SlideShare a Scribd company logo
1 of 393
Download to read offline
c a p ^ x ^ s
sosu)^x şz AiM/tra^z
SexS SCjOtelol&a
14. <SăJu<Şl& peJiăl'U ^C^tiC£VŞ
6-SaS ds. ^t-â/iză. de. Vadî
6. SoS d&/*iâons^
1^. SoS de. /y/ăt-at
Vp. 4/uct de. ta rtă (./ha^sJ)
-q-. PeS/>1^ de CjQSă.
l-^t. SoS vi/is^t-etaf>eJitM So/ote
1^. Cj-utoa/ie. de păSne d U ote^a^^o
V). Mohnexiăpe^ltru COtne.
Vf. SoS de /it-eari CMS/>^â/ltâ/iă.
30- SoS de. dastr^e^î
30- A/uat dep/âcJtită
3. A/iiCS!:/^ejltf^^cJatite
3. SexS 'Tattdf
33. MS/ytă/1^pt!p:tă
33. U/*i;>/utu)-â p e jittu ou ă d'm
pastă, de ■fidâ^eî
33. U/ytp/utut^per^tu ouă din /yidone2â,
/yiU^at
33. U/yip/ututăpejitl-u ouă dîn
pastă de ^undă
3^. (SăJU'Şte dinyi'ţ
3i). SoS de texŞli
36. A/uaL de tăiţei
36. Zahăr- vari/cBti
3^. Miţjdet de ustut-ol
3&. SoS de u s tu td dU S/*tă/itână
P ^ X M A /'A ^ A , <Sustă)-i
30. CJli-fteJe.eţe din /ap^i de cj-cp d U
SoS Sdotdo/ea
31. Lapţi pa/ie
33. Caras /ytatinat 1h SoS de /e^/yte
33. CjXŞ ^ />7ă/â
3^. O/i/e^i p t^ ip
36. Sa/ată de idte de dJ-Op
3(5,. Ljptauer-
3 ? . f^ii depâne ţără/ieaSdă du untură
de^Sdă -ţî usturoi
3‘? . Mă/ytă/i^CM6râ/iză ■fiS/*7â/itâ/iă
3 §. 0/yiI<stăţărăneascâ.
3<f. O uă u/ytp/ute
2>ro^ de /ytie/ ih ojucs^.
^3.2>roAdepasăre ih a/ucst
^6. ^dâ^ej depaSăTe Ih vina/i
f^CjCStde Viţ^eJpajie
•</•?. C Jli^e Ju ţe de. diupercJ
Sa/ate
Sa/ată de păpădie
Sa/ată de Verde^ri depri/yră/ară
H<}. Sa/Otăă /a ^o u s s e
60- Sa/a!:ă verde, d u
/*lăs/ine u/>tp/ute
61. Sa/ată de decpă dU dJli-fte/e
CpsriŞoar^ ţ i /yidoneză
63. Sa/aiă de darto/î,
rididJli de /ună ţi deapă Verde
Supe, CiorAe, B orşuri
63. Cior^ Verde dM/y^oSoneZă
6^. C J o r ^ de /o^odă
6^. Sorţ de ţte/ie
6 6 . CiorAăde <yriţe dU d^osti^ă
6-^. Borş de spanac.
6%. CJor6ăde sa/a!:ă Verde - da~n Ardea/
61. B orş de />er/>ed
(pQ. Cior^ de /yjie/ dMtar/ion Şi
S /yfâ^ ân ă
(JJ. CJorAădeperlţoare dU oS de vită
<b3. C jo rA ţă de p u i ă /a y e d
(b3. Supă dre/yiă de dO rto/i d U Verd^uri
f^uri de 6ază
M. 'Todâriţ^ăde. djsapă cm
S /y/â^ â^ ă ş i /yjă/ytă/i^ uţă
^6. Sdru/ytAe de />ialpe grătar
Sdru/y}Jxe docptă ih /oi de Vtţ:ă
<is. Ce^ u/yjp/ută
(gt). (5o^one/e u/yjp/ute dU Vi-^e/
Cjo/ar> af'u/yrai dj.< faso/e
xf.. P u i d u tar/ion
■q-3.Pu/pe de p u i d u vin a/^
-:ţ-3.l>eajS^e/e de p u i CrodoM e
Bo/)od de ra^.ă d u dostra/ei^i acri
-^6. Săr/*lă/u^& de ^ S d ă ih -Poi de ştes/ie
•ţ(e. Pi/of
Cju/a/y><x d&pîpcst& ds.p u î
Mi&J /a c j^^o f
20- CMs^a/x3C.
SI. S'tu-fisiL de. /yi'isJ
yi. d& ied
%3. Pu/^ă. de. viţe/ f/yt^ă/TOtă
g//. P u /p ă de v ită CLU SexS de S ^â/ltânS.
^1/yjU-Şto)'
Să. ^<3Solde vită
S6>- f^i^tui U^oate depui CMle^/yie
Sf. A/T^h&^C3slMde viţe/
gS- CJli-Pte/uţe /y7CU^tTC^e
IO - Pă)^oCl/& /ytcJd<sV&ne^i
fi. Varză StsiLuiasciă
‘)S. CJătite AtyXŞO/e^ CM C/St'»^ toCotă
•Şi -ficjăţej de pasăre
/'1ac.aroci/)& c u ^)~â/tză
<}ă. dartofi noi cu /y^ărar
t)ă. Cartofi zdroAţi cu usturoi
Cartofi noi cu /ytSs/im. -ţi Cecpă Verde
9-^. ^cstoCfoa/& de />7ă/ytă/i^ fh ip te
<^. Piure de spartac- cm ouă ocJiiuri
fS - Mâr^iăricăd&Sparxic. cu orez.
<)<). Pi/afcu dav/ecjâ
100 ■ (S ă /U 'ţte de. o re z <h f o i de ^ e i/ie
103. CJvfte/e din orez cu ouă fierte
2>u/cjuri
0^. C^rnu/sţe CM ^z/*i -^i nucJ
10^. P h ^itu ră c u stafide. ~şi s c ^ţi-ş o a ră
UD6). MuCjeriCj /yio/do/enaŞti
0~ţ. Mucenici /*7Unter>e^i
iOS- Pască c u d>râ/>ză ^ i stafide
liO- CJătite c u u rd ă -ţi /yiărar
m. Sudincă. du/ce. de c Jâ ttte
IL2. C/ătite CM du/c^e£4^
IU?. (5ri<Ş CM /c fte
113. BeZ^/e C U n U C j
u-y. P r^ itu ră din fo l fVtysde ţ i
^e/*7 de Z/>ieură
11^. P r ^ it u r ă CM /ytiere ţ i c a îs e
U(i. P/ăcJntă c u ^râ/^ză de. vacJ
llTf.. Lt:f7te depaSăre
iiS- Cre/ytă de zo/iăr ars
119. Cr&fytă de ^ră/)ZA CM c ă p şu n e
V A ^ A ^ (Sustări
Vinelte C U ioM rt
2ă. G/'a/ltci de vinete
12^. S tra tu ri d& /e^/yie. /a. ta/ă
Ciuperci c u ardei <şi S/y}ârftâ/)ă
I^S- Cjuperci u/yip/ute
. ^ o ţ ii u/yrp/ut& CM fiC ălţei
{30. ^ < ^ ii u/ytp/ute CM irâ /lZ â -şi o U ă
131. <ău/ii u /n p /u te
13:?. A rd e j u/>ip/uţi CM v in ^ e
133. Praz u/ytp/ut cu pastă de ficjst
133. 2>OV/eCjei u /rrp /u ţi CU/irâ n ză
13^. c /ă tite CM le ^/yte . /a C u p to r
I3(&. 3râ/^Ză de b u r d u f c u cJv/*ieJi
13^,. <Ji^oa/Te de -ţa/ăM
3^. ^ u / o u r i de U rd ă CM />iărar ih
•Şuncă de P r a ^
139. ZiacMScâde vară
i^O- C/]iperc/}i
1-VI- C/vfte/& de Varzădu/Cje
Salate
1^3. Sa/c^ăde. varză nouă cu ochiuri
fierte, ţi J>/ue c/lesSe
^3. Sa/ată de vinete cu /ytdonezăţi
ordej Copţi
Ulij. Sa/cstă de /ytorCjO/i ţ i ^ / i i
Salată du/Cje de. /rtorco/if
/nere Verzi ţ i /y?ier&
Sa/ată de r o ţ ii cu J>rânzăte/e/*iea
ţ i usturoi
Sa/ată de varzănouă
Sa/ată d&ţe/ină cm /*iere de vară
I//S- S a/ată de dcf//eCjei ţ i c iu p e rC i
WS. Sa/ată de. cx3Stra/eiţl cu />7ărar
l></f. Sa/ată de le^/yte de Vară
60- Sa/ată de faso/e verde CM usturoi
ăi. Ciorbă arde/enească de pui cu
fa S o /e Verde
Suf>s.^ CJc3tJ>e., BohSU t!
Iă2. C iot/^ ă d& ^ S C Â
1^3. de. iepU)-<s.
!£■</. B ohŞ d& V ifsJ CM Cju/>st<lj
iă6>- Cioj-Jă cfe p&şte. Jt&aSăCMS/y/â/^ână.
I^-?. hsCA d& p u i
l^i?. Supă teCjS. de. castt^e^i iour-t
6'g. CJot^ de. /bScJey-OSă
69. CJorAâde ■fbSoJe Vet-ds.CUtoţii
1^0- Supă de toţii CUustutoi
I<J,I. CiotAiţăde vatăcu /e^/*ie ţi
zJte^e de oU
l<il. Supă d&y^/ii cu ^Uţte
&2. Supă cte/*7ăd&/e^/yi&
1^3. Supă Cte/*7ăd&/yiazăj-e
f^Uti de Aază
<b6. Sat€i/*tutădin Auttă de ctap cu
/y)ă/*7ăji^e^ăţi toţii Cjocpte
P/(3CJlie de CJ-cp
6>'^. Ctcp ih SoS d&S/y)ă/ltâ/Tă
•<iS- ^aso/ d&So/*in cu 3oS Uţot de.
/e^/>7e ţi vinajA
l<S>?- 2>toAde /e^/yte
'ToCă/TÎ-^ăpicxvi^^ăde atdej
fţtl. Mâ/JCate d&/y^azăte
/yfătat ţi -fhi^/TeJe
l-fs. Mâncate de VOtZânouă
CUS/yiâ/ltâ/Tă
i:?3. S/ev-zănouă că/ită
1'?^. Săt/>lă/uţe de cjupetcJ ih -fol de Vi'^ă
Pi/ofSât^eSC,
Mâ/)câtică de /e^/>ie
CMrtă/'^ejde casă
|-?S- 2>o//eCjsi u/yjp/uţi CUAtâr>zăşi oteZ
l>a/leCejpOfie CUSoS de toţii
IJI. Sata/yiută o/t^enească depui
Vi2. O sttopeJ din pu/pe de p u i
1^3. Tocăniţă depui CUcjsapă ţi atdej
IS^. f^ptutiCjă depui
%6. P ui c u /yiazăte
IS<2>- Pui VtânCjea/) cu toţii ţi S/yîâ/H^ână
vs-:f: Mâncâticâ de cositta/e^i /mutaţi cm
CjOtne depotC,
>29- ‘faţăpe vatză nouă câjită
V)0- P^i CM-PaSo/e Vetde
Ifl. Mâricate de vită CM/yjazăte ţi toţii
V}3. MuţcJv de vită u/y)p/ut
CMc^naipicant
V)6. ^u/outi de ViţeJu/*rp/ut
CMOteZ ţiJa/yjAon depotC.
9<b- ^u/adă din catne toca tă de vită
v)%. Pu/pă de p otc. /ytatinată /a c u p to t
W - Coaste de p o tC cocpte fh tu c i
300- (Stătat /a iatJ^ăvetde -
Cu/y/ /ytatină/yj -fHptuti/e
2>u/cJuti
303. P/ăcJtlţeJe CMAtânZă du/ce
30^- 4/ivancă c u ■fhuc:te
306- Pt^itută CM-fhude de Vată
30&- Pa/xJiţpan c u caiSe sau ptune
30~1-- P/ăCttiţeJe cu Viţine
302- ^u/adă a//i>ă cm^s/yt
30^}- Cte/ytăde Z/y7eUtăCM/hiţcâ
30- în^heţc^ă de Z/y/eutăSau C^ăpţune
311. SpU/ytăde /hucte CUAtânZăde VacJ
311. în^h^ată de -fVucjte cu iautt
51;?. îjT^he^t^ăde /ă/yj^e
313. PatPdt depietsicj
UDAMf/A, (justăti
3%. ZjaCMSCăde So/ytnaţeZ£Stăpe
/oi de a/TdiVe
3V}. Bâiâiţă de hetin^
330- Sat/yta/e de JltiA 1h-foi de vatză
33. Câtnc^i de MuSCeJ
333. Co/ţunaţi /bucovineni CM teJe/yiea. de
vacă ţi S/yiâ/itănă
333. Budincă de /yiacatoane
33t^. B/ine CB/ini.^ tUSeţti CUcJupetcJ
33& Sctoi CMCteJet
33-ţ. Cteietpane
33%. Ctoc/iete din Cteier
33% Pastta/ytă de oaie la ti^e
339. U/yf^ teCe. CMSoS de S/yiântână
cu /^tean
330- (justate teCe. din^âSCă ţi
Ceapă toţie
S a lc ie
333. Sa/ată din vatză a//băţi toţie cu ouă
ţi SoS de nuci
333. Sa/ată ca/dă de catto/i
33^. Sa/aţă de Ceapă toţie
336. Sa/astăde cJupetcJ /ytatinaţe
33<c Sa/ată de Conopidă cu
SoS de /yfUţtat
Supe, Ciot^, BotŞUti
:?3-?. Supă de cattofl cm /apte ţi
■fo! de da/in
Su^ă. de.^nă. cui ofe
j?3g. CJohi^>ăd&Surtâ
33<}. Supă crejy^ă. ofe -fîc^
2^0- CJol-^ă tutCj&aSCĂ d&paste, u/ytp/ute.
2 ^ 3 . C J o t -^ /yiU titeJTG a S C Lâ d s. V ă C ^ ^ ă
2‘^ii- BohŞ de. aţipi d&<1U)-<U3/}
2^ă. Supâ Cj'eyyjăde. -faSo/e ^>oaAe
(zu CjoStiţâcj-ocaMă
^^uti de ^ază
2^&- ^tiud^ ^i-ăSleo/iă. ih vi/l a/^
2il-f. fh CJ-uStăde. ^ă/a,
dU />^CijdejdoSto^sa/l
2^% ^ S U u/*7pjut dU t^ cJ
2^9 Caraspi-^it da Ja O/tejvţa
260- Păstră/ /hipt, (IU so S pica/it
2^3. Pulpe de h^ă CU^utui :Şi
SoS Cj3}~a/yieJ
2ă^. ^a:(ău/>iplutăciu cjupercj
266- Mă/y?ă/i^ţi cMT/je ih Straturi
2ă6>. P/ăcJ/ită cu ^hej>e ţi
carne, de vi'^eJ
2ă~1-. fTcait de.porc cu cJupercJ
26%- P/ăcJ»itădepraz cu tirâ/iză
2<b Musaca de vi/te^e
21.2. (jh iV eci C ăJu ^ teS C
J?(J3. 'ToCări'i^ăde Ceapăţi roţii
26.3. Pcparăcu teJ&/yma.de oi
2^. Varzăcu orez ţi S/ytâ/ită/tă
2<^,6. Varzăroţie cu /y?ere ţi stafide
2(t(c Cju/a/ytade ZtriAi
26,$ ')‘/ri^ pe pUtă
2(b^. Cjonopidă^^itTiStă
2-:}-0. 'Ţ^ifiăcu SoS de Cjeopă
2^. Mă/iCare de dovJeCjej CU
roţii ţi ci/fiAru
2-q-2. Carto/i u/ytp/u^i cu cJupercj
2-q-3. Cartofi ţără/ie^i
2^3. Carto/i /ha/i^UZeţti
2~ţ^. P i/ a f d o S ro a ţîa r) d e ^le r^ie c .
2rJ.^. ^u/ouri difipu/pă deporC
cu cJ/yt^ru
2-q-6> "Tocări-ţădin cartie de.porc cu ardei
^aS ţi vindu/c/^
2-:f--:t-. ’ToCăjTi-^ăde. ^erAeC. CUVinete
2-:f-<^. Vinele U/y/pIcete
2^0- Viţe/ CUdUpercJ ţi vinajji>
2^2. Ardei u/yjp/ccţi CUCjarne toccstă
2%3. Chi-fiteJuţe de VităCU
/ytărar ţi S/yiâMână
2%^. ^u/ouri de /yiâfizat CU
■ficăs^ej depOSăte
2%(o Antricoate de vită cu
ccsti-(ă ţi C£Opă
■3’S'?- Af^riCjoate de Vităfh SoS de
cJupercj ţi vin
2%%. 'Tus/a/yia de iurtă
2%q Mâncare de. vită cu
roţii ţi usturoi
2<tQ. CSâscăfa cuptor
291. '/»7e /ierte 1h U /^ CUZea/yfă de
'ie ţ i pătru/^eJ
2<j2 . Pui p r ^ it c u /e^/*7*
29^. Pu/pe de p u i CU cârnăcJori
ţ i /năs/ine
39ă. Mâncare de ^ n ă c u vinete -fhipte
29(c ^aso/ de CjoCoS CsoU^ n o )
29~J-. Popricaţ de p u i c u S/ytâ^ână
2>ulcJuri
292. P/ăcJntă cu do//eac,
300- P/ăcînta. do^roo^zanăcu brânză de ol
300- P/âcJntă cu /yte re
301- P/ăcinte cu varză
303. Pr^itură cu ^syyj de^.ftui
303. P/ăCtf^ăcu cartofi ţi dupercJ
30^- ’Ta'ţej cu nucJ ţi zahăr
306 Orez cu lapte
306 Papanaţi -fierţi
306, Papanaţi cu S/ytântânăţi
30? <^ă/uţte cu prune
309- Budincăsăsească din
■fhanZeJăţi />-7ere
30 Budincăde orez
3U. Co/ivătradiţională
(gustări
3i<j,. ChUcă cu deapă
31^. f^ole Aătută cu CjeCpărU/rtenă
3i§. Pastă de sardine cu unt
3V). piftie deporc
320- Piftie de^SCă CUCre/yjăde Mrean
321. P if tie d in aripi d e curca /1
322. Cârna^i de CaSă
323. i<alzer de COSă
32^. (justare rejCje din iepure ţi vinroţu
326- Pateu de ficcst:preparat fh casă
32-:f: CJatite Secuieţti CUS/yrârftână
322- SfecJă u/yjplută CUnucj
330. SfecJă cu SoS SCjOrdolea
33f. Cartofi Cjop^i <h cio^â, CMS/*iâMâr)ă
<şî CjoStiţă
332. Piure, dfe CjonopiclăCLU-/h/^Ută /Taie
33:?. Bu/z CM ^tâ/iZă d& ^ur-di/^
S/ytâ/ilă/iăy-<xsă
333. Mă/>lă/!^ih^Sltutî d&
33-V. ^uioidăd&/Idot
33^. C /jeC , C^perltiV CM cJu p ercJ
Sa/ate.
33^ . So/ci:ă d&Ao&U-f
33^. SaJată de. S-fecJă. c^oc^ă
332- Sa/aiă ot^ejitaJă
3 3 f. Sa/ată de. )-idicJv /»2^^e
3^1. Sa/cută. de scj-u/yjAî Sau hei^r^ săr<^i
3^2. Mari/TcStâdep/ă!t:icâ.
Su/^e^CJorAe, Boh^Utî
3^ă. Su/>âdep&Şte Să)-a!t CM
p ra z S/yiârftâ/Tă.
3^d,. Supă de cJv/yten
3^&. BotsŞde.ptaz <şicartofi
3^'ţî. CJe^^ăde fi/nte^/>eJTăCM
scăticicâ afu/yiotâ
3^2- BohŞ de vită CM
S/acJă ^i S/y^ântâ/iă
3^<J. C l o t ^ de fa S o /e o/6ă CM C o S tiţă
360- Ciot^ădepofC. CMprufte USCote
361. CJat^ de VOtZăOCJ-â
dteosă CMS/yiâ/itâ/Tâ
3^1. CJot-Jiădepcsti-oace.
3^3. CJot^ de SCăt-icJcăCM/oprte
d&J>ază.
366. ^u/osiâde ^olăMCAhxc/iethanx
366- 'focârii'^ă de p e ţte CA/a Buofsac.
3^-?. Pt-az CM/>7ăs/ine
36%.'ToC/ăriţâ de ca rto fi
369- Pi/af CMcJupercJ
3(4(9. Mărtcare de ^ u tu l
3&3. ’fa ţe i CMvarză
3<î,3. piure dts. Cjartofi cmpraz ^i costi'^ă
3&3. C o stiţă fia rtă ^
z&o/yiăde varză •şi usturoi
3M- lahfTie de foSole ^>oa/ie
36,6. Cartofi ardeleneşti CMS/yjăr)târ)â
3^. /arză CMcarne de porc.
36,-zf. Varzăcă/ită cm câr>^i
3C,%.^u/adă din pu/pă de porc. cm
c-ărna^ipicant
3^0- Piept de porc. CToCarit,
CMSoS de /TfU-Ştar
3'ţtl. <So^:3ne/e acre u/yfp/ute CM
car/ie. depui şi Costiţă
3r:f-3. ^aSo/ CMafu/nătură
3-?3. <ău/aş de vită ca /a Lud uş
3-f^. Sar/yia/e din bătrâni
3 ? ? . Varză ca /a C Ji^
3^'S. L )/*7^ cm /y^ăsUne
S ote /ytăc^ăresc. din
orcane de porc.
3%0-Pu/pe de CMrCanf‘/yipănC3te cm
Codiţă, usturoi şi roz/y/arin
3S1. CMrcan u ^ p /u t
3%2. Cot/ele /y/ureŞene CM^UŞte
323. CUst/eite de porC. CMS/*7â/ltână
ş i pcprică
32^. C o t/ ^ e de p o rC . CM
roşii şi Verdeaţă
326- 'Tochitură de Crăciun
326- iŞuncă fh crustă de Secară
326>-^/vţe /e din pu/pă de porC.
3S'?- MuŞcJli fi/e de porc. CM
/yjiere. Ş i c J^ A rU
322- f^uşcJi deporc. f/> 7pănat
329- frigărui din p ie p ^ de porc şi
CjeapăroŞie
l>u/Suri
390- Popice/& CM Ju/yiări
39. ScoVer^'
392. C o zo n a c CM n u c ă
393. CJiec CM cacao şi vâri/ie
393. 'Tartă c m ^e/*7 de />iăCjeŞe
39^ . f/cpo/itane de casă
396. Pr^itură c m /*iac
396,. Pr^itură de cjxioo cu ti>e 2ea
39-^. 'Tort de cacao pentru Anu/ f/ou
392- /^'^ne/e CMSCorţişoară
399. /^ere u/ytp/ute CMnud
^0 0 -Mere ih a/ucgt
^00 ■Pr^itură CM/*iiere şi nuci
^01. a/ucJ şi a/une depădure Cara/yre/iZt:^e
^02. CreyyiăneO^ă
'fort CM fhuc:te din du/Cjeaţă şi
cre/ytăde S/ytâ/itănădu/ce.
^03. Pr^itură de /y>ere CM
doSu/ 1hsus
^ /o s a t de. UZl4a/î -Şi /ytă$ur-i -fo/oS ite. fn />uciătatîe.
- Preparatele din carte conţin materii prime pentru 4-6 porţii, mărimea acestora depinzând de apetitul fiecăruia.
- A opări (termenul culinar este “a blanşa”) înseamnă a introduce bucăţi de legume, bucăţi de carne, peşte, etc. în apă clocotită cu sau fară adaos de sare şi a le
fierbe foarte puţin timp (între 30 secunde şi 5 minute).
- A sota este sinonim, în vorbirea curentă, cu a căli.
- A asezona este termenul folosit în bucătaiie pentru a săra (şi câteodată a pipera). Acesta provine din termenul francez “assaisonner”.
- A tăia fâşii, adică “julienne”, înseamnă a tăia şuviţe de legume sau carne de-a lungul fibrei (cărnii sau legumei).
Acestea trebuie să aibă dimensiunile ^ale pentru a fi pătrunse de căldură în acelaşi timp şi au în general grosimea de 0,5-0,8 cm, iar lungimea poate varia intre
4 şi 6-7 cm.
în bucătăriile profesionale, pentru a realiza legume julienne, se foloseşte un instrument numit mandolină.
- Fond sau supă sunt termeni similari în bucătărie, totuşi puteţi întâlni în alte cărţi de bucate chiar termenul „bulion” care este la fel de corea.
- „Beurre-manie” este un amestec din cantităţi egale de tmt şi faină şi este folosit ca element de îngroşate a supelor şi sosurilor.
- Smântână fermentată este smântână care conţine culturi lactice. Aceasta are un conţinut în grăsimi variind între 12 şi 28%. Smântână dulce, pe de altă parte,
este cea obţinută prin smântânirea laptelui, fâră adaos de culmri de bacterii. Aceasta se mai numeşte frişcă lichidă, deorece prin batere se obţine frişca.
- Măsurile folosite în această carte sunt etalonate de mine, în bucătăria unde îmi desfăşor activitatea, iar unităţile luate drept etalon pot fi modificate de
dumneavoastră, cu condiţia să respectaţi proporţiile.
- Prin „zarzavat” înţelegem ceapă, morcov, ţelină, albinoră şi ardei gras.
- „Poşul”este o ustensilă de bucătărie în formă de cornet, care poate fi prevăzută în extremitatea ascuţită cu diferite forme tronconice, goale pe dinăuntru. Acestea
sunt folosite pentm a orna preparatele culinare.
R ecom andări privind tem peratura cuptorului:
- temperatură joasă (ex. zahăr caramel) 150"C
- temperatura medie (ex. cozonac) 175'C - 180°C
- temperatura mare (ex. fripturi) 200°C - 210°C
Măsurile folosite în această carte sunt următoarele:
O L Z ^ 6 a / ^ r f A P A y ^ A ^ O C A ^ A
^ 3 '^ 3 ^ ^ 3 13^5
^ 3 '^ 3 (cO 3 ^o 3
Sare ^ 3 iS 3 90 3 220 3
Za/iăr ^ 3 « 5 90 3 2203
A pă - l;? />?/ oo 260
S/yiântană ^ 3 IS5 oo 3 ^^03
Măsurile orientative pentrti legume sunt următoarele:
deapâ 6,0 3
MoI'C.cm' rn eJiu 6,0 3
~7~&/inâ ăO 3
^o^ie. /^edie- o o 3
C -O riof 26 3
S g S e i e . / y t o l o f i e ^
Dificultate %
S<=>S d& ^tâ/iZă <ds. VOCj
Dificultate j f J Cost %
Sfat - pentru a decoji roşiile, scobiţi cotorul, iar pe partea opusă cotorului
operaţi o incizie în forma de cruce. Plonjaţi roşiile în apă clocotită şi ţineţi-le
2 -3 minute, apoi plonjaţi-le în apă cu gheaţă sau apă foarte rece. Se vor
curăţa foarte uşor.
- 250 g brânză de vaci grasă
- 2 roşii coapte
- Vi linguriţă tarhon proaspăt tocat
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură ceapă verde tăiată rondele ( numai parte verde )
- Zeama de la o jumătate de lămâie
- 3 linguri smântână slabă
- !/2 linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de piper alb măcinat.
M c3cI td&
1 Decojiţi roşiile, apoi tăiaţi-le în sferturi şi eliminaţi sâmburii.
2 Acum topaţi-le cubuleţe mici.
3 Amestecaţi bine toate ingredientele, cu excepţia roşiilor, pe care le
veţi adăuga la urmă amestecând foarte uşor.
Sfat - bateti ouăle cu mixerul conectat la puterea maximă. Acesta este modul
cel mai sigur de a preveni “tăierea" sosului.
- 4 ouă mari
- 600 ml ulei de floarea soarelui
- 1 linguriţă zeamă de lămâie
- ’/4 linguriţă sare
- Va linguriţă muştar fin
- O lingură apa clocotită
M e x t d&
1 Separaţi gălbenuşurile de albuşuri, spărgând oul şi desfacându-1 in
căuşul uneia dintre palme, apoi desfaceri uşor degetele pentru a curge
albuşul.
2 Bateţi bine gălbenuşurile cu sarea şi muştarul, apoi turnaţi, picurând
pentru început, uleiul, iar apoi în fir sub|Dire. Când maioneza a început
să se întărească adăugaţi zeama de lămâie, apoi continuaţi până aţi
terminat uleiul.
3 Adăugaţi o lingură cu apă clocotită pentru a stabiliza maioneza.
S O S U R I ş x 4La4TU>^X
S o S d& /yjă/'d/'
Dificukare Cost ^
- O cană iaurt gras
- 2 linguri mărar tocat
- Un căţei usturoi curăţat
- O lingură ulei de măsline extravirgin
- O linguriţă zeamă de lămâie
' Va linguriţă piper negru măcinat
- Vi linguriţă sare
M o d de.
Pisaţi usturoiul şi amestecaţi-1 într-un bol cu restul ingredientelor. Dacă
sosul vi se pare prea gros, adăugaţi 1-2 linguri de apă rece.
A / u a t t a t t ă C 'f t O Q & J )
Diflcultace C ost ^
Sfat - dacă doriţi să preparaţi o tartă dulce, puteţi să adăugaţi ingredientelor
de mai jos şi 75 g de zahar tos, o dată cu untul.
- 800 g faină albă de cozonaci
- 2 pachete de unt
- 2 ouă
- O lingură apă foarte rece
- Un vârf de cuţit de sare
s o s a ^ t S Z A L U A T U R I
M o d d&
1 Folosind o sită deasă, cerneţi într-un bol mărişor faina. Imediat după
aceea tăiaţi untul cubuleţe cu latura de 1,5 cm, iar apoi bateţi uşor ouăle
într-un bol mic.
2 Puneţi cubuleţele de unt şi sărea peste faină şi, folosind vârfijl degetelor,
incorporaţi untul în faină. Această operaţiune vă poate lua aproximativ 6-
7 minute, dar şi mai mult dacă untul este foarte tare. Important este să
“lucraţi” untul până când aspectul compoziţiei devine “nisipos”.
^ în acest moment adăugaţi apa şi ouăle bătute, frământând uşor
aluatul. Atenţie la ouă! S-ar putea să nu aveţi nevoie de toatei
^ Consistenţa aluatului, când este gata, trebuie să nu fîe elastică. înveliţi
aluatul în folie alimentară şi introduceţi-1 pentru 30 de minute în
frigider.
S o S p & n th u sa J a t&
Dificultate ^ C ost «|
Sfat - puteţi păstra sosul vinegreta într-o sticluţă închisă ermetic până la 30
de zile. înainte de utilizare agitaţi sticluţa bine.
- puteţi înlocui oţetul de vin alb cu zeama de lămâie sau cu alt tip de oţet
P&S/yfe^ d 05ă
Dificultate ^ C ost «i
Sfat - păstraţi pesmetul într-un borcan sau într-o cutie închisă ermetic
- Cantităţi egale de pâine albă şi pâine neagră
M o d d&
1 Lăsaţi pâinea să se usuce pe o foaie de hârtie, timp de 3-4 zile,
întorcând-o zilnic.
2 Folosind o râzătoare metalică pătrată sau un mixer puternic, radeţi
pâinea până pesmetul are mărimea unui bob de orez, dar nu mai mic.
- O cană ulei de măsline sau de porumb
- 2/3 cană oţet de vin alb
- O linguriţă muştar clasic
- Un vârf de cuţit de sare
- Un vârf de cuţit de
piper negru măcinat
- */2linguriţă apă rece
M o d d&
Amestecaţi într-un bol sarea, muştarul şi apa, până sarea s-a dizolvat
complet, apoi adăugaţi oţetul şi uleiul, amestecând cu un tel, pentru a
forma o emulsie.
ă l A L U A T U ^ X
C ^ c c t o a j i e . p â } n & C M o h e ^ a / i o
Dificultate Cost ^
Sfat - puteţi păstra crutoanele până la 48 de ore într-un vas închis ermetic.
Varianta I
- O pâine albă sau intermediară tăiată felii
- 3 - 4 linguri ulei de măsline
- V2 linguriţă oregano
- Un vârf de cuţit sare
Varianta II
- O pâine albă sau intermediara tăiată felii
- 3 - 4 linguri unt
- Un vârf de cutit de sare
Varianta III
- O pâine albă sau intermediară tăiată felii
- 3- 4 linguri ulei de măsline
- Un vârf de cuţit de sare
M o d de. pt-epC itO te.-
Varianta I
J încingeţi cuptorul la 170° C (foc mediu), apoi introduceţi înăuntru o tavă. Tăiaţi feliile de pâine în cuburi, apoi presăraţi-le cu sare şi oregano.
Z Scoateţi tava din cuptor şi stropiţi-o cu puţin ulei şi aşezaţi deasupra crutoanele. Introduceţi tava din nou în cuptor şi coaceţi crutoanele timp de
5-6 minute, scuturând tava după 3 minute.
Varianta II
încingeţi o tigaie cu unt şi prăjiţi crutoanele până devin aurii, apoi presăraţi-le cu sare.
Varianta III
încingeţi o tigaie cu ulei şi prăjiţi crutoanele până devin aurii, apoi presăraţi-le cu sare.
s o s a ^ x S I A LuA -ra^x
MattjiOfdă
DLficulcate Cost
Sfat —se poate înlocui vinul roşu cu un vin alb, dar atunci şi oţetul va fi cot
de vin alb
- O cană vin roşu sec
- O cană oţet de vin roşu
' 3 căni apă
- Un pahar cu ulei de floarea soarelui
- O linguriţă boabe de ienupăr
- O lingură boabe de piper negru
- 3 foi de dafin
- 3 crenguţe de cimbru
- O lingură miere
- 2 cepe mici
- 2 morcovi medii
- O ţeiină mică
- Un măr verde
- O lingură sare
M o d ele. ptepQ tO f'e.-
Amestecaţi într-un bol sarea cu apa, apoi adăugaţi, pe rând, ceapa tăiată
în două, morcovii tăiaţi în două pe lung, ţeiina tăiată în patru, mărul
tăiat în patru şi toate celelalte ingrediente. Amestecaţi bine şi folosiţi-o
pentru a marina cărnuri.
S o S d e . h t ' & a r f c i u S /y iâ /it :â /T O .
- o cană smântână
- 3-4 rădăcini mari de hrean
' O lingură oţet de vin aJb
- O lingură zahăr tos
- O linguriţă sare
M o d d&
Radeţi hreanul curăţat pe răzătoarea cu găuri mici. Amestecaţi hreanul
ras cu zahărul, oţetul şi sarea, apoi cu smântână.
ă o s a ^ x ă x A iaA -ra>?x
Dificultate ^ C ost ^
Sfat - sosul se potriveşte foarte bine cu fripturile de porc sau curcan
- dacă folosiţi castraveţi m ari, atunci eliminaţi sâmburii.
- 500 g castraveţi spălaţi şi curăţaţi de coajă
- O lingură ulei de măsline exrravirgin
- O linguriţă zahăr cos
- Zeamă de la V2 de lămâie
- O linguriţă muştar fin
- Un pahar supă de legume preparată cu concentrat tip cub
- O lingură mărar tocat
- O linguriţă sare
M o d d&
Radeţi castraveţii, apoi inăbuşiţi-i cu o lingură de ulei într-o crăticioară
timp de 6-7 minute. Adăugaţi supa, sarea, zahărul şi continuaţi încă 15
minute. Opriţi focul şi adăugaţi muştarul, zeama de lămâie şi mărarul.
SOSU^X ST AtaATU ^X
A / u a t de. /?/âCJtltă
Dificultate Cost ^
Sfat —Dacă doriţi să preparaţi plăcinte sărate, renunţaţi la zahăr
- Este bine să respectaţi întocmai reţetele de dulciuri. Acestea sunt mai
sensibile la cantităţi şi la temperaturile de preparare decât celălalte reţete.
X jT y '& d i& n te.•
- 400 g faină
- Un pachet de unt moale sau untură
- Un pahar iaurt
- Un ou
- O bucată de drojdie cât o nucă
- 2 linguriţe zahăr
- O linguriţă sare
M o d d&
I Cerneţi faina într-un bol călduţ. Adăugaţi sarea, oul bătut, untul şi
iaurtul. Frecaţi, într-un alt bol, drojdia de bere cu zahărul, până se
formează o pastă albicioasă, după aceea frământaţi-o, pe masă, cu
celelalte ingrediente. Strângeţi aluatul într-o formă rotundă şi repuneţi-
1în bol, apoi acoperiţi-1 şi lăsaţi-1 să crească, la cald, timp de 2 ore.
2 După ce a crescut, împărţiţi aluatul în două şi întindeţi foi de
dimensiunea tăvii în care veţi prepara plăcinta.
^ Folosiţi foile pentru plăcinte.
S o S ’T a tta t
Dificultate Cost ^
A / u a t p & n t t u c J ă t it t
Sfat - este necesar ca aluatul de clătite să se odihnească, deoarece prin
amestecarea energică a fainii cu apă şi lapte, se dezvoltă glutenul, care conferă
elasticitate aluatului, iar la prăjitul clătitelor acestea se strâng. D acă, în
schimb, lăsăm aluatul să se odihnească puţin, acesta îşi pierde din elasticitate
şi clătitele îşi păstrează forma.
- dacă doriţi să preparaţi clătite dulci, puteţi adaugă 50 g de zahăr
pudră şi puţină esenţă de vanilie.
- 3 căni lapte
- O cană sifon sau apă minerală
- O lingură ulei de floarea soarelui
- 6 ouă
- 3 căni faină
- ţ/2 linguriţă sare
Sfat - dacă adăugaţi o lingură de ceapă tocată fin şi 2 linguri cu apă mineral;
dar renunţaţi ia tarhon şi la ouă tocate, obţineţi un sos Remoulade
- O cană maioneză de casă
- 2 linguri de capere
- Un castravete acru mediu
- Un albuş de ou fiert
- O linguriţă pătrunjel tocat
- O linguriţă tarhon tocat fin sau tarhon uscat
- Zeama de la Vi de lămâie
- Vi linguriţă sare
M oei de. ptepCO 'Q te.-
JT ocaţi mărunt capereie, albuşul de ou şi castravetele. Acesta din urm
trebuie stors după ce a fost tocat, deoarece conţine lichid sărat.
2Amestecaţi într-un bol toate ingredientele, adăugând sare, după gusi
^ Sosul se serveşte cu gujoane de peşte, limbă rasol, sau friptură rece.
M o d d&
1 Bateţi ouăle cu sare, apoi adăugaţi uleiul, laptele, sifonul, iar la sfârşit
faina. Aluatul trebuie să aibă consistenţa unei smântâni subţiri.
2 Lăsaţi aluatul să se odihnească 20-30 de minute.
s o s a ^ x ST A LuA -ra^x
Sfat - mămăliguţa se poate prepara cu ’/2 apă.
- Pentru o arom ă deosebită se poate adăuga o lingură sau două de
parmezan ras odată cu mălaiul.
- 1 1apă
- 300 g mălai
- O lingură unt
- O linguriţă sare
M o d
1 Puneţi apa cu sare şi untul la fiert, iar când încep să fiarbă uşor
•adăugaţi mălaiul, în ploaie, amestecând energic cu un tel. Reduceţi focul
la minim şi amestecaţi din când în când. Fierbeţi mămăliga timp de 20
de minute.
2 După ce mămăliga s-a fiert, udaţi o lingură de lemn cu apă şi
desprindeţi-o de marginile vasului, răsturnând-o apoi într-o farfiirie.
p a s t ă d e .
Dificultate Cost •
Sfat - folosiţi gălbenuşurile ouălor fierte ale căror #lbuşuri le veţi umple
s o s a / ^ x S X A L U A T U ^ X
- 8 gălbenuşuri
- 200 g ficăţei de pasăre
- Vf pachet de unt alifiat
- 1 linguriţă zeamă de lămâie
- 7-8 boabe de ienibahar •
- linguriţă sare
- 14 linguriţă pătrunjel tocat *
M o d de.
1 Fierbeţi ficăţeii cu sare şi cu boabe de ienibahar, apoi lăsaţi-i puţin să
se răcească şi tocaţi-i cu maşina de tocat, folosind sita cu ochiuri mici.
2 Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare, apoi
amestecaţi-le cu pastă de ficat, untul alifiat, verdeaţa tocată şi sare, dacă
este necesar.
4
U/yi/^/utută ouă. dlti
postă. <d&>şunciă.
U / y i p / ^ u t â p & n t f ' U c ^ u â d t /7
/ y j d / o / i& z a y ^ ă J ^ f G n u ^ u t i < ş i / y ^ u ^ t o t
Dificultate ' J C ost %
Sfat - folosiţi gălbenuşurile ouălor fierte ale căror albuşuri le veţi umple
JjT y '& d îe Jite .•
- 200 g maioneză de casă
- 8 gălbenuşuri fierte
- '^Alinguriţă muştar fin
M o d de. pt'epatO }'& ‘
Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare, apoi
amestecaţi-le cu maioneza şi muştarul.
Sfat pentru a înmuia untul - lăsaţi-1 15 minute afară din frigider
I jiy ' s d î& jit e . •
- 8 gălbenuşuri fierte
- 200 mg şuncă de Praga tăiată
cubuleţe mici
- O Lingură mare de unr înmuiat
' Un vârf de cuţit de sare
- Va linguriţă pătrunjel tocat
M o d de. p t-e ^ a ta te -
Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare, apoi
amestecaţi-le cu untul moale, şunca cubuleţe şi verdeaţa. Adăugaţi şi
sare dacă este necesar.
SOS(/!^Z ST
d i^
Dificultate Cost ^
Sfat - este foarte im portant să înmuiaţi untul şi apoi să scoateţi zerul din
acesta, deoarece lichidul modifică proporţiile reţetei, iar găluştele se sfărâmă.
Pe de altă parte, zerul este uşor acid şi dă un gust neplăcut.
- în cazul găluştelor ce vor fi folosite în supă de pasăre, înlocuiţi untul
cu untură de gâscă sau găină, iar apa cu supă răcită, putând adăuga şi
pătrunjel tocat foarte fin. Sfat - sosul cel mai gustos este cel preparat din roşiile “prunişoare”
- 1 pahar griş (100 g)
- 2 linguri unt (50 g)
- O lingură apă
- O linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de nucşoară
M o d td& /?hs./?at'CD'& ’
1 înmuiaţi untul, lăsându-1 într-un bol la cald, apoi amestecaţi-1 tare cu
o lingură de lemn sau plastic, până se elimină zerul.
2 Bateţi bine oul, într-un bol, apoi adăugaţi untul, apa, grişul şi
condimentele. Lăsaţi la frigider timp de 10 minute.
^ Găluştele se formează rupând din aluat şi rulând între palme. Acestea
trebuie să aibă forma şi dimensiunea unor măsline. Atenţie! Nu ţineţi
mult aluatul afară din frigider, căci se înmoaie şi găluştele se vor sfărâmă
la fiert.
- O cană supă de legume, preparată cu concentrat tip cub
- O, 7 kg roşii în bulion
- O ceapă mică curăţată
- Un căţel de usturoi curăţat
- O lingură ulei de floarea soarelui
- O linguriţă zahăr
- O lingură de frunze de ţelină
- */2legătura de pătrunjel
- O linguriţă sare
M o d d&
1 încingeţi uleiul într-o cratiţă înaltă şi înăbuşiţi ceapa, adăugând 2
linguri de supă. Adăugaţi restul ingredientelor şi fierberi sosul la foc
domol, timp de 15 minute.
2 Strecuraţi sosul şi utilizaţi-1 lângă diferite preparate.
SO Si/^X SX ALi/ATa/^X
A / u a t
Dificultate Cost %
Sfat - aluatul de tăiţei trebuie să fie umed la pipăit, dar nu trebuie să fie
lipicios. în acest caz adăugaţi puţină faină.
- atât faina, cât şi ouăle, trebuie să fie la temperatura camerei când
frământaţi aluatul.
- pentru a întinde mai uşor o cocă mai mare, tăiaţi-o în bucăţi şi
întindeţi-le pe rând.
- puteţi păstra tăiţeii uscaţi într-o cutie închisă ermetic, cfiiar şi 3 zile.
Zahăt vajmUcot
Dificultate Cost ^
- 300 g faină
' 3 ouă
- O linguriţă sare
M c J de. p te p a ta te .-
1 Cerneţi faina pe o planşetă de lemn, faceţi o gaură în mijloc şi puneţi
sarea şi ouăle bătute. Folosind un cuţit cu lama groasă, amestecaţi
ingredientele, trăgând câte puţină faină dinspre exterior spre interior.
Când acestea s-au amestecat, frământaţi cu ambele mâini un aluat de
consistenţă tare.
2 înveliţi aluatul într-o folie alimentară, lăsându-1 să se odihnească 30-
60 de minute.
^ întindeţi o foaie subţire, de aproximativ 1-2 mm, pudraţi-o cu puţină
faină şi apoi rulaţi-o strâns.
^ Folosind un cuţit cu lama ascuţită tăiaţi fâşii sulul de aluat, apoi
desfaceţi tăiţeii şi împrăştiaţi-i pe masă, pentru a se usca.
- 1 kg zahăr pudră
- 3 batoane de vanilie
- Un borcan cu capac etanş
M o d de. p te p a ta te -
1 Despicaţi baroanele de vanilie cu un cuţit cu lamă fină şi introduceţi-le,
în poziţie verticală, într-un borcan împreună cu zahărul pudră.
2 Lăsaţi să se infuzeze aroma vaniliei timp de 3 săptămâni.
^ După ce aţi folosit o parte din zahărul vanilat, adăugaţi acât zahăr
pudră, cât să reumple borcanul, scuturând uşor în timplul umplerii. în
acest fel veri avea în continuare zahăr vanilat.
S O â U ^ X S I A L U A T U ^ X
Mc^dej d& UStutc:>i
Dificultate Cost
Sfat - usturoiul se încearcă dacă este bun strângându-1 între degetul mare şi
