SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
JokinSagarzazu Donostia
Indarkeria politikoak eragindako
«biktima guztien» informazioa
biltzeko baliabideak eskatu ditu
Argituz giza eskubideen aldeko
elkarteak. Argituz-en arabera,
nabarmena da alor horretan da-
goen «dokumentazio falta», eta
ohartarazi du «zigorgabetasun
egoera bat sortzeko arriskua»
ekar dezakeela gabezia horrek.
Besteak beste, biktimen harreta-
rako bulego edo leihatila bat sor-
tzeaproposatudu,motibaziopoli-
tikoko biktimak aurkitu eta eu-
ren eskubideak aitortuak izateko
dituztenaukerezinformatzeko.
Argituz-en arabera, instituzio-
en eginbeharra izan behar du
Euskal Herrian jazotako giza es-
kubideen urraketa guztiak
«modu berean» aitortuak izateko
politikak garatzea. «Biktima guz-
tiek dute egia, justizia eta ordain-
tzarako eskubidea, eta ezin da ez-
berdintasunik egin biktimak edo
egileak izan dezakeen orientazio
politiko edo beste mota batzueta-
ko arrazoiengatik», dio Nazio Ba-
tuen 60/174 ebazpenari erreferen-
tziaeginez.
Eusko Legebiltzarreko Bikti-
men Batzorde Txostengilearen
aurrean agerraldia egin zuen Ar-
gituz-ek joan den asteazkenean,
eta1968tikaurreraindarkeriapo-
litikoarenondoriozizandakogiza
eskubideen urraketei buruz egin
duentxostenaaurkeztuzuenhan.
Ikerketa horren arabera, euskal
gatazkaren ondorioz 994 hildako
egon dira eta 3.553 zauritu. ETAk
829 hildako eta 2.600 zauritu era-
ginditueladio,Poliziak93hildako
eta629zauritu,etataldeparapoli-
zialek72hildakoeta324zauritu.
Txostenaren aurkezpena egite-
ko orduan, baina, Andres Kra-
kenberger eta Bertha Gaztelu-
mendi Argituz elkarteko kideek
nabarmendu zuten zifra horiek
hurbilpen bat baino ez direla, eta
datu bilketa «etengabea» eta
«osatugabea» dela, bereziki Poli-
ziak eta talde parapolizialek era-
gindakobiktimenkasuan.
Hori hala, eta antzeman dituz-
ten hutsuneak betetzeko asmoz,
elkarteko kideek zenbait gomen-
dio helarazi zizkieten biktimen
batzordeko kideei, eta atzo eman
zituen ezagutzera, komunikabi-
deei igorritako txosten batean.
«Printzipio eta gidalerro hauek
izan behar dute egoera honen au-
rrean administrazio publikoen
ekimenak bideratzeko iparra,
eta, aldi berean, orain egin beha-
rreko dekretu eta arautegien
gida»,dioArgituz-ek.
Gardentasunaetakontrola
Leheniketabehin,elkarteakuste
duaipatutakogabeziariaurreegi-
teko biktimen esku baliabideak
jarri behar dituztela instituzioek.
«Zehazki, aipatutako dekretu eta
arautegiek, informazioa biltzeko
mekanismo bat jarri behar dute
abian, leihatila baten antzekoa,
bizirik dauden biktimak edo eu-
ren familia kideak gertatutakoen
berriemanahalizateko».
Argituz-enarabera,osogarran-
tzitsua litzateke biktimekin au-
rrez aurreko harremana izatea,
«ez bakarrik bigarren mailako
iturrietatik jasotako informazioa
osatzeko asmoarekin, lehenengo
pertsonanbizidutenpertsonaho-
riek bilatu eta euren eskubideak
aitortuak izateko dituzten auke-
rez informatzeko xedearekin bai-
zik».
Jasotakoinformaziohori,hala-
ber, beste iturri batzuetako infor-
mazioekin osatu eta erkatu be-
harko litzatekeela uste du Argi-
tuz-ek.«Eginbeharhorienardura
duenadministraziopublikoakor-
ganismo publikoetatik at diren
artxiboak aztertu beharko ditu
ikertutako biktimen informazioa
osatzeko,kasugehienetaneskasa
izangobaita».
Argituz-ek ohartarazi duenez,
informazio nahikoa ez izatearen
edota gertakarien inguruko do-
kumentazio ofiziala «ukatzea-
ren» ondorioz, «zigorgabetasun
egoera bat sortzeko arriskua»
egon daiteke. «Kontuan hartu be-
har da motibazio politikoko bikti-
magehienekEstatuarenpartetik
egon beharko lukeen erantzuki-
zunarenfaltasumatuizandutela,
eta ondorioz, horrelako prozesu
bat martxan jarri nahi bada,
orain arte egon ez den gardenta-
sunez beteriko onarpena egiteko
bideakaztertubeharkodira».
Hori hala, elkarteak nabar-
mendu du dokumentazio faltari
aurre egiteko baliabideak eta ar-
durak zehaztu behar dituztela
instituzioek. Adibidez, uste du ez
litzatekeela egokia izango Herri-
zaingo Sailak ikertzea polizia tal-
deekin lotura duten kasuak. Al-
diz, biktimak prozesuan parte
hartzearenaldeazalduda.«Politi-
kahonenjarraipenetaebaluazio-
rako sistema bat jarri behar da
martxan, gaur egun arte izan di-
ren arazoei aurre egiteko asmoz.
Sistema honek biktimen parte
hartzea eta kontsulta barneratu
beharditu».
Eraberean,elkarteakezkatuta
azaldu da torturen kasuan dago-
en «hutsunearekin». Uste du alor
horretan egiazko ikerketa bat
egin behar dela «lehenbailehen».
«Torturakasueiaurreegitekoau-
rreikuspenik ezari dagokionez,
beharrezkoa da torturak edo tra-
tu txarrak salatu dituzten atxilo-
tutako pertsonen ebaluazio lega-
la, medikoa eta psikologikoa az-
tertzeko prozedura ezartzea,
Istanbuleko Protokoloan oinarri-
tua eta Espainiak berretsi eta si-
natutako Nazioarteko Zuzenbi-
deanesanbezala».
Biktimeninformazioa
biltzekobaliabideak
eskatudituArgituz-ek
Dokumentazio
gabeziak
«zigorgabetasun egoera
bat» ekar dezakeela
ohartarazi du elkarteak
Krakenberger eta Gaztelumendi,asteazkenean eginiko agerraldian.R.B./ARP
ETArenjardunarmatuarenamaieraD
Euskal Herria‹Harian
2011koazaroaren1a,asteartea berria 9

