SlideShare a Scribd company logo
Aralin 2
ANG KONTEMPORARYONG
ISYU SA LIPUNAN AT DAIGDIG
Balik-aral:
Ang kontemporaryong mga
isyu ay mga isyu sa
kasalukuyan na
nangangailangan ng agarang
pagtugon upang tayong
lahat ay makapamuhay ng
maayos at matiwasay
habang nakakaangkop sa
pagbabago ng panahon.
Panimula
Batayan sa pag-aaral ng mga isyu
at hamong panlipunan ang pag-
unawa sa bumubuo ng isang
lipunan, ugnayan, at kanyang
kultura.
Sa artikulong isinulat ni Leila B. Salaverria na
nailathala sa Philippine Daily Inquirer noong
Disyembre 5, 2012, tinalakay niya ang resulta ng
pag-aaral ng Transparency International tungkol sa
persepsyon ng korapsyon sa Pilipinas. Sa nasabing
pag-aaral, nagtala ang Pilipinas ng iskor na
tatlumpu’t apat sa kabuuang 100 kung saan ang 100
ay may deskripsyon na “very clean”.
ARTICLE ANALYSIS
Bahagyang tumaas ang marka ng Pilipinas noong 2013 sa iskor na
tatlumpu’t anim.Kung tutuusin, mababa pa rin ang markang ito kung
ihahambing sa mga bansang Denmark, Finland, New Zealand,
Sweden, at Singapore na may matataas na marka at itinuturing na
“very clean”. Nagbibigay ito ng mensahe na ang Pilipinas ay isa pa rin
sa mga bansa sa daigdig na may malaganap na korapsyon sa
pamahalaan.
Ang isyu ng korapsyon ay hindi lamang nararanasan sa ating bansa.
Sa katunayan, ayon sa nasabi ring pag-aaral, higit na mataas ang
marka ng Pilipinas kung ihahambing sa mga karatig-bansa sa Asya
tulad ng Vietnam, Indonesia, Bangladesh, at ng North Korea na
kasama sa “five most corrupt countries” sa daigdig. Subalit hindi ito
dahilan upang itigil natin ang paglaban sa korapsyon.
Ayon kay Rosalinda Tirona, ang pangulo ng Transparency
International sa Pilipinas, kailangan pa ang mas maraming pagkilos
upang labanan ang korapsyon. Ngunit, hindi lamang korapsyon ang
dapat na bigyang pansin kundi ang transpormasyon ng lipunang
Pilipino upang makamit ang tunay na pagbabago.
ARTICLE ANALYSIS
1. Paano nakakaapekto ang
korapsiyon sa pangaraw-araw na
pamumuhay ng mga Pilipino?
2. Ano-ano ang mga maaring
naging salik sa patuloy na
paglaganap ng kurapsiyon sa
ating bansa?
3. Magbigay ng katangian ng
kurapsiyon sa loob ng tahanan at
paaralan.
SANDALING ISIPIN!
Ang lipunan ay
tumutukoy sa mga
taong sama-samang
naninirahan sa isang
organisadong
komunidad na may
iisang batas,
tradisyon, at
pagpapahalaga.
EMILE DURKHEIM
“Ang lipunan ay isang buhay na
organismo kung saan nagaganap ang
mga pangyayari at gawain. Ito ay
patuloy na kumikilos at nagbabago.
Binubuo ang lipunan ng magkakaiba
subalit magkakaugnay na pangkat at
institusyon. Ang maayos na lipunan ay
makakamit kung ang bawat pangkat at
institusyon ay gagampanan nangmaayos
ang kanilang tungkulin.”
KARL MARX
“Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng
kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa
pag-aagawan ng mga tao sa limitadong
pinagkukunang-yaman upang matugunan
ang kanilang pangangailangan. Sa
tunggalian na ito, nagiging
makapangyarihan ang pangkat na
kumokontrol sa produksyon. Bunga nito,
nagkakaroon ng magkakaiba at hindi
pantay na antas ng tao sa lipunan na
nakabatay sa yaman at kapangyarihan.”
“Ang lipunan ay binubuo ng tao na
may magkakawing na ugnayan at
tungkulin. Nauunawaan at higit na
nakikilala ng tao ang kaniyang sarili
sa pamamagitan ng pakikisalamuha
sa iba pang miyembro ng lipunan.
