
the
carbon
footprint
of
a
Finn
consist
of? 

Housing Asuminen Liikkuminen 

Transport Ruoka 


Food Kuluttaminen Consump9on Vapaa-aika 
Leisure 
 Matkustaminen 


 Travel ‹#› Lähde: Envimat -projekti www.ympäristö.fi/syke/envimat torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 7. LIFESTYLE CHANGE REQUIRES UNDERSTANDING OF PEOPLE. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 8. 80–90 % WORRIED ABOUT CLIMATE CHANGE. MORE THAN 50 % ACTED ON IT. SO WHY NO CHANGE? torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 9. Flickr/MAJH12 Values alone do not lead to change. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 10. NEW LEADERSHIP A gatekeeper is defined as someone who controls access to something. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 11. Decision Tree for Energy Consumption Transport Work Housing No car Commuting Car Hobbies Location Daily Personal Innovations Choosing an example Use of apartment apartment Venues Children Electricity Waste Size Location Day-2-day Electricity Architects Heating Not Leisure building Use of space Not building Food Work communities Building Holidays Form Summer Purchase Consumption Lifestyle house Trips Cooking Ingredients media Transport Restaurant Building Availability Electricity Consumption Self Prefererence/ Diet Use Purchase Storage Builders Customer service Lunchcafeterias On/Off Use Reuse Lunch cafeterias people torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 12. SO WHAT WORKS? torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 13. CASE: Saving Energy at home torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 14. American psychology association (2010) Psychology & Global Climate Change, Addressing a multifaceted phenomenon and set of challenges . Nolan, J.M., Schultz, P.W., Cialdini, R.B., Goldstein, N.J., & Vladas Griskevicius (2008). Normative social influence is underdetected. Personality and Social Psychology Bulletin 34, 913-923. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 15. Targeting residential areas. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 16. No change. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 17. Minor change. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 19. Lesson 1: Show what others doing. Flickr/ coconinoco torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 20. 2 35 LÄHDE MUKAAN VEDONLYÖNTIIN JA PUDOTA PÄÄSTÖJÄSI KG!* SYÖMÄLLÄ PÄIVÄNÄ VIIKOSSA KASVISRUOKAA JA SÄÄSTÄN CO KG VUODESSA. KASAA PANOKSESI LEHDEN SIVUILTA, NARINKKATORILLA . . . KLO TAI WWW.ILMASTOINFO.FI/TONNIVETOA JA OSALLISTU ARVONTAAN! *Suomalaisen keskimääräiset ilmastopäästöt: 13 000 kg hiilidioksidia vuodessa. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 21. Lesson 2: Link to other values. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 22. 699>.,"8#dV#1,+.)$'A#$8#.+#5 M$##"'2):*#'M,*'!3.**.)"e' .*8 )"'#3.**.)"*' c#*:>-*' ."5 )$'-)'8>.3,-#' $#*9)"*.?>#' 0)'H*#'01#'7)*-'!"#$%& (>)-1#*'$&#$* V&'!"5'H*# 8)"*#$+,-.) -1#' 1)3#G' M -' ,>GB' CDDNFB' ?