arătător. D acă este tare la pipăit este bun. Totodată, evitaţi să folosiţi usturoi
care a încolţit. Acesta nu mai are nici gust, nici aromă.
X n ^ s A te Jite .'
- 2 căpăţâni de usturoi
- O linguriţă sare
- 2 linguri ulei de floarea soarelui
- 1pahar .şi Vi apă sifon sau apă minerală
- O lingură pătrunjel tocat
M o d de. ptepCtf'CO'e.'-
1 Curăţaţi usturoiul de coajă. Aşezaţi usturoiul tăiat bucăţi într-un
mojar de bronz sau marmură şi presăraţi-1 cu sare. Pisaţi usturoiul până
devine o pastă. In acest moment adăugaţi uleiul, continuând până s-a
încorporat în usturoi
2Adăugaţi sifonul, amestecând uşor cu o lingură, până sosul se albeşte.
Presăraţi cu pătrunjel şi serviţi-1 lângă peşte, legume sau carne prăjită.
S o s 5 d e . C IU
Dificultate Cost ^
- 2 căpăţâni usturoi
- O linguriţă sare
- O lingură ulei de floarea soarelui
- O cană smântână fermentată
M o d d&
1 Curăţaţi usturoiul de coajă. Aşezaţi usturoiul tăiat bucăţi într-un
mojar de bronz sau marmură şi presăraţi-l cu sare. Pisaţi usturoiul până
devine o pastă. In acest moment adăugaţi uleiul, continuând până s-a
încorporat în usturoi
2 Adăugaţi smântână, amestecând uşor, până se încorporează complet.
^ Folosiţi sosul lângă rasol de peşte gras, rasol de pasăre (în acest caz
puteţi adăuga puţin hrean ras) sau jambon de porc fiert.
S O S U R I Ş X A L U A T U ^ X
Primăvara începe cu o lungă perioadă de post aspru şi lipsit de zile cu
dezlegare la peşte, spre deosebire de Postul Crăciunului. Totuşi, până
de Paşte, apar o mulţime de verdeţuri ce ne tonifică din plin
organismul, printre acestea amintesc: salata verde, spanacul, loboda,
ştevia, leurda, ridichile de lună, etc.
După Paşte însă, totul se schimbă, putem mânca ouă, miel, peşte şi
legume proaspete pocnind de vitamine şi minerale. Toate aceste
gusturi şi arome proaspete se datorează trezirii plantelor la viaţă după
iarna friguroasă care a acoperit cu omăt cămpurile şi fâneţele.
Mineralele acumulate de sol în timpul iernii se transmit plantelor, care
ajung în starea lor naturală, nealterate de intemperii, pe ma.sa noastră
sau procesate de către animale şi transformate în lapte şi ouă. Ce poate
fi mai sănătos decât să mănânci o salată cu verdeţuri de primăvară,
însoţită de o bucată de brânză proaspătă? Eu nu ştiu. Spuneţi-mi
dumnevoastră. în acest prim capitol vă propun un melanj de
mâncăruri obţinute din leguminoase uscate, murături şi afumătură
rămase din iarnă şi mâncăruri preparate din legume şi produse animale
specifice primăverii, cum ar fi: carnea de miel şi de viţel, peşti, icre şi
lapţi de peşte, dar şi cartofi noi, ridichi de lună, ştevie şi spanac.
Doresc să amintesc că perioada primăverii este însoţită de câteva
evenimente religioase, specifice creştinilor ortodocşi, care au influenţat
de-a lungul anilor meniului zilnic. Primul eveniment este pe 9 martie,
„Cei 40 de mucenici”, când .se mănâncă paste făinoase în formă de
cifra „opt” numite sugestiv „mucenici”. Acestea pot fi fierte, cu adaos
de nuci măcinate, scorţişoară şi zahăr sau se coc adăugându-se miere
şi nuci. Urmează „Buna Vestire” şi „Floriile” când se mănâncă peşte,
apoi sărbătoarea cea mai mare a tuturor creştinilor, „învierea
Domnului” când se mănâncă miel, ouă roşii, cozonac, drob. Voi
aminti şi preparate specifice ale Paştelui greco şi romano catolicilor,
care sunt în număr destul de mare în zona Ardealului. Acestea .sunt:
peştele, ouăle, pasca, etc.
e i&
P t i / y r a / a t ă
d t n / c ^ t d e , d U S o S S c j o ^ d o / e o .
Dificultate ■ ^ 6 C ost % i %
Sfat - cartofii curăţaţi se pun imediat intr-un vas cu apă rece, pentru a nu se oxida
- 4 cartofi albi medii, curăţaţi
- 2 cepe curăţate şi date pe răzătoarea mare
- 500 g lapţi de crap curăţaţi de pieliţe
- 3 linguri faină
- Un ou bătut
- Un pahar ulei de floarea soarelui
- O lingură pătrunjel verde tocat
- Un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu alimentar
- '/2 linguriţă de sare
- Un vârf de cuţit de piper negru măcinat
- O cană sos scordolea (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- O lămâie tăiată în sferturi
M cxi de.
J Se rad cartofii pe răzătoarea cu ochiuri mari, apoi se lasă 10 minute să elimine apa. După ce au eliminat puţină apă, se storc bine între palme şi se
pun într-un bol curat.
2 Lapţii se ţin în apă rece pentru a se albi. Ceapa se rumeneşte într-o lingură cu ulei.
^ Se amestecă lapţii cu cartofii scurşi, ceapa călită, oul bătut, pătrunjelul tocat, bicarbonat, o lingură cu faină, sare şi piper.
4 Se încinge uleiul într-o tigaie cu margini înalte, lăsând focul la putere medie.
5 Cu o lingură se ia din compoziţia de lapţi şi se prăjesc chifteluţe, câte 2 minute pe fiecare parte, până se rumenesc frumos.
O Serviţi chifteţele cu sos Scordolea şi sferturi de lămâie.
d e fe re 2>e p^xm ^VA^A
Dificultate C ost % ^
Sfat - apa în care stau lapţii e bine să fie schimbată de 3-4 ori, pentru a elimina sângele
- 500 g lapţi de crap, curăţaţi de pieliţe
- 3 linguri faină
- 2 ouă bătute
- O cană pesmet de casă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- O cană ulei pentru prăjit Olina
Olina
- O lingură mare pătrunjel verde tocat
- O linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de piper negru măcinat
- O lingură oţet de vin alb
- 2,5 1de apă
- 2 lămâi tăiate în sferturi
M o d de.
I Lapţii se rin în apă rece pentru a se albi.
2,Se pune la fiert o oaJă cu 2.5 1de apă, în care se adaugă oţetul şi un vârf de cuţit cu sare.
^ Se aşează lapţii într-o strecurătoare şi se plonjează în apa cu oţet şi sare, care clocoteşte. După ce apa a mai dat un clocot, se scot lapţii şi se introduc
pentru 15 secunde în apă rece cu gheaţă, sau în apă rece, de la frigider. Se scot din apă şi se tamponează cu o cârpă uscată sau cu hârtie absorbantă.
4 Se amestecă faină cu restul de sare şi piperul măcinat într-o farfurie adâncă. Se bat ouăle într-un bol. Se aşează şi pesmetul pe o farfurie largă.
5 Se încinge uleiul într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul ia putere medie. Se trec lapţii prin faină-ou bătut-pesmet şi se prăjesc în uleiul încins.
O Serviţi lapţii pane cu sferturi de lămâie.
^ c fc r e : 2>e p ^xm aVA^A (S i^ srA ^ i
Cu3ta S /yiatificd ih S o 5 de.
Dificultate C ost ^ ^
Sfat - puteţi folosi babuşcă, roşioară şi săbioară, ţinând cont de faptul ca peştii
mai mici necesită un timp mai scurt de preparare termică.
- 1 kg caras, fară cap, oase,
solzi şi viscere
- 2 morcovi mici, curăţaţi
- O ceapă mare, curăţată
- 2 pahare ulei de floarea soarelui
- 150 g pastă de roşii
- 2 linguri oţet de vin alb
- O lingură faină
- O foaie de dafîn
- 10 boabe de piper negru
- O crenguţă de cimbru
M o d <d& p t's p a ta r & '
1 Spălaţi peştii, ştergeţi-i cu o cârpă curată şi uscată, apoi tăiaţi-i în bucăţi şi săraţi-i uşor. Tăiaţi morcovii în rondele, iar ceapa în solzi. încingeţi jumătate
din ulei într-o tigaie şi prăjiţi bucăţile de peşte pe ambele părţi, după care scoateţi-le pe hârtie absorbantă.
2 încingeţi cuptorul la 170° C, apoi puneţi bucăţile de peşte într-o tavă şi introduceţi-le în cuptor pentru 5-6 minute. Adăugaţi un pahar de apă
fierbinte şi continuaţi încă 10 minute.
2 Separat încingeţi restul de ulei într-o cratiţă şi căliţi uşor legumele, adăugaţi pasta de roşii şi faina, amestecând bine, stingeţi cu un pahar de apă
caldă, adăugând foaia de dafin, piperul, oţetul, cimbrul şi sarea. Fierbeţi sosul timp de 10 minute, la foc domol, apoi strecuraţi-l peste peşti.
4 Măriţi temperatura cuptorului la 180° C, reintroduceţi tava cu peşti în cuptor şi mai ţineţi-o încă 5-6 minute.
5 Preparatul se serveşte cald sau rece, cu felii de lămâie sau cu ceapă de apă.
> ^ crcre 2>£ p ^zm AVA>^.
C a ş i h / y i ă ja l
Dificultate 0 0 Cost % %
Sfat - folosiţi caş de oi mai vechi, deoarece cei proaspăt conţine apă şi se poate rupe la prăjit
- 8 felii de caş de oi, aproximativ 75 g bucata
- 2 linguri cu vârf faină
- 2 ouă bătute cu o linguriţă apă
- 4 linguri mălai
t
- Un pahar ulei pentru prăjit Olina
- Un vârf de cuţit de sare
- Un vârf de cuţit de piper negru măcinat
- Vi linguriţă verdeaţă tocată
Olina
M cx J c/c
1 Bateţi ouăle intr-un bol cu verdeaţa tocată. Aşezaţi faina într-o farfurie, amestecând-o cu sarea şi piperul şi aşezaţi mălaiul în altă farfurie.
2 încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie.
^Treceţi feliile de caş prin laină-ouă bătute-mălai, apoi prăjiţi-le cu grijă, pe ambele părţi, până devin rumene.
4 Serviţi feliile de caş prăjit cu salată de roşii.
^ erfcT f: 2>e p /^zm AVA^A <36^5TA^X
Dificultate C ost % «
- 1 kg obleţi spălaţi şi curăţaţi
- 4 linguri mălai
- 2 linguri faină
- O cană ulei pentru prăjit Olina
- O linguriţă sare
- Un pahar mujdei de usturoi
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
A/ot/ de.
1 Obleţii spălaţi se scurg bine de apă, eventual se tamponează cu o cârpă sau hârtie absorbantă.
2 Se încinge jumătate din cantitatea de ulei într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie.
^ Se amestecă într-o pungă groasă mălaiul, faina şi sarea, apoi se adaugă jumătate din peşti. Se strânge punga la gură şi se scutură bine, pentru a acoperi
peştii uniform. Imediat după aceea se trag câte 4 peştişori pe câte o scobitoare şi se prăjesc apoi, în uleiul încins.
4 Se scot peştii fierbinţi pe o hârtie absorbantă.
N Se continuă în acelaşi fel cu cealaltă jumătate din cantitatea de obleţi, schimbându-se şi uleiul ars cu unul proaspăt.
O Se servesc obleţii cu mujdei şi mămăligă.
c e r e r e 2>£
SoJată cl& idte. de,
i/y jie . f/y ii p /o C - <Ş» Cj&J&
Dificultate Cost ^ ^
Sfat - puteţi să nu folosiţi pâine, dar eu consider că pâinea înmuiată face icrele mai pufoase
- este im portant să opăriţi ceapa. în acest fel, salata de icre nu va mai avea gust amar.
—cu prefer uleiul de floarea soarelui celui de măsline, deoarece este neutru ca
- 4 linguri icre de crap
curăţate de pieliţe
- 2 felii de pâine albă, cu coaja
înlăturată
- Zeama de la o lămâie
- 2 pahare ulei de floarea soarelui
- O linguriţă sare
- 2 linguri apă minerală
carbogazoasă sau sifon
- 2 cepe mici sau una medie, tocate fin
timp de 15
M exi
1 înmuiaţi pâinea în puţină apă, apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o mărunt
2 Puneţi IL de apă la fiert, iar când acea?ta^ocoteşte, aşezaţi ceapa tocată într-6 str^urătoare fină şi scufundaţi-o în apă cioc
secunde, apoi scoateţi-o şi lăsaţi să se răcească.
^ Amestecaţi icrele cu sarea şi cu pâinea tocată într-un bolTTSltraiojijrnixerul sau un tel.
4 Turnaţi uleiul peste amestecul de icre, întâi câte o picătură-două, apoTinTîr*foarte subţire.TSnTsi^ţiţi că amestecul a început să se îngroaşe,
adăugaţi câte puţină zeamă de lămâie. Când icrele sunt gata, adăugaţi ceapa opărită şi sifonul, continuând să amestecaţi. Acesta din urmă va oferi salatei
un aspect pufos, ca de frişcă.
5 Puteţi orna salata de icre cu măsline negre sau cu rondele de ceapă verde.
U/7lau&t
Dificultate Cost ^ ^
-Sfat - lăsaţi untul să se înmoaie 10 minute afară din frigider apoi, folosind mixerul
sau o lingură de lemn, bateţi-1 bine, până iese apa din el şi capătă o culoare gălbuie
- 500 g telemea de oi
- O lingură unt alifiat
- O lingură sinântână slabă
- Vt. linguriţă muştar fin
- Un vârf de cuţit de chimen boabe
- Un vârf de cuţit de boia dulce
- Un vârf de cuţit de piper negru,
măcinat mai gros
' I I
M c xl d&
1 Folosind un mixer amestecaţi într-un bol toate ingredientele
2 Serviţi liptauerul pe pâine de casă friptă pe plită sau pe grătar şi însoţit de ceapă verde.
de.pâîf7& "(ătâ/T&Cii5Clă
u n t u h ă . d & ^ S d ă < ş i U S t U f' G i
Cost
Sfat - această gustare ne-o dădea bunica să m âncăm la început de primăvară,
în acele zile ploioase şi pline de noroi pe uliţe când n-ai fi dat afară nici un
câine. D oamne, da' bune mai erau!
X n y '& d î& rd e.■
- 2-3 felii de pâine intermediară de ţară (din acelea rotunde)
- 2-3 căţei de usturoi curăţaţi
- 3-4 linguri untură de gâscă
- O linguriţă cu vârf de boia dulce de ardei
- '/2 linguriţă sare
M o d de.
I încingeţi un grătar şi frigeţi feliile de pâine, tăiate în două, de-a latul,
apoi frecaţi-ie pe o parte cu căţeii de usturoi, după care ungeţi-le cu
untura de gâscă, presărând sare şi boia dulce.
2,Serviţi feliile aromate cu salată de varză murată sau gogoşari muraţi
umpluţi cu varză.
Sfat - tot ce pot spune este: foarte simplu, dar tare gustos!
- 1 kg mămăligă pripită (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- 400 g brânză de vaci
- 100 g telemea de vacă
- 1 cană şi Vi smântână
- O linguriţă sare
M o d de.
1 Fărâmiţaţi telemeaua şi amestecaţi-o cu brânza de vaci.
2 împărţiţi mămăliga caldă în farfurii şi aşezaţi deasupra amestecul de
brânză, apoi smântână. Presăraţi cu sare, dacă doriţi.
Dificultate ' Cost % ţ
Sfat - pentru omlete este indicat să folosiţi o tigaie antiaderentă şi spatule din plastic sau lemn
- 8 ouă mari
- 200 g costiţă afumată tăiată fâşiuţe
- O ceapă tăiată felii
- Un ardei gras tăiat fâşiuţe
- 2 linguri pătrunjel tocat
- 500 g cartofi
- O lingură ulei de floarea soarelui
- Vi linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de, piper negru măcinat
M o d d&
1 Fierberi cartofii în coajă, apoi răciţi-i puţin şi tăiaţi-i felii.
2 încingeţi o tigaie mare.
^ Bateţi bine ouăle cu sarea şi piperul măcinat.
4 Când tigaia este încinsă bine, adăugaţi uleiul, apoi căliţi costiţa, ardeiul fâşiuţe şi ceapa tăiată, timp de 2-3 minute. Acum adăugaţi cartofii, aşezându-
i pe toată suprafaţa tigăii şi căliţi-i timp de 2 minute pe o parte, apoi întoarceţi-i pe cealaltă parte şi continuaţi încă 2 minute
5 Amestecaţi pătrunjelul în ouăle bătute şi adăugaţi-le peste cartofii fierbinţi. Mişcaţi tigaia, în aşa fel încât mixtura de ouă să intre sub cartofi. Când
omleta a început să se întărească, reduceţi focul la minim şi folosind două spatule întoarceţi omleta pe cealaltă parte, pentru a se rumeni uniform.
6Serviţi omleta cu salată verde sau cu murături.
>^cfere i>e p /^x m 4VA^a
Ouă
Dificultate ^ Cost
Sfat —ouăle umplute sunt un preparat recomandat pentru perioada mai rece a anului. Există o varietate mare de umpluturi, iar dumneavoastră puteţi să încercaţi
ce combinaţie doriţi. Im portant este de ştiut că, dacă eliminaţi gălbenuşul fiert şi folosiţi doar cochilia de albuş întărit ca suport pentru o umplutură cu conţinut
scăzut de calorii, preparatul poate fi servit şi celor cu o dietă hipocalorică.
- timpul de fierbere al ouălor tari este între 5 şi 8 minute. Eu nu recomand să le fierbeţi mai m ult de atât, deoarece gălbenuşul acestora devine albastru şi-şi
pierde din aromă.
- 8 oua mari
- O linguriţă sare
- 200 g umplutură de ouă
(vezi Ia capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- Câteva frunzuliţe de pătrunjel
M cxl <d&
1 Spălaţi ouăle şi aşezaţi-le într-un vas cu 1 1de apă săracă, pe fundul căruia aţi aşezat o farfurie cu fundul în
sus (ca să nu crape ouăle).
2 Fierbeţi ouăle la foc mediu, timp de 6-7 minute din momentul în care apa clocoteşte, apoi puneţi vasul ci^
ouă sub jet de apă rece, până se răcesc ouăle.
2 Spargeţi uşor ouăle, de jur-împrejur, apoi curăţaţi-ie deasupra vasului cu apă în care acestea au fiert. în acest
fel vă înmuiaţi degetele în apă când se prinde coaja de ele şi curăţaţi mai uşor.
4 Tăiaţi ouăle în două, longitudinal, apoi, folosind o linguriţă, scobiţi g^benflşul fiert în a^a fel încât să nu
rupeţi albuşul. Acum umpleţi albuşurile cu umplutura dorită, folosinci o linguriţă sau un şpriţ.
d e fe r e 2>C P^XMAVA^A / (SUSTA^X
de. /yjlsJ ih
Dificultate C ost % ^ %
Sfat - folosiţi o scobitoare sau o ţepuşă de frigăruie, din lemn, pentru a verifica drobul dacă este gata. înţepaţi drobul vertical, până atingeţi fundul formei şi apoi
scoateţi scobitoarea afară. D acă scobitoarea nu iese umedă, înseamnă că drobul este gata. Acelaşi procedeu puteţi să-l folosiţi şi când verificaţi un blat de tort din
pandişpan sau un chec.
- 400 g aluat de tartă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- 3 ouă + 1 pentru uns drobul
- 750 g organe de miel
- O legătură de ceapă verde
- O legătură de usturoi verde
- Un morcov curăţat
- O ceapă mică
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură mărar tocat
- O lingură ulei de floarea soarelui
- 5-6 boabe de ienibahar
- 2 linguri mari smântână
- O lingură sare
- *4 linguriţă piper negru boabe
M o d eJ&
1 Fierbeţi în 3 1de apă organele de miel spălate, împreună cu piperul şi ienibaharul boabe, sarea, morcovul şi ceapa. Fierbeţi-le la foc mediu, timp de
30 de minute, fără a uita să spumaţi lichidul.
2 în timp ce organele fierb, curăţaţi şi spălaţi ceapa verde şi usturoiul, apoi tocati-le mărunt. Spargeri ouăle şi amestecaţi-le cu smântână şi verdeaţa tocată.
^ După ce organele s-au fiert, scoateţi-le şi după ce s-au răcit puţin, tocaţi-le mărunt cu un cuţit ascuţit sau folosiţi un blender.
/f. încingeţi o tigaie cu marginile înalte, apoi adăugaţi uleiul şi sotaţi organele tocate împreună cu ceapa verde şi usturoiul, timp de aproximativ 5 minute,
apoi, folosind un boi, amestecaţi soteul de organe cu amestecul de ouă şi gustaţi de sare.
5 încingeţi cuptorul la 170° C, apoi ungeţi o tavă de chec cu puţin ulei. Folosind un sucitor, întindeţi aluatul în aşa fel încât să formaţi un dreptunghi
ce poate fi aşezat într-o formă de chec şi să mai rămână margini, pentru a putea acoperi umplutura.
6 Introduceţi foaia de aluat în formă, în aşa fel încât să rămână margini ce vor acoperi umplutura, apoi umpleţi forma cu mixtura de organe şi
acoperiţi cu marginile de aluat rămase. Ungeţi cu ou bătut şi înţepaţi cu o furculiţă, din loc în loc, pentru a lăsa drobul să “răsufle”. Coaceţi drobul
35'40 de minute, apoi verificaţi-1 cu o scobitoare dacă este gata. Scoateţi-1 din cuptor şi lăsaţi-1 să se răcească în formă.
7 Serviţi drobul tăiat felii, cu salată verde alături.
C e r e r e j> e p ^xm A'/a ^a i (Su st a ^x
2 > toA d e. ih a /u a t
Dificultate
- 400 g aluat de tartă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- 2 ouă + unul pentru uns drobul
- 150 g costiţă de porc,
fată os şi fără şorici
- 250 g ficăţei de pasăre
- 300 g piept de pui,
fară piele şi dezosat
- Vz de pachet de unt
- O legătură de ceapă verde
- Un morcov mic curăţat
- O ceapă mică
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură mărar tocat
- O lingură ulei de floarea soarelui
- Un vârf de cuţit de rozmarin uscat
- O lingură sare
- 'A linguriţă piper negru măcinat
M o d <J&
1 Spălaţi şi curăţaţi de pieliţe ficăţeii şi spălaţi pieptul de pui.
2 Tăiaţi costiţa în fâşiuţe, pieptul de pui în cuburi, iar ficăţeii de pasăre în bucăţi mici.
^ Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o bucăţi, apoi radeţi morcovul pe răzătoarea cu ochiuri mari.
^ încingeţi cuptorul la 170° C, apoi ungeţi o tava de chec cu puţin unt. Folosind un sucitor, intindeţi aluatul .astfel încât să formaţi un dreptunghi
ce poate fi aşezat în formă de chec şi să mai rămână margini.
5 încingeţi o crăticioară cu untul rămas şi sotaţi la foc domol costiţa, apoi adăugaţi ceapa verde şi morcovul; după 2-3 minute adăugaţi pieptul de
pui, iar mai apoi ficăţeii. Continuaţi până când ficăţeii s-au rumenit uşor, dar încă mai au puţin sânge în interior.
6Lăsaţi soteul să se răcească timp de câteva minute, apoi amestecaţi-1 cu ouăle bătute, verdeaţa tocată şi condimente.
7 Introduceţi foaia de aluat în formă, în aşa fel încât să rămână margini ce vor acoperi umplutura, apoi umpleţi forma cu soteul de pui şi acoperiţi
cu marginile de aluat rămase. Ungeţi cu ou bătut şi înţepaţi cu o furculiţă, din loc în loc, pentru a lăsa drobul să “răsufle”. Coaceţi drobul 35-40 de
minute, apoi verificaţi-1 cu o scobitoare dacă este gata. Scoateţi-1 din cuptor şi lăsaţi-1 să se răcească în formă.
8Serviţi drobul de pui cu smântână alături.
t^ e re re 2>e
V i
Dificultate Cost 4 4 4
Sfat - înfierbântaţi în cuptorul cu microunde sau pe maşina de gătit un pahar de apă, iar când aceasta fierbe, adăugaţi cubul de concentrat, sfarâmându-l între
degete şi amestecând, până se încorporează.
- 1 kg ficăţei de pasăre
- Un pahar vin alb sec
- 2 linguri ulei de floarea soarelui
- 100 g kaizer slab, fară os şi fară şorici
- 2 căţei de usturoi
' Un pahar supă de pui,
preparată cu un cub de concentrat
- O lingură pătrunjel tocat
- ‘A de liguriţă cimbru tocat
- ’/2 de linguriţă sare
- 'A linguriţă piper negru măcinat
M a d de. p>-epa)rCO'&'
1 Spălaţi şi curăţaţi ficăţeii de pieliţe.
2Tăiaţi kaizerul în fâşiuţe, apoi curăţaţi usturoiul şi tăiaţi-1 feliuţe.
^ încingeţi o crăticioară cu ulei, apoi prăjiţi la foc iute kaizerul, până se rumeneşte, adăugaţi ficăţeii şi continuaţi până se rumenesc şi aceştia. în acest
moment adăugaţi vinul şi piperul măcinat şi fierbeţi până lichidul s-a evaporat aproape complet, apoi adăugaţi supa de pui, cimbrul şi usturoiul.
Continuaţi fierberea până când lichidul începe să aibă o consistenţă mai densă.
4 Opriţi focul, adăugaţi sare şi pătrunjelul tocat.
5 Serviţi ficăţeii cu piure de cartofi şi salată verde.
^ dC O t Vi '^gJ
X f'i^ G £ iîe Jlt& ■
- 800 g ficat
- Un ou
- Un pahar faină
- O cană pesmet de casă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- 2 câni lapte slab
- O liguriţă sare
- !4 linguriţă piper negru măcinat
M o d de. p te p a ta tA -
1 Spălaţi şi curăţaţi ficatul de pieliţe, apoi tăiaţi-l felii subţiri, aşezaţi-ie
intr-un bol şi acoperiţi-le cu lapte.
2 După 10 minute scoateţi ficatul într-o strecurătoare şi presăraţi-1 cu
piper măcinat.
^ încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie.
/^Aşezaţi faină într-o farfurie, bateţi oul cu sare într-un bol şi aşezaţi
pesmetul într-o tăviţă.
5 Treceţi feliile de fîcj^ fc(trfjilia-0^ ^ sm erşixy| ^ i-le în uleiul încins,
întâi 3 minute pe o parte, apoi 2 minute pe cealal
6 Serviţi ficatul pane cu sote de fasole verde şi roşii.
ce re re 2>e p ^ x m AVA^A
K
C Jv'P t^U ^& de. C ju ^& td j
Sfat - amestecul de ciuperci călite trebuie doar puţin tocat, căci altfel se transformă în pastă
X n y '& d î& ji^ ■
- 1 kg ciuperci, spălate şi
curăţate
- 2 linguri faină
- 2 ouă
- 2 felii de pâine
- 1 lingură mărar tocat
- O ceapă tocată
- Un pahar ulei
pentru prăjit Olina
- O linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de
piper negru măcinat
- 2 linguri ulei de măsline
M c x l eJ&
1 înmuiaţi pâinea în puţină apă, apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o mărunt.
2 încingeţi uleiul de măsline într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie.
^ Căliţi ceapa cu ciupercile timp de 3-4 m inut^^ tigaia cu ulei de măsline încins.
4 Tocaţi foarte puţin amestecul de ciupercyintr-un blendet, apoi amestecaţi tocătura într-un bol cu ouăle;
verdeaţa, pâinea tocată şi sarea îngreuna cu piperul.
5 încingeţi uleiul de prăjitjjatr-o altă tigaie cu marginile înalte, cu focul la temperatură medîeT
O Aşezaţi faina pe ^ tavă, apoi formaţi chifteluţe rotunde, tăvăliţi-le prin faină şi frigeţi-le în uleiul încins.
7 Scoated_5hifteluţele pe o hârtie absorbantă, iar apoi serviţi-le cu sos de usturoi.
2>e âU ăT A ^ I.
Sa/ată
Dificulcate
Sfat - peatru salată de păpădie se folosesc doar frunzele foarte proaspete de
primăvară. Aceasta se găseşte pe toate câmpurile şi pajiştile de la noi.
- salata de păpădie se consumă în toată zona mediteraneeană, dar şi în
ţări din Orient, precum China sau Coreea,
- frunzele de păpădie sunt câteodată confundate cu cele de voinicică,
care se găsesc prin magazinele româneşti sub denumirea italiană de ruccola.
- O lingură mare nnărar tocat
- 4 căni frunze de păpădie spălate şi curăţate
- O linguriţă sare
- Un pahar vinegretă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
M o d ed e.
I Amestecaţi sarea cu 2 1de apă şi turnaţi-o într-un bol, peste frunzele
de păpădie.
2,Amestecaţi vinegretă cu mărarul tocat.
^ Scurgeţi păpădia de apă sărată, apoi puneţi-o într-un bol curat şi
turnaţi sosul peste aceasta.
4 Serviţi salată lângă o friptură de porc sau de miel.
> ^ ercre p /^xm AVA^.
Sa/ată de. v&tcte:^uht
Dificultate A
Sfat - salata este bună şi beneficiaţi de aportul tuturor vitaminelor conţinute
de verdeţuri doar dacă acestea sunt foarte prospere
ALATe Apc^ t t t /
- O cană frunze de untişor spălate
- O cană frunze de lobodă spălate
- O cană frunze de leurdă spălate
- O cană de frunze de spanac
tânăr spălate
- 2-3 fire de ceapă verde
spălate şi tăiate rondele
- Un pahar vinegretă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
M o d d& p te p a tO te .-
1 înlăturaţi codiţele verdeţurilor.
2 într-un bol mic, amestecaţi vinegretă cu ceapă verde.
^ Amestecaţi verdeţurile într-un bol mare şi turnaţi deasupra vinegretă.
ă la ^ g u s s &
Dificultate Cost ^ %
Sfat - puteţi să rulaţi salată în felii de şuncă de Praga sau puteţi umple roşii ori ardei gras.
- O cană maioneză de casă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- O cană mazăre fiartă
(poate fi şi de la conservă)
- Un morcov mare, curăţat sau doi
morcovi mici
- O ţelină medie curăţată
- 1 kg cartofi roşii
- Un castravete acru
- Un gogoşar acru
- 2-3 crenguţe de pătrunjel
- O lingură sare
ei& /fi-e p a t -a te .'
1 Fierberi, la foc mediu, morcovul şi ţelina în apă cu sare, timp de 30-35 de minute, având grijă să nu fie prea fierte, deoarece se vor sfărâmă când
sunt tăiate cubuleţe. Scoateţi legumele într-o strecurătoare.
2 în acelaşi timp, fierberi cartofii în coajă, tot în apă sărată, timp de aproximativ 30 de minute, după care scoateţi-i sub jet de apă rece.
^ Curăţaţi cartofii de coajă şi tocaţi-i cubuleţe. La fel veţi proceda şi cu morcovul şi ţelina, iar apoi cu acriturile. Tocaţi şi frunzuliţele de pătrunjel.
4- Amestecaţi uşor toate ingredientele cu maioneza, iar deasupra presăraţi pătrunjelul tocat.
5 Transferaţi salata într-un bol curat şi serviţi-o cu friptură rece de porc sau de curcan.
Ite fe re 2>e mL ă 4 L4 T e: A pe^ r r jV
Dificultate Cost % % %
- 2 salate medii, spălate şi
curăţate de frunzele galbene
- 6 măsline umplute cu
pastă de somon
' 6 măsline umplute cu anşoa
- 6 măsline umplute cu migdale
- 6 măsline umplute cu brânză
- 6 măsline umplute cu lămâie
- 6 măsline umplute cu ardei iute
- 400 g fasole verde conservată
- 2 cepe roşii, curăţate
- 4 felii de costiţă, fară os şi şoric
M o d de.
1 Scurgeţi de zeamă fasolea verde. Tăiaţi ceapa solzi. Aşezaţi fasolea verde, ceapa şi măslinele într-o pungă, adăugând zeama în care au stat măslinele,
închideţi punga la gură şi lăsaţi ingredientele să se macereze timp de 1-2 ore.
2 între timp, încingeţi un grătar şi frigeţi feliile de costiţă, până devin crocante, apoi tăiaţi-le în cubuleţe. Rupeţi în bucăţi salata, zvântată în prealabil,
apoi puneţi'O într-un bol larg, turnând peste ea conţinutul pungii şi cubuleţele de costiţă.
^ Serviţi salata cu pâine proaspătă.
'ă de. cJ^t-PteJe, (.p e tiS o O t^ >şi /yfoSofi&Ză
Dificultate r Cost
% %
J ^ V «
Sfat - puteţi să înlocuiţi carnea de porc cu carne de vită.
- 1 kg ceapă
- Un pahar mare maioneză de casă
(vezi Ia capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- 3 linguri miere
- Vi pahar oţet de vin roşu
- O foaie de dafin
- 2-3 boabe de ienibahr
- 10 boabe de piper negru
- O linguriţă sare
Perişoare
- de ceapă rasă pe răzătoarea cu găuri mari
- Un ou
- O felie de pâine albă înmuiata în apă şi
apoi stoarsă bine
- O vârf de cuţit de sare
- Un vârf de cuţit de
piper negru măcinat
- 300 g carne de porc tocată
M o d de.
1 Puneţi la fiert 2.5 1de apă împreună cu mierea, oţetul, dafinul, piperul, ienibaharul şi sarea.
2 Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o solzi, iar când apa clocoteşte, aşezaţi-o cu o strecurătoare în oală şi opăriţi-o timp de 2 minute.
^ Scoateţi ceapa şi lăsaţi-o să se răcească în strecurătoare, iar în apa în care aceasta a fiert adăugaţi perişoarele şi fiebeţi-le timp de 10-11 minute.
Perişoare
4 Amestecaţi toate ingredientele, apoi formaţi perişoare micuţe.
5 Amestecaţi ceapa răcită cu maioneză şi perişoarele fierte şi răcite uşor.
Sajată. de. CLOtttofly tid id h i de. /unâ. CjeOf^â. y/etde
Sfat - folosiţi cartofi noi nu prea mari, căci se curăţă uşor şi nu mai necesită tăiere
- pentru a uşura m unca, dar cu mai puţin gust, puteţi să fierbeţi cartofii în coajă şi apoi să-i sotaţi uşor
- 1 kg cartofi noi
- O cană ridichi de lună, spălate şi curăţate
' 2 legături de ceapă verde spălate şi curăţate
- O salată verde spălată
- 3 linguri ulei de măsline
cu aromă de oregano
- O lingură mărar tocat
- O lingură oţet de vin roşu
- O linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de piper negru măcinat
M o J de.
1 Curăţaţi cartofii noi, iar pe cei mari tăiaţi-i în jumătăţi sau în sferturi, pentru a-i aduce la dimensiunea celor mici. Tăiaţi ceapa verde în rondele.
2 încingeţi o tigaie cu marginile înalte, apoi adăugaţi uleiul şi cartofii. înăbuşiţi cartofii, până devin moi şi rumeni, apoi adăugaţi ceapa verde rondele,
oţetul, sarea şi piperul măcinat. Lăsaţi tigaia pe foc încă 2-3 minute pentru a se evapora oţetul şi a se înmuia ceapa, apoi opriţi focul.
^ Rupeţi salata bucăţi şi amestecaţi-o într-un bol mare cu ridichile tăiate feliuţe şi cu soteul de cartofi, apoi turnaţi sosul rămas în tigaie şi presăraţi
cu mărar tocat.
^ Serviţi salata cu friptură rece de miel.
C e r e r e 2>£ p ^zm aVA>^4 ALATe A p c ^ rrv / I
C jG t^O , V& tde, CM. /ytdGfi& ZO .
Dificultate C ost ^ %
X j' ^ s A Î & jit e . '•
- O cană maioneză de casă
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
- O legătură de pătrunjel tocat
- O legătură de mărar tocat
- O legătură de leuştean tocat
- O salată verde mare, tocată
- O cană frunze de spanac tânăr,
spălate şi tocate
- O legătură de ceapă verde,
spălată şi tocată
- 2 linguri oţet de vin alb
- 1 1supă de legume preparată
cu concentrat tip cub
- Vi linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de boia iute
M cxd de. pt'epaj'CO'&-
1 Mixaţi verdeţurile împreună cu maioneza şi condimentele într-un mixer sau blender.
2 Amestecaţi supa răcită cu mixtura deverdeţuri şi oţetul, apoi lăsaţi la rece.
^ Serviţi supa rece, cu pâine de casă prăjită pe grătar şi stropită cu unt cald.
CJot^>0. d& /o^ G clă.
Dificultate Cost ^ ^
B o t^ de. ^teVts.
Dificultate Cost
Sfat - ciorba de lobodă se poate servi caldă său rece Sfat - pentru perioada de post se poate renunţa la i
<s/7^e
- O ceapă medie curăţată
' O rădăcină de pătrunjel sau păstârnac curăţată
- O ţelină mică curăţată
- O lingură leuştean tocat
- 500 g lobodă, spălată şi tăiată fâşii
- Vz de pahar orez cu bobul rotund spălat
- 2 căni borş
- O lingură ulei de floarea soarelui
- Vi linguriţă sare
- Un vârf de cutit de boia dulce
M cxd <de. p tsp a tO te .-
1 Tocaţi mărunt zarzavatul şi căliţi-1 într-o oală cu ulei încins. După 5-6
minute adăugaţi orezul, iar apoi 1,5 I de apă.
2 Fierbeţi zarzavatul timp de 15 minute, apoi adăugaţi loboda tăiată,
boiaua, sarea şi continuaţi fierberea încă 5 minute.
^ în timp ce fierbe ciorba, încălziţi borşul, pentru a ajunge la aceeaşi
