SlideShare a Scribd company logo
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e™e f[uhe,
y{ŒtðtŒ þnuh.
Ätuhý 10 y™u 12 …Ae™e fthrfŒeo ]
[
fthrfŒeo™t …kÚtu-2024
fthrfŒeo™t …kÚtu-2024
fthrfŒeo™t …kÚtu-2024
,
þw¼uåAt …ºt
rðãtÚteoytu™t ¼trð r™{toý{tk Ën¼t„e Útðt™t W{Œt WÆu~ÞËn y{ŒtðtŒ þnuh
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe™e f[uhe îtht fthrfŒeo ËkƒkÄe‚ Ë{MÞtytu™t r™htfhý ‚u{s {t„o
Œþo™ {¤e hnu ‚uðt þw¼ ytþÞÚte “fthrfŒeo™t …kÚtu-2024” rzSx÷ rðþu»ttkf ‚iÞth
fhðt{tk ytÔÞtu Au su Œhuf ðt÷e y™u rðãtÚteo™u r™:þwÕf «tó ÚtE þfþu.
yt rðþu»ttkf ¾ht yÚto{tk Œhuf rðãtÚteo™t fthrfŒeo r™{to‚t™e ¼qr{ft yŒt fhe ÷ûÞ
«r‚ yt„¤ ðÄðt™e rŒþt{tk {níð™tu ƒ™e hnuþu. yuðe nwk ytþt ht¾w Awk. y™u ‚u{™t
Wßs𤠼rð»Þ {txu þw¼uåAt …tXðwk Awk.
yts™t rzSx÷ Þw„{tk rzSx÷ rðþu»ttkf ‚iÞth fh™th y{ŒtðtŒ þnuh …rhðth™t
Ëfthtí{f «ÞtË™u nwk rƒhŒtðwk Awk y™u þw¼ ft{™t …tXðwk Awk.
«r‚
©e hturn‚¼tE [tiÄhe
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe
y{ŒtðtŒ þnuh y{ŒtðtŒ
«r‚
©e hturn‚¼tE [tiÄhe
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe
y{ŒtðtŒ þnuh y{ŒtðtŒ
«r‚
©e hturn‚¼tE [tiÄhe
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe
y{ŒtðtŒ þnuh y{ŒtðtŒ
ËkŒuþ
yts™e Þwðt …uZe rðrþü fthrfŒeo …ËkŒ fhe ht»xÙ™wk „tihð ðÄthu y™u ¼th‚™e
rðftËÞtºtt{tk …tu‚t™wk yt„ðwk Þtu„Œt™ yt…u yu yts™t Ëtk«‚ Ë{Þ™e {tk„ Au.
rðãtÚteo Sð™{tk Ätuhý 10 y™u Ätuhý 12 yu fthrfŒeo …ËkŒ„e™t y„íÞ™t …ztð
Au. su™u æÞt™u ht¾e rzSx÷ rðþu»ttkf - 2023 ‚iÞth fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu yt rðþu»ttkf
Œhuf rðãtÚteoytu™u yts™t Ëtk«‚ «ðtntuÚte Ë‚‚ {trn‚„th fh‚tu hÌttu Au. su™t
{tæÞ{Úte rðãtÚteoytu …tu‚t™e ytðz‚, þtu¾, ftiþÕÞ, ¿tt™, suðt …tËtytu™u æÞt™u ht¾e
fthrfŒeo …ËkŒ fhe þõÞt.
ËŒh rðþu»ttkf ™uu yæÞ‚™ {trn‚eÚte ËwËss fheþ y„íÞ™e ðuƒËtEx™u ÷ªf fhe
ð»to 2024™e ™ðe ytð]r¥t™wk r™{toý fhðt{tk ytÔÞw Au. su Œhuf rðãtÚteo™t ¼trð
r™{toý{tk ytÄthMÚtk¼ ƒ™e rðãtÚteoytu{tk ytí{rðïtË™tu Ëk[th fhþu y™u ™w‚™
«ðtntuÚte {trn‚„th fhþu.
yt rðþu»ttkf rzSx÷ MðY…u rð™t {wÕÞu ntuÞ ðt÷eytu, rðãtÚteoytu ™u {t„oŒþof y™u
…ÚtŒþof ƒ™e hnuþu Wßs𤠼trð {txu ¾qƒ ¾qƒ þw¼ft{™t.....
hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e,
y{ŒtðtŒ þnuh.
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e
y{ŒtðtŒ þnuh
«uhf / {t„oŒþof
Ëkf÷™ xe{
VtÕ„w™e yu™. …xu÷
(rþûtý r™heûtf)
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e™e f[uhe,
y{ŒtðtŒ þnuh.
fw÷Ëw{ ½tk[e
ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ yrÄfthe,
ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ ËkMÚtt,
y{ŒtðtŒ.
fu.ze.suXðt
htus„th yrÄfthe©e,
{ŒŒ™eþ r™Þt{f, htus„th™e f[uhe,
yËthðt, y{ŒtðtŒ.
r¢&™t yuË. …k[t÷
Ëw…hðtRÍh RLMxÙõxh
ytR. xe. ytR.
fwƒuh™„h, y{ŒtðtŒ.
xìfTr™f÷ xe{
he…t÷ yu[. htð÷
(rðrþü rþûtf)
rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e™e f[uhe,
y{ŒtðtŒ þnuh.
ËnÞtu„e ËkMÚttytu - Ë{„ú rþûtt, „tkÄe™„h
- ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ ËkMÚtt, htÞ¾z, y{ŒtðtŒ
- {ŒŒ™eþ r™Þt{f, htus„th™e f[uhe, yËthðt
- ytR. xe. ytR. fwƒuh™„h, y{ŒtðtŒ
- frhÞh Ítu™, NGO, y{ŒtðtŒ.
ò™fe þ{to
frhÞh Ítu™,
y{ŒtðtŒ.
©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe
1. sÞtƒnu™ ze. …xu÷ VGO y{ŒtðtŒ
2. ÄŠ{ct yu{. „ßsh VGO y{ŒtðtŒ
3. þi÷u»t¼tE Œuþfh Œeðt™ ƒÕ÷w¼tE ntEMfq÷
4. rðþt÷¼tE yuË. ft™zu Sð™ËtÄ™t ntEMfq÷
5. yr{‚¼tE þtn Äe yu[. ƒe. fu. LÞq ntEMfq÷, þtneƒt„
6. Ä{uoþ ÷uWðt rðrþü rþûtf, DASSRT, (IEDSS)
Ëkf÷™ fh™th ‚sT¿ttu™e ÞtŒe
y™w¢{rýft
1. Þwr™ðŠËxeytu ‚Útt y„íÞ™e ðuƒËtExtu 01
2. Ätuhý - 10 …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu 05
A. Ätuhý - 11 y™u 12 rzÃ÷tu{t yuÂLsr™Þ®h„
B. ytR. xe. ytR. ftuŠËË
C. yu«uÂLxËrþ… xÙu®™„ Mfe{
D. ðtìfuþ™÷ ftuŠËË
E. «tuVuþ™÷ ftuŠËË, VtR™ ytxTËo rzÃ÷tu{t, {Õxe{erzÞt
3. Ätuhý - 10 …Ae ™tufhe™e fux÷ef ‚ftu : 19
A. MxtV rË÷uõþ™ fr{þ™
B. ËtuÕsh xìfTr™f÷ yufÍt{
C. RÂLzÞ™ yuhVtuËo yuh{u™ ™tu™ xìfTr™f÷ xÙuz
D. RÂLzÞ™ yuhVtuËo yuh{u™ xìfTr™f÷ RLxh xÙuzTË
E. ¼th‚eÞ ™tiftŒ¤{tk ytŠxrVþh yu«uÂLxË
F. RÂLzÞ™ ™uðe{tk ËuR÷h (™trðf)
G. ðe{t yusLx
H. …tuMx{tk ¼h‚e
4. Miscellaneous : 21
A. f]r»t ûtuºt
B. RLztu s{o™ xq÷Y{
C. VtÞh xìfT™tu÷tuS
D. rŒÔÞtk„ {txu™t yÇÞtË¢{tu
E. Ätuhý - 10 …Ae™t fwrxh Wãtu„ ‚t÷e{ yÇÞtË¢{tu
5. Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu 25
A. Medical and Allied courses Group - B
B. Degree/Diploma Engineering Group - A
C. Pharmacy
D. Architecture
E. Agriculture
F. Health care, Management and Clinical research
¢{ …t™t ™k.
6 IIT, NIT, GIFT, IIIT 52
A. Emerging Field in B.Tech Artificial intelligence
and Machine Learning
B. Computer and Management Courses
C. 5 Years Integrated Courses
D. Bachelor Programmes
E. Pure Science
7. Career in Defence 62
8. Exam for Higher Studies 65
9. Miscellaneous 67
10. Exclusive Universities 71
A. Indian Institute of Space Science Technology
B. National Forensic Science University
C. „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe
D. Rail University
E. NIFT National Institute of Fashion Technology
F. NID National Institute of Design
G. PDEU - Pandit Deendayal Energy University
11. Ätuhý-12 Ët{tLÞ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu 79
A. rzÃ÷tu{t yÇÞtË
B. s™h÷ ™‹Ë„™tu ftuËo
12. Commerce 83
A. E commerce y™u rðrðÄ yÇÞtË¢{tu
B. Ätuhý - 12 ftu{Ëo …Ae M.Sc.IT./ M.B.A. ftuËo ftuÂBƒ™uþ™
C. RLxerhÞh rzÍtR™ y™u Ã÷t®™„™t yÇÞtË¢{tu
D. Airlines, Air Hostess, Pilot And Ground Staff
E. Professional Courses
F. Vocational Courses
G. Law
H. 5 Years Integrated Courses
(1) M. Sc. (yìõåÞwrhÞ÷ ËtÞLË)
¢{ …t™t ™k.
¢{ …t™t ™k.
™tUÄ:
yt fthrfŒeo {t„oŒŠþft{tk yt…u÷ rð„‚tu òýfthe y™u rŒþtËq[™ {txu Au, ‚u™u yt¾he ™ „ý‚tk [tu¬Ë y™u yã‚™
{trn‚e{txus‚uËkMÚtt™tuËk…foËtÄðtu‚Útt«ðuþVtu{oËtÚtu y…t‚e{trn‚e…wÂM‚ft‚ÚttVtu{oËtÚtu™eËq[™t™tuyÇÞtËfhðtu.
(2) M. Sc. (zuxt ËtÞLË)
(3) M. Sc. (A/-ytŠxrVrþÞ÷ RLxur÷sLË)
(4) Design and Fine Arts
13. OTHERS 92
14. rðrþü Þwr™ðŠËxeytu 93
A. GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY -
GANDHINAGAR
B. MðŠý{ „wsht‚ M…tuxTËo Þwr™ðŠËxe, „tkÄe™„h
C. hûttþÂõ‚ Þwr™ðŠËxe
D. ©e Ëtu{™tÚt ËkMf]‚ Þwr™ðŠËxe
E. ÷fw÷eþ Þtu„ Þwr™ðŠËxe
F. „qsht‚ rðãt…eX
G. …krz‚ Œe™ŒÞt÷ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe
H. Central University of Gujarat
I Gujarat University
J Kaushalya skill University
K Dr. Ambedkar Open University
L Indira Gandhi Open University
15. Open School / Institute 101
16. Competitive Exam 102
17. „wsht‚ Ëhfth - rþûtý rð¼t„™e {níð™e Þtus™tytu 105
A. {wÏÞ{kºte Þwðt Mðtð÷kƒ™ Þtus™t (MYSY)
B. List of Department - MYSY
C. yìßÞwfuþ™ ÷tu™ …h ÔÞts ˃rËze (ËntÞ) Þtus™t
1
I I
¢{ Þwr™ðŠËxe ðuƒËtRx
1 „wsht‚ Þwr™ðŠËxe, y{ŒtðtŒ www.gujaratuniversity.ac.in
2 Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe, htsftux www.saurastrauniversity.edu
3 nu{[kÿt[tÞo W¥th „wsht‚ Þwr™ðŠËxe, …txý www.ngu.ac.in
4 sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe www.jau.ac.in
5 „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ www.gujaratvidyapith.org
6 Þwr™ðŠËxe „útLxTË fr{þ™ www.ugc.ac.in
7 „wsht‚ ËufLzhe yìßÞwfuþ™ ƒtuzo www.gseb.org
8 ytì÷ RÂLzÞt ftWÂLË÷ xìfTr™f÷ yìßÞwfuþ™ www.aicte.india.org
9 ztÞhuõxh ytìV xìfTr™f÷ yìßÞwfuþ™ www.rojgarsamachar.gov.in
10 htus„th Ë{t[th www.rojgarsamachar.gov.in
11 ƒ™thË rnLŒw Þwr™ðŠËxe, ðthtýËe www.bhu.ac.in
12 rVÕ{ yìLz xur÷rðÍ™ RÂLMxxâqx, …qýu www.ftii.ac.in
13 {. Ë. Þwr™ðŠËxe, ðztuŒht www.msbaroda.ac.in
14 Þwr™ðŠËxe ytìV ƒtìBƒu, {wkƒE www.mu.ac.in
15 ™uþ™÷ RÂLMxxâqx ytìV rzÍtR™ www.nid.edu
16 ytì÷ RÂLzÞt RÂLMxxâqx ytìV {urzf÷ ËtÞLËeË, www.aiims.edu
™ðe rŒÕne
17 RÂLzÞ™ RÂLMxxâqx ËtÞLË, ƒU„÷tuh www.iisc.ac.in
18 {ŒwhtE ft{hts Þwr™ðŠËxe, {ŒwhtE www.mkuniversity.ac.in
1. Þwr™ðŠËxeytu ‚Útt y„íÞ™e ðuƒËtRxtu
2
I I
19 ytR. ytR. xe. {wkƒE www.iitb.ac.in
20 ™uþ™÷ ftWÂLË÷ ytìV ntux÷ {u™us{uLx www.nchm.nic.in
21 ™uþ™÷ RÂLMxxâqx ytìV Vuþ™ xìfT™tu÷tuS www.nift.ac.in
22 rð{uLË Þwr™ðŠËxe www.sndt.ac.in
23 xtxt RÂLMxxâqx ytìV ËturþÞ÷ ËtÞLËeË, {wkƒE www.tiss.edu.in
24 yuõÞwhey÷ ËtuËtÞxe ytìV RÂLzÞt, {wkƒE www.actuariesindia.org
25 rƒh÷t RÂLMxxâqx ytìV xìf™tu÷tuS yìLz ËtÞLË www.bits.pilani.ac.in
r…÷t™e
26 RÂLMxxâqx ytìV [txoz yuftWLxLxTË ytìV RÂLzÞt. www.icai.org
27 RÂLMxxâqx ytìV ftuMx yìLz ðfËo yuftWLxLË ytìV www.icai.org
RÂLzÞt, ftu÷ft‚t
28 IIM, y{ŒtðtŒ www.iima.ac.in
29 sðtnh÷t÷ ™nuhw, Þwr™ðŠËxe, rŒÕne www.jnu.ac.in
30 yL™t{÷tE Þwr™ðŠËxe, yL™t{÷tR ™„h www.annamalaiuni.ac.in
31 RÂLzÞ™ RÂLMxxâqx ytìV {tË ftìBÞwr™fuþ™, rŒÕne www.iimc.nic.in
32 ztu. ƒtƒt Ëtnuƒ ytkƒuzfh ytu…™ Þwr™ðŠËxe www.braou.ac.in
33 ËhŒth …xu÷ Þwr™ðŠËxe www.spuvvn.edu
34 rðh ™{oŒ ËtWÚt „wsht‚ Þwr™ðŠËxe www.vnsgu.ac.in
35 htMxÙeÞ hûtt Þwr™ðŠËxe www.rru.ac.in
36 …tY÷ Þwr™ðŠËxe www.paruluniversity.ac.in
37 www.ignou.ac.in
3
I I
ƒtuzo™t …rhýt{ ƒtŒ «ðuþ {txu {n¥ð™e ðuƒËtRx
(1) „wsht‚™uþ™÷÷tìÞwr™ðŠËxe-„tkÄe™„h.ðuƒËtRx:www.gnlu.ac.in
(2) yuÂLsr™Þ®h„ (ze …tuMx „úußÞwyux) rzÃ÷tu{t xw (ytŠfxuõ[h, ntux÷ y™u xqrhÍ{ {u™us{uLx Vt{oËe)
rzÃ÷tu{txwM. B. A.{tk«ðuþ{txuðuƒËtRx:www.gujacpc.nic.in
(3) rðrðÄÞwr™ðŠËxe™eòýfthe{txuÞwr™ðŠËxe(fr{þ™)UGC™eðuƒËtRx:www.ugc.ac.in
(4) ¼th‚{tk ytðu÷ yuÂLsr™Þ®h„ RÂLMxxâqx™e rð„‚tu {txu ytu÷ RÂLzÞt ftWÂLË÷ Vtuh xufTr™f÷
yußÞwfuþ™)AICTE™eðuƒËtRx:www.aicte-india.org
(5) ¼th‚{tk ytðu÷ Vt{oËe RÂLMxxâqx™e rð„‚tu {txu Vt{oËe ftWÂLË÷ ytìV RÂLzÞt™e ðuƒËtRx :
www.pci.nic.in
(6) ¼th‚{tk ytðu÷ ytŠfxuõ[h RÂLMxxâqx™e rð„‚tu {txu ftWÂLË÷ ytìV ytŠfxuõ[h (C. O. A.)
rð„‚tuòýðt{txuðuƒËtRx: www.coa.gov.in
(7) xufTr™f÷ yußÞwfuþ™ {txu™e Ve r™Þ{™ Ër{r‚™e {trn‚e {u¤ððt {txu ðuƒËtRx :
www.frctech.ac.in
(8) „wsht‚Ëhfth™trþûtýrð¼t„™eðuƒËtRx:www.gujarat-education.gov.in
(9) fr{þ™hytìVxufT™tu÷tuSyußÞwfuþ™rþûtýrð¼t„™eðuƒËtRx:www.dte.gswan.gov.in
(10) „wsht‚xufT™tu÷tuSÞwr™ðŠËxe™eðuƒËtRx:www.gtu.ac.in
(11) {urzf÷ zuLx÷ rVrÍÞtuÚtuht…e, ™‹Ë„, ytÞwðuoŒ, ntur{Þtu…uÚte, ytuÃxtu{uxÙe ytuÚttuorxõË, yturzÞtu÷tuS,
™u[htu…uÚteð„uhuyÇÞtË¢{tu{tk«ðuþ{txuðuƒËtRx:www.medadmbjmc.in
(12) ËuÃxÞwr™ðŠËxe™eðuƒËtRx:www.cept.ac.in
(13) rzÃ÷tu{tyuÂLsr™Þ®h„{tk«ðuþËkƒkÄe{trn‚e{txuðuƒËtRx:www.acpdc.in
(14) yu÷.ze.yuÂLsr™Þ®h„ftì÷us™eðuƒËtRx:www.idceahd.org
(15) „wsht‚{t.y™uW.{t.rþûtýƒtuzo™eðuƒËtRx:www.gseb.org
(16) furLÿÞ{tæÞr{frþûtýƒtuzoCBSE™eðuƒËtRx:www.cbse.nic.in
y„íÞ™e ðuƒËtRx
4
I I
«r‚rc‚ þiûtrýf ËkMÚttytu
• CEPT University – www.cept.ac.in
• NIFT Gandhinagar – www.nift.ac.in
• NID – www.nid.edu
• Dhirubhai Ambani Institute, Gandhinagar. –
www.ddu.ac.in
• NIRMA University – www.nirmauni.ac.in
• Institute of Teachers Education, Gandhinagar. –
www.iite.ac.in
• N a t i o n a l L a w U n i v e r s i t y , G a n d h i n a g a r –
www.gnlu.ac.in
• A h m e d a b a d M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n –
www.amaindia.org
• Physical Research Laboratory – www.prl.res.in
• Pandit Deen Dayal Petroleum University, Gandhinagar
www.pdpu.ac.in
A. Ätuhý 11 y™u 12 rzÃ÷tu{t yuÂLsr™Þ®h„
B. ytR. xe. ytR. ftuŠËË
C. yu«uÂLxËrþ… xÙu®™„ Mfe{
D. ðtìfuþ™÷ ftuŠËË
E. «tuVuþ™÷ ftuŠËË VtR™ ytxTËo rzÃ÷tu{t {Õxe{erzÞt
Ätu. 10 ƒurÍf „rý‚
2 ð»to
Ätu. 10 MxtLzzo „rý‚
2 ð»to
ytR.xe.ytR.
Ätu. 12 ËtÞLË {uÚË (yu „úq…)
rzÃ÷tu{t yuÂLsr™Þ®h„
rz„úe yuÂLsr™Þ®h„
rzÃ÷tu{tk xw rz„úe
Ätu. 12 ËtÞLË ƒtÞtu÷tuS (ƒe „úq…) Ätu. 12 ftì{Ëo
Ätu. 12 ytxoTË
Ätu. 10 …Ae™t yÇÞtË¢{
2. Ätuhý 10 …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂f
5
I I
- „wsht‚e, rnLŒe
- ËkMf]‚, yk„úuS ð„uhu ¼t»ttytu
- yÚtoþt†, {™turð¿tt™, Ë{tsþt†
- Rr‚ntË, ¼q„tu¤ ð„uhu rð»tÞtu
- B. A. / B. Ed
- B. A. / L.L.B
(PCMB) (PCM) (PCB)
IIT, IIIT, NIT
suðe þt¾tytu{tk
yuÂLsr™Þ®h„
‚Útt ytŠfxuõ[h ð„uhu
Ët{tLÞ «ðtn (General Stream) rð¿tt™ «ðtn (Science)
ðtrýßÞ (Commerce)
(Arts) rð™Þ™
AB „úq… A „úq… B „úq…
‚{t{ þt¾tytu{tk
«ðuþ {u¤ððt
Th Th
STD. 11 12
- P-Physics
- C-Chemistry
- M-Maths
- B-Biology
(MBBS/BDS/BAMS/BHMS/BNYS)
B. B. A, B. F. A ‚Útt yu÷tRz (Allied Coursess) ð„uhu
C. A, C. S, W. A, C. F. A. (Profecrssional)
B. COM {urzf÷
6
I I
„wsht‚{tk Ätuhý 10 …Ae™t …qýo Ë{Þ™t y™u y«íÞût yæÞÞ™ …Ør‚ nuX¤™t Rs™uhe y™u yLÞ rzÃ÷tu{tk
yÇÞtË {txu fuLÿeÞ rzÃ÷tu{tk «ðuþ Ër{r‚ (Central Diploma Admiossion Committee-CDAC) y™u
„wsht‚xìfT™tuu÷tuSÞwr™ðŠËxeîtht«ðuþyt…ðt{tkytðuAu.
DIPLOMA ENGINEERING
Ätuhý-10
• ztLË
zÙt{t
•
yu®õx„
•
ðtuÕf BÞwrÍf÷
•
Ã÷uhtR®x„
•
yu…h÷ rzÍtR™ y™u £urƒúf
•
xìfT™tu÷tuS
yuÃ÷tRz yìLz VtR™
•
ytxTËo
rË™u{uxtu„útVe
•
ftuMåÞw{ rzÍtR™ yìLz zÙuË
•
{u®f„
ztÞhuõþ™
•
M¢e™-Ã÷u htR®x„ yìLz
•
xe. ðe. «tuzõþ™
Vuþ™ rzÍtR™
•
rVÕ{ yìLz rðrzÞtu yurz®x„
•
VtR™ ytxTËo
VŠ™[h xìfT™tu÷tuS yìLz
•
RLxerhÞh zuftuhuþ™
nuLz÷q{ xìfT™tu÷tuS
•
RLxerhÞ÷ zuftuhuþ™
•
sðu÷he rzÍtR™ yìLz
•
{uLÞwVuõ[®h„
÷tRƒúuhe yìLz RLV{uoþ™
•
ËtÞLË
Vtuxtu„útVe
•
÷uÄh „wzTÍ yìLz Vqxðuh
•
{uLÞwVuõ[®h„
f{ŠþÞ÷ ytxo
•
• r{fur™f÷ yuÂLsr™Þ®h„
fBÃÞqxh yuÂLsr™Þ®h„
•
…uxÙtufur{f÷ xìfT™tu÷tuS
•
rËrð÷ yuÂLsr™Þ®h„
•
R÷uõxÙtur™õË yìLz fBÞwr™fuþ™
•
yuÂLsr™Þ®h„
RLV{uoþ™ xìfT™tu÷tuS
•
R÷urõxÙf÷ yuÂLsr™Þ®h„
•
xufMxtR÷ yuÂLsr™Þ®h„
•
yur„úfÕ[h yuÂLs. (f]r»t rð¿tt™™t
•
yÇÞtË¢{tu)
ytŠfxuõ[h ytrxf÷rþ…
•
ytuxtu{tuƒtR÷ yuÂLs.
•
ƒtÞtuxìfT™tuu÷tuS
•
ƒtÞtu {urzf÷ yuÂLs.
•
rËhtr{f yuÂLs.
•
fur{f÷ yuÂLs.
•
Ã÷tÂMxf yuÂLs.
•
fBÃÞqxh ™uxð‹f„
•
RLzrMxÙÞ÷ («tuzõþ™ yuÂLs.)
•
{uLÞwVuõ[®h„ yuÂLs.
•
{rh™ yuÂLs.
•
{uftxÙtur™õË yuÂLs.
•
xufTMxtR÷ fu{uMxÙe
•
{ux÷So
•
…tðh R÷uõxÙtur™õË
•
yuLðtÞ™o{uLx÷ yuÂLs.
•
xufTMxtR÷ xìfT™tu÷tuS
•
r«®Lx„ xìfT™tu÷tuS
•
{tR®™„ xìfT™tu÷tuS xÙtLË…tuxuoþ™
•
yuÂLs. RLMxw{uLxuþ™ yìLz fkxÙtu÷
• ntux÷ {u™us{uLx
RLzÂMxÙÞ÷ rh÷uþLË
•
yìLz …Ëo™÷
{u™us{uLx
xÙtðu÷ yìLz xwrhÍ{
•
{u™us{uLx
ytìrVË {u™us{uLx
•
fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™
•
ƒe. …e. ytu. / ftu÷
•
ËuLxh
{uËh ({tr÷þ)
•
• {urzf÷ yuût-hu xìfT™tu÷tuS
{urzf÷ huftuzo xìfT™tu÷tuS
•
ytu…huþ™ rÚtÞuxh xìfT™tu÷tuS
•
(þ†r¢Þt)
ytuÃÚtuÂÕ{f xìfT™tu÷tuS
•
(™uºthtu„ «r¢Þt)
nuÕÚt/Ëu™uxhe RLM…uõxh
•
ytuÂøÍr÷Þhe ™Ëo/r{zðtR
ztÞtr÷ËeË xìfT™tu÷tuS
•
ç÷z ƒìLf xìfT™tu÷tuS
•
R. Ë. S. xìfT™tu÷tuS
•
„wsht‚ yuzr{þ™ fr{xe Vtuh rzÃ÷tu{tk Ëhfthe xìfTr™f fuB…Ë …tksht…tu¤ Ët{u, ytkƒtðtze y{ŒtðtŒ.
380015 Vtu™ - 07926305516 www.gujdiploma.nic.in,www.acpdc.in
ytxTËo (f÷t) 1-3 ð»to
…hVtu®{„ ytxTËo
yuÂLsr™Þ®h„ ( 3 ð»to ) ftu{™ frhÞh
Ët{tLÞ fthrfŒeo
…uht{urzf÷ ftuËo (2-3 ð»to)
{urzf÷ ÷uƒ xuf™tu÷tuS
rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu
7
I I
Ätu. 10 …Ae xìfTr™f÷ ûtuºtu fthrfŒeo ƒ™tððt RåAu Au ‚u{™u {txu ITI-
Industria Training Institute{tk fux÷tf yíÞk‚ W…Þtu„e ftuËo Au. ytiãtur„f
‚t÷e{ ËkMÚttytu ytiãtur„f rðftË {txu ytð~Þf yuðt fwþ¤ {t™ð ËkËtÄ™™wk r™{toý
fhu Au. htßÞ Ëhfth™t ©{, ftiþÕÞ rðftË y™u htus„th rð¼t„™t ™uò nuX¤
htus„th y™u ‚t÷e{ ¾t‚t™t r™Þkºtý nuX¤ htßÞ™t ‚{t{ ‚t÷wftytu{tk, yk‚rhÞt¤
rðM‚thtu ËwÄe ftÞoh‚ Ëhfthe, „útLx-R™-yuRz / Mðr™¼oh ytiãtur„f ‚t÷e{ ËkMÚttytu
ITIS{tk ÔÞðËtÞ÷ûte ‚t÷e{ {u¤ððt {txu rðM‚]‚ y™u ÔÞt…f ‚t÷e{ ËwrðÄtytu
W…÷çÄ Au, su™tu …rh[Þ ™e[u {wsƒ Au. yt„¤ ðÄw yÇÞtË ‚ftu :- yu«ÂLxËrþ…
‚t÷e{ Þtus™t ÷E þfu Au.
ITI COURSES
www.itigujarat.gov.in
www.itiadmission.guj.nic.in
www.talimrojgar.org
yt W…htk‚ Œir™f «rËØ Ë{t[th…ºt{tk yt yk„u™e ònuht‚ ytðu Au.
8
ðuƒËtRx :-
I I
…rhrþü-1
yu™.Ëe.ðe.xe. …ux™o™t NSQF Align ÔÞðËtÞtu
9
ÔÞðËtÞ™tu
¢{. ™k
xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ NSQF
Leve
LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚
ÔÞðËtÞ™e
{wŒ‚
ÔÞðËtÞ «fth
1 124 yuxuLzLxytu…huxh 5 yuÂLs. 2ð»to
(fur{f÷Ã÷tLx)
2 101 zÙt^xTË{u™(r{fur™f÷) 5 yuÂLs. 2ð»to
3 114 R÷urõxÙrþÞ™ 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût
4 121 R÷uõxÙtìr™õËr{fur™f yuÂLs. 2ð»to
5 104 rVxh 5 yuÂLs. 2ð»to
6 1113 VtWLzÙe{u™ 4 Ätu.10…tË yuÂLs. 1ð»to
7 168 RLV{uoþ™yìLzftuBÞwr™fuþ™ 5 yuÂLs. 2ð»to
xufT™tì÷tuSrËMx{{uLxu™LË
8 110 RLMx›{uLxr{fur™f 5 yuÂLs. 2ð»to
9 125 RLMx›{uLxr{fur™f 5 yuÂLs. 2ð»to
(fur{f÷Ã÷tLx)
10 156 RLxerhÞhrzÍtR™yìLz 4 yuÂLs. 2ð»to
zuftuhuþ™
11 126 ÷uƒtuhuxheytrËMxLx 5 yuÂLs. 2ð»to
(fur{f÷Ã÷tLx)
12 106 {þer™Mx 5 yuÂLs. 2ð»to
13 107 {þer™Mx(„útRLzh) 5 yuÂLs. 2ð»to
14 123 {uLxu™LËr{fur™f 5 yuÂLs. 2ð»to
(fur{f÷Ã÷tLx)
15 1182 {he™rVxh 5 yuÂLs. 2ð»to
16 136 r{fur™f(xÙuõxh) 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
17 135 r{fur™f(zeÍ÷) 4 Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ yuÂLs. 1ð»to
18 117 r{fur™f{tuxh(Ônef÷) 5 rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût yuÂLs. 2ð»to
19 109 hu£eshuþ™yìLzyìh 5 yuÂLs. 2ð»to
fÂLzþ®™„xufTr™rþÞ™
sq™wk™t{:(r{fur™f
hu£eshuþ™yìLzyuh
fÂLzþ™h)
I I
10
20 1177 {Õxe{erzÞtyur™{uþ™yìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
M…urþÞ÷RVuõxË Ätu.10…tËyÚtðt‚u™uË{fût
21 139 Ã÷tÂMxf«tuËu®Ë„ytu…huxh 4 yuÂLs. 1ð»to
22 103 ËðuoÞh 5 yuÂLs. 2ð»to
23 111 xq÷yìLzztR{ufh(«uË 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
xqÕË,rsøËyuLz(rVõË[h) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût
24 105 x™oh 5 yuÂLs. 2ð»to
25 1106 ftuM{uxtu÷tuS(sq™wk™t{ 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
ƒurÍfftuM{uxtu÷tS)
26 140 fBÃÞqxhytu…huxhyìLz 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
«tu„út®{„ytrËMxLx(ftì…t) Ätu.10+2™e…Ør‚{tk
27 167 zuMfxtu……Âç÷®þ„ytu…huxh 4 Ätu.10…tËyÚtðt‚u™uË{fût ™tu™yuÂLs. 1ð»to
28 102 zÙtVxTË{u™(rËrð÷) 5 Ätu. 10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût
29 160 zÙuË{u®f„ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.8…tË
30 1107 Vuþ™rzÍtR™yìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
xufT™tì÷tuS Ätu.10…tË
31 176 nuÕÚtËu™uxheRLM…uõxh 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
32 133 Ã÷Bƒh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.8…tË
33 1108 Ëw$„xìfT™tì÷tuS 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
34 1111 Mxu™tu„útVhËu¢uxrhÞ÷ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
ytrËMxLx Ätu.10…tË
35 1109 ËhVuËytu™to{uLxuþ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 8ð»to
xufTr™õË(yuBƒútuRzhe) Ätu.8…tË
36 122 …uRLxhs™h÷ 5 yuÂLs. 2ð»to
37 131 þex{ux÷ðfoh 3 yuÂLs. 1ð»to
38 128 ðìÕzh 4 yuÂLs. 1ð»to
39 116 ðtÞh{u™ 4 yuÂLs. 2ð»to
40 186 rVrÍÞtuÚtuht…exufTr™rþÞ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
I I
11
41 199 fBÃÞqxhntzoðuhyìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
™uxð‹f„{uLxu™LË Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
42 197 £LxytìrVËytrËMxLx 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
43 185 VtÞhxìfT™tì÷tuSyìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
RLzrMxÙÞ÷Ëu^xe{ì™us{uLx Ätu.10…tË,Ÿ[tE165Ëu.{e
ðs™…hrf÷tu,At‚e81Ëu.{e
Vw÷tðe™u85Ëu.{e.
yu{.ƒe.ƒe.yuË.
ztìõxh™wk{urzf÷Ëxeo
44 153 rzrsx÷Vtuxtu„útVh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
45 130 ft…uoLxhsq™wk™t{ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
s™h÷ft…uoLxh Ätu.8…tË
46 138 {uþ™(rƒ®Õz„fLMxÙõxh) 4 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to
47 158 Vqz«tuzõþ™(s™h÷) 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
(sq™wk™t{-¢t^x{u™Vqz Ätu.10…tË
«tuzõþ™(ðursxurhÞ™)
48 1145 r{fur™fytuxtuƒtuzerh…uh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût
49 1122 r{fur™fytuxtuƒtuze…uR®Lx„ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
50 181 zÙtRðhf{r{fur™f 3 Ätu.8…tË(18ð»to) ™tu™yuÂLs. 6{tË
(÷tRx{tuxhÔnef÷)
51 1124 yurzrxð{uLÞwVuf[®h„ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
xufTr™rþÞ™(3zer«®Lx„) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
52 1125 ytŠfxuõ[h÷zÙt^xË{u™ 5 yuÂLs. 2ð»to
53 1126 rËrð÷yuÂLsr™Þ®h„ 5 yuÂLs. 1ð»to
ytrËMxLx
54 1129 IOTxìfTr™rþÞ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
(M{txoyur„úfÕ[h) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût
55 1130 IOTxufTr™rþÞ™ 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
(M{txorËxe)
I I
12
56 1131 IOTxìfTr™rþÞ™(M{txo 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
nuÕÚtfuh)
57 1132 r{fur™fxqyìLzÚtúe 4 yuÂLs. 1ð»to
Ône÷h
58 1201 r{fur™f{þe™xq÷{uLxu™LË 5 yuÂLs. 2ð»to
59 1133 rh{tux÷e…tR÷tuxuzyuh¢t^x 4 Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ ™tu™yuÂLs. 6{tË
zÙtu™…tR÷tux rð»tÞËtÚtu)18ð»to
60 1134 M{txoVtu™xìfTr™rþÞ™ 3 Ätu.10…tË ™tu™yuÂLs. 6{tË
f{yu…xuMxh
61 1136 Ëtu÷thxufTr™rþÞ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
(R÷urõxÙf÷) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
62 1138 xìfTr™rþÞ™{uftxÙtur™õË 5 yuÂLs. 2ð»to
63 1139 xufTr™rþÞ™{urzf÷ 5 yuÂLs. 2ð»to
R÷uõxÙtur™õË
64 1140 ðuÕzh(Vurƒúfuþ™yìLzrV®x„) 3 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to
65 1141 ðuÕzh(Syu{yuzçÕÞwyìLz 3 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to
(SxeyuzçÕÞw)
66 613 R÷urõxÙrþÞ™…tðh 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
rzrMxÙçÞwþ™ Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
67 1143 ðuÕzh(MxÙf[h÷) 3 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to
68 1144 ðuÕzh(ð®Õz„yìLz 3 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
RLM…ufþ™) Ätu.8…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût
69 184 nuÕÚtËuVxeyuLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
yuLðtÞ™o{uLx Ätu.10…tË,Ÿ[tE165
Ëu.{e.,ðs™-50rf÷tu,At‚e-81
Ëu.{e.,Vw÷tðe™u85Ëu{e
70 199 {he™yuÂLsr™Þ®h„rVxh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
71 172 yŠ÷[tRÕznqzyußÞwfuxh 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
72 195 ytuÕzfuhytrËMxLx 4 ™tu™ yuÂLs. 1ð»to
73 471 ntWËfe…h 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™ yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
