SlideShare a Scribd company logo
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no
764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union.
Enerģētikas, klimata un vides politikas
ietvars uz 2030.gadu: AER vieta un galvenie
izaicinājumi
Fizikālās enerģētikas institūts - Gaidis Klāvs
Īss pārskats par prezentāciju
• AER izmantošana un to nosakošie faktori
• Enerģētikas, klimata un vides politikas ietvars uz
2030.gadu
• Pētījuma par Latvijas enerģētikas sistēmas attīstības
scenārijiem rezultātu piemērs
AER izmantošanas motīvi
Tie var būt visdažādākie:
• Tas ir vienīgais pieejamais resurss enerģijas iegūšanai.
• Tas ir ekonomiski izdevīgs risinājums.
• Tas samazina valsts energoapgādes atkarību no importētiem
energoresursiem. Elektroenerģijas piegādes gadījumā apgādes
drošumu paaugstina arī starpsavienojumi.
• Tas veicina SEG emisiju samazināšanu un sekmē klimata politikas
mērķu sasniegšanu.
AER izmantošana nav pašmērķis, tas ir līdzeklis plašāku
enerģētikas vai klimata politikas mērķu sasniegšanai.
Latvijas AER mērķa uz 2020.gadu izpildīšanas
trajektorija
AER daļa enerģijas galapatēriņā
AER daļa apkurē un dzesēšanā
AER daļa transportā
AER daļa elektroenerģijas patēriņā
Papildus saražotā elektroenerģijas no AER
2016.gadā Latvijā, salīdzinot ar 2007.gadu
Papildus 2016.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir saražoti apmēram
860 GWh
Enerģētikas attīstības scenāriju integrēta veidošana
Nacionālam enerģētikas un klimata plānam
Atjaunojamo energoresursu
izmantošanas politika un izvirzīti
indikatīvi mērķi (kopējais un
transporta sektors).
Klimata politikas mērķi uz 2030.gadu.
LV: SEG emisiju samazināšana ne-ETS
2030.gadā pret 2005.gadu 6%.
Enerģijas efektivitātes politika un
izvirzītie mērķi (indikatīvais un
obligātais mērķis).
Enerģētiskā drošība Enerģijas tirgus
Tīra gaisa politika: Gaisa piesārņojošo emisiju
samazināšanas mērķi uz 2020 un 2030.gadu
Viela Laikā no 2020.-
2029.gadam
Pēc 2030.gada
SO2 8% 46%
NOx 32% 34%
NMGOS 27% 38%
NH3 1% 1 %
PM2,5 16% 43%
Direktīvā (ES) 2016/2284 Latvijai noteiktās emisiju
samazināšanas saistības (% attiecībā pret 2005.gada emisijām)
Saskarsmes un pretnostatījumi Klimata politikas
un Tīra gaisa politikas īstenošanā
Kvēpu filtri
dīzeļautomašīnām, izplūdes
gāzu disulfurizācija,
katalizatori benzīna
automašīnām
Enerģijas efektivitāte,
Enerģijas patēriņa vadība,
Vēja un saules
izmantošana enerģijas
ražošanā,
Elektroautomobiļi (PEV,
BEV)
Fosilās degvielas un
kurināmā izmantošana bez
papildus attīrīšanas iekārtām
stacionārās un mobilās
iekārtās
Biodegviela, biomasa
KP
ieguvumi
TGP
ieguvumi
Integrēta scenārija veidošanai un analīzei
izmantotā pieeja
• MARKAL-Latvija ir enerģētikas un vides sistēmas