temperatură cu ciorba şi apoi turnaţi-! peste aceasta. Daţi 2-3 clocote şi
opriţi focul.
4 Adăugaţi leuşteanul şi serviţi cu mămăligă caldă.
d e fe r e
- 500 g ştevie tânără, spălată
- 2 cartofi mici, curăţaţi
- 2 legături de ceapă verde, spălată şi curăţată
' O legătură de leuştean tocat
- O lingură faină
- 2 linguri ulei de floarea soarelui
- 3 căni borş
- 2 ouă
- O linguriţă sare
M o d de.
1 Tăiaţi ceapa rondele, partea albă păstraţi-o separat. Eliminaţi coada
şteviei, îndoind fiecare foaie şi rupând coada, apoi tăiaţi-o fâşii. Tăiaţi
cartofii cubuleţe, apoi puneţi-i la fiert, cu partea verde a cepei şi cu
ştevia, într-o oală cu 1,5 de apă.
2 Fierbeţi ciorba, iar în timpul acesta încingeţi o tigaie mică cu ulei şi
setaţi timp de 3-4 minute partea albă a cepei, apoi adăugaţi faina şi
puţină apă.
^ După 15 minute de fierbere a ciorbei adăugaţi soteul de ceapă cu
faină şi continuaţi s-o fierbeţi încă 15 minute.
4 în acest timp, fierbeţi borşul pentru a-l aduce la temperatura ciorbei şi
adăugaţi-1 în aceasta împreună cu sarea. Daţi încă 2-3 clocote, apoi
adăugau, în fir subţire, ouăle bătute. Opriţi focul şi presăraţi leuştean tocat.
5 Serviţi borşul cu pâine de casă.
w
C J c D t ^ â . C L ^ i^ e . C I U C l G S t i' ^ ă .
Dificultate C ost ^ ^
Sfat - când “dregeţi” o ciorbă, este im portant ca mai întâi să bateţi gălbenuşurile de ouă cu puţină sare, apoi să adăugaţi smântână. Opriţi focul pe care a fiert
ciorba şi lăsaţi-o să se răcească, fără capac, timp de 5-6 minute. După aceea, adăugaţi 2-3 polonice de ciorbă fierbinte peste liezon (aşa este denumit amestecul de
ou cu smântână, care are rolul de a “lega” ciorbiţa) şi transferaţi-1 în ciorbă, amestecând continuu timp de 1-2 minute.
- 2 căni agrişe
- 250 g costiţă afumată, fără os şi fară şorici
- O ceapă mare curăţată
- Un morcov mediu curăţat
- O legătură de pătrunjel tocat
- !/2 de pahar orez cu bob rotund
- Un gălbenuş de ou
- Un pahar mare smântână
- O linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de piper negru măcinat
M o d de.
1 Tăiaţi costiţa fâşii şi rumeniţi-o, ia foc mediu, intr-o oală.
2 în timp ce rumeniţi costiţa, tocaţi mărunt zarzavatul, iar apoi adăugaţi-1 peste costiţă. Setaţi amestecul timp de 3-4 minute, apoi adăugaţi 2 1 de
apă, împreună cu orezul.
^ Curăţaţi de codiţe agrişele, apoi spălaţi-le şi adăugaţi-le după 15 minute de fierbere peste ciorbă, împreună cu condimentele. Continuaţi fierberea
5-6 minute şi opriţi focul.
4 Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână, apoi “dregeţi” ciorba. La sfârşit, adăugaţi verdeaţa tocată.
^ rre re l>e p ^ x m 4'/A^. s a p e , cx o ^ s£ ,
Sfat - modul cel mai uşor de a spăla salată, spanac, ştevie sau alte “frunze comestibile”, este următorul: alegeţi frunzele verzi de cele uscate; puneţi dopul chiuvetei şi
umpleţi-o cu apă rece, apoi plonjaţi toate frunzele în apă şi amestecaţi-le uşor, pentru a face ca pământul şi melcişorii de pe acestea să cadă la fund. După 4-5
minute scoateţi frunzele într-o strecurătoare, apoi scoateţi dopul chiuvetei şi lăsaţi toată apă să se scurgă. Clătiţi bine chiuveta şi repetaţi operaţiunea. Dacă după cea
de-a doua clătite nu mai rămân reziduri Ia fundul chiuvetei, salata este spălată.
3 o t ^ de.
Dificultate Cost ^ ^
- 1 kg spanac proaspăt, spăla: şi cu codiţele
îndepărtate
- 2 morcovi mici, curăţaţi
- O ceapă mare, curăţată
- 2 rădăcini de păstârnac, curăţate
- O ţelină mică, curăţată
- 2 cartofi mari, curăţaţi
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură leuştean tocat
- 3 linguri ulei de floarea soarelui
- Un gălbenuş de ou
- Un pahar smântână
- 2 căni borş
- O linguriţă sare
- Un vârf de cuţit de piper negru măcinat
M o d
1 Tocaţi mărunt ceapa, radeţi pe răzătoarea cu ochiuri mari celelalte zarzavaturi, iar cartofii tăiaţi-i cubuleţe. Imediat după aceea, încingeţi o oală cu
ulei şi căliţi timp de 3-4 minute toate zarzavaturile, apoi adăugaţi cartofii şi 2 1de apă.
2 Fierbeţi ciorba la foc domol, timp de 15 minute, apoi adăugaţi spanacul, fâşiuţe, condimentele şi continuaţi încă 5 minute. în timp ce ciorba fierbe
uşor, fierbeţi şi borşul, iar apoi adăugaţi-1 peste ciorbă. Mai daţi 2-3 clocote şi opriţi focul.
^ Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână şi “dregeţi” ciorba. Presăraţi verdeaţă tocată şi apoi serviţi cu pâine caldă (de casă, de preferat).
C e r e r e 2><r p ^xm AVA^a UP£,
d o t J u i, - C A ~ n 4 t -d e a /
Sfat - puteţi folosi kaizer sau slăninuţă afumată, în loc de costiţă
- ciorba nu necesită adaos de grăsime, deoarece prin sotare, costiţa se topeşte
- 2 salate verzi mari sau 3 medii
- 150 g de costiţă afumată,
fară os şi fară şotiei
- O ceapă mare, curăţată
- Un păstârnac mediu, curăţat
- O rădăcină de pătrunjel mică, curăţată
- O legătură de pătrunjel tocat
- 1,5 1de supă de legume,
preparată cu concentrat tip cub
- 2 căni lapte
- O lingură faină
- O linguriţă sare
- 2-3 linguri oţet de vin alb
■ure.-
1 Tăiaţi costiţa fâşii şi rumeniţi-o la foc mediu, într-o oală.
2 în timp ce rumeniţi costiţa, tocaţi mărunt zarzavatul, iar apoi adăugaţi-1 peste costiţă. Sotaţi amestecul timp de 3-4 minute, apoi adăugaţi faina şi
amestecaţi-o bine, până se încorporează în grăsime. Adăugaţi acum supa caldă împreună cu laptele. Fierbeţi ciorba la foc domol.
^ în acest timp, tăiaţi salata pătrăţele, iar după 15 minute adăugaţi-o împreună cu condimentele peste ciorbă. Continuaţi fierberea 5-6 minute şi
adăugaţi apoi oţetul, oprind focul.
4 La sfârşit, adăugaţi pătrunjelul tocat.
3c>t>Ş de.
Dificultate Cost % % %
- 400 g carne de berbec
- O jumătate de varză nouă, mică-
aproximativ 200 g
- O ceapă mare, curăţată
- Un morcov mediu, curăţat
- O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată
- Un ardei gras, curăţat
- Un pahar roşii în bulion, curăţate de
coajă şi tocate
- O legătură de leuştean tocat
- O lingură orez cu bob rotund
- 2 căni borş
- O linguriţă sare
- 5-6 boabe de piper negru
Mexide.f>hepatar&-
JTăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o intr-o oală cu apă clocotită, apoi scoateţi-o şi puneţi-o la fiert, în apă rece, împreună cu boabele de piper şi puţină
sare. Fierbeţi carnea la foc domol, spumând, când este nevoie.
2 Tăiaţi zarzavatul cuburi şi adăugaţi-l peste carne, imediat ce zeama nu mai necesită spumare. Continuaţi fierberea încă 10 minute, apoi adăugaţi
orezul spălat şi varza tăiată în pătrăţele, iar după alte 10 minute adăugaţi roşiile în bulion, tocate.
^ în tot acest timp, fierbeţi borşul într-un ibric. Gustaţi de sare şi adăugaţi borşul fiert, mai daţi 2-3 clocote şi opriţi focul.
4 Presăraţi cu leuştean tocat şi serviţi cu cubuleţe de roşii, fară sâmburi, în farfurie.
Dificultate Cost
% t t
Sfat —puteţi folosi cap de miel, în loc de carne. In acest caz, capul trebuie
opărit, timp de 7-8 minute, apoi spălat bine, cu o perie.
- 400 g de piept şi gât de iniei
- O ceapă mare, curăţată
- Un morcov mare, curăţat
- O ţelină mică, curăţată
- O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată
- O legătură de ceapă verde, spălată şi curăţată
- O lingură de pătrunjel tocat
- O lingură tarhon tocat
- O lingură orez cu bob rotund
- 2 linguri cu oţet de vin alb
- 2 gălbenuşuri de ou
- Un pahar mare de smântână
- O linguriţă de sare
- 5-6 boabe de piper negru boabe
M o d de. '
1 Tăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o într-o oală cu apă clocotită, apoi scoateţi-o şi pimeţi-o la fiert,în apă rece. împreună cu boabele de piper şi puţină sare.
2 După ce carnea nu mai necesită spumate, adăugaţi orezul spălat şi zarzavatul tocat mărunt şi continuaţi fierberea încă 10 minute. Adăugaţi tarhonul
şi gustaţi de sare, continuând fierberea încă 10 minute.
^ Bateţi gălbenuşurile cu smântână într-un bol.
Când ciorba este gata, opriţi focul, apoi “dregeţi” ciorba cu liezonul de smântână şi adăugaţi oţetul.
5 Presăraţi cu pătrunjel tocat şi serviţi cu ardei iute.
C J o h ^ â . d e . < y S d e . v i' ă o .
Dificultate Cost % % %
Sfat - a “gusta” de sare înseamnă a verifica dacă preparatul are destulă sare şi a adăuga cât este necesar.
- 250 g carne tocară, în amestec,
porc cu vită
- Un os mare de vită, cu măduvă
- O ceapă mare, curăţată
- Un morcov mare, curăţat
- O ţelină mică, curăţată
- O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură leuştean tocat
- O lingură orez cu bob rotund
- O cană roşii în bulion, curăţate de
coajă şi tocate
- O lingură pastă de roşii
- O linguriţă sare
- 5-6 boabe de piper negru boabe
- Un vârf de cuţit de piper
negru măcinat
J Opăriţi osul de vită într-o oală cu apă clocotită. Scoateţi-1 şi puneţi-1 la fiert, în aceeaşi oală, dar în apă rece, de data aceasta, cu piperul boabe şi
sare. Fierbeţi supa de os ia foc domol, spumând când este nevoie.
2 în acest timp, fierbeţi orezul pe jumătate, în 250 ml de apă, apoi strecuraţi-1 şi amestecaţi-1 cu carnea tocată, cu puţin pătrunjel tocat, sare şi piper.
Formaţi perişoare rotunde, pe care le veţi fierbe timp de 10-12 minute în supa cu os. După ce s-au fiert, scoateţi-le, CU o spumieră, Într-Un vas cu apă
rece, pentru a le stopa fierberea şi a le păstra tari.
^Tocaţi mărunt zarzavatul şi adăugaţi-I peste supa cu os, imediat ce aţi scos perişoarele. Continuaţi fierberea 15 minute, apoi adăugaţi roşiile În
bulion, tocate şi pastă de roşii. Gustaţi de sare şi continuaţi fierberea încă 10 minute, după care înlăturaţi osul fiert, adăugaţi perişoarele fierte, daţi
2-3 clocote şi opriţi focul.
4 Presăraţi cu verdeaţă tocată şi serviţi cu smântână şi ardei iute.
C jo t£ i7 ^ â . d e , p u i 4
Dificultate C ost % % %
X n ^ & d i& ^ e. '■
- 400 g carne de pui
- O ceapă medie, curăţată
- Un morcov mare, curăţat
- O ţelină mică, curăţată
- O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură orez cu bob rotund
- Un gălbenuş de ou
- Un pahar smântână
- O linguriţă sare
- Zeamă de la o lămâie
- 5-6 boabe de piper negru
- O foaie de dafin
M o d (de.
1 Spălaţi carnea, apoi tăiaţi-o în bucăţi şi puneţi-o la fiert în apă rece, împreună cu foaia de dafin, boabele de piper şi
la foc domol, spumând când este nevoie.
2Tăiaţi zarzavutul cuburi şi adăugaţi-I peste carne, imediat ce zeama nu mai necesită spumare. Continuaf
orezul spălat şi continuaţi alte 10 minute, după care Q£riţi focul.
2 Preparaţi un liezon din gălbenuşul de ou şi smântână, la careTdăugaţr'zeama'dnămâie şi “dregeţi” supa.
4 Serviţi supa cu pătrunjel tocat deasupra şi pâine de casă, unsă cu unt.
Te în apă. Fierbeţi carnea
, încă 10 minute, apoi adăugaţi
^ P £ , CXO^S£,
S u /? â , C L t& /y jâ . d & C M t'tc x p t V & td e ijf.U t 't
Dificultate Cost ^ %
Sfat - puteţi înlocui maghiranul şi cimbrul proaspăt cu variantele lor uscate.
- 1 kg cartofi, curăţaţi
- O ceapă medie, curăţată
- Un praz curăţat şi spăJat bine
- O rădăcină de pătrunjel, curăţată
- 2 linguri unt
- Un pahar lapte
- 1,5 L supă legume
- */2linguriţă măghiran
- V4 linguriţă cimbru
- O linguriţă sare
- O lingură pătrunjel verde, tocat
- O cană crutoane de pâine
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
A/oc/ de. ’
I Tăiaţi cartofii felii, apoi tăiaţi şi legumele feliuţe. încingeţi untul îmr-o oală şi înăbuşiţi legumele, apoi adăugaţi supa caldă şi fierbeţi-o la foc domol,
timp de 30 de minute.
2 Adăugaţi laptele şi verdeţurile, cu excepţia pătrunjelului, apoi continuaţi fierberea încă 10 minute. Opriţi focul şi pasaţi supa printr-o strecurătoare
cu ochiuri mici sau folosind un blender cu braţ lung. Gustaţi de sare.
^ Serviţi supa cu pătrunjel verde tocat deasupra şi crutoanele de pâine separat.
m su p e, cx o^ & e.
' T lo C lă / v ' ^ ă . d & d j& Q p a ( I U S / y i â / s t â / i O . / y i Q / y t ă J i^ U ^ ă
Dificultate Cost (|
Sfat - aveţi grijă să nu se ardă ceapa, căci tocăniţa vă deveni amară.
- 6 cepe mari, curăţare
- Un căţel de usturoi, curăţat
- O lingură unt
- O lingură ulei de floarea soarelui
- Vi pahar smântână
- Vi linguriţă cimbru
- O linguriţă sare
- ţ4 linguriţă boia dulce
M o d <d&ptSf>CU'CU^ '-
1 Tăiaţi ceapa solzişori şi apoi răiaţi usturoiul feliuţe subţiri.
2 încingeţi într-o crăricioară cu fund gros untul şi uleiul şi apoi înăbuşiţi la foc foarte mic ceapa. După 15 minute adăugaţi condimentele, usturoiul
şi cimbrul, apoi continuaţi încă 10-15 de minute. Dacă este necesar, adăugaţi puţină apă.
^ Când este gata, serviţi tocăniţa cu smântână deasupra şi mămăliguţă.
S a t U / y j ^ Î A d e , / y i d
Dificultate Cost 4 % %
Sfat - scrumbia se curăţă foarte uşor de solzi. Tot ce aveţi de făcut este să întoarceţi lama cuţitului cu tăişul în sus şi să trageţi uşor dinspre coadă înspre cap, apoi
despicaţi-o pe burtă şi trageţi viscerele afară, apucând de la gât şi trăgând până la capătul stomacului. D acă frigeţi peştii imediat, atunci spălaţi-i bine cu apă rece,
râcâind cu unghiile în interior, de o parte şi de alta a şirei spinării, pentru a elimina punguţele de sânge.
- dacă, în schimb doriţi să congelaţi câţiva peşti pentru altă dată, atunci nu-i mai spălaţi, ci ştergeţi-i cu o cârpă umedă.
- 4 scrumbii proaspete, de aproximativ
300-350 g bucata
- 2 căţei de usturoi, curărad
- 2 lămâi zemoase
- 4 fire de mărar
- 4 fire de pătrunjel
- 2 linguri ulei de floarea soarelui.
- O linguriţă sare
- Va linguriţă piper negru măcinat
- Un pahar mujdei de usturoi
(vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi)
M o d
1 Spălaţi, curăţaţi şi eviscerări scrumbiiile. Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe. Stoarceţi una din lămâi, iar pe
cealaltă tăiaţi-o în sferturi. încingeţi bine grătarul.
2 Operaţi câte 3 incizii oblice, pe fiecare parte a peştilor, la distanţă de 2 cm între ele. Inciziile nu vor fi
adânci, ci atât cât să cresteze oasele acestora. Mai operaţi câte 3 incizii, dar în cruciş, în aşa fel încât în final
inciziile vor arăta ca un grill cu formă rombică.
^ Umpleţi fiecare peşte cu feliuţe de usturoi, câte un fir de pătrunjel şi de mărar, apoi presăraţi-i cu
condimente şi stropiţi-i cu ulei.
4 Aşezaţi peştii pe grătar şi frigeţi-i câte 4-5 minute pe fiecare parte, stropindu-i din când în când cu zeamă
de lămâie.
5 Serviţi peştii cu sferturi de lămâie, mujdei şi cu verdeaţă tocată.
Terra Romana
M ilen m m A lb
Temperatura de servire:
1 1 -1 2 °C
M âncăruri potrivite:
peşte, fructe de mare,
aperitiv
Dificultate C ost % ^ ^
Sfat - folosiţi foi de viţă cât mai fragede.
- 4 scrumbii proaspete, de aproximativ
300-350 g bucata
- 2 căţei de usturoi curăţaţi
- O lămâie
- O legătură pătrunjel tocată
- Atâtea foi de viţă cât să poată acoperi
fiecare peşte în parte
- 3 linguri ulei de floarea soarelui.
- O cană Sauvignon Blanc
- O linguriţă sare
- ţ4 linguriţă piper negru măcinat
M o J de. /?tepC 0'C i}'S.-
1 Spălaţi, curăţaţi şi eviscerări scrumbiiile.
2Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe. Tăiaţi lămâia sferturi. Spălaţi şi eliminaţi codiţele foilor de viţă.
^ Umpleţi fiecare peşte cu căţei de usturoi felii, apoi condimentaţi peştii şi ungeţi-i cu ulei. Aşezaţi câte un rând
de foi de viţă, în aşa fel încât după ce aşezaţi deasupra peştele să puteţi să le pliaţi peste acesta.
4 După ce aţi pliat frunzele de viţă peste peşte, Iegaţi-1 de jur-împrejur cu aţă de bucătărie.
5 încingeţi cuptorul la 190° C, apoi ungeţi cu ulei fiecare pachet de peşte în foi de viţă. Aşezaţi pacheţelele în tavă
şi introduceţi tava în cuptor. Coaceţi peştii timp de 25 de minute, apoi eliminaţi foile de viţă şi reintroduceţi
peştii în tavă împreună cu grăsimea rezultată şi vinul. Mai coaceţi în cuptor timp de 4-5 minute, apoi scoateţi peştii
din tavă, strecuraţi sosul şi amestecaţi-1 cu pătrunjelul tocat.
6 Serviţi peştii cu sferturi de lămâie şi cu sosul de vin deasupra.
Vinul Cavalerului
Sauvignon Blanc
Temperatura de servire:
11-12”C
M âncăruri potrivite:
fructc de mare, meniuri
chinezeşti, pasăre
u / y j p / u t ă
Dificultate Cost % % 4 %
Sfat - puteţi să lăsaţi pielea peştelui şi să-l napaţi în aspic, după ce s-a răcit.
- a napa în aspic înseamnă a îmbrăca preparatul cu o peliculă subţire de aspic caid, care, după răcire, are rolul de a proteja preparatul culinar.
Naparea se practică la mai multe tipuri de preparate reci.
X j^ & c lîe j^ e .■
- O cegă de aproximativ 1,5 kg
- 4-5 fileuri de sardine în ulei
- 200 g burtă de somn
- O lămâie
- O lingură pătrunjel tocat
- O lingură mărar tocat
■ 2 linguri orez
•O legătură de ceapă verde, spălată şi curăţată
■V^legătură de usturoi verde, spălat şi curăţat
■3 linguri ulei de floarea soarelui.
- O cană vin alb sec
- Un ou
- O linguriţă sare
- V'i linguriţă piper negru măcinat
M exi de. p te p o to te . '-
1 Spălaţi, curăţaţi şi evisceraţi cega.
2 încingeţi jumătate din ulei într-o crăticioară, apoi înăbuşiţi ceapa şi usturoiul, după care adăugaţi şi burta de somn, tăiată bucăţele. Continuaţi, 4-5
minute. în acelaşi timp fierbeţi pe jumătate orezul, în 500 ml de apă cu sare.
^Tocaţi prin maşina de tocat somnul, ceapa şi usturoiul, apoi amestecaţi-le cu orezul fiert pe jumătate, fiieurile de sardine mărunţite, oul şi jumătate
din verdeaţa tocată. Asezonaţi umplutura, apoi umpleţi burta peştelui şi coaseţi-o cu ac şi aţă de bucătărie.
^ încingeţi cuptorul la 170-180° C. Ungeţi o tavă cu ulei şi aşezaţi peştele deasupra. Asezonaţi-1, stropiţi-1 cu zeamă de lămâie şi cu ulei, apoi adăugaţi
în tavă puţină apă şi vinul şi daţi-1 la cuptor pentru 40-45 de minute.
5 După ce s-a copt peştele, scoateţi cu mare grijă aţa, apoi faceţi o incizie circulară în jurul capului şi trageţi jos ■ Romana
uşor pielea peştelui. A Chardonnay
6 Tăiaţi cega umplută în felii şi serviţi-o cu sosul din tavă, presărată cu verdeaţa tocată. * Temperatura de servire:
M âncăruri potrivite:
peşte cu sos, file de porc
rece sau pur şi simplu ca
aperitivC e r e r e 2>£ p ^xm A'/A^A i> e kAz A
Dificultate Cost 4 % %
■y
>
Sfat - eu prefer gogonelele m urate celor în oţet,
deoarece au o aromă mai plăcută şi sunt crocante.
- 12-16 gogonele acre (în funcţie de mărime)
- 300 g carne de viţel tocată
- 100 g costiţă afumată, fără os şi fară şorici
- O ceapă mare, curăţată
- Vi de pahar de orez
- 2 ouă
- O legătură de mărar tocat
- 2 linguri ulei de floarea soarelui.
- Un vârf de cuţit de cimbru
- '/2 linguriţă sare
- !4 linguriţă piper negru măcinat
M cxl <d&p te ^ a ta te . '-
1 Spălaţi gogonelele, apoi tăiaţi-le câte un căpăcel şi scoateţi-le miezul.
2 Fierbeţi pe jumătate orezul într-un litru de apă sărată.
^ Tocaţi mărunt costiţa, radeţi pe râzătoare ceapa şi amestecaţi-le cu carnea tocată, orezul fiert, jumătate din mărarul tocat, ouăle şi condimentele.
Cu această umplutură se umplu gogonelele, apoi li se pun înapoi căpăcelele.
4 încingeţi cuptorul la 180° C, apoi ungeţi cu ulei o tavă, aşezaţi gogonelele în aceasta, adăugaţi apă până la jumătatea lor, apoi mărar, după care
introduceţi tava în cuptor. Coaceţi gogonelele timp de 30-35 de minute, apoi scoateţi tava şi lăsaţi să se răcească.
5 Serviţi gogonelele cu piure de cartofi sau cartofi ţărăneşti.
C j g J o j^ c i £ u / y i c i i ' f c L ^ o / e .
Dificultate Cost % f ; %
Sfat - puteţi lăsa fasolea în apă, peste noapte. în acest fel, va fierbe mai repede,
- pentru acest preparat, recomand fasolea cu bob mic.
Aceasta fierbe mai uşor şi nu se sfărâmă.
- Un ciolan de porc afumat,
de aproximativ 1-2 kg
- 500 g fasole boabe
- 1 ardei gras, mare sau 1 gogoşar,
curăţat şi spălat
- 2 cepe, curăţate
- O rădăcină de păstârnac
- O rădăcină de pătrunjel
- O crenguţă de cimbru
M o d d e . p t e p a t a t e .-
' 2 foi de dafin
- 7-8 boabe de piper negru
' O legătură de mărar, tocat
' 2 linguri ulei de floarea
soarelui.
' 2 linguri pastă de roşii
' Vi linguriţă sare
- */4 linguriţă piper
negru măcinat
1 Opăriţi ciolanul de porc într-o oală cu apă clocotită, apoi scoateţi-1 şi puneţi-l la fiert, în 31 de apă rece, cu foile de dafin. Fierbeţi-1 până carnea se
desprinde de pe oase.
2 Puneţi fasolea în apă, ca să se înmoaie, timp de 3-4 ore.
2 Fierbeţi fasolea în 2 ape, iar în a treia apă adăugaţi păstârnacul, pătrunjelul şi o ceapă întreagă. Fierbeţi fasolea la foc domol, adăugând şi sare, timp
de 35-40 de minute, până se înmoaie, apoi strecuraţi-o, păstrând lichidul, dar eliminând zarzavatul.
4 Tocaţi mărunt ceapa şi ardeiul cubuleţe, apoi încingeţi o cratiţă, adăugaţi uleiul şi căliţi uşor legumele, apoi adăugaţi fasolea şi ciolanul dezosat.
Adăugaţi o cană din apa în care a fiert ciolanul, dar şi o cană din cea în care a fiert fasolea, apoi boabele de piper. Fierbeţi fasolea pe aragaz, timp de
5-10 minute.
5 între timp, încingeţi cuptorul la 190° C, stropiţi fasolea cu pastă de roşii în amestec cu 2 linguri de apă şi introduceţi cratiţa în cuptor. Coaceţi
descoperit timp de 25-30 minute.
6Serviţi fasolea cu mărar tocat deasupra şi cu ceapă roşie sau cu murături.
/ /
Pui
Dificultate ,Cost % % %
m
Sfat = â te ^ ie !ţ)u p ă ce adăugaţi smântână, m âncarea nu trebuie să mai clocotească
- 600 g piept de pui
- O ceapă mare, curăţata
- 200 g ciuperci, spălate
- O ţelină mică, curăţată
- Un căţel de usturoi, curăţat
- Un pahar vin alb, sec
- '/2 de pachet de unt
- O cană smântână
- O lingură tarhon proaspăt, tocat
- O linguriţă sare
- 14 linguriţă piper negru, măcinat
M e xl <d&p t^ a ta te .-
I Tocaţi mărunt ceapa, laiaţi ţelina în fâşiuţe. Tăiaţi ciupercile
sau în patru, în funcţie de mărime
2 încingeţi untul într-o cratiţă, tăiaţi pieptul de pui în apoi
rumeniţi-1 uşor. După ce pieptul a devenit auriu, sco « fti-l“ ntr-o
la cald, iar în cratiţă înăbuşiţi ceapa şi ţelina. D u p ft-6 minute,
n u rcile, iar apoi, usturoiul, sarea şi piperul. Continuaţi pana
ce legumele se înmoaie puţin, apoi adăugaţi puiul, tarhonul tocat şi
vinul. Acoperiţi cratiţa şi înăbuşiţi timp de 15 minute.
^ După ce carnea s-a frăgezit destul, adăugaţi smântână şi mai ţineţi
câteva minute pe foc, amestecând continuu.
4 Serviţi puiul cu pilaf de legume sau cu piure de cartofi.
III
c e r e r e : 3>e
P u / p & d e . p u l d u ✓ / / ?
Dificultate Cost % % %
Sfat - puteţi înlocui pulpele cu ciocănele de pui sau cu aripioare, dar în acest caz timpul de coacere este mult redus
(25 de minute pentru ciocănele şi 20 de minute pentru aripioare)
- 4 pulpe mari de pui
- 2 cepe mici, curăţate
- 2 căţei de usturoi, curăţaţi
- O cană vin alb, demisec
- O cană fond de pui, preparat cu
concentrat tip cub
- 2 linguri ulei de floarea soarelui.
- Un vârf de cuţit de maghiran
- Un vârf de cuţit de cimbru
- Un vârf de cuţit de rozmarin
- 1/2 linguriţă sare
- ‘A linguriţă piper negru, măcinat
1 Spălaţi pulpele, ştergeţi-le şi apoi rumeniţi-le pe toate părţile, într-o tigaie bine încinsă cu ulei.
2 Tăiaţi ceapa solzi, apoi tocaţi usturoiul. încingeţi cuptorul la 180“ C, apoi aşezaţi ceapa pe o tavă stropită cu uleiul în care s-au rumenit pulpele.
Peste aceasta aşezaţi pulpele, apoi presăraţi cu un amestec din condimente, usturoi şi ierburile aromate. Turnaţi de jur împrejur vinul şi fondul de pui,
apoi coaceţi în cuptor timp de 35-40 de minute.
2 Serviţi pulpele cu sosul rămas în tavă şi garnitură de legume.
c e r e r e 2><r r£L u ^ x 3>e SAZA
de. p u » cltGClCi/lte,
Dificultate C ost <1 d %
Sfat - introduceţi fulgii de porumb într-o pungă ,ji, folosind un sucitor, zdrobiţi fulgii.
Este de preferat să nu fie foarte m ărunt zdrobiţi, pentru că fulgii mari oferă un aspect plăcut.
- 600 g piept de pui,
fară piele şi fară os
- 75 g cremă de brânză
- 3 linguri smântână dulce
- O lingură pătrunjel, tocat măruni;
- 1 cană şi ţ/z fulgi de porumb
- */2linguriţă boia iute
- O cană ulei de floarea soarelui
- O linguriţă sare
M o d pt'cpai'C itei-
1 Spălaţi, apoi tăiaţi fâşii, de-a lungul fibrei, pieptul de pur. Zdrobiţi fulgii de porumb, apoi mixaţi-i cu pătrunjelul tocat şi aşezaţi mixtura pe o
farfurie sau pe o tăviţă.
2 Amestecaţi într-un blender brânza, smântână şi boiaua cu o lingură sau două de apă. Trebuie să obţineţi un amestec cu consistenţă de smântână.
Turnaţi amestecul într-un bol.
^Treceţi fâşiile de piept de pui prin sos şi prin mixtura de fulgi de porumb, iar apoi introduceţi-le în congelator.
4 încingeţi o tigaie cu ulei, iar după 2 ore de când aţi introdus fâşiile de pui în congelator, scoateţi-le şi prăjiţi-Ie în baie de ulei. Scoateţi fâşiile
rumenite pe o hârtie absorbantă.
5 Serviţi degeţelele crocante împreună cu beţe de morcovi, de ardei şi de castraveţi.
c i u < ia s th a /G : ^ i a c r t
Dificultate Cose % % % %
Sfat - atenţie ia adaosul de sare. Este posibil să nu fie necesară foarte multă, deoarece atât costiţa, cât şi castraveţii sau supa de pui conţin sare.
- Un boboc de raţă de aproximativ 1,5 kg - Icană .şi ‘/2 supă de pui, preparată cu
- 2 cepe medii, curăţate
- 100 g costiţă afumată, fară os şi fară
şorici
- 450 g castraveţi acri
- O lingură pastă de roşii
- O lingură ulei de floarea soarelui
- 2 linguri faină
concentrat tip cub
- Un pahar smântână fermentată
- O legătură de mărar tocată.
- Un vârf de cuţit de cimbru
- 'A linguriţă sare
- V4 linguriţă piper negru, măcinat
A foc/ de. p te p a tC i)^-
1 Tăiaţi bobocul în 4 sferturi. Tocaţi ceapa mărunt. Tăiaţi castraveţii în fâşii, eliminaţi sâmburii mari şi stoarceţi-i uşor. Tăiaţi costiţa fâşiuţe.
2 încingeţi o cratiţă cu puţin ulei, apoi rumeniţi costiţa. După ce s-a rumenit, scoateţi-o la cald şi adăugaţi în locul ei sferturile de boboc şi rumeniţi-le.
După ce s-au rumenit, scoateţi-le şi pe acestea şi adăugaţi ceapa, sotând-o uşor. Când a devenit sticloasă, adăugaţi faina şi amestecaţi puţin. Stingeţi
cu supa de pui şi fierbeţi câteva minute, la foc domol, amestecând continuu, pentru a nu se forma cocoloaşe.
^ Adăugaţi în cratiţă costiţa şi bobocul, continuând să fierbeţi la foc domol. După 30 de minute, adăugaţi pasta de roşii, cimbrul, condimentele şi
castraveţii storşi. Fierbeţi în continuare, până când carnea devine moale şi sosul are consistenţă fină. Dacă mai este necesar, adăugaţi puţină supă de
pui sau apă caldă.
/ţ Opriţi focul şi lăsaţi să se răcească puţin.
5 Serviţi bobocul de raţă cu mărar tocat deasupra şi smântână separat.
i^rfe re 2>e ba z a
S ă ) ^ / y t o J d & ^ S d ă . "On -Pot
Dificultate Cost % % % ^
Sfat - pentru cei ce doresc să m ănânce sarmale, dar urmează o dietă hipocaiorică, eu recomand să înlocuiască gâscă cu pieptul de curcan ,si să elimine costiţa.
- 400 g carne de gâscă,
fară piele şi oase
- 2 cepe medii, curăţare
- 100 g costiţă afumată
- de pahar orez cu bobul rotund
- O lingură pastă de roşii
- O lingură ulei de floarea soarelui
- 20-24 de foi de ştevie proaspătă
- Vi cană supă de pui, preparată cu
concentrat tip cub
- Vi cană vin alb, sec
(eu prefer AJigotte)
- Un vârf de cuţit de cimbru
- O linguriţă sare
- ¥i linguriţă piper negru măcinat
- Vi linguriţă leuştean, tocat
- Vi linguriţă mărar, tocat
- '/2 linguriţă pătrunjel, tocat
M o a / afe /> r^ co 'a r'& -
1 Tocaţi carnea, împreună cu ceapa, în maşina de tocat. Tăiaţi costiţa felii. Fierbeţi orezul doar pe jumătate într-o crăticioară cu 500 ml de apă cu
sare, opăriţi foile de ştevie, cu mare grijă, să nu se rupă, timp de 5 secunde. Scoateţi-le într-un vas cu apă rece, pentru a stopa fierberea.
2 încingeţi cuptorul la 175° C. într-un bol amestecaţi carnea, ceapa, pasta de roşii, cimbrul şi condimentele. Eliminaţi codiţele frunzelor de ştevie,
aşezaţi câte o frunză pe masă, cu partea mai lată spre dumneavoastră, apoi aşezaţi o lingură de umplutură pe foaie. îndoiţi marginea dinspre
dumneavoastră, înspre interior, peste carne, apoi îndoiţi şi marginile laterale, tot spre interior. Continuaţi apoi să rulaţi sărmăluţa.
^ Stropiţi o cratiţă cu puţin ulei, apoi aşezaţi feliile de costiţă, iar peste acestea clădiţi sărmăluţele. Turnaţi vinul şi supa de pui, apoi stropiţi cu ulei.
Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi pe foc domol, timp de 35 de minute, apoi introduceţi-o în cuptor, luaţi capacul şi coaceţi timp de 20-25 de minute, până
ce sărmăluţele sunt moi.
4 Serviţi sărmăluţele cu verdeaţă tocată deasupra şi cu sos din cratiţă.
I/^ ercre 2>e 2><r s A z 4
P i/ q/" de. ^ S d ă .
Dificultate Cost ^ ^ %
- Carne de gâscă cu os, aproximativ 1,5 kg
- O ceapă mare, curăţată
- Un morcov, curăţat
- O rădăcină de păstârnac sau pătrunjel,
curăţată
- O ţelină mică, curăţată
- O cană orez cu bob rotund
- 2 1de apă
- O legătură de pătrunjel, tocat.
- O linguriţă sare
- 7-8 boabe de piper negru
- O foaie de dafin
M o d d&
1 Tăiaţi carnea în bucăţi. Tocaţi Vi ceapă mărunt. Spălaţi orezul în 3 ape.
2 Puneţi carnea şi apa într-o oală, la fiert pe foc domol. Spumaţi din când în când, iar după 1 oră, când nu mai necesită spumare, adăugaţi restul de
ceapă şi zarzavatul întreg. Adăugaţi sarea, boabele de piper şi fierbeţi descoperit, timp de 1 h, până când carnea este moale şi supa s-a redus la jumătate.
^ Opriţi focul de sub oală şi lăsaţi 10 minute să se răcească puţin. Colectaţi într-o farfurioară grăsimea care s-a ridicat la suprafaţa supei. Scoateţi la
cald carnea, morcovul şi ţelina, apoi strecuraţi supa. Tăiaţi morcovul în rondele mici, iar ţelina tăiaţi-o cubuleţe. încingeţi cuptorul la 175° C.
4 încingeţi o cratiţă cu grăsimea colectată de la supă şi căliţi uşor ceapa tocată, apoi adăugaţi orezul şi rumeniţi-1 şi pe acesta uşor, după care adăugaţi
supa şi amestecaţi ca să nu se prindă orezul. Fierbeţi la foc domol, timp de 10 minute, apoi adăugaţi foaia de dafin, legumele tăiate şi bucăţile de gâscă.
Acoperiţi cratiţa cu un capac şi introduceţi-o la cuptor, pentru 15 minute. Scoateţi cratiţa din cuptor, dar nu ridicaţi capacul timp de 10 minute.
5 Serviţi pilafiil de gâscă cu pătrunjel tocat presărat deasupra.
CJu/o/yja pipate. d&pui
Dificultate Cost % H
Sfat ~ dacă doriţi să păstraţi ciulamaua pentru mai târziu, atunci stropiţi
suprafaţa acesteia cu puţin unt cald sau ulei, pentru a nu forma pojghiţă.
- 800 g pipote de pui
- O ceapă mare, curăţată
- Un morcov, curăţat
- O rădăcină de păstârnac, curăţată
- ţ/2 de pachet de unt
- 2 linguri cu vârf de faină
- O cană lapte
- 2 căni supă de pui, preparată cu
concentrat tip cub
- O linguriţă sare
- V4 linguriţă piper negru, măcinat
Mexld&phepatate.-
I Spălaţi foarte bine pipotele şi puneţi-le la fiert cu apă şi sare. Spumaţi din când în când, iar când nu se mai ridică spuma, adăugaţi morcovul şi
păstârnacul. Fierbeţi la foc domol încă 20 de minute. După ce pipotele s-au înmuiat, scoateţi-le din oală şi strecuraţi supa, rezervând 2 căni.
2, încingeţi o cratiţă cu unt şi înmuiaţi înăuntru ceapa tocată mărunt. Când a devenit sticloasă, adăugaţi faina şi amestecaţi puţin. Stingeţi cu supă
de pui, adăugând-o treptat şi fierbeţi câteva minute la foc domol, amestecând continuu, pentru a nu se forma cocoloaşe.
^ Adăugaţi în cratiţă puţină supă rezultată de la pipote, pipotele şi laptele. Fierbeţi la foc domol, timp de 20 de minute, amestecând din când în când.
4 Opriţi focul, adăugaţi piperul şi lăsaţi să se răcească puţin.
5 Serviţi ciulamaua cu mămăliguţă.
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan
Carte de bucate Horia Varlan