74 1931 VtÞh{u™ 3 ™tu™yuÂLs. 6{tË
I I
13
(1) ht»xÙeÞ fûtt™t NCVT …ux™o™t ÔÞðËtÞtu {txu LÞq™‚{ «ðuþ ÷tÞft‚, ÔÞðËtÞ™tu «fth ‚Útt ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚
¼th‚ Ëhfth™t ztÞhuõx s™h÷ ytìV, xÙu®™„, ™ðe rŒÕne™e ðuƒËtRx http://www.dget.nic.in{tk ŒþtoÔÞt
{wsƒhnuþu,suË{Þtk‚huVuhVth™uytÄe™hnuþu,su‚t÷e{tÚteoytu™uƒkÄ™f‚tohnuþu.
(2) htßÞfûtt™t GCVT …ux™o™t ÔÞðËtÞtu {txu LÞq™‚{ «ðuþ ÷tÞft‚, ÔÞðËtÞ™tu «fth ‚Útt ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚
„wsht‚ ftWÂLË÷ ytìV ðtìkfuþ™÷ xÙu®™„, „tkÄe™„h™e ðuƒËtRx : https: //www.gcvt.gujarat.gov.in{tk
ŒþtoÔÞt{wsƒhnuþu,suË{Þtk‚huVuhVth™uytÄe™hnuþu,su‚t÷e{tÚteoytu™uƒkÄ™f‚tohnuþu.
™tukÄ :
75 2441 ntìÂM…x÷ntWËfe®…„ 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
76 180 zuxtyuLxÙeytu…huxh 4 ™tu™yuÂLs. 6{tË
77 192 fBÃÞqxhyuzuzyuBƒútuRzhe 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to
yìLzrzÍtR®™„
78 159 Ëtu^xðuhxu®Mx„ytrËMxLx 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
79 621 {tfuo®x„yuÂõÍõÞwrxð 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
80 619 yuzðtLËËeyu™Ëe{þe®™„ 5 ClassX Pass Plus yuÂLs. 2ð»to
xufTr™rþÞ™ simultaneouslyEnrolledfor
ClassXII throughNIOS OR
ClassXII pass OR ITIPlus
ClassX
81 617 r{fur™fR÷urõxÙfÔnef÷ 5 ClassX Pass Plus yuÂLs. 2ð»to
SimultaneouslyEnrolledfor
ClassXII throughNIOS OR
ClassXII Pass OR ITIPlus
ClassX
I I
14
ÔÞðËtÞ™tu
¢{. ™k
xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{
ÔÞðËtÞ™e
{wŒ‚
ÔÞðËtÞ™t «fth
…rhrþü-2 S.Ëe.ðe.xe. …ux™o™t ÔÞðËtÞtu
LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚
101 941 yuzðtLËRLzrMxÙÞ÷˃ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 6{tË
VtÞh{u™ytìrVËh
102 271 ËŠxrVfuxftuËoR™ntzoðuh yuÂLs. 1ð»to
xìfT™tì÷tuS™uxðfoyìLz
yuzr{r™MxÙuþ™
103 274 ËŠxrVfuxftuËoR™{Õxe{erzÞt Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
xufT™tì÷tuSyìLzzexe…e Ätu.10…tËAICTE{tLÞ
Rs™uhe/rzÃ÷tu{tkVtR™ytxTËo
104 931 ËŠxrVfuxftuËoR™÷tRƒúuhe ™tu™yuÂLs. 6{tË
yìLzRLV{uoþ™ËtÞLË
105 269 ËŠxrVfuxftuËoR™E-ftu{Ëo ™tu™yuÂLs. 1ð»to
106 270 ËŠxrVfuxftuËoR™Ëtu^xðuh ™tu™yuÂLs. 1ð»to
«tu„út®{„
107 275 ËŠxrVfuxftuËoR™ðuƒrzÍtR™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
108 210 ËŠxrVfuxftuËoR™{þer™Mxxq÷Y{ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
109 257 VtÞh{u™ rð»tÞËtÚtu) yuÂLs. 1ð»to
110 2928 ztu{uÂMxfntu{yuÃ÷tÞÂLËËrh…huh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
111 208 Ëu^xeyìLzrËõÞwrhxe{u™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
112 202 {u™{uzVtRƒhxìfT™tu÷tuS Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
Ätu.10…tË
113 207 {ì™{uzÞt™o«tuËu®Ë„xìfT™tu÷tuS Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
114 204 ytìVËuxr«LxhyìLz…ufusËo Ätu.10…tË ™tu™yuÂLs. 1ð»to
115 295 Mxu™tuf{fBÃÞqxhytu…huxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
(yk„úuS) Ätu.10…tËyk„úuSËtÚtu
116 281 Mxu™tuf{fBÃÞqxhytu…huxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
(„wsht‚e) Ätu.10…tË„wsht‚eËtÚtu
117 273 Mxu™tu„útVe(„wsht‚e) Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË„wsht‚eËtÚtu
I I
Ätu. 10 …tË
15
118 267 xur÷Vtu™{tuƒtR÷Vtu™rh…u®h„ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 6{tË
119 211 yt{uo[h{tuxhrhðtR®Lz„/ftuR÷ Ätu.10…tË yuÂLs. 1ð»to
ðtRLzh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk
Ätu.7…tË
120 2929 fLMxÙõþ™xìfTr™rþÞ™ ™tu™yuÂLs. 1ð»to
121 227 yuBƒútuRzheyìLz™ez÷ðfTËo Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.8…tË
122 215 s™h÷r{fur™f÷ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
Ätu.7…tË
123 264 Ëtì^xðuh«tu„út®{„yìLz Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
xu®Mx„ytrËMxLx Ätu.10…tË
124 201 {he™yuÂLsr™Þ®h„xìfTr™rþÞ™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.8…tË
125 224 {ìLËyìLzðw{u™„th{uLx{u®f„ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.7…tË
126 203 ytìVËuxr«®Lx„yìLzƒwfƒtR®Lz„ ™tu™yuÂLs. 1ð»to
127 292 Ã÷®Bƒ„ytrËMxLx yuÂLs. 1ð»to
128 288 xqÔne÷hytuxturh…uhh yuÂLs. 1ð»to
Ätu.8…tË
129 297 ðuÕzhf{Vurƒúfuxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.7…tË
130 858 ˃VtÞh{u™ytìrVËh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 6{tË
Ätu.10…tË
131 940 yu{yu÷xe xìfT™tu÷tìrsMx B.Sc (chemistry, ™tu™yuÂLs. 1ð»to
MicroBiology, Bio
Chemistry, Zoology, Botany)
132 2936 r{fur™fhurzÞtuyìLzxur÷rðÍ™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™
rð»tÞËtÚtu)
133 2014 r÷^xr{fur™f Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
134 939 yu{yu÷xexufTr™rþÞ™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.12…tË(BIOLOGY)
135 213 ËŠxrVfuxftuËoR™fBÃÞqxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs 6{tË
xe[ËoxÙu®™„ Ätu.10…tË
136 2920 ytìxtu-{tuƒtR÷ƒtìzerh…uhh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
137 2923 ytìxtu-{tuƒtR÷…uRLxrh…uhh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
I I
Ätu. 10 + 2™e …Ør‚{tk
16
138 2941 fBÃÞqxhyuzuzzÙuË{u®f„yuLz Ätu.10…tËyk„úuSËtÚtu ™tu™yuÂLs. 1ð»to
zÙuËrzÍtR™
139 259 fBÃÞqxh«tu„út{hf{™uxðfo Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
xufTr™rþÞ™ Ätu.10…tË
140 289 {tuxhrhðtRLzhf{Ëtu÷th Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
xìfTr™rþÞ™ Ätu.10…tË
141 262 ðuhntWËRLðuLxheyìLz Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
÷tìrsÂMxfytrËMxLx Ätu.10…tË
142 292 VtR™tLËyìLzyuftWLxLËe Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
rðÚtxu÷e Ätu.10…tË
143 291 £LxytìrVËyìLz Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to
«tu„út®{„ytrËMxLx Ätu.10…tË
I I
17
APPRENTICESHIP TRAINING SCHEME
1. nu‚w : ytiãtur„f yuf{tu™u sYhe yuðt fwþ¤ fthe„htu ‚iÞth fhðt. ÞtuøÞ Þwðt™tu™u ‚t÷e{ yt…ðe
y™u‚uîththtus„the™e‚ftu{tkðÄthtufhðtu.
2. ˺t«thk¼:ð»to{tk2ð¾‚
(I) 1÷eVuƒúwytheÚte15{eyur«÷
(ii)1÷eytì„MxÚte15{eytìõxtuƒh
3. ÷tÞft‚:xÙuz{wsƒÄtu.4Úte12/rz„úe-rzÃ÷tu{tËwÄe
4. ‚t÷e{Ë{Þ„t¤tu:xÙuzy™wËth1ð»toÚte4ð»to
5. ‚t÷e{…Ør‚:
(I) …tÞt™e‚t÷e{:ytiãtur„f‚t÷e{ËkMÚttyÚtðt{tuxtkWãtu„„]ntu{tk
(ii) «tÞtur„f‚t÷e{:ytiãtur„fyuf{yÚtðtytR.xe.ytR.¾t‚u
(iii) yt™w»tkr„f‚t÷e{:ð»toŒhr{Þt™52(ƒtð™)rŒðËytR.xe.ytR.¾t‚u
6. {¤‚t÷t¼tu:
i. yt‚t÷e{rð™t{qÕÞuyt…ðt{tkytðuAu.
ii. ‚t÷e{Œhr{Þt™hnuðt™eË„ðzyt…ðt{tkytðuAu.
iii. ‚t÷e{Œhr{Þt™r™Þ{t™wËth{¤ðt…tºthò™t÷t¼yt…ðt{tkytðuAu.
iv. ‚t÷e{Œhr{Þt™MxtR…uLz{¤ðt…tºtAu.
: …heûtt :
ð»to{tk ƒu 𾂠…heûtt yur«÷ y™u ytìõxtuƒh {tË{tk ÷uðtÞ Au. …heûtt{tk W¥teýo Út™th W{uŒðth™u
™uþ™÷ ftWÂLË÷ Vtuh ðtìfuþ™÷ yußÞwfuþ™ yuLz xÙu®™„ ™ðe rŒÕne ‚hVÚte ™uþ™÷ xÙuz ËŠxrVfux
yt…ðt{tk ytðu Au.
: ™tUÄ :
‚t÷e{{tk òuztðt {txu ™Sf™t ‚t÷wft / rsÕ÷t fûttyu ytðu÷ ytR. xe. ytR. yu«uÂLxËrþ…
yuzðtRÍh™tu Ëk…fo fhðtu sYhe Au.
DVOC in Event Management
DVOC in Travel Tourism
DVOC in photography
DVOC in jewellery Design
DVOC in interior Design
DVOC in 3D Animation
DVOC in Textile Leather Designing
X
X
X
X
X
X
X
C C
Vocational Courses
I I
18
ytÞwðuoŒ fB…tWLzh : Ätu. 10 ËkMf]‚ rð»tÞ ËtÚtu …tË ÚtÞu÷e rðãtÚteoytu {txu ‚ƒeƒe ûtuºtu …ý ËwkŒh
fthrfŒeo Au. yt {txu Ëhfthe ytÞwðuoŒ {ntrðãt÷Þ, ðztuŒht ¾t‚u 1 ð»to™e
{wŒ‚™tu ytÞwðuoŒ fB…tWLzh™tu ftuËo W…÷çÄ Au.
Ëu™uxhe RLM…uõxh : ytu÷ RÂLzÞt RÂLMxxâqx ytìV ËuÕV „ð™o{uLx htsftux, Ëwh‚, ðztuŒht,
y{ŒtðtŒ ¾t‚u Ëu™uxhe RLM…uõxh™tu 18 {tË™tu ftuËo [t÷u Au. (Ätu. 12
…tË {txu 1 ð»to™e {wŒ‚ Au.)
ðuƒËtRx : www.aiilsg.org
Ve{u÷ nuÕÚt ðfoh : rðrðÄ rsÕ÷tytu{tk ytðu÷e rsÕ÷t …k[tÞ‚ nuX¤™e Ëhfthe ntìÂM…x÷tu{tk
Ve{u÷ nuÕÚt ðfoh (ANM fûtt)™tu yÇÞtË¢{ [t÷‚tu ntuÞ Au.
Ëk…fo : yt {txu rsÕ÷t™t {wÏÞ ythtuøÞ yrÄfthe rsÕ÷t …k[tÞ‚™tu Ëk…fo
fhðtu yÚtðt htßÞ ythtuøÞ ËkMÚtt™, rËrð÷ ntìÂM…x÷ Ëuõxh-12
„tkÄe™„h™tu Ëk…fo fhe þftÞ.
ze. Vt{oËe (ytÞwðuoŒ) : ytÞwðuoŒ Vt{oËe rzÃ÷tu{t™tu ƒu ð»to™e {wŒ‚™tu ftuËo ò{™„h ¾t‚u ÚttÞ Au.
Ëk…fo : RÂLMxxÞqx ytìV Vt{toMÞwrxf÷ ËtÞLË (IPS), C/o „wsht‚ ytÞwðuoŒ
Þwr™ðŠËxe, yu. fu. s{t÷ rƒ®Õz„, „whw™t™f htus, ò{™„h
ðuƒËtRx : www.ayurveduniversity.com
ythtuøÞ Ëw…hðtRÍh : ‚t÷wft …k[tÞ‚tu, ™„h…tr÷ftytu y™u BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™{tk ythtuøÞ
Ëw…hðtRÍh ‚hefu òìƒ {¤u Au.
C C
Professional Courses
C C
ðuƒ rzÍtR®™„, „útrVf rzÍtR®™„, rzrsx÷ yuzðŠxÍ{uLx, yur™{uþ™, rðÍTÞw÷tRÍh,
r¢yurxð ytŠxMx, „útrVf ytŠxMx, ðuƒ «tu„út{h ð„uhu ûtuºttu Íz…Úte yt„¤ ytðe hÌttk Au.
(1) rzÍtR™™wk rVÕz (2) ònuht‚™e Œwr™Þt (3) VtR™ ytxo rzÃ÷tu{t (4) r[ºtf÷t™t yÇÞtË¢{
5 ð»to™t rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu : (Ätuhý 10 …Ae)
1. zÙtìk$„ yuLz …uR®Lx„
2. yuÃ÷tRz / ftu{ŠþÞ÷ ytxo
3. MfÕÃ[h yìLz {tuzu®÷„
Additional :-
Animational, Visual Effects, digital Advertisement, Digital Marketing,
Multi Media, Brodcast
™tUÄ : Diploma in Multi Media Animation™t yÇÞtË¢{ BAOU{tk [t÷u Au.
Fine Arts Diploma Multi Media
I I
3. Ätu. 10 …Ae ™tufhe™e fux÷e ‚f ?
A • MxtVrË÷uõþ™fr{þ™
B • ËtuÕshxìfTr™f÷yìõÍt{
C • RÂLzÞ™yuhVtuËoyuh{u™xìfTr™f÷xÙuz
D • RÂLzÞ™yuhVtuËoyuh{u™xìfTr™f÷RLxhxÙuzTË
E • ¼th‚eÞ™tiftŒ¤{tkytŠxrVþhyu…uÂLxË
F • RÂLzÞ™™uðe{tkËuR÷h(™trðf)
G • ðe{tyusLx
H • …tuMx{tk¼h‚e
Ätu. 10 …tË ðÞ{ÞtoŒt : 18Úte 25
MxtV rË÷ufþ™ fr{þ™ îtht {urxÙf ÷uð÷™e ƒÄe s …tuMx {txu yuf fBƒtRLz r«r÷r{™he yìõÍt{ y™u íÞthƒtŒ
VtR™÷ yìõÍt{ ÷uðt{tk ytðu Au.
ðuƒËtRx : www.ssc.nic.in
MxtV rË÷ufþ™ fr{þ™
C C
Ätu. 10 …Ae fwrxh Wãtu„ ¾t‚tk nM‚f™tk ‚t÷e{ fuLÿtu
fwrxh Wãtu„ ¾t‚t nM‚f™tk ‚t÷e{t fuLÿtu{tk Ätuhý 4 Úte 10 …tË ËwÄe™t rðãtÚteoytu
{txu swŒt swŒt yÇÞtË¢{tu™e ‚t÷e{ W…÷çÄ Au.
«tÃÞ yÇÞtË¢{tu :
(1) Ätu. 10 …tË {txu : x™oh, rVxh, fLÍTÞw{Ëo R÷uõxÙtur™õË
(2) Ätu. 9 …tË {txu : ytìxtu rh…uËo
(3) Ätu. 8 …tË {txu : xur÷®™„, ðtÞh{u™, yt{uo[h {tuxh rhðtR®Lz„
yt yk„u™e ònuht‚ fwrxh Wãtu„ fr{þ™h, Wãtu„ ¼ð™, Ëuõxh-11 „tkÄe™„h îtht
Œh ð»tuo ytðu Au, ‚u {wsƒ yhS fhe þftÞ. ðÄw rð„‚tu yt f[uhe …tËuÚte …ý {¤þu.
19
20
I I
C C
ðe{t yusLx
¼th‚{tk ðe{t rþûtý y™u ‚t÷e{™u «tuíËtn™ yt…ðt™t nu‚wÚte ð»to 1995{tk ¼th‚eÞ ðe{t
ËkMÚtt™e MÚtt…™t fhðt{tk ytðe n‚e. RLMÞtuhLË RÂLMxxâqx ytìV RÂLzÞt™e W{uŒðthtuyu yuËtuËeyux
þe… Vu÷turþ… …tË fhðt™e hnuþu.
RLMÞtuhLË huøÞw÷uxhe ytìÚtturhxe ytìV RÂLzÞt {wsƒ RLMÞtuhLË yusLx ƒ™ðt RåA‚t W{uŒðthtuyu
Insurance Regulatory and Development Authority of India îtht yrÄf]‚ ËkMÚtt{tkÚte
100 f÷tf™e «ìÂõxf÷ ‚t÷e{ ÷uðe …zu Au.
Œhuf ðe{t fk…™e™e …tºt‚t y÷„ y÷„ ntuÞ Au, ‚uÚte ðe{t yusLx ƒ™™th ÔÞÂõ‚yu …ËkŒ fhu÷
fk…™e …tËuÚte ‚u™t r™Þ{tu y™u þh‚tu rðþu Ëk…qýo {trn‚e {u¤ððe …zu.
ðe{t yusLx ‚hefu fthrfŒeo ƒ™tððt RåA‚t W{uŒðthu …ËkŒ fhu÷ ðe{t fk…™e™e yu{ËeõÞq …heûtt
…tË fhe ÷tRËLË {u¤ððt™wk hnu Au. íÞthƒtŒ ‚u ðe{t yusLx ‚hefu …tu‚t™e fthrfŒeo yt„¤ ðÄthe
þfu Au.
÷tÞft‚ : Ätuhý 10/12 …tË VhrsÞt‚
ðÞ : ðe{t yusLx ƒ™ðt {txu W{uŒðth™e ô{h 18 ð»to fu ‚uÚte ðÄw ntuðe òuEyu. W{uŒðth ðe{t
yusLx ‚hefu™e òìƒ …txo xtR{ Mðefthe™u …ý Ëthwk yuðwk ðu‚™ «t fhe þfu Au.
• þiûtrýf ÷tÞft‚ :
- W{uŒðthu Ätu. 10 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu.
- MÚttr™f ¼t»tt™wk VhrsÞt‚ ¿tt™
- {q¤¼q‚ fBÃÞqxh ¿tt™
ðuƒËtRx : www.indiapostgdsonline.gov.in
www.indiapost.gov.in
• …tuMx{tk ¼h‚e :
- RÂLzÞt …tuMx ytìrVË ¼h‚e {txu r™Ätorh‚ rðrðÄ …tuMx RÂLzÞt …tuMx, …tuMx{u™, {uR÷ „tzo yÚtðt
MTS
C C
…tuMx rð¼t„
ðÞ{ÞtoŒt : 18Úte 32 ð»to
÷tÞft‚
…tuMx{u™
{uR÷„tzo
MTS
…tuMxTË
W{uŒðthtuyu ftuE …ý {tLÞ ƒtuzo{tkÚte 10/12 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu.
W{uŒðthtuyu ftuE …ý {tLÞ ƒtuzo{tkÚte 10/12 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu.
fBÃÞqxh fwþ¤‚t ntuðe sYhe.
W{uŒðthtuyu ftuE …ý {tLÞ ƒtuzo{tkÚte 10/12 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu.
fBÃÞqxh fwþ¤‚t ntuðe sYhe.
21
I I
4.
A f]r»t ûtuºt
B RLztu s{o™ xq÷Y{
C VtÞh xìfT™tì÷tuS
D rŒÔÞtk„ {txu™t yÇÞtË¢{tu
Ätuhý 10 …Ae™t Wãtu„ ‚t÷e{ yÇÞtË¢{tu
• f]r»t ûtuºtu
1 ËhŒth …xu÷ f]r»t Þwr™ðŠËxe, Œtk‚eðtzt
2 ytýkŒ f]r»t Þwr™ðŠËxe
3 ™ðËthe f]r»t Þwr™ðŠËxe
4 sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe
5 ft{Äu™w Þwr™ðŠËxe, f{oÞtu„e ¼ð™, Ëuõxh-10 - A „tkÄe™„h
yÇÞtË¢{tu : ¾u‚eðtze, …þw…t÷™, {íMÞtuãtu„ ð„uhu ûtuºtu swŒt swŒt «fth™t rzÃ÷tu{t, M™t‚f,
MBA y™wM™t‚f ‚Útt …e.yu[.ze. ËwÄe™t yÇÞtË¢{tu.
• ÷tRðMxtuf RLM…uõxh (…þwÄ™ r™heûtf)
…þwÄ™ r™heûtf ‚t÷e{ fuLÿ :
ËŠxrVfux ftuËo R™ : f]rºt{ ƒesŒt™ (…þw…t÷™), ½tË[tht „wýð¥tt, Ëez «tuzfþ™, ËurLÿÞ ¾u‚e
• RLztu s{o™ xq÷Y{™t òìƒ yturhyuLxuz ftuËo
RLztu s{o™ Y{ ™t{™e ËkMÚtt y{ŒtðtŒ{tk ðxðt SytRzeËe ¾t‚u ytðu÷e Au. ¼th‚ Ëhfth™e
Ministry of small ISO g001-2000 ËŠxVtRz xÙu®™„ ËuLxh Au. yt ËkMÚtt™t «tuVuþ™÷
yÇÞtË¢{tu™eRLzMxÙe{tkrz{tLzËtheAu.
• yÇÞtË¢{tu
rzÃ÷tu{tR™xq÷Y{yìLzztÞ{u®f„(DMT)
ËŠxrVfuxR™xq÷Y{yìLzztÞ{u®f„
…tuMxrzÃ÷tu{tkR™Ëe(CAD/CAM)
{wŒ‚-ºtý{tËÚte[thð»to
• ðÄw {trn‚e {txu Ëk…fo
RLztus{o™xq÷Y{5003 VuÍ-4SytRzeËe,ðxðt,y{ŒtðtŒ.
ðuƒËtRxwww.igtrahd.com
Miscellaneous
22
I I
C C
Fire Technology
NCVT NSQF ALIGN ÔÞðËtÞtu
ÔÞðËtÞ ¢{ xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ NSQF ÷uð÷
«fth yuÂLs
™tu™ yuÂLs
LÞq™‚{
÷tÞft‚
þiûtrýf
43 185 VtÞh
xìfT™tì÷tuS
yìLz
RLzrMxÙÞ÷
4 ™tu™ yuÂLs. {wŒ‚
1 ð»to
Ätu. 10 …tË
Ÿ[tE-165 Ëu.{e.
ðs™-…h fu.S.
At‚e - 85
Ëu.{e (Vw÷tðu÷e)
MBBS {urzf÷
ËŠxrVfux
GCVT …ux™o™t ÔÞðËtÞtu
X
109 257 VtÞh{u™
yuÂLsr™Þ®h„-1
ð»to Ätu. 10 …tË („rý‚, rð¿tt™ ËtÚtu)
111 208
Ëì^xe yìLz
rËõÞwrhxe{ì™
yuÂLsr™Þ®h„-1
ð»to
Ätu. 10 …tË („rý‚, rð¿tt™ ËtÚtu)
130 858
˃ VtÞh{ì™
ytìrVËh
yuÂLsr™Þ®h„-6
{tË Ätu. 10 …tË
ÔÞðtÞ ¢{ xÙuz ftuzo ÔÞðËtÞ™wk ™t{ «fth {wŒ‚ LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚
X ftì÷us ytìV Ëu^xe yìLz VtÞh xìfT™tu÷tuS :-
ftu…tuohux ntWË 3, …tïo™tÚt rƒÍ™uË …tfo,
«nT÷tŒ™„h, ytizt „tzo™ …tA¤, yt™kŒ™„h htuz,
y{ŒtðtŒ - 380015
AGNIVEER
https://www.joinindiannavy.gov.in/en/page/selection-procedure-agniveer-ssr-and-agniveer-mr.html
23
I I
C C
rŒÔÞtk„
દ યાંગ એટલેશું?
દ યાંગ યિ ત એટલે તબીબી સ ા મંડળ ારા માિણત કયા મુજબની ૪૦ ટકા કરતા ઓછી નહ એવી
દ યાંગતાથી પીડાતી કોઈ પણ યિ ત; ગંભીર દી યાંગતાવાળી યિ ત એટલે એક અથવા વધુ દ યાંગતાઓના
૮૦ ટકા દ યાંગ અથવા વધુટકાહોયતેવી યિ ત.
દ યાંગ શ દ સાંભળતાની સાથે જ આપણા મનમાં કઈક ન હોવાની લાગણી જ મ લે છે. િવ ાને આ
ં
દ યાંગતા ને બે ભાગમાં વહચી છે..શારી રક દ યાંગતા.માનિસક દ યાંગતા.શારી રક દ યાંગતા, અને માનિસક
દ યાંગતા કોને કહેવાય એ તો આપ સૌ સારી રીતે ણતાં જ હશો. કે આ બંને ખામીઓ શું છે તે આજે આપણી
ચચાનો િવષય નથી. શું સમાજ વનમાં દ યાંગતા એક ાપ છે ? કે પછી વરદાન.સામા ય રીતે આપણા શરીરમાં
કોઈપણ અંગનું ન હોવું અથવા અંગ હોવા છતાં તેની કાય મતા વ ા ઓછા માણમાં હોવી એણે આપણે
દ યાંગતા કહીએછીએ.
RPWD-2016 નાંનવા ઠરાવ મુજબકલ21 કારની દ યાંગતા છે.
ુ
1) હલનચલનની દ યાંગતા
2) સેરેબલપા સી
3) મસ યુલર ડ ટોફી
4) લૅ સી યોડ
5) ડો ફઝમ
6) એિસડએટેકિવ ટીમ
7) અંધ વ
8) અ પ ી
9) પીચ-લ વેજ ડસએિબલીટી
10) સાંભળવાની િત
11) પેિસ ફક લન ંગ ડસએિબલીટી
12) માનિસક િત
13) ઓટીઝમ પે ટમ ડસઓડર
14) માનિસકબીમારી
15) ોિનક યુરોલો કલક ડીશન
16) મિ ટપલ કેલોરોશીશ
17) પા ક સ સ ડસીઝ
18) લડ ડસઓડર હમો ફલીયા
19) લડ ડસઓડરથેલેસેિમયા
20) લડ ડસઓડરિસકલસેલ
21) બહિવધ દ યાંગતા
ુ
https://sje.gujarat.gov.in/dsd/Schemes/1575
24
I I
C C
rŒÔÞtk„ W{uŒðthtu {txu rðrþü yÇÞtË¢{
ÔÞðËtÞ™tu
¢{. ™k.
xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚ ÔÞðËtÞ™tu «fth
yÇÞtË ¢{™e
ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚
301 283 fBÃÞqxhytu…huxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
302 282 Mxu™tu„útVe(yk„úuS) Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to
Ätu.10…tË
303 272 xur÷Vtu™ytu…huxhf{ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 6{tË
rhËuÃþr™Mx Ätu.10…tË
304 245 f®x„yìLzxu÷®h„ ™tu™yuÂLs. 1ð»to
305 226 zuMfxtu……Âç÷®þ„ ™tu™yuÂLs. 1ð»to
ytu…huxh(zexe…e)
306 227 yuBƒútuRzheyìLz Ätu.10+2™e ™tu™yuÂLs. 1ð»to
™ez÷ðfTËo …Ør‚{tkÄtuhý-8…tË
307 294 nuhyìLzMfe™fuh ™tu™yuÂLs. 1ð»to
308 219 Ã÷®Bƒ„ytrËMxLx yuÂLs. 1ð»to
309 284 ytìVËuxr«Lxh Ätu.10+2™e ™tu™yuÂLs. 1ð»to
…Ør‚{tkÄtu.10…tË
310 288 xqÔne÷hytìxturh…uhh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to
Ätu.8…tË
311 942 …u…hƒì„{u®f„ DisabilityCertificate ™tu™yuÂLs. 6{tË
FromCompetent
Authority
312 932 ËŠxrVfuxftuËoR™ytxo Ätu.5…tË ™tu™yuÂLs. 6{tË
yìLz¢t^x
313 199 f®x„yìLzËw$„ Ätu.8…tË ™tu™yuÂLs. 1ð»to
25
I I
5. Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu
Medical and Allied Course
ƒu[÷h ytìV {urzËe™ yìLz Ësohe
ƒuu[÷h ytìV zuLx÷ Ësohe
ƒuu[÷h ytìV ytÞwðuorŒf {urzËe™ yìLz Ësohe
ƒuu[÷h ytìV ntur{ytu…urÚtf {urzrË™ yìLz Ësohe
ƒuu[÷h ytìV ™u[htuÚtuht…e yìLz Þtur„f ËtÞLË
Exam
MBBS
BDS
BAMS
BHMS
BNYS
1
2
3
4
5
Courses Full Name
No.
NEET - UG
www.medadmgujarat.org
26
I I
Guidelines for choice filling ([tuRË rV®÷„ {txu™e „tRz÷tRLË)
• Online allotment of seats is done on the basis of merit cum choice in institutes permitted by
concerned council. (ƒuXftu™e ytu™÷tR™ Vt¤ðýe su ‚u ftWÂLË÷ îtht {ksqh ÚtÞu÷e ËkMÚttytu{tk {urhx ¢{
…ËkŒ„e™tytÄthufhðt{tkytðuAu.)
• Choice can be decided by candidate on following criterls. (™e[u«{týu™t…rhƒ¤…h…ËkŒ„e™¬e
fheþftÞAu.)
- Courseofchoice (…ËkŒ„e™tyÇÞtË¢{™uytÄthu)
- Institute/placeofchoice (…ËkŒ„e™tËkMÚtt/MÚt¤ytÄthu)
- Governmentor self-financedInstitute (ËhftheyÚtðtMðr™¼ohËkMÚtt)
- Tuitionfees (xâwþ™Ve)
• Candidates are instructed to fill all the available choices irrespective of institute’s status
(permitted / recognized) so that during the process of allotment, if any institute gets
permission, you can get admission in that seat. (W{uŒðthtu™u/ftì÷us™e {tLÞ‚t™e ÂMÚtr‚™u æÞt™{tk
÷eÄt rð™t «ðuþ {txu W…÷çÄ ƒÄe s …ËkŒ„eytu ¼hðt {txu™e Ëq[™t yt…ðt{tk ytðu Au, suÚte ƒuXftu™e
Vt¤ðýe™e «r¢Þt Œhr{Þt™ òu ftuE ËkMÚtt™u {tLÞ‚t {¤u ‚tu ‚u Ëkòu„tu{tk W{uŒðth™u su ‚u ËkMÚtt ¾t‚u «ðuþ
{¤eþfu.)
• In the choice filling of second and subsequent round, allotment of seats will be carried out as
per the closure of first round, irrespective of choices filled in by candidate of first round. (ƒeò
y™u y™w„t{e htWLz™e …ËkŒ„e ¼hðt{tk «Út{ htWLz™t W{uŒðth îtht ¼hu÷e …ËkŒ„eytu™u æÞt™{tk ÷eÄt
rð™t,«Út{htWLz™tõ÷tuÍh{wsƒƒuXftu™eVt¤ðýentÚtÄhðt{tkytðþu.)
• Closure of present round will be displayed along with allotment result of that round. (su ‚u
htWLz™tVt¤ðýe™t…rhýt{™eËtÚtu‚uhtWLz™wkõ÷tuÍh«ŒŠþ‚fhðt{tkytðþu.)
• If candidate is failed to confirm the admission on allotted seat due to any reason, such
candidate shall not be allotted same type of seats in the same institute in the successive rounds
of counselling. (òuW{uŒðthftuE…ýfthýËh,Vt¤ðu÷Ëex…hyuzr{þ™fLV{ofhðt{tkr™»V¤òÞ‚tu
ytðt W{uŒðth™u ftWLËu®÷™t y™w„t{e htWLz{tk yu s ËkMÚtt™e yu s «fth™e ƒuXf …h «ðuþ Vt¤ðýe
fhðt{tkytðþu™nª.
• For onlinechoicefilling,visitthewebsite: ytu™÷tR™[tuRË-
http://medadmgujarat.org/
rV®÷„{txuðuƒËtRx™e{w÷tft‚÷tu.
27
I I
www.unmicrc.org
28
I I
29
I I
30
I I
31
I I
32
I I
33
I I
34
I I
35
I I
36
I I
37
I I
38
I I
39
I I
40
I I
41
I I
42
I I
44
I I
45
I I
46
I I
47
I I
C C
Allied Couse
ðuƒËtRx : www.medadmgujarat.org
• „wsht‚ «tuVuþ™÷ ™‹Ë„ y™u yu÷tÞz {urzf÷ þiûtrýf yÇÞtË¢{tu {txu™e «ðuþ Ër{r‚, „tkÄe™„h
S.yu{.E.yth.yuË.{urzf÷ftì÷us,ytìrzxturhÞ{ntu÷,rËrð÷ntìÂM…x÷fuB…Ë,…rÚtft©{Ët{u,Ëuõxh-12,
½-htuz,„tkÄe™„h
1. Nursing ™‹Ë„
1. B.Sc Nursing ƒu[÷h ytìV ËtÞLË ™‹Ë„
2. GNB s™h÷ ™‹Ë„ r{zðtRVhe
3. ANM ytuÂõÍ÷he ™‹Ë„ / r{zðtRVhe
2. B. V. SC AH ƒu[÷h ytìV ðuxuhe™he ËtÞLË yìLz yur™{÷ n˃Lzhe
3. B. Sc Agri ƒu[÷h ytìV ËtÞLË yur„úfÕ[h
4. Pharmacy Vt{oËe
1.B.Pharm ƒu[÷h R™ Vt{oËe
2. D. Pharm rzÃ÷tu{t R™ Vt{oËe
5. B. A. P ƒu[÷h ytìV ytÞwðuorŒf Vt{oËe
6. B. U. M. S ƒu[÷h ytìV W™t™e {urzrË™ yìLz Ësohe
7. BPT ƒu[÷h ytìV rVrÍÞtuÚtuht…e
8. B.Sc ƒu[÷h ytìV ËtÞLË
9. B. A. S. L. P ƒu[÷h ytìV yturzytu÷tuS yìLz M…e[ ÷ìkøðus …uÚttu÷tuS
10. B. E. M. S. ƒu[÷h ytìV R÷uõxÙtu ntur{Þtu…urÚtf {urzrË™ yìLz Ësohe
11. B. M. L. T. ƒu[÷h ytìV {urzf÷ ÷uƒ xìfT™tu÷tuS
12. B. Optom ƒu[÷h ytìV ytuÃxÙtu{uxÙe
13. B. R. I. T. ƒu[÷h ytìV hurzÞtuztÞtu„útrËË yìLz R{u®s„ xìfT™tu÷tuS
14. B. O. T. ƒu[÷h ytìV ytuõÞw…uþ™÷ Útuht…e
15. B. P O ƒu[÷h ytìV «tuMÚturxõË yìLz ytuÚttuorxõË
16. D. M. L. T rzÃ÷tu{tk R™ {urzf÷ ÷uƒtuhuxhe xìfT™tu÷tuS
17. B. M. R ƒu[÷h ytìV {uLx÷ rhnurƒr÷xuþ™
18 B. S. L. H ƒu[÷h ytìV M…e[ ÷ìkøðus yìLz rnÞ®h„
48
I I
C C
Degree Engineering
Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae™t rz„úe yuÂLsr™Þ®h„ ‚Útt rz„úe y™u rzÃ÷tu{t Vt{oËe™t yÇÞtË¢{{tk
«ðuþ {u¤ððt {txu yìzr{þ™ fr{xe Vtuh «tuVuþ™÷ ftuŠËË (ACPC), „wsht‚ htßÞ îtht «ðuþ Vt¤ððt{tk
ytðuAu.
{urhx™e òu„ðtE
Ëhfthe y™u y™wŒtr™‚ ËkMÚttytu™e 95% ƒuXftu
y™u Mðr™¼oh ËkMÚttytu™e 50% ƒuXftu
¼tir‚f þt† y™u hËtÞýþt† ËtÚtu „rý‚
Sðrð¿tt™™t rÚtÞhe …ËuoLxtR÷™t 50% y™u ËkƒkrÄ‚
rð»tÞtu™e GUJCET™e …heûtt{tk …ËuoLxtR÷™t 50%
…h {urhx ƒ™þu.
yìzr{þ™ fr{xe îtht «ðuþ «r¢Þt {txu W…÷çÄ ËwrðÄtytu.
ðuƒËtRx :
www.gujacpc.nic.in
ytì™÷tR™ hrsMxÙuþ™, hrsMxÙuþ™ Ve™e [wfðýe [tuRË rV®÷„ «ðuþ™e Vt¤ðýe ,«ðuþ™u fLV{o
fhðtu y™u «ðuþ™u $ fhðt™e òu„ðtE «ðuþ fLV{o fhðt {txu xtuf™ xâwþ™ Ve™e [wfðýe.
ðuƒËtRx :
www.jacpeldce.ac.in
«ðuþ ËkƒkrÄ‚ ‚{t{ Ëq[™tytu, ÷tÞft‚ y™u {urhx™e òu„ðtE™t r™Þ{tu ònuh¾ƒhtu y™u
«ðuþ «r¢Þt™u ËkƒkrÄ‚ ‚{t{ {trn‚e ËkMÚttytu™e ÞtŒe y™u W…÷çÄ ƒuXftu™e {trn‚e ËtÞƒh
ËuLxhtu™e ÞtŒe «ðuþ™tu rþzâw÷, ftu{™ {urhx™e ÞtŒe fx ytìV {tfËo, «ðuþ yk„u™e {trn‚e,
«ðuþ Vt¤ðýe™wk yu™tr÷rËË.
Pharmacy
Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae™t rz„úe / rzÃ÷tu{t Vt{oËe yÇÞtË¢{tu{tk «ðuþ {txu ÷tÞft‚ Ähtð‚t
W{uŒðthtu{txuðuƒytÄtrh‚ytu™÷tR™«ðuþ«r¢ÞtntÚtÄhðt{tkytðuAu.
«ðuþ …heûttytu : JEE-Mains ftuE…ýyuf…tË
NEET-UG
Vt{oËe yÇÞtË¢{tu : B.Pharm ƒu[÷hR™Vt{oËe5ð»to
D. Pharm rzÃ÷tu{tR™Vt{oËe2ð»to
«ðuþ {txu : (1)Vt{oËerz„úe/rzÃ÷tu{t«ðuþÄtuhý-12rð¿tt™«ðtn„úq…-A, B,AB ™tytÄthuÚttÞ.
(2) òuRLx yuzr{þ™ fr{xe Vtuh «tuVuþ™÷ ftuŠËË yuzr{þ™ rƒ®Õz„ yu÷. ze. ftì÷us ytìV
yuÂLsr™Þ®h„fuB…Ë,™ðhk„…wht,y{ŒtðtŒ-380015.