optimizācijas modelis. Aptver visu enerģētikas sistēmu no
resursu ieguves līdz enerģijas pakalpojumam. Enerģijas
piegāde un enerģijas pieprasījums mijiedarbojas
• Modelī aprakstīta Latvijas enerģētikas sistēma ar atbilstošām
emisijām, apskatot laika periodu 2000.-2050. gads
• Minimizējot sistēmas kopējās izmaksas tiek atrasts
optimālākais (izmaksu ziņā) enerģētikas attīstības scenārijs
• nodrošinot enerģijas pieprasījumu,
• ievērojot uzliktos ierobežojumus (emisiju, AER īpatsvars u.tml.),
• izvēloties optimālāko tehnoloģiju un enerģijas resursu
kombināciju,
• ņemot vērā tehnoloģiju un energoresursu izmaksas un radītās
emisijas.
Modelēšanas rezultātu pielietojums
• Modelis nepiedāvā lēmumus, bet dod kvantitatīvu
informāciju lēmuma pieņemšanai;
• Modelēšanas rezultāti dod iespēju integrēti
apskatīties uz dažādu politiku un sektoru
savstarpējām ietekmēm: Enerģijas efektivitātes
politika – AER politika - Klimata politika – Tīra gaisa
politika utml.
• Modelī ir ietvertas tehnoloģiju izmaksas, tehnoloģiju
ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kurināmā
izmaksas un nodokļi. Modelī netiek ietvertas
programmu administrēšanas, atbalsta pasākumu
izmaksas utml. Modelis neapskata izmaksas
ekonomiskā aģenta līmenī.
Bāzes scenārijs Rezultāti: Enerģijas galapatēriņš
Samazinājums 2030.gadā pret 2016.gadu ir apmēram 10%
Bāzes scenārijs Rezultāti: Elektroenerģijas Kopējais
patēriņš
Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2030.gadā tiek
prognozēts par 11% lielāks nekā 2017.gadā
Bāzes scenārijs Rezultāti: AER daļa enerģijas
kopējā galapatēriņā
AER izmantošanas paplašināšanas līdz
2030.gadam scenāriji
• Lai 2030.gadā kopējā AER daļa kopējā enerģijas galapatēriņā
sasniegtu 45%, tad AER-E daļa 2030.gadā ir apmēram 63%.
• Ja apmēram pusi no papildus uz 2030.gadu saražotās
elektroenerģijas no AER ražo vēja stacijas, tad tas ir apmēram
400 MW papildus jaudas.
• No vēja elektrostacijām saražotā elektroenerģija dod
ieguldījumu gan klimata, gan tīra Gaisa politikas mērķu
izpildīšanai.
• Elektroenerģija ir universāls enerģijas nesējs ar plašu
pielietojama iespējām visos sektoros. Elektroenerģijas loma
nākotnē tikai palielināsies.
• SEG emisiju mērķu izpilde uz 2030 un it īpaši uz 2050.gadu
nav iespējama bez AER plašas izmantošanas elektroenerģijas
ražošanā un tālākas izmantošanas pārējos sektoros, it īpaši
transporta sektorā.
Paldies par uzmanību!!!
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no
764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union.
winwind-project.eu
info-winwind@PolSoz.FU-Berlin.de
@winwind_eu
WinWind Project
Latvijas Vides investīciju fonds - Aija Zučika
Fizikālās enerģētikas institūts - Ivars Kudreņickis; Gaidis Klāvs