Makakamit ang kaayusang
panlipunan sa pamamagitan ng
maayos na interaksiyon ng mga
mamamayan.”
Charles Cooley
Magkakaiba man ang pagpapakahulugan
sa lipunan, makikita na ang mga
sosyologong ito ay nagkakaisa na ang
lipunan ay binubuo ng iba’t ibang
institusyon, ugnayan, at kultura. Bilang
mag-aaral, mahalagang maunawaan mo
kung ano-ano ang bumubuo sa lipunan.
Mga Elemento ng Istrukturang
Panlipunan
Ang istrukturang panlipunan ay
binubuo ng 4 na elemento:
1. Institusyon (Institution)
2. Social groups
3. Status (social status)
4. Gampanin (roles).
Institusyon
Ang pamilya, relihiyon,
edukasyon, ekonomiya,
at pamahalaan ang
itinuturing na mga
institusyong panlipunan.
SOCIAL GROUP
Ang mga institusyong panlipunan
ay binubuo naman ng mga social
group. Tumutukoy ang social
group sa dalawa o higit pang
taong may magkakatulad na
katangian na nagkakaroon ng
ugnayan sa bawat isa at
bumubuo ng isang ugnayang
panlipunan. May dalawang uri ng
social group: ang primary group
at secondary group. (Mooney,
2011).
SOCIAL GROUP
• Ang primary group ay tumutukoy sa malapit
at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal.
Kadalasan, ito ay mayroon lamang maliit na
bilang. Halimbawa nito ay ang pamilya at
kaibigan.
• Sa kabilang banda, ang secondary group ay
binubuo ng mga indibiduwal na may pormal
na ugnayan sa isa’t isa.
STATUS
Kung ang mga institusyong
panlipunan ay binubuo ng mga
social groups, ang mga social
groups naman ay binubuo ng
iba’t ibang status. Ang status
ay tumutukoy sa posisyong
kinabibilangan ng isang
indibiduwal sa lipunan.
STATUS
Ang ating pagkakakilanlan o
identidad ay naiimpluwensiyahan
ng ating status. May dalawang
uri ng status: ito ay ang ascribed
status at achieved status .
GAMPANIN (ROLES)
May posisyon ang
bawat indibiduwal sa
loob ng isang social
group. Ang bawat
posisyon ay may
kaakibat na
gampanin o roles.
GAMPANIN (ROLES)
Tumutukoy ang mga gampaning
ito sa mga karapatan,
obligasyon, at mga inaasahan ng
lipunan na kaakibat ng posisyon
ng indibiduwal.
Gawain 1
Tukuyin kung saang elemento ng istrukuturang
panlipunan ang mga sumusunod na
kontemporaryong isyu:
1. Househusband
2. Minimum Wage
3. Age
Discrimination
4. LGBT
5. Divorce
6. Domestic Violence
7. Drinking at Driving
8. RH Law
9. Genetic Engineering
10. Hazing
Gawain 2: Photo Essay
Humanap ng isang larawan ng may kaugnayan sa mga
sumusunod na elemento ng istrukturang panlipunan at
bumuo ng isang sanaysay na mamarkahan ng
sumusunod na rubrik:
1. Kawastuhan - 7
2. Nilalaman - 6
3. Organisasyon - 4
4. Pagkamalikhain – 3
KABUUAN: 20
1. Institusyon (Institution)
2. Social Groups
3. Status
4. Gampanin (Roles)
Ano ang kahalagahan ng ating kamalayan
sa kaugnayan ng mga istrukturang
panlipunan at paano ito makakatulong sa
lipunang ating ginagawalan?
PAGPAPAHALAGA
PAGLALAHAT
Mahalagang maunawaan ang kung ano-
ano ang bumubuo sa lipunan bilang
batayan sa pag-aaral ng mga isyu at
hamon sa pagunawa sa kaugyan nito sa
kultura. Ang lipunan ay tumutukoy sa
mga taong sama-samang naninirahan sa
isang organisdong komunidad na may
iisang batas, tradisyon at
pagpapahalaga.
1. Araw-araw ay tone-toneladang basura ang naiipon sa bawat
barangay. Mula sa basura sa bahay, paaralan, pabrika at maging sa
mga pampublikong lugar ay halu-halong uri ng basura ang makikita.
Paano mo nararapat tugunan ang isyu ng polusyon dahil sa di