#1,+.)$*'-1 I'63#$.8,"*' ())T."% >#**'."'-1#'? &':*#'."'-1#' *,+."%*G' #81")>)%.#*' c#I$.%#$,-.)" ^K SK )",>'8,$?)"' P:.+,>#"-'-)' CJK J^K jK JJK [:$' *-:5&' 9,$-.8.9,"-' 9>#&B'CDDSFG'' XK ],-#$'2#,-."% J^K J^K ;:$+#&'$#*9) $#*:>-#5'."', +#' 5.II#$#"-' ,"5'$,8#G' '6 #)9>#'T")=' ;9,8#'())>."% -1#' #"#$%&' 1#.$' #"#$%&' CXK JSK ?,*#5')"'-1 =)'-&9#*')I' CXK ;9,8#'2#,-."% J^K 5#8,5#',%)' ' )I' #U.*-."%' C^K ]1.>#'.-'.*'8 jK [-1#$'!>#8-$.8'H*#* ,99>.,"8#*' : #*'-)'3)$#' $#*9)"5#"-* JK =,&*' -1,-' - O."#',$-.8>#*' [-1#$'!"#$%&'H*#* .39>.8,-.)"*' *' -)' $#5:8#' CK CK ."-#$+#"-.)" B'&#-'*-:5.#*' ."+#*-#5'."'8, *-$,-#5' -1,-' m.%1-."% :*#B'-1#*#'< ,-#$' #"#$%&' ;):$8#4';:$+#&'b:#*-.)"'k]1,-',99>.,"8#')$'?#1,+.)$' ;):$8#4'HG;G'!"+.$)"3#"-,>'A$)-#8-.)"'6%#"8&B'CDDN #"+.$)"3#" 5)'&):'-1."T':*#*'-1#'3)*-'#"#$%&'."'&):$'1)3#_l 01.*'*-:5&',> )I'8)"*#$+, %H.*&+(%3%O)3#($#%&'%#$+0&-1$-(+%4-14,3($1%("3(%("$/%5$.4$2$1%#$'#46$#3(4&-%,&-+)*$1%("$%*&+(%$-$#6/%A"$#$3+%4-%#$3.4(/%4(%3,,&)-(+%'&#%&-./%+4P%0$#,$-(%&'%$-$#6/%)+$%4-%("$%"&*$B%D-./% '")-'9#)9>#' -1#'P:#*-.)" &-$%E'("%&'%03#(4,403-(+%3,,)#3($./%41$-(4E$1%+03,$%"$3(4-6%3+%("$%.3#6$+(%+&)#,$%&'%$-$#6/%)+$B%%!"4+%14+,#$03-,/%5$(A$$-%03#(4,403-(Q+%#$+0&-+$+%3-1%"&A%*),"%$-$#6/%3%0#&1),(%3,()3../% $#5:8#'-1#.$' .39,8-')"'#" ,&-+)*$+%+)00&#(+%("$%"/0&("$+4+%("3(%("$#$%4+%A41$%*4+0$#,$0(4&-%35&)(%#$+41$-(43.%$-$#6/%$-1%)+$B =1.81' 9:?>.8' f:-:$#'$#*#, ' @JF' *:$+#&' (:$-,.>3#"- #"-' ,"5' >#**' )"*#$+,-.)"' 1'1):*#1)>5' c#I#$ V>,8TB'gG;GB'!>>=) S+$%T#&6#3**35.$%!"$#*&+(3( H4#%1#/%,.&("$+%4-%("$%+)**$# !)#-%&''%)--$$1$1%.46"(+ H1=)+(%("$#*&+(3(%'&#% )"'1):*#1) UB>: 99BR: >B?: 8BK: 9BU: 89B>: +)**$#%3-1%A4-($# !>>.)-B'cGQGB'Q,5 >BJ: >KB?: 9)-#"-.,>'I)$ H11%.&A%$-$#6/%A4-1&A%'4.*+ V3+"%,.&("$+%4-%,&.1%A3($# L-+).3($%A3($#%"$3($# /$"2--.,%40(" K')I'c#*9)"5#"-*' CCYCEG 68-:,>';,+."%*' 9BU: 9BJ: 9BM: MBR: 9: BK: c#9)$-."%4 M,$5"#$B'MG0G'R A)-#"-.,>4 1):*#1)>5*' JM: 9R: S-0.)6%)-)+$1%300.43-,$+ !)#-%&''%)-)+$1%300.43-,$+ H1=)+(%A3($#%"$3($#%($*0$#3()#$ M$,",5#B'2G(GB' &'8)"5:8-#5' 9B>: 9J: 9: 9?B8: BK: >BK: H">)8T."%' # 5'I$)3'W^W' #8#3?#$'C 5'P:#*-.)"*' 2##5#B' cG' @CDD C"2D1(@"#% $8#9-.)"*')I' /A((B'(>.3,-#'8 #"-' ,",>&*.*' .988G81G'Q)+ HG;G' !"+.$)"3# *-'#"#$%&'."' 1--94dd#9,G%) W''4,4$-(%FGHI X4P%!"$#*3.%Z$3N+ W''4,4$-(%X#416$ W''4,4$-(%A3+"$#%3-1%1#/$# !I<8.#"8& #'1)3#_ 9KBJ: >B>: 8BK: 9B?: MB9: >B>: 9B?: MB8: ,-,`' 8$#,-."%' $."%'-1#3#*`' L-+).3($%3((4, W''4,4$-(%A4-1&A+ Y$0.3,$%4-,3-1$+,$-(%5).5+%A4("%IXZ% W''4,4$-(%+"&A$#"$31+ 68T" $#*9)"*#*G' KBU: >BM: U: RB8: >B?: URBU: 9B8: M: ]#'-1,"T'$G' ' ?#1,+.)$*B' K')I'c#*9)"5#"-*' 68-:,>';,+."%*' 655.-.)",>>&B'= *#8-)$*' I)$' c#9)$-."%4 A)-#"-.,>4 5.*8:**.)"*'," W''4,4$-(%V3($#%F$3($# V3..%4-+).3(4&- V$3("$#4[$%A4-1&A+%3-1%1&&#+ -1#'9$#*#"-,-.) 8,-#%)$.O#5' MR: 8M: J: >BM: MBU: KBM: >BU: MB9: P:#"8.#*' )I' #8-)$' 8)5#*' e M$##"1):*# 39,$#5'-)',' >#+#>*'."'=,- >8:>,-#5'-1#' ee 01#' )">&' # *',*'=#>>',*' K')I'c#*9)"5#"-*'c#9)$-."%G';):$8#4';:$+#&'b:#*-.)"'k]1,-'5)'&):'5)'-)'8)"*#$+#'#"#$%&'."'-1#'1)3#_l'' ":3?#$*'=, 68-:,>';,+."%*'A)-#"-.,>G';):$8#4'2##5#B'CDDC 3#5.,'8,39 -.)"'6%#"8&B' %,*'#3.--#5' 24. helmikuuta 2011 torstaina !"#$$%&'%("$%'&)#%*&+(%,&**&-./%#$0&#($1%,&-+$#23(4&-%5$"324&#+%4-,.)1$1%()#-4-6%&''%.46"(+%789:;<%31=)+(4-6%("$#*&+(3(+%7>?:;<%3-1%()#-4-6%&''%300.43-,$+%7>@:;%A"$#$3+%4-%3,()3.4(/<%("$+$%3,(4&-+%&-./%+32$%("$% #",?>#'-1.*'?