(3)frLÿÞ«ðuþËr{r‚îtht{urhx™tytÄthuytu™÷tR™«ðuþyt…ðt{tkytðuAu.
Ëhfthe y™u y™wŒtr™‚ ËkMÚttytu™e 5% ƒuXftu JEE (Main)™t ytì÷ RÂLzÞt hìLf W…h {urhx ƒ™tððt{tk
ytðþu.
24 X 7 Ë{Þ™e
nuÕ…÷tR™ ™kƒh : 079-26522000 «ðuþ «r¢Þt ËkƒkrÄ‚ «™tu {txu
www.gujacpc.nic.in
www.jacpeldce.ac.in
49
I I
Architecture
B Arch : Bachelor of Architecture
rƒ®Õz„ ËtÞLË, fLMxÙõþ™ xìfT™tu÷tìS, Ã÷t®™„ ytŠfxuõ[h y™u RLxerhÞh rzÍtR™™t
rVÕz{tk r™…wý‚t {u¤ððt ytŠfxuõ[h ©uc fthrfŒeo Au.
«ðuþ Ër{r‚ Ëh™t{wk :- ACPC (yìzr{þ™ fr{xe Vtuh «tuVuþ™÷ ftuŠËË)
yu÷.ze. ftì÷us ytìV yuÂLsr™Þ®h„ fìB…Ë. ™ðhk„…wht, y{ŒtðtŒ - 380015
ðuƒËtRx -
C C
„wsht‚ htßÞ{tk ytðu÷ rðrðÄ ËkMÚttytu{tk ytŠfxuõ[h yÇÞtË¢{™e ™e[u {wsƒ™t ftuËo W…÷çÄ Au.
«ðuþ ÞtuøÞ‚t :-
1. ƒu[÷h ytìV ytŠfoxuõ[h - B. Arch W{uŒðthu {tLÞ ƒtuzo{tkÚte Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn{tk
PCM™t 50% „wý ‚Útt NATA {tk {tLÞ Mftuh
2. ƒu[÷h ytìV fLMxÙõþ™ xìfT™tu÷tuS - BCT W{uŒðth {tLÞ ƒtuzo{tkÚte Ätuhý-12 rð¿tt™ «ðtn{tk
VhrsÞt‚ ¼tir‚fþt† y™u „rý‚ ‚u{s ðifÂÕ…f
rð»tÞ hËtÞýþt†/Sðrð¿tt™ ƒtÞtuxuf™tu /
fLMxÙõþ™ W…htk‚ su ‚u þiûtrýf ð»to{tk JEE (Main)
3. ƒu[÷h ytìV RLxerhÞh rzÍtR™ - BID Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn{tk VhrsÞt‚ rð»tÞtu{tk
¼tir‚fþt† y™u „rý‚ ‚u{s ðifÂÕ…f rð»tÞ ‚hefu
hËtÞý þt† / Sðrð¿tt™ /ƒtÞtuxuf™tu fBÃÞqxh
W…htk‚ NATA{tk {tLÞ Mftuh
4. ƒu[÷h ytìV ytŠfxìõ[h yìLz RLxerhÞh rzÍtR™
B Arch ID
Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn{tk ÷½w‚{ „wý ËtÚtu …tË y™u
NATA{tk {tLÞ Mftuh yÚtðt xìfTr™f÷ htßÞ …heûtt ƒtuzo
„wsht‚ htßÞ fu Þwr™ðŠËxe{tkÚte rzÃ÷tu{tk (10 + 3)
…ux™o™e ftuE …ý ƒútL[{tk VhrsÞt‚ rð»tÞ „rý‚
rð»tÞ{tk ÷½w‚{ 50% „wý ‚Œw…htk‚ NATA{tk {tLÞ Mftuh
*
CEPT : Center for Environmental Planning and Technology : ËuLxh Vtuh yuLðtÞ™o{uLx÷ Ã÷t®™„ yìLz
xìfT™tu÷tuS CEPT™t ytŠfxuõ[h ‚Útt fLMxÙõþ™ xìfT™tu÷tuS™t rz„úe ftuËo fhu÷ ntuÞ ‚u™e rz{tLz ¼th‚{tk y™u rðï{tk ntuE
þfu Au. CEPT™t ¼ý‚h™e yux÷e «r‚ct nþu. CEPT yuf MðtÞ¥t Þwr™ðŠËxe Au. Ëh™t{wk : ËuÃx Þwr™ðŠËxe fM‚qh¼tE
÷t÷¼tEfuB…Ë,Þwr™ðŠËxehtuz,™ðhk„…whty{ŒtðtŒ-380009ðuƒËtRx:www.cept.ac.in
www.gujacpc.nic.in. www.jacpcld.ac.in
50
I I
Agriculture
f]r»t rð»tÞf yÇÞtË¢{tu{tk f]r»t, ƒt„tÞ‚, VtuhuMxÙe, rVþheÍ zuhe xìfT™tu÷tuS ‚Útt …þw-r[rfíËf y™u
…þw…t÷™ ð„uhu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. su rðãtÚteoytuyu Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn {tLÞ™e …heûtt …tËu fhu÷ ntuÞ
‚Útt GUJCT™e …heûtt [t÷w ð»tuo yt…u÷ ntuÞ ‚uðt rðãtÚteoytu f]r»t y™u Ëk[t÷™ yÇÞtË¢{{tk {urhx™t ytÄthu
«ðuþ {u¤ðe þfu Au.
C C
f]r»t ûtuºt {txu™t «tÃÞ yÇÞtË¢{tu :-
ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)f]r»t ƒe.xuf(zuhexìfT™tu÷tuS)
ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)ntuŠxfÕ[h(ƒt„tÞ‚), ƒe.xuf(yur„úfÕ[h÷yuÂLsr™Þ®h„)
ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)VtuhuMxÙe ƒe.xuf(Vqz xìfT™tu÷tuS)
ƒe.yuV.yuËËe.(rVþheÍ) ƒe.xuf(rhLÞwy÷yì™SoyuLzyuLðtÞ™o{uLxyìÂLsr™Þ®h„)
ƒe.ðe.yuË Ëe.yìLzyu.yu[. ƒe.xuf(yur„úfÕ[h÷RLV{uoþ™xìfT™tu÷tuS)
„úq… - B {txu™t «tÃÞ yÇÞtË¢{tu :- „úq… - A {txu™t «tÃÞ yÇÞtË¢{tu :-
„úw… - A B {txu [t÷‚t f]r»t ûtuºt™t yÇÞtË¢{tu
ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)
ntu{ËtÞLËyìLzLÞwxÙerþÞ™
ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)ftìBÞwr™xe/Þwr™ðŠËxeytu{tk
f]r»t ûtuºtu «tÃÞ yÇÞtË¢{tu htßÞ™e ™e[u {wsƒ™e f]r»t Þwr™ðŠËxeytu{tk
W…÷çÄAu.
1. f]r»tÞwr™ðŠËxeËhŒth…xu÷f]r»t™„hðuƒËtRx:www.sdau.edu.in
2. ytýkŒf]r»tÞwr™ðŠËxeðuƒËtRx:www.aau.in
3. sq™t„Zf]r»tÞwr™ðŠËxeðuƒËtRx:www.iau.in
4. ™ðËthef]r»tÞwr™ðŠËxeðuƒËtRx:www.nau.in
5. ft{Äu™w…þw…t÷™Þwr™ðŠËxe,ðuƒËtRx:www.ku.guj.org
51
I I
Clinical Rasearch
Health Care Management and Clinical Research
Health Care sectors have been growing widely and clinical research has
contributedalottothisgrowth.
The patient-oriented, epiemiologic, behavioural and halth service research
has led to the development of many treatments, methods and medications for
varioushealthcareproblems.
Programmes :-
• PG Diploma in Advance Clinical Research.
• PG Diploma in Clinical Trial Management.
• PG Diploma in Regulatory Affairs
• PG Diploma in Pharmacovigilance
• PG Diploma in Quality Assurance and Quality Control
• PG Diploma in Clinical Engineering and Management
Job Profile :-
• Clinical Research Analyst
• Clinical Research physicians
• Clinical Research co-ordinator
• Biostatisticians
• Clinical Research Associates
• Lecturer
• Pharmaceuticals
52
I I
6. IIT, NIT, GFTI, IIIT
Indian Institutes of Technology 23 IITS ¼th‚¼h{tk ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au.
IIT Madras IIT Delhi IIT Bombay IIT Kharagpur
IIT Kanpur IIT Roorkee IIT Guwahati IIT Hyderabad
IIT Varanasi IIT Indore IIT Dhanbad IIT Bhubaneswar
IIT Mandi IIT Patna IIT Gandhinagar IIT Ropar
IIT Jodhpur IIT Bhilai IIT Goa IIT Jammu
IIT Dharwad IIT Palakkad
IITs
IITs™t yÇÞtË¢{
53
I I
UG Programme PG Programme
Bachelor of Science Master of Science (M.Sc)
Dual Degree (B. Tech-M. Tech) Dual Degree (M.SC-Ph.D)
Bachelor of Architecture (B. Arch) Master of Design (M.Des)
Bachelor of Design (B Des) Master of Business Administration (MBA)
Joinst (M.sc-Ph.D) Master of philosophy (M.Phil)
• Entrance Exams.
• JEE-Mains
• JEE-Advance
National Institute of Technology 31 NITs ¼th‚¼h{tk ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au.
NIT Trichy NIT Karnataka NIT Rourkela NIT Warangal
NIT Calicut NIT Nagpur NIT Jaipur NIT Kurukshetra
NIT Silchar NIT Durgapur NIT Allahabad NIT Jalandhar
NIT Surat NIT Meghalaya NIT Raipur
NIT Bhopal
NITs
54
I I
NIT Agartala NIT Goa NIT Jamshedpur NIT Patna
NIT Hamirpur NIT Puducherry NIT Manipur NITArunachal Pradesh
NIT Srinagar NIT Delhi NIT Mizoram NIT Nagaland
NIT Sikkim NIT Uttarakhand NITAndhra Pradesh
NITs™t
yÇÞtË¢{
• Computer Science Engineering
• Chemical Engineering
• Civil Engineering
• Electrical Electronics Engineering
• Electronics Communication Engineering
Mechanical Engineering
• Metallurgic Engineering
• Production Engineering
B. Tech / B. Arch JEE Mains
M. Tech / M.sc GATE
MBA CAT
MCA NIMCET
Courses Entrance Exams
NITs™t yÇÞtË¢{
55
I I
Indian Institute of Information Technology ¼th‚¼h{tk 25 (IIITs) ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au.
IIITs
IIIT Hyderabad IIIT Bangalore IIIT Guwahati,
Est. in 2013
PDSM IIITDM Jabalpur,
Est. in 2017
ABV IIIT Gwalior,
Est. in 1997
IIIT Allahabad,
Est. in 1999
IIITDM Kanchipuram
Est. in 2007
IIIT Bhubaneshwar,
Est. in 2006
IIIT Pune,
Est. in 2016
IIIT Kota,
Est. in 2013
IIIT Sri City,
Est. in 2013
IIIT Vadodara,
Est. in 2013
IIIT Nagpur,
Est. in 2016
IIIT Kalyani,
Est. in 2014
IIIT Lucknow,
Est. in 2015
IIIT Dharwad,
Est. in 2015
IIIT Bhagalpur,
Est. in 2017
IIIT Bhopal,
Est. in 2017
IIIT Kottayam,
Est. in 2015
IIIT Ranchi,
Est. in 2016
IIIT Una,
Est. in 2014
IIIT Surat,
Est. in 2017
IIIT Manipur,
Est. in 2015
IIIT DM Kumool,
Est. in 2015
IIIT Triuchirappalli,
Est. in 2013
IIIT Sonepat,
Est. in 2014
56
I I
IITs™t yÇÞtË¢{
Courses Entrance Exams
B. Tech JEE Mains
(B. Tech - M Tech) Dual Degree JEE Mains
M. Tech GATE
MBA CAT
(B.Tech-MBA) Dual Degree JEE Mains.
Ph.D PI
57
I I
GFTI
• Assam University.
• Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi
Gurukula kangri Vishwavidyalaya, Haridwar
Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi Institute of Infrastructure, Technology,
Research and Management-Ahmedabad.
Institute of Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University),
Bilaspur, Chhattisgarh J.K. Institute of Applied Physics Technology, Department of
Electronics Communication, University of Allahabad National Institute of Foundry 
Forge Technology, Hatia, Ranchi
Sant Longowal Institute of Engineering and Technology
Mizoram University, Aizawl
School of Engineering, Tezpur University, Napaam Tezpur
School of Planning Architecture, Bhopal
School of Planning Architecture, New Delhi
School of Planning Architecture, Vujayawada
Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu Kashmir
HNB Garhwal University Srinagar (Garhwal)
International Institute of Information Technology, Naya Raipur
University of Hyderabad
Punjab Engineering Collage, Chandigrth
Jawaharlal Nehru University, Delhi
International institute of information Technology, Bhubaneswar
Central Institute of Technology kokrajhar, Assam
Pondicherry Engineering College, Puducherry
Ghani khan Choudhury Institute of Engineering and Technology, Malda, West Bengal
Central University of Rajasthan, Rajasthan
National Institute of Food Technology Enterpreneurship and Management, Sonepat
Haryana
Indian Institute of food processing Technology, Thanjavur, Tamil Nadu
North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli, Itanagar, Arunachal
Pradesh Indian Instiute of Handloom Technology (IIHT) Varansi
Chattisgarth Swami Vivekananda Technical
University (CSVTU) Bhilai
Institute of Chemical Technology, Mumbai : Indian Oil Odisha
Campus, Bhubaneswar
North - Eastern Hill University, Shillong
Government funded Technical Institutes. ¼th‚{tk 32 (GFTIs) ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au.
58
I I
GFTIs™t yÇÞtË¢{
UG programmes PG Programmes
Bachelor of Technology (B. Tech) Master of Science (M.Sc.)
Bachelor of Science (B.S) Master of Technology (M.Tech)
Dual Degree (BS MS)
Dual Degree (B. Tech-M Tech) Master of Busine Administration
(MBA)
Bachelor of Architecture (B. Arch)
B. Tech / B. Arch JEE Main
M. Tech / M.SC GATE
M. B. A CAT
Courses Entrance Exams
59
I I
• Emerging Field in B. Tech Al and Machine Learning Course
Type - UG
Duration - 4 year
Eligibility - 10 + 2 Exam pass from a recognised Board, in Science Strem (PCM)
Admission - GUJCET or JEE Mains
- B. Tech Artificial Intelligence and Machine Learning is Primary a 4 Year
Engineering stream
- Designed to help students to build intelligent machines, computer software or
Application with a mix of Machine leaming
Scope of A :
Machine games, Machine speech recognition language
detection, computer vision expert systems, robotics and other field have potential.
• ALRobotics MachineLearningCourse In Gujarat
• ParulUniversity, Vadodara
• SilverOakUniversity, Ahmedabad
• GFSC University,Vadodara
• AhmedabadInstituteofTechnology, Ahmedabda
• KarnavatiUniversity, Ahmedabad
• New LJInstituteofEngineeringTechnology, Ahmedabad
• B. K. SchoolOf ProfessionalManagementStudies
• ITMYocationalUniversity, Vadodara
• IndrustrialUniversity, Ahmedabad
• AURO University, Surat
• AtmiyaUniversity, Rajkot
• ApoloInstituteofEngineeringTechnology
• ChhotubhaiGopalbhaiPatelInstiuteofTechnology
• SankalchandPatelCollegeofEngineering,Visanagar
• GujaratUniversity
60
I I
Computer
Computer and Management Coures
(1) ƒu[÷h ytìV rƒÍ™uË yuzr{r™MxÙuþ™ ftuËo. ƒe. ƒe. yu
(2) {tMxh ytìV rƒÍ™uË yuzr{r™MxÙuþ™ ftuËo yu{. ƒe. yu
(3) ƒu[÷h ytìV fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ ftuËo - ƒe. Ëe. yu.
(4) {tMxh ytìV fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ ftuËo - yu{. Ëe. yu.
(5) ƒe. yuË. Ëe. (ytR.xe) ‚u{s yu{. yuË. Ëe. (ytR.xe) RÂLx„úuxuz Vtu{o
(6) …tk[ ð»to™tu yu{. ƒe. yu RLxu„úuxuz ftuËo, W…htuõ‚ yÇÞtË¢{tu {txu ™e[u™e Þwr™ðŠËxe™e ðuƒËtRx
òuðe. su ‚u Þwr™ðŠËxe™e Ëk÷ø™ ftì÷uòu{tk yt ftuËo [t÷u Au.
• 5 Years Integrated Courses After 12th
(1) Computer Science :
(10 + 2) Integrated M. Sc. in Computer Science
(2) Biotechnology
(10 + 2) Integrated M. Sc. in Biotechnology
(3) Mathematic
(10 + 2) Integrated M. Sc. in Mathematics
(4) B. Sc. L.L.B
(10 + 2) With Science, Entrance Exams like CLAT or Private
Bachelor Programmes
Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae ƒe. yuË. Ëe. (ƒu[÷h ytìV ËtÞLË)™t yÇÞtË¢{ Þwr™ðŠËxe Ëk÷ø™
ËtÞLË ftì÷us{tk W…÷çÄ Au. rVrÍõË, fì{uMxÙe, {uÚË, ƒtux™e, rsytu÷tuS, {tR¢tuƒtÞtu÷tuS, ƒtÞtuxìfT™tu÷tuS,
ƒtÞtufu{uMxÙe, ytkfztþt†, fBÃÞqxh ËtÞLË RLzrMxÙÞ÷ fu{uMxÙe, R÷uõxÙtur™õË, yuLðtÞ™o{uLx ËtÞLË, yu™tr÷rxf÷
fì{uMxÙe,RLV{uoþ™ËtÞLË…tu÷e{hfu{uMxÙe,yuÃ÷tRzfu{uMxÙe,RLMx›{uLxuþ™ËtÞLËð„uhu™tuË{tðuþÚttÞAu.
*…krz‚ Œe™ŒÞt¤ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe (PDPU) htÞËý - „tkÄe™„h™e Mfq÷ ytìV r÷ƒh÷ MxzeÍ{tk ƒe.
yuË.Ëe.R™{ìÚË,rVrÍõË,fu{uMxÙe™tftuËoW…÷çÄAu.
61
I I
Pure Science
• Pure Science is a science that derives theories and predictions.
• Pure Science can also be known as natural science, basic science or
fundamental science.
• Pure science deals with the study of natural phenomena through
observation, experimentation and use of scientific methods.
• Basic eligibillity criteria : Complete a 10 + 2 education with the sujects
like physics, Chemistry, Maths or Biology.
• Biology
• Botany
• Anatomy
• Zoology
• Genetics
• Marine Science
• Chemistry
• Chemistry
• Bio-Chemistry
• Geo-Chemistry
• Physics
• Physics
• Bio-Physics
• Geo - Physics
• Astronomy
• Meterology
Mathematics :
Courses in various stream of science are offered by very prestigious and
established educational institutions in India, such as IITs, NITs, BITs,
IISC, IISERs etc.
62
I I
• ¼th‚eÞ Ëkhûtý Œ¤tu™e ºtý …tk¾
• nðtEŒ¤ (AIR FORCE)
• ¼qr{Œ¤ (ARMY)
• ™tiftŒ¤ (NAVY)
yt ºtýuÞ rð¼t„ W…htk‚ yt{eo™e Vìõxheytu ËkþtuÄ™ ËkMÚttytu …ý Au. yt Ë{„ú ûtuºt{tk Œh ð»tuo rðrðÄ ð„tuo {txu Ë‚‚
¼h‚e ÚttÞ Au. ‚u {txu yðth™ðth ¼h‚e {u¤t ÚttÞ Au. …heûttytu ÚttÞ Au, su™e ònuht‚tu …ý «rËØ ÚttÞ Au. „wsht‚ htßÞ
{txu™e¼h‚e«r¢ÞtyÚtuoŒhuf®ð„™e¼h‚ef[uheytuftÞoh‚Au.
¼th‚eÞ nðtEŒ¤
(1) ™uþ™÷ rzVuLË yufuz{e (NDA)
(2) fBƒtRLz rzVuLË ËŠðËeË yuõÍtr{™uþ™ (CDSE)
(3) þtuxo ËŠðË fr{þ™
(4) yu™. Ëe. Ëe. M…urþÞ÷ yuLxÙe
yuhtu™turxf÷ yuÂLsr™Þ®h„ þt¾t
(1) yuhtu™turxf÷ yuÂLsr™Þ®h„ (R÷urõxÙf÷)
(2) yuhtu™turxf÷ yuÂLsr™Þ®h„ (r{fur™f÷)
(3) „útWLz zâwxe ƒútL[
(4) yuftWLxTË ƒútL[
(5) ÷tursÂMxf ƒútL[ {txu
(6) yìßÞwfuþ™ ƒútL[
(7) r{rxÞtuhtu÷tìS ƒútL[
¼th‚eÞ ¼qr{Œ¤
(1) yu™. ze. yu. (™uþ™÷ rzVuLË yufuz{e)
(2) fBƒtRLz rzVuLË ËŠðËeË yuõÍtr{™uþ™ (CDSE)
(3) xufTr™f÷ „úußÞwyux ftuËo (TEG)
(4) þtuxo ËŠðË fr{þ™ (SSC)
¼th‚eÞ ™tiftŒ¤
(1) yu™. ze. yu. (™uþ™÷ rzVuLË yufuzu{e)
(2) þtuxo ËŠðË
(3) ™uð÷ yt{eo{uLx RLM…uõþ™ ËuLxh (NAIC)
(4) ÷tursÂMxf fuzh
(5) yuh xÙtrVf fkxÙtu÷
• RLV{uoþ™ xìfT™tu÷tuS
Ëkhûtý Œ¤tu™e ¼h‚e {txu {n¥ð™e ðuƒËtRx :
RÂLzÞ™ yt{eo : www.indianarmy.nic.in
¼th‚eÞ ™tiftŒ¤ : www.joinindiannavy.gov.in
¼th‚eÞ nðtEŒ¤ : www.indianairforce.nic.in
yt «{týu W…htuõ‚ {trn‚e{tk ¼th‚ Ëhfth™e „tRz÷tR™ «{týu y™u ™ðe ònuht‚™u æÞt™u ht¾e™u VuhVth ÚtE
™tUÄ :
þfu Au. ‚uÚte su ‚u Œ¤™e ¼h‚e ònuht‚ y™u r™Þ{tu™u ytÄe™ ntuÞ Au.
7. Career In Defence
63
I I
64
I I
65
I I
8.
(1) GUJCET (Gujarat Common Entrance Test)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn
nu‚w : yuÂLsr™Þ®h„ y™u Vt{oËe ûtuºt{tk fthrfŒeo ƒ™tððt {txu W…Þtu„e «ðuþ …heûtt
…heûtt …Ør‚ : ytìçsuÂõxð «fth™t 120 «™tu ytÄtrh‚ ytìV÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx www.gseb.org www.jacpcldce.ac.in www.gujacpc.nic.in
(2) NEET UG (National Eligibility Cum Entrance Test)
þiûtrýf÷tÞft‚:Ätuhý-12rð¿tt™«ðtnByÚtðtAB„úq…
nu‚w : {urzf÷ y™u zuLx÷ ûtuºt{tk fthrfŒeo ƒ™tððt {txu W…Þtu„e «ðuþ …heûtt
…heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 180 «™tu ytÄtrh‚ ytìV÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx https://ntaneet.nic.in
(3) JEE - MAINS (Joint Entrance Examination)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn A yÚtðt B „úq…
nu‚w : ¼th‚™e yuÂLsr™Þ®h„ ftì÷uòu{tk ‚u{s ytŠfxuõ[h y™u Ã÷t®™„{tk rðrðÄ xìfTr™f÷ ykzh „úußÞwyux
«tu„útBË{tk «ðuþ {txu fBÃÞqxh ytÄtrh‚ …heûtt
…heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 75 «™tu - 300 {tfTËo
JEE - MAINS fBÃÞqxh ytÄtrh‚ ytu™÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx : www.nta.ac.in, www.jeemain.nta.nic.in
(4) JEE - ADVANCE Joint Entrance Examination)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn A yÚtðt AB „úq…
nu‚w : Œuþ¼h™e IIT{tk «uðuþ {u¤ððt {txu
…heûtt …Ør‚ : JEE - ADVANCE fBÃÞqxh ytÄtrh‚ xuMx
ðuƒËtRx : www.jeeadv.ac.in
(5) BITS - PILANI : Birla Institute of Technology and Science pillani
• Rs™uhe rð¿tt™™e ©uc ËkMÚtt
þiûtrýf ÷tÞft‚ Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn PCM/PCB
nu‚w : B. E, B. Tech, B. Pharm, M. Sc{tk «ðuþ {u¤ððt
…heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 130 «™tu ytÄtrh‚ fBÃÞqxh ytÄtrh‚ ytu™÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx : www.bitsadmission.com
Exams For Higher Studies
66
I I
(6) AIIMS (All India Institute of Medical Sciences)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý-12 rð¿tt™ «ðtn B yÚtðt AB „úq…
nu‚w : MBBS zuLx÷, ™‹Ë„, ƒtÞtuxìfT™tu÷tuS y™u …uht{urzf÷ ytÄtrh‚ yÇÞtË¢{{tk «ðuþ {u¤ððt
…heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 200 «™tu ytÄtrh‚ ytì™÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx : www.aiimsexams.org
(7) AFMC (Armed Forces Medical College)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn ÷½w‚{ 60% {tfËo PCB/English
nu‚w : Ëþ† Œ¤ {urzf÷ ftì÷us{tk M™t‚f / y™wM™t‚f / ™‹Ë„™t yÇÞtË¢{{tk «ðuþ {u¤ððt.
…heûtt …Ør‚ : NEET-UG - õðtìr÷VtRz W{uŒðthu TOELR yt…ðt™e hnu : fBÃÞqxh ƒuÍTz ytì™÷tR™ xuMx
ðuƒËtRx : www.afmc.nic.in
(8) AIPVT (All India Pre Veterinary Test)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn
nu‚w : B. V. SC A. H. fthrfŒeo ƒ™tððt {txu W…Þtu„e «ðuþ …heûtt
…heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 180 «™tu ytÄtrh‚ ytìV÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx : www.aipvt.vci.nic.in
ytìV÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx : https://clatconsortiumofnlu.ac.in
(13) NDA (National Defence Academy)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn
nu‚w : ¼th‚eÞ ÷~fhe Œ¤{tk ËtnË…qýo fthrfŒeo ƒ™tððt
…heûtt …Ør‚ : ytìçsuÂõxð «™tu, ytìV÷tR™ …heûtt ytÄtrh‚
{ìÚË - 120 «™tu y™u s™h÷ yìrƒr÷xe 150 «™tu
ƒu «™…ºttu, ð»to{tk ƒu ðth …heûtt
ðuƒËtRx : y™u
www.upsconline.nic.in https://upsc.gov.in
(14) SLS (School of Liberal Studies)
þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn / Ët{tLÞ «ðtn
nu‚w : r÷ƒh÷ MxzeÍ ytÄtrh‚ yÇÞtË fhe ftu…touhux s„‚™wk yìfTM…tuÍh {u¤ððt
…heûtt …Ør‚ : ytìçsuÂõxð «fth™t 100 «™tu™e yuÂÃxxâqz xuMx, r™ƒkÄ ÷u¾™, RLxhÔÞq ytìV÷tR™ …heûtt
ðuƒËtRx : http://sls.pdpu.ac.in
67
I I
9. Miscellaneous
yu÷tRz ftuŠËË :
• rzÃ÷tu{t R™ ytuÃÚtuÂÕ{f xìfT™tu÷tuS ftuËo
yu{. su. RÂLMxxâqx ytìV ytuÃÚtuÕ{tu÷tuS, rËrð÷ ntìÂM…x÷, y{ŒtðtŒ
• SNDT - BPT {rn÷tytu / „ÕËo {txu ƒu[÷h R™ rVrÍÞtuÚtuht…e ftuËo
SNDT {rn÷t Þwr™ðŠËxe, {wkƒE, Ëk÷ø™ ftuËo.
Mðtr{™thtÞý, rVrÍÞtuÚtuht…e huËezuÂLËÞ÷ {rn÷t ftì÷us, fztuŒht [th hM‚t, ™uþ™÷ ntEðu, ‚t. …÷Ëtýt,
rsÕ÷tu-Ëwh‚ www.ssprctadodara.org.
• SNDT (B-Sc Nursing)
ƒu[÷h R™ ËtÞLË - ™ŠËk„ ftuËo SNDT {rn÷t Þwr™ðŠËxe, {wkƒE Ëk÷ø™ ftuËo
www.sscnvapi.org. www.mbnc.edu.in
DML T-rzÃ÷tu{t R™ {urzf÷ ÷uƒtuhuxhe xìfT™tu÷tuS
yt ftuËo Ët{tLÞ B.Sc …Ae {¤u Au, …ý nðu Ätuhý 12 ËtÞLË …Ae …ý þY ÚtÞtu Au.
• B. Sc ({urzf÷ ÷ìƒ xìfT™tu÷tuS)
• B. Sc (hurzÞtu÷tuS)
• B. Sc (ftŠzÞtu xìfT™tu÷tuS)
• B. Sc (yu™uMÚturËÞt xìfT™tu÷tuS)
• B. Sc (ztÞtr÷ËeË xìfT™tu÷tuS)
• ztÞtr÷ËeË xìfTr™rþÞ™
• Rftu ftŠzÞtu„út{ ytrËMxLx
• rŒÔÞtk„tu {txu™t BPT, BASLP ð„uhu yÇÞtË¢{tu™e ht»xÙeÞ ËkMÚttytu «rþûtý ftuËo
Rs™uhe / xìfT™tu÷tuS ‚Útt rð¿tt™™t yÇÞtË¢{tu :-
• M. Sc. (ECI) RÂLx„úuxuz www.saurashtrauniversity.edu
• ƒe. E / ƒe.xuf (Ã÷tÂMxf / {ìLÞwVìõ[®h„ CIPET www.cipet.gov.in
• Rs™uhe xìfT™tu÷tuS …ºtt[th yÇÞtË™e ËkMÚttytu :-
A RÂLMxxâqx ytìV yuÂLsr™ÞËo (RÂLzÞt) ðuƒËtRx :- www.ieindia.org
B yìhtu™tìrxf÷ ËtuËtÞxe ðuƒËtRx www.aerosocietyindia.com
C RÂLMxxâqx ytìV R÷uõxÙtur™õË yìLz xur÷ftìBÞwr™fuþ™™e (IETE) ðuƒËtRx www.iete.org
D M. Sc RÂLx„úuxuz NIT ðuƒËtRx www.svnit.ac.in
• B. Sc (yu™So, yuLðtÞh÷ {u™us{uLx ËtÞLË) „wsht‚ Þwr™ðŠËxe
• IGNOU ƒe. xìf (Full Time) Ätuhý - 12 ËtÞLË PCM {txu RÂLŒht „tkÄe ytu…™ Þwr™ðŠËxe ‚Útt
SAPET ËkMÚtt îtht ƒe. xuf. yuÂLsr™Þ®h„{tk «ðuþ ðuƒËtRx www.rcahmedabad.ignou.ac.in
• rzÃ÷tu{tk R™ Vqz «tuËu®Ë„ yuLz xìfT™tu÷tuS : www.aiilsg.org
• ftu{ŠþÞ÷ …tÞ÷tux «rþûtý : ðuƒËtRx www.ignla.gov.in
• BITS - PILLANI rƒh÷t RÂLMxxâqx ytìV xìfT™tu÷tuS yìLz ËtÞLË. r…Õ÷t™e 333031 (htsMÚtt™) ‚Útt
68
I I
„tuðt y™u niŒhtƒtŒ fuB…Ë Au. Rs™uhe rð¿tt™™e ©uc ËkMÚtt Au. yºtu B, E, B. Tech, B. Vt{oËe, M. Sc
(RÂLx„úuxuz) ftuŠËË Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn PCM
Vt{oËe {txu PCM / PCB ‚Útt BITS «ðuþ fËtuxeÚte yìzr{þ™ «tÃÞ Au.
ðuƒËtRx : www.bitsadmission.com
• B. Sc. (VtÞh xìfT™tu÷tuS) ðuƒËtRx - www.collegeoffiretechnology.com
• B. Sc. (yu™So yuLðtÞh÷ {u™us{uLx ËtÞLË) ðuƒËtRx www.rcahmedabad.ignou.ac.in
• B. Sc Bed RÂLx„úuxuz ðuƒËtRx : www.iite.ac.in
• M. Sc RÂLx„úuxuz : M. Sc Bio technology RÂLx„úuxuz yuË.…e.Þwr™ðŠËxe,
• M. Sc (ECI) RÂLx„úuxuz, Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe.
• B. Tech (rhLÞwy÷ yu™So yuLz yuLðtÞ™o{uLx Rs™uhe) ðuƒËtRx : www.sdau.edu.in
• M. Sc (IT) RÂLx„úuxuz
• B. Sc LLB ðuƒËtRx www.nirmauni.ac.in
• MCA (Integrated) ðuƒËtRx www.gtu.ac.in
OTHERS
(1) rzÃ÷tu{t R™ …tu÷eË ËtÞLË Ätuhý 12 …tË hûttþÂõ‚ (…tu÷eË) Þwr™ðŠËxe, ÷ðtz fìB…Ë, {w. ÷ðtz, ‚t. Œnu„t{, rsÕ÷tu -
„tkÄe™„hVtu™™k.079-68126800,ðuƒËtRx:www.rsu.ac.in
(2) [th ð»teoÞ B.Sc ¢tuËo (Sðrð¿tt™, hËtÞý, ¼tir‚f, „rý‚þt†, …Þtoðhý, {xerhÞÕË. Ätuhý - 12 …tË {txu KUPY fu
yLÞ IISC fËtuxe …tË. Ëk…fo Indian Institute of Science (IISC Dean for UGI), Bangalore-560012