More Related Content

What's hot

Retetar pentru-produse-de-patiserie
Retetar pentru-produse-de-patiserieRetetar pentru-produse-de-patiserie
Retetar pentru-produse-de-patiserieTimofte Gabriela
 
Caiet prajituri
Caiet prajituriCaiet prajituri
Caiet prajituriDia Daria
 
Remedii naturiste - Valeriu CIUCULIN
Remedii naturiste - Valeriu CIUCULINRemedii naturiste - Valeriu CIUCULIN
Remedii naturiste - Valeriu CIUCULINTudorache Liviu
 
Carte de-bucate-delicii-sanatoase
Carte de-bucate-delicii-sanatoaseCarte de-bucate-delicii-sanatoase
Carte de-bucate-delicii-sanatoaseEmil Pooopa
 
Retete naturiste pt toate bolile
Retete naturiste pt toate bolileRetete naturiste pt toate bolile
Retete naturiste pt toate bolileRobin Molnar
 
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
Công nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quả
Công nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quảCông nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quả
Công nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quảebookbkmt
 
Radioactivitatea naturală
Radioactivitatea naturalăRadioactivitatea naturală
Radioactivitatea naturalădidacticaro
 
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...Florentina1978
 
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoSa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoLiviu-George Saizescu
 
Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...
Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...
Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...rekynasul
 
Ghidul gastronomic al romaniei
Ghidul gastronomic al romanieiGhidul gastronomic al romaniei
Ghidul gastronomic al romanieiOvidiu Slimac
 
Leacuri batranesti
Leacuri batranestiLeacuri batranesti
Leacuri batranestieyla70
 
Un meniu sanatos
Un meniu sanatosUn meniu sanatos
Un meniu sanatosionutvmi
 
Tratat de legumicultura
Tratat de legumiculturaTratat de legumicultura
Tratat de legumiculturaSorin30
 

What's hot (20)

Tratat de legumicultura
Tratat de legumiculturaTratat de legumicultura
Tratat de legumicultura
 
Retetar pentru-produse-de-patiserie
Retetar pentru-produse-de-patiserieRetetar pentru-produse-de-patiserie
Retetar pentru-produse-de-patiserie
 
cofetarie-1
cofetarie-1cofetarie-1
cofetarie-1
 
Caiet prajituri
Caiet prajituriCaiet prajituri
Caiet prajituri
 
Remedii naturiste - Valeriu CIUCULIN
Remedii naturiste - Valeriu CIUCULINRemedii naturiste - Valeriu CIUCULIN
Remedii naturiste - Valeriu CIUCULIN
 
Carte de-bucate-delicii-sanatoase
Carte de-bucate-delicii-sanatoaseCarte de-bucate-delicii-sanatoase
Carte de-bucate-delicii-sanatoase
 
Curs patiser
Curs patiserCurs patiser
Curs patiser
 
Retete naturiste pt toate bolile
Retete naturiste pt toate bolileRetete naturiste pt toate bolile
Retete naturiste pt toate bolile
 
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...
Đề tài: Nghiên cứu công nghệ sấy lạnh, tính toán, thiết kế, khảo nghiệm và xá...
 
Công nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quả
Công nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quảCông nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quả
Công nghệ sấy lạnh để sấy một số loại rau quả
 
Radioactivitatea naturală
Radioactivitatea naturalăRadioactivitatea naturală
Radioactivitatea naturală
 
Ceaiuri
CeaiuriCeaiuri
Ceaiuri
 
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
 
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldoSa reparam trecutul si alberto villoldo
Sa reparam trecutul si alberto villoldo
 
Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...
Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...
Retete vechi de 150 de ani - Descopera cultura gastronomica din sudul Transil...
 