 • 23. Lesson 3: Understandable information torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 24. Lesson 4: Study and Remove obstacles. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 25. Lesson 5: Talk about the things happening, not about the goals. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 26. Think about towels. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 27. ”save energy and reuse the towel” Suurin osa 10 - 20 % muista vieraistam me käyttää uudelleen stress values pyyhkeens ä 26% torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 28. ”most of our guests use their towels several times” Suurin osa alle 10 % muista 24 % vieraistam me käyttää uudelleen pyyhkeens tell what is normal ä 26% Goldstein, N.J., Cialdini, R. & Griskevicius, V. (2008). A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 29. ”Most people in this room reuse their towels.” Suurin osa alle 10 % muista 24 % 33 % vieraistam me käyttää uudelleen pyyhkeens tell what others like you do ä 26% Goldstein, N.J., Cialdini, R. & Griskevicius, V. (2008). A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 30. Image Source: Alan Levine Flicrk Suurin osa -10 % muista 24 % 33 % +70 % vieraistam me make your goal the norm käyttää uudelleen pyyhkeens ä 26% torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 31. European train company switched “seat reservation” into default. It costs 2 euros. Before 9 % Now 47 % Lesson 6: Make good things default. Lähde: http://hbr.org/2008/12/nudge-your-customers-toward-better-choices/ar/1 torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 32. On totally new issues just easy is not enough. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 33. Choice architecture: Help choose better. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 35. California/Engage360: Smart Energy Living for 80% citizens torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 36. Easier Peer access example Free Will torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 38. participation, skills, easier access, social problem-solving, changes in lifestyles The Mess Happier Low- We´re In Carbon Society political support Sustainable infrastructure, public investment in innovation, new legislation torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 39. Share What Others Are Doing. Link to Other Values. Communicate about Consumption ASAP. Indicate The Price of Consumption. Study and Remove Obstacles. Show Things Happening. Make The Better Option The Default Option. Make Choosing Right Easier. torstaina 24. helmikuuta 2011
 • 40. tommi.laitio@demos.fi presentation: www.slideshare.net/demoshelsinki torstaina 24. helmikuuta 2011