SlideShare a Scribd company logo
GGuussttaavvoo AAddoollffoo BBééccqquueerr
BBiiooggrraaffííaa 
-- NNaacciióó eenn 11883366 eenn SSeevviillllaa.. 
-- SSuu vveerrddaaddeerroo nnoommbbrree eess GGuussttaavvoo AAddoollffoo 
DDoommíínngguueezz BBaassttiiddaa.. 
-- EEll aappeelllliiddoo BBeecckkeerr lloo ttoommaarraa aall iigguuaall qquuee 
ssuu ppaaddrree yy ssuu ttííoo ddee uunnooss lleejjaannooss 
aanntteeppaassaaddooss ffllaammeennccooss..
iinnffaanncciiaa 
-- YYaa eenn ssuuss pprriimmeerrooss aaññooss,, GGuussttaavvoo AAddoollffoo 
mmuueessttrraa aaffiicciióónn yy ddootteess ppaarraa eell ddiibbuujjoo.. 
-- SSee qquueeddaa hhuuéérrffaannoo aa mmuuyy tteemmpprraannaa eeddaadd 
yy eess aaccooggiiddoo ppoorr ssuu mmaaddrriinnaa MMaannuueellaa 
MMoonnaahhaayy.. 
-- EEnn ssuu bbiibblliiootteeccaa eell ppooeettaa eemmppiieezzaa aa 
aaffiicciioonnaarrssee aa llaa lleeccttuurraa.
VViiddaa LLaabboorraaLL 
-- AA llooss ddiieecciioocchhoo aaññooss mmaarrcchhaa aa MMaaddrriidd ccoonn 
eell ddeesseeoo ddee ttrriiuunnffaarr ccoommoo eessccrriittoorr.. 
-- CCoollaabboorraa eenn ddiivveerrssooss ppeerriióóddiiccooss yy 
rreevviissttaass,, ccoonnssiigguuee uunn mmooddeessttoo eemmpplleeoo 
ccoommoo eessccrriibbiieennttee eenn llaa DDiirreecccciióónn ddee 
BBiieenneess NNaacciioonnaalleess..
VViiddaa aammoorroossaa 
-- EEnn 11885588 eennffeerrmmaa ddee ttuubbeerrccuulloossiiss,, 
eennffeerrmmeeddaadd ddee llaa qquuee mmoorriirráá mmaass ttaarrddee.. 
-- EEssee mmiissmmoo aaññoo ssee eennaammoorraa ddee JJuulliiaa 
EEssppíínn,, ccaannttaannttee ddee óóppeerraa.. 
-- SSiinn eemmbbaarrggoo llaa rreellaacciióónn dduurraa mmuucchhoo,, eellllaa 
eerraa mmuuyy aammbbiicciioossaa yy llee ddiissgguussttaabbaa llaa vviiddaa 
bboohheemmiiaa ddeell eessccrriittoorr..
- SSiigguuee ppuubblliiccaannddoo aallgguunnaass ddee ssuuss rriimmaass yy 
lleeyyeennddaass yy ccoonnooccee aa CCaassttaa EEsstteebbaann,, ccoonn llaa qquuee 
ccoonnttrraaeerráá mmaattrriimmoonniioo eenn 11886611.. 
- EEnn 11886622 nnaaccee ssuu pprriimmeerr hhiijjoo yy ssee iinniicciiaa uunnaa 
eettaappaa ddee iinntteennssoo ttrraabbaajjoo ppaarraa mmaanntteenneerr aa ssuu 
ffaammiilliiaa 
- EEnn 11886633 ssuuffrree uunnaa ggrraavvee rreeccaaííddaa eenn ssuu 
eennffeerrmmeeddaadd yy mmaarrcchhaa aa SSeevviillllaa ccoonn ssuu ffaammiilliiaa.. 
- LLaa rreellaacciióónn ccoonn ccaassttaa ssee vvaa ddeetteerriioorraannddoo ccaaddaa 
vveezz mmaass..
añ - Al añoo ssiigguuiieennttee GGuussttaavvoo BBrraavvoo,, aammiiggoo 
ddeell ppooeettaa lloo nnoommbbrraa cceennssoorr ddee nnoovveellaa yy 
vvuueellvvee aa MMaaddrriidd,, ccoonn eessoo ssuu eeccoonnoommííaa 
ffaammiilliiaarr mmeejjoorraa.. 
-- EEnn eessee uullttiimmoo aaññoo nnaaccee ssuu sseegguunnddoo hhiijjoo..
s - 1868 seerráá uunn aaññoo ddiiffíícciill ppaarraa BBeecckkeerr:: 
CCaassttaa llee eess iinnffiieell.. 
-- EEnn ddiicciieemmbbrree ddee eessee aaññoo nnaaccee ssuu tteerrcceerr 
hhiijjoo yy ssuurrggee ssuu ttrraaggeeddiiaa ccoonnyyuuggaall,, ssee ddiiccee 
qquuee eessee hhiijjoo eess ddeell aammaannttee ddee CCaassttaa.. 
-- FFiinnaallmmeennttee eell mmaattrriimmoonniioo ssee sseeppaarraa..
MMUUEERRTTEE DDEE BBEECCKKEERR 
-- RReeggrreessaa ddee nnuueevvoo aa MMaaddrriidd,, ddoonnddee mmuueerree 
eenn 11887700,, aa llooss 3344 aaññooss;; mmeesseess aanntteess 
hhaabbííaa mmuueerrttoo ssuu hheerrmmaannoo VVaalleerriiaannoo.. 
-- AAllgguunnooss aammiiggooss ppuubblliiccaarráánn 
ppóóssttuummaammeennttee,, eenn 11887711,, llaass oobbrraass 
ccoommpplleettaass ddee GGuussttaavvoo AAddoollffoo BBééccqquueerr..
MMUUEERRTTEE DDEE BBEECCKKEERR 
-- RReeggrreessaa ddee nnuueevvoo aa MMaaddrriidd,, ddoonnddee mmuueerree 
eenn 11887700,, aa llooss 3344 aaññooss;; mmeesseess aanntteess 
hhaabbííaa mmuueerrttoo ssuu hheerrmmaannoo VVaalleerriiaannoo.. 
-- AAllgguunnooss aammiiggooss ppuubblliiccaarráánn 
ppóóssttuummaammeennttee,, eenn 11887711,, llaass oobbrraass 
ccoommpplleettaass ddee GGuussttaavvoo AAddoollffoo BBééccqquueerr..

