SlideShare a Scribd company logo
Bases reguladoras específicas do Certame Literario Carmela Loureiro
Base 1.- Liñas xerais
O Concello de Ferrol ten entre as súas prioridades a realización de ac vidades de dinamización
lingüís ca axustadas ó recollido no Plan de normalización linguís ca, aprobado no seu día polo
Concello Pleno, dirixidas especialmente ó sector da mocidade e o ensino, co obxec vo de
potenciar un maior uso do galego entre a mocidade, a través da creación de novos ámbitos de uso
do galego. Unha delas é o desenvolvemento dun certame literario co nome Certame Literario
Carmela Loureiro, en homenaxe a unha muller, profesora na comarca de Ferrolterra, que foi
presidenta durante anos da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüís ca de Ferrolterra
(CENL), cuxa traxectoria persoal e profesional foi un exemplo de labor anónimo e xeneroso de
moitos profesionais do ensino na difusión da cultura e do idioma entre a mocidade.
Base 2.- Réxime xurídico
O marco norma vo destas bases estará cons tuído polas disposicións legais que se nomean a
con nuación, así como polas súas normas de desenvolvemento e cantas outras normas legais ou
regulamentarias conteñan prescricións rela vas ás subvencións ou sexan suscep bles de producir
efectos no devandito ámbito:
– Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e R.d. 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime
xurídico das en dades locais.
– Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.
– Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, xunto co R.d. 887/2006, de 21 de
xullo, polo que se aproba o seu regulamento.
– Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
– Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administra vo común das administracións
públicas.
– Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público.
– Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol (BOP da Coruña nº 200, de data
21/10/2019).
– Bases de execución do orzamento municipal en vigor.
Base 3.- Obxecto
A través destas bases o Concello de Ferrol establece as normas específicas para regular a
par cipación no concurso do certame literario e o acceso ós premios do alumnado dos centros de
ensino non universitario do Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca que forman parte da
CENL, sempre que estean matriculados nalgún dos cursos correspondentes ás dis ntas categorías
establecidas neste certame.
Páx. 1 de 6
Base 4.- Modalidades e requisitos
O certame presenta tres modalidades:
• Modalidade de microrrelatos
• Modalidade de micropoesía
• Modalidade de microteatro
4.1 – Modalidade de microrrelatos
Nesta modalidade establécense catro categorías:
• Categoría A : 5º e 6º de Educación primaria.
• Categoría B: 1º e 2º de ESO.
• Categoría C: 3º e 4º de ESO.
• Categoría D: Bachalerato e ciclos forma vos.
Os/as par cipantes nesta modalidade deberán elaborar un texto narra vo que non poderá
exceder as 150 palabras e que terá que comezar polo texto que se indique na respec va
convocatoria.
O microrrelato deberá presentarse cun tulo e empezarán pola frase:: "A veces é di cil dicir a
verdade"
4.2 – Modalidade de micropoesía
Nesta modalidade establécense catro categorías:
• Categoría A : 5º e 6º de Educación Primaria.
• Categoría B: 1º e 2º de ESO.
• Categoría C: 3º e 4º de ESO.
• Categoría D: Bachalerato e ciclos forma vos.
As persoas par cipantes deberán elaborar un texto poé co que non poderá exceder de seis
versos.
4.3 – Modalidade de microteatro
Nesta modalidade establécese unha categoría:
• Categoría D: Bachalerato e ciclos forma vos
As persoas par cipantes deberán elaborar un texto teatral que non poderá exceder as 600
palabras (incluídos os nomes das personaxes e as anotacións). O texto do microteatro deberá
presentarse cun tulo.
Nesta modalidade só poderá par cipar o alumnado de bachalerato e ciclos forma vos.
Páx. 2 de 6
Base 5.- Desenvolvemento do concurso
Poderán par cipar neste concurso os alumnos e alumnas dos centros de ensino non universitario
do Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca que forman parte da CENL, sempre que
estean matriculados nalgún dos cursos correspondentes ás dis ntas categorías establecidas neste
certame.
Os alumnos e alumnas que desexen par cipar no concurso entregaranlle os seus traballos no seu
centro educa vo ó profesorado encargado do certame e será o propio centro quen seleccione e
quen decida cales se presentarán no concurso.
Os traballos seleccionados en cada centro educa vo deberán remi rse ó Servizo de Normalización
Lingüís ca do Concello de Ferrol, a través do Portal do Cidadán na Sede Electrónica do Concello
h ps://www.ferrol.gal/Sede ou ben presencialmente a través do Rexistro Xeral do Concello ou a
través das restantes oficinas ás que fai referencia o ar go 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
procedemento administra vo común das Administracións Públicas.
• No suposto de que os traballos seleccionados se presenten a través do rexistro electrónico:
Por cada traballo presentado adxuntaranse dous arquivos (un en formato PDF e outro
en formato editable) e neles NON poden figurar os datos das persoas autoras dos
textos.
Ademais, deberá adxuntarse un arquivo á parte cos datos das persoas autoras dos
textos presentados, no cal debe figurar unha relación cos seguintes datos:
- nome e apelidos do/a par cipante.
- inden ficación do traballo ( tulo ou primeiro verso).
- o curso no que está matriculado a persoa par cipante e o centro de ensino.
- o profesor ou profesora responsable da ac vidade no centro.
• No suposto de que os traballos seleccionados se presenten presencialmente a través do