More Related Content

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos

Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos
 

More from ARGITUZ Asociación Pro Derechos Humanos (20)

Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-101-200
 
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
Hacia una-memoria-compartida-arrasate-mondragon-es-1-100
 
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz AndoainMemoria Partekatu Baterantz Andoain
Memoria Partekatu Baterantz Andoain
 
Hacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: AndoainHacia una memoria compartida: Andoain
Hacia una memoria compartida: Andoain
 
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
Memoria partekatu baterantz gidaliburua 2018
 
Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018Manual hacia una memoria compartida 2018
Manual hacia una memoria compartida 2018
 
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
Memoria partekatu baterantz.  ErrenteriaMemoria partekatu baterantz.  Errenteria
Memoria partekatu baterantz. Errenteria
 
Memoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibarMemoria partekatu baterantz elgoibar
Memoria partekatu baterantz elgoibar
 
Memoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarteMemoria partekatu baterantz lasarte
Memoria partekatu baterantz lasarte
 
Hacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida ErrenteriaHacia una memoria compartida Errenteria
Hacia una memoria compartida Errenteria
 
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
Hacia una memoria compartida Elgoibar 1956-2016
 
Hacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida LasarteHacia una memoria compartida Lasarte
Hacia una memoria compartida Lasarte
 
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junioAnalisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
Analisis y recomendaciones sobre el Decreto 107/2012 de 12 de junio
 
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruanAnalisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
Analisi eta gomendioak ekainaren 12ko 107/2012 Dekretuaren inguruan
 
El tiempo es ahora
El tiempo es ahoraEl tiempo es ahora
El tiempo es ahora
 
Orain da garaia
Orain da garaiaOrain da garaia
Orain da garaia
 
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
Motibazio politikoko indarkeria-egoeran gertatutako bizitzeko eta osotasunera...
 
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y  respetuo...
El largo camino hacia una Politica Publica de Victimas incluyente y respetuo...
 
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
Biktima guztiak barne hartzen dituen begirunezko Biktimen Herri Politika helb...
 
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
Beharrak, oztopoak eta jardunbide egokiak genero-indarkeriatik irteteko ibilb...
 