More Related Content

What's hot

Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijasAtjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
Elektrumlv
 
Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija
Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģijaEnergoefektivitāte un atjaunojamā enerģija
Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija
Ekonomikas ministrija
 
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītājiKlimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Latvijas statistika
 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijāmSiltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Elektrumlv
 
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanaiES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
Elektrumlv
 
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Elektrumlv
 
Klimata politikas aktualitātes Latvijā un Eiropā
Klimata politikas aktualitātes Latvijā un EiropāKlimata politikas aktualitātes Latvijā un Eiropā
Klimata politikas aktualitātes Latvijā un Eiropā
Elektrumlv
 
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Elektrumlv
 
Labā prakse - ēku monitorings
Labā prakse - ēku monitoringsLabā prakse - ēku monitorings
Labā prakse - ēku monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
ZalaBriviba
 
Eurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avots
Eurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avotsEurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avots
Eurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avots
Latvijas statistika
 
Energoefektivitates likums
Energoefektivitates likumsEnergoefektivitates likums
Energoefektivitates likums
Elektrumlv
 
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaitaEnergoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Elektrumlv
 
Energoefektivitāte - drauds vai iespēja
Energoefektivitāte - drauds vai iespējaEnergoefektivitāte - drauds vai iespēja
Energoefektivitāte - drauds vai iespēja
Elektrumlv
 
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiemEnergoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Elektrumlv
 
Nodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanu
Nodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanuNodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanu
Nodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanu
Elektrumlv
 
AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?
AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?
AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes nākamā desmitgade
Energoefektivitātes nākamā desmitgadeEnergoefektivitātes nākamā desmitgade
Energoefektivitātes nākamā desmitgade
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijasAtjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
Atjaunīgā enerģija primārajā energoresursu patēriņā Latvijā un nākotnes vīzijas
 
Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija
Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģijaEnergoefektivitāte un atjaunojamā enerģija
Energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija
 
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītājiKlimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
Klimata politikas aktualitātes un nepieciešamie novērtēšanas rādītāji
 
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijāmSiltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām
 
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanaiES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
ES atbalsts rūpniecības uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanai
 
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
Nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem oglekļa mazietilpīgas attīst...
 
Klimata politikas aktualitātes Latvijā un Eiropā
Klimata politikas aktualitātes Latvijā un EiropāKlimata politikas aktualitātes Latvijā un Eiropā
Klimata politikas aktualitātes Latvijā un Eiropā
 
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
Lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem ar Energoefek...
 
Labā prakse - ēku monitorings
Labā prakse - ēku monitoringsLabā prakse - ēku monitorings
Labā prakse - ēku monitorings
 
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
Jānis Zaļoksnis "Piemērošanās klimata pārmaiņām Eiropā"
 
Eurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avots
Eurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avotsEurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avots
Eurostat – Eiropas Savienības enerģētikas statistikas galvenais datu avots
 
Energoefektivitates likums
Energoefektivitates likumsEnergoefektivitates likums
Energoefektivitates likums
 
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...
Siltumuzņēmumu skatījums uz dažādu pušu interešu sabalansēšanu enerģētikas un...
 
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaitaEnergoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
Energoefektivitates direktivas prasibu ieviesanas gaita
 
Energoefektivitāte - drauds vai iespēja
Energoefektivitāte - drauds vai iespējaEnergoefektivitāte - drauds vai iespēja
Energoefektivitāte - drauds vai iespēja
 
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanaiPieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
Pieejamie un plānotie atbalsta instrumenti energoefektivitātes paaugstināšanai
 
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiemEnergoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
Energoefektivitātes likuma prasības apsaimniekotājiem
 
Nodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanu
Nodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanuNodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanu
Nodeva par energopārvaldes sistēmas neieviešanu
 
AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?
AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?
AER plašāka izmantošana - slogs jeb iespēja, kas jāizmanto?
 
Energoefektivitātes nākamā desmitgade
Energoefektivitātes nākamā desmitgadeEnergoefektivitātes nākamā desmitgade
Energoefektivitātes nākamā desmitgade
 

Similar to 4 g.klavs politikas_2030

Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir..."Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
ZalaBriviba
 
Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...
Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...
Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...
Elektrumlv
 
Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā
Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorāAtbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā
Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā
Elektrumlv
 
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Elektrumlv
 
Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā
Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanāAtjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā
Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā
Elektrumlv
 
Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...
Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...
Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...
Elektrumlv
 
Liepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībā
Liepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībāLiepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībā
Liepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībā
Elektrumlv
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībaiLatvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
SorosaFonds
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Par budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikā
Par budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikāPar budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikā
Par budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikā
Latvijas Banka
 
Elektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un Latvijā
Elektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un LatvijāElektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un Latvijā
Elektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un Latvijā
Elektrumlv
 
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuEiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Elektrumlv
 
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Klimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvas
Klimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvasKlimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvas
Klimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvas
Elektrumlv
 
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultātiTrīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Elektrumlv
 
Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES
Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES  Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES
Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Enerģētikas SEG emisiju scenāriji
Enerģētikas SEG emisiju scenārijiEnerģētikas SEG emisiju scenāriji
Enerģētikas SEG emisiju scenāriji
SorosaFonds
 

Similar to 4 g.klavs politikas_2030 (20)

Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
Energoefektivitāte Latvijā Enerģētikas stratēģijas 2030 kontekstā
 
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
Inteliģenta Enerģija Eiropai. 2013
 
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir..."Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
"Latvijas klimata politika" Gustavs Gailis, Klimata pārmaiņu departamenta dir...
 
Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...
Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...
Elektroauto tirgus tendences. Kas jāņem vērā uzņēmumam, plānojot elektroauto ...
 
Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā
Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorāAtbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā
Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā
 
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
Kādas energopārvaldības prasības uzņēmumus sagaida tuvākajā nākotnē?
 
Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā
Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanāAtjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā
Atjaunojamie energoresursi kā viens no risinājumiem SEG mērķu sasniegšanā
 
Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...
Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...
Vadošo Latvijas rūpniecības nozaru energointensitāte un energoefektivitātes p...
 
Liepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībā
Liepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībāLiepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībā
Liepājas pašvaldības pieredze energopārvaldībā
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībaiLatvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
Latvijas Enerģētikas stratēģija 2030 - konkurētspējīga enerģētika sabiedrībai
 
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomāEnergoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
Energoefektivitātes likuma prasības uzņēmumu energoefektivitātes jomā
 
Par budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikā
Par budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikāPar budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikā
Par budžeta zaļināšanu un valsts atbalsta pasākumiem enerģētikā
 
Elektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un Latvijā
Elektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un LatvijāElektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un Latvijā
Elektroauto un uzlādes attīstības tendences Eiropā un Latvijā
 
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarībuEiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
Eiropas Komisijas plāns REPowerEU: Ceļā uz enerģētisko neatkarību
 
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...
Atziņas no projekta "Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. ...
 
Klimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvas
Klimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvasKlimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvas
Klimata mērķi un transporta sektora loma, Latvijas perspektīvas
 
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultātiTrīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
Trīs rūpniecības uzņēmumos veikto energoauditu rezultāti
 
Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES
Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES  Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES
Būtiskākais par Energoefektivitātes Direktīvu 2012/27/ES
 
Enerģētikas SEG emisiju scenāriji
Enerģētikas SEG emisiju scenārijiEnerģētikas SEG emisiju scenāriji
Enerģētikas SEG emisiju scenāriji
 

More from WinWind Project

Krug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugKrug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krug
WinWind Project
 
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
WinWind Project
 
Zipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windZipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win wind
WinWind Project
 
Win wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWin wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_final
WinWind Project
 
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
WinWind Project
 
Voigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windVoigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_wind
WinWind Project
 
Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind
WinWind Project
 
Rothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamRothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdam
WinWind Project
 
D. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_KeynoteD. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_Keynote
WinWind Project
 
E. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationE. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote Presentation
WinWind Project
 
Rosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningRosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_Opening
WinWind Project
 
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenTomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
WinWind Project
 
Striewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgStriewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburg
WinWind Project
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
WinWind Project
 
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenDr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
WinWind Project
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
WinWind Project
 
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandSwantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
WinWind Project
 
Michael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleMichael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispiele
WinWind Project
 
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferDr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
WinWind Project
 
Arthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableArthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtable
WinWind Project
 

More from WinWind Project (20)

Krug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krugKrug win wind_laendertisch 3_krug
Krug win wind_laendertisch 3_krug
 
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
Wobig leka praesentation zukunftsdialog energiewende 28.10.2019
 
Zipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win windZipf 20191025 vortrag win wind
Zipf 20191025 vortrag win wind
 
Win wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_finalWin wind potsdam 2019_final
Win wind potsdam 2019_final
 
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024Vondran ergebnisse online umfrage 191024
Vondran ergebnisse online umfrage 191024
 
Voigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_windVoigt 191028 bfeh_win_wind
Voigt 191028 bfeh_win_wind
 
Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind Tschirner 2019 10_28 win_wind
Tschirner 2019 10_28 win_wind
 
Rothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdamRothe 20191028 winwind potsdam
Rothe 20191028 winwind potsdam
 
D. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_KeynoteD. Ohlhorst_Keynote
D. Ohlhorst_Keynote
 
E. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote PresentationE. Ailio_Keynote Presentation
E. Ailio_Keynote Presentation
 
Rosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_OpeningRosaria Di Nucci_Opening
Rosaria Di Nucci_Opening
 
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalenTomke lisa menger nordrhein westfalen
Tomke lisa menger nordrhein westfalen
 
Striewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburgStriewski windenergie in brandenburg
Striewski windenergie in brandenburg
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
 
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungenDr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
Dr. wolfgang daniels aktuelle energiepolitische enwicklungen
 
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungenDr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
Dr. antje kiesswetter aktuelle energiepolitische entwicklungen
 
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschlandSwantje vondran online akteursbefragung in deutschland
Swantje vondran online akteursbefragung in deutschland
 
Michael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispieleMichael krug best practice beispiele
Michael krug best practice beispiele
 
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transferDr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
Dr. rosaria di nucci stand des wind wind projektes und transfer
 
Arthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtableArthur hinsch eu policy roundtable
Arthur hinsch eu policy roundtable
 

4 g.klavs politikas_2030

 • 1. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union. Enerģētikas, klimata un vides politikas ietvars uz 2030.gadu: AER vieta un galvenie izaicinājumi Fizikālās enerģētikas institūts - Gaidis Klāvs
 • 2. Īss pārskats par prezentāciju • AER izmantošana un to nosakošie faktori • Enerģētikas, klimata un vides politikas ietvars uz 2030.gadu • Pētījuma par Latvijas enerģētikas sistēmas attīstības scenārijiem rezultātu piemērs
 • 3. AER izmantošanas motīvi Tie var būt visdažādākie: • Tas ir vienīgais pieejamais resurss enerģijas iegūšanai. • Tas ir ekonomiski izdevīgs risinājums. • Tas samazina valsts energoapgādes atkarību no importētiem energoresursiem. Elektroenerģijas piegādes gadījumā apgādes drošumu paaugstina arī starpsavienojumi. • Tas veicina SEG emisiju samazināšanu un sekmē klimata politikas mērķu sasniegšanu. AER izmantošana nav pašmērķis, tas ir līdzeklis plašāku enerģētikas vai klimata politikas mērķu sasniegšanai.
 • 4. Latvijas AER mērķa uz 2020.gadu izpildīšanas trajektorija
 • 5. AER daļa enerģijas galapatēriņā
 • 6. AER daļa apkurē un dzesēšanā
 • 9. Papildus saražotā elektroenerģijas no AER 2016.gadā Latvijā, salīdzinot ar 2007.gadu Papildus 2016.gadā, salīdzinot ar 2007.gadu, ir saražoti apmēram 860 GWh
 • 10. Enerģētikas attīstības scenāriju integrēta veidošana Nacionālam enerģētikas un klimata plānam Atjaunojamo energoresursu izmantošanas politika un izvirzīti indikatīvi mērķi (kopējais un transporta sektors). Klimata politikas mērķi uz 2030.gadu. LV: SEG emisiju samazināšana ne-ETS 2030.gadā pret 2005.gadu 6%. Enerģijas efektivitātes politika un izvirzītie mērķi (indikatīvais un obligātais mērķis). Enerģētiskā drošība Enerģijas tirgus