Rexistro Xeral do Concello, farase en sobre pechado no cal debe constar o texto Certame
Literario Carmela Loureiro, así como o nome do centro educa vo. Este sobre deberá conter
os traballos seleccionados nos cales NON poden figurar os datos das persoas autoras dos
textos.
Ademais, deberase presentar outro sobre pechado no cal debe constar tamén o texto
Certame Literario Carmela Loureiro, así como o nome do centro educa vo, e que deberá
conter unha relación das persoas autoras dos textos presentados cos seguintes datos:
- nome e apelidos do/a par cipante.
- inden ficación do traballo ( tulo ou primeiro verso).
- o curso no que está matriculado a persoa par cipante e o centro de ensino.
- o profesor ou profesora responsable da ac vidade no centro.
Páx. 3 de 6
Cada centro poderá presentar UNICAMENTE dous textos por cada categoría en cada
modalidade. Aqueles centros que remitan máis textos seleccionados que os indicados nestas
bases quedarán excluídos da correspondente modalidade.
Base 6.- Prazo para a entrega dos traballos
30 días hábiles contados a par r do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no
BOP de conformidade co procedemento establecido no ar go 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións.
Non se admi rá ningún texto en ningunha das tres modalidades enviado fóra de prazo e, en xeral,
ningún texto que non cumpra as condicións recollidas nestas bases.
Base 7.- Xurado
O xurado encargado da valoración dos traballos presentados estará composto por:
Presidencia: a concelleira delegada da área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e
Normalización Lingüís ca ou concelleiro/a no/na que delegue.
Vogais:
• Un/unha representante da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüís ca de
Ferrolterra (CENL).
• Dous alumnos ou alumnas dos centros par cipantes propostos pola CENL.
• Unha persoa destacada do mundo da literatura ou da lingua.
Secretario/a: Un/unha funcionario/a do Servizo de Normalización Lingüís ca.
O xurado ditaminará sobre o concurso de xeito inapelable e poderá declarar os premios desertos,
así como resolver cantas dúbidas xurdan. Así mesmo, se a calidade dos traballos o aconsella,
poderán concederse os accésits que o xurado es me conveniente.
Trala valoración dos traballos, o xurado formulará unha proposta de resolución de concesión dos
premios á concelleira delegada da área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e
Normalización Lingüís ca, que é o órgano competente para a súa concesión.
A resolución de concesión coa relación das persoas premiadas nas dis ntas modalidades e
categorías publicarase no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ferrol na web
www.ferrol.gal , así como na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS).
Base 8.- Valoración dos traballos
Os traballos presentados serán valorados polo xurado en base ós seguintes criterios: a
orixinalidade, o correcto uso da lingua nos textos, a redacción e a riqueza léxica.
Páx. 4 de 6
Base 9.- Premios
Outorgaranse os seguintes premios:
- Unha tablet para cada persoa premiada por cada categoría en cada unha das tres modalidades.
- Un eBook ou libro electrónico por cada accésit concedido nos supostos de que o xurado o
es mase conveniente.
Os gastos derivados destes premios imputaranse con cargo ó presuposto municipal na aplicación
01103-9205-48000.
Os traballos premiados quedarán en posesión do Concello de Ferrol que poderá u lizalos en
calquera momento cando sexa necesario.
O Concello de Ferrol editará en papel e en formato dixital os traballos premiados e todos ou parte
dos traballos presentados.
Base 10.- Compa bilidade dos premios e o acto de entrega
Os presentes premios son compa bles con calquera outro premio que puidesen recibir as persoas
premiadas en concursos dis ntos a este.
As persoas premiadas recollerán os seus premios nunha cerimonia de entrega e poderán ser
obxecto de reportaxes fotográficas que se fagan do evento.
Base 11.- Protección de datos
Os datos de carácter persoal dos alumnos e alumnas par cipantes no concurso quedarán
incorporados a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade de facilitar a xes ón no
desenvolvemento do concurso, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de
decembro, de protección de datos persoais e garan a dos dereitos dixitais. Poderanse exercer os
dereitos de acceso, rec ficación, cancelación e oposición previstos na Lei mediante un escrito
dirixido ó Concello de Ferrol, Praza de Armas s/n, 15402.
Base 12.- Recursos e impugnacións
As presentes bases e cantos actos administra vos se deriven das mesmas poderán ser impugnados
polos interesados nos termos establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administra vo común das Administracións Públicas.
Disposición final
A par cipación no concurso supón a aceptación íntegra do con do destas bases reguladoras.
Será de aplicación, en todo aquelo que non se regulase nestas bases, a Ordenanza xeral de
subvencións do Concello de Ferrol (BOP nº 200, de data 21/10/2019) e, no seu defecto, a Lei
Páx. 5 de 6
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE nº 276, de 18 de novembro de 2003), a
Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, de 25 de xuño de 2007), o Real
decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións
(BOE nº 176, de 25 de xullo de 2006) e demáis norma va concordante e de per nente aplicación.
En Ferrol, asinado electronicamente na data que figura na parte inferior pola concelleira delegada
da Área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüís ca.
Páx. 6 de 6