Ghidul gastronomic al romaniei
Ghidul gastronomic al romanieiGhidul gastronomic al romaniei
Ghidul gastronomic al romaniei
 
Pomicultura generala
Pomicultura generalaPomicultura generala
Pomicultura generala
 
Leacuri batranesti
Leacuri batranestiLeacuri batranesti
Leacuri batranesti
 
Un meniu sanatos
Un meniu sanatosUn meniu sanatos
Un meniu sanatos
 
Tratat de legumicultura
Tratat de legumiculturaTratat de legumicultura
Tratat de legumicultura
 

Viewers also liked

Carte de-bucate-scanata-final
Carte de-bucate-scanata-finalCarte de-bucate-scanata-final
Carte de-bucate-scanata-finalTimofte Gabriela
 
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasăCristiana Toma
 
Retetar pentru-preparate-culinare
Retetar pentru-preparate-culinareRetetar pentru-preparate-culinare
Retetar pentru-preparate-culinareTimofte Gabriela
 
100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau
100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau
100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tauMihaela Fofeldea
 
Slabire rapida si mentinerea greutatii
Slabire rapida si mentinerea greutatiiSlabire rapida si mentinerea greutatii
Slabire rapida si mentinerea greutatiiGabriela Dordai
 
Branzata cu clatite negre
Branzata cu clatite negreBranzata cu clatite negre
Branzata cu clatite negrebbogdy20
 
Prezentarea trenta pizza de la fb|connect
Prezentarea trenta pizza de la fb|connect Prezentarea trenta pizza de la fb|connect
Prezentarea trenta pizza de la fb|connect Constantin Cocioaba
 
Pizza, 100 de_retete
Pizza, 100 de_retetePizza, 100 de_retete
Pizza, 100 de_reteteEmilia Emilia
 
Meniu Andy's Pizza Romania 2015
Meniu Andy's Pizza Romania 2015Meniu Andy's Pizza Romania 2015
Meniu Andy's Pizza Romania 2015Andrei Cojocaru
 
100 de tipuri de pizza
100 de tipuri de pizza100 de tipuri de pizza
100 de tipuri de pizzaCristiana Toma
 
Grigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VI
Grigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VIGrigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VI
Grigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VItarzan1a
 
Mancaruri care prelungesc tineretea
Mancaruri care prelungesc tinereteaMancaruri care prelungesc tineretea
Mancaruri care prelungesc tinereteaDaniela Bors
 
Carte regala de bucate - partea a 2-a
Carte regala de bucate - partea a 2-aCarte regala de bucate - partea a 2-a
Carte regala de bucate - partea a 2-aMARIACERASELA
 
Mein-Kampf-limba-romana
Mein-Kampf-limba-romanaMein-Kampf-limba-romana
Mein-Kampf-limba-romanaw1rtz
 
Retete culinare pentru bebelusi
Retete culinare pentru bebelusiRetete culinare pentru bebelusi
Retete culinare pentru bebelusiDia Daria
 
400 de retete culinare pentru copilul tau 0 3 ani
400 de retete culinare pentru copilul tau 0  3 ani400 de retete culinare pentru copilul tau 0  3 ani
400 de retete culinare pentru copilul tau 0 3 aniCiprian Trandafir
 

Viewers also liked (20)

Carte de-bucate-scanata-final
Carte de-bucate-scanata-finalCarte de-bucate-scanata-final
Carte de-bucate-scanata-final
 
Retete de-colectie-pdf
Retete de-colectie-pdfRetete de-colectie-pdf
Retete de-colectie-pdf
 
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
 
Retetar pentru-preparate-culinare
Retetar pentru-preparate-culinareRetetar pentru-preparate-culinare
Retetar pentru-preparate-culinare
 
100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau
100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau
100 de retete_sanatoase_pentru_copilul_tau
 
Slabire rapida si mentinerea greutatii
Slabire rapida si mentinerea greutatiiSlabire rapida si mentinerea greutatii
Slabire rapida si mentinerea greutatii
 
Leacuri din batrani
Leacuri din batraniLeacuri din batrani
Leacuri din batrani
 
Cartea interzisa
Cartea interzisaCartea interzisa
Cartea interzisa
 
Branzata cu clatite negre
Branzata cu clatite negreBranzata cu clatite negre
Branzata cu clatite negre
 
Prezentarea trenta pizza de la fb|connect
Prezentarea trenta pizza de la fb|connect Prezentarea trenta pizza de la fb|connect
Prezentarea trenta pizza de la fb|connect
 
Pizza, 100 de_retete
Pizza, 100 de_retetePizza, 100 de_retete
Pizza, 100 de_retete
 
Meniu Andy's Pizza Romania 2015
Meniu Andy's Pizza Romania 2015Meniu Andy's Pizza Romania 2015
Meniu Andy's Pizza Romania 2015
 
100 pizza
100 pizza100 pizza
100 pizza
 
100 de tipuri de pizza
100 de tipuri de pizza100 de tipuri de pizza
100 de tipuri de pizza
 
Grigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VI
Grigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VIGrigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VI
Grigori Kapita Bioenergetica locuintei vol. VI
 
Mancaruri care prelungesc tineretea
Mancaruri care prelungesc tinereteaMancaruri care prelungesc tineretea
Mancaruri care prelungesc tineretea
 
Carte regala de bucate - partea a 2-a
Carte regala de bucate - partea a 2-aCarte regala de bucate - partea a 2-a
Carte regala de bucate - partea a 2-a
 
Mein-Kampf-limba-romana
Mein-Kampf-limba-romanaMein-Kampf-limba-romana
Mein-Kampf-limba-romana
 
Retete culinare pentru bebelusi
Retete culinare pentru bebelusiRetete culinare pentru bebelusi
Retete culinare pentru bebelusi
 
400 de retete culinare pentru copilul tau 0 3 ani
400 de retete culinare pentru copilul tau 0  3 ani400 de retete culinare pentru copilul tau 0  3 ani
400 de retete culinare pentru copilul tau 0 3 ani
 

More from tarzan1a

Inlocuire termocupa cuptor indesit k342
Inlocuire termocupa cuptor indesit k342Inlocuire termocupa cuptor indesit k342
Inlocuire termocupa cuptor indesit k342tarzan1a
 
CASIO lineage Ghid de operare 5161
CASIO lineage Ghid de operare 5161CASIO lineage Ghid de operare 5161
CASIO lineage Ghid de operare 5161tarzan1a
 
Incalzire prin pardoseala
Incalzire prin pardosealaIncalzire prin pardoseala
Incalzire prin pardosealatarzan1a
 
Manual incalzire-in-pardoseala-pdf
Manual incalzire-in-pardoseala-pdfManual incalzire-in-pardoseala-pdf
Manual incalzire-in-pardoseala-pdftarzan1a
 
12 plante legumicole si condimentare
12 plante legumicole si condimentare12 plante legumicole si condimentare
12 plante legumicole si condimentaretarzan1a
 
11 fructele
11 fructele11 fructele
11 fructeletarzan1a
 
10 trandafirii
10 trandafirii10 trandafirii
10 trandafiriitarzan1a
 
8 plantele cu bulbi
8 plantele cu bulbi8 plantele cu bulbi
8 plantele cu bulbitarzan1a
 
6 protectia plantelor
6 protectia plantelor6 protectia plantelor
6 protectia plantelortarzan1a
 
4 ingrijirea gazonului
4 ingrijirea gazonului4 ingrijirea gazonului
4 ingrijirea gazonuluitarzan1a
 
3 plante balcon si terasa
3 plante balcon si terasa3 plante balcon si terasa
3 plante balcon si terasatarzan1a
 
2 culori si anotimpuri
2 culori si anotimpuri2 culori si anotimpuri
2 culori si anotimpuritarzan1a
 
1 sugestii pentru amenajarea gradinii
1 sugestii pentru amenajarea gradinii1 sugestii pentru amenajarea gradinii
1 sugestii pentru amenajarea gradiniitarzan1a
 
Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982
Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982
Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982tarzan1a
 
Hakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematic
Hakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematicHakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematic
Hakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematictarzan1a
 
Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....
Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....
Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....tarzan1a
 
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individualaCaiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individualatarzan1a
 
Agenda Medicala 2014 .pdf
Agenda Medicala 2014 .pdfAgenda Medicala 2014 .pdf
Agenda Medicala 2014 .pdftarzan1a
 
Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie
Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de FamilieSubiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie
Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familietarzan1a
 
Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...
Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...
Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...tarzan1a
 

More from tarzan1a (20)

Inlocuire termocupa cuptor indesit k342
Inlocuire termocupa cuptor indesit k342Inlocuire termocupa cuptor indesit k342
Inlocuire termocupa cuptor indesit k342
 
CASIO lineage Ghid de operare 5161
CASIO lineage Ghid de operare 5161CASIO lineage Ghid de operare 5161
CASIO lineage Ghid de operare 5161
 
Incalzire prin pardoseala
Incalzire prin pardosealaIncalzire prin pardoseala
Incalzire prin pardoseala
 
Manual incalzire-in-pardoseala-pdf
Manual incalzire-in-pardoseala-pdfManual incalzire-in-pardoseala-pdf
Manual incalzire-in-pardoseala-pdf
 
12 plante legumicole si condimentare
12 plante legumicole si condimentare12 plante legumicole si condimentare
12 plante legumicole si condimentare
 
11 fructele
11 fructele11 fructele
11 fructele
 
10 trandafirii
10 trandafirii10 trandafirii
10 trandafirii
 
8 plantele cu bulbi
8 plantele cu bulbi8 plantele cu bulbi
8 plantele cu bulbi
 
6 protectia plantelor
6 protectia plantelor6 protectia plantelor
6 protectia plantelor
 
4 ingrijirea gazonului
4 ingrijirea gazonului4 ingrijirea gazonului
4 ingrijirea gazonului
 
3 plante balcon si terasa
3 plante balcon si terasa3 plante balcon si terasa
3 plante balcon si terasa
 
2 culori si anotimpuri
2 culori si anotimpuri2 culori si anotimpuri
2 culori si anotimpuri
 
1 sugestii pentru amenajarea gradinii
1 sugestii pentru amenajarea gradinii1 sugestii pentru amenajarea gradinii
1 sugestii pentru amenajarea gradinii
 
Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982
Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982
Formulae magistralis. institutul de medicina si farmacie targu mures 1982
 
Hakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematic
Hakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematicHakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematic
Hakko 936. Gordak 952. diy. analog soldering station. schematic
 
Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....
Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....
Clasificatia internationala a maladiilor revizia 10 oms lista pentru spitale....
 
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individualaCaiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
Caiet de lucru cu clientul in psihologia individuala
 
Agenda Medicala 2014 .pdf
Agenda Medicala 2014 .pdfAgenda Medicala 2014 .pdf
Agenda Medicala 2014 .pdf
 
Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie
Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de FamilieSubiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie
Subiecte Rezolvate Examen de Specializare Medicina de Familie
 
Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...
Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...
Proba practica ( examenul de medic specialist specialitatea medicina de famil...
 