Biktimen informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz-ek

  • 1. JokinSagarzazu Donostia Indarkeria politikoak eragindako «biktima guztien» informazioa biltzeko baliabideak eskatu ditu Argituz giza eskubideen aldeko elkarteak. Argituz-en arabera, nabarmena da alor horretan da- goen «dokumentazio falta», eta ohartarazi du «zigorgabetasun egoera bat sortzeko arriskua» ekar dezakeela gabezia horrek. Besteak beste, biktimen harreta- rako bulego edo leihatila bat sor- tzeaproposatudu,motibaziopoli- tikoko biktimak aurkitu eta eu- ren eskubideak aitortuak izateko dituztenaukerezinformatzeko. Argituz-en arabera, instituzio- en eginbeharra izan behar du Euskal Herrian jazotako giza es- kubideen urraketa guztiak «modu berean» aitortuak izateko politikak garatzea. «Biktima guz- tiek dute egia, justizia eta ordain- tzarako eskubidea, eta ezin da ez- berdintasunik egin biktimak edo egileak izan dezakeen orientazio politiko edo beste mota batzueta- ko arrazoiengatik», dio Nazio Ba- tuen 60/174 ebazpenari erreferen- tziaeginez. Eusko Legebiltzarreko Bikti- men Batzorde Txostengilearen aurrean agerraldia egin zuen Ar- gituz-ek joan den asteazkenean, eta1968tikaurreraindarkeriapo- litikoarenondoriozizandakogiza eskubideen urraketei buruz egin duentxostenaaurkeztuzuenhan. Ikerketa horren arabera, euskal gatazkaren ondorioz 994 hildako egon dira eta 3.553 zauritu. ETAk 829 hildako eta 2.600 zauritu era- ginditueladio,Poliziak93hildako eta629zauritu,etataldeparapoli- zialek72hildakoeta324zauritu. Txostenaren aurkezpena egite- ko orduan, baina, Andres Kra- kenberger eta Bertha Gaztelu- mendi Argituz elkarteko kideek nabarmendu zuten zifra horiek hurbilpen bat baino ez direla, eta datu bilketa «etengabea» eta «osatugabea» dela, bereziki Poli- ziak eta talde parapolizialek era- gindakobiktimenkasuan. Hori hala, eta antzeman dituz- ten hutsuneak betetzeko asmoz, elkarteko kideek zenbait gomen- dio helarazi zizkieten biktimen batzordeko kideei, eta atzo eman zituen ezagutzera, komunikabi- deei igorritako txosten batean. «Printzipio eta gidalerro hauek izan behar dute egoera honen au- rrean administrazio publikoen ekimenak bideratzeko iparra, eta, aldi berean, orain egin beha- rreko dekretu eta arautegien gida»,dioArgituz-ek. Gardentasunaetakontrola Leheniketabehin,elkarteakuste duaipatutakogabeziariaurreegi- teko biktimen esku baliabideak jarri behar dituztela instituzioek. «Zehazki, aipatutako dekretu eta arautegiek, informazioa biltzeko mekanismo bat jarri behar dute abian, leihatila baten antzekoa, bizirik dauden biktimak edo eu- ren familia kideak gertatutakoen berriemanahalizateko». Argituz-enarabera,osogarran- tzitsua litzateke biktimekin au- rrez aurreko harremana izatea, «ez bakarrik bigarren mailako iturrietatik jasotako informazioa osatzeko asmoarekin, lehenengo pertsonanbizidutenpertsonaho- riek bilatu eta euren eskubideak aitortuak izateko dituzten auke- rez informatzeko xedearekin bai- zik». Jasotakoinformaziohori,hala- ber, beste iturri batzuetako infor- mazioekin osatu eta erkatu be- harko litzatekeela uste du Argi- tuz-ek.«Eginbeharhorienardura duenadministraziopublikoakor- ganismo publikoetatik at diren artxiboak aztertu beharko ditu ikertutako biktimen informazioa osatzeko,kasugehienetaneskasa izangobaita». Argituz-ek ohartarazi duenez, informazio nahikoa ez izatearen edota gertakarien inguruko do- kumentazio ofiziala «ukatzea- ren» ondorioz, «zigorgabetasun egoera bat sortzeko arriskua» egon daiteke. «Kontuan hartu be- har da motibazio politikoko bikti- magehienekEstatuarenpartetik egon beharko lukeen erantzuki- zunarenfaltasumatuizandutela, eta ondorioz, horrelako prozesu bat martxan jarri nahi bada, orain arte egon ez den gardenta- sunez beteriko onarpena egiteko bideakaztertubeharkodira». Hori hala, elkarteak nabar- mendu du dokumentazio faltari aurre egiteko baliabideak eta ar- durak zehaztu behar dituztela instituzioek. Adibidez, uste du ez litzatekeela egokia izango Herri- zaingo Sailak ikertzea polizia tal- deekin lotura duten kasuak. Al- diz, biktimak prozesuan parte hartzearenaldeazalduda.«Politi- kahonenjarraipenetaebaluazio- rako sistema bat jarri behar da martxan, gaur egun arte izan di- ren arazoei aurre egiteko asmoz. Sistema honek biktimen parte hartzea eta kontsulta barneratu beharditu». Eraberean,elkarteakezkatuta azaldu da torturen kasuan dago- en «hutsunearekin». Uste du alor horretan egiazko ikerketa bat egin behar dela «lehenbailehen». «Torturakasueiaurreegitekoau- rreikuspenik ezari dagokionez, beharrezkoa da torturak edo tra- tu txarrak salatu dituzten atxilo- tutako pertsonen ebaluazio lega- la, medikoa eta psikologikoa az- tertzeko prozedura ezartzea, Istanbuleko Protokoloan oinarri- tua eta Espainiak berretsi eta si- natutako Nazioarteko Zuzenbi- deanesanbezala». Biktimeninformazioa biltzekobaliabideak eskatudituArgituz-ek Dokumentazio gabeziak «zigorgabetasun egoera bat» ekar dezakeela ohartarazi du elkarteak Krakenberger eta Gaztelumendi,asteazkenean eginiko agerraldian.R.B./ARP ETArenjardunarmatuarenamaieraD Euskal Herria‹Harian 2011koazaroaren1a,asteartea berria 9