More Related Content

Similar to bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf

A4 basesvideocreacion
A4 basesvideocreacionA4 basesvideocreacion
A4 basesvideocreacion
satelite1
 
Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf
Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdfNormas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf
Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf
cenlf
 
Certame carmela cartel-
Certame carmela cartel-Certame carmela cartel-
Certame carmela cartel-
cenlf
 
Bases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxeBases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxe
cenlf
 
En busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xoveEn busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xove
satelite1
 
Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"
Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"
Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"
cenlf
 
Regulamento de participación no XXI Certame de Poesía e Imaxe
Regulamento de participación no XXI Certame de Poesía e ImaxeRegulamento de participación no XXI Certame de Poesía e Imaxe
Regulamento de participación no XXI Certame de Poesía e Imaxe
cenlf
 
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013revConvocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
satelite1
 
Bases Lingua De Amor 09
Bases Lingua De Amor 09Bases Lingua De Amor 09
Bases Lingua De Amor 09
cenlf
 
Bases do xiii certame de creación a
Bases do xiii certame de creación aBases do xiii certame de creación a
Bases do xiii certame de creación a
cenlf
 
Actividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdfActividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdf
cenlf
 
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
satelite1
 
Convocatoria letrasgalegas2020
Convocatoria letrasgalegas2020Convocatoria letrasgalegas2020
Convocatoria letrasgalegas2020
satelite1
 