tamang pagtatapon ng basura?
A. huwag pakialaman sapagkat tayo ay may kanya-kanyang basura
sa tirahan
B. huwag bumili ng bumili upang hindi magkaroon o dumami ang
mga basura
C. idikit ang mga poster upang matauhan ang mga taong tapon ng
tapon ng basura
D. simulan ang pagtatapon ng kahit pinakamaliit na kalat sa tamang
basurahan
PAGTATAYA
2. Si Arden ay isa sa mga anak na may magulang na gumagamit ng
ipinagbabawal na gamot. Bilang anak, nakikita nya ang kanyang tatay kung
paano nakapananakit sa kanyang nanay at kung paano magpatagu-tago sa
mga alagad ng batas kapag may oplan panghuhuli. Hindi nya ninanais na
habangbuhay maging ganun ang kanyang ama. Kung ikaw si Arden,
nanaisin mo din ba na tumigil ang iyong ama sa ganung gawain?
A. hindi, upang hindi nya ibaling sa akin ang kanyang galit at makaiwas sa
posibleng pananakit
B. hindi, sapagkat siya ay may sariling buhay kung kaya’t magdedesisyon
sya sa kanyang sarili
C. oo, sapagkat ayoko sya mapahamak o mapatay ng mga pulis na
humahabol sa kanya
D. oo, upang bumalik ang dating maayos na kalusugan at pag-iisip at
maayos na pakikitungo sa iba
PAGTATAYA
3. Ang Contractualization ay isang seryosong problema ng bansa.
Dahil dito, madaming Pilipino ang hindi magkaroon ng permanenteng
trabaho na nagiging sanhi ng lalong kahirapan at kagutuman ng
maraming pamilya. Madaming mga pulitiko ang nangako at patuloy
na nangangako na aalisin ang ganitong sistema. Sino ang hindi
apektado sa sistemang ito?
A. mga kabataang hindi nagpatuloy pumasok sa kolehiyo at
nagtrabaho na agad
B. mga manggagawang higit sa tatlumpung gulang na bihira na
matanggap sa kompanya
C. mga kabataang nagpupursige sa pag-aaral sa kabila ng matinding
kahirapan
D. mga mangagawang naghihintayan at nagnanais na
magkakasama silang tropa sa isang kompanya
PAGTATAYA
4. Patuloy ang pagdami ng mga miyembro ng LGBT. Laganap ang mga
babae at lalaki na unti-unting nagbabago ng kanilang sexual orientation at
sadyang nagkakagusto sa kapwa kapareho ng kasarian. Dahil dito, madami
ang nagsusulong na gawing legal ang “same sex marriage”. Paano mo
ipapakita ang suporta para sa grupong LGBT?
A. patuloy na paghihikayat sa mga myembro ng LGBT na sumali sa mga gay
o lesbain contest upang patunayan ang sarili
B. palagiang gawing leader sa mga pangkatang gawain ang mga bakla o
tomboy upang wala na gawain ang iba
C. palakasin ang kanilang loob sa mga pagkakataong kinukuha silang
speaker o tagapamahayag sa mga symposium
D. pasamahin sila sa mga kampanya na nagpapakita na ang mga myembro
ng LGBT ay hindi pabigat sa lipunan
PAGTATAYA
5. Si Anthony kagaya ng ibang mag-aaral ay mahilig sa mga
computer games. Kakaibang kasiyahan ang madalas na dahilan kung
bakit di nila mapigilan ang maglaro nito. Ang sobrang pagkahilig sa
ganitong laro ay isang halimbawa ng personal na problema o isyu. Ito
ay maaaring makaapekto sa inyong komunidad maging sa
pakikitungo sa iba kung ____________.
A. ikaw ay maghapong magkukulong sa kwarto at maglalaro lamang
B. ikaw ay manghihikayat pa ng mga kaklase upang umabsent at
makipaglaro din sa iyo
C. ikaw ay magkaksakit dahil sa ilang beses na pagpapalipas ng
gutom dahil sa games
D. ikaw ay mauubusan ng pera kakalaro sa computer shop kesa sa
bahay ninyo
PAGTATAYA
SANGGUNIAN
• Araling Panlipunan 10 – Modyul para sa Mag-aaral
Unang Edisyon 2017