More Related Content

What's hot

O Líder
O LíderO Líder
Natera_rebeca_Economía
Natera_rebeca_Economía Natera_rebeca_Economía
Natera_rebeca_Economía
Rebeca Natera Reyes
 
Logística
LogísticaLogística
Os trabalhadores e os tipos de empresas
Os trabalhadores e os tipos de empresasOs trabalhadores e os tipos de empresas
Os trabalhadores e os tipos de empresas
PROFIGESTÃO - Profissionais em Gestão de Empresas e Pessoas
 
El refranyer de l’aigua
El refranyer de l’aiguaEl refranyer de l’aigua
El refranyer de l’aigua
escola santa teresa de lisieux
 
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of CharityU.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
LCUSA
 
Masa modern
Masa modernMasa modern
Masa modern
Cipto Baex
 
Gol do brasil
Gol do brasilGol do brasil
Gol do brasil
Ariana Martins
 
5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...
5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...
5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...
Wholeeducation
 
Coresub att chem_16_electrolysis of water
Coresub att chem_16_electrolysis of waterCoresub att chem_16_electrolysis of water
Coresub att chem_16_electrolysis of water
rameeba
 
Harvey milk
Harvey milkHarvey milk
Harvey milk
rakelm
 
01 balances
01 balances01 balances
01 balances
Gustavo Sánchez
 
Bananas a good source of protien
Bananas a good source of protienBananas a good source of protien
Bananas a good source of protien
vaibhavrajsingh6
 
SPK201 Informative Speech Submission Kelly Marchewa
SPK201 Informative Speech Submission Kelly MarchewaSPK201 Informative Speech Submission Kelly Marchewa
SPK201 Informative Speech Submission Kelly Marchewa
Kelly Marchewa
 
Peeking into Android Source
Peeking into Android SourcePeeking into Android Source
Peeking into Android Source
Nanik Tolaram
 
Makna Iltizam
Makna Iltizam Makna Iltizam
Makna Iltizam
Agus Muhammad Farhan
 
Friday columbian exchange
Friday columbian exchangeFriday columbian exchange
Friday columbian exchange
Travis Klein
 
Jamestown
JamestownJamestown
Jamestown
Christopher Repp
 

What's hot (20)

O Líder
O LíderO Líder
O Líder
 
Natera_rebeca_Economía
Natera_rebeca_Economía Natera_rebeca_Economía
Natera_rebeca_Economía
 