Basescertame
BasescertameBasescertame
Basescertame
satelite1
 
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
satelite1
 
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Area de Orientación Laboral USC
 
N ¦ 1 concurso letras-10
N ¦ 1 concurso letras-10N ¦ 1 concurso letras-10
N ¦ 1 concurso letras-10
Felipe
 
Manual.probas.eso
Manual.probas.esoManual.probas.eso
Manual.probas.eso
Marta Diz
 
Af cartaz concurso
Af cartaz concursoAf cartaz concurso
Af cartaz concurso
satelite1
 

Similar to bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf (20)

A4 basesvideocreacion
A4 basesvideocreacionA4 basesvideocreacion
A4 basesvideocreacion
 
Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf
Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdfNormas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf
Normas XXIII Certame Poesía e Imaxe 2023.pdf
 
Certame carmela cartel-
Certame carmela cartel-Certame carmela cartel-
Certame carmela cartel-
 
Bases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxeBases poesía e imaxe
Bases poesía e imaxe
 
En busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xoveEn busca da igualdade concurso parlamento xove
En busca da igualdade concurso parlamento xove
 
Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"
Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"
Bases do XIII Certame de creación artística "Poesía e Imaxe"
 
Regulamento de participación no XXI Certame de Poesía e Imaxe
Regulamento de participación no XXI Certame de Poesía e ImaxeRegulamento de participación no XXI Certame de Poesía e Imaxe
Regulamento de participación no XXI Certame de Poesía e Imaxe
 
Bases
BasesBases
Bases
 
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013revConvocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
Convocatoria concurso centros_publicos_letras_galegas_2013rev
 
Bases Lingua De Amor 09
Bases Lingua De Amor 09Bases Lingua De Amor 09
Bases Lingua De Amor 09
 
Bases do xiii certame de creación a
Bases do xiii certame de creación aBases do xiii certame de creación a
Bases do xiii certame de creación a
 
Actividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdfActividades 2023-24.pdf
Actividades 2023-24.pdf
 
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012Convocatoria concurso letras_galegas_2012
Convocatoria concurso letras_galegas_2012
 
Convocatoria letrasgalegas2020
Convocatoria letrasgalegas2020Convocatoria letrasgalegas2020
Convocatoria letrasgalegas2020
 
Basescertame
BasescertameBasescertame
Basescertame
 
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
Convocatoria concurso-letras-galegas-2021
 
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
Udc contrato adscrito prx inv, educ, oct14
 
N ¦ 1 concurso letras-10
N ¦ 1 concurso letras-10N ¦ 1 concurso letras-10
N ¦ 1 concurso letras-10
 
Manual.probas.eso
Manual.probas.esoManual.probas.eso
Manual.probas.eso
 
Af cartaz concurso
Af cartaz concursoAf cartaz concurso
Af cartaz concurso
 

More from cenlf

XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartelXXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
cenlf
 
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - CartazPOESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
cenlf
 
Teatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdfTeatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdf
cenlf
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdfMODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
cenlf
 
poemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdfpoemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdf
cenlf
 
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
 MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
cenlf
 
Poemas 2022
Poemas 2022Poemas 2022
Poemas 2022
cenlf
 
XXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: Bases
XXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: BasesXXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: Bases
XXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: Bases
cenlf
 
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": PoemasXXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
cenlf
 
Bases XX Certame poesia e imaxe
Bases XX Certame poesia e imaxeBases XX Certame poesia e imaxe
Bases XX Certame poesia e imaxe
cenlf
 
Poemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtroPoemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtro
cenlf
 
Poemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtroPoemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtro
cenlf
 
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTROPoemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
cenlf
 
Bases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Bases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTROBases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Bases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
cenlf
 
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERALCONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
cenlf
 
Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018
cenlf
 
Poemas2018
Poemas2018Poemas2018
Poemas2018
cenlf
 
Bases2018
Bases2018Bases2018
Bases2018
cenlf
 
Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017
cenlf
 
Premios poesía 2017
Premios poesía 2017Premios poesía 2017
Premios poesía 2017
cenlf
 