ðuƒËtRxwww.usc.ac.in
(3) yýwrð¿tt™{tk M.Sc RÂLx„úuxuz Ätuhý 12 ËtÞLË …tË {txu 5 ð»to NEST xuMx. NISER ËkMÚtt ¼wð™uïhe (yturhMËt)
ðuƒËtRxhttp://nestexam.inwww.niser.ac.in
(4) M…uË ËtÞLË xìfT™tu÷tuS ƒe. xìf yuËuM…uË. ƒe. xìf yurðytur™õË ‚Útt rVrÍf÷ ËtÞLË Ätuhý 12 ËtÞLË, 60% (yu…eÞh)
{wŒ‚-4 ð»to ‚Útt «ðuþ …heûtt Au. Indian Institute of Space Science Technology. P. O. ISRO,
Thiruvanthapuram,KeralaVtu™™k.0471-2565757
(5) B. Sc (fBÃÞqxh ËtÞLË), „wsht‚ ftì÷us, yur÷Ërƒús, y{ŒtðtŒ-380006, Vtu™ ™k. 079-26446939 ‚Útt yLÞ
ftì÷uòu{tk…ýW…÷çÄftuËo
• rþûtý ûtuºtu :
«tÚtr{f rþûtý r™Þt{f©e, rþûtý rð¼t„-„wsht‚ Ëhfth îtht P. T. C (D. El. Ed) ™t yÇÞtË¢{tu „wsht‚{tk ytðu÷
yæÞt…™{krŒh/ËkMÚttytu/ftì÷us{tkW…÷çÄAu.P.T.C(D. El.Ed)yÇÞtË™tuË{Þ„t¤tu:2ð»to
«tÚtr{f rþûtý r™Þt{f©e™e f[uhe, „tkÄe™„h™e ònuht‚™t y™wËkÄt™u W…h
www.gujarat-education.gov.in
ytì™÷tR™yhSfhðt™ehnuþu,furLÿÞf]‚«ðuþ«r¢ÞtAu.
• rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu :
Ätuhý-12rð¿tt™«ðtn{tkytuAt„wý{u¤ðu÷‚ÚttÄtuhý-12rð¿tt™«ðtn{tkÚt™thrðãtÚteo{txuytR.xe.ytR.™t‚Útt
rzÃ÷tu{t™t yÇÞtË¢{tu (Ätuhý 10 …Ae) Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …tË fhu÷ ™t…tËrðãtÚteo «ðuþ {u¤ðe þfu Au. htßÞ{tk
ytðu÷e…tur÷xìfTr™fftì÷uòu{tkswŒtswŒtyuÂLsr™®h„™tyÇÞtË¢{tu«tÃÞAu.
websitewww.gtu.edu.in
69
I I
rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu :
70
I I
ð‚o{t™ Ë{Þ{tk MðtMÚÞ ƒtƒ‚u ÷tuftu rðþu»t ò„]‚‚t Ähtð‚t ÚtE „Þt Au íÞthu ztÞurxrþÞ™ y™u
LÞwrxÙþr™Mx™e ytð~Þf‚t Q¼e Út‚e òÞ Au. ‚uÚte yt ûtuºt{tk ytþtM…Œ fthrfŒeo ƒ™tððt™e ‚ftu rðfËe
hne Au.
nuÕÚt ytìÚtturhxeÍ îtht r™Þturs‚ ztÞurxrþÞ™ yìLz LÞwrxÙþ™ yuõË…xo ytnth ËkƒkÄe
*nuÕÚt ytìÚtturhxeÍ :
ytÞtus™ y™u hý™er‚ ƒ™tðe ‚u™t y{÷efhý™t r™heûtý™e sðtƒŒthe …ý WXtðu Au.
• nuÕÚt ðfoËo y™u rþûtftu™u xÙu®™„ yt…e™u ÷tuftu{tk nuÕÚt «íÞu ò„]r‚ ðÄthu Au. Vqz
ftìBÞwr™xe LÞwrxÙþ™ :
ËŠðrËË : yt ftÞoûtuºt ËtÚtu òuztÞu÷t ztÞurxrþÞ™ Vqz™e „wýð¥tt™e ‚…tË y™u …heûtý fhu Au.
• nuÕÚt xe{™t ËÇÞtu y™u ‚ƒeƒtu™t r™Œuoþtu™t ytÄthu LÞwrxÙþ™÷ ftÞo¢{tu y™u Útuht…urxf
Útuh…urxf LÞwrxÙþ™ :
Þtus™tytu ƒ™tððt™wk ftÞo Útuhu…urxf LÞwrxÙþ™ fhu Au.
• xÙu®™„ ËkƒkrÄ‚ ztÞuxurþÞ™ ntìÂM…x÷ Vqz ËŠðË {u™us{uLx MxwzLxTË y™u nuÕÚt ðfohtu™u LÞwrxÙþ™™u
xÙu®™„ :
yt™w»tkr„f xÙu®™„ yt…u Au.
{urzf÷ rhË[o ftWÂLË÷ îtht r™Þturs‚ ztÞurxrþÞ™ Vqz ËkƒkÄe rhË[o fhe ‚u™e Þtus™t ƒ™tðe
rhË[o :
y{÷efhý fhtðu Au.
D {tË {erzÞt y™u …Âç÷f rh÷uþ™ ztÞurxrþÞ™ yìLz LÞwrxÙþ™ r™»ýt‚ Ë{t[th…ºttu, Ët{rÞf fu fk…™eytu
{txu ÷u¾ ‚iÞth fhu Au. xur÷rðÍ™, hurzÞtu{tk ‚uytu ytnth ËkƒkÄe Ë÷tnfth ‚hefu ft{ fhu Au.
D fLË®Õx„ ztÞuxurþÞ™ : ‚uytu …tu‚t™wk Âõ÷r™f ¾tu÷e™u «tRðux «uÂõxË fhðt W…htk‚ ztìõxhtu™e ËtÚtu {¤e™u
ntìÂM…x÷tu y™u fk…™eytu{tk fLËÕx™™wk ft{ fhu Au. ‚uytu huMxtuhLx y™u ntìx÷tu{tk ytnth rðþu»tf ‚hefu
Vhs ƒòðu Au.
D yu{. yuË. Þwr™ðŠËxe - ðztuŒht{tk Vqz yìLz LÞwrxÙrþÞ™ yÇÞtË¢{ rzÃ÷tu{tÚte þY fhe …e.yu[.ze ËwÄe
W…÷çÄ Au.
D ËhŒth f]r»t Þwr™ðŠËxe, Œtk‚eðtzt™e ASPEE ftì÷us{tk …ý Vqz yìLz LÞwrxÙrþÞ™ yÇÞtË¢{ W…÷çÄ
Au.
D yu{. yuË. …xu÷ ftì÷us ytuV ntu{ ËtÞLË, {tuxt ƒòh, ðÕ÷¼ rðãt™„h-ytýkŒ{tk Vqz yìLz LÞwrxÙrþÞ™
yÇÞtË¢{ ºtý ð»to™e {wŒ‚™tu M™t‚f fûtt™tu ftuËo W…÷çÄ Au.
ztÞurxrþÞ™ y™u LÞwrxÙþr™Mx yÇÞtË¢{tu
71
I I
10. Exclusive Universities
Institute of Space Science Technology (IIST) situated at Thiruvananthapuram and is declared as Deemed
University under section 3 of the UGCAct 1956 It is an autonomous Institute under Department of Space,
GovernmentofIndia.
D Departments :
Aerospace Engineering
Avionics
Chemistry
Earth Space Sciences
Humanities
Mathematics
Physics
D Programmes :
(1) B. Tech in Aerospace Engineering
(2) B. Tech in Electronics and communication Engineering (Avionics)
(3) Dual Degree (B. Tech / M. Tech)
(4) 4 Year B. Tech and 5 year Dual Degree programs.
D Address :
Indian institute of Space Science and Technology
Valiamalal P, O, Thiruvananthapuram kerala, India
D website : www.list ac.in
National Forensic Science University
The National Forensic Science University, with the status of an institution of national importace,
is the world’s first and only University dedicated to Forensic, behavioral Cyber security, digital forensic
alied Sciences. It was established by the Govt. of India through Act, 2020 with objective of fulfilling the
acuteshortageagainsttheincreasingdemandfor forensicexpertsinthecountryandaroundtheworld.
Programs Run by : the university :
School of Cyber Security Digital Forensics - 4
• School of pharmacy - 8
• School of Behavioural Forensics - 6
• School of Police Science Security Studies - 3
• School of Forensic Science - 6
• School of Management Studies - 8
• School of Engineering Technology - 4
• Policy Studies - 6
• School of Medico Legal Studies - 5
• School of Doctoral Studies Research - 2
• School of open learning
• School of Law Forensic Justice of Policy Studies - 6
Address
National Forensic Sciences University
Gandhinagar - 382007
Gujarat - India Website : www.nfsu.ac.in
• Indian Institute of Space Science Technology
„wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe þiûtrýf ð»to 2019-20Úte ftÞoh‚ fhðt{tk ytðu÷e Au. nt÷ {uhextR{
Þwr™ðŠËxe{tk SMLPA Mfq÷ ytuV {uhextR{ r÷. …tìr÷Ëe yìLz yìzr{r™MxÙuþ™ rð¼t„ yk‚„o‚ rðrðÄ
yÇÞtË¢{tu suðt fu, yu÷. yu÷. yu{. R™ RLxh™uþ™÷ xÙuz r÷. y™u yu÷. yu÷. yu{.R™ {uhextR{ ÷tu
‚u{s yìÂõÍõÞwrxð rzÃ÷tu{t «tu„út{ R™ RLxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì y™u yìÂõÍõÞwrxð rzÃ÷tu{t «tu„út{ R™
{uhextR{ ÷tì ‚u{s …eyu[.ze.™t yÇÞtË¢{™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. {uhextR{ Wãtu„™u sYrhÞt‚
{wsƒ™t ftiþÕÞðÄo™™e sYrhÞt‚™u æÞt™{tk ÷E™u „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxeyu ™uÄh÷ìLz ÂMÚt‚
rðïrðÏÞt‚ EhtË{tht Þwr™ðŠËxe yuËxeËe RLxh™uþ™÷ ‚u{s ftu…™ nu„ ™ rƒÍ™uË Mfq÷ yuÂõÍõÞwrxð
zuL{tfoËtÚtuMOU îthtrðãtÚteoytu™uW…Þtu„eðÄw˽™{trn‚e{¤u‚u{txurðþu»t«ÞtËfÞtoAu.
„wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe nt÷{tk „wsht‚ ™uþ™÷ ÷tu Þwr™ðŠËxe ¾t‚u nk„t{e Ätuhý ftÞoh‚ Au.
‚u{s yã‚™ ËwrðÄtytu ËtÚtu™wk …tu‚t™wk fìB…Ë xqkf Ë{Þ{tk r„^x rËxe, „tkÄe™„h ¾t‚u ‚iÞth fhðt™wk
ytÞtus™Au.
• nt÷{tk „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe yk‚„o‚ [t÷‚t rðrðÄ yÇÞtË¢{tu :
„wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe
1. yu÷. yu÷. yu{. {uhextR{ ÷tì ELxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì
2. yìÂõÍõÞwrxð rzÃ÷tu{tk «tu„út{ (E. ze. …e.) {uhextR{ ÷tì RLxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì
4. …eyu[.ze.
Ìtw{™ rhËtuËo {u™us{uLx
Rlxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì
www.gmu.edu.in
¢{ yÇÞtË¢{ M…u~Þ÷tRÍuþ™
3. yu{. ƒe. yu. RLxh™uþ™÷ þe®…„ yìLz ÷tursÂMxõË
72
I I
73
I I
Rail University
National Rail and Transportation Institute OR Gatishakti Vishwavidyalaya
It is India’s First Transport University Located in Vadodara, Gujarat,
India. The University is presently located inside the lush green 55 acre
campus of Ministry of Railway’s apex training institution, National Academy
of Indian Railways. (NAIR)
Type : Central University
Established : 5th September, 2018
D Programmes
Bachelors
• Bachlor of Business Administration (BBA), in Transportation
Mangement
• Bachlor of Science (B. Sc) in Transportation Technology
• Bachlor of Technology (B. Tech) in Rail Infrastru cture Engineering
• Bachlor of Technology (B. Tech) in Rail Systems and communication
Engineering
• Bachlor of Technology (B. Tech) in Mechanical and Rail Engineering
Masters
• MBA in Logistics and Supply Chain Management
• MBA in Transport Economics and Management
• M.Sc in Transportation Technology and Policy
• M.Sc in Transportation Information System and Analytics
• M.Sc in Rail Systems Engineering and Integration
Address :
NAIR Campus, Lalbaug, Vadodara, Gujarat-India.
Website : www.nrti.edu.in
74
I I
NIFT National Institute of Fashion Technology
NIFT is the Pioneering Institute of Fashion education in the cuntry and has
been in the vanguard of providing professional human resourse to the textile
and apparel industry.
D UG Programmes :
Fashion Design (FD)
Bachelor of Fashion Technology BFT
(Apparel Production)
Accessory Design (AD)
Textile Design (TD)
Fashion Communication (FC)
D PG Programmes
Master of Fashion management (MFM)
Master of fashion Technology (MFT)
Master of Design
Continuing Education (CE) Programmes
• Jewellery Design and Basics of Maunfacturing
• Digital Marketing, E commerce traditional retail
• garment production Technology Apparel Design (GPTAD)
D Address :
National Institute of Fashion Technology GH-O Road,
Behind info city near / DAIICT, Gandhinagar - 382007
• website : https://nift.ac.in
75
I I
The National Institute of design NID is a public design University in Paldi,
Ahmedabad with extension campuses in Gandhinagar and Bengaluru.
Programmes
D Communication Design
Animation Film Design
Film and Video communication
Graphic Design
Photography Design
D Industrial Design
Ceramic and Glass Design
Furniture and interior Design
Product Design
Toy and Game Design
Transportation and Automobile Design
D Universal Design
Textile, Apparel, Lifestyle and Accessories Design Textile Design
(B. Des)
Address : National institute of Design Paldi, Ahmedabad
website : https://www.nid.edu
PDEU - Pandit Deendayal Energy University
The University offers Engineering programme in the field of petroleum,
Civil, Electrical, Chemical, Mechanical, Electrical, Chemical, Industrial
Computer and Information and communication technology at UG/PG level
besides exclusive M. Tech programmes in Solar, Nuclear Engineering and
EnvironmentEngineering.
PDEU Schools
SOT - School of Technology
SPT - School of Petroleum Technology
SPM - School of Petroleum Management
SLS - School of Liberal Studies
NID - National institute of Design
76
I I
D B. Tech. Programme - 4 years
Petr deum Engineering
Civil Engineering
Mechanical Engineering
Electrical Engineering
Chemical Engineering
ComputerEngineering
InformationCommunicationTechnologTechnology
AutomobileEngineering
ElectronicsCommunicationEngineering.
PetrochemicalEngineering
D M.TechProgramme-2Years
Petroleum Engineering
Petroleum Technology
Nuclear Science Technology
Energy Systems
Electrical Engineering
Mechanical Engineering
Data Science
Cyber Security
D M. Sc. Programmes
M. Sc Physics
M. Sc Chemistry
M. Sc Mathematics.
Ph. D (Engineering / Liberal Studies Management Science)
Address :
PDEU - Pandit Deendayal Energy University
Koba Gandhinagar highway, Raisan
Website - www.pdpu.ac.in
77
I I
• fux÷ef ËtÞLË Rs™uhe y™u xìfT™tu÷tuS Þwr™ðŠËxeytu
(1) „wsht‚ xìfT™tu÷tuS Þwr™ðŠËxe, rðïf{to „ð™o{uLx yuÂLsr™Þ®h„ ftì÷us, ðeË‚ ºtý htuz ðeË‚, „tkÄe™„h ntEðu,
[tkŒ¾uzt,y{ŒtðtŒ-382424www.gtu.ac.in
(2) „wsht‚VtuhuÂLËfËtÞLËÞwr™ðŠËxe,Ëuõxh-9,„tkÄe™„hVtu™™k.079-239377102
(3) …krz‚ Œe™ŒÞt¤ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe, ™tì÷us fturhztuh, htÞËý rð÷us, Ëuõxh - 7, „tkÄe™„h-382007
www.pdpu.ac.in
(4) Þwr™ðŠËxe ytìV …uxÙtur÷Þ{ yìLz yuÂLsr™Þ®h„ MxzeÍ, …e. ytu. fLztu÷e, ðtÞt-«u{™„h, ŒnuhtŒq™ - 248007
www.upes.ac.in
(5) sðtnh÷t÷ ™nuhw xìfT™tì÷tuS Þwr™ðŠËxe, yþtuf™„h, fwfx…Õ÷e ntW®Ë„ ƒtuzo ftì÷tu™e, fwfx…Õ÷e, niŒhtƒtŒ,
‚u÷k„ýt-500085
(6) rŒ™ƒkÄw Atuxwht{ Þwr™ðŠËxe ytìV ËtÞLË yìLz xìfT™tu÷tuS 50 R. N. H. V. M. Stone, Murthal, Haryana -
131039 www.dcnisem.ac.in
(7) ftu[e™Þwr™ðŠËxe ytìVËtÞLËyuLzxìfT™tu÷tuS,Þwr™ðŠËxehtuz,ËtWÚtf÷{Ëuheftuxo,fuht÷t-682022
(8) ztì.ytkƒuzfhxìfT™tu÷tuSÞwr™ðŠËxerðãtrðnth,÷tu™uh,htÞ„Z,{ntht»xÙ,Vtu™™k.02140-275142
(9) …kòƒxìfT™tu÷tuSÞwr™ðŠËxe,s÷k½h,f…whÚt÷ntEðu,ðe.…e.ytuR烙,…kòƒ-144603
(10) ƒk„t¤ yuÂLsr™Þh yìLz ËtÞLË Þwr™ðŠËxe, þeƒ…wh ftì÷us htuz, …e. ytu. ƒtìxr™f „tzo™, ntðht (ðu.ƒk) -
711103Vtu™.™k.033-26684591
(11) [thwËux Þwr™ðŠËxe, 139, [thwËux fuB…Ë ntRðu, ™rzÞtŒ-…ux÷tŒ htuz, [tk„t, rsÕ÷tu-ytýkŒ - 388421
www.chanesat.ac.in
(12) r™h{tÞwr™ðŠËxe(NU) RÂLMxxâqxytìVxìfT™tu÷tuS,r™h{tÞwr™ðŠËxe,Ëh¾us-„tkÄe™„hntRðu,„tu‚t,Athtuze,
y{ŒtðtŒwww.nirmauni.ac.in
(13) Äehw¼tE ykƒtýe RÂLMxxâqx ytìV RLV{uoþ™ yìLz fBÞwr™fuþ™ xìfT™tu÷tuS (DAIICT) DAIICT RLÿtuzt Ëfo÷ …tËu,
„tkÄe™„hwww.daiict.ac.in
(14) y{ŒtðtŒ Þwr™ðŠËxe, (AU) Mfq÷ ytìV yuÂLsr™Þ®h„ yìLz yuÃ÷tRz ËtÞLË, GTCT rƒ®Õz„, ËuLxÙ÷ fuB…Ë,
ftì{ËoAhM‚t,™ðhk„…wht,y{ŒtðtŒ.www.ahduni.edu.in
(15) IITRAM RÂLMxxâqx ytìV RL£tMxÙõ[h xìfT™tì÷tuS rhË[o yuLz {u™us{uLx (IITRAM), IITRAM ¾tu¾ht Ëfo÷
…tËu,{rý™„h,y{ŒtðtŒ…qðo.www.iitram.ac.In
• rðrðÄ yÇÞtË ËkŒ¼o ftWÂLË÷
(1) All India Council for Technical Education (AICTE) Nelson Mandela Marg, Vasant kunj, New Delhi -
110070 acusewww.aicte.india.org
(2) Pharmacy Council of India (PI) NBCC Centre, 3 floor, Plot No.2 Community Centre, Maa
AnandamalMarg.OkhlaPhase1,New Delhi110020 ðuƒËtRxwww.pci.nic.in
(3) Council of Architechtures, India habitat centre, Cone 6 A 1st floor, Lodhi Road, New Delhi-110003
India ðuƒËtRxwww.coa.gov.in
(3) yLÞW…Þtu„eËh™t{tk
W…Þtu„e Ëk…foËqºttu, Ëh™t{tk, Vtu™ fu VuõË RíÞtrŒ rð„‚tu
78
I I
(1) Wå[rþûtýfr{þ™hf[uhe,ç÷tìf™k.12,ztì.Sðhts{nu‚t¼ð™,„tkÄe™„h
(2) (rþ»Þð]r¥t{txu)xìfTr™f÷rþûtýr™Þt{ff[uhe,ç÷tìf™k.12,ztì.Sðhts{nu‚t¼ð™,„tkÄe™„h
(3) „wsht‚ ònuh Ëuðt ytÞtu„, (GPSC) Ëuõxh-10 yu, A-3 Ëfo÷™e ™Sf, A-htuz, „tkÄe™„h ðuƒËtRx :
www.gpsc.gujarat.gov.
(4) {trn‚e fr{þ™h™e f[uhe, ç÷tìf ™k. 19, ztì. Sðhts {nu‚t ¼ð™, „tkÄe™„h (htus„th Ë{t[th Ët{rÞf,
fthrfŒeo{t„oŒþo™ykf{txu)
(5) Union Public Service Commission Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069, ðuƒËtRx :
www.upsc.gov.in
(6) ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ ËkMÚtt, Ëhfthe fLÞtþt¤t™t {ft™{tk, htÞ¾kz, y{ŒtðtŒ-380001. Vtu™ ™k. 079-
25384939(CareerCounselling) rð™t{qÕÞufthrfŒeo{trn‚e…wÂM‚ftytu{txu)
(7) AdditionalDirectorateGeneralRecrulting,WestBlock-3A. K. Puran,New Delhi-110066
(8) Directorate of Manpower planning and Recruiting (DMPR), (10 + 2 ™uðe yuLxÙe) Misston Olympics,
WindSenaBhavan,Opp, DRDO Bhavan,RajajiMarg,New Delhi-110011
(9) Institute of Electronics Telecommunication Engineers IETE 2, Institutional Area, Lodhi Road,
New Delhi-110003 India.www.ietc.org.
(10) Instituteof EngineerIndia(AMIE) GokhaleRoad,Kolkata-20.
Gujarat Branch at Bhaikaka Bhavan, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad (…ºtt[th ftuËo) Vtu™.™k.
079-26400811
(11) The Aeronautical Society of India. 13-B, Indraprastha, Estate, New Delhi-110002 Vtu™.™k.011
21370768
(12) ztì. ƒtƒtËtnuƒ ytkƒuzfh ytu…™ Þwr™ðŠËxe, ßÞtur‚{oÞ …rhËh, yuË. S. ntRðu, Athtuze, y{ŒtðtŒ-382481
ðuƒËtRx-www.baou.edu.in
(13) RÂLŒht„tkÄeytu…™Þwr™ðŠËxeyuË.S.ntRðu,Athtuze,y{ŒtðtŒ-382481ðuƒËtRx:www.ignou.ac.in
79
I I
yt…u Ätuhý-12 ftu{Ëo/ ytxTËo …tË fhu÷ Au. yt…u ßÞthu …ý Ätuhý - 12™t rð»tÞtu …ËkŒ fÞto íÞthu rð[the™u s r™ýoÞ ÷eÄtu nþu.
ytþtht¾eyufusu…ýr™ýoÞtu÷eÄtAu‚uyt…™t…tu‚t™tsr™ýoÞtuAu.nðu…Ae…ýsufkE…ýr™ýoÞtu÷uþtu‚uyt……tu‚us÷uþtu.
Ätuhý 12™e …heûtt …tË fhe yt… ftì÷us{tk / Þwr™ðŠËxe fûttyu / ÔÞtðËtrÞf yÇÞtË¢{tu{tk yuf ™ðt s ûtuºt{tk fŒ{ ¼he hÌtt
Atu, yt s Ë{Þ Au yt…™t ¼rð»Þ™u ÷„‚e þkftytu, ®[‚tytu, {qkÍðýtu Œqh fhðt™tu. ytÚte Ätuhý-12 ytxTËo, ftu{Ëo …Ae …ý ½ýt Ëtht
rðfÕ…tuAus.íÞthuyt…ýe…tËu‚u‚{t{yÇÞtË¢{tu™eòýfthentuðeyíÞk‚ytð~Þf„ýtÞ.
11. Ätuhý - 12 Ët{tLÞ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu
Ätu
h
ý
-
12
ytxT
Ë
o
…Ae™t
yÇÞtË¢{tu
Ätu
h
ý
-
12
(H.S.C.)
Ët{tLÞ
«ðtn
Ätu
h
ý
-
12
Ët{tLÞ
fthrfŒeo
(ftu
E
…ý
«ðtn)
Ätu
h
ý
-
12
ftì
{
Ëo
…Ae™t
yÇÞtË¢{tu
ƒe.yu
.
ƒe.ftu
{
.
Ëe.yu
.
Ëe.yu
Ë
.
Ëe.yu
{
.yu
.
Ëe.yu
V
.
yu
.
ƒu
[
÷h
ytì
V
rƒÍ™u
Ë
{u
™
u
s
{u
L
x
(3
ð»to
)
BBM
ƒu
[
÷h
ytì
V
{u
™
u
s
{u
L
x
Mxze
(3
ð»to
)
BMS
ƒu
[
÷h
ytì
V
rƒÍ™u
Ë
yu
z
r{r™MxÙ
u
þ
™
(3
ð»to
)
BBA
ƒu
[
÷h
ytì
V
fBÃÞq
x
h
yu
Â
Ã÷fu
þ
™
(3
ð»to
)
BCA
ƒu
[
÷h
ytu
V
rVrÍf÷
yu
ß
Þw
f
u
þ
™
(3
ð»to
)
BPEd
ƒu
[
÷h
ytì
V
VtR™
ytxT
Ë
o
(3
ð»to
)
BFA
…u
R
®Lx„,
MfÕÃ[h
(rþÕ…f÷t),
yu
Ã
÷tRz
ytxT
Ë
o
ytxo
rnMxhe
ƒu
[
÷h
ytì
V
{tË
ftì
B
Þw
r
™fu
þ
™
(3
ð»to
)
BMC
ƒu
[
÷h
ytì
V
{tË
{erzÞt
(3
ð»to
)
BMM
ƒu
[
÷h
ytì
V
Ëtu
r
þÞ÷
ðfo
(3
ð»to
)
BSW
ƒu
[
÷h
ytì
V
xÙ
t
ðu
÷
ntu
x
÷
{u
™
u
s
{u
L
x
(3
ð»to
)
BHM
ƒu
[
÷h
ytì
V
…hVtu
Š
{k
„
ytxT
Ë
o
(3
ð»to
)
BPA
yu
{
.
yu
.
yu
{
.
ftì
{
yu
{
.rV÷
…eyu
[
.ze.
yu
{
.rV÷.
…eyu
[
.ze.
80
I I
Ätuhý - 12 (H.S.C) …Ae™t rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{
• VtR™ ytxTËo
• …uRLx yuÂÃ÷fuþ™
• ÷ìkøðuSË
• r¢yurxð htR®x„
• rË™u{uxtu„útVe
• ðtìfuþ™÷ rhnurƒr÷xuþ™
yìLz ftWLËu®÷„
• ÷tRƒúuhe y™u RLV{uoþ™
ËtÞLË
• yì®õx„ / rÚtÞuxh / …Vtuo®{„
ytxTËo
• ËuÕV {u™us{uLx
• RLMÞtuhLË
• rhxuR÷ {u™us{uLx
• yuftW®Lx„
• yìLz xuõËuþ™
• ƒì®Lf„ yìLz
VtÞ™tLË
• ƒì®Lf„ yìLz
RLMÞtuhLË
• Vuþ™
xìfT™tu÷tuS
yìLz
xufTMxtR÷
rzÍtR™
• rzhuõþ™
(rŒøŒþo™)
• yurz®x„
(Ëk…tŒ™)
• «tuzõþ™
• fu{uht
s™or÷Í{
Vtuh r«Lx yìLz
R÷uõxÙtur™f
{erzÞt
• yur™{uþ™
• rðÍTÞwy÷
RVuõx yìLz
fB…tu®Í„
• xqrhÍ{ Mxze
• Yh÷
zuð÷…{uLx
• ßðu÷he
rzÍtR™
• {uf-y…
ytŠxMx
• hurzÞtu òufe
• ytìrVË
ytuxtu{uþ™
• fBÃÞqxh
yuÂÃ÷fuþ™
• ntux÷
{u™us{uLx
• ƒì®Lf„ yìLz
fLVuõþ™he
• ðuƒ yìLz
{ÂÕx{erzÞt
xìfT™tu÷tuS
• {tË
fBÃÞwr™fuþ™
yìLz
s™or÷Í{
(…ºtfthíð)
• RLxerhÞh
rzÍtR™
• …Âç÷f
rh÷uþ™
• yuËuËhe
yìLz ßðu÷he
rzÍtR™
• yu…h÷
{tfuo®x„
• z®ƒ„ yìLz
ðtìRË ytuðh
• Vtuxtu„útVe
• Þtu„ xe[h
• rzMf òufe
• xuxw ytŠxMx
D. El. Ed. ytxTËo ftu{Ëo Ët{tLÞ fthrfŒeo
81
I I
Ätuhý - 12 ytxTËo …Ae™t yÇÞtË¢{tu™e ÞtŒe
• ytxTËo™t ftuE …ý rð»tÞtu ËtÚtu ƒe.yu. yÚtto‚T ƒu[÷h ytìV ytxTËo™tu ftuËo - (B. A.)
• ƒu[÷h ytìV rƒÍ™uË yuzr{r™MxÙuþ™ - B. B. A.™tu ftuËo
• ntux÷ {u™us{uLx™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV ËturþÞ÷ ðfo B. S. W. ™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV Yh÷ MxzeÍ B. R. S. ™tu ftuËo
• «tÞ{he xe[h ƒ™ðt (PTC) D. EL. Ed.™tu ftuËo
• ytxo rzÃ÷tu{t™tu ftuËo
• ntu{ ËtÞLË™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo
• Vuþ™ rzÍtR™h™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo
• ƒu[÷h ytìV VtR™ ytxo - B. F. A ™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV BÞwrÍf™tu ftuËo
• ztLË zÙt{t yÚtðt BÞwrÍf{tk ƒu[÷h ytìV …hVtu‹{„ ytxo B. P. A.™tu ftuËo
• s™h÷ ™‹Ë„™tu ftuËo
• ytÞwðuorŒf ™ŠË„™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV rVrÍf÷ yìßÞwfuþ™ B. P. E.™tu ftuËo
• RLxerhÞh rzÍtR™™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo
• B. A, B. Ed. RÂLx„úuxuz
• rzÃ÷tu{tk R™ …tu÷eË ËtÞLË
• B. A. (…tu÷eË rð¿tt™)
• ƒu[÷h ytìV ðtìfuþ™ (GTU)
Ätuhý 12 ftu{Ëo …Ae™t yÇÞtË¢{tu™e ÞtŒe.
• ftì{Ëo™t rð»tÞtu ËtÚtu ƒe. ftu{. (B. Com) yÚtto‚T ƒu[÷h ytìV ftì{Ëo™tu ftuËo
• RÂLx„úuxuz M. Sc. R™ RLV{uoþ™ xìfT™tu÷tuS yìLz fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ ftuËo
• ƒu[÷h ytìV fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ B. C. A™tu ftuËo
• B.Sc. R™ ytR.xe.yìLz fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™
• B. B. A. ™tu ftuËo
• [txozo yuftWLxLx™tu CPT ftuËo
• fk…™e Ëu¢uxhe™tu VtWLzuþ™ ftuËo
• ftuMx yuftWLx™tu VtWLzuþ™ ftuËo
• [txozo VtR™tÂLËÞ÷ yu™tr÷Mx CFA™tu ftuËo
• ntux÷ {u™us{uLx™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV ËturþÞ÷ ðfo B. S. W.™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV Yh÷ MxzeÍ B. R. S.™tu ftuËo
82
I I
• ntu{ ËtÞLË™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo
• s™h÷ ™ŠË„™tu ftuËo
• ytÞwðuorŒf ™ŠË„™tu ftuËo
• D. El. Ed. («tÞ{he rþûtf)™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV rVrÍf÷ yìßÞwfuþ™ B. P. E ™tu ftuËo
• RLxerhÞh rzÍtR™™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo
• ƒu[÷h ytìV BÞwrÍf, ztLË fu zÙt{t™tu ftuËo
• ƒu[÷h ytìV VtR™ ytxo - BFA™tu ftuËo
• „wsht‚ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe™tu ƒu[÷h R™ r÷ƒh÷ MxzeÍ ftuËo
• ™uþ™÷ RÂLMxxâqx ytìV Vìþ™ xìfT™tu÷tuS NIFT ftuËo rz„úe R™ Vìþ™ rzÍtR™, rz„úe R™ yuËuËhe rzÍtR™, Vìþ™
rzÍtR™yìLzRLV{uoþ™xìfT™tu÷tuS™tuftuËoFDIT suðtr™Vx™tÄtuhý-12…Ae™trzÃ÷tu{tyÇÞtË¢{tu
• ™uþ™÷RÂLMxxâqxytìVrzÍtR™NID™trðrðÄftuËo
• ƒu[h÷ytìVVtR™ytxoBFA™tuftuËo
• ¼th‚ Ëhfth™e RÂLMxxâqx ytìV ntux÷ {u™us{uLx yuLz fux®h„ xìfT™tu÷tuS{tk [t÷‚tu B.Sc. R™ ntux÷ {u™us{uLx™tu
ftuËo(„tkÄe™„h,y{ŒtðtŒ,htsftux,ytýkŒ…tËuytðeËkMÚttytðu÷eAu.
• BÞwrÍf,zÙt{t,ztLË™tuƒu[÷hrz„úeftuËo-ðztuŒht™eyu{.yuË.Þwr™ðŠËxe{tk
• ðztuŒht™eyu{.yuË.Þwr™ðŠËxey™uðÕ÷¼rðãt™„h™eËhŒth…xu÷Þwr™ðŠËxe{tk[t÷‚tuBBA™tuftuËo
• IITE-¼th‚eÞrþûtf«rþûtýËkMÚtt™,„tkÄe™„h(IndianInstituteofTeacherEducation)
• {wkƒE{tkƒu[÷hytìV{u™us{uLxMxzeÍ-BMS™tftuËo
• ™uþ™÷÷tì.Þwr™ðŠËxe,„tkÄe™„h‚ÚttyLÞRÂLx„úuxuzLLB ftuËo
• „wsht‚…uxÙtur÷Þ{Þwr™ðŠËxe™tuBLS ftuËo
s™h÷ ™‹Ë„™tu ftuËo
„wsht‚ Ëhfth™t ythtuøÞ y™u …rhðth fÕÞtý rð¼t„ îtht Ätuhý - 12 …Ae™t ™‹Ë„, rVrÍÞtuÚtuht…e y™u
yLÞ yÇÞtË¢{tu {txu *The Gujarat Professional Nursing Allied Medical Education Courses* yuzr{þ™
fr{xe™e h[™t fhu÷ Au. (GNM) (ANM) yt ƒu ftuËo {txu su W{uŒðthu Ätuhý - 12 Ët{tLÞ «ðtn Wå[‚h ƒwr™ÞtŒe
«ðtn W¥th ÔÞðËtÞ÷ûte «ðtn ËtÚtu W¥teýo fhu÷ ntuÞ ‚uytu Võ‚ (GNM) (nt÷{tk 3 ð»to™tu ftuËo) y™u (ANM)
(nt÷{tkƒuð»to™tuAu)ftuËo{tk«ðuþ{u¤ðeþfuAu.
™tUÄ : rð¿tt™«ðtn…tËfhu÷ntuÞ‚uðtW{uŒðthtu…ýytftuËofheþfuAu.
Ëh™t{wk :
GUJARATPROFFSSONALNURSING 
ALLIEDMEDICALEDUCATION COURSES, GUJARATSTATE
C/O.GMERS MedicalCollege,CivilHospitalCampus,
Sector- 12, Gandhinagar-382016
website:www.medadmgujrat.org
«ðuþ …heûtt yt…e™u yìzr{þ™ {¤u ‚uðt yÇÞtË¢{tu
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf
કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf

More Related Content

Recently uploaded

Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024
Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024
Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024
Hector Del Castillo, CPM, CPMM
 
22. Certificate of Appreciation Deepika.
22. Certificate of Appreciation Deepika.22. Certificate of Appreciation Deepika.
22. Certificate of Appreciation Deepika.
Manu Mitra
 
Switching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdf
Switching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdfSwitching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdf
Switching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdf
SocMediaFin - Joyce Sullivan
 
0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf
0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf
0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf
Thomas GIRARD BDes
 
LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024
LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024
LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024
Bruce Bennett
 
Parabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position Feedback
Parabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position FeedbackParabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position Feedback
Parabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position Feedback
StevenPatrick17
 
一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理
一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理
一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理
1wful2fm
 
欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
concepsionchomo153
 
美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
hanniaarias53
 
按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理
按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理
按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理
evnum
 
欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
karimimorine448
 
5 key differences between Hard skill and Soft skills
5 key differences between Hard skill and Soft skills5 key differences between Hard skill and Soft skills
5 key differences between Hard skill and Soft skills
RuchiRathor2
 
世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
terkesimamishy540
 
Learnings from Successful Jobs Searchers
Learnings from Successful Jobs SearchersLearnings from Successful Jobs Searchers
Learnings from Successful Jobs Searchers
Bruce Bennett
 
LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024
LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024
LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024
Bruce Bennett
 
按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理
按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理
按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理
evnum
 
欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
mukeshomran942
 
一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理
一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理
一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理
uhynup
 
Untitled presentation.pptx jklyvtguhiohk
Untitled presentation.pptx jklyvtguhiohkUntitled presentation.pptx jklyvtguhiohk
Untitled presentation.pptx jklyvtguhiohk
Excellence Tecnology
 
一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理
一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理
一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理
gnokue
 

Recently uploaded (20)

Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024
Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024
Community Skills Building Workshop | PMI Silver Spring Chapter | June 12, 2024
 
22. Certificate of Appreciation Deepika.
22. Certificate of Appreciation Deepika.22. Certificate of Appreciation Deepika.
22. Certificate of Appreciation Deepika.
 