More Related Content

What's hot

Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptx
Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptxDahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptx
Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptx
JanCarlBriones2
 
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
edmond84
 
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Joehaira Mae Trinos
 
Ang kuba ng notre dame (power point)
Ang kuba ng notre dame (power point)Ang kuba ng notre dame (power point)
Ang kuba ng notre dame (power point)
johneric26
 
A.P 10 SIM # 1 Lipunan
A.P 10 SIM # 1 LipunanA.P 10 SIM # 1 Lipunan
A.P 10 SIM # 1 Lipunan
Mejicano Quinsay,Jr.
 
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyonWeek 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
edwin planas ada
 
Ang mga katangian ng pagpapakatao
Ang mga katangian ng pagpapakataoAng mga katangian ng pagpapakatao
Ang mga katangian ng pagpapakatao
joyrelle montejal
 
Ang kababaihan ng taiwan, grade 9 filipino
Ang kababaihan ng taiwan, grade 9 filipinoAng kababaihan ng taiwan, grade 9 filipino
Ang kababaihan ng taiwan, grade 9 filipino
Jenita Guinoo
 
Aralin2.1 dilma rousseff
Aralin2.1 dilma rousseffAralin2.1 dilma rousseff
Aralin2.1 dilma rousseff
Luntian Akingkulay
 
pakikilahok sa civil society.pptx
pakikilahok sa civil society.pptxpakikilahok sa civil society.pptx
pakikilahok sa civil society.pptx
MichelleFalconit2
 
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxdimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
JeraldelEncepto
 
ARALIN 4- WEEK 7.pptx
ARALIN 4- WEEK 7.pptxARALIN 4- WEEK 7.pptx
ARALIN 4- WEEK 7.pptx
Noemi Marcera
 
Iba't ibang uri ng kontemporaryong Isyu
Iba't ibang uri ng kontemporaryong IsyuIba't ibang uri ng kontemporaryong Isyu
Iba't ibang uri ng kontemporaryong Isyu
Jaime jr Añolga
 
India
IndiaIndia
Konsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng GlobalisasyonKonsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng Globalisasyon
edmond84
 
Ang istruktura ng Lipunan AP 10
Ang istruktura ng Lipunan AP 10Ang istruktura ng Lipunan AP 10
Ang istruktura ng Lipunan AP 10
Kariue
 
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxMIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
JoelBinlayanKimayong
 
Anyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptxAnyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptx
nylmaster
 
LAKAS PAGGAWA
LAKAS PAGGAWALAKAS PAGGAWA

What's hot (20)

Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptx
Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptxDahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptx
Dahilan, Dimensyon at Epekto Ng Globalisasyon.pptx
 
Approach 2
Approach 2Approach 2
Approach 2
 
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at LipunanAralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
Aralin 2 Isyu sa Kasarian at Lipunan
 
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
Paghahandang Nararapat Gawin sa Harap ng Panganib na Dulot ng mga Suliraning ...
 
Ang kuba ng notre dame (power point)
Ang kuba ng notre dame (power point)Ang kuba ng notre dame (power point)
Ang kuba ng notre dame (power point)
 
A.P 10 SIM # 1 Lipunan
A.P 10 SIM # 1 LipunanA.P 10 SIM # 1 Lipunan
A.P 10 SIM # 1 Lipunan
 
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyonWeek 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
Week 2 pagharap sa hamon ng globalisasyon
 
Ang mga katangian ng pagpapakatao
Ang mga katangian ng pagpapakataoAng mga katangian ng pagpapakatao
Ang mga katangian ng pagpapakatao
 
Ang kababaihan ng taiwan, grade 9 filipino
Ang kababaihan ng taiwan, grade 9 filipinoAng kababaihan ng taiwan, grade 9 filipino
Ang kababaihan ng taiwan, grade 9 filipino
 
Aralin2.1 dilma rousseff
Aralin2.1 dilma rousseffAralin2.1 dilma rousseff
Aralin2.1 dilma rousseff
 
pakikilahok sa civil society.pptx
pakikilahok sa civil society.pptxpakikilahok sa civil society.pptx
pakikilahok sa civil society.pptx
 