More from cenlf (20)

XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartelXXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
XXIV Certame de Poesía e imaxe 2024, cartel
 
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - CartazPOESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
POESIA E IMAXE 2023 - Cartaz
 
Teatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdfTeatro con G 2023.pdf
Teatro con G 2023.pdf
 
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdfMODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE_MENORES.pdf
 
poemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdfpoemas certame 20222023.pdf
poemas certame 20222023.pdf
 
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
 MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
MOCIDADE COA LINGUA 2023 - BASES
 
Poemas 2022
Poemas 2022Poemas 2022
Poemas 2022
 
XXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: Bases
XXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: BasesXXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: Bases
XXI Certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro: Bases
 
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": PoemasXXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
XXI certame de poesía e imaxe "En galego, sen filtro": Poemas
 
Bases XX Certame poesia e imaxe
Bases XX Certame poesia e imaxeBases XX Certame poesia e imaxe
Bases XX Certame poesia e imaxe
 
Poemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtroPoemas xx en galego sen filtro
Poemas xx en galego sen filtro
 
Poemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtroPoemas XX en galego sen filtro
Poemas XX en galego sen filtro
 
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTROPoemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Poemas XIX POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
 
Bases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Bases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTROBases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
Bases XIX CERTAME POESÍA E IMAXE, EN GALEGO SEN FILTRO
 
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERALCONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL
 
Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018Bases e poemas 2018
Bases e poemas 2018
 
Poemas2018
Poemas2018Poemas2018
Poemas2018
 
Bases2018
Bases2018Bases2018
Bases2018
 
Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017Teatro con-g-2017
Teatro con-g-2017
 