Carte de bucate Horia Varlan

 • 1. c a p ^ x ^ s sosu)^x şz AiM/tra^z SexS SCjOtelol&a 14. <SăJu<Şl& peJiăl'U ^C^tiC£VŞ 6-SaS ds. ^t-â/iză. de. Vadî 6. SoS d&/*iâons^ 1^. SoS de. /y/ăt-at Vp. 4/uct de. ta rtă (./ha^sJ) -q-. PeS/>1^ de CjQSă. l-^t. SoS vi/is^t-etaf>eJitM So/ote 1^. Cj-utoa/ie. de păSne d U ote^a^^o V). Mohnexiăpe^ltru COtne. Vf. SoS de /it-eari CMS/>^â/ltâ/iă. 30- SoS de. dastr^e^î 30- A/uat dep/âcJtită 3. A/iiCS!:/^ejltf^^cJatite 3. SexS 'Tattdf 33. MS/ytă/1^pt!p:tă 33. U/*i;>/utu)-â p e jittu ou ă d'm pastă, de ■fidâ^eî 33. U/ytp/utut^per^tu ouă din /yidone2â, /yiU^at 33. U/yip/ututăpejitl-u ouă dîn pastă de ^undă 3^. (SăJU'Şte dinyi'ţ 3i). SoS de texŞli 36. A/uaL de tăiţei 36. Zahăr- vari/cBti 3^. Miţjdet de ustut-ol 3&. SoS de u s tu td dU S/*tă/itână P ^ X M A /'A ^ A , <Sustă)-i 30. CJli-fteJe.eţe din /ap^i de cj-cp d U SoS Sdotdo/ea 31. Lapţi pa/ie 33. Caras /ytatinat 1h SoS de /e^/yte 33. CjXŞ ^ />7ă/â 3^. O/i/e^i p t^ ip 36. Sa/ată de idte de dJ-Op 3(5,. Ljptauer- 3 ? . f^ii depâne ţără/ieaSdă du untură de^Sdă -ţî usturoi 3‘? . Mă/ytă/i^CM6râ/iză ■fiS/*7â/itâ/iă 3 §. 0/yiI<stăţărăneascâ. 3<f. O uă u/ytp/ute 2>ro^ de /ytie/ ih ojucs^. ^3.2>roAdepasăre ih a/ucst ^6. ^dâ^ej depaSăTe Ih vina/i f^CjCStde Viţ^eJpajie •</•?. C Jli^e Ju ţe de. diupercJ Sa/ate Sa/ată de păpădie Sa/ată de Verde^ri depri/yră/ară H<}. Sa/Otăă /a ^o u s s e 60- Sa/a!:ă verde, d u /*lăs/ine u/>tp/ute 61. Sa/ată de decpă dU dJli-fte/e CpsriŞoar^ ţ i /yidoneză 63. Sa/aiă de darto/î, rididJli de /ună ţi deapă Verde Supe, CiorAe, B orşuri 63. Cior^ Verde dM/y^oSoneZă 6^. C J o r ^ de /o^odă 6^. Sorţ de ţte/ie 6 6 . CiorAăde <yriţe dU d^osti^ă 6-^. Borş de spanac. 6%. CJor6ăde sa/a!:ă Verde - da~n Ardea/ 61. B orş de />er/>ed (pQ. Cior^ de /yjie/ dMtar/ion Şi S /yfâ^ ân ă (JJ. CJorAădeperlţoare dU oS de vită <b3. C jo rA ţă de p u i ă /a y e d (b3. Supă dre/yiă de dO rto/i d U Verd^uri f^uri de 6ază M. 'Todâriţ^ăde. djsapă cm S /y/â^ â^ ă ş i /yjă/ytă/i^ uţă ^6. Sdru/ytAe de />ialpe grătar Sdru/y}Jxe docptă ih /oi de Vtţ:ă <is. Ce^ u/yjp/ută (gt). (5o^one/e u/yjp/ute dU Vi-^e/ Cjo/ar> af'u/yrai dj.< faso/e xf.. P u i d u tar/ion ■q-3.Pu/pe de p u i d u vin a/^ -:ţ-3.l>eajS^e/e de p u i CrodoM e Bo/)od de ra^.ă d u dostra/ei^i acri -^6. Săr/*lă/u^& de ^ S d ă ih -Poi de ştes/ie
 • 2. •ţ(e. Pi/of Cju/a/y><x d&pîpcst& ds.p u î Mi&J /a c j^^o f 20- CMs^a/x3C. SI. S'tu-fisiL de. /yi'isJ yi. d& ied %3. Pu/^ă. de. viţe/ f/yt^ă/TOtă g//. P u /p ă de v ită CLU SexS de S ^â/ltânS. ^1/yjU-Şto)' Să. ^<3Solde vită S6>- f^i^tui U^oate depui CMle^/yie Sf. A/T^h&^C3slMde viţe/ gS- CJli-Pte/uţe /y7CU^tTC^e IO - Pă)^oCl/& /ytcJd<sV&ne^i fi. Varză StsiLuiasciă ‘)S. CJătite AtyXŞO/e^ CM C/St'»^ toCotă •Şi -ficjăţej de pasăre /'1ac.aroci/)& c u ^)~â/tză <}ă. dartofi noi cu /y^ărar t)ă. Cartofi zdroAţi cu usturoi Cartofi noi cu /ytSs/im. -ţi Cecpă Verde 9-^. ^cstoCfoa/& de />7ă/ytă/i^ fh ip te <^. Piure de spartac- cm ouă ocJiiuri fS - Mâr^iăricăd&Sparxic. cu orez. <)<). Pi/afcu dav/ecjâ 100 ■ (S ă /U 'ţte de. o re z <h f o i de ^ e i/ie 103. CJvfte/e din orez cu ouă fierte 2>u/cjuri 0^. C^rnu/sţe CM ^z/*i -^i nucJ 10^. P h ^itu ră c u stafide. ~şi s c ^ţi-ş o a ră UD6). MuCjeriCj /yio/do/enaŞti 0~ţ. Mucenici /*7Unter>e^i iOS- Pască c u d>râ/>ză ^ i stafide liO- CJătite c u u rd ă -ţi /yiărar m. Sudincă. du/ce. de c Jâ ttte IL2. C/ătite CM du/c^e£4^ IU?. (5ri<Ş CM /c fte 113. BeZ^/e C U n U C j u-y. P r^ itu ră din fo l fVtysde ţ i ^e/*7 de Z/>ieură 11^. P r ^ it u r ă CM /ytiere ţ i c a îs e U(i. P/ăcJntă c u ^râ/^ză de. vacJ llTf.. Lt:f7te depaSăre iiS- Cre/ytă de zo/iăr ars 119. Cr&fytă de ^ră/)ZA CM c ă p şu n e V A ^ A ^ (Sustări Vinelte C U ioM rt 2ă. G/'a/ltci de vinete 12^. S tra tu ri d& /e^/yie. /a. ta/ă Ciuperci c u ardei <şi S/y}ârftâ/)ă I^S- Cjuperci u/yip/ute . ^ o ţ ii u/yrp/ut& CM fiC ălţei {30. ^ < ^ ii u/ytp/ute CM irâ /lZ â -şi o U ă 131. <ău/ii u /n p /u te 13:?. A rd e j u/>ip/uţi CM v in ^ e 133. Praz u/ytp/ut cu pastă de ficjst 133. 2>OV/eCjei u /rrp /u ţi CU/irâ n ză 13^. c /ă tite CM le ^/yte . /a C u p to r I3(&. 3râ/^Ză de b u r d u f c u cJv/*ieJi 13^,. <Ji^oa/Te de -ţa/ăM 3^. ^ u / o u r i de U rd ă CM />iărar ih •Şuncă de P r a ^ 139. ZiacMScâde vară i^O- C/]iperc/}i 1-VI- C/vfte/& de Varzădu/Cje Salate 1^3. Sa/c^ăde. varză nouă cu ochiuri fierte, ţi J>/ue c/lesSe ^3. Sa/ată de vinete cu /ytdonezăţi ordej Copţi Ulij. Sa/cstă de /ytorCjO/i ţ i ^ / i i Salată du/Cje de. /rtorco/if /nere Verzi ţ i /y?ier& Sa/ată de r o ţ ii cu J>rânzăte/e/*iea ţ i usturoi Sa/ată de varzănouă Sa/ată d&ţe/ină cm /*iere de vară I//S- S a/ată de dcf//eCjei ţ i c iu p e rC i WS. Sa/ată de. cx3Stra/eiţl cu />7ărar l></f. Sa/ată de le^/yte de Vară 60- Sa/ată de faso/e verde CM usturoi ăi. Ciorbă arde/enească de pui cu fa S o /e Verde
 • 3. Suf>s.^ CJc3tJ>e., BohSU t! Iă2. C iot/^ ă d& ^ S C Â 1^3. de. iepU)-<s. !£■</. B ohŞ d& V ifsJ CM Cju/>st<lj iă6>- Cioj-Jă cfe p&şte. Jt&aSăCMS/y/â/^ână. I^-?. hsCA d& p u i l^i?. Supă teCjS. de. castt^e^i iour-t 6'g. CJot^ de. /bScJey-OSă 69. CJorAâde ■fbSoJe Vet-ds.CUtoţii 1^0- Supă de toţii CUustutoi I<J,I. CiotAiţăde vatăcu /e^/*ie ţi zJte^e de oU l<il. Supă d&y^/ii cu ^Uţte &2. Supă cte/*7ăd&/e^/yi& 1^3. Supă Cte/*7ăd&/yiazăj-e f^Uti de Aază <b6. Sat€i/*tutădin Auttă de ctap cu /y)ă/*7ăji^e^ăţi toţii Cjocpte P/(3CJlie de CJ-cp 6>'^. Ctcp ih SoS d&S/y)ă/ltâ/Tă •<iS- ^aso/ d&So/*in cu 3oS Uţot de. /e^/>7e ţi vinajA l<S>?- 2>toAde /e^/yte 'ToCă/TÎ-^ăpicxvi^^ăde atdej fţtl. Mâ/JCate d&/y^azăte /yfătat ţi -fhi^/TeJe l-fs. Mâncate de VOtZânouă CUS/yiâ/ltâ/Tă i:?3. S/ev-zănouă că/ită 1'?^. Săt/>lă/uţe de cjupetcJ ih -fol de Vi'^ă Pi/ofSât^eSC, Mâ/)câtică de /e^/>ie CMrtă/'^ejde casă |-?S- 2>o//eCjsi u/yjp/uţi CUAtâr>zăşi oteZ l>a/leCejpOfie CUSoS de toţii IJI. Sata/yiută o/t^enească depui Vi2. O sttopeJ din pu/pe de p u i 1^3. Tocăniţă depui CUcjsapă ţi atdej IS^. f^ptutiCjă depui %6. P ui c u /yiazăte IS<2>- Pui VtânCjea/) cu toţii ţi S/yîâ/H^ână vs-:f: Mâncâticâ de cositta/e^i /mutaţi cm CjOtne depotC, >29- ‘faţăpe vatză nouă câjită V)0- P^i CM-PaSo/e Vetde Ifl. Mâricate de vită CM/yjazăte ţi toţii V}3. MuţcJv de vită u/y)p/ut CMc^naipicant V)6. ^u/outi de ViţeJu/*rp/ut CMOteZ ţiJa/yjAon depotC. 9<b- ^u/adă din catne toca tă de vită v)%. Pu/pă de p otc. /ytatinată /a c u p to t W - Coaste de p o tC cocpte fh tu c i 300- (Stătat /a iatJ^ăvetde - Cu/y/ /ytatină/yj -fHptuti/e 2>u/cJuti 303. P/ăcJtlţeJe CMAtânZă du/ce 30^- 4/ivancă c u ■fhuc:te 306- Pt^itută CM-fhude de Vată 30&- Pa/xJiţpan c u caiSe sau ptune 30~1-- P/ăCttiţeJe cu Viţine 302- ^u/adă a//i>ă cm^s/yt 30^}- Cte/ytăde Z/y7eUtăCM/hiţcâ 30- în^heţc^ă de Z/y/eutăSau C^ăpţune 311. SpU/ytăde /hucte CUAtânZăde VacJ 311. în^h^ată de -fVucjte cu iautt 51;?. îjT^he^t^ăde /ă/yj^e 313. PatPdt depietsicj UDAMf/A, (justăti 3%. ZjaCMSCăde So/ytnaţeZ£Stăpe /oi de a/TdiVe 3V}. Bâiâiţă de hetin^ 330- Sat/yta/e de JltiA 1h-foi de vatză 33. Câtnc^i de MuSCeJ 333. Co/ţunaţi /bucovineni CM teJe/yiea. de vacă ţi S/yiâ/itănă 333. Budincă de /yiacatoane 33t^. B/ine CB/ini.^ tUSeţti CUcJupetcJ 33& Sctoi CMCteJet 33-ţ. Cteietpane 33%. Ctoc/iete din Cteier 33% Pastta/ytă de oaie la ti^e 339. U/yf^ teCe. CMSoS de S/yiântână cu /^tean 330- (justate teCe. din^âSCă ţi Ceapă toţie S a lc ie 333. Sa/ată din vatză a//băţi toţie cu ouă ţi SoS de nuci 333. Sa/ată ca/dă de catto/i 33^. Sa/aţă de Ceapă toţie 336. Sa/astăde cJupetcJ /ytatinaţe 33<c Sa/ată de Conopidă cu SoS de /yfUţtat Supe, Ciot^, BotŞUti :?3-?. Supă de cattofl cm /apte ţi ■fo! de da/in
 • 4. Su^ă. de.^nă. cui ofe j?3g. CJohi^>ăd&Surtâ 33<}. Supă crejy^ă. ofe -fîc^ 2^0- CJol-^ă tutCj&aSCĂ d&paste, u/ytp/ute. 2 ^ 3 . C J o t -^ /yiU titeJTG a S C Lâ d s. V ă C ^ ^ ă 2‘^ii- BohŞ de. aţipi d&<1U)-<U3/} 2^ă. Supâ Cj'eyyjăde. -faSo/e ^>oaAe (zu CjoStiţâcj-ocaMă ^^uti de ^ază 2^&- ^tiud^ ^i-ăSleo/iă. ih vi/l a/^ 2il-f. fh CJ-uStăde. ^ă/a, dU />^CijdejdoSto^sa/l 2^% ^ S U u/*7pjut dU t^ cJ 2^9 Caraspi-^it da Ja O/tejvţa 260- Păstră/ /hipt, (IU so S pica/it 2^3. Pulpe de h^ă CU^utui :Şi SoS Cj3}~a/yieJ 2ă^. ^a:(ău/>iplutăciu cjupercj 266- Mă/y?ă/i^ţi cMT/je ih Straturi 2ă6>. P/ăcJ/ită cu ^hej>e ţi carne, de vi'^eJ 2ă~1-. fTcait de.porc cu cJupercJ 26%- P/ăcJ»itădepraz cu tirâ/iză 2<b Musaca de vi/te^e 21.2. (jh iV eci C ăJu ^ teS C J?(J3. 'ToCări'i^ăde Ceapăţi roţii 26.3. Pcparăcu teJ&/yma.de oi 2^. Varzăcu orez ţi S/ytâ/ită/tă 2<^,6. Varzăroţie cu /y?ere ţi stafide 2(t(c Cju/a/ytade ZtriAi 26,$ ')‘/ri^ pe pUtă 2(b^. Cjonopidă^^itTiStă 2-:}-0. 'Ţ^ifiăcu SoS de Cjeopă 2^. Mă/iCare de dovJeCjej CU roţii ţi ci/fiAru 2-q-2. Carto/i u/ytp/u^i cu cJupercj 2-q-3. Cartofi ţără/ie^i 2^3. Carto/i /ha/i^UZeţti 2~ţ^. P i/ a f d o S ro a ţîa r) d e ^le r^ie c . 2rJ.^. ^u/ouri difipu/pă deporC cu cJ/yt^ru 2-q-6> "Tocări-ţădin cartie de.porc cu ardei ^aS ţi vindu/c/^ 2-:f--:t-. ’ToCăjTi-^ăde. ^erAeC. CUVinete 2-:f-<^. Vinele U/y/pIcete 2^0- Viţe/ CUdUpercJ ţi vinajji> 2^2. Ardei u/yjp/ccţi CUCjarne toccstă 2%3. Chi-fiteJuţe de VităCU /ytărar ţi S/yiâMână 2%^. ^u/ouri de /yiâfizat CU ■ficăs^ej depOSăte 2%(o Antricoate de vită cu ccsti-(ă ţi C£Opă ■3’S'?- Af^riCjoate de Vităfh SoS de cJupercj ţi vin 2%%. 'Tus/a/yia de iurtă 2%q Mâncare de. vită cu roţii ţi usturoi 2<tQ. CSâscăfa cuptor 291. '/»7e /ierte 1h U /^ CUZea/yfă de 'ie ţ i pătru/^eJ 2<j2 . Pui p r ^ it c u /e^/*7* 29^. Pu/pe de p u i CU cârnăcJori ţ i /năs/ine 39ă. Mâncare de ^ n ă c u vinete -fhipte 29(c ^aso/ de CjoCoS CsoU^ n o ) 29~J-. Popricaţ de p u i c u S/ytâ^ână 2>ulcJuri 292. P/ăcJntă cu do//eac, 300- P/ăcînta. do^roo^zanăcu brânză de ol 300- P/âcJntă cu /yte re 301- P/ăcinte cu varză 303. Pr^itură cu ^syyj de^.ftui 303. P/ăCtf^ăcu cartofi ţi dupercJ 30^- ’Ta'ţej cu nucJ ţi zahăr 306 Orez cu lapte 306 Papanaţi -fierţi 306, Papanaţi cu S/ytântânăţi 30? <^ă/uţte cu prune 309- Budincăsăsească din ■fhanZeJăţi />-7ere 30 Budincăde orez 3U. Co/ivătradiţională (gustări 3i<j,. ChUcă cu deapă 31^. f^ole Aătută cu CjeCpărU/rtenă 3i§. Pastă de sardine cu unt 3V). piftie deporc 320- Piftie de^SCă CUCre/yjăde Mrean 321. P if tie d in aripi d e curca /1 322. Cârna^i de CaSă 323. i<alzer de COSă 32^. (justare rejCje din iepure ţi vinroţu 326- Pateu de ficcst:preparat fh casă 32-:f: CJatite Secuieţti CUS/yrârftână 322- SfecJă u/yjplută CUnucj 330. SfecJă cu SoS SCjOrdolea
 • 5. 33f. Cartofi Cjop^i <h cio^â, CMS/*iâMâr)ă <şî CjoStiţă 332. Piure, dfe CjonopiclăCLU-/h/^Ută /Taie 33:?. Bu/z CM ^tâ/iZă d& ^ur-di/^ S/ytâ/ilă/iăy-<xsă 333. Mă/>lă/!^ih^Sltutî d& 33-V. ^uioidăd&/Idot 33^. C /jeC , C^perltiV CM cJu p ercJ Sa/ate. 33^ . So/ci:ă d&Ao&U-f 33^. SaJată de. S-fecJă. c^oc^ă 332- Sa/aiă ot^ejitaJă 3 3 f. Sa/ată de. )-idicJv /»2^^e 3^1. Sa/cută. de scj-u/yjAî Sau hei^r^ săr<^i 3^2. Mari/TcStâdep/ă!t:icâ. Su/^e^CJorAe, Boh^Utî 3^ă. Su/>âdep&Şte Să)-a!t CM p ra z S/yiârftâ/Tă. 3^d,. Supă de cJv/yten 3^&. BotsŞde.ptaz <şicartofi 3^'ţî. CJe^^ăde fi/nte^/>eJTăCM scăticicâ afu/yiotâ 3^2- BohŞ de vită CM S/acJă ^i S/y^ântâ/iă 3^<J. C l o t ^ de fa S o /e o/6ă CM C o S tiţă 360- Ciot^ădepofC. CMprufte USCote 361. CJat^ de VOtZăOCJ-â dteosă CMS/yiâ/itâ/Tâ 3^1. CJot-Jiădepcsti-oace. 3^3. CJot^ de SCăt-icJcăCM/oprte d&J>ază. 366. ^u/osiâde ^olăMCAhxc/iethanx 366- 'focârii'^ă de p e ţte CA/a Buofsac. 3^-?. Pt-az CM/>7ăs/ine 36%.'ToC/ăriţâ de ca rto fi 369- Pi/af CMcJupercJ 3(4(9. Mărtcare de ^ u tu l 3&3. ’fa ţe i CMvarză 3<î,3. piure dts. Cjartofi cmpraz ^i costi'^ă 3&3. C o stiţă fia rtă ^ z&o/yiăde varză •şi usturoi 3M- lahfTie de foSole ^>oa/ie 36,6. Cartofi ardeleneşti CMS/yjăr)târ)â 3^. /arză CMcarne de porc. 36,-zf. Varzăcă/ită cm câr>^i 3C,%.^u/adă din pu/pă de porc. cm c-ărna^ipicant 3^0- Piept de porc. CToCarit, CMSoS de /TfU-Ştar 3'ţtl. <So^:3ne/e acre u/yfp/ute CM car/ie. depui şi Costiţă 3r:f-3. ^aSo/ CMafu/nătură 3-?3. <ău/aş de vită ca /a Lud uş 3-f^. Sar/yia/e din bătrâni 3 ? ? . Varză ca /a C Ji^ 3^'S. L )/*7^ cm /y^ăsUne S ote /ytăc^ăresc. din orcane de porc. 3%0-Pu/pe de CMrCanf‘/yipănC3te cm Codiţă, usturoi şi roz/y/arin 3S1. CMrcan u ^ p /u t 3%2. Cot/ele /y/ureŞene CM^UŞte 323. CUst/eite de porC. CMS/*7â/ltână ş i pcprică 32^. C o t/ ^ e de p o rC . CM roşii şi Verdeaţă 326- 'Tochitură de Crăciun 326- iŞuncă fh crustă de Secară 326>-^/vţe /e din pu/pă de porC. 3S'?- MuŞcJli fi/e de porc. CM /yjiere. Ş i c J^ A rU 322- f^uşcJi deporc. f/> 7pănat 329- frigărui din p ie p ^ de porc şi CjeapăroŞie l>u/Suri 390- Popice/& CM Ju/yiări 39. ScoVer^' 392. C o zo n a c CM n u c ă 393. CJiec CM cacao şi vâri/ie 393. 'Tartă c m ^e/*7 de />iăCjeŞe 39^ . f/cpo/itane de casă 396. Pr^itură c m /*iac 396,. Pr^itură de cjxioo cu ti>e 2ea 39-^. 'Tort de cacao pentru Anu/ f/ou 392- /^'^ne/e CMSCorţişoară 399. /^ere u/ytp/ute CMnud ^0 0 -Mere ih a/ucgt ^00 ■Pr^itură CM/*iiere şi nuci ^01. a/ucJ şi a/une depădure Cara/yre/iZt:^e ^02. CreyyiăneO^ă 'fort CM fhuc:te din du/Cjeaţă şi cre/ytăde S/ytâ/itănădu/ce. ^03. Pr^itură de /y>ere CM doSu/ 1hsus
 • 6. ^ /o s a t de. UZl4a/î -Şi /ytă$ur-i -fo/oS ite. fn />uciătatîe. - Preparatele din carte conţin materii prime pentru 4-6 porţii, mărimea acestora depinzând de apetitul fiecăruia. - A opări (termenul culinar este “a blanşa”) înseamnă a introduce bucăţi de legume, bucăţi de carne, peşte, etc. în apă clocotită cu sau fară adaos de sare şi a le fierbe foarte puţin timp (între 30 secunde şi 5 minute). - A sota este sinonim, în vorbirea curentă, cu a căli. - A asezona este termenul folosit în bucătaiie pentru a săra (şi câteodată a pipera). Acesta provine din termenul francez “assaisonner”. - A tăia fâşii, adică “julienne”, înseamnă a tăia şuviţe de legume sau carne de-a lungul fibrei (cărnii sau legumei). Acestea trebuie să aibă dimensiunile ^ale pentru a fi pătrunse de căldură în acelaşi timp şi au în general grosimea de 0,5-0,8 cm, iar lungimea poate varia intre 4 şi 6-7 cm. în bucătăriile profesionale, pentru a realiza legume julienne, se foloseşte un instrument numit mandolină. - Fond sau supă sunt termeni similari în bucătărie, totuşi puteţi întâlni în alte cărţi de bucate chiar termenul „bulion” care este la fel de corea. - „Beurre-manie” este un amestec din cantităţi egale de tmt şi faină şi este folosit ca element de îngroşate a supelor şi sosurilor. - Smântână fermentată este smântână care conţine culturi lactice. Aceasta are un conţinut în grăsimi variind între 12 şi 28%. Smântână dulce, pe de altă parte, este cea obţinută prin smântânirea laptelui, fâră adaos de culmri de bacterii. Aceasta se mai numeşte frişcă lichidă, deorece prin batere se obţine frişca. - Măsurile folosite în această carte sunt etalonate de mine, în bucătăria unde îmi desfăşor activitatea, iar unităţile luate drept etalon pot fi modificate de dumneavoastră, cu condiţia să respectaţi proporţiile. - Prin „zarzavat” înţelegem ceapă, morcov, ţelină, albinoră şi ardei gras. - „Poşul”este o ustensilă de bucătărie în formă de cornet, care poate fi prevăzută în extremitatea ascuţită cu diferite forme tronconice, goale pe dinăuntru. Acestea sunt folosite pentm a orna preparatele culinare.
 • 7. R ecom andări privind tem peratura cuptorului: - temperatură joasă (ex. zahăr caramel) 150"C - temperatura medie (ex. cozonac) 175'C - 180°C - temperatura mare (ex. fripturi) 200°C - 210°C Măsurile folosite în această carte sunt următoarele: O L Z ^ 6 a / ^ r f A P A y ^ A ^ O C A ^ A ^ 3 '^ 3 ^ ^ 3 13^5 ^ 3 '^ 3 (cO 3 ^o 3 Sare ^ 3 iS 3 90 3 220 3 Za/iăr ^ 3 « 5 90 3 2203 A pă - l;? />?/ oo 260 S/yiântană ^ 3 IS5 oo 3 ^^03 Măsurile orientative pentrti legume sunt următoarele: deapâ 6,0 3 MoI'C.cm' rn eJiu 6,0 3 ~7~&/inâ ăO 3 ^o^ie. /^edie- o o 3 C -O riof 26 3
 • 8. S g S e i e . / y t o l o f i e ^ Dificultate % S<=>S d& ^tâ/iZă <ds. VOCj Dificultate j f J Cost % Sfat - pentru a decoji roşiile, scobiţi cotorul, iar pe partea opusă cotorului operaţi o incizie în forma de cruce. Plonjaţi roşiile în apă clocotită şi ţineţi-le 2 -3 minute, apoi plonjaţi-le în apă cu gheaţă sau apă foarte rece. Se vor curăţa foarte uşor. - 250 g brânză de vaci grasă - 2 roşii coapte - Vi linguriţă tarhon proaspăt tocat - O lingură pătrunjel tocat - O lingură ceapă verde tăiată rondele ( numai parte verde ) - Zeama de la o jumătate de lămâie - 3 linguri smântână slabă - !/2 linguriţă sare - Un vârf de cuţit de piper alb măcinat. M c3cI td& 1 Decojiţi roşiile, apoi tăiaţi-le în sferturi şi eliminaţi sâmburii. 2 Acum topaţi-le cubuleţe mici. 3 Amestecaţi bine toate ingredientele, cu excepţia roşiilor, pe care le veţi adăuga la urmă amestecând foarte uşor. Sfat - bateti ouăle cu mixerul conectat la puterea maximă. Acesta este modul cel mai sigur de a preveni “tăierea" sosului. - 4 ouă mari - 600 ml ulei de floarea soarelui - 1 linguriţă zeamă de lămâie - ’/4 linguriţă sare - Va linguriţă muştar fin - O lingură apa clocotită M e x t d& 1 Separaţi gălbenuşurile de albuşuri, spărgând oul şi desfacându-1 in căuşul uneia dintre palme, apoi desfaceri uşor degetele pentru a curge albuşul. 2 Bateţi bine gălbenuşurile cu sarea şi muştarul, apoi turnaţi, picurând pentru început, uleiul, iar apoi în fir sub|Dire. Când maioneza a început să se întărească adăugaţi zeama de lămâie, apoi continuaţi până aţi terminat uleiul. 3 Adăugaţi o lingură cu apă clocotită pentru a stabiliza maioneza. S O S U R I ş x 4La4TU>^X
 • 9. S o S d& /yjă/'d/' Dificukare Cost ^ - O cană iaurt gras - 2 linguri mărar tocat - Un căţei usturoi curăţat - O lingură ulei de măsline extravirgin - O linguriţă zeamă de lămâie ' Va linguriţă piper negru măcinat - Vi linguriţă sare M o d de. Pisaţi usturoiul şi amestecaţi-1 într-un bol cu restul ingredientelor. Dacă sosul vi se pare prea gros, adăugaţi 1-2 linguri de apă rece. A / u a t t a t t ă C 'f t O Q & J ) Diflcultace C ost ^ Sfat - dacă doriţi să preparaţi o tartă dulce, puteţi să adăugaţi ingredientelor de mai jos şi 75 g de zahar tos, o dată cu untul. - 800 g faină albă de cozonaci - 2 pachete de unt - 2 ouă - O lingură apă foarte rece - Un vârf de cuţit de sare s o s a ^ t S Z A L U A T U R I M o d d& 1 Folosind o sită deasă, cerneţi într-un bol mărişor faina. Imediat după aceea tăiaţi untul cubuleţe cu latura de 1,5 cm, iar apoi bateţi uşor ouăle într-un bol mic. 2 Puneţi cubuleţele de unt şi sărea peste faină şi, folosind vârfijl degetelor, incorporaţi untul în faină. Această operaţiune vă poate lua aproximativ 6- 7 minute, dar şi mai mult dacă untul este foarte tare. Important este să “lucraţi” untul până când aspectul compoziţiei devine “nisipos”. ^ în acest moment adăugaţi apa şi ouăle bătute, frământând uşor aluatul. Atenţie la ouă! S-ar putea să nu aveţi nevoie de toatei ^ Consistenţa aluatului, când este gata, trebuie să nu fîe elastică. înveliţi aluatul în folie alimentară şi introduceţi-1 pentru 30 de minute în frigider.
 • 10. S o S p & n th u sa J a t& Dificultate ^ C ost «| Sfat - puteţi păstra sosul vinegreta într-o sticluţă închisă ermetic până la 30 de zile. înainte de utilizare agitaţi sticluţa bine. - puteţi înlocui oţetul de vin alb cu zeama de lămâie sau cu alt tip de oţet P&S/yfe^ d 05ă Dificultate ^ C ost «i Sfat - păstraţi pesmetul într-un borcan sau într-o cutie închisă ermetic - Cantităţi egale de pâine albă şi pâine neagră M o d d& 1 Lăsaţi pâinea să se usuce pe o foaie de hârtie, timp de 3-4 zile, întorcând-o zilnic. 2 Folosind o râzătoare metalică pătrată sau un mixer puternic, radeţi pâinea până pesmetul are mărimea unui bob de orez, dar nu mai mic. - O cană ulei de măsline sau de porumb - 2/3 cană oţet de vin alb - O linguriţă muştar clasic - Un vârf de cuţit de sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat - */2linguriţă apă rece M o d d& Amestecaţi într-un bol sarea, muştarul şi apa, până sarea s-a dizolvat complet, apoi adăugaţi oţetul şi uleiul, amestecând cu un tel, pentru a forma o emulsie. ă l A L U A T U ^ X
 • 11. C ^ c c t o a j i e . p â } n & C M o h e ^ a / i o Dificultate Cost ^ Sfat - puteţi păstra crutoanele până la 48 de ore într-un vas închis ermetic. Varianta I - O pâine albă sau intermediară tăiată felii - 3 - 4 linguri ulei de măsline - V2 linguriţă oregano - Un vârf de cuţit sare Varianta II - O pâine albă sau intermediara tăiată felii - 3 - 4 linguri unt - Un vârf de cutit de sare Varianta III - O pâine albă sau intermediară tăiată felii - 3- 4 linguri ulei de măsline - Un vârf de cuţit de sare M o d de. pt-epC itO te.- Varianta I J încingeţi cuptorul la 170° C (foc mediu), apoi introduceţi înăuntru o tavă. Tăiaţi feliile de pâine în cuburi, apoi presăraţi-le cu sare şi oregano. Z Scoateţi tava din cuptor şi stropiţi-o cu puţin ulei şi aşezaţi deasupra crutoanele. Introduceţi tava din nou în cuptor şi coaceţi crutoanele timp de 5-6 minute, scuturând tava după 3 minute. Varianta II încingeţi o tigaie cu unt şi prăjiţi crutoanele până devin aurii, apoi presăraţi-le cu sare. Varianta III încingeţi o tigaie cu ulei şi prăjiţi crutoanele până devin aurii, apoi presăraţi-le cu sare. s o s a ^ x S I A LuA -ra^x
 • 12. MattjiOfdă DLficulcate Cost Sfat —se poate înlocui vinul roşu cu un vin alb, dar atunci şi oţetul va fi cot de vin alb - O cană vin roşu sec - O cană oţet de vin roşu ' 3 căni apă - Un pahar cu ulei de floarea soarelui - O linguriţă boabe de ienupăr - O lingură boabe de piper negru - 3 foi de dafin - 3 crenguţe de cimbru - O lingură miere - 2 cepe mici - 2 morcovi medii - O ţeiină mică - Un măr verde - O lingură sare M o d ele. ptepQ tO f'e.- Amestecaţi într-un bol sarea cu apa, apoi adăugaţi, pe rând, ceapa tăiată în două, morcovii tăiaţi în două pe lung, ţeiina tăiată în patru, mărul tăiat în patru şi toate celelalte ingrediente. Amestecaţi bine şi folosiţi-o pentru a marina cărnuri. S o S d e . h t ' & a r f c i u S /y iâ /it :â /T O . - o cană smântână - 3-4 rădăcini mari de hrean ' O lingură oţet de vin aJb - O lingură zahăr tos - O linguriţă sare M o d d& Radeţi hreanul curăţat pe răzătoarea cu găuri mici. Amestecaţi hreanul ras cu zahărul, oţetul şi sarea, apoi cu smântână. ă o s a ^ x ă x A iaA -ra>?x
 • 13. Dificultate ^ C ost ^ Sfat - sosul se potriveşte foarte bine cu fripturile de porc sau curcan - dacă folosiţi castraveţi m ari, atunci eliminaţi sâmburii. - 500 g castraveţi spălaţi şi curăţaţi de coajă - O lingură ulei de măsline exrravirgin - O linguriţă zahăr cos - Zeamă de la V2 de lămâie - O linguriţă muştar fin - Un pahar supă de legume preparată cu concentrat tip cub - O lingură mărar tocat - O linguriţă sare M o d d& Radeţi castraveţii, apoi inăbuşiţi-i cu o lingură de ulei într-o crăticioară timp de 6-7 minute. Adăugaţi supa, sarea, zahărul şi continuaţi încă 15 minute. Opriţi focul şi adăugaţi muştarul, zeama de lămâie şi mărarul. SOSU^X ST AtaATU ^X A / u a t de. /?/âCJtltă Dificultate Cost ^ Sfat —Dacă doriţi să preparaţi plăcinte sărate, renunţaţi la zahăr - Este bine să respectaţi întocmai reţetele de dulciuri. Acestea sunt mai sensibile la cantităţi şi la temperaturile de preparare decât celălalte reţete. X jT y '& d i& n te.• - 400 g faină - Un pachet de unt moale sau untură - Un pahar iaurt - Un ou - O bucată de drojdie cât o nucă - 2 linguriţe zahăr - O linguriţă sare M o d d& I Cerneţi faina într-un bol călduţ. Adăugaţi sarea, oul bătut, untul şi iaurtul. Frecaţi, într-un alt bol, drojdia de bere cu zahărul, până se formează o pastă albicioasă, după aceea frământaţi-o, pe masă, cu celelalte ingrediente. Strângeţi aluatul într-o formă rotundă şi repuneţi- 1în bol, apoi acoperiţi-1 şi lăsaţi-1 să crească, la cald, timp de 2 ore. 2 După ce a crescut, împărţiţi aluatul în două şi întindeţi foi de dimensiunea tăvii în care veţi prepara plăcinta. ^ Folosiţi foile pentru plăcinte.
 • 14. S o S ’T a tta t Dificultate Cost ^ A / u a t p & n t t u c J ă t it t Sfat - este necesar ca aluatul de clătite să se odihnească, deoarece prin amestecarea energică a fainii cu apă şi lapte, se dezvoltă glutenul, care conferă elasticitate aluatului, iar la prăjitul clătitelor acestea se strâng. D acă, în schimb, lăsăm aluatul să se odihnească puţin, acesta îşi pierde din elasticitate şi clătitele îşi păstrează forma. - dacă doriţi să preparaţi clătite dulci, puteţi adaugă 50 g de zahăr pudră şi puţină esenţă de vanilie. - 3 căni lapte - O cană sifon sau apă minerală - O lingură ulei de floarea soarelui - 6 ouă - 3 căni faină - ţ/2 linguriţă sare Sfat - dacă adăugaţi o lingură de ceapă tocată fin şi 2 linguri cu apă mineral; dar renunţaţi ia tarhon şi la ouă tocate, obţineţi un sos Remoulade - O cană maioneză de casă - 2 linguri de capere - Un castravete acru mediu - Un albuş de ou fiert - O linguriţă pătrunjel tocat - O linguriţă tarhon tocat fin sau tarhon uscat - Zeama de la Vi de lămâie - Vi linguriţă sare M oei de. ptepCO 'Q te.- JT ocaţi mărunt capereie, albuşul de ou şi castravetele. Acesta din urm trebuie stors după ce a fost tocat, deoarece conţine lichid sărat. 2Amestecaţi într-un bol toate ingredientele, adăugând sare, după gusi ^ Sosul se serveşte cu gujoane de peşte, limbă rasol, sau friptură rece. M o d d& 1 Bateţi ouăle cu sare, apoi adăugaţi uleiul, laptele, sifonul, iar la sfârşit faina. Aluatul trebuie să aibă consistenţa unei smântâni subţiri. 2 Lăsaţi aluatul să se odihnească 20-30 de minute. s o s a ^ x ST A LuA -ra^x
 • 15. Sfat - mămăliguţa se poate prepara cu ’/2 apă. - Pentru o arom ă deosebită se poate adăuga o lingură sau două de parmezan ras odată cu mălaiul. - 1 1apă - 300 g mălai - O lingură unt - O linguriţă sare M o d 1 Puneţi apa cu sare şi untul la fiert, iar când încep să fiarbă uşor •adăugaţi mălaiul, în ploaie, amestecând energic cu un tel. Reduceţi focul la minim şi amestecaţi din când în când. Fierbeţi mămăliga timp de 20 de minute. 2 După ce mămăliga s-a fiert, udaţi o lingură de lemn cu apă şi desprindeţi-o de marginile vasului, răsturnând-o apoi într-o farfiirie. p a s t ă d e . Dificultate Cost • Sfat - folosiţi gălbenuşurile ouălor fierte ale căror #lbuşuri le veţi umple s o s a / ^ x S X A L U A T U ^ X - 8 gălbenuşuri - 200 g ficăţei de pasăre - Vf pachet de unt alifiat - 1 linguriţă zeamă de lămâie - 7-8 boabe de ienibahar • - linguriţă sare - 14 linguriţă pătrunjel tocat * M o d de. 1 Fierbeţi ficăţeii cu sare şi cu boabe de ienibahar, apoi lăsaţi-i puţin să se răcească şi tocaţi-i cu maşina de tocat, folosind sita cu ochiuri mici. 2 Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare, apoi amestecaţi-le cu pastă de ficat, untul alifiat, verdeaţa tocată şi sare, dacă este necesar.
 • 16. 4 U/yi/^/utută ouă. dlti postă. <d&>şunciă. U / y i p / ^ u t â p & n t f ' U c ^ u â d t /7 / y j d / o / i& z a y ^ ă J ^ f G n u ^ u t i < ş i / y ^ u ^ t o t Dificultate ' J C ost % Sfat - folosiţi gălbenuşurile ouălor fierte ale căror albuşuri le veţi umple JjT y '& d îe Jite .• - 200 g maioneză de casă - 8 gălbenuşuri fierte - '^Alinguriţă muştar fin M o d de. pt'epatO }'& ‘ Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare, apoi amestecaţi-le cu maioneza şi muştarul. Sfat pentru a înmuia untul - lăsaţi-1 15 minute afară din frigider I jiy ' s d î& jit e . • - 8 gălbenuşuri fierte - 200 mg şuncă de Praga tăiată cubuleţe mici - O Lingură mare de unr înmuiat ' Un vârf de cuţit de sare - Va linguriţă pătrunjel tocat M o d de. p t-e ^ a ta te - Pasaţi gălbenuşurile fierte printr-o sită cu ochiurile mai rare, apoi amestecaţi-le cu untul moale, şunca cubuleţe şi verdeaţa. Adăugaţi şi sare dacă este necesar. SOS(/!^Z ST
 • 17. d i^ Dificultate Cost ^ Sfat - este foarte im portant să înmuiaţi untul şi apoi să scoateţi zerul din acesta, deoarece lichidul modifică proporţiile reţetei, iar găluştele se sfărâmă. Pe de altă parte, zerul este uşor acid şi dă un gust neplăcut. - în cazul găluştelor ce vor fi folosite în supă de pasăre, înlocuiţi untul cu untură de gâscă sau găină, iar apa cu supă răcită, putând adăuga şi pătrunjel tocat foarte fin. Sfat - sosul cel mai gustos este cel preparat din roşiile “prunişoare” - 1 pahar griş (100 g) - 2 linguri unt (50 g) - O lingură apă - O linguriţă sare - Un vârf de cuţit de nucşoară M o d td& /?hs./?at'CD'& ’ 1 înmuiaţi untul, lăsându-1 într-un bol la cald, apoi amestecaţi-1 tare cu o lingură de lemn sau plastic, până se elimină zerul. 2 Bateţi bine oul, într-un bol, apoi adăugaţi untul, apa, grişul şi condimentele. Lăsaţi la frigider timp de 10 minute. ^ Găluştele se formează rupând din aluat şi rulând între palme. Acestea trebuie să aibă forma şi dimensiunea unor măsline. Atenţie! Nu ţineţi mult aluatul afară din frigider, căci se înmoaie şi găluştele se vor sfărâmă la fiert. - O cană supă de legume, preparată cu concentrat tip cub - O, 7 kg roşii în bulion - O ceapă mică curăţată - Un căţel de usturoi curăţat - O lingură ulei de floarea soarelui - O linguriţă zahăr - O lingură de frunze de ţelină - */2legătura de pătrunjel - O linguriţă sare M o d d& 1 încingeţi uleiul într-o cratiţă înaltă şi înăbuşiţi ceapa, adăugând 2 linguri de supă. Adăugaţi restul ingredientelor şi fierberi sosul la foc domol, timp de 15 minute. 2 Strecuraţi sosul şi utilizaţi-1 lângă diferite preparate. SO Si/^X SX ALi/ATa/^X
 • 18. A / u a t Dificultate Cost % Sfat - aluatul de tăiţei trebuie să fie umed la pipăit, dar nu trebuie să fie lipicios. în acest caz adăugaţi puţină faină. - atât faina, cât şi ouăle, trebuie să fie la temperatura camerei când frământaţi aluatul. - pentru a întinde mai uşor o cocă mai mare, tăiaţi-o în bucăţi şi întindeţi-le pe rând. - puteţi păstra tăiţeii uscaţi într-o cutie închisă ermetic, cfiiar şi 3 zile. Zahăt vajmUcot Dificultate Cost ^ - 300 g faină ' 3 ouă - O linguriţă sare M c J de. p te p a ta te .- 1 Cerneţi faina pe o planşetă de lemn, faceţi o gaură în mijloc şi puneţi sarea şi ouăle bătute. Folosind un cuţit cu lama groasă, amestecaţi ingredientele, trăgând câte puţină faină dinspre exterior spre interior. Când acestea s-au amestecat, frământaţi cu ambele mâini un aluat de consistenţă tare. 2 înveliţi aluatul într-o folie alimentară, lăsându-1 să se odihnească 30- 60 de minute. ^ întindeţi o foaie subţire, de aproximativ 1-2 mm, pudraţi-o cu puţină faină şi apoi rulaţi-o strâns. ^ Folosind un cuţit cu lama ascuţită tăiaţi fâşii sulul de aluat, apoi desfaceţi tăiţeii şi împrăştiaţi-i pe masă, pentru a se usca. - 1 kg zahăr pudră - 3 batoane de vanilie - Un borcan cu capac etanş M o d de. p te p a ta te - 1 Despicaţi baroanele de vanilie cu un cuţit cu lamă fină şi introduceţi-le, în poziţie verticală, într-un borcan împreună cu zahărul pudră. 2 Lăsaţi să se infuzeze aroma vaniliei timp de 3 săptămâni. ^ După ce aţi folosit o parte din zahărul vanilat, adăugaţi acât zahăr pudră, cât să reumple borcanul, scuturând uşor în timplul umplerii. în acest fel veri avea în continuare zahăr vanilat. S O â U ^ X S I A L U A T U ^ X