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptxdimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
dimensyon at epekto ng globalisasyon.pptx
 
ARALIN 4- WEEK 7.pptx
ARALIN 4- WEEK 7.pptxARALIN 4- WEEK 7.pptx
ARALIN 4- WEEK 7.pptx
 
Iba't ibang uri ng kontemporaryong Isyu
Iba't ibang uri ng kontemporaryong IsyuIba't ibang uri ng kontemporaryong Isyu
Iba't ibang uri ng kontemporaryong Isyu
 
India
IndiaIndia
India
 
Konsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng GlobalisasyonKonsepto ng Globalisasyon
Konsepto ng Globalisasyon
 
Ang istruktura ng Lipunan AP 10
Ang istruktura ng Lipunan AP 10Ang istruktura ng Lipunan AP 10
Ang istruktura ng Lipunan AP 10
 
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptxMIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
MIGRASYON KONSEPTO AT KONTEKSTO.pptx
 
Anyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptxAnyo ng Globalisasyon.pptx
Anyo ng Globalisasyon.pptx
 
LAKAS PAGGAWA
LAKAS PAGGAWALAKAS PAGGAWA
LAKAS PAGGAWA
 

Similar to ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx

AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong PanlipunanAP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
Jhing Pantaleon
 
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
ruth ferrer
 
ap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptx
ap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptxap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptx
ap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptx
MERLINDAELCANO3
 
AP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptx
AP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptxAP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptx
AP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptx
PearlFernandez3
 
Karahasan sa Paaralan
Karahasan sa PaaralanKarahasan sa Paaralan
Karahasan sa Paaralan
Fatima_Carino23
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
GRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYU
GRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYUGRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYU
GRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYU
MengTreasure
 
Lipunan
LipunanLipunan
2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx
2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx
2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx
joselynpontiveros
 
Modyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptx
Modyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptxModyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptx
Modyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptx
faithdenys
 
ARALIN-3-KULTURA.pptx
ARALIN-3-KULTURA.pptxARALIN-3-KULTURA.pptx
ARALIN-3-KULTURA.pptx
NhalieAyhonBiongOleg
 
ARALIN 3: KULTURA
ARALIN 3: KULTURAARALIN 3: KULTURA
ARALIN 3: KULTURA
KokoStevan
 
aralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdf
aralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdfaralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdf
aralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdf
FyuTexNathanDaGreat
 
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptxESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
TcherReaQuezada
 
EsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxEsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptx
Quennie11
 
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptxESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
solimanaeriele22
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
ambross2
 
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdfGender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
ParanLesterDocot
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
owshii
 
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docxLEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
VirgilNierva
 

Similar to ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx (20)

AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong PanlipunanAP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
AP 10 - Aralin – Isyu at Hamong Panlipunan
 
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
Isyu at Hamong Panlipunan AP 10
 
ap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptx
ap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptxap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptx
ap10-isyu at hamong panlipunanan-converted.pptx
 
AP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptx
AP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptxAP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptx
AP 10 ISYU AT HAMONG PANLIPUNAN.pptx
 
Karahasan sa Paaralan
Karahasan sa PaaralanKarahasan sa Paaralan
Karahasan sa Paaralan
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
Esp 9
 
GRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYU
GRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYUGRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYU
GRADE 10 KONTEMPORARYONG ISYU
 
Lipunan
LipunanLipunan
Lipunan
 
2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx
2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx
2Q-EsP8-WENG-M5_Week-2.pptx
 
Modyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptx
Modyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptxModyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptx
Modyul 1 Isyu at Hamong Panlipunan.pptx
 
ARALIN-3-KULTURA.pptx
ARALIN-3-KULTURA.pptxARALIN-3-KULTURA.pptx
ARALIN-3-KULTURA.pptx
 
ARALIN 3: KULTURA
ARALIN 3: KULTURAARALIN 3: KULTURA
ARALIN 3: KULTURA
 
aralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdf
aralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdfaralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdf
aralin-3-kultura-221010022429-0279978a.pdf
 
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptxESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
ESP9-Q1-W1-KABUTIHANG-PANLAHAT.pptx
 
EsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptxEsP 9 Q1 W1.pptx
EsP 9 Q1 W1.pptx
 