Logística
LogísticaLogística
Logística
 
Os trabalhadores e os tipos de empresas
Os trabalhadores e os tipos de empresasOs trabalhadores e os tipos de empresas
Os trabalhadores e os tipos de empresas
 
El refranyer de l’aigua
El refranyer de l’aiguaEl refranyer de l’aigua
El refranyer de l’aigua
 
Sheeba powerpoint
Sheeba powerpointSheeba powerpoint
Sheeba powerpoint
 
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of CharityU.S. National Assembly for Ladies of Charity
U.S. National Assembly for Ladies of Charity
 
Masa modern
Masa modernMasa modern
Masa modern
 
Gol do brasil
Gol do brasilGol do brasil
Gol do brasil
 
5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...
5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...
5th Annual Conf. | Harnessing community engagement to provide a whole educati...
 
Coresub att chem_16_electrolysis of water
Coresub att chem_16_electrolysis of waterCoresub att chem_16_electrolysis of water
Coresub att chem_16_electrolysis of water
 
Harvey milk
Harvey milkHarvey milk
Harvey milk
 
01 balances
01 balances01 balances
01 balances
 
Bananas a good source of protien
Bananas a good source of protienBananas a good source of protien
Bananas a good source of protien
 
3.5.1 ms shairon fray
3.5.1 ms shairon fray3.5.1 ms shairon fray
3.5.1 ms shairon fray
 
SPK201 Informative Speech Submission Kelly Marchewa
SPK201 Informative Speech Submission Kelly MarchewaSPK201 Informative Speech Submission Kelly Marchewa
SPK201 Informative Speech Submission Kelly Marchewa
 
Peeking into Android Source
Peeking into Android SourcePeeking into Android Source
Peeking into Android Source
 
Makna Iltizam
Makna Iltizam Makna Iltizam
Makna Iltizam
 
Friday columbian exchange
Friday columbian exchangeFriday columbian exchange
Friday columbian exchange
 
Jamestown
JamestownJamestown
Jamestown
 

Viewers also liked

Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer.
Bécquer.Bécquer.
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer.
Bécquer. Bécquer.
Bécquer.
rosimarreromartin
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer.
Bécquer.Bécquer.
Bécquer
BécquerBécquer

Viewers also liked (20)

Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer.
Bécquer.Bécquer.
Bécquer.
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer.
Bécquer. Bécquer.
Bécquer.
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 
Bécquer.
Bécquer.Bécquer.
Bécquer.
 
Bécquer
BécquerBécquer
Bécquer
 

Similar to Bécquer

Prosvijećeni apsolutizam u hrvatskoj
Prosvijećeni apsolutizam u hrvatskojProsvijećeni apsolutizam u hrvatskoj
Prosvijećeni apsolutizam u hrvatskoj
batica1
 
Chimisti3
Chimisti3Chimisti3
Chimisti3
Ingulcik
 
Kk vb anfis perkemihan
Kk vb  anfis perkemihanKk vb  anfis perkemihan
Kk vb anfis perkemihan
Yulfa Lukita
 
Cu ron mueck
Cu ron mueckCu ron mueck
Cu ron mueck
shadowpac66
 
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan NovakovicBitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Petko Vukovic
 
Baloncesto
BaloncestoBaloncesto
Baloncesto
cristigas1989
 
Baloncesto
BaloncestoBaloncesto
Baloncesto
cristigas1989
 
Encarnação nos diferentes mundos
Encarnação nos diferentes mundosEncarnação nos diferentes mundos
Encarnação nos diferentes mundos
Departamento Comunicação Social SER
 
Measures in informatics
Measures in informaticsMeasures in informatics
Measures in informatics
RomarsForBlog
 
Omega and health
Omega and healthOmega and health
Omega and health
Antonio Bernard
 
Cs9541 4 Evolution of Games
Cs9541 4 Evolution of GamesCs9541 4 Evolution of Games
Cs9541 4 Evolution of Games
Nima Ghaedsharafi
 
0alexandruioancuza
0alexandruioancuza0alexandruioancuza
0alexandruioancuza
cretuildiko
 
0alexandruioancuza
0alexandruioancuza0alexandruioancuza
0alexandruioancuza
cretuildiko
 
Assistance secours en mer -
  Assistance  secours en mer -  Assistance  secours en mer -
Assistance secours en mer -
Rabah HELAL
 
Assistance secours en mer -
 Assistance  secours en mer - Assistance  secours en mer -
Assistance secours en mer -
Rabah HELAL
 