 • 19. Mc^dej d& UStutc:>i Dificultate Cost Sfat - usturoiul se încearcă dacă este bun strângându-1 între degetul mare şi arătător. D acă este tare la pipăit este bun. Totodată, evitaţi să folosiţi usturoi care a încolţit. Acesta nu mai are nici gust, nici aromă. X n ^ s A te Jite .' - 2 căpăţâni de usturoi - O linguriţă sare - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 1pahar .şi Vi apă sifon sau apă minerală - O lingură pătrunjel tocat M o d de. ptepCtf'CO'e.'- 1 Curăţaţi usturoiul de coajă. Aşezaţi usturoiul tăiat bucăţi într-un mojar de bronz sau marmură şi presăraţi-1 cu sare. Pisaţi usturoiul până devine o pastă. In acest moment adăugaţi uleiul, continuând până s-a încorporat în usturoi 2Adăugaţi sifonul, amestecând uşor cu o lingură, până sosul se albeşte. Presăraţi cu pătrunjel şi serviţi-1 lângă peşte, legume sau carne prăjită. S o s 5 d e . C IU Dificultate Cost ^ - 2 căpăţâni usturoi - O linguriţă sare - O lingură ulei de floarea soarelui - O cană smântână fermentată M o d d& 1 Curăţaţi usturoiul de coajă. Aşezaţi usturoiul tăiat bucăţi într-un mojar de bronz sau marmură şi presăraţi-l cu sare. Pisaţi usturoiul până devine o pastă. In acest moment adăugaţi uleiul, continuând până s-a încorporat în usturoi 2 Adăugaţi smântână, amestecând uşor, până se încorporează complet. ^ Folosiţi sosul lângă rasol de peşte gras, rasol de pasăre (în acest caz puteţi adăuga puţin hrean ras) sau jambon de porc fiert. S O S U R I Ş X A L U A T U ^ X
 • 20. Primăvara începe cu o lungă perioadă de post aspru şi lipsit de zile cu dezlegare la peşte, spre deosebire de Postul Crăciunului. Totuşi, până de Paşte, apar o mulţime de verdeţuri ce ne tonifică din plin organismul, printre acestea amintesc: salata verde, spanacul, loboda, ştevia, leurda, ridichile de lună, etc. După Paşte însă, totul se schimbă, putem mânca ouă, miel, peşte şi legume proaspete pocnind de vitamine şi minerale. Toate aceste gusturi şi arome proaspete se datorează trezirii plantelor la viaţă după iarna friguroasă care a acoperit cu omăt cămpurile şi fâneţele. Mineralele acumulate de sol în timpul iernii se transmit plantelor, care ajung în starea lor naturală, nealterate de intemperii, pe ma.sa noastră sau procesate de către animale şi transformate în lapte şi ouă. Ce poate fi mai sănătos decât să mănânci o salată cu verdeţuri de primăvară, însoţită de o bucată de brânză proaspătă? Eu nu ştiu. Spuneţi-mi dumnevoastră. în acest prim capitol vă propun un melanj de mâncăruri obţinute din leguminoase uscate, murături şi afumătură rămase din iarnă şi mâncăruri preparate din legume şi produse animale specifice primăverii, cum ar fi: carnea de miel şi de viţel, peşti, icre şi lapţi de peşte, dar şi cartofi noi, ridichi de lună, ştevie şi spanac. Doresc să amintesc că perioada primăverii este însoţită de câteva evenimente religioase, specifice creştinilor ortodocşi, care au influenţat de-a lungul anilor meniului zilnic. Primul eveniment este pe 9 martie, „Cei 40 de mucenici”, când .se mănâncă paste făinoase în formă de cifra „opt” numite sugestiv „mucenici”. Acestea pot fi fierte, cu adaos de nuci măcinate, scorţişoară şi zahăr sau se coc adăugându-se miere şi nuci. Urmează „Buna Vestire” şi „Floriile” când se mănâncă peşte, apoi sărbătoarea cea mai mare a tuturor creştinilor, „învierea Domnului” când se mănâncă miel, ouă roşii, cozonac, drob. Voi aminti şi preparate specifice ale Paştelui greco şi romano catolicilor, care sunt în număr destul de mare în zona Ardealului. Acestea .sunt: peştele, ouăle, pasca, etc.
 • 21. e i& P t i / y r a / a t ă
 • 22. d t n / c ^ t d e , d U S o S S c j o ^ d o / e o . Dificultate ■ ^ 6 C ost % i % Sfat - cartofii curăţaţi se pun imediat intr-un vas cu apă rece, pentru a nu se oxida - 4 cartofi albi medii, curăţaţi - 2 cepe curăţate şi date pe răzătoarea mare - 500 g lapţi de crap curăţaţi de pieliţe - 3 linguri faină - Un ou bătut - Un pahar ulei de floarea soarelui - O lingură pătrunjel verde tocat - Un vârf de cuţit de bicarbonat de sodiu alimentar - '/2 linguriţă de sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat - O cană sos scordolea (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - O lămâie tăiată în sferturi M cxi de. J Se rad cartofii pe răzătoarea cu ochiuri mari, apoi se lasă 10 minute să elimine apa. După ce au eliminat puţină apă, se storc bine între palme şi se pun într-un bol curat. 2 Lapţii se ţin în apă rece pentru a se albi. Ceapa se rumeneşte într-o lingură cu ulei. ^ Se amestecă lapţii cu cartofii scurşi, ceapa călită, oul bătut, pătrunjelul tocat, bicarbonat, o lingură cu faină, sare şi piper. 4 Se încinge uleiul într-o tigaie cu margini înalte, lăsând focul la putere medie. 5 Cu o lingură se ia din compoziţia de lapţi şi se prăjesc chifteluţe, câte 2 minute pe fiecare parte, până se rumenesc frumos. O Serviţi chifteţele cu sos Scordolea şi sferturi de lămâie. d e fe re 2>e p^xm ^VA^A
 • 23. Dificultate C ost % ^ Sfat - apa în care stau lapţii e bine să fie schimbată de 3-4 ori, pentru a elimina sângele - 500 g lapţi de crap, curăţaţi de pieliţe - 3 linguri faină - 2 ouă bătute - O cană pesmet de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - O cană ulei pentru prăjit Olina Olina - O lingură mare pătrunjel verde tocat - O linguriţă sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat - O lingură oţet de vin alb - 2,5 1de apă - 2 lămâi tăiate în sferturi M o d de. I Lapţii se rin în apă rece pentru a se albi. 2,Se pune la fiert o oaJă cu 2.5 1de apă, în care se adaugă oţetul şi un vârf de cuţit cu sare. ^ Se aşează lapţii într-o strecurătoare şi se plonjează în apa cu oţet şi sare, care clocoteşte. După ce apa a mai dat un clocot, se scot lapţii şi se introduc pentru 15 secunde în apă rece cu gheaţă, sau în apă rece, de la frigider. Se scot din apă şi se tamponează cu o cârpă uscată sau cu hârtie absorbantă. 4 Se amestecă faină cu restul de sare şi piperul măcinat într-o farfurie adâncă. Se bat ouăle într-un bol. Se aşează şi pesmetul pe o farfurie largă. 5 Se încinge uleiul într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul ia putere medie. Se trec lapţii prin faină-ou bătut-pesmet şi se prăjesc în uleiul încins. O Serviţi lapţii pane cu sferturi de lămâie. ^ c fc r e : 2>e p ^xm aVA^A (S i^ srA ^ i
 • 24. Cu3ta S /yiatificd ih S o 5 de. Dificultate C ost ^ ^ Sfat - puteţi folosi babuşcă, roşioară şi săbioară, ţinând cont de faptul ca peştii mai mici necesită un timp mai scurt de preparare termică. - 1 kg caras, fară cap, oase, solzi şi viscere - 2 morcovi mici, curăţaţi - O ceapă mare, curăţată - 2 pahare ulei de floarea soarelui - 150 g pastă de roşii - 2 linguri oţet de vin alb - O lingură faină - O foaie de dafîn - 10 boabe de piper negru - O crenguţă de cimbru M o d <d& p t's p a ta r & ' 1 Spălaţi peştii, ştergeţi-i cu o cârpă curată şi uscată, apoi tăiaţi-i în bucăţi şi săraţi-i uşor. Tăiaţi morcovii în rondele, iar ceapa în solzi. încingeţi jumătate din ulei într-o tigaie şi prăjiţi bucăţile de peşte pe ambele părţi, după care scoateţi-le pe hârtie absorbantă. 2 încingeţi cuptorul la 170° C, apoi puneţi bucăţile de peşte într-o tavă şi introduceţi-le în cuptor pentru 5-6 minute. Adăugaţi un pahar de apă fierbinte şi continuaţi încă 10 minute. 2 Separat încingeţi restul de ulei într-o cratiţă şi căliţi uşor legumele, adăugaţi pasta de roşii şi faina, amestecând bine, stingeţi cu un pahar de apă caldă, adăugând foaia de dafin, piperul, oţetul, cimbrul şi sarea. Fierbeţi sosul timp de 10 minute, la foc domol, apoi strecuraţi-l peste peşti. 4 Măriţi temperatura cuptorului la 180° C, reintroduceţi tava cu peşti în cuptor şi mai ţineţi-o încă 5-6 minute. 5 Preparatul se serveşte cald sau rece, cu felii de lămâie sau cu ceapă de apă. > ^ crcre 2>£ p ^zm AVA>^.
 • 25. C a ş i h / y i ă ja l Dificultate 0 0 Cost % % Sfat - folosiţi caş de oi mai vechi, deoarece cei proaspăt conţine apă şi se poate rupe la prăjit - 8 felii de caş de oi, aproximativ 75 g bucata - 2 linguri cu vârf faină - 2 ouă bătute cu o linguriţă apă - 4 linguri mălai t - Un pahar ulei pentru prăjit Olina - Un vârf de cuţit de sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat - Vi linguriţă verdeaţă tocată Olina M cx J c/c 1 Bateţi ouăle intr-un bol cu verdeaţa tocată. Aşezaţi faina într-o farfurie, amestecând-o cu sarea şi piperul şi aşezaţi mălaiul în altă farfurie. 2 încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie. ^Treceţi feliile de caş prin laină-ouă bătute-mălai, apoi prăjiţi-le cu grijă, pe ambele părţi, până devin rumene. 4 Serviţi feliile de caş prăjit cu salată de roşii. ^ erfcT f: 2>e p /^zm AVA^A <36^5TA^X
 • 26. Dificultate C ost % « - 1 kg obleţi spălaţi şi curăţaţi - 4 linguri mălai - 2 linguri faină - O cană ulei pentru prăjit Olina - O linguriţă sare - Un pahar mujdei de usturoi (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) A/ot/ de. 1 Obleţii spălaţi se scurg bine de apă, eventual se tamponează cu o cârpă sau hârtie absorbantă. 2 Se încinge jumătate din cantitatea de ulei într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie. ^ Se amestecă într-o pungă groasă mălaiul, faina şi sarea, apoi se adaugă jumătate din peşti. Se strânge punga la gură şi se scutură bine, pentru a acoperi peştii uniform. Imediat după aceea se trag câte 4 peştişori pe câte o scobitoare şi se prăjesc apoi, în uleiul încins. 4 Se scot peştii fierbinţi pe o hârtie absorbantă. N Se continuă în acelaşi fel cu cealaltă jumătate din cantitatea de obleţi, schimbându-se şi uleiul ars cu unul proaspăt. O Se servesc obleţii cu mujdei şi mămăligă. c e r e r e 2>£
 • 27. SoJată cl& idte. de, i/y jie . f/y ii p /o C - <Ş» Cj&J& Dificultate Cost ^ ^ Sfat - puteţi să nu folosiţi pâine, dar eu consider că pâinea înmuiată face icrele mai pufoase - este im portant să opăriţi ceapa. în acest fel, salata de icre nu va mai avea gust amar. —cu prefer uleiul de floarea soarelui celui de măsline, deoarece este neutru ca - 4 linguri icre de crap curăţate de pieliţe - 2 felii de pâine albă, cu coaja înlăturată - Zeama de la o lămâie - 2 pahare ulei de floarea soarelui - O linguriţă sare - 2 linguri apă minerală carbogazoasă sau sifon - 2 cepe mici sau una medie, tocate fin timp de 15 M exi 1 înmuiaţi pâinea în puţină apă, apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o mărunt 2 Puneţi IL de apă la fiert, iar când acea?ta^ocoteşte, aşezaţi ceapa tocată într-6 str^urătoare fină şi scufundaţi-o în apă cioc secunde, apoi scoateţi-o şi lăsaţi să se răcească. ^ Amestecaţi icrele cu sarea şi cu pâinea tocată într-un bolTTSltraiojijrnixerul sau un tel. 4 Turnaţi uleiul peste amestecul de icre, întâi câte o picătură-două, apoTinTîr*foarte subţire.TSnTsi^ţiţi că amestecul a început să se îngroaşe, adăugaţi câte puţină zeamă de lămâie. Când icrele sunt gata, adăugaţi ceapa opărită şi sifonul, continuând să amestecaţi. Acesta din urmă va oferi salatei un aspect pufos, ca de frişcă. 5 Puteţi orna salata de icre cu măsline negre sau cu rondele de ceapă verde.
 • 28. U/7lau&t Dificultate Cost ^ ^ -Sfat - lăsaţi untul să se înmoaie 10 minute afară din frigider apoi, folosind mixerul sau o lingură de lemn, bateţi-1 bine, până iese apa din el şi capătă o culoare gălbuie - 500 g telemea de oi - O lingură unt alifiat - O lingură sinântână slabă - Vt. linguriţă muştar fin - Un vârf de cuţit de chimen boabe - Un vârf de cuţit de boia dulce - Un vârf de cuţit de piper negru, măcinat mai gros ' I I M c xl d& 1 Folosind un mixer amestecaţi într-un bol toate ingredientele 2 Serviţi liptauerul pe pâine de casă friptă pe plită sau pe grătar şi însoţit de ceapă verde.
 • 29. de.pâîf7& "(ătâ/T&Cii5Clă u n t u h ă . d & ^ S d ă < ş i U S t U f' G i Cost Sfat - această gustare ne-o dădea bunica să m âncăm la început de primăvară, în acele zile ploioase şi pline de noroi pe uliţe când n-ai fi dat afară nici un câine. D oamne, da' bune mai erau! X n y '& d î& rd e.■ - 2-3 felii de pâine intermediară de ţară (din acelea rotunde) - 2-3 căţei de usturoi curăţaţi - 3-4 linguri untură de gâscă - O linguriţă cu vârf de boia dulce de ardei - '/2 linguriţă sare M o d de. I încingeţi un grătar şi frigeţi feliile de pâine, tăiate în două, de-a latul, apoi frecaţi-ie pe o parte cu căţeii de usturoi, după care ungeţi-le cu untura de gâscă, presărând sare şi boia dulce. 2,Serviţi feliile aromate cu salată de varză murată sau gogoşari muraţi umpluţi cu varză. Sfat - tot ce pot spune este: foarte simplu, dar tare gustos! - 1 kg mămăligă pripită (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 400 g brânză de vaci - 100 g telemea de vacă - 1 cană şi Vi smântână - O linguriţă sare M o d de. 1 Fărâmiţaţi telemeaua şi amestecaţi-o cu brânza de vaci. 2 împărţiţi mămăliga caldă în farfurii şi aşezaţi deasupra amestecul de brânză, apoi smântână. Presăraţi cu sare, dacă doriţi.
 • 30. Dificultate ' Cost % ţ Sfat - pentru omlete este indicat să folosiţi o tigaie antiaderentă şi spatule din plastic sau lemn - 8 ouă mari - 200 g costiţă afumată tăiată fâşiuţe - O ceapă tăiată felii - Un ardei gras tăiat fâşiuţe - 2 linguri pătrunjel tocat - 500 g cartofi - O lingură ulei de floarea soarelui - Vi linguriţă sare - Un vârf de cuţit de, piper negru măcinat M o d d& 1 Fierberi cartofii în coajă, apoi răciţi-i puţin şi tăiaţi-i felii. 2 încingeţi o tigaie mare. ^ Bateţi bine ouăle cu sarea şi piperul măcinat. 4 Când tigaia este încinsă bine, adăugaţi uleiul, apoi căliţi costiţa, ardeiul fâşiuţe şi ceapa tăiată, timp de 2-3 minute. Acum adăugaţi cartofii, aşezându- i pe toată suprafaţa tigăii şi căliţi-i timp de 2 minute pe o parte, apoi întoarceţi-i pe cealaltă parte şi continuaţi încă 2 minute 5 Amestecaţi pătrunjelul în ouăle bătute şi adăugaţi-le peste cartofii fierbinţi. Mişcaţi tigaia, în aşa fel încât mixtura de ouă să intre sub cartofi. Când omleta a început să se întărească, reduceţi focul la minim şi folosind două spatule întoarceţi omleta pe cealaltă parte, pentru a se rumeni uniform. 6Serviţi omleta cu salată verde sau cu murături. >^cfere i>e p /^x m 4VA^a
 • 31. Ouă Dificultate ^ Cost Sfat —ouăle umplute sunt un preparat recomandat pentru perioada mai rece a anului. Există o varietate mare de umpluturi, iar dumneavoastră puteţi să încercaţi ce combinaţie doriţi. Im portant este de ştiut că, dacă eliminaţi gălbenuşul fiert şi folosiţi doar cochilia de albuş întărit ca suport pentru o umplutură cu conţinut scăzut de calorii, preparatul poate fi servit şi celor cu o dietă hipocalorică. - timpul de fierbere al ouălor tari este între 5 şi 8 minute. Eu nu recomand să le fierbeţi mai m ult de atât, deoarece gălbenuşul acestora devine albastru şi-şi pierde din aromă. - 8 oua mari - O linguriţă sare - 200 g umplutură de ouă (vezi Ia capitolul Sosuri şi Aluaturi) - Câteva frunzuliţe de pătrunjel M cxl <d& 1 Spălaţi ouăle şi aşezaţi-le într-un vas cu 1 1de apă săracă, pe fundul căruia aţi aşezat o farfurie cu fundul în sus (ca să nu crape ouăle). 2 Fierbeţi ouăle la foc mediu, timp de 6-7 minute din momentul în care apa clocoteşte, apoi puneţi vasul ci^ ouă sub jet de apă rece, până se răcesc ouăle. 2 Spargeţi uşor ouăle, de jur-împrejur, apoi curăţaţi-ie deasupra vasului cu apă în care acestea au fiert. în acest fel vă înmuiaţi degetele în apă când se prinde coaja de ele şi curăţaţi mai uşor. 4 Tăiaţi ouăle în două, longitudinal, apoi, folosind o linguriţă, scobiţi g^benflşul fiert în a^a fel încât să nu rupeţi albuşul. Acum umpleţi albuşurile cu umplutura dorită, folosinci o linguriţă sau un şpriţ. d e fe r e 2>C P^XMAVA^A / (SUSTA^X
 • 32.
 • 33. de. /yjlsJ ih Dificultate C ost % ^ % Sfat - folosiţi o scobitoare sau o ţepuşă de frigăruie, din lemn, pentru a verifica drobul dacă este gata. înţepaţi drobul vertical, până atingeţi fundul formei şi apoi scoateţi scobitoarea afară. D acă scobitoarea nu iese umedă, înseamnă că drobul este gata. Acelaşi procedeu puteţi să-l folosiţi şi când verificaţi un blat de tort din pandişpan sau un chec. - 400 g aluat de tartă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 3 ouă + 1 pentru uns drobul - 750 g organe de miel - O legătură de ceapă verde - O legătură de usturoi verde - Un morcov curăţat - O ceapă mică - O lingură pătrunjel tocat - O lingură mărar tocat - O lingură ulei de floarea soarelui - 5-6 boabe de ienibahar - 2 linguri mari smântână - O lingură sare - *4 linguriţă piper negru boabe M o d eJ& 1 Fierbeţi în 3 1de apă organele de miel spălate, împreună cu piperul şi ienibaharul boabe, sarea, morcovul şi ceapa. Fierbeţi-le la foc mediu, timp de 30 de minute, fără a uita să spumaţi lichidul. 2 în timp ce organele fierb, curăţaţi şi spălaţi ceapa verde şi usturoiul, apoi tocati-le mărunt. Spargeri ouăle şi amestecaţi-le cu smântână şi verdeaţa tocată. ^ După ce organele s-au fiert, scoateţi-le şi după ce s-au răcit puţin, tocaţi-le mărunt cu un cuţit ascuţit sau folosiţi un blender. /f. încingeţi o tigaie cu marginile înalte, apoi adăugaţi uleiul şi sotaţi organele tocate împreună cu ceapa verde şi usturoiul, timp de aproximativ 5 minute, apoi, folosind un boi, amestecaţi soteul de organe cu amestecul de ouă şi gustaţi de sare. 5 încingeţi cuptorul la 170° C, apoi ungeţi o tavă de chec cu puţin ulei. Folosind un sucitor, întindeţi aluatul în aşa fel încât să formaţi un dreptunghi ce poate fi aşezat într-o formă de chec şi să mai rămână margini, pentru a putea acoperi umplutura. 6 Introduceţi foaia de aluat în formă, în aşa fel încât să rămână margini ce vor acoperi umplutura, apoi umpleţi forma cu mixtura de organe şi acoperiţi cu marginile de aluat rămase. Ungeţi cu ou bătut şi înţepaţi cu o furculiţă, din loc în loc, pentru a lăsa drobul să “răsufle”. Coaceţi drobul 35'40 de minute, apoi verificaţi-1 cu o scobitoare dacă este gata. Scoateţi-1 din cuptor şi lăsaţi-1 să se răcească în formă. 7 Serviţi drobul tăiat felii, cu salată verde alături. C e r e r e j> e p ^xm A'/a ^a i (Su st a ^x
 • 34. 2 > toA d e. ih a /u a t Dificultate - 400 g aluat de tartă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 2 ouă + unul pentru uns drobul - 150 g costiţă de porc, fată os şi fără şorici - 250 g ficăţei de pasăre - 300 g piept de pui, fară piele şi dezosat - Vz de pachet de unt - O legătură de ceapă verde - Un morcov mic curăţat - O ceapă mică - O lingură pătrunjel tocat - O lingură mărar tocat - O lingură ulei de floarea soarelui - Un vârf de cuţit de rozmarin uscat - O lingură sare - 'A linguriţă piper negru măcinat M o d <J& 1 Spălaţi şi curăţaţi de pieliţe ficăţeii şi spălaţi pieptul de pui. 2 Tăiaţi costiţa în fâşiuţe, pieptul de pui în cuburi, iar ficăţeii de pasăre în bucăţi mici. ^ Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o bucăţi, apoi radeţi morcovul pe răzătoarea cu ochiuri mari. ^ încingeţi cuptorul la 170° C, apoi ungeţi o tava de chec cu puţin unt. Folosind un sucitor, intindeţi aluatul .astfel încât să formaţi un dreptunghi ce poate fi aşezat în formă de chec şi să mai rămână margini. 5 încingeţi o crăticioară cu untul rămas şi sotaţi la foc domol costiţa, apoi adăugaţi ceapa verde şi morcovul; după 2-3 minute adăugaţi pieptul de pui, iar mai apoi ficăţeii. Continuaţi până când ficăţeii s-au rumenit uşor, dar încă mai au puţin sânge în interior. 6Lăsaţi soteul să se răcească timp de câteva minute, apoi amestecaţi-1 cu ouăle bătute, verdeaţa tocată şi condimente. 7 Introduceţi foaia de aluat în formă, în aşa fel încât să rămână margini ce vor acoperi umplutura, apoi umpleţi forma cu soteul de pui şi acoperiţi cu marginile de aluat rămase. Ungeţi cu ou bătut şi înţepaţi cu o furculiţă, din loc în loc, pentru a lăsa drobul să “răsufle”. Coaceţi drobul 35-40 de minute, apoi verificaţi-1 cu o scobitoare dacă este gata. Scoateţi-1 din cuptor şi lăsaţi-1 să se răcească în formă. 8Serviţi drobul de pui cu smântână alături. t^ e re re 2>e
 • 35. V i
 • 36.
 • 37. Dificultate Cost 4 4 4 Sfat - înfierbântaţi în cuptorul cu microunde sau pe maşina de gătit un pahar de apă, iar când aceasta fierbe, adăugaţi cubul de concentrat, sfarâmându-l între degete şi amestecând, până se încorporează. - 1 kg ficăţei de pasăre - Un pahar vin alb sec - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 100 g kaizer slab, fară os şi fară şorici - 2 căţei de usturoi ' Un pahar supă de pui, preparată cu un cub de concentrat - O lingură pătrunjel tocat - ‘A de liguriţă cimbru tocat - ’/2 de linguriţă sare - 'A linguriţă piper negru măcinat M a d de. p>-epa)rCO'&' 1 Spălaţi şi curăţaţi ficăţeii de pieliţe. 2Tăiaţi kaizerul în fâşiuţe, apoi curăţaţi usturoiul şi tăiaţi-1 feliuţe. ^ încingeţi o crăticioară cu ulei, apoi prăjiţi la foc iute kaizerul, până se rumeneşte, adăugaţi ficăţeii şi continuaţi până se rumenesc şi aceştia. în acest moment adăugaţi vinul şi piperul măcinat şi fierbeţi până lichidul s-a evaporat aproape complet, apoi adăugaţi supa de pui, cimbrul şi usturoiul. Continuaţi fierberea până când lichidul începe să aibă o consistenţă mai densă. 4 Opriţi focul, adăugaţi sare şi pătrunjelul tocat. 5 Serviţi ficăţeii cu piure de cartofi şi salată verde.
 • 38. ^ dC O t Vi '^gJ X f'i^ G £ iîe Jlt& ■ - 800 g ficat - Un ou - Un pahar faină - O cană pesmet de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 2 câni lapte slab - O liguriţă sare - !4 linguriţă piper negru măcinat M o d de. p te p a ta tA - 1 Spălaţi şi curăţaţi ficatul de pieliţe, apoi tăiaţi-l felii subţiri, aşezaţi-ie intr-un bol şi acoperiţi-le cu lapte. 2 După 10 minute scoateţi ficatul într-o strecurătoare şi presăraţi-1 cu piper măcinat. ^ încingeţi uleiul într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie. /^Aşezaţi faină într-o farfurie, bateţi oul cu sare într-un bol şi aşezaţi pesmetul într-o tăviţă. 5 Treceţi feliile de fîcj^ fc(trfjilia-0^ ^ sm erşixy| ^ i-le în uleiul încins, întâi 3 minute pe o parte, apoi 2 minute pe cealal 6 Serviţi ficatul pane cu sote de fasole verde şi roşii. ce re re 2>e p ^ x m AVA^A
 • 39. K C Jv'P t^U ^& de. C ju ^& td j Sfat - amestecul de ciuperci călite trebuie doar puţin tocat, căci altfel se transformă în pastă X n y '& d î& ji^ ■ - 1 kg ciuperci, spălate şi curăţate - 2 linguri faină - 2 ouă - 2 felii de pâine - 1 lingură mărar tocat - O ceapă tocată - Un pahar ulei pentru prăjit Olina - O linguriţă sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat - 2 linguri ulei de măsline M c x l eJ& 1 înmuiaţi pâinea în puţină apă, apoi stoarceţi-o şi tocaţi-o mărunt. 2 încingeţi uleiul de măsline într-o tigaie cu marginile înalte, cu focul la putere medie. ^ Căliţi ceapa cu ciupercile timp de 3-4 m inut^^ tigaia cu ulei de măsline încins. 4 Tocaţi foarte puţin amestecul de ciupercyintr-un blendet, apoi amestecaţi tocătura într-un bol cu ouăle; verdeaţa, pâinea tocată şi sarea îngreuna cu piperul. 5 încingeţi uleiul de prăjitjjatr-o altă tigaie cu marginile înalte, cu focul la temperatură medîeT O Aşezaţi faina pe ^ tavă, apoi formaţi chifteluţe rotunde, tăvăliţi-le prin faină şi frigeţi-le în uleiul încins. 7 Scoated_5hifteluţele pe o hârtie absorbantă, iar apoi serviţi-le cu sos de usturoi. 2>e âU ăT A ^ I.
 • 40. Sa/ată Dificulcate Sfat - peatru salată de păpădie se folosesc doar frunzele foarte proaspete de primăvară. Aceasta se găseşte pe toate câmpurile şi pajiştile de la noi. - salata de păpădie se consumă în toată zona mediteraneeană, dar şi în ţări din Orient, precum China sau Coreea, - frunzele de păpădie sunt câteodată confundate cu cele de voinicică, care se găsesc prin magazinele româneşti sub denumirea italiană de ruccola. - O lingură mare nnărar tocat - 4 căni frunze de păpădie spălate şi curăţate - O linguriţă sare - Un pahar vinegretă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) M o d ed e. I Amestecaţi sarea cu 2 1de apă şi turnaţi-o într-un bol, peste frunzele de păpădie. 2,Amestecaţi vinegretă cu mărarul tocat. ^ Scurgeţi păpădia de apă sărată, apoi puneţi-o într-un bol curat şi turnaţi sosul peste aceasta. 4 Serviţi salată lângă o friptură de porc sau de miel. > ^ ercre p /^xm AVA^. Sa/ată de. v&tcte:^uht Dificultate A Sfat - salata este bună şi beneficiaţi de aportul tuturor vitaminelor conţinute de verdeţuri doar dacă acestea sunt foarte prospere ALATe Apc^ t t t / - O cană frunze de untişor spălate - O cană frunze de lobodă spălate - O cană frunze de leurdă spălate - O cană de frunze de spanac tânăr spălate - 2-3 fire de ceapă verde spălate şi tăiate rondele - Un pahar vinegretă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) M o d d& p te p a tO te .- 1 înlăturaţi codiţele verdeţurilor. 2 într-un bol mic, amestecaţi vinegretă cu ceapă verde. ^ Amestecaţi verdeţurile într-un bol mare şi turnaţi deasupra vinegretă.
 • 41. ă la ^ g u s s & Dificultate Cost ^ % Sfat - puteţi să rulaţi salată în felii de şuncă de Praga sau puteţi umple roşii ori ardei gras. - O cană maioneză de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - O cană mazăre fiartă (poate fi şi de la conservă) - Un morcov mare, curăţat sau doi morcovi mici - O ţelină medie curăţată - 1 kg cartofi roşii - Un castravete acru - Un gogoşar acru - 2-3 crenguţe de pătrunjel - O lingură sare ei& /fi-e p a t -a te .' 1 Fierberi, la foc mediu, morcovul şi ţelina în apă cu sare, timp de 30-35 de minute, având grijă să nu fie prea fierte, deoarece se vor sfărâmă când sunt tăiate cubuleţe. Scoateţi legumele într-o strecurătoare. 2 în acelaşi timp, fierberi cartofii în coajă, tot în apă sărată, timp de aproximativ 30 de minute, după care scoateţi-i sub jet de apă rece. ^ Curăţaţi cartofii de coajă şi tocaţi-i cubuleţe. La fel veţi proceda şi cu morcovul şi ţelina, iar apoi cu acriturile. Tocaţi şi frunzuliţele de pătrunjel. 4- Amestecaţi uşor toate ingredientele cu maioneza, iar deasupra presăraţi pătrunjelul tocat. 5 Transferaţi salata într-un bol curat şi serviţi-o cu friptură rece de porc sau de curcan. Ite fe re 2>e mL ă 4 L4 T e: A pe^ r r jV
 • 42. Dificultate Cost % % % - 2 salate medii, spălate şi curăţate de frunzele galbene - 6 măsline umplute cu pastă de somon ' 6 măsline umplute cu anşoa - 6 măsline umplute cu migdale - 6 măsline umplute cu brânză - 6 măsline umplute cu lămâie - 6 măsline umplute cu ardei iute - 400 g fasole verde conservată - 2 cepe roşii, curăţate - 4 felii de costiţă, fară os şi şoric M o d de. 1 Scurgeţi de zeamă fasolea verde. Tăiaţi ceapa solzi. Aşezaţi fasolea verde, ceapa şi măslinele într-o pungă, adăugând zeama în care au stat măslinele, închideţi punga la gură şi lăsaţi ingredientele să se macereze timp de 1-2 ore. 2 între timp, încingeţi un grătar şi frigeţi feliile de costiţă, până devin crocante, apoi tăiaţi-le în cubuleţe. Rupeţi în bucăţi salata, zvântată în prealabil, apoi puneţi'O într-un bol larg, turnând peste ea conţinutul pungii şi cubuleţele de costiţă. ^ Serviţi salata cu pâine proaspătă.
 • 43. 'ă de. cJ^t-PteJe, (.p e tiS o O t^ >şi /yfoSofi&Ză Dificultate r Cost % % J ^ V « Sfat - puteţi să înlocuiţi carnea de porc cu carne de vită. - 1 kg ceapă - Un pahar mare maioneză de casă (vezi Ia capitolul Sosuri şi Aluaturi) - 3 linguri miere - Vi pahar oţet de vin roşu - O foaie de dafin - 2-3 boabe de ienibahr - 10 boabe de piper negru - O linguriţă sare Perişoare - de ceapă rasă pe răzătoarea cu găuri mari - Un ou - O felie de pâine albă înmuiata în apă şi apoi stoarsă bine - O vârf de cuţit de sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat - 300 g carne de porc tocată M o d de. 1 Puneţi la fiert 2.5 1de apă împreună cu mierea, oţetul, dafinul, piperul, ienibaharul şi sarea. 2 Curăţaţi ceapa şi tăiaţi-o solzi, iar când apa clocoteşte, aşezaţi-o cu o strecurătoare în oală şi opăriţi-o timp de 2 minute. ^ Scoateţi ceapa şi lăsaţi-o să se răcească în strecurătoare, iar în apa în care aceasta a fiert adăugaţi perişoarele şi fiebeţi-le timp de 10-11 minute. Perişoare 4 Amestecaţi toate ingredientele, apoi formaţi perişoare micuţe. 5 Amestecaţi ceapa răcită cu maioneză şi perişoarele fierte şi răcite uşor.
 • 44. Sajată. de. CLOtttofly tid id h i de. /unâ. CjeOf^â. y/etde Sfat - folosiţi cartofi noi nu prea mari, căci se curăţă uşor şi nu mai necesită tăiere - pentru a uşura m unca, dar cu mai puţin gust, puteţi să fierbeţi cartofii în coajă şi apoi să-i sotaţi uşor - 1 kg cartofi noi - O cană ridichi de lună, spălate şi curăţate ' 2 legături de ceapă verde spălate şi curăţate - O salată verde spălată - 3 linguri ulei de măsline cu aromă de oregano - O lingură mărar tocat - O lingură oţet de vin roşu - O linguriţă sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M o J de. 1 Curăţaţi cartofii noi, iar pe cei mari tăiaţi-i în jumătăţi sau în sferturi, pentru a-i aduce la dimensiunea celor mici. Tăiaţi ceapa verde în rondele. 2 încingeţi o tigaie cu marginile înalte, apoi adăugaţi uleiul şi cartofii. înăbuşiţi cartofii, până devin moi şi rumeni, apoi adăugaţi ceapa verde rondele, oţetul, sarea şi piperul măcinat. Lăsaţi tigaia pe foc încă 2-3 minute pentru a se evapora oţetul şi a se înmuia ceapa, apoi opriţi focul. ^ Rupeţi salata bucăţi şi amestecaţi-o într-un bol mare cu ridichile tăiate feliuţe şi cu soteul de cartofi, apoi turnaţi sosul rămas în tigaie şi presăraţi cu mărar tocat. ^ Serviţi salata cu friptură rece de miel. C e r e r e 2>£ p ^zm aVA>^4 ALATe A p c ^ rrv / I
 • 45. C jG t^O , V& tde, CM. /ytdGfi& ZO . Dificultate C ost ^ % X j' ^ s A Î & jit e . '• - O cană maioneză de casă (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) - O legătură de pătrunjel tocat - O legătură de mărar tocat - O legătură de leuştean tocat - O salată verde mare, tocată - O cană frunze de spanac tânăr, spălate şi tocate - O legătură de ceapă verde, spălată şi tocată - 2 linguri oţet de vin alb - 1 1supă de legume preparată cu concentrat tip cub - Vi linguriţă sare - Un vârf de cuţit de boia iute M cxd de. pt'epaj'CO'&- 1 Mixaţi verdeţurile împreună cu maioneza şi condimentele într-un mixer sau blender. 2 Amestecaţi supa răcită cu mixtura deverdeţuri şi oţetul, apoi lăsaţi la rece. ^ Serviţi supa rece, cu pâine de casă prăjită pe grătar şi stropită cu unt cald.