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptxESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
ESP8-PAKIKIPAGKAPWA.pptx
 
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptxReporting in AP 10 4th quarter.pptx
Reporting in AP 10 4th quarter.pptx
 
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdfGender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
Gender-Roles-sa-Ibat-Ibang-Larangan-at-Institusyong-Panlipunan.pdf
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
 
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docxLEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
LEARNING PACKET AP 10 3RD QUARTER.docx
 

ARALIN-2-ANG-LIPUNAN.pptx

 • 1. Aralin 2 ANG KONTEMPORARYONG ISYU SA LIPUNAN AT DAIGDIG
 • 2. Balik-aral: Ang kontemporaryong mga isyu ay mga isyu sa kasalukuyan na nangangailangan ng agarang pagtugon upang tayong lahat ay makapamuhay ng maayos at matiwasay habang nakakaangkop sa pagbabago ng panahon.
 • 3. Panimula Batayan sa pag-aaral ng mga isyu at hamong panlipunan ang pag- unawa sa bumubuo ng isang lipunan, ugnayan, at kanyang kultura.
 • 4. Sa artikulong isinulat ni Leila B. Salaverria na nailathala sa Philippine Daily Inquirer noong Disyembre 5, 2012, tinalakay niya ang resulta ng pag-aaral ng Transparency International tungkol sa persepsyon ng korapsyon sa Pilipinas. Sa nasabing pag-aaral, nagtala ang Pilipinas ng iskor na tatlumpu’t apat sa kabuuang 100 kung saan ang 100 ay may deskripsyon na “very clean”. ARTICLE ANALYSIS Bahagyang tumaas ang marka ng Pilipinas noong 2013 sa iskor na tatlumpu’t anim.Kung tutuusin, mababa pa rin ang markang ito kung ihahambing sa mga bansang Denmark, Finland, New Zealand, Sweden, at Singapore na may matataas na marka at itinuturing na “very clean”. Nagbibigay ito ng mensahe na ang Pilipinas ay isa pa rin sa mga bansa sa daigdig na may malaganap na korapsyon sa pamahalaan.
 • 5. Ang isyu ng korapsyon ay hindi lamang nararanasan sa ating bansa. Sa katunayan, ayon sa nasabi ring pag-aaral, higit na mataas ang marka ng Pilipinas kung ihahambing sa mga karatig-bansa sa Asya tulad ng Vietnam, Indonesia, Bangladesh, at ng North Korea na kasama sa “five most corrupt countries” sa daigdig. Subalit hindi ito dahilan upang itigil natin ang paglaban sa korapsyon. Ayon kay Rosalinda Tirona, ang pangulo ng Transparency International sa Pilipinas, kailangan pa ang mas maraming pagkilos upang labanan ang korapsyon. Ngunit, hindi lamang korapsyon ang dapat na bigyang pansin kundi ang transpormasyon ng lipunang Pilipino upang makamit ang tunay na pagbabago. ARTICLE ANALYSIS
 • 6. 1. Paano nakakaapekto ang korapsiyon sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino? 2. Ano-ano ang mga maaring naging salik sa patuloy na paglaganap ng kurapsiyon sa ating bansa? 3. Magbigay ng katangian ng kurapsiyon sa loob ng tahanan at paaralan. SANDALING ISIPIN!
 • 7. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisadong komunidad na may iisang batas, tradisyon, at pagpapahalaga.
 • 8. EMILE DURKHEIM “Ang lipunan ay isang buhay na organismo kung saan nagaganap ang mga pangyayari at gawain. Ito ay patuloy na kumikilos at nagbabago. Binubuo ang lipunan ng magkakaiba subalit magkakaugnay na pangkat at institusyon. Ang maayos na lipunan ay makakamit kung ang bawat pangkat at institusyon ay gagampanan nangmaayos ang kanilang tungkulin.”
 • 9. KARL MARX “Ang lipunan ay kakikitaan ng tunggalian ng kapangyarihan. Ito ay nabubuo dahil sa pag-aagawan ng mga tao sa limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Sa tunggalian na ito, nagiging makapangyarihan ang pangkat na kumokontrol sa produksyon. Bunga nito, nagkakaroon ng magkakaiba at hindi pantay na antas ng tao sa lipunan na nakabatay sa yaman at kapangyarihan.”