Definiendo el surrealismo
Definiendo el surrealismoDefiniendo el surrealismo
Definiendo el surrealismo
Marlencia Prez
 
Case study sreeram 8 d (1)
Case study sreeram 8 d (1)Case study sreeram 8 d (1)
Case study sreeram 8 d (1)
Shephali Bose
 
Trujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVIITrujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVII
Manuel Julian R
 

Similar to Bécquer (20)

Prosvijećeni apsolutizam u hrvatskoj
Prosvijećeni apsolutizam u hrvatskojProsvijećeni apsolutizam u hrvatskoj
Prosvijećeni apsolutizam u hrvatskoj
 
Chimisti3
Chimisti3Chimisti3
Chimisti3
 
Kk vb anfis perkemihan
Kk vb  anfis perkemihanKk vb  anfis perkemihan
Kk vb anfis perkemihan
 
Cu ron mueck
Cu ron mueckCu ron mueck
Cu ron mueck
 
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan NovakovicBitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
Bitka na Grahovcu Djordje Petrovic i Dragan Novakovic
 
Baloncesto
BaloncestoBaloncesto
Baloncesto
 
Baloncesto
BaloncestoBaloncesto
Baloncesto
 
Encarnação nos diferentes mundos
Encarnação nos diferentes mundosEncarnação nos diferentes mundos
Encarnação nos diferentes mundos
 
Measures in informatics
Measures in informaticsMeasures in informatics
Measures in informatics
 
Asas hukum islam
Asas hukum islamAsas hukum islam
Asas hukum islam
 
Omega and health
Omega and healthOmega and health
Omega and health
 
Cs9541 4 Evolution of Games
Cs9541 4 Evolution of GamesCs9541 4 Evolution of Games
Cs9541 4 Evolution of Games
 
0alexandruioancuza
0alexandruioancuza0alexandruioancuza
0alexandruioancuza
 
0alexandruioancuza
0alexandruioancuza0alexandruioancuza
0alexandruioancuza
 
Assistance secours en mer -
  Assistance  secours en mer -  Assistance  secours en mer -
Assistance secours en mer -
 
Assistance secours en mer -
 Assistance  secours en mer - Assistance  secours en mer -
Assistance secours en mer -
 
Definiendo el surrealismo
Definiendo el surrealismoDefiniendo el surrealismo
Definiendo el surrealismo
 
Adoración de los pastores
Adoración de los pastoresAdoración de los pastores
Adoración de los pastores
 
Case study sreeram 8 d (1)
Case study sreeram 8 d (1)Case study sreeram 8 d (1)
Case study sreeram 8 d (1)
 
Trujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVIITrujillo Siglo XVII
Trujillo Siglo XVII
 