Premios poesía 2017
Premios poesía 2017Premios poesía 2017
Premios poesía 2017
 

bases especifcas 2023 Certamee literario.pdf

 • 1. Bases reguladoras específicas do Certame Literario Carmela Loureiro Base 1.- Liñas xerais O Concello de Ferrol ten entre as súas prioridades a realización de ac vidades de dinamización lingüís ca axustadas ó recollido no Plan de normalización linguís ca, aprobado no seu día polo Concello Pleno, dirixidas especialmente ó sector da mocidade e o ensino, co obxec vo de potenciar un maior uso do galego entre a mocidade, a través da creación de novos ámbitos de uso do galego. Unha delas é o desenvolvemento dun certame literario co nome Certame Literario Carmela Loureiro, en homenaxe a unha muller, profesora na comarca de Ferrolterra, que foi presidenta durante anos da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüís ca de Ferrolterra (CENL), cuxa traxectoria persoal e profesional foi un exemplo de labor anónimo e xeneroso de moitos profesionais do ensino na difusión da cultura e do idioma entre a mocidade. Base 2.- Réxime xurídico O marco norma vo destas bases estará cons tuído polas disposicións legais que se nomean a con nuación, así como polas súas normas de desenvolvemento e cantas outras normas legais ou regulamentarias conteñan prescricións rela vas ás subvencións ou sexan suscep bles de producir efectos no devandito ámbito: – Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e R.d. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das en dades locais. – Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia. – Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, xunto co R.d. 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o seu regulamento. – Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. – Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administra vo común das administracións públicas. – Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. – Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol (BOP da Coruña nº 200, de data 21/10/2019). – Bases de execución do orzamento municipal en vigor. Base 3.- Obxecto A través destas bases o Concello de Ferrol establece as normas específicas para regular a par cipación no concurso do certame literario e o acceso ós premios do alumnado dos centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca que forman parte da CENL, sempre que estean matriculados nalgún dos cursos correspondentes ás dis ntas categorías establecidas neste certame. Páx. 1 de 6
 • 2. Base 4.- Modalidades e requisitos O certame presenta tres modalidades: • Modalidade de microrrelatos • Modalidade de micropoesía • Modalidade de microteatro 4.1 – Modalidade de microrrelatos Nesta modalidade establécense catro categorías: • Categoría A : 5º e 6º de Educación primaria. • Categoría B: 1º e 2º de ESO. • Categoría C: 3º e 4º de ESO. • Categoría D: Bachalerato e ciclos forma vos. Os/as par cipantes nesta modalidade deberán elaborar un texto narra vo que non poderá exceder as 150 palabras e que terá que comezar polo texto que se indique na respec va convocatoria. O microrrelato deberá presentarse cun tulo e empezarán pola frase:: "A veces é di cil dicir a verdade" 4.2 – Modalidade de micropoesía Nesta modalidade establécense catro categorías: • Categoría A : 5º e 6º de Educación Primaria. • Categoría B: 1º e 2º de ESO. • Categoría C: 3º e 4º de ESO. • Categoría D: Bachalerato e ciclos forma vos. As persoas par cipantes deberán elaborar un texto poé co que non poderá exceder de seis versos. 4.3 – Modalidade de microteatro Nesta modalidade establécese unha categoría: • Categoría D: Bachalerato e ciclos forma vos As persoas par cipantes deberán elaborar un texto teatral que non poderá exceder as 600 palabras (incluídos os nomes das personaxes e as anotacións). O texto do microteatro deberá presentarse cun tulo. Nesta modalidade só poderá par cipar o alumnado de bachalerato e ciclos forma vos. Páx. 2 de 6
 • 3. Base 5.- Desenvolvemento do concurso Poderán par cipar neste concurso os alumnos e alumnas dos centros de ensino non universitario do Concello de Ferrol e daqueles centros da comarca que forman parte da CENL, sempre que estean matriculados nalgún dos cursos correspondentes ás dis ntas categorías establecidas neste certame. Os alumnos e alumnas que desexen par cipar no concurso entregaranlle os seus traballos no seu centro educa vo ó profesorado encargado do certame e será o propio centro quen seleccione e quen decida cales se presentarán no concurso. Os traballos seleccionados en cada centro educa vo deberán remi rse ó Servizo de Normalización Lingüís ca do Concello de Ferrol, a través do Portal do Cidadán na Sede Electrónica do Concello h ps://www.ferrol.gal/Sede ou ben presencialmente a través do Rexistro Xeral do Concello ou a través das restantes oficinas ás que fai referencia o ar go 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administra vo común das Administracións Públicas. • No suposto de que os traballos seleccionados se presenten a través do rexistro electrónico: Por cada traballo presentado adxuntaranse dous arquivos (un en formato PDF e outro en formato editable) e neles NON poden figurar os datos das persoas autoras dos textos. Ademais, deberá adxuntarse un arquivo á parte cos datos das persoas autoras dos textos presentados, no cal debe figurar unha relación cos seguintes datos: - nome e apelidos do/a par cipante. - inden ficación do traballo ( tulo ou primeiro verso). - o curso no que está matriculado a persoa par cipante e o centro de ensino. - o profesor ou profesora responsable da ac vidade no centro. • No suposto de que os traballos seleccionados se presenten presencialmente a través do Rexistro Xeral do Concello, farase en sobre pechado no cal debe constar o texto Certame Literario Carmela Loureiro, así como o nome do centro educa vo. Este sobre deberá conter os traballos seleccionados nos cales NON poden figurar os datos das persoas autoras dos textos. Ademais, deberase presentar outro sobre pechado no cal debe constar tamén o texto Certame Literario Carmela Loureiro, así como o nome do centro educa vo, e que deberá conter unha relación das persoas autoras dos textos presentados cos seguintes datos: - nome e apelidos do/a par cipante. - inden ficación do traballo ( tulo ou primeiro verso). - o curso no que está matriculado a persoa par cipante e o centro de ensino. - o profesor ou profesora responsable da ac vidade no centro. Páx. 3 de 6