Switching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdf
Switching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdfSwitching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdf
Switching Careers Slides - JoyceMSullivan SocMediaFin - 2024Jun11.pdf
 
0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf
0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf
0624.CV_studentscholarandacademic-02.pdf
 
LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024
LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024
LinkedIn for Your Job Search June 17, 2024
 
Parabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position Feedback
Parabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position FeedbackParabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position Feedback
Parabolic antenna alignment system with Real-Time Angle Position Feedback
 
一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理
一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理
一比一原版美国西北大学毕业证(NWU毕业证书)学历如何办理
 
欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
欧洲杯买球-欧洲杯买球买球推荐-欧洲杯买球买球推荐网站|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
 
美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
美洲杯体育投注-美洲杯体育投注推荐-美洲杯体育投注|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
 
按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理
按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理
按照学校原版(UofT文凭证书)多伦多大学毕业证快速办理
 
欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯外围-欧洲杯外围赛程-欧洲杯外围压注|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
 
5 key differences between Hard skill and Soft skills
5 key differences between Hard skill and Soft skills5 key differences between Hard skill and Soft skills
5 key differences between Hard skill and Soft skills
 
世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
世预赛买球-世预赛买球下注平台-世预赛买球投注平台|【​网址​🎉ac10.net🎉​】
 
Learnings from Successful Jobs Searchers
Learnings from Successful Jobs SearchersLearnings from Successful Jobs Searchers
Learnings from Successful Jobs Searchers
 
LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024
LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024
LinkedIn Strategic Guidelines for June 2024
 
按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理
按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理
按照学校原版(ArtEZ文凭证书)ArtEZ艺术学院毕业证快速办理
 
欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
欧洲杯投注-欧洲杯投注投注官方网站-欧洲杯投注买球投注官网|【​网址​🎉ac99.net🎉​】
 
一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理
一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理
一比一原版(dmu毕业证书)英国德蒙福特大学毕业证如何办理
 
Untitled presentation.pptx jklyvtguhiohk
Untitled presentation.pptx jklyvtguhiohkUntitled presentation.pptx jklyvtguhiohk
Untitled presentation.pptx jklyvtguhiohk
 
一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理
一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理
一比一原版(surrey毕业证书)英国萨里大学毕业证成绩单修改如何办理
 