Bécquer

 • 2. BBiiooggrraaffííaa -- NNaacciióó eenn 11883366 eenn SSeevviillllaa.. -- SSuu vveerrddaaddeerroo nnoommbbrree eess GGuussttaavvoo AAddoollffoo DDoommíínngguueezz BBaassttiiddaa.. -- EEll aappeelllliiddoo BBeecckkeerr lloo ttoommaarraa aall iigguuaall qquuee ssuu ppaaddrree yy ssuu ttííoo ddee uunnooss lleejjaannooss aanntteeppaassaaddooss ffllaammeennccooss..
 • 3. iinnffaanncciiaa -- YYaa eenn ssuuss pprriimmeerrooss aaññooss,, GGuussttaavvoo AAddoollffoo mmuueessttrraa aaffiicciióónn yy ddootteess ppaarraa eell ddiibbuujjoo.. -- SSee qquueeddaa hhuuéérrffaannoo aa mmuuyy tteemmpprraannaa eeddaadd yy eess aaccooggiiddoo ppoorr ssuu mmaaddrriinnaa MMaannuueellaa MMoonnaahhaayy.. -- EEnn ssuu bbiibblliiootteeccaa eell ppooeettaa eemmppiieezzaa aa aaffiicciioonnaarrssee aa llaa lleeccttuurraa.
 • 4. VViiddaa LLaabboorraaLL -- AA llooss ddiieecciioocchhoo aaññooss mmaarrcchhaa aa MMaaddrriidd ccoonn eell ddeesseeoo ddee ttrriiuunnffaarr ccoommoo eessccrriittoorr.. -- CCoollaabboorraa eenn ddiivveerrssooss ppeerriióóddiiccooss yy rreevviissttaass,, ccoonnssiigguuee uunn mmooddeessttoo eemmpplleeoo ccoommoo eessccrriibbiieennttee eenn llaa DDiirreecccciióónn ddee BBiieenneess NNaacciioonnaalleess..
 • 5. VViiddaa aammoorroossaa -- EEnn 11885588 eennffeerrmmaa ddee ttuubbeerrccuulloossiiss,, eennffeerrmmeeddaadd ddee llaa qquuee mmoorriirráá mmaass ttaarrddee.. -- EEssee mmiissmmoo aaññoo ssee eennaammoorraa ddee JJuulliiaa EEssppíínn,, ccaannttaannttee ddee óóppeerraa.. -- SSiinn eemmbbaarrggoo llaa rreellaacciióónn dduurraa mmuucchhoo,, eellllaa eerraa mmuuyy aammbbiicciioossaa yy llee ddiissgguussttaabbaa llaa vviiddaa bboohheemmiiaa ddeell eessccrriittoorr..
 • 6. - SSiigguuee ppuubblliiccaannddoo aallgguunnaass ddee ssuuss rriimmaass yy lleeyyeennddaass yy ccoonnooccee aa CCaassttaa EEsstteebbaann,, ccoonn llaa qquuee ccoonnttrraaeerráá mmaattrriimmoonniioo eenn 11886611.. - EEnn 11886622 nnaaccee ssuu pprriimmeerr hhiijjoo yy ssee iinniicciiaa uunnaa eettaappaa ddee iinntteennssoo ttrraabbaajjoo ppaarraa mmaanntteenneerr aa ssuu ffaammiilliiaa - EEnn 11886633 ssuuffrree uunnaa ggrraavvee rreeccaaííddaa eenn ssuu eennffeerrmmeeddaadd yy mmaarrcchhaa aa SSeevviillllaa ccoonn ssuu ffaammiilliiaa.. - LLaa rreellaacciióónn ccoonn ccaassttaa ssee vvaa ddeetteerriioorraannddoo ccaaddaa vveezz mmaass..
 • 7. añ - Al añoo ssiigguuiieennttee GGuussttaavvoo BBrraavvoo,, aammiiggoo ddeell ppooeettaa lloo nnoommbbrraa cceennssoorr ddee nnoovveellaa yy vvuueellvvee aa MMaaddrriidd,, ccoonn eessoo ssuu eeccoonnoommííaa ffaammiilliiaarr mmeejjoorraa.. -- EEnn eessee uullttiimmoo aaññoo nnaaccee ssuu sseegguunnddoo hhiijjoo..
 • 8. s - 1868 seerráá uunn aaññoo ddiiffíícciill ppaarraa BBeecckkeerr:: CCaassttaa llee eess iinnffiieell.. -- EEnn ddiicciieemmbbrree ddee eessee aaññoo nnaaccee ssuu tteerrcceerr hhiijjoo yy ssuurrggee ssuu ttrraaggeeddiiaa ccoonnyyuuggaall,, ssee ddiiccee qquuee eessee hhiijjoo eess ddeell aammaannttee ddee CCaassttaa.. -- FFiinnaallmmeennttee eell mmaattrriimmoonniioo ssee sseeppaarraa..
 • 9. MMUUEERRTTEE DDEE BBEECCKKEERR -- RReeggrreessaa ddee nnuueevvoo aa MMaaddrriidd,, ddoonnddee mmuueerree eenn 11887700,, aa llooss 3344 aaññooss;; mmeesseess aanntteess hhaabbííaa mmuueerrttoo ssuu hheerrmmaannoo VVaalleerriiaannoo.. -- AAllgguunnooss aammiiggooss ppuubblliiccaarráánn ppóóssttuummaammeennttee,, eenn 11887711,, llaass oobbrraass ccoommpplleettaass ddee GGuussttaavvoo AAddoollffoo BBééccqquueerr..
 • 10. MMUUEERRTTEE DDEE BBEECCKKEERR -- RReeggrreessaa ddee nnuueevvoo aa MMaaddrriidd,, ddoonnddee mmuueerree eenn 11887700,, aa llooss 3344 aaññooss;; mmeesseess aanntteess hhaabbííaa mmuueerrttoo ssuu hheerrmmaannoo VVaalleerriiaannoo.. -- AAllgguunnooss aammiiggooss ppuubblliiccaarráánn ppóóssttuummaammeennttee,, eenn 11887711,, llaass oobbrraass ccoommpplleettaass ddee GGuussttaavvoo AAddoollffoo BBééccqquueerr..