 • 46. CJot^>0. d& /o^ G clă. Dificultate Cost ^ ^ B o t^ de. ^teVts. Dificultate Cost Sfat - ciorba de lobodă se poate servi caldă său rece Sfat - pentru perioada de post se poate renunţa la i <s/7^e - O ceapă medie curăţată ' O rădăcină de pătrunjel sau păstârnac curăţată - O ţelină mică curăţată - O lingură leuştean tocat - 500 g lobodă, spălată şi tăiată fâşii - Vz de pahar orez cu bobul rotund spălat - 2 căni borş - O lingură ulei de floarea soarelui - Vi linguriţă sare - Un vârf de cutit de boia dulce M cxd <de. p tsp a tO te .- 1 Tocaţi mărunt zarzavatul şi căliţi-1 într-o oală cu ulei încins. După 5-6 minute adăugaţi orezul, iar apoi 1,5 I de apă. 2 Fierbeţi zarzavatul timp de 15 minute, apoi adăugaţi loboda tăiată, boiaua, sarea şi continuaţi fierberea încă 5 minute. ^ în timp ce fierbe ciorba, încălziţi borşul, pentru a ajunge la aceeaşi temperatură cu ciorba şi apoi turnaţi-! peste aceasta. Daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. 4 Adăugaţi leuşteanul şi serviţi cu mămăligă caldă. d e fe r e - 500 g ştevie tânără, spălată - 2 cartofi mici, curăţaţi - 2 legături de ceapă verde, spălată şi curăţată ' O legătură de leuştean tocat - O lingură faină - 2 linguri ulei de floarea soarelui - 3 căni borş - 2 ouă - O linguriţă sare M o d de. 1 Tăiaţi ceapa rondele, partea albă păstraţi-o separat. Eliminaţi coada şteviei, îndoind fiecare foaie şi rupând coada, apoi tăiaţi-o fâşii. Tăiaţi cartofii cubuleţe, apoi puneţi-i la fiert, cu partea verde a cepei şi cu ştevia, într-o oală cu 1,5 de apă. 2 Fierbeţi ciorba, iar în timpul acesta încingeţi o tigaie mică cu ulei şi setaţi timp de 3-4 minute partea albă a cepei, apoi adăugaţi faina şi puţină apă. ^ După 15 minute de fierbere a ciorbei adăugaţi soteul de ceapă cu faină şi continuaţi s-o fierbeţi încă 15 minute. 4 în acest timp, fierbeţi borşul pentru a-l aduce la temperatura ciorbei şi adăugaţi-1 în aceasta împreună cu sarea. Daţi încă 2-3 clocote, apoi adăugau, în fir subţire, ouăle bătute. Opriţi focul şi presăraţi leuştean tocat. 5 Serviţi borşul cu pâine de casă.
 • 47. w C J c D t ^ â . C L ^ i^ e . C I U C l G S t i' ^ ă . Dificultate C ost ^ ^ Sfat - când “dregeţi” o ciorbă, este im portant ca mai întâi să bateţi gălbenuşurile de ouă cu puţină sare, apoi să adăugaţi smântână. Opriţi focul pe care a fiert ciorba şi lăsaţi-o să se răcească, fără capac, timp de 5-6 minute. După aceea, adăugaţi 2-3 polonice de ciorbă fierbinte peste liezon (aşa este denumit amestecul de ou cu smântână, care are rolul de a “lega” ciorbiţa) şi transferaţi-1 în ciorbă, amestecând continuu timp de 1-2 minute. - 2 căni agrişe - 250 g costiţă afumată, fără os şi fară şorici - O ceapă mare curăţată - Un morcov mediu curăţat - O legătură de pătrunjel tocat - !/2 de pahar orez cu bob rotund - Un gălbenuş de ou - Un pahar mare smântână - O linguriţă sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M o d de. 1 Tăiaţi costiţa fâşii şi rumeniţi-o, ia foc mediu, intr-o oală. 2 în timp ce rumeniţi costiţa, tocaţi mărunt zarzavatul, iar apoi adăugaţi-1 peste costiţă. Setaţi amestecul timp de 3-4 minute, apoi adăugaţi 2 1 de apă, împreună cu orezul. ^ Curăţaţi de codiţe agrişele, apoi spălaţi-le şi adăugaţi-le după 15 minute de fierbere peste ciorbă, împreună cu condimentele. Continuaţi fierberea 5-6 minute şi opriţi focul. 4 Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână, apoi “dregeţi” ciorba. La sfârşit, adăugaţi verdeaţa tocată. ^ rre re l>e p ^ x m 4'/A^. s a p e , cx o ^ s£ ,
 • 48.
 • 49. Sfat - modul cel mai uşor de a spăla salată, spanac, ştevie sau alte “frunze comestibile”, este următorul: alegeţi frunzele verzi de cele uscate; puneţi dopul chiuvetei şi umpleţi-o cu apă rece, apoi plonjaţi toate frunzele în apă şi amestecaţi-le uşor, pentru a face ca pământul şi melcişorii de pe acestea să cadă la fund. După 4-5 minute scoateţi frunzele într-o strecurătoare, apoi scoateţi dopul chiuvetei şi lăsaţi toată apă să se scurgă. Clătiţi bine chiuveta şi repetaţi operaţiunea. Dacă după cea de-a doua clătite nu mai rămân reziduri Ia fundul chiuvetei, salata este spălată. 3 o t ^ de. Dificultate Cost ^ ^ - 1 kg spanac proaspăt, spăla: şi cu codiţele îndepărtate - 2 morcovi mici, curăţaţi - O ceapă mare, curăţată - 2 rădăcini de păstârnac, curăţate - O ţelină mică, curăţată - 2 cartofi mari, curăţaţi - O lingură pătrunjel tocat - O lingură leuştean tocat - 3 linguri ulei de floarea soarelui - Un gălbenuş de ou - Un pahar smântână - 2 căni borş - O linguriţă sare - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat M o d 1 Tocaţi mărunt ceapa, radeţi pe răzătoarea cu ochiuri mari celelalte zarzavaturi, iar cartofii tăiaţi-i cubuleţe. Imediat după aceea, încingeţi o oală cu ulei şi căliţi timp de 3-4 minute toate zarzavaturile, apoi adăugaţi cartofii şi 2 1de apă. 2 Fierbeţi ciorba la foc domol, timp de 15 minute, apoi adăugaţi spanacul, fâşiuţe, condimentele şi continuaţi încă 5 minute. în timp ce ciorba fierbe uşor, fierbeţi şi borşul, iar apoi adăugaţi-1 peste ciorbă. Mai daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. ^ Amestecaţi gălbenuşul de ou cu smântână şi “dregeţi” ciorba. Presăraţi verdeaţă tocată şi apoi serviţi cu pâine caldă (de casă, de preferat). C e r e r e 2><r p ^xm AVA^a UP£,
 • 50. d o t J u i, - C A ~ n 4 t -d e a / Sfat - puteţi folosi kaizer sau slăninuţă afumată, în loc de costiţă - ciorba nu necesită adaos de grăsime, deoarece prin sotare, costiţa se topeşte - 2 salate verzi mari sau 3 medii - 150 g de costiţă afumată, fară os şi fară şotiei - O ceapă mare, curăţată - Un păstârnac mediu, curăţat - O rădăcină de pătrunjel mică, curăţată - O legătură de pătrunjel tocat - 1,5 1de supă de legume, preparată cu concentrat tip cub - 2 căni lapte - O lingură faină - O linguriţă sare - 2-3 linguri oţet de vin alb ■ure.- 1 Tăiaţi costiţa fâşii şi rumeniţi-o la foc mediu, într-o oală. 2 în timp ce rumeniţi costiţa, tocaţi mărunt zarzavatul, iar apoi adăugaţi-1 peste costiţă. Sotaţi amestecul timp de 3-4 minute, apoi adăugaţi faina şi amestecaţi-o bine, până se încorporează în grăsime. Adăugaţi acum supa caldă împreună cu laptele. Fierbeţi ciorba la foc domol. ^ în acest timp, tăiaţi salata pătrăţele, iar după 15 minute adăugaţi-o împreună cu condimentele peste ciorbă. Continuaţi fierberea 5-6 minute şi adăugaţi apoi oţetul, oprind focul. 4 La sfârşit, adăugaţi pătrunjelul tocat.
 • 51. 3c>t>Ş de. Dificultate Cost % % % - 400 g carne de berbec - O jumătate de varză nouă, mică- aproximativ 200 g - O ceapă mare, curăţată - Un morcov mediu, curăţat - O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată - Un ardei gras, curăţat - Un pahar roşii în bulion, curăţate de coajă şi tocate - O legătură de leuştean tocat - O lingură orez cu bob rotund - 2 căni borş - O linguriţă sare - 5-6 boabe de piper negru Mexide.f>hepatar&- JTăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o intr-o oală cu apă clocotită, apoi scoateţi-o şi puneţi-o la fiert, în apă rece, împreună cu boabele de piper şi puţină sare. Fierbeţi carnea la foc domol, spumând, când este nevoie. 2 Tăiaţi zarzavatul cuburi şi adăugaţi-l peste carne, imediat ce zeama nu mai necesită spumare. Continuaţi fierberea încă 10 minute, apoi adăugaţi orezul spălat şi varza tăiată în pătrăţele, iar după alte 10 minute adăugaţi roşiile în bulion, tocate. ^ în tot acest timp, fierbeţi borşul într-un ibric. Gustaţi de sare şi adăugaţi borşul fiert, mai daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. 4 Presăraţi cu leuştean tocat şi serviţi cu cubuleţe de roşii, fară sâmburi, în farfurie.
 • 52. Dificultate Cost % t t Sfat —puteţi folosi cap de miel, în loc de carne. In acest caz, capul trebuie opărit, timp de 7-8 minute, apoi spălat bine, cu o perie. - 400 g de piept şi gât de iniei - O ceapă mare, curăţată - Un morcov mare, curăţat - O ţelină mică, curăţată - O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată - O legătură de ceapă verde, spălată şi curăţată - O lingură de pătrunjel tocat - O lingură tarhon tocat - O lingură orez cu bob rotund - 2 linguri cu oţet de vin alb - 2 gălbenuşuri de ou - Un pahar mare de smântână - O linguriţă de sare - 5-6 boabe de piper negru boabe M o d de. ' 1 Tăiaţi carnea în bucăţi şi opăriţi-o într-o oală cu apă clocotită, apoi scoateţi-o şi pimeţi-o la fiert,în apă rece. împreună cu boabele de piper şi puţină sare. 2 După ce carnea nu mai necesită spumate, adăugaţi orezul spălat şi zarzavatul tocat mărunt şi continuaţi fierberea încă 10 minute. Adăugaţi tarhonul şi gustaţi de sare, continuând fierberea încă 10 minute. ^ Bateţi gălbenuşurile cu smântână într-un bol. Când ciorba este gata, opriţi focul, apoi “dregeţi” ciorba cu liezonul de smântână şi adăugaţi oţetul. 5 Presăraţi cu pătrunjel tocat şi serviţi cu ardei iute.
 • 53. C J o h ^ â . d e . < y S d e . v i' ă o . Dificultate Cost % % % Sfat - a “gusta” de sare înseamnă a verifica dacă preparatul are destulă sare şi a adăuga cât este necesar. - 250 g carne tocară, în amestec, porc cu vită - Un os mare de vită, cu măduvă - O ceapă mare, curăţată - Un morcov mare, curăţat - O ţelină mică, curăţată - O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată - O lingură pătrunjel tocat - O lingură leuştean tocat - O lingură orez cu bob rotund - O cană roşii în bulion, curăţate de coajă şi tocate - O lingură pastă de roşii - O linguriţă sare - 5-6 boabe de piper negru boabe - Un vârf de cuţit de piper negru măcinat J Opăriţi osul de vită într-o oală cu apă clocotită. Scoateţi-1 şi puneţi-1 la fiert, în aceeaşi oală, dar în apă rece, de data aceasta, cu piperul boabe şi sare. Fierbeţi supa de os ia foc domol, spumând când este nevoie. 2 în acest timp, fierbeţi orezul pe jumătate, în 250 ml de apă, apoi strecuraţi-1 şi amestecaţi-1 cu carnea tocată, cu puţin pătrunjel tocat, sare şi piper. Formaţi perişoare rotunde, pe care le veţi fierbe timp de 10-12 minute în supa cu os. După ce s-au fiert, scoateţi-le, CU o spumieră, Într-Un vas cu apă rece, pentru a le stopa fierberea şi a le păstra tari. ^Tocaţi mărunt zarzavatul şi adăugaţi-I peste supa cu os, imediat ce aţi scos perişoarele. Continuaţi fierberea 15 minute, apoi adăugaţi roşiile În bulion, tocate şi pastă de roşii. Gustaţi de sare şi continuaţi fierberea încă 10 minute, după care înlăturaţi osul fiert, adăugaţi perişoarele fierte, daţi 2-3 clocote şi opriţi focul. 4 Presăraţi cu verdeaţă tocată şi serviţi cu smântână şi ardei iute.
 • 54. C jo t£ i7 ^ â . d e , p u i 4 Dificultate C ost % % % X n ^ & d i& ^ e. '■ - 400 g carne de pui - O ceapă medie, curăţată - Un morcov mare, curăţat - O ţelină mică, curăţată - O rădăcină mică de pătrunjel, curăţată - O lingură pătrunjel tocat - O lingură orez cu bob rotund - Un gălbenuş de ou - Un pahar smântână - O linguriţă sare - Zeamă de la o lămâie - 5-6 boabe de piper negru - O foaie de dafin M o d (de. 1 Spălaţi carnea, apoi tăiaţi-o în bucăţi şi puneţi-o la fiert în apă rece, împreună cu foaia de dafin, boabele de piper şi la foc domol, spumând când este nevoie. 2Tăiaţi zarzavutul cuburi şi adăugaţi-I peste carne, imediat ce zeama nu mai necesită spumare. Continuaf orezul spălat şi continuaţi alte 10 minute, după care Q£riţi focul. 2 Preparaţi un liezon din gălbenuşul de ou şi smântână, la careTdăugaţr'zeama'dnămâie şi “dregeţi” supa. 4 Serviţi supa cu pătrunjel tocat deasupra şi pâine de casă, unsă cu unt. Te în apă. Fierbeţi carnea , încă 10 minute, apoi adăugaţi ^ P £ , CXO^S£,
 • 55. S u /? â , C L t& /y jâ . d & C M t'tc x p t V & td e ijf.U t 't Dificultate Cost ^ % Sfat - puteţi înlocui maghiranul şi cimbrul proaspăt cu variantele lor uscate. - 1 kg cartofi, curăţaţi - O ceapă medie, curăţată - Un praz curăţat şi spăJat bine - O rădăcină de pătrunjel, curăţată - 2 linguri unt - Un pahar lapte - 1,5 L supă legume - */2linguriţă măghiran - V4 linguriţă cimbru - O linguriţă sare - O lingură pătrunjel verde, tocat - O cană crutoane de pâine (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) A/oc/ de. ’ I Tăiaţi cartofii felii, apoi tăiaţi şi legumele feliuţe. încingeţi untul îmr-o oală şi înăbuşiţi legumele, apoi adăugaţi supa caldă şi fierbeţi-o la foc domol, timp de 30 de minute. 2 Adăugaţi laptele şi verdeţurile, cu excepţia pătrunjelului, apoi continuaţi fierberea încă 10 minute. Opriţi focul şi pasaţi supa printr-o strecurătoare cu ochiuri mici sau folosind un blender cu braţ lung. Gustaţi de sare. ^ Serviţi supa cu pătrunjel verde tocat deasupra şi crutoanele de pâine separat. m su p e, cx o^ & e.
 • 56. ' T lo C lă / v ' ^ ă . d & d j& Q p a ( I U S / y i â / s t â / i O . / y i Q / y t ă J i^ U ^ ă Dificultate Cost (| Sfat - aveţi grijă să nu se ardă ceapa, căci tocăniţa vă deveni amară. - 6 cepe mari, curăţare - Un căţel de usturoi, curăţat - O lingură unt - O lingură ulei de floarea soarelui - Vi pahar smântână - Vi linguriţă cimbru - O linguriţă sare - ţ4 linguriţă boia dulce M o d <d&ptSf>CU'CU^ '- 1 Tăiaţi ceapa solzişori şi apoi răiaţi usturoiul feliuţe subţiri. 2 încingeţi într-o crăricioară cu fund gros untul şi uleiul şi apoi înăbuşiţi la foc foarte mic ceapa. După 15 minute adăugaţi condimentele, usturoiul şi cimbrul, apoi continuaţi încă 10-15 de minute. Dacă este necesar, adăugaţi puţină apă. ^ Când este gata, serviţi tocăniţa cu smântână deasupra şi mămăliguţă.
 • 57. S a t U / y j ^ Î A d e , / y i d Dificultate Cost 4 % % Sfat - scrumbia se curăţă foarte uşor de solzi. Tot ce aveţi de făcut este să întoarceţi lama cuţitului cu tăişul în sus şi să trageţi uşor dinspre coadă înspre cap, apoi despicaţi-o pe burtă şi trageţi viscerele afară, apucând de la gât şi trăgând până la capătul stomacului. D acă frigeţi peştii imediat, atunci spălaţi-i bine cu apă rece, râcâind cu unghiile în interior, de o parte şi de alta a şirei spinării, pentru a elimina punguţele de sânge. - dacă, în schimb doriţi să congelaţi câţiva peşti pentru altă dată, atunci nu-i mai spălaţi, ci ştergeţi-i cu o cârpă umedă. - 4 scrumbii proaspete, de aproximativ 300-350 g bucata - 2 căţei de usturoi, curărad - 2 lămâi zemoase - 4 fire de mărar - 4 fire de pătrunjel - 2 linguri ulei de floarea soarelui. - O linguriţă sare - Va linguriţă piper negru măcinat - Un pahar mujdei de usturoi (vezi la capitolul Sosuri şi Aluaturi) M o d 1 Spălaţi, curăţaţi şi eviscerări scrumbiiile. Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe. Stoarceţi una din lămâi, iar pe cealaltă tăiaţi-o în sferturi. încingeţi bine grătarul. 2 Operaţi câte 3 incizii oblice, pe fiecare parte a peştilor, la distanţă de 2 cm între ele. Inciziile nu vor fi adânci, ci atât cât să cresteze oasele acestora. Mai operaţi câte 3 incizii, dar în cruciş, în aşa fel încât în final inciziile vor arăta ca un grill cu formă rombică. ^ Umpleţi fiecare peşte cu feliuţe de usturoi, câte un fir de pătrunjel şi de mărar, apoi presăraţi-i cu condimente şi stropiţi-i cu ulei. 4 Aşezaţi peştii pe grătar şi frigeţi-i câte 4-5 minute pe fiecare parte, stropindu-i din când în când cu zeamă de lămâie. 5 Serviţi peştii cu sferturi de lămâie, mujdei şi cu verdeaţă tocată. Terra Romana M ilen m m A lb Temperatura de servire: 1 1 -1 2 °C M âncăruri potrivite: peşte, fructe de mare, aperitiv
 • 58.
 • 59. Dificultate C ost % ^ ^ Sfat - folosiţi foi de viţă cât mai fragede. - 4 scrumbii proaspete, de aproximativ 300-350 g bucata - 2 căţei de usturoi curăţaţi - O lămâie - O legătură pătrunjel tocată - Atâtea foi de viţă cât să poată acoperi fiecare peşte în parte - 3 linguri ulei de floarea soarelui. - O cană Sauvignon Blanc - O linguriţă sare - ţ4 linguriţă piper negru măcinat M o J de. /?tepC 0'C i}'S.- 1 Spălaţi, curăţaţi şi eviscerări scrumbiiile. 2Tăiaţi căţeii de usturoi în feliuţe. Tăiaţi lămâia sferturi. Spălaţi şi eliminaţi codiţele foilor de viţă. ^ Umpleţi fiecare peşte cu căţei de usturoi felii, apoi condimentaţi peştii şi ungeţi-i cu ulei. Aşezaţi câte un rând de foi de viţă, în aşa fel încât după ce aşezaţi deasupra peştele să puteţi să le pliaţi peste acesta. 4 După ce aţi pliat frunzele de viţă peste peşte, Iegaţi-1 de jur-împrejur cu aţă de bucătărie. 5 încingeţi cuptorul la 190° C, apoi ungeţi cu ulei fiecare pachet de peşte în foi de viţă. Aşezaţi pacheţelele în tavă şi introduceţi tava în cuptor. Coaceţi peştii timp de 25 de minute, apoi eliminaţi foile de viţă şi reintroduceţi peştii în tavă împreună cu grăsimea rezultată şi vinul. Mai coaceţi în cuptor timp de 4-5 minute, apoi scoateţi peştii din tavă, strecuraţi sosul şi amestecaţi-1 cu pătrunjelul tocat. 6 Serviţi peştii cu sferturi de lămâie şi cu sosul de vin deasupra. Vinul Cavalerului Sauvignon Blanc Temperatura de servire: 11-12”C M âncăruri potrivite: fructc de mare, meniuri chinezeşti, pasăre
 • 60. u / y j p / u t ă Dificultate Cost % % 4 % Sfat - puteţi să lăsaţi pielea peştelui şi să-l napaţi în aspic, după ce s-a răcit. - a napa în aspic înseamnă a îmbrăca preparatul cu o peliculă subţire de aspic caid, care, după răcire, are rolul de a proteja preparatul culinar. Naparea se practică la mai multe tipuri de preparate reci. X j^ & c lîe j^ e .■ - O cegă de aproximativ 1,5 kg - 4-5 fileuri de sardine în ulei - 200 g burtă de somn - O lămâie - O lingură pătrunjel tocat - O lingură mărar tocat ■ 2 linguri orez •O legătură de ceapă verde, spălată şi curăţată ■V^legătură de usturoi verde, spălat şi curăţat ■3 linguri ulei de floarea soarelui. - O cană vin alb sec - Un ou - O linguriţă sare - V'i linguriţă piper negru măcinat M exi de. p te p o to te . '- 1 Spălaţi, curăţaţi şi evisceraţi cega. 2 încingeţi jumătate din ulei într-o crăticioară, apoi înăbuşiţi ceapa şi usturoiul, după care adăugaţi şi burta de somn, tăiată bucăţele. Continuaţi, 4-5 minute. în acelaşi timp fierbeţi pe jumătate orezul, în 500 ml de apă cu sare. ^Tocaţi prin maşina de tocat somnul, ceapa şi usturoiul, apoi amestecaţi-le cu orezul fiert pe jumătate, fiieurile de sardine mărunţite, oul şi jumătate din verdeaţa tocată. Asezonaţi umplutura, apoi umpleţi burta peştelui şi coaseţi-o cu ac şi aţă de bucătărie. ^ încingeţi cuptorul la 170-180° C. Ungeţi o tavă cu ulei şi aşezaţi peştele deasupra. Asezonaţi-1, stropiţi-1 cu zeamă de lămâie şi cu ulei, apoi adăugaţi în tavă puţină apă şi vinul şi daţi-1 la cuptor pentru 40-45 de minute. 5 După ce s-a copt peştele, scoateţi cu mare grijă aţa, apoi faceţi o incizie circulară în jurul capului şi trageţi jos ■ Romana uşor pielea peştelui. A Chardonnay 6 Tăiaţi cega umplută în felii şi serviţi-o cu sosul din tavă, presărată cu verdeaţa tocată. * Temperatura de servire: M âncăruri potrivite: peşte cu sos, file de porc rece sau pur şi simplu ca aperitivC e r e r e 2>£ p ^xm A'/A^A i> e kAz A
 • 61. Dificultate Cost 4 % % ■y > Sfat - eu prefer gogonelele m urate celor în oţet, deoarece au o aromă mai plăcută şi sunt crocante. - 12-16 gogonele acre (în funcţie de mărime) - 300 g carne de viţel tocată - 100 g costiţă afumată, fără os şi fară şorici - O ceapă mare, curăţată - Vi de pahar de orez - 2 ouă - O legătură de mărar tocat - 2 linguri ulei de floarea soarelui. - Un vârf de cuţit de cimbru - '/2 linguriţă sare - !4 linguriţă piper negru măcinat M cxl <d&p te ^ a ta te . '- 1 Spălaţi gogonelele, apoi tăiaţi-le câte un căpăcel şi scoateţi-le miezul. 2 Fierbeţi pe jumătate orezul într-un litru de apă sărată. ^ Tocaţi mărunt costiţa, radeţi pe râzătoare ceapa şi amestecaţi-le cu carnea tocată, orezul fiert, jumătate din mărarul tocat, ouăle şi condimentele. Cu această umplutură se umplu gogonelele, apoi li se pun înapoi căpăcelele. 4 încingeţi cuptorul la 180° C, apoi ungeţi cu ulei o tavă, aşezaţi gogonelele în aceasta, adăugaţi apă până la jumătatea lor, apoi mărar, după care introduceţi tava în cuptor. Coaceţi gogonelele timp de 30-35 de minute, apoi scoateţi tava şi lăsaţi să se răcească. 5 Serviţi gogonelele cu piure de cartofi sau cartofi ţărăneşti.
 • 62. C j g J o j^ c i £ u / y i c i i ' f c L ^ o / e . Dificultate Cost % f ; % Sfat - puteţi lăsa fasolea în apă, peste noapte. în acest fel, va fierbe mai repede, - pentru acest preparat, recomand fasolea cu bob mic. Aceasta fierbe mai uşor şi nu se sfărâmă. - Un ciolan de porc afumat, de aproximativ 1-2 kg - 500 g fasole boabe - 1 ardei gras, mare sau 1 gogoşar, curăţat şi spălat - 2 cepe, curăţate - O rădăcină de păstârnac - O rădăcină de pătrunjel - O crenguţă de cimbru M o d d e . p t e p a t a t e .- ' 2 foi de dafin - 7-8 boabe de piper negru ' O legătură de mărar, tocat ' 2 linguri ulei de floarea soarelui. ' 2 linguri pastă de roşii ' Vi linguriţă sare - */4 linguriţă piper negru măcinat 1 Opăriţi ciolanul de porc într-o oală cu apă clocotită, apoi scoateţi-1 şi puneţi-l la fiert, în 31 de apă rece, cu foile de dafin. Fierbeţi-1 până carnea se desprinde de pe oase. 2 Puneţi fasolea în apă, ca să se înmoaie, timp de 3-4 ore. 2 Fierbeţi fasolea în 2 ape, iar în a treia apă adăugaţi păstârnacul, pătrunjelul şi o ceapă întreagă. Fierbeţi fasolea la foc domol, adăugând şi sare, timp de 35-40 de minute, până se înmoaie, apoi strecuraţi-o, păstrând lichidul, dar eliminând zarzavatul. 4 Tocaţi mărunt ceapa şi ardeiul cubuleţe, apoi încingeţi o cratiţă, adăugaţi uleiul şi căliţi uşor legumele, apoi adăugaţi fasolea şi ciolanul dezosat. Adăugaţi o cană din apa în care a fiert ciolanul, dar şi o cană din cea în care a fiert fasolea, apoi boabele de piper. Fierbeţi fasolea pe aragaz, timp de 5-10 minute. 5 între timp, încingeţi cuptorul la 190° C, stropiţi fasolea cu pastă de roşii în amestec cu 2 linguri de apă şi introduceţi cratiţa în cuptor. Coaceţi descoperit timp de 25-30 minute. 6Serviţi fasolea cu mărar tocat deasupra şi cu ceapă roşie sau cu murături.
 • 63. / / Pui Dificultate ,Cost % % % m Sfat = â te ^ ie !ţ)u p ă ce adăugaţi smântână, m âncarea nu trebuie să mai clocotească - 600 g piept de pui - O ceapă mare, curăţata - 200 g ciuperci, spălate - O ţelină mică, curăţată - Un căţel de usturoi, curăţat - Un pahar vin alb, sec - '/2 de pachet de unt - O cană smântână - O lingură tarhon proaspăt, tocat - O linguriţă sare - 14 linguriţă piper negru, măcinat M e xl <d&p t^ a ta te .- I Tocaţi mărunt ceapa, laiaţi ţelina în fâşiuţe. Tăiaţi ciupercile sau în patru, în funcţie de mărime 2 încingeţi untul într-o cratiţă, tăiaţi pieptul de pui în apoi rumeniţi-1 uşor. După ce pieptul a devenit auriu, sco « fti-l“ ntr-o la cald, iar în cratiţă înăbuşiţi ceapa şi ţelina. D u p ft-6 minute, n u rcile, iar apoi, usturoiul, sarea şi piperul. Continuaţi pana ce legumele se înmoaie puţin, apoi adăugaţi puiul, tarhonul tocat şi vinul. Acoperiţi cratiţa şi înăbuşiţi timp de 15 minute. ^ După ce carnea s-a frăgezit destul, adăugaţi smântână şi mai ţineţi câteva minute pe foc, amestecând continuu. 4 Serviţi puiul cu pilaf de legume sau cu piure de cartofi. III c e r e r e : 3>e
 • 64. P u / p & d e . p u l d u ✓ / / ? Dificultate Cost % % % Sfat - puteţi înlocui pulpele cu ciocănele de pui sau cu aripioare, dar în acest caz timpul de coacere este mult redus (25 de minute pentru ciocănele şi 20 de minute pentru aripioare) - 4 pulpe mari de pui - 2 cepe mici, curăţate - 2 căţei de usturoi, curăţaţi - O cană vin alb, demisec - O cană fond de pui, preparat cu concentrat tip cub - 2 linguri ulei de floarea soarelui. - Un vârf de cuţit de maghiran - Un vârf de cuţit de cimbru - Un vârf de cuţit de rozmarin - 1/2 linguriţă sare - ‘A linguriţă piper negru, măcinat 1 Spălaţi pulpele, ştergeţi-le şi apoi rumeniţi-le pe toate părţile, într-o tigaie bine încinsă cu ulei. 2 Tăiaţi ceapa solzi, apoi tocaţi usturoiul. încingeţi cuptorul la 180“ C, apoi aşezaţi ceapa pe o tavă stropită cu uleiul în care s-au rumenit pulpele. Peste aceasta aşezaţi pulpele, apoi presăraţi cu un amestec din condimente, usturoi şi ierburile aromate. Turnaţi de jur împrejur vinul şi fondul de pui, apoi coaceţi în cuptor timp de 35-40 de minute. 2 Serviţi pulpele cu sosul rămas în tavă şi garnitură de legume. c e r e r e 2><r r£L u ^ x 3>e SAZA
 • 65. de. p u » cltGClCi/lte, Dificultate C ost <1 d % Sfat - introduceţi fulgii de porumb într-o pungă ,ji, folosind un sucitor, zdrobiţi fulgii. Este de preferat să nu fie foarte m ărunt zdrobiţi, pentru că fulgii mari oferă un aspect plăcut. - 600 g piept de pui, fară piele şi fară os - 75 g cremă de brânză - 3 linguri smântână dulce - O lingură pătrunjel, tocat măruni; - 1 cană şi ţ/z fulgi de porumb - */2linguriţă boia iute - O cană ulei de floarea soarelui - O linguriţă sare M o d pt'cpai'C itei- 1 Spălaţi, apoi tăiaţi fâşii, de-a lungul fibrei, pieptul de pur. Zdrobiţi fulgii de porumb, apoi mixaţi-i cu pătrunjelul tocat şi aşezaţi mixtura pe o farfurie sau pe o tăviţă. 2 Amestecaţi într-un blender brânza, smântână şi boiaua cu o lingură sau două de apă. Trebuie să obţineţi un amestec cu consistenţă de smântână. Turnaţi amestecul într-un bol. ^Treceţi fâşiile de piept de pui prin sos şi prin mixtura de fulgi de porumb, iar apoi introduceţi-le în congelator. 4 încingeţi o tigaie cu ulei, iar după 2 ore de când aţi introdus fâşiile de pui în congelator, scoateţi-le şi prăjiţi-Ie în baie de ulei. Scoateţi fâşiile rumenite pe o hârtie absorbantă. 5 Serviţi degeţelele crocante împreună cu beţe de morcovi, de ardei şi de castraveţi.
 • 66. c i u < ia s th a /G : ^ i a c r t Dificultate Cose % % % % Sfat - atenţie ia adaosul de sare. Este posibil să nu fie necesară foarte multă, deoarece atât costiţa, cât şi castraveţii sau supa de pui conţin sare. - Un boboc de raţă de aproximativ 1,5 kg - Icană .şi ‘/2 supă de pui, preparată cu - 2 cepe medii, curăţate - 100 g costiţă afumată, fară os şi fară şorici - 450 g castraveţi acri - O lingură pastă de roşii - O lingură ulei de floarea soarelui - 2 linguri faină concentrat tip cub - Un pahar smântână fermentată - O legătură de mărar tocată. - Un vârf de cuţit de cimbru - 'A linguriţă sare - V4 linguriţă piper negru, măcinat A foc/ de. p te p a tC i)^- 1 Tăiaţi bobocul în 4 sferturi. Tocaţi ceapa mărunt. Tăiaţi castraveţii în fâşii, eliminaţi sâmburii mari şi stoarceţi-i uşor. Tăiaţi costiţa fâşiuţe. 2 încingeţi o cratiţă cu puţin ulei, apoi rumeniţi costiţa. După ce s-a rumenit, scoateţi-o la cald şi adăugaţi în locul ei sferturile de boboc şi rumeniţi-le. După ce s-au rumenit, scoateţi-le şi pe acestea şi adăugaţi ceapa, sotând-o uşor. Când a devenit sticloasă, adăugaţi faina şi amestecaţi puţin. Stingeţi cu supa de pui şi fierbeţi câteva minute, la foc domol, amestecând continuu, pentru a nu se forma cocoloaşe. ^ Adăugaţi în cratiţă costiţa şi bobocul, continuând să fierbeţi la foc domol. După 30 de minute, adăugaţi pasta de roşii, cimbrul, condimentele şi castraveţii storşi. Fierbeţi în continuare, până când carnea devine moale şi sosul are consistenţă fină. Dacă mai este necesar, adăugaţi puţină supă de pui sau apă caldă. /ţ Opriţi focul şi lăsaţi să se răcească puţin. 5 Serviţi bobocul de raţă cu mărar tocat deasupra şi smântână separat. i^rfe re 2>e ba z a
 • 67. S ă ) ^ / y t o J d & ^ S d ă . "On -Pot Dificultate Cost % % % ^ Sfat - pentru cei ce doresc să m ănânce sarmale, dar urmează o dietă hipocaiorică, eu recomand să înlocuiască gâscă cu pieptul de curcan ,si să elimine costiţa. - 400 g carne de gâscă, fară piele şi oase - 2 cepe medii, curăţare - 100 g costiţă afumată - de pahar orez cu bobul rotund - O lingură pastă de roşii - O lingură ulei de floarea soarelui - 20-24 de foi de ştevie proaspătă - Vi cană supă de pui, preparată cu concentrat tip cub - Vi cană vin alb, sec (eu prefer AJigotte) - Un vârf de cuţit de cimbru - O linguriţă sare - ¥i linguriţă piper negru măcinat - Vi linguriţă leuştean, tocat - Vi linguriţă mărar, tocat - '/2 linguriţă pătrunjel, tocat M o a / afe /> r^ co 'a r'& - 1 Tocaţi carnea, împreună cu ceapa, în maşina de tocat. Tăiaţi costiţa felii. Fierbeţi orezul doar pe jumătate într-o crăticioară cu 500 ml de apă cu sare, opăriţi foile de ştevie, cu mare grijă, să nu se rupă, timp de 5 secunde. Scoateţi-le într-un vas cu apă rece, pentru a stopa fierberea. 2 încingeţi cuptorul la 175° C. într-un bol amestecaţi carnea, ceapa, pasta de roşii, cimbrul şi condimentele. Eliminaţi codiţele frunzelor de ştevie, aşezaţi câte o frunză pe masă, cu partea mai lată spre dumneavoastră, apoi aşezaţi o lingură de umplutură pe foaie. îndoiţi marginea dinspre dumneavoastră, înspre interior, peste carne, apoi îndoiţi şi marginile laterale, tot spre interior. Continuaţi apoi să rulaţi sărmăluţa. ^ Stropiţi o cratiţă cu puţin ulei, apoi aşezaţi feliile de costiţă, iar peste acestea clădiţi sărmăluţele. Turnaţi vinul şi supa de pui, apoi stropiţi cu ulei. Acoperiţi cratiţa şi fierbeţi pe foc domol, timp de 35 de minute, apoi introduceţi-o în cuptor, luaţi capacul şi coaceţi timp de 20-25 de minute, până ce sărmăluţele sunt moi. 4 Serviţi sărmăluţele cu verdeaţă tocată deasupra şi cu sos din cratiţă. I/^ ercre 2>e 2><r s A z 4
 • 68. P i/ q/" de. ^ S d ă . Dificultate Cost ^ ^ % - Carne de gâscă cu os, aproximativ 1,5 kg - O ceapă mare, curăţată - Un morcov, curăţat - O rădăcină de păstârnac sau pătrunjel, curăţată - O ţelină mică, curăţată - O cană orez cu bob rotund - 2 1de apă - O legătură de pătrunjel, tocat. - O linguriţă sare - 7-8 boabe de piper negru - O foaie de dafin M o d d& 1 Tăiaţi carnea în bucăţi. Tocaţi Vi ceapă mărunt. Spălaţi orezul în 3 ape. 2 Puneţi carnea şi apa într-o oală, la fiert pe foc domol. Spumaţi din când în când, iar după 1 oră, când nu mai necesită spumare, adăugaţi restul de ceapă şi zarzavatul întreg. Adăugaţi sarea, boabele de piper şi fierbeţi descoperit, timp de 1 h, până când carnea este moale şi supa s-a redus la jumătate. ^ Opriţi focul de sub oală şi lăsaţi 10 minute să se răcească puţin. Colectaţi într-o farfurioară grăsimea care s-a ridicat la suprafaţa supei. Scoateţi la cald carnea, morcovul şi ţelina, apoi strecuraţi supa. Tăiaţi morcovul în rondele mici, iar ţelina tăiaţi-o cubuleţe. încingeţi cuptorul la 175° C. 4 încingeţi o cratiţă cu grăsimea colectată de la supă şi căliţi uşor ceapa tocată, apoi adăugaţi orezul şi rumeniţi-1 şi pe acesta uşor, după care adăugaţi supa şi amestecaţi ca să nu se prindă orezul. Fierbeţi la foc domol, timp de 10 minute, apoi adăugaţi foaia de dafin, legumele tăiate şi bucăţile de gâscă. Acoperiţi cratiţa cu un capac şi introduceţi-o la cuptor, pentru 15 minute. Scoateţi cratiţa din cuptor, dar nu ridicaţi capacul timp de 10 minute. 5 Serviţi pilafiil de gâscă cu pătrunjel tocat presărat deasupra.
 • 69. CJu/o/yja pipate. d&pui Dificultate Cost % H Sfat ~ dacă doriţi să păstraţi ciulamaua pentru mai târziu, atunci stropiţi suprafaţa acesteia cu puţin unt cald sau ulei, pentru a nu forma pojghiţă. - 800 g pipote de pui - O ceapă mare, curăţată - Un morcov, curăţat - O rădăcină de păstârnac, curăţată - ţ/2 de pachet de unt - 2 linguri cu vârf de faină - O cană lapte - 2 căni supă de pui, preparată cu concentrat tip cub - O linguriţă sare - V4 linguriţă piper negru, măcinat Mexld&phepatate.- I Spălaţi foarte bine pipotele şi puneţi-le la fiert cu apă şi sare. Spumaţi din când în când, iar când nu se mai ridică spuma, adăugaţi morcovul şi păstârnacul. Fierbeţi la foc domol încă 20 de minute. După ce pipotele s-au înmuiat, scoateţi-le din oală şi strecuraţi supa, rezervând 2 căni. 2, încingeţi o cratiţă cu unt şi înmuiaţi înăuntru ceapa tocată mărunt. Când a devenit sticloasă, adăugaţi faina şi amestecaţi puţin. Stingeţi cu supă de pui, adăugând-o treptat şi fierbeţi câteva minute la foc domol, amestecând continuu, pentru a nu se forma cocoloaşe. ^ Adăugaţi în cratiţă puţină supă rezultată de la pipote, pipotele şi laptele. Fierbeţi la foc domol, timp de 20 de minute, amestecând din când în când. 4 Opriţi focul, adăugaţi piperul şi lăsaţi să se răcească puţin. 5 Serviţi ciulamaua cu mămăliguţă.