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

કારકિર્દીના પંથે-2024 career guidance.pdf

 • 1. rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e™e f[uhe, y{ŒtðtŒ þnuh. Ätuhý 10 y™u 12 …Ae™e fthrfŒeo ] [ fthrfŒeo™t …kÚtu-2024 fthrfŒeo™t …kÚtu-2024 fthrfŒeo™t …kÚtu-2024
 • 2. , þw¼uåAt …ºt rðãtÚteoytu™t ¼trð r™{toý{tk Ën¼t„e Útðt™t W{Œt WÆu~ÞËn y{ŒtðtŒ þnuh rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe™e f[uhe îtht fthrfŒeo ËkƒkÄe‚ Ë{MÞtytu™t r™htfhý ‚u{s {t„o Œþo™ {¤e hnu ‚uðt þw¼ ytþÞÚte “fthrfŒeo™t …kÚtu-2024” rzSx÷ rðþu»ttkf ‚iÞth fhðt{tk ytÔÞtu Au su Œhuf ðt÷e y™u rðãtÚteo™u r™:þwÕf «tó ÚtE þfþu. yt rðþu»ttkf ¾ht yÚto{tk Œhuf rðãtÚteo™t fthrfŒeo r™{to‚t™e ¼qr{ft yŒt fhe ÷ûÞ «r‚ yt„¤ ðÄðt™e rŒþt{tk {níð™tu ƒ™e hnuþu. yuðe nwk ytþt ht¾w Awk. y™u ‚u{™t Wßs𤠼rð»Þ {txu þw¼uåAt …tXðwk Awk. yts™t rzSx÷ Þw„{tk rzSx÷ rðþu»ttkf ‚iÞth fh™th y{ŒtðtŒ þnuh …rhðth™t Ëfthtí{f «ÞtË™u nwk rƒhŒtðwk Awk y™u þw¼ ft{™t …tXðwk Awk. «r‚ ©e hturn‚¼tE [tiÄhe rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe y{ŒtðtŒ þnuh y{ŒtðtŒ
 • 3. «r‚ ©e hturn‚¼tE [tiÄhe rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe y{ŒtðtŒ þnuh y{ŒtðtŒ
 • 4. «r‚ ©e hturn‚¼tE [tiÄhe rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe y{ŒtðtŒ þnuh y{ŒtðtŒ
 • 5. ËkŒuþ yts™e Þwðt …uZe rðrþü fthrfŒeo …ËkŒ fhe ht»xÙ™wk „tihð ðÄthu y™u ¼th‚™e rðftËÞtºtt{tk …tu‚t™wk yt„ðwk Þtu„Œt™ yt…u yu yts™t Ëtk«‚ Ë{Þ™e {tk„ Au. rðãtÚteo Sð™{tk Ätuhý 10 y™u Ätuhý 12 yu fthrfŒeo …ËkŒ„e™t y„íÞ™t …ztð Au. su™u æÞt™u ht¾e rzSx÷ rðþu»ttkf - 2023 ‚iÞth fhðt{tk ytÔÞtu n‚tu yt rðþu»ttkf Œhuf rðãtÚteoytu™u yts™t Ëtk«‚ «ðtntuÚte Ë‚‚ {trn‚„th fh‚tu hÌttu Au. su™t {tæÞ{Úte rðãtÚteoytu …tu‚t™e ytðz‚, þtu¾, ftiþÕÞ, ¿tt™, suðt …tËtytu™u æÞt™u ht¾e fthrfŒeo …ËkŒ fhe þõÞt. ËŒh rðþu»ttkf ™uu yæÞ‚™ {trn‚eÚte ËwËss fheþ y„íÞ™e ðuƒËtEx™u ÷ªf fhe ð»to 2024™e ™ðe ytð]r¥t™wk r™{toý fhðt{tk ytÔÞw Au. su Œhuf rðãtÚteo™t ¼trð r™{toý{tk ytÄthMÚtk¼ ƒ™e rðãtÚteoytu{tk ytí{rðïtË™tu Ëk[th fhþu y™u ™w‚™ «ðtntuÚte {trn‚„th fhþu. yt rðþu»ttkf rzSx÷ MðY…u rð™t {wÕÞu ntuÞ ðt÷eytu, rðãtÚteoytu ™u {t„oŒþof y™u …ÚtŒþof ƒ™e hnuþu Wßs𤠼trð {txu ¾qƒ ¾qƒ þw¼ft{™t..... hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e, y{ŒtðtŒ þnuh.
 • 6.
 • 7.
 • 8. rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e y{ŒtðtŒ þnuh «uhf / {t„oŒþof Ëkf÷™ xe{ VtÕ„w™e yu™. …xu÷ (rþûtý r™heûtf) rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e™e f[uhe, y{ŒtðtŒ þnuh. fw÷Ëw{ ½tk[e ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ yrÄfthe, ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ ËkMÚtt, y{ŒtðtŒ. fu.ze.suXðt htus„th yrÄfthe©e, {ŒŒ™eþ r™Þt{f, htus„th™e f[uhe, yËthðt, y{ŒtðtŒ. r¢&™t yuË. …k[t÷ Ëw…hðtRÍh RLMxÙõxh ytR. xe. ytR. fwƒuh™„h, y{ŒtðtŒ. xìfTr™f÷ xe{ he…t÷ yu[. htð÷ (rðrþü rþûtf) rsÕ÷t rþûtýtrÄfthe©e™e f[uhe, y{ŒtðtŒ þnuh. ËnÞtu„e ËkMÚttytu - Ë{„ú rþûtt, „tkÄe™„h - ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ ËkMÚtt, htÞ¾z, y{ŒtðtŒ - {ŒŒ™eþ r™Þt{f, htus„th™e f[uhe, yËthðt - ytR. xe. ytR. fwƒuh™„h, y{ŒtðtŒ - frhÞh Ítu™, NGO, y{ŒtðtŒ. ò™fe þ{to frhÞh Ítu™, y{ŒtðtŒ. ©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe ©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe ©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe ©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe ©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe ©e hturn‚fw{th yu{. [tiÄhe 1. sÞtƒnu™ ze. …xu÷ VGO y{ŒtðtŒ 2. ÄŠ{ct yu{. „ßsh VGO y{ŒtðtŒ 3. þi÷u»t¼tE Œuþfh Œeðt™ ƒÕ÷w¼tE ntEMfq÷ 4. rðþt÷¼tE yuË. ft™zu Sð™ËtÄ™t ntEMfq÷ 5. yr{‚¼tE þtn Äe yu[. ƒe. fu. LÞq ntEMfq÷, þtneƒt„ 6. Ä{uoþ ÷uWðt rðrþü rþûtf, DASSRT, (IEDSS) Ëkf÷™ fh™th ‚sT¿ttu™e ÞtŒe
 • 9. y™w¢{rýft 1. Þwr™ðŠËxeytu ‚Útt y„íÞ™e ðuƒËtExtu 01 2. Ätuhý - 10 …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu 05 A. Ätuhý - 11 y™u 12 rzÃ÷tu{t yuÂLsr™Þ®h„ B. ytR. xe. ytR. ftuŠËË C. yu«uÂLxËrþ… xÙu®™„ Mfe{ D. ðtìfuþ™÷ ftuŠËË E. «tuVuþ™÷ ftuŠËË, VtR™ ytxTËo rzÃ÷tu{t, {Õxe{erzÞt 3. Ätuhý - 10 …Ae ™tufhe™e fux÷ef ‚ftu : 19 A. MxtV rË÷uõþ™ fr{þ™ B. ËtuÕsh xìfTr™f÷ yufÍt{ C. RÂLzÞ™ yuhVtuËo yuh{u™ ™tu™ xìfTr™f÷ xÙuz D. RÂLzÞ™ yuhVtuËo yuh{u™ xìfTr™f÷ RLxh xÙuzTË E. ¼th‚eÞ ™tiftŒ¤{tk ytŠxrVþh yu«uÂLxË F. RÂLzÞ™ ™uðe{tk ËuR÷h (™trðf) G. ðe{t yusLx H. …tuMx{tk ¼h‚e 4. Miscellaneous : 21 A. f]r»t ûtuºt B. RLztu s{o™ xq÷Y{ C. VtÞh xìfT™tu÷tuS D. rŒÔÞtk„ {txu™t yÇÞtË¢{tu E. Ätuhý - 10 …Ae™t fwrxh Wãtu„ ‚t÷e{ yÇÞtË¢{tu 5. Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu 25 A. Medical and Allied courses Group - B B. Degree/Diploma Engineering Group - A C. Pharmacy D. Architecture E. Agriculture F. Health care, Management and Clinical research ¢{ …t™t ™k.
 • 10. 6 IIT, NIT, GIFT, IIIT 52 A. Emerging Field in B.Tech Artificial intelligence and Machine Learning B. Computer and Management Courses C. 5 Years Integrated Courses D. Bachelor Programmes E. Pure Science 7. Career in Defence 62 8. Exam for Higher Studies 65 9. Miscellaneous 67 10. Exclusive Universities 71 A. Indian Institute of Space Science Technology B. National Forensic Science University C. „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe D. Rail University E. NIFT National Institute of Fashion Technology F. NID National Institute of Design G. PDEU - Pandit Deendayal Energy University 11. Ätuhý-12 Ët{tLÞ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu 79 A. rzÃ÷tu{t yÇÞtË B. s™h÷ ™‹Ë„™tu ftuËo 12. Commerce 83 A. E commerce y™u rðrðÄ yÇÞtË¢{tu B. Ätuhý - 12 ftu{Ëo …Ae M.Sc.IT./ M.B.A. ftuËo ftuÂBƒ™uþ™ C. RLxerhÞh rzÍtR™ y™u Ã÷t®™„™t yÇÞtË¢{tu D. Airlines, Air Hostess, Pilot And Ground Staff E. Professional Courses F. Vocational Courses G. Law H. 5 Years Integrated Courses (1) M. Sc. (yìõåÞwrhÞ÷ ËtÞLË) ¢{ …t™t ™k.
 • 11. ¢{ …t™t ™k. ™tUÄ: yt fthrfŒeo {t„oŒŠþft{tk yt…u÷ rð„‚tu òýfthe y™u rŒþtËq[™ {txu Au, ‚u™u yt¾he ™ „ý‚tk [tu¬Ë y™u yã‚™ {trn‚e{txus‚uËkMÚtt™tuËk…foËtÄðtu‚Útt«ðuþVtu{oËtÚtu y…t‚e{trn‚e…wÂM‚ft‚ÚttVtu{oËtÚtu™eËq[™t™tuyÇÞtËfhðtu. (2) M. Sc. (zuxt ËtÞLË) (3) M. Sc. (A/-ytŠxrVrþÞ÷ RLxur÷sLË) (4) Design and Fine Arts 13. OTHERS 92 14. rðrþü Þwr™ðŠËxeytu 93 A. GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY - GANDHINAGAR B. MðŠý{ „wsht‚ M…tuxTËo Þwr™ðŠËxe, „tkÄe™„h C. hûttþÂõ‚ Þwr™ðŠËxe D. ©e Ëtu{™tÚt ËkMf]‚ Þwr™ðŠËxe E. ÷fw÷eþ Þtu„ Þwr™ðŠËxe F. „qsht‚ rðãt…eX G. …krz‚ Œe™ŒÞt÷ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe H. Central University of Gujarat I Gujarat University J Kaushalya skill University K Dr. Ambedkar Open University L Indira Gandhi Open University 15. Open School / Institute 101 16. Competitive Exam 102 17. „wsht‚ Ëhfth - rþûtý rð¼t„™e {níð™e Þtus™tytu 105 A. {wÏÞ{kºte Þwðt Mðtð÷kƒ™ Þtus™t (MYSY) B. List of Department - MYSY C. yìßÞwfuþ™ ÷tu™ …h ÔÞts ˃rËze (ËntÞ) Þtus™t
 • 12. 1 I I ¢{ Þwr™ðŠËxe ðuƒËtRx 1 „wsht‚ Þwr™ðŠËxe, y{ŒtðtŒ www.gujaratuniversity.ac.in 2 Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe, htsftux www.saurastrauniversity.edu 3 nu{[kÿt[tÞo W¥th „wsht‚ Þwr™ðŠËxe, …txý www.ngu.ac.in 4 sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe www.jau.ac.in 5 „qsht‚ rðãt…eX, y{ŒtðtŒ www.gujaratvidyapith.org 6 Þwr™ðŠËxe „útLxTË fr{þ™ www.ugc.ac.in 7 „wsht‚ ËufLzhe yìßÞwfuþ™ ƒtuzo www.gseb.org 8 ytì÷ RÂLzÞt ftWÂLË÷ xìfTr™f÷ yìßÞwfuþ™ www.aicte.india.org 9 ztÞhuõxh ytìV xìfTr™f÷ yìßÞwfuþ™ www.rojgarsamachar.gov.in 10 htus„th Ë{t[th www.rojgarsamachar.gov.in 11 ƒ™thË rnLŒw Þwr™ðŠËxe, ðthtýËe www.bhu.ac.in 12 rVÕ{ yìLz xur÷rðÍ™ RÂLMxxâqx, …qýu www.ftii.ac.in 13 {. Ë. Þwr™ðŠËxe, ðztuŒht www.msbaroda.ac.in 14 Þwr™ðŠËxe ytìV ƒtìBƒu, {wkƒE www.mu.ac.in 15 ™uþ™÷ RÂLMxxâqx ytìV rzÍtR™ www.nid.edu 16 ytì÷ RÂLzÞt RÂLMxxâqx ytìV {urzf÷ ËtÞLËeË, www.aiims.edu ™ðe rŒÕne 17 RÂLzÞ™ RÂLMxxâqx ËtÞLË, ƒU„÷tuh www.iisc.ac.in 18 {ŒwhtE ft{hts Þwr™ðŠËxe, {ŒwhtE www.mkuniversity.ac.in 1. Þwr™ðŠËxeytu ‚Útt y„íÞ™e ðuƒËtRxtu
 • 13. 2 I I 19 ytR. ytR. xe. {wkƒE www.iitb.ac.in 20 ™uþ™÷ ftWÂLË÷ ytìV ntux÷ {u™us{uLx www.nchm.nic.in 21 ™uþ™÷ RÂLMxxâqx ytìV Vuþ™ xìfT™tu÷tuS www.nift.ac.in 22 rð{uLË Þwr™ðŠËxe www.sndt.ac.in 23 xtxt RÂLMxxâqx ytìV ËturþÞ÷ ËtÞLËeË, {wkƒE www.tiss.edu.in 24 yuõÞwhey÷ ËtuËtÞxe ytìV RÂLzÞt, {wkƒE www.actuariesindia.org 25 rƒh÷t RÂLMxxâqx ytìV xìf™tu÷tuS yìLz ËtÞLË www.bits.pilani.ac.in r…÷t™e 26 RÂLMxxâqx ytìV [txoz yuftWLxLxTË ytìV RÂLzÞt. www.icai.org 27 RÂLMxxâqx ytìV ftuMx yìLz ðfËo yuftWLxLË ytìV www.icai.org RÂLzÞt, ftu÷ft‚t 28 IIM, y{ŒtðtŒ www.iima.ac.in 29 sðtnh÷t÷ ™nuhw, Þwr™ðŠËxe, rŒÕne www.jnu.ac.in 30 yL™t{÷tE Þwr™ðŠËxe, yL™t{÷tR ™„h www.annamalaiuni.ac.in 31 RÂLzÞ™ RÂLMxxâqx ytìV {tË ftìBÞwr™fuþ™, rŒÕne www.iimc.nic.in 32 ztu. ƒtƒt Ëtnuƒ ytkƒuzfh ytu…™ Þwr™ðŠËxe www.braou.ac.in 33 ËhŒth …xu÷ Þwr™ðŠËxe www.spuvvn.edu 34 rðh ™{oŒ ËtWÚt „wsht‚ Þwr™ðŠËxe www.vnsgu.ac.in 35 htMxÙeÞ hûtt Þwr™ðŠËxe www.rru.ac.in 36 …tY÷ Þwr™ðŠËxe www.paruluniversity.ac.in 37 www.ignou.ac.in
 • 14. 3 I I ƒtuzo™t …rhýt{ ƒtŒ «ðuþ {txu {n¥ð™e ðuƒËtRx (1) „wsht‚™uþ™÷÷tìÞwr™ðŠËxe-„tkÄe™„h.ðuƒËtRx:www.gnlu.ac.in (2) yuÂLsr™Þ®h„ (ze …tuMx „úußÞwyux) rzÃ÷tu{t xw (ytŠfxuõ[h, ntux÷ y™u xqrhÍ{ {u™us{uLx Vt{oËe) rzÃ÷tu{txwM. B. A.{tk«ðuþ{txuðuƒËtRx:www.gujacpc.nic.in (3) rðrðÄÞwr™ðŠËxe™eòýfthe{txuÞwr™ðŠËxe(fr{þ™)UGC™eðuƒËtRx:www.ugc.ac.in (4) ¼th‚{tk ytðu÷ yuÂLsr™Þ®h„ RÂLMxxâqx™e rð„‚tu {txu ytu÷ RÂLzÞt ftWÂLË÷ Vtuh xufTr™f÷ yußÞwfuþ™)AICTE™eðuƒËtRx:www.aicte-india.org (5) ¼th‚{tk ytðu÷ Vt{oËe RÂLMxxâqx™e rð„‚tu {txu Vt{oËe ftWÂLË÷ ytìV RÂLzÞt™e ðuƒËtRx : www.pci.nic.in (6) ¼th‚{tk ytðu÷ ytŠfxuõ[h RÂLMxxâqx™e rð„‚tu {txu ftWÂLË÷ ytìV ytŠfxuõ[h (C. O. A.) rð„‚tuòýðt{txuðuƒËtRx: www.coa.gov.in (7) xufTr™f÷ yußÞwfuþ™ {txu™e Ve r™Þ{™ Ër{r‚™e {trn‚e {u¤ððt {txu ðuƒËtRx : www.frctech.ac.in (8) „wsht‚Ëhfth™trþûtýrð¼t„™eðuƒËtRx:www.gujarat-education.gov.in (9) fr{þ™hytìVxufT™tu÷tuSyußÞwfuþ™rþûtýrð¼t„™eðuƒËtRx:www.dte.gswan.gov.in (10) „wsht‚xufT™tu÷tuSÞwr™ðŠËxe™eðuƒËtRx:www.gtu.ac.in (11) {urzf÷ zuLx÷ rVrÍÞtuÚtuht…e, ™‹Ë„, ytÞwðuoŒ, ntur{Þtu…uÚte, ytuÃxtu{uxÙe ytuÚttuorxõË, yturzÞtu÷tuS, ™u[htu…uÚteð„uhuyÇÞtË¢{tu{tk«ðuþ{txuðuƒËtRx:www.medadmbjmc.in (12) ËuÃxÞwr™ðŠËxe™eðuƒËtRx:www.cept.ac.in (13) rzÃ÷tu{tyuÂLsr™Þ®h„{tk«ðuþËkƒkÄe{trn‚e{txuðuƒËtRx:www.acpdc.in (14) yu÷.ze.yuÂLsr™Þ®h„ftì÷us™eðuƒËtRx:www.idceahd.org (15) „wsht‚{t.y™uW.{t.rþûtýƒtuzo™eðuƒËtRx:www.gseb.org (16) furLÿÞ{tæÞr{frþûtýƒtuzoCBSE™eðuƒËtRx:www.cbse.nic.in y„íÞ™e ðuƒËtRx
 • 15. 4 I I «r‚rc‚ þiûtrýf ËkMÚttytu • CEPT University – www.cept.ac.in • NIFT Gandhinagar – www.nift.ac.in • NID – www.nid.edu • Dhirubhai Ambani Institute, Gandhinagar. – www.ddu.ac.in • NIRMA University – www.nirmauni.ac.in • Institute of Teachers Education, Gandhinagar. – www.iite.ac.in • N a t i o n a l L a w U n i v e r s i t y , G a n d h i n a g a r – www.gnlu.ac.in • A h m e d a b a d M a n a g e m e n t A s s o c i a t i o n – www.amaindia.org • Physical Research Laboratory – www.prl.res.in • Pandit Deen Dayal Petroleum University, Gandhinagar www.pdpu.ac.in
 • 16. A. Ätuhý 11 y™u 12 rzÃ÷tu{t yuÂLsr™Þ®h„ B. ytR. xe. ytR. ftuŠËË C. yu«uÂLxËrþ… xÙu®™„ Mfe{ D. ðtìfuþ™÷ ftuŠËË E. «tuVuþ™÷ ftuŠËË VtR™ ytxTËo rzÃ÷tu{t {Õxe{erzÞt Ätu. 10 ƒurÍf „rý‚ 2 ð»to Ätu. 10 MxtLzzo „rý‚ 2 ð»to ytR.xe.ytR. Ätu. 12 ËtÞLË {uÚË (yu „úq…) rzÃ÷tu{t yuÂLsr™Þ®h„ rz„úe yuÂLsr™Þ®h„ rzÃ÷tu{tk xw rz„úe Ätu. 12 ËtÞLË ƒtÞtu÷tuS (ƒe „úq…) Ätu. 12 ftì{Ëo Ätu. 12 ytxoTË Ätu. 10 …Ae™t yÇÞtË¢{ 2. Ätuhý 10 …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂f 5 I I
 • 17. - „wsht‚e, rnLŒe - ËkMf]‚, yk„úuS ð„uhu ¼t»ttytu - yÚtoþt†, {™turð¿tt™, Ë{tsþt† - Rr‚ntË, ¼q„tu¤ ð„uhu rð»tÞtu - B. A. / B. Ed - B. A. / L.L.B (PCMB) (PCM) (PCB) IIT, IIIT, NIT suðe þt¾tytu{tk yuÂLsr™Þ®h„ ‚Útt ytŠfxuõ[h ð„uhu Ët{tLÞ «ðtn (General Stream) rð¿tt™ «ðtn (Science) ðtrýßÞ (Commerce) (Arts) rð™Þ™ AB „úq… A „úq… B „úq… ‚{t{ þt¾tytu{tk «ðuþ {u¤ððt Th Th STD. 11 12 - P-Physics - C-Chemistry - M-Maths - B-Biology (MBBS/BDS/BAMS/BHMS/BNYS) B. B. A, B. F. A ‚Útt yu÷tRz (Allied Coursess) ð„uhu C. A, C. S, W. A, C. F. A. (Profecrssional) B. COM {urzf÷ 6 I I
 • 18. „wsht‚{tk Ätuhý 10 …Ae™t …qýo Ë{Þ™t y™u y«íÞût yæÞÞ™ …Ør‚ nuX¤™t Rs™uhe y™u yLÞ rzÃ÷tu{tk yÇÞtË {txu fuLÿeÞ rzÃ÷tu{tk «ðuþ Ër{r‚ (Central Diploma Admiossion Committee-CDAC) y™u „wsht‚xìfT™tuu÷tuSÞwr™ðŠËxeîtht«ðuþyt…ðt{tkytðuAu. DIPLOMA ENGINEERING Ätuhý-10 • ztLË zÙt{t • yu®õx„ • ðtuÕf BÞwrÍf÷ • Ã÷uhtR®x„ • yu…h÷ rzÍtR™ y™u £urƒúf • xìfT™tu÷tuS yuÃ÷tRz yìLz VtR™ • ytxTËo rË™u{uxtu„útVe • ftuMåÞw{ rzÍtR™ yìLz zÙuË • {u®f„ ztÞhuõþ™ • M¢e™-Ã÷u htR®x„ yìLz • xe. ðe. «tuzõþ™ Vuþ™ rzÍtR™ • rVÕ{ yìLz rðrzÞtu yurz®x„ • VtR™ ytxTËo VŠ™[h xìfT™tu÷tuS yìLz • RLxerhÞh zuftuhuþ™ nuLz÷q{ xìfT™tu÷tuS • RLxerhÞ÷ zuftuhuþ™ • sðu÷he rzÍtR™ yìLz • {uLÞwVuõ[®h„ ÷tRƒúuhe yìLz RLV{uoþ™ • ËtÞLË Vtuxtu„útVe • ÷uÄh „wzTÍ yìLz Vqxðuh • {uLÞwVuõ[®h„ f{ŠþÞ÷ ytxo • • r{fur™f÷ yuÂLsr™Þ®h„ fBÃÞqxh yuÂLsr™Þ®h„ • …uxÙtufur{f÷ xìfT™tu÷tuS • rËrð÷ yuÂLsr™Þ®h„ • R÷uõxÙtur™õË yìLz fBÞwr™fuþ™ • yuÂLsr™Þ®h„ RLV{uoþ™ xìfT™tu÷tuS • R÷urõxÙf÷ yuÂLsr™Þ®h„ • xufMxtR÷ yuÂLsr™Þ®h„ • yur„úfÕ[h yuÂLs. (f]r»t rð¿tt™™t • yÇÞtË¢{tu) ytŠfxuõ[h ytrxf÷rþ… • ytuxtu{tuƒtR÷ yuÂLs. • ƒtÞtuxìfT™tuu÷tuS • ƒtÞtu {urzf÷ yuÂLs. • rËhtr{f yuÂLs. • fur{f÷ yuÂLs. • Ã÷tÂMxf yuÂLs. • fBÃÞqxh ™uxð‹f„ • RLzrMxÙÞ÷ («tuzõþ™ yuÂLs.) • {uLÞwVuõ[®h„ yuÂLs. • {rh™ yuÂLs. • {uftxÙtur™õË yuÂLs. • xufTMxtR÷ fu{uMxÙe • {ux÷So • …tðh R÷uõxÙtur™õË • yuLðtÞ™o{uLx÷ yuÂLs. • xufTMxtR÷ xìfT™tu÷tuS • r«®Lx„ xìfT™tu÷tuS • {tR®™„ xìfT™tu÷tuS xÙtLË…tuxuoþ™ • yuÂLs. RLMxw{uLxuþ™ yìLz fkxÙtu÷ • ntux÷ {u™us{uLx RLzÂMxÙÞ÷ rh÷uþLË • yìLz …Ëo™÷ {u™us{uLx xÙtðu÷ yìLz xwrhÍ{ • {u™us{uLx ytìrVË {u™us{uLx • fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ • ƒe. …e. ytu. / ftu÷ • ËuLxh {uËh ({tr÷þ) • • {urzf÷ yuût-hu xìfT™tu÷tuS {urzf÷ huftuzo xìfT™tu÷tuS • ytu…huþ™ rÚtÞuxh xìfT™tu÷tuS • (þ†r¢Þt) ytuÃÚtuÂÕ{f xìfT™tu÷tuS • (™uºthtu„ «r¢Þt) nuÕÚt/Ëu™uxhe RLM…uõxh • ytuÂøÍr÷Þhe ™Ëo/r{zðtR ztÞtr÷ËeË xìfT™tu÷tuS • ç÷z ƒìLf xìfT™tu÷tuS • R. Ë. S. xìfT™tu÷tuS • „wsht‚ yuzr{þ™ fr{xe Vtuh rzÃ÷tu{tk Ëhfthe xìfTr™f fuB…Ë …tksht…tu¤ Ët{u, ytkƒtðtze y{ŒtðtŒ. 380015 Vtu™ - 07926305516 www.gujdiploma.nic.in,www.acpdc.in ytxTËo (f÷t) 1-3 ð»to …hVtu®{„ ytxTËo yuÂLsr™Þ®h„ ( 3 ð»to ) ftu{™ frhÞh Ët{tLÞ fthrfŒeo …uht{urzf÷ ftuËo (2-3 ð»to) {urzf÷ ÷uƒ xuf™tu÷tuS rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu 7 I I
 • 19. Ätu. 10 …Ae xìfTr™f÷ ûtuºtu fthrfŒeo ƒ™tððt RåAu Au ‚u{™u {txu ITI- Industria Training Institute{tk fux÷tf yíÞk‚ W…Þtu„e ftuËo Au. ytiãtur„f ‚t÷e{ ËkMÚttytu ytiãtur„f rðftË {txu ytð~Þf yuðt fwþ¤ {t™ð ËkËtÄ™™wk r™{toý fhu Au. htßÞ Ëhfth™t ©{, ftiþÕÞ rðftË y™u htus„th rð¼t„™t ™uò nuX¤ htus„th y™u ‚t÷e{ ¾t‚t™t r™Þkºtý nuX¤ htßÞ™t ‚{t{ ‚t÷wftytu{tk, yk‚rhÞt¤ rðM‚thtu ËwÄe ftÞoh‚ Ëhfthe, „útLx-R™-yuRz / Mðr™¼oh ytiãtur„f ‚t÷e{ ËkMÚttytu ITIS{tk ÔÞðËtÞ÷ûte ‚t÷e{ {u¤ððt {txu rðM‚]‚ y™u ÔÞt…f ‚t÷e{ ËwrðÄtytu W…÷çÄ Au, su™tu …rh[Þ ™e[u {wsƒ Au. yt„¤ ðÄw yÇÞtË ‚ftu :- yu«ÂLxËrþ… ‚t÷e{ Þtus™t ÷E þfu Au. ITI COURSES www.itigujarat.gov.in www.itiadmission.guj.nic.in www.talimrojgar.org yt W…htk‚ Œir™f «rËØ Ë{t[th…ºt{tk yt yk„u™e ònuht‚ ytðu Au. 8 ðuƒËtRx :- I I
 • 20. …rhrþü-1 yu™.Ëe.ðe.xe. …ux™o™t NSQF Align ÔÞðËtÞtu 9 ÔÞðËtÞ™tu ¢{. ™k xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ NSQF Leve LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚ ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚ ÔÞðËtÞ «fth 1 124 yuxuLzLxytu…huxh 5 yuÂLs. 2ð»to (fur{f÷Ã÷tLx) 2 101 zÙt^xTË{u™(r{fur™f÷) 5 yuÂLs. 2ð»to 3 114 R÷urõxÙrþÞ™ 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût 4 121 R÷uõxÙtìr™õËr{fur™f yuÂLs. 2ð»to 5 104 rVxh 5 yuÂLs. 2ð»to 6 1113 VtWLzÙe{u™ 4 Ätu.10…tË yuÂLs. 1ð»to 7 168 RLV{uoþ™yìLzftuBÞwr™fuþ™ 5 yuÂLs. 2ð»to xufT™tì÷tuSrËMx{{uLxu™LË 8 110 RLMx›{uLxr{fur™f 5 yuÂLs. 2ð»to 9 125 RLMx›{uLxr{fur™f 5 yuÂLs. 2ð»to (fur{f÷Ã÷tLx) 10 156 RLxerhÞhrzÍtR™yìLz 4 yuÂLs. 2ð»to zuftuhuþ™ 11 126 ÷uƒtuhuxheytrËMxLx 5 yuÂLs. 2ð»to (fur{f÷Ã÷tLx) 12 106 {þer™Mx 5 yuÂLs. 2ð»to 13 107 {þer™Mx(„útRLzh) 5 yuÂLs. 2ð»to 14 123 {uLxu™LËr{fur™f 5 yuÂLs. 2ð»to (fur{f÷Ã÷tLx) 15 1182 {he™rVxh 5 yuÂLs. 2ð»to 16 136 r{fur™f(xÙuõxh) 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to 17 135 r{fur™f(zeÍ÷) 4 Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ yuÂLs. 1ð»to 18 117 r{fur™f{tuxh(Ônef÷) 5 rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût yuÂLs. 2ð»to 19 109 hu£eshuþ™yìLzyìh 5 yuÂLs. 2ð»to fÂLzþ®™„xufTr™rþÞ™ sq™wk™t{:(r{fur™f hu£eshuþ™yìLzyuh fÂLzþ™h) I I
 • 21. 10 20 1177 {Õxe{erzÞtyur™{uþ™yìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to M…urþÞ÷RVuõxË Ätu.10…tËyÚtðt‚u™uË{fût 21 139 Ã÷tÂMxf«tuËu®Ë„ytu…huxh 4 yuÂLs. 1ð»to 22 103 ËðuoÞh 5 yuÂLs. 2ð»to 23 111 xq÷yìLzztR{ufh(«uË 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to xqÕË,rsøËyuLz(rVõË[h) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût 24 105 x™oh 5 yuÂLs. 2ð»to 25 1106 ftuM{uxtu÷tuS(sq™wk™t{ 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to ƒurÍfftuM{uxtu÷tS) 26 140 fBÃÞqxhytu…huxhyìLz 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to «tu„út®{„ytrËMxLx(ftì…t) Ätu.10+2™e…Ør‚{tk 27 167 zuMfxtu……Âç÷®þ„ytu…huxh 4 Ätu.10…tËyÚtðt‚u™uË{fût ™tu™yuÂLs. 1ð»to 28 102 zÙtVxTË{u™(rËrð÷) 5 Ätu. 10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût 29 160 zÙuË{u®f„ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.8…tË 30 1107 Vuþ™rzÍtR™yìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to xufT™tì÷tuS Ätu.10…tË 31 176 nuÕÚtËu™uxheRLM…uõxh 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to 32 133 Ã÷Bƒh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.8…tË 33 1108 Ëw$„xìfT™tì÷tuS 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to 34 1111 Mxu™tu„útVhËu¢uxrhÞ÷ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to ytrËMxLx Ätu.10…tË 35 1109 ËhVuËytu™to{uLxuþ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 8ð»to xufTr™õË(yuBƒútuRzhe) Ätu.8…tË 36 122 …uRLxhs™h÷ 5 yuÂLs. 2ð»to 37 131 þex{ux÷ðfoh 3 yuÂLs. 1ð»to 38 128 ðìÕzh 4 yuÂLs. 1ð»to 39 116 ðtÞh{u™ 4 yuÂLs. 2ð»to 40 186 rVrÍÞtuÚtuht…exufTr™rþÞ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË I I
 • 22. 11 41 199 fBÃÞqxhntzoðuhyìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to ™uxð‹f„{uLxu™LË Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 42 197 £LxytìrVËytrËMxLx 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 43 185 VtÞhxìfT™tì÷tuSyìLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to RLzrMxÙÞ÷Ëu^xe{ì™us{uLx Ätu.10…tË,Ÿ[tE165Ëu.{e ðs™…hrf÷tu,At‚e81Ëu.{e Vw÷tðe™u85Ëu.{e. yu{.ƒe.ƒe.yuË. ztìõxh™wk{urzf÷Ëxeo 44 153 rzrsx÷Vtuxtu„útVh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 45 130 ft…uoLxhsq™wk™t{ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to s™h÷ft…uoLxh Ätu.8…tË 46 138 {uþ™(rƒ®Õz„fLMxÙõxh) 4 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to 47 158 Vqz«tuzõþ™(s™h÷) 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to (sq™wk™t{-¢t^x{u™Vqz Ätu.10…tË «tuzõþ™(ðursxurhÞ™) 48 1145 r{fur™fytuxtuƒtuzerh…uh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût 49 1122 r{fur™fytuxtuƒtuze…uR®Lx„ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 50 181 zÙtRðhf{r{fur™f 3 Ätu.8…tË(18ð»to) ™tu™yuÂLs. 6{tË (÷tRx{tuxhÔnef÷) 51 1124 yurzrxð{uLÞwVuf[®h„ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to xufTr™rþÞ™(3zer«®Lx„) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 52 1125 ytŠfxuõ[h÷zÙt^xË{u™ 5 yuÂLs. 2ð»to 53 1126 rËrð÷yuÂLsr™Þ®h„ 5 yuÂLs. 1ð»to ytrËMxLx 54 1129 IOTxìfTr™rþÞ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to (M{txoyur„úfÕ[h) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût 55 1130 IOTxufTr™rþÞ™ 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to (M{txorËxe) I I
 • 23. 12 56 1131 IOTxìfTr™rþÞ™(M{txo 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to nuÕÚtfuh) 57 1132 r{fur™fxqyìLzÚtúe 4 yuÂLs. 1ð»to Ône÷h 58 1201 r{fur™f{þe™xq÷{uLxu™LË 5 yuÂLs. 2ð»to 59 1133 rh{tux÷e…tR÷tuxuzyuh¢t^x 4 Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ ™tu™yuÂLs. 6{tË zÙtu™…tR÷tux rð»tÞËtÚtu)18ð»to 60 1134 M{txoVtu™xìfTr™rþÞ™ 3 Ätu.10…tË ™tu™yuÂLs. 6{tË f{yu…xuMxh 61 1136 Ëtu÷thxufTr™rþÞ™ 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to (R÷urõxÙf÷) Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 62 1138 xìfTr™rþÞ™{uftxÙtur™õË 5 yuÂLs. 2ð»to 63 1139 xufTr™rþÞ™{urzf÷ 5 yuÂLs. 2ð»to R÷uõxÙtur™õË 64 1140 ðuÕzh(Vurƒúfuþ™yìLzrV®x„) 3 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to 65 1141 ðuÕzh(Syu{yuzçÕÞwyìLz 3 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to (SxeyuzçÕÞw) 66 613 R÷urõxÙrþÞ™…tðh 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to rzrMxÙçÞwþ™ Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 67 1143 ðuÕzh(MxÙf[h÷) 3 Ätu.8…tË yuÂLs. 1ð»to 68 1144 ðuÕzh(ð®Õz„yìLz 3 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to RLM…ufþ™) Ätu.8…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu)yÚtðt‚u™uË{fût 69 184 nuÕÚtËuVxeyuLz 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to yuLðtÞ™o{uLx Ätu.10…tË,Ÿ[tE165 Ëu.{e.,ðs™-50rf÷tu,At‚e-81 Ëu.{e.,Vw÷tðe™u85Ëu{e 70 199 {he™yuÂLsr™Þ®h„rVxh 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 71 172 yŠ÷[tRÕznqzyußÞwfuxh 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to 72 195 ytuÕzfuhytrËMxLx 4 ™tu™ yuÂLs. 1ð»to 73 471 ntWËfe…h 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™ yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 74 1931 VtÞh{u™ 3 ™tu™yuÂLs. 6{tË I I
 • 24. 13 (1) ht»xÙeÞ fûtt™t NCVT …ux™o™t ÔÞðËtÞtu {txu LÞq™‚{ «ðuþ ÷tÞft‚, ÔÞðËtÞ™tu «fth ‚Útt ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚ ¼th‚ Ëhfth™t ztÞhuõx s™h÷ ytìV, xÙu®™„, ™ðe rŒÕne™e ðuƒËtRx http://www.dget.nic.in{tk ŒþtoÔÞt {wsƒhnuþu,suË{Þtk‚huVuhVth™uytÄe™hnuþu,su‚t÷e{tÚteoytu™uƒkÄ™f‚tohnuþu. (2) htßÞfûtt™t GCVT …ux™o™t ÔÞðËtÞtu {txu LÞq™‚{ «ðuþ ÷tÞft‚, ÔÞðËtÞ™tu «fth ‚Útt ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚ „wsht‚ ftWÂLË÷ ytìV ðtìkfuþ™÷ xÙu®™„, „tkÄe™„h™e ðuƒËtRx : https: //www.gcvt.gujarat.gov.in{tk ŒþtoÔÞt{wsƒhnuþu,suË{Þtk‚huVuhVth™uytÄe™hnuþu,su‚t÷e{tÚteoytu™uƒkÄ™f‚tohnuþu. ™tukÄ : 75 2441 ntìÂM…x÷ntWËfe®…„ 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to 76 180 zuxtyuLxÙeytu…huxh 4 ™tu™yuÂLs. 6{tË 77 192 fBÃÞqxhyuzuzyuBƒútuRzhe 4 ™tu™yuÂLs. 1ð»to yìLzrzÍtR®™„ 78 159 Ëtu^xðuhxu®Mx„ytrËMxLx 5 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 79 621 {tfuo®x„yuÂõÍõÞwrxð 4 Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 80 619 yuzðtLËËeyu™Ëe{þe®™„ 5 ClassX Pass Plus yuÂLs. 2ð»to xufTr™rþÞ™ simultaneouslyEnrolledfor ClassXII throughNIOS OR ClassXII pass OR ITIPlus ClassX 81 617 r{fur™fR÷urõxÙfÔnef÷ 5 ClassX Pass Plus yuÂLs. 2ð»to SimultaneouslyEnrolledfor ClassXII throughNIOS OR ClassXII Pass OR ITIPlus ClassX I I
 • 25. 14 ÔÞðËtÞ™tu ¢{. ™k xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚ ÔÞðËtÞ™t «fth …rhrþü-2 S.Ëe.ðe.xe. …ux™o™t ÔÞðËtÞtu LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚ 101 941 yuzðtLËRLzrMxÙÞ÷˃ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 6{tË VtÞh{u™ytìrVËh 102 271 ËŠxrVfuxftuËoR™ntzoðuh yuÂLs. 1ð»to xìfT™tì÷tuS™uxðfoyìLz yuzr{r™MxÙuþ™ 103 274 ËŠxrVfuxftuËoR™{Õxe{erzÞt Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to xufT™tì÷tuSyìLzzexe…e Ätu.10…tËAICTE{tLÞ Rs™uhe/rzÃ÷tu{tkVtR™ytxTËo 104 931 ËŠxrVfuxftuËoR™÷tRƒúuhe ™tu™yuÂLs. 6{tË yìLzRLV{uoþ™ËtÞLË 105 269 ËŠxrVfuxftuËoR™E-ftu{Ëo ™tu™yuÂLs. 1ð»to 106 270 ËŠxrVfuxftuËoR™Ëtu^xðuh ™tu™yuÂLs. 1ð»to «tu„út®{„ 107 275 ËŠxrVfuxftuËoR™ðuƒrzÍtR™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 108 210 ËŠxrVfuxftuËoR™{þer™Mxxq÷Y{ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ 109 257 VtÞh{u™ rð»tÞËtÚtu) yuÂLs. 1ð»to 110 2928 ztu{uÂMxfntu{yuÃ÷tÞÂLËËrh…huh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 111 208 Ëu^xeyìLzrËõÞwrhxe{u™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 112 202 {u™{uzVtRƒhxìfT™tu÷tuS Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to Ätu.10…tË 113 207 {ì™{uzÞt™o«tuËu®Ë„xìfT™tu÷tuS Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to 114 204 ytìVËuxr«LxhyìLz…ufusËo Ätu.10…tË ™tu™yuÂLs. 1ð»to 115 295 Mxu™tuf{fBÃÞqxhytu…huxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to (yk„úuS) Ätu.10…tËyk„úuSËtÚtu 116 281 Mxu™tuf{fBÃÞqxhytu…huxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to („wsht‚e) Ätu.10…tË„wsht‚eËtÚtu 117 273 Mxu™tu„útVe(„wsht‚e) Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË„wsht‚eËtÚtu I I Ätu. 10 …tË
 • 26. 15 118 267 xur÷Vtu™{tuƒtR÷Vtu™rh…u®h„ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 6{tË 119 211 yt{uo[h{tuxhrhðtR®Lz„/ftuR÷ Ätu.10…tË yuÂLs. 1ð»to ðtRLzh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk Ätu.7…tË 120 2929 fLMxÙõþ™xìfTr™rþÞ™ ™tu™yuÂLs. 1ð»to 121 227 yuBƒútuRzheyìLz™ez÷ðfTËo Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.8…tË 122 215 s™h÷r{fur™f÷ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to Ätu.7…tË 123 264 Ëtì^xðuh«tu„út®{„yìLz Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to xu®Mx„ytrËMxLx Ätu.10…tË 124 201 {he™yuÂLsr™Þ®h„xìfTr™rþÞ™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.8…tË 125 224 {ìLËyìLzðw{u™„th{uLx{u®f„ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.7…tË 126 203 ytìVËuxr«®Lx„yìLzƒwfƒtR®Lz„ ™tu™yuÂLs. 1ð»to 127 292 Ã÷®Bƒ„ytrËMxLx yuÂLs. 1ð»to 128 288 xqÔne÷hytuxturh…uhh yuÂLs. 1ð»to Ätu.8…tË 129 297 ðuÕzhf{Vurƒúfuxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.7…tË 130 858 ˃VtÞh{u™ytìrVËh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 6{tË Ätu.10…tË 131 940 yu{yu÷xe xìfT™tu÷tìrsMx B.Sc (chemistry, ™tu™yuÂLs. 1ð»to MicroBiology, Bio Chemistry, Zoology, Botany) 132 2936 r{fur™fhurzÞtuyìLzxur÷rðÍ™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to Ätu.10…tË(„rý‚y™urð¿tt™ rð»tÞËtÚtu) 133 2014 r÷^xr{fur™f Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 134 939 yu{yu÷xexufTr™rþÞ™ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.12…tË(BIOLOGY) 135 213 ËŠxrVfuxftuËoR™fBÃÞqxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs 6{tË xe[ËoxÙu®™„ Ätu.10…tË 136 2920 ytìxtu-{tuƒtR÷ƒtìzerh…uhh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 137 2923 ytìxtu-{tuƒtR÷…uRLxrh…uhh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË I I Ätu. 10 + 2™e …Ør‚{tk