 • 10. “Ang lipunan ay binubuo ng tao na may magkakawing na ugnayan at tungkulin. Nauunawaan at higit na nakikilala ng tao ang kaniyang sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba pang miyembro ng lipunan. Makakamit ang kaayusang panlipunan sa pamamagitan ng maayos na interaksiyon ng mga mamamayan.” Charles Cooley
 • 11. Magkakaiba man ang pagpapakahulugan sa lipunan, makikita na ang mga sosyologong ito ay nagkakaisa na ang lipunan ay binubuo ng iba’t ibang institusyon, ugnayan, at kultura. Bilang mag-aaral, mahalagang maunawaan mo kung ano-ano ang bumubuo sa lipunan.
 • 12. Mga Elemento ng Istrukturang Panlipunan Ang istrukturang panlipunan ay binubuo ng 4 na elemento: 1. Institusyon (Institution) 2. Social groups 3. Status (social status) 4. Gampanin (roles).
 • 13. Institusyon Ang pamilya, relihiyon, edukasyon, ekonomiya, at pamahalaan ang itinuturing na mga institusyong panlipunan.
 • 14. SOCIAL GROUP Ang mga institusyong panlipunan ay binubuo naman ng mga social group. Tumutukoy ang social group sa dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panlipunan. May dalawang uri ng social group: ang primary group at secondary group. (Mooney, 2011).
 • 15. SOCIAL GROUP • Ang primary group ay tumutukoy sa malapit at impormal na ugnayan ng mga indibiduwal. Kadalasan, ito ay mayroon lamang maliit na bilang. Halimbawa nito ay ang pamilya at kaibigan. • Sa kabilang banda, ang secondary group ay binubuo ng mga indibiduwal na may pormal na ugnayan sa isa’t isa.
 • 16. STATUS Kung ang mga institusyong panlipunan ay binubuo ng mga social groups, ang mga social groups naman ay binubuo ng iba’t ibang status. Ang status ay tumutukoy sa posisyong kinabibilangan ng isang indibiduwal sa lipunan.
 • 17. STATUS Ang ating pagkakakilanlan o identidad ay naiimpluwensiyahan ng ating status. May dalawang uri ng status: ito ay ang ascribed status at achieved status .
 • 18.
 • 19. GAMPANIN (ROLES) May posisyon ang bawat indibiduwal sa loob ng isang social group. Ang bawat posisyon ay may kaakibat na gampanin o roles.
 • 20. GAMPANIN (ROLES) Tumutukoy ang mga gampaning ito sa mga karapatan, obligasyon, at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng indibiduwal.
 • 21. Gawain 1 Tukuyin kung saang elemento ng istrukuturang panlipunan ang mga sumusunod na kontemporaryong isyu: 1. Househusband 2. Minimum Wage 3. Age Discrimination 4. LGBT 5. Divorce 6. Domestic Violence 7. Drinking at Driving 8. RH Law 9. Genetic Engineering 10. Hazing
 • 22. Gawain 2: Photo Essay Humanap ng isang larawan ng may kaugnayan sa mga sumusunod na elemento ng istrukturang panlipunan at bumuo ng isang sanaysay na mamarkahan ng sumusunod na rubrik: 1. Kawastuhan - 7 2. Nilalaman - 6 3. Organisasyon - 4 4. Pagkamalikhain – 3 KABUUAN: 20 1. Institusyon (Institution) 2. Social Groups 3. Status 4. Gampanin (Roles)
 • 23. Ano ang kahalagahan ng ating kamalayan sa kaugnayan ng mga istrukturang panlipunan at paano ito makakatulong sa lipunang ating ginagawalan? PAGPAPAHALAGA
 • 24. PAGLALAHAT Mahalagang maunawaan ang kung ano- ano ang bumubuo sa lipunan bilang batayan sa pag-aaral ng mga isyu at hamon sa pagunawa sa kaugyan nito sa kultura. Ang lipunan ay tumutukoy sa mga taong sama-samang naninirahan sa isang organisdong komunidad na may iisang batas, tradisyon at pagpapahalaga.
 • 25. 1. Araw-araw ay tone-toneladang basura ang naiipon sa bawat barangay. Mula sa basura sa bahay, paaralan, pabrika at maging sa mga pampublikong lugar ay halu-halong uri ng basura ang makikita. Paano mo nararapat tugunan ang isyu ng polusyon dahil sa di tamang pagtatapon ng basura? A. huwag pakialaman sapagkat tayo ay may kanya-kanyang basura sa tirahan B. huwag bumili ng bumili upang hindi magkaroon o dumami ang mga basura C. idikit ang mga poster upang matauhan ang mga taong tapon ng tapon ng basura D. simulan ang pagtatapon ng kahit pinakamaliit na kalat sa tamang basurahan PAGTATAYA
 • 26. 2. Si Arden ay isa sa mga anak na may magulang na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bilang anak, nakikita nya ang kanyang tatay kung paano nakapananakit sa kanyang nanay at kung paano magpatagu-tago sa mga alagad ng batas kapag may oplan panghuhuli. Hindi nya ninanais na habangbuhay maging ganun ang kanyang ama. Kung ikaw si Arden, nanaisin mo din ba na tumigil ang iyong ama sa ganung gawain? A. hindi, upang hindi nya ibaling sa akin ang kanyang galit at makaiwas sa posibleng pananakit B. hindi, sapagkat siya ay may sariling buhay kung kaya’t magdedesisyon sya sa kanyang sarili C. oo, sapagkat ayoko sya mapahamak o mapatay ng mga pulis na humahabol sa kanya D. oo, upang bumalik ang dating maayos na kalusugan at pag-iisip at maayos na pakikitungo sa iba PAGTATAYA
 • 27. 3. Ang Contractualization ay isang seryosong problema ng bansa. Dahil dito, madaming Pilipino ang hindi magkaroon ng permanenteng trabaho na nagiging sanhi ng lalong kahirapan at kagutuman ng maraming pamilya. Madaming mga pulitiko ang nangako at patuloy na nangangako na aalisin ang ganitong sistema. Sino ang hindi apektado sa sistemang ito? A. mga kabataang hindi nagpatuloy pumasok sa kolehiyo at nagtrabaho na agad B. mga manggagawang higit sa tatlumpung gulang na bihira na matanggap sa kompanya C. mga kabataang nagpupursige sa pag-aaral sa kabila ng matinding kahirapan D. mga mangagawang naghihintayan at nagnanais na magkakasama silang tropa sa isang kompanya PAGTATAYA
 • 28. 4. Patuloy ang pagdami ng mga miyembro ng LGBT. Laganap ang mga babae at lalaki na unti-unting nagbabago ng kanilang sexual orientation at sadyang nagkakagusto sa kapwa kapareho ng kasarian. Dahil dito, madami ang nagsusulong na gawing legal ang “same sex marriage”. Paano mo ipapakita ang suporta para sa grupong LGBT? A. patuloy na paghihikayat sa mga myembro ng LGBT na sumali sa mga gay o lesbain contest upang patunayan ang sarili B. palagiang gawing leader sa mga pangkatang gawain ang mga bakla o tomboy upang wala na gawain ang iba C. palakasin ang kanilang loob sa mga pagkakataong kinukuha silang speaker o tagapamahayag sa mga symposium D. pasamahin sila sa mga kampanya na nagpapakita na ang mga myembro ng LGBT ay hindi pabigat sa lipunan PAGTATAYA
 • 29. 5. Si Anthony kagaya ng ibang mag-aaral ay mahilig sa mga computer games. Kakaibang kasiyahan ang madalas na dahilan kung bakit di nila mapigilan ang maglaro nito. Ang sobrang pagkahilig sa ganitong laro ay isang halimbawa ng personal na problema o isyu. Ito ay maaaring makaapekto sa inyong komunidad maging sa pakikitungo sa iba kung ____________. A. ikaw ay maghapong magkukulong sa kwarto at maglalaro lamang B. ikaw ay manghihikayat pa ng mga kaklase upang umabsent at makipaglaro din sa iyo C. ikaw ay magkaksakit dahil sa ilang beses na pagpapalipas ng gutom dahil sa games D. ikaw ay mauubusan ng pera kakalaro sa computer shop kesa sa bahay ninyo PAGTATAYA
 • 30. SANGGUNIAN • Araling Panlipunan 10 – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2017