 • 11. Tīra gaisa politika: Gaisa piesārņojošo emisiju samazināšanas mērķi uz 2020 un 2030.gadu Viela Laikā no 2020.- 2029.gadam Pēc 2030.gada SO2 8% 46% NOx 32% 34% NMGOS 27% 38% NH3 1% 1 % PM2,5 16% 43% Direktīvā (ES) 2016/2284 Latvijai noteiktās emisiju samazināšanas saistības (% attiecībā pret 2005.gada emisijām)
 • 12. Saskarsmes un pretnostatījumi Klimata politikas un Tīra gaisa politikas īstenošanā Kvēpu filtri dīzeļautomašīnām, izplūdes gāzu disulfurizācija, katalizatori benzīna automašīnām Enerģijas efektivitāte, Enerģijas patēriņa vadība, Vēja un saules izmantošana enerģijas ražošanā, Elektroautomobiļi (PEV, BEV) Fosilās degvielas un kurināmā izmantošana bez papildus attīrīšanas iekārtām stacionārās un mobilās iekārtās Biodegviela, biomasa KP ieguvumi TGP ieguvumi
 • 13. Integrēta scenārija veidošanai un analīzei izmantotā pieeja • MARKAL-Latvija ir enerģētikas un vides sistēmas optimizācijas modelis. Aptver visu enerģētikas sistēmu no resursu ieguves līdz enerģijas pakalpojumam. Enerģijas piegāde un enerģijas pieprasījums mijiedarbojas • Modelī aprakstīta Latvijas enerģētikas sistēma ar atbilstošām emisijām, apskatot laika periodu 2000.-2050. gads • Minimizējot sistēmas kopējās izmaksas tiek atrasts optimālākais (izmaksu ziņā) enerģētikas attīstības scenārijs • nodrošinot enerģijas pieprasījumu, • ievērojot uzliktos ierobežojumus (emisiju, AER īpatsvars u.tml.), • izvēloties optimālāko tehnoloģiju un enerģijas resursu kombināciju, • ņemot vērā tehnoloģiju un energoresursu izmaksas un radītās emisijas.
 • 14. Modelēšanas rezultātu pielietojums • Modelis nepiedāvā lēmumus, bet dod kvantitatīvu informāciju lēmuma pieņemšanai; • Modelēšanas rezultāti dod iespēju integrēti apskatīties uz dažādu politiku un sektoru savstarpējām ietekmēm: Enerģijas efektivitātes politika – AER politika - Klimata politika – Tīra gaisa politika utml. • Modelī ir ietvertas tehnoloģiju izmaksas, tehnoloģiju ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kurināmā izmaksas un nodokļi. Modelī netiek ietvertas programmu administrēšanas, atbalsta pasākumu izmaksas utml. Modelis neapskata izmaksas ekonomiskā aģenta līmenī.
 • 15. Bāzes scenārijs Rezultāti: Enerģijas galapatēriņš Samazinājums 2030.gadā pret 2016.gadu ir apmēram 10%
 • 16. Bāzes scenārijs Rezultāti: Elektroenerģijas Kopējais patēriņš Kopējais elektroenerģijas patēriņš 2030.gadā tiek prognozēts par 11% lielāks nekā 2017.gadā
 • 17. Bāzes scenārijs Rezultāti: AER daļa enerģijas kopējā galapatēriņā
 • 18. AER izmantošanas paplašināšanas līdz 2030.gadam scenāriji • Lai 2030.gadā kopējā AER daļa kopējā enerģijas galapatēriņā sasniegtu 45%, tad AER-E daļa 2030.gadā ir apmēram 63%. • Ja apmēram pusi no papildus uz 2030.gadu saražotās elektroenerģijas no AER ražo vēja stacijas, tad tas ir apmēram 400 MW papildus jaudas. • No vēja elektrostacijām saražotā elektroenerģija dod ieguldījumu gan klimata, gan tīra Gaisa politikas mērķu izpildīšanai. • Elektroenerģija ir universāls enerģijas nesējs ar plašu pielietojama iespējām visos sektoros. Elektroenerģijas loma nākotnē tikai palielināsies. • SEG emisiju mērķu izpilde uz 2030 un it īpaši uz 2050.gadu nav iespējama bez AER plašas izmantošanas elektroenerģijas ražošanā un tālākas izmantošanas pārējos sektoros, it īpaši transporta sektorā.
 • 20. This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 764717. The sole responsibility for the content of this presentation lies with its author and in no way reflects the views of the European Union. winwind-project.eu info-winwind@PolSoz.FU-Berlin.de @winwind_eu WinWind Project Latvijas Vides investīciju fonds - Aija Zučika Fizikālās enerģētikas institūts - Ivars Kudreņickis; Gaidis Klāvs