 • 4. Cada centro poderá presentar UNICAMENTE dous textos por cada categoría en cada modalidade. Aqueles centros que remitan máis textos seleccionados que os indicados nestas bases quedarán excluídos da correspondente modalidade. Base 6.- Prazo para a entrega dos traballos 30 días hábiles contados a par r do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP de conformidade co procedemento establecido no ar go 20.8 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. Non se admi rá ningún texto en ningunha das tres modalidades enviado fóra de prazo e, en xeral, ningún texto que non cumpra as condicións recollidas nestas bases. Base 7.- Xurado O xurado encargado da valoración dos traballos presentados estará composto por: Presidencia: a concelleira delegada da área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüís ca ou concelleiro/a no/na que delegue. Vogais: • Un/unha representante da Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüís ca de Ferrolterra (CENL). • Dous alumnos ou alumnas dos centros par cipantes propostos pola CENL. • Unha persoa destacada do mundo da literatura ou da lingua. Secretario/a: Un/unha funcionario/a do Servizo de Normalización Lingüís ca. O xurado ditaminará sobre o concurso de xeito inapelable e poderá declarar os premios desertos, así como resolver cantas dúbidas xurdan. Así mesmo, se a calidade dos traballos o aconsella, poderán concederse os accésits que o xurado es me conveniente. Trala valoración dos traballos, o xurado formulará unha proposta de resolución de concesión dos premios á concelleira delegada da área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüís ca, que é o órgano competente para a súa concesión. A resolución de concesión coa relación das persoas premiadas nas dis ntas modalidades e categorías publicarase no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ferrol na web www.ferrol.gal , así como na Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS). Base 8.- Valoración dos traballos Os traballos presentados serán valorados polo xurado en base ós seguintes criterios: a orixinalidade, o correcto uso da lingua nos textos, a redacción e a riqueza léxica. Páx. 4 de 6
 • 5. Base 9.- Premios Outorgaranse os seguintes premios: - Unha tablet para cada persoa premiada por cada categoría en cada unha das tres modalidades. - Un eBook ou libro electrónico por cada accésit concedido nos supostos de que o xurado o es mase conveniente. Os gastos derivados destes premios imputaranse con cargo ó presuposto municipal na aplicación 01103-9205-48000. Os traballos premiados quedarán en posesión do Concello de Ferrol que poderá u lizalos en calquera momento cando sexa necesario. O Concello de Ferrol editará en papel e en formato dixital os traballos premiados e todos ou parte dos traballos presentados. Base 10.- Compa bilidade dos premios e o acto de entrega Os presentes premios son compa bles con calquera outro premio que puidesen recibir as persoas premiadas en concursos dis ntos a este. As persoas premiadas recollerán os seus premios nunha cerimonia de entrega e poderán ser obxecto de reportaxes fotográficas que se fagan do evento. Base 11.- Protección de datos Os datos de carácter persoal dos alumnos e alumnas par cipantes no concurso quedarán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade de facilitar a xes ón no desenvolvemento do concurso, en cumprimento do disposto na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos persoais e garan a dos dereitos dixitais. Poderanse exercer os dereitos de acceso, rec ficación, cancelación e oposición previstos na Lei mediante un escrito dirixido ó Concello de Ferrol, Praza de Armas s/n, 15402. Base 12.- Recursos e impugnacións As presentes bases e cantos actos administra vos se deriven das mesmas poderán ser impugnados polos interesados nos termos establecidos na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administra vo común das Administracións Públicas. Disposición final A par cipación no concurso supón a aceptación íntegra do con do destas bases reguladoras. Será de aplicación, en todo aquelo que non se regulase nestas bases, a Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol (BOP nº 200, de data 21/10/2019) e, no seu defecto, a Lei Páx. 5 de 6
 • 6. 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE nº 276, de 18 de novembro de 2003), a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG nº 121, de 25 de xuño de 2007), o Real decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións (BOE nº 176, de 25 de xullo de 2006) e demáis norma va concordante e de per nente aplicación. En Ferrol, asinado electronicamente na data que figura na parte inferior pola concelleira delegada da Área de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüís ca. Páx. 6 de 6