 • 27. 16 138 2941 fBÃÞqxhyuzuzzÙuË{u®f„yuLz Ätu.10…tËyk„úuSËtÚtu ™tu™yuÂLs. 1ð»to zÙuËrzÍtR™ 139 259 fBÃÞqxh«tu„út{hf{™uxðfo Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to xufTr™rþÞ™ Ätu.10…tË 140 289 {tuxhrhðtRLzhf{Ëtu÷th Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to xìfTr™rþÞ™ Ätu.10…tË 141 262 ðuhntWËRLðuLxheyìLz Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to ÷tìrsÂMxfytrËMxLx Ätu.10…tË 142 292 VtR™tLËyìLzyuftWLxLËe Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to rðÚtxu÷e Ätu.10…tË 143 291 £LxytìrVËyìLz Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 2ð»to «tu„út®{„ytrËMxLx Ätu.10…tË I I
 • 28. 17 APPRENTICESHIP TRAINING SCHEME 1. nu‚w : ytiãtur„f yuf{tu™u sYhe yuðt fwþ¤ fthe„htu ‚iÞth fhðt. ÞtuøÞ Þwðt™tu™u ‚t÷e{ yt…ðe y™u‚uîththtus„the™e‚ftu{tkðÄthtufhðtu. 2. ˺t«thk¼:ð»to{tk2𾂠(I) 1÷eVuƒúwytheÚte15{eyur«÷ (ii)1÷eytì„MxÚte15{eytìõxtuƒh 3. ÷tÞft‚:xÙuz{wsƒÄtu.4Úte12/rz„úe-rzÃ÷tu{tËwÄe 4. ‚t÷e{Ë{Þ„t¤tu:xÙuzy™wËth1ð»toÚte4ð»to 5. ‚t÷e{…Ør‚: (I) …tÞt™e‚t÷e{:ytiãtur„f‚t÷e{ËkMÚttyÚtðt{tuxtkWãtu„„]ntu{tk (ii) «tÞtur„f‚t÷e{:ytiãtur„fyuf{yÚtðtytR.xe.ytR.¾t‚u (iii) yt™w»tkr„f‚t÷e{:ð»toŒhr{Þt™52(ƒtð™)rŒðËytR.xe.ytR.¾t‚u 6. {¤‚t÷t¼tu: i. yt‚t÷e{rð™t{qÕÞuyt…ðt{tkytðuAu. ii. ‚t÷e{Œhr{Þt™hnuðt™eË„ðzyt…ðt{tkytðuAu. iii. ‚t÷e{Œhr{Þt™r™Þ{t™wËth{¤ðt…tºthò™t÷t¼yt…ðt{tkytðuAu. iv. ‚t÷e{Œhr{Þt™MxtR…uLz{¤ðt…tºtAu. : …heûtt : ð»to{tk ƒu 𾂠…heûtt yur«÷ y™u ytìõxtuƒh {tË{tk ÷uðtÞ Au. …heûtt{tk W¥teýo Út™th W{uŒðth™u ™uþ™÷ ftWÂLË÷ Vtuh ðtìfuþ™÷ yußÞwfuþ™ yuLz xÙu®™„ ™ðe rŒÕne ‚hVÚte ™uþ™÷ xÙuz ËŠxrVfux yt…ðt{tk ytðu Au. : ™tUÄ : ‚t÷e{{tk òuztðt {txu ™Sf™t ‚t÷wft / rsÕ÷t fûttyu ytðu÷ ytR. xe. ytR. yu«uÂLxËrþ… yuzðtRÍh™tu Ëk…fo fhðtu sYhe Au. DVOC in Event Management DVOC in Travel Tourism DVOC in photography DVOC in jewellery Design DVOC in interior Design DVOC in 3D Animation DVOC in Textile Leather Designing X X X X X X X C C Vocational Courses I I
 • 29. 18 ytÞwðuoŒ fB…tWLzh : Ätu. 10 ËkMf]‚ rð»tÞ ËtÚtu …tË ÚtÞu÷e rðãtÚteoytu {txu ‚ƒeƒe ûtuºtu …ý ËwkŒh fthrfŒeo Au. yt {txu Ëhfthe ytÞwðuoŒ {ntrðãt÷Þ, ðztuŒht ¾t‚u 1 ð»to™e {wŒ‚™tu ytÞwðuoŒ fB…tWLzh™tu ftuËo W…÷çÄ Au. Ëu™uxhe RLM…uõxh : ytu÷ RÂLzÞt RÂLMxxâqx ytìV ËuÕV „ð™o{uLx htsftux, Ëwh‚, ðztuŒht, y{ŒtðtŒ ¾t‚u Ëu™uxhe RLM…uõxh™tu 18 {tË™tu ftuËo [t÷u Au. (Ätu. 12 …tË {txu 1 ð»to™e {wŒ‚ Au.) ðuƒËtRx : www.aiilsg.org Ve{u÷ nuÕÚt ðfoh : rðrðÄ rsÕ÷tytu{tk ytðu÷e rsÕ÷t …k[tÞ‚ nuX¤™e Ëhfthe ntìÂM…x÷tu{tk Ve{u÷ nuÕÚt ðfoh (ANM fûtt)™tu yÇÞtË¢{ [t÷‚tu ntuÞ Au. Ëk…fo : yt {txu rsÕ÷t™t {wÏÞ ythtuøÞ yrÄfthe rsÕ÷t …k[tÞ‚™tu Ëk…fo fhðtu yÚtðt htßÞ ythtuøÞ ËkMÚtt™, rËrð÷ ntìÂM…x÷ Ëuõxh-12 „tkÄe™„h™tu Ëk…fo fhe þftÞ. ze. Vt{oËe (ytÞwðuoŒ) : ytÞwðuoŒ Vt{oËe rzÃ÷tu{t™tu ƒu ð»to™e {wŒ‚™tu ftuËo ò{™„h ¾t‚u ÚttÞ Au. Ëk…fo : RÂLMxxÞqx ytìV Vt{toMÞwrxf÷ ËtÞLË (IPS), C/o „wsht‚ ytÞwðuoŒ Þwr™ðŠËxe, yu. fu. s{t÷ rƒ®Õz„, „whw™t™f htus, ò{™„h ðuƒËtRx : www.ayurveduniversity.com ythtuøÞ Ëw…hðtRÍh : ‚t÷wft …k[tÞ‚tu, ™„h…tr÷ftytu y™u BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™{tk ythtuøÞ Ëw…hðtRÍh ‚hefu òìƒ {¤u Au. C C Professional Courses C C ðuƒ rzÍtR®™„, „útrVf rzÍtR®™„, rzrsx÷ yuzðŠxÍ{uLx, yur™{uþ™, rðÍTÞw÷tRÍh, r¢yurxð ytŠxMx, „útrVf ytŠxMx, ðuƒ «tu„út{h ð„uhu ûtuºttu Íz…Úte yt„¤ ytðe hÌttk Au. (1) rzÍtR™™wk rVÕz (2) ònuht‚™e Œwr™Þt (3) VtR™ ytxo rzÃ÷tu{t (4) r[ºtf÷t™t yÇÞtË¢{ 5 ð»to™t rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu : (Ätuhý 10 …Ae) 1. zÙtìk$„ yuLz …uR®Lx„ 2. yuÃ÷tRz / ftu{ŠþÞ÷ ytxo 3. MfÕÃ[h yìLz {tuzu®÷„ Additional :- Animational, Visual Effects, digital Advertisement, Digital Marketing, Multi Media, Brodcast ™tUÄ : Diploma in Multi Media Animation™t yÇÞtË¢{ BAOU{tk [t÷u Au. Fine Arts Diploma Multi Media I I
 • 30. 3. Ätu. 10 …Ae ™tufhe™e fux÷e ‚f ? A • MxtVrË÷uõþ™fr{þ™ B • ËtuÕshxìfTr™f÷yìõÍt{ C • RÂLzÞ™yuhVtuËoyuh{u™xìfTr™f÷xÙuz D • RÂLzÞ™yuhVtuËoyuh{u™xìfTr™f÷RLxhxÙuzTË E • ¼th‚eÞ™tiftŒ¤{tkytŠxrVþhyu…uÂLxË F • RÂLzÞ™™uðe{tkËuR÷h(™trðf) G • ðe{tyusLx H • …tuMx{tk¼h‚e Ätu. 10 …tË ðÞ{ÞtoŒt : 18Úte 25 MxtV rË÷ufþ™ fr{þ™ îtht {urxÙf ÷uð÷™e ƒÄe s …tuMx {txu yuf fBƒtRLz r«r÷r{™he yìõÍt{ y™u íÞthƒtŒ VtR™÷ yìõÍt{ ÷uðt{tk ytðu Au. ðuƒËtRx : www.ssc.nic.in MxtV rË÷ufþ™ fr{þ™ C C Ätu. 10 …Ae fwrxh Wãtu„ ¾t‚tk nM‚f™tk ‚t÷e{ fuLÿtu fwrxh Wãtu„ ¾t‚t nM‚f™tk ‚t÷e{t fuLÿtu{tk Ätuhý 4 Úte 10 …tË ËwÄe™t rðãtÚteoytu {txu swŒt swŒt yÇÞtË¢{tu™e ‚t÷e{ W…÷çÄ Au. «tÃÞ yÇÞtË¢{tu : (1) Ätu. 10 …tË {txu : x™oh, rVxh, fLÍTÞw{Ëo R÷uõxÙtur™õË (2) Ätu. 9 …tË {txu : ytìxtu rh…uËo (3) Ätu. 8 …tË {txu : xur÷®™„, ðtÞh{u™, yt{uo[h {tuxh rhðtR®Lz„ yt yk„u™e ònuht‚ fwrxh Wãtu„ fr{þ™h, Wãtu„ ¼ð™, Ëuõxh-11 „tkÄe™„h îtht Œh ð»tuo ytðu Au, ‚u {wsƒ yhS fhe þftÞ. ðÄw rð„‚tu yt f[uhe …tËuÚte …ý {¤þu. 19
 • 31. 20 I I C C ðe{t yusLx ¼th‚{tk ðe{t rþûtý y™u ‚t÷e{™u «tuíËtn™ yt…ðt™t nu‚wÚte ð»to 1995{tk ¼th‚eÞ ðe{t ËkMÚtt™e MÚtt…™t fhðt{tk ytðe n‚e. RLMÞtuhLË RÂLMxxâqx ytìV RÂLzÞt™e W{uŒðthtuyu yuËtuËeyux þe… Vu÷turþ… …tË fhðt™e hnuþu. RLMÞtuhLË huøÞw÷uxhe ytìÚtturhxe ytìV RÂLzÞt {wsƒ RLMÞtuhLË yusLx ƒ™ðt RåA‚t W{uŒðthtuyu Insurance Regulatory and Development Authority of India îtht yrÄf]‚ ËkMÚtt{tkÚte 100 f÷tf™e «ìÂõxf÷ ‚t÷e{ ÷uðe …zu Au. Œhuf ðe{t fk…™e™e …tºt‚t y÷„ y÷„ ntuÞ Au, ‚uÚte ðe{t yusLx ƒ™™th ÔÞÂõ‚yu …ËkŒ fhu÷ fk…™e …tËuÚte ‚u™t r™Þ{tu y™u þh‚tu rðþu Ëk…qýo {trn‚e {u¤ððe …zu. ðe{t yusLx ‚hefu fthrfŒeo ƒ™tððt RåA‚t W{uŒðthu …ËkŒ fhu÷ ðe{t fk…™e™e yu{ËeõÞq …heûtt …tË fhe ÷tRËLË {u¤ððt™wk hnu Au. íÞthƒtŒ ‚u ðe{t yusLx ‚hefu …tu‚t™e fthrfŒeo yt„¤ ðÄthe þfu Au. ÷tÞft‚ : Ätuhý 10/12 …tË VhrsÞt‚ ðÞ : ðe{t yusLx ƒ™ðt {txu W{uŒðth™e ô{h 18 ð»to fu ‚uÚte ðÄw ntuðe òuEyu. W{uŒðth ðe{t yusLx ‚hefu™e òìƒ …txo xtR{ Mðefthe™u …ý Ëthwk yuðwk ðu‚™ «t fhe þfu Au. • þiûtrýf ÷tÞft‚ : - W{uŒðthu Ätu. 10 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu. - MÚttr™f ¼t»tt™wk VhrsÞt‚ ¿tt™ - {q¤¼q‚ fBÃÞqxh ¿tt™ ðuƒËtRx : www.indiapostgdsonline.gov.in www.indiapost.gov.in • …tuMx{tk ¼h‚e : - RÂLzÞt …tuMx ytìrVË ¼h‚e {txu r™Ätorh‚ rðrðÄ …tuMx RÂLzÞt …tuMx, …tuMx{u™, {uR÷ „tzo yÚtðt MTS C C …tuMx rð¼t„ ðÞ{ÞtoŒt : 18Úte 32 ð»to ÷tÞft‚ …tuMx{u™ {uR÷„tzo MTS …tuMxTË W{uŒðthtuyu ftuE …ý {tLÞ ƒtuzo{tkÚte 10/12 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu. W{uŒðthtuyu ftuE …ý {tLÞ ƒtuzo{tkÚte 10/12 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu. fBÃÞqxh fwþ¤‚t ntuðe sYhe. W{uŒðthtuyu ftuE …ý {tLÞ ƒtuzo{tkÚte 10/12 …tË fhu÷wk ntuðwk òuEyu. fBÃÞqxh fwþ¤‚t ntuðe sYhe.
 • 32. 21 I I 4. A f]r»t ûtuºt B RLztu s{o™ xq÷Y{ C VtÞh xìfT™tì÷tuS D rŒÔÞtk„ {txu™t yÇÞtË¢{tu Ätuhý 10 …Ae™t Wãtu„ ‚t÷e{ yÇÞtË¢{tu • f]r»t ûtuºtu 1 ËhŒth …xu÷ f]r»t Þwr™ðŠËxe, Œtk‚eðtzt 2 ytýkŒ f]r»t Þwr™ðŠËxe 3 ™ðËthe f]r»t Þwr™ðŠËxe 4 sq™t„Z f]r»t Þwr™ðŠËxe 5 ft{Äu™w Þwr™ðŠËxe, f{oÞtu„e ¼ð™, Ëuõxh-10 - A „tkÄe™„h yÇÞtË¢{tu : ¾u‚eðtze, …þw…t÷™, {íMÞtuãtu„ ð„uhu ûtuºtu swŒt swŒt «fth™t rzÃ÷tu{t, M™t‚f, MBA y™wM™t‚f ‚Útt …e.yu[.ze. ËwÄe™t yÇÞtË¢{tu. • ÷tRðMxtuf RLM…uõxh (…þwÄ™ r™heûtf) …þwÄ™ r™heûtf ‚t÷e{ fuLÿ : ËŠxrVfux ftuËo R™ : f]rºt{ ƒesŒt™ (…þw…t÷™), ½tË[tht „wýð¥tt, Ëez «tuzfþ™, ËurLÿÞ ¾u‚e • RLztu s{o™ xq÷Y{™t òìƒ yturhyuLxuz ftuËo RLztu s{o™ Y{ ™t{™e ËkMÚtt y{ŒtðtŒ{tk ðxðt SytRzeËe ¾t‚u ytðu÷e Au. ¼th‚ Ëhfth™e Ministry of small ISO g001-2000 ËŠxVtRz xÙu®™„ ËuLxh Au. yt ËkMÚtt™t «tuVuþ™÷ yÇÞtË¢{tu™eRLzMxÙe{tkrz{tLzËtheAu. • yÇÞtË¢{tu rzÃ÷tu{tR™xq÷Y{yìLzztÞ{u®f„(DMT) ËŠxrVfuxR™xq÷Y{yìLzztÞ{u®f„ …tuMxrzÃ÷tu{tkR™Ëe(CAD/CAM) {wŒ‚-ºtý{tËÚte[thð»to • ðÄw {trn‚e {txu Ëk…fo RLztus{o™xq÷Y{5003 VuÍ-4SytRzeËe,ðxðt,y{ŒtðtŒ. ðuƒËtRxwww.igtrahd.com Miscellaneous
 • 33. 22 I I C C Fire Technology NCVT NSQF ALIGN ÔÞðËtÞtu ÔÞðËtÞ ¢{ xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ NSQF ÷uð÷ «fth yuÂLs ™tu™ yuÂLs LÞq™‚{ ÷tÞft‚ þiûtrýf 43 185 VtÞh xìfT™tì÷tuS yìLz RLzrMxÙÞ÷ 4 ™tu™ yuÂLs. {wŒ‚ 1 ð»to Ätu. 10 …tË Ÿ[tE-165 Ëu.{e. ðs™-…h fu.S. At‚e - 85 Ëu.{e (Vw÷tðu÷e) MBBS {urzf÷ ËŠxrVfux GCVT …ux™o™t ÔÞðËtÞtu X 109 257 VtÞh{u™ yuÂLsr™Þ®h„-1 ð»to Ätu. 10 …tË („rý‚, rð¿tt™ ËtÚtu) 111 208 Ëì^xe yìLz rËõÞwrhxe{ì™ yuÂLsr™Þ®h„-1 ð»to Ätu. 10 …tË („rý‚, rð¿tt™ ËtÚtu) 130 858 ˃ VtÞh{ì™ ytìrVËh yuÂLsr™Þ®h„-6 {tË Ätu. 10 …tË ÔÞðtÞ ¢{ xÙuz ftuzo ÔÞðËtÞ™wk ™t{ «fth {wŒ‚ LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚ X ftì÷us ytìV Ëu^xe yìLz VtÞh xìfT™tu÷tuS :- ftu…tuohux ntWË 3, …tïo™tÚt rƒÍ™uË …tfo, «nT÷tŒ™„h, ytizt „tzo™ …tA¤, yt™kŒ™„h htuz, y{ŒtðtŒ - 380015 AGNIVEER https://www.joinindiannavy.gov.in/en/page/selection-procedure-agniveer-ssr-and-agniveer-mr.html
 • 34. 23 I I C C rŒÔÞtk„ દ યાંગ એટલેશું? દ યાંગ યિ ત એટલે તબીબી સ ા મંડળ ારા માિણત કયા મુજબની ૪૦ ટકા કરતા ઓછી નહ એવી દ યાંગતાથી પીડાતી કોઈ પણ યિ ત; ગંભીર દી યાંગતાવાળી યિ ત એટલે એક અથવા વધુ દ યાંગતાઓના ૮૦ ટકા દ યાંગ અથવા વધુટકાહોયતેવી યિ ત. દ યાંગ શ દ સાંભળતાની સાથે જ આપણા મનમાં કઈક ન હોવાની લાગણી જ મ લે છે. િવ ાને આ ં દ યાંગતા ને બે ભાગમાં વહચી છે..શારી રક દ યાંગતા.માનિસક દ યાંગતા.શારી રક દ યાંગતા, અને માનિસક દ યાંગતા કોને કહેવાય એ તો આપ સૌ સારી રીતે ણતાં જ હશો. કે આ બંને ખામીઓ શું છે તે આજે આપણી ચચાનો િવષય નથી. શું સમાજ વનમાં દ યાંગતા એક ાપ છે ? કે પછી વરદાન.સામા ય રીતે આપણા શરીરમાં કોઈપણ અંગનું ન હોવું અથવા અંગ હોવા છતાં તેની કાય મતા વ ા ઓછા માણમાં હોવી એણે આપણે દ યાંગતા કહીએછીએ. RPWD-2016 નાંનવા ઠરાવ મુજબકલ21 કારની દ યાંગતા છે. ુ 1) હલનચલનની દ યાંગતા 2) સેરેબલપા સી 3) મસ યુલર ડ ટોફી 4) લૅ સી યોડ 5) ડો ફઝમ 6) એિસડએટેકિવ ટીમ 7) અંધ વ 8) અ પ ી 9) પીચ-લ વેજ ડસએિબલીટી 10) સાંભળવાની િત 11) પેિસ ફક લન ંગ ડસએિબલીટી 12) માનિસક િત 13) ઓટીઝમ પે ટમ ડસઓડર 14) માનિસકબીમારી 15) ોિનક યુરોલો કલક ડીશન 16) મિ ટપલ કેલોરોશીશ 17) પા ક સ સ ડસીઝ 18) લડ ડસઓડર હમો ફલીયા 19) લડ ડસઓડરથેલેસેિમયા 20) લડ ડસઓડરિસકલસેલ 21) બહિવધ દ યાંગતા ુ https://sje.gujarat.gov.in/dsd/Schemes/1575
 • 35. 24 I I C C rŒÔÞtk„ W{uŒðthtu {txu rðrþü yÇÞtË¢{ ÔÞðËtÞ™tu ¢{. ™k. xÙuz ftuz ÔÞðËtÞ™wk ™t{ LÞq™‚{ þiûtrýf ÷tÞft‚ ÔÞðËtÞ™tu «fth yÇÞtË ¢{™e ÔÞðËtÞ™e {wŒ‚ 301 283 fBÃÞqxhytu…huxh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 302 282 Mxu™tu„útVe(yk„úuS) Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 1ð»to Ätu.10…tË 303 272 xur÷Vtu™ytu…huxhf{ Ätu.10+2™e…Ør‚{tk ™tu™yuÂLs. 6{tË rhËuÃþr™Mx Ätu.10…tË 304 245 f®x„yìLzxu÷®h„ ™tu™yuÂLs. 1ð»to 305 226 zuMfxtu……Âç÷®þ„ ™tu™yuÂLs. 1ð»to ytu…huxh(zexe…e) 306 227 yuBƒútuRzheyìLz Ätu.10+2™e ™tu™yuÂLs. 1ð»to ™ez÷ðfTËo …Ør‚{tkÄtuhý-8…tË 307 294 nuhyìLzMfe™fuh ™tu™yuÂLs. 1ð»to 308 219 Ã÷®Bƒ„ytrËMxLx yuÂLs. 1ð»to 309 284 ytìVËuxr«Lxh Ätu.10+2™e ™tu™yuÂLs. 1ð»to …Ør‚{tkÄtu.10…tË 310 288 xqÔne÷hytìxturh…uhh Ätu.10+2™e…Ør‚{tk yuÂLs. 1ð»to Ätu.8…tË 311 942 …u…hƒì„{u®f„ DisabilityCertificate ™tu™yuÂLs. 6{tË FromCompetent Authority 312 932 ËŠxrVfuxftuËoR™ytxo Ätu.5…tË ™tu™yuÂLs. 6{tË yìLz¢t^x 313 199 f®x„yìLzËw$„ Ätu.8…tË ™tu™yuÂLs. 1ð»to
 • 36. 25 I I 5. Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu Medical and Allied Course ƒu[÷h ytìV {urzËe™ yìLz Ësohe ƒuu[÷h ytìV zuLx÷ Ësohe ƒuu[÷h ytìV ytÞwðuorŒf {urzËe™ yìLz Ësohe ƒuu[÷h ytìV ntur{ytu…urÚtf {urzrË™ yìLz Ësohe ƒuu[÷h ytìV ™u[htuÚtuht…e yìLz Þtur„f ËtÞLË Exam MBBS BDS BAMS BHMS BNYS 1 2 3 4 5 Courses Full Name No. NEET - UG www.medadmgujarat.org
 • 37. 26 I I Guidelines for choice filling ([tuRË rV®÷„ {txu™e „tRz÷tRLË) • Online allotment of seats is done on the basis of merit cum choice in institutes permitted by concerned council. (ƒuXftu™e ytu™÷tR™ Vt¤ðýe su ‚u ftWÂLË÷ îtht {ksqh ÚtÞu÷e ËkMÚttytu{tk {urhx ¢{ …ËkŒ„e™tytÄthufhðt{tkytðuAu.) • Choice can be decided by candidate on following criterls. (™e[u«{týu™t…rhƒ¤…h…ËkŒ„e™¬e fheþftÞAu.) - Courseofchoice (…ËkŒ„e™tyÇÞtË¢{™uytÄthu) - Institute/placeofchoice (…ËkŒ„e™tËkMÚtt/MÚt¤ytÄthu) - Governmentor self-financedInstitute (ËhftheyÚtðtMðr™¼ohËkMÚtt) - Tuitionfees (xâwþ™Ve) • Candidates are instructed to fill all the available choices irrespective of institute’s status (permitted / recognized) so that during the process of allotment, if any institute gets permission, you can get admission in that seat. (W{uŒðthtu™u/ftì÷us™e {tLÞ‚t™e ÂMÚtr‚™u æÞt™{tk ÷eÄt rð™t «ðuþ {txu W…÷çÄ ƒÄe s …ËkŒ„eytu ¼hðt {txu™e Ëq[™t yt…ðt{tk ytðu Au, suÚte ƒuXftu™e Vt¤ðýe™e «r¢Þt Œhr{Þt™ òu ftuE ËkMÚtt™u {tLÞ‚t {¤u ‚tu ‚u Ëkòu„tu{tk W{uŒðth™u su ‚u ËkMÚtt ¾t‚u «ðuþ {¤eþfu.) • In the choice filling of second and subsequent round, allotment of seats will be carried out as per the closure of first round, irrespective of choices filled in by candidate of first round. (ƒeò y™u y™w„t{e htWLz™e …ËkŒ„e ¼hðt{tk «Út{ htWLz™t W{uŒðth îtht ¼hu÷e …ËkŒ„eytu™u æÞt™{tk ÷eÄt rð™t,«Út{htWLz™tõ÷tuÍh{wsƒƒuXftu™eVt¤ðýentÚtÄhðt{tkytðþu.) • Closure of present round will be displayed along with allotment result of that round. (su ‚u htWLz™tVt¤ðýe™t…rhýt{™eËtÚtu‚uhtWLz™wkõ÷tuÍh«ŒŠþ‚fhðt{tkytðþu.) • If candidate is failed to confirm the admission on allotted seat due to any reason, such candidate shall not be allotted same type of seats in the same institute in the successive rounds of counselling. (òuW{uŒðthftuE…ýfthýËh,Vt¤ðu÷Ëex…hyuzr{þ™fLV{ofhðt{tkr™»V¤òÞ‚tu ytðt W{uŒðth™u ftWLËu®÷™t y™w„t{e htWLz{tk yu s ËkMÚtt™e yu s «fth™e ƒuXf …h «ðuþ Vt¤ðýe fhðt{tkytðþu™nª. • For onlinechoicefilling,visitthewebsite: ytu™÷tR™[tuRË- http://medadmgujarat.org/ rV®÷„{txuðuƒËtRx™e{w÷tft‚÷tu.
 • 57. 47 I I C C Allied Couse ðuƒËtRx : www.medadmgujarat.org • „wsht‚ «tuVuþ™÷ ™‹Ë„ y™u yu÷tÞz {urzf÷ þiûtrýf yÇÞtË¢{tu {txu™e «ðuþ Ër{r‚, „tkÄe™„h S.yu{.E.yth.yuË.{urzf÷ftì÷us,ytìrzxturhÞ{ntu÷,rËrð÷ntìÂM…x÷fuB…Ë,…rÚtft©{Ët{u,Ëuõxh-12, ½-htuz,„tkÄe™„h 1. Nursing ™‹Ë„ 1. B.Sc Nursing ƒu[÷h ytìV ËtÞLË ™‹Ë„ 2. GNB s™h÷ ™‹Ë„ r{zðtRVhe 3. ANM ytuÂõÍ÷he ™‹Ë„ / r{zðtRVhe 2. B. V. SC AH ƒu[÷h ytìV ðuxuhe™he ËtÞLË yìLz yur™{÷ n˃Lzhe 3. B. Sc Agri ƒu[÷h ytìV ËtÞLË yur„úfÕ[h 4. Pharmacy Vt{oËe 1.B.Pharm ƒu[÷h R™ Vt{oËe 2. D. Pharm rzÃ÷tu{t R™ Vt{oËe 5. B. A. P ƒu[÷h ytìV ytÞwðuorŒf Vt{oËe 6. B. U. M. S ƒu[÷h ytìV W™t™e {urzrË™ yìLz Ësohe 7. BPT ƒu[÷h ytìV rVrÍÞtuÚtuht…e 8. B.Sc ƒu[÷h ytìV ËtÞLË 9. B. A. S. L. P ƒu[÷h ytìV yturzytu÷tuS yìLz M…e[ ÷ìkøðus …uÚttu÷tuS 10. B. E. M. S. ƒu[÷h ytìV R÷uõxÙtu ntur{Þtu…urÚtf {urzrË™ yìLz Ësohe 11. B. M. L. T. ƒu[÷h ytìV {urzf÷ ÷uƒ xìfT™tu÷tuS 12. B. Optom ƒu[÷h ytìV ytuÃxÙtu{uxÙe 13. B. R. I. T. ƒu[÷h ytìV hurzÞtuztÞtu„útrËË yìLz R{u®s„ xìfT™tu÷tuS 14. B. O. T. ƒu[÷h ytìV ytuõÞw…uþ™÷ Útuht…e 15. B. P O ƒu[÷h ytìV «tuMÚturxõË yìLz ytuÚttuorxõË 16. D. M. L. T rzÃ÷tu{tk R™ {urzf÷ ÷uƒtuhuxhe xìfT™tu÷tuS 17. B. M. R ƒu[÷h ytìV {uLx÷ rhnurƒr÷xuþ™ 18 B. S. L. H ƒu[÷h ytìV M…e[ ÷ìkøðus yìLz rnÞ®h„
 • 58. 48 I I C C Degree Engineering Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae™t rz„úe yuÂLsr™Þ®h„ ‚Útt rz„úe y™u rzÃ÷tu{t Vt{oËe™t yÇÞtË¢{{tk «ðuþ {u¤ððt {txu yìzr{þ™ fr{xe Vtuh «tuVuþ™÷ ftuŠËË (ACPC), „wsht‚ htßÞ îtht «ðuþ Vt¤ððt{tk ytðuAu. {urhx™e òu„ðtE Ëhfthe y™u y™wŒtr™‚ ËkMÚttytu™e 95% ƒuXftu y™u Mðr™¼oh ËkMÚttytu™e 50% ƒuXftu ¼tir‚f þt† y™u hËtÞýþt† ËtÚtu „rý‚ Sðrð¿tt™™t rÚtÞhe …ËuoLxtR÷™t 50% y™u ËkƒkrÄ‚ rð»tÞtu™e GUJCET™e …heûtt{tk …ËuoLxtR÷™t 50% …h {urhx ƒ™þu. yìzr{þ™ fr{xe îtht «ðuþ «r¢Þt {txu W…÷çÄ ËwrðÄtytu. ðuƒËtRx : www.gujacpc.nic.in ytì™÷tR™ hrsMxÙuþ™, hrsMxÙuþ™ Ve™e [wfðýe [tuRË rV®÷„ «ðuþ™e Vt¤ðýe ,«ðuþ™u fLV{o fhðtu y™u «ðuþ™u $ fhðt™e òu„ðtE «ðuþ fLV{o fhðt {txu xtuf™ xâwþ™ Ve™e [wfðýe. ðuƒËtRx : www.jacpeldce.ac.in «ðuþ ËkƒkrÄ‚ ‚{t{ Ëq[™tytu, ÷tÞft‚ y™u {urhx™e òu„ðtE™t r™Þ{tu ònuh¾ƒhtu y™u «ðuþ «r¢Þt™u ËkƒkrÄ‚ ‚{t{ {trn‚e ËkMÚttytu™e ÞtŒe y™u W…÷çÄ ƒuXftu™e {trn‚e ËtÞƒh ËuLxhtu™e ÞtŒe «ðuþ™tu rþzâw÷, ftu{™ {urhx™e ÞtŒe fx ytìV {tfËo, «ðuþ yk„u™e {trn‚e, «ðuþ Vt¤ðýe™wk yu™tr÷rËË. Pharmacy Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae™t rz„úe / rzÃ÷tu{t Vt{oËe yÇÞtË¢{tu{tk «ðuþ {txu ÷tÞft‚ Ähtð‚t W{uŒðthtu{txuðuƒytÄtrh‚ytu™÷tR™«ðuþ«r¢ÞtntÚtÄhðt{tkytðuAu. «ðuþ …heûttytu : JEE-Mains ftuE…ýyuf…tË NEET-UG Vt{oËe yÇÞtË¢{tu : B.Pharm ƒu[÷hR™Vt{oËe5ð»to D. Pharm rzÃ÷tu{tR™Vt{oËe2ð»to «ðuþ {txu : (1)Vt{oËerz„úe/rzÃ÷tu{t«ðuþÄtuhý-12rð¿tt™«ðtn„úq…-A, B,AB ™tytÄthuÚttÞ. (2) òuRLx yuzr{þ™ fr{xe Vtuh «tuVuþ™÷ ftuŠËË yuzr{þ™ rƒ®Õz„ yu÷. ze. ftì÷us ytìV yuÂLsr™Þ®h„fuB…Ë,™ðhk„…wht,y{ŒtðtŒ-380015. (3)frLÿÞ«ðuþËr{r‚îtht{urhx™tytÄthuytu™÷tR™«ðuþyt…ðt{tkytðuAu. Ëhfthe y™u y™wŒtr™‚ ËkMÚttytu™e 5% ƒuXftu JEE (Main)™t ytì÷ RÂLzÞt hìLf W…h {urhx ƒ™tððt{tk ytðþu. 24 X 7 Ë{Þ™e nuÕ…÷tR™ ™kƒh : 079-26522000 «ðuþ «r¢Þt ËkƒkrÄ‚ «™tu {txu www.gujacpc.nic.in www.jacpeldce.ac.in
 • 59. 49 I I Architecture B Arch : Bachelor of Architecture rƒ®Õz„ ËtÞLË, fLMxÙõþ™ xìfT™tu÷tìS, Ã÷t®™„ ytŠfxuõ[h y™u RLxerhÞh rzÍtR™™t rVÕz{tk r™…wý‚t {u¤ððt ytŠfxuõ[h ©uc fthrfŒeo Au. «ðuþ Ër{r‚ Ëh™t{wk :- ACPC (yìzr{þ™ fr{xe Vtuh «tuVuþ™÷ ftuŠËË) yu÷.ze. ftì÷us ytìV yuÂLsr™Þ®h„ fìB…Ë. ™ðhk„…wht, y{ŒtðtŒ - 380015 ðuƒËtRx - C C „wsht‚ htßÞ{tk ytðu÷ rðrðÄ ËkMÚttytu{tk ytŠfxuõ[h yÇÞtË¢{™e ™e[u {wsƒ™t ftuËo W…÷çÄ Au. «ðuþ ÞtuøÞ‚t :- 1. ƒu[÷h ytìV ytŠfoxuõ[h - B. Arch W{uŒðthu {tLÞ ƒtuzo{tkÚte Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn{tk PCM™t 50% „wý ‚Útt NATA {tk {tLÞ Mftuh 2. ƒu[÷h ytìV fLMxÙõþ™ xìfT™tu÷tuS - BCT W{uŒðth {tLÞ ƒtuzo{tkÚte Ätuhý-12 rð¿tt™ «ðtn{tk VhrsÞt‚ ¼tir‚fþt† y™u „rý‚ ‚u{s ðifÂÕ…f rð»tÞ hËtÞýþt†/Sðrð¿tt™ ƒtÞtuxuf™tu / fLMxÙõþ™ W…htk‚ su ‚u þiûtrýf ð»to{tk JEE (Main) 3. ƒu[÷h ytìV RLxerhÞh rzÍtR™ - BID Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn{tk VhrsÞt‚ rð»tÞtu{tk ¼tir‚fþt† y™u „rý‚ ‚u{s ðifÂÕ…f rð»tÞ ‚hefu hËtÞý þt† / Sðrð¿tt™ /ƒtÞtuxuf™tu fBÃÞqxh W…htk‚ NATA{tk {tLÞ Mftuh 4. ƒu[÷h ytìV ytŠfxìõ[h yìLz RLxerhÞh rzÍtR™ B Arch ID Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn{tk ÷½w‚{ „wý ËtÚtu …tË y™u NATA{tk {tLÞ Mftuh yÚtðt xìfTr™f÷ htßÞ …heûtt ƒtuzo „wsht‚ htßÞ fu Þwr™ðŠËxe{tkÚte rzÃ÷tu{tk (10 + 3) …ux™o™e ftuE …ý ƒútL[{tk VhrsÞt‚ rð»tÞ „rý‚ rð»tÞ{tk ÷½w‚{ 50% „wý ‚Œw…htk‚ NATA{tk {tLÞ Mftuh * CEPT : Center for Environmental Planning and Technology : ËuLxh Vtuh yuLðtÞ™o{uLx÷ Ã÷t®™„ yìLz xìfT™tu÷tuS CEPT™t ytŠfxuõ[h ‚Útt fLMxÙõþ™ xìfT™tu÷tuS™t rz„úe ftuËo fhu÷ ntuÞ ‚u™e rz{tLz ¼th‚{tk y™u rðï{tk ntuE þfu Au. CEPT™t ¼ý‚h™e yux÷e «r‚ct nþu. CEPT yuf MðtÞ¥t Þwr™ðŠËxe Au. Ëh™t{wk : ËuÃx Þwr™ðŠËxe fM‚qh¼tE ÷t÷¼tEfuB…Ë,Þwr™ðŠËxehtuz,™ðhk„…whty{ŒtðtŒ-380009ðuƒËtRx:www.cept.ac.in www.gujacpc.nic.in. www.jacpcld.ac.in
 • 60. 50 I I Agriculture f]r»t rð»tÞf yÇÞtË¢{tu{tk f]r»t, ƒt„tÞ‚, VtuhuMxÙe, rVþheÍ zuhe xìfT™tu÷tuS ‚Útt …þw-r[rfíËf y™u …þw…t÷™ ð„uhu™tu Ë{tðuþ ÚttÞ Au. su rðãtÚteoytuyu Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn {tLÞ™e …heûtt …tËu fhu÷ ntuÞ ‚Útt GUJCT™e …heûtt [t÷w ð»tuo yt…u÷ ntuÞ ‚uðt rðãtÚteoytu f]r»t y™u Ëk[t÷™ yÇÞtË¢{{tk {urhx™t ytÄthu «ðuþ {u¤ðe þfu Au. C C f]r»t ûtuºt {txu™t «tÃÞ yÇÞtË¢{tu :- ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)f]r»t ƒe.xuf(zuhexìfT™tu÷tuS) ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)ntuŠxfÕ[h(ƒt„tÞ‚), ƒe.xuf(yur„úfÕ[h÷yuÂLsr™Þ®h„) ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)VtuhuMxÙe ƒe.xuf(Vqz xìfT™tu÷tuS) ƒe.yuV.yuËËe.(rVþheÍ) ƒe.xuf(rhLÞwy÷yì™SoyuLzyuLðtÞ™o{uLxyìÂLsr™Þ®h„) ƒe.ðe.yuË Ëe.yìLzyu.yu[. ƒe.xuf(yur„úfÕ[h÷RLV{uoþ™xìfT™tu÷tuS) „úq… - B {txu™t «tÃÞ yÇÞtË¢{tu :- „úq… - A {txu™t «tÃÞ yÇÞtË¢{tu :- „úw… - A B {txu [t÷‚t f]r»t ûtuºt™t yÇÞtË¢{tu ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo) ntu{ËtÞLËyìLzLÞwxÙerþÞ™ ƒe.yuËËe.(ytu™Ëo)ftìBÞwr™xe/Þwr™ðŠËxeytu{tk f]r»t ûtuºtu «tÃÞ yÇÞtË¢{tu htßÞ™e ™e[u {wsƒ™e f]r»t Þwr™ðŠËxeytu{tk W…÷çÄAu. 1. f]r»tÞwr™ðŠËxeËhŒth…xu÷f]r»t™„hðuƒËtRx:www.sdau.edu.in 2. ytýkŒf]r»tÞwr™ðŠËxeðuƒËtRx:www.aau.in 3. sq™t„Zf]r»tÞwr™ðŠËxeðuƒËtRx:www.iau.in 4. ™ðËthef]r»tÞwr™ðŠËxeðuƒËtRx:www.nau.in 5. ft{Äu™w…þw…t÷™Þwr™ðŠËxe,ðuƒËtRx:www.ku.guj.org
 • 61. 51 I I Clinical Rasearch Health Care Management and Clinical Research Health Care sectors have been growing widely and clinical research has contributedalottothisgrowth. The patient-oriented, epiemiologic, behavioural and halth service research has led to the development of many treatments, methods and medications for varioushealthcareproblems. Programmes :- • PG Diploma in Advance Clinical Research. • PG Diploma in Clinical Trial Management. • PG Diploma in Regulatory Affairs • PG Diploma in Pharmacovigilance • PG Diploma in Quality Assurance and Quality Control • PG Diploma in Clinical Engineering and Management Job Profile :- • Clinical Research Analyst • Clinical Research physicians • Clinical Research co-ordinator • Biostatisticians • Clinical Research Associates • Lecturer • Pharmaceuticals
 • 62. 52 I I 6. IIT, NIT, GFTI, IIIT Indian Institutes of Technology 23 IITS ¼th‚¼h{tk ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au. IIT Madras IIT Delhi IIT Bombay IIT Kharagpur IIT Kanpur IIT Roorkee IIT Guwahati IIT Hyderabad IIT Varanasi IIT Indore IIT Dhanbad IIT Bhubaneswar IIT Mandi IIT Patna IIT Gandhinagar IIT Ropar IIT Jodhpur IIT Bhilai IIT Goa IIT Jammu IIT Dharwad IIT Palakkad IITs IITs™t yÇÞtË¢{
 • 63. 53 I I UG Programme PG Programme Bachelor of Science Master of Science (M.Sc) Dual Degree (B. Tech-M. Tech) Dual Degree (M.SC-Ph.D) Bachelor of Architecture (B. Arch) Master of Design (M.Des) Bachelor of Design (B Des) Master of Business Administration (MBA) Joinst (M.sc-Ph.D) Master of philosophy (M.Phil) • Entrance Exams. • JEE-Mains • JEE-Advance National Institute of Technology 31 NITs ¼th‚¼h{tk ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au. NIT Trichy NIT Karnataka NIT Rourkela NIT Warangal NIT Calicut NIT Nagpur NIT Jaipur NIT Kurukshetra NIT Silchar NIT Durgapur NIT Allahabad NIT Jalandhar NIT Surat NIT Meghalaya NIT Raipur NIT Bhopal NITs
 • 64. 54 I I NIT Agartala NIT Goa NIT Jamshedpur NIT Patna NIT Hamirpur NIT Puducherry NIT Manipur NITArunachal Pradesh NIT Srinagar NIT Delhi NIT Mizoram NIT Nagaland NIT Sikkim NIT Uttarakhand NITAndhra Pradesh NITs™t yÇÞtË¢{ • Computer Science Engineering • Chemical Engineering • Civil Engineering • Electrical Electronics Engineering • Electronics Communication Engineering Mechanical Engineering • Metallurgic Engineering • Production Engineering B. Tech / B. Arch JEE Mains M. Tech / M.sc GATE MBA CAT MCA NIMCET Courses Entrance Exams NITs™t yÇÞtË¢{
 • 65. 55 I I Indian Institute of Information Technology ¼th‚¼h{tk 25 (IIITs) ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au. IIITs IIIT Hyderabad IIIT Bangalore IIIT Guwahati, Est. in 2013 PDSM IIITDM Jabalpur, Est. in 2017 ABV IIIT Gwalior, Est. in 1997 IIIT Allahabad, Est. in 1999 IIITDM Kanchipuram Est. in 2007 IIIT Bhubaneshwar, Est. in 2006 IIIT Pune, Est. in 2016 IIIT Kota, Est. in 2013 IIIT Sri City, Est. in 2013 IIIT Vadodara, Est. in 2013 IIIT Nagpur, Est. in 2016 IIIT Kalyani, Est. in 2014 IIIT Lucknow, Est. in 2015 IIIT Dharwad, Est. in 2015 IIIT Bhagalpur, Est. in 2017 IIIT Bhopal, Est. in 2017 IIIT Kottayam, Est. in 2015 IIIT Ranchi, Est. in 2016 IIIT Una, Est. in 2014 IIIT Surat, Est. in 2017 IIIT Manipur, Est. in 2015 IIIT DM Kumool, Est. in 2015 IIIT Triuchirappalli, Est. in 2013 IIIT Sonepat, Est. in 2014
 • 66. 56 I I IITs™t yÇÞtË¢{ Courses Entrance Exams B. Tech JEE Mains (B. Tech - M Tech) Dual Degree JEE Mains M. Tech GATE MBA CAT (B.Tech-MBA) Dual Degree JEE Mains. Ph.D PI
 • 67. 57 I I GFTI • Assam University. • Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi Gurukula kangri Vishwavidyalaya, Haridwar Indian Institute of Carpet Technology, Bhadohi Institute of Infrastructure, Technology, Research and Management-Ahmedabad. Institute of Technology, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University), Bilaspur, Chhattisgarh J.K. Institute of Applied Physics Technology, Department of Electronics Communication, University of Allahabad National Institute of Foundry Forge Technology, Hatia, Ranchi Sant Longowal Institute of Engineering and Technology Mizoram University, Aizawl School of Engineering, Tezpur University, Napaam Tezpur School of Planning Architecture, Bhopal School of Planning Architecture, New Delhi School of Planning Architecture, Vujayawada Shri Mata Vaishno Devi University, Katra, Jammu Kashmir HNB Garhwal University Srinagar (Garhwal) International Institute of Information Technology, Naya Raipur University of Hyderabad Punjab Engineering Collage, Chandigrth Jawaharlal Nehru University, Delhi International institute of information Technology, Bhubaneswar Central Institute of Technology kokrajhar, Assam Pondicherry Engineering College, Puducherry Ghani khan Choudhury Institute of Engineering and Technology, Malda, West Bengal Central University of Rajasthan, Rajasthan National Institute of Food Technology Enterpreneurship and Management, Sonepat Haryana Indian Institute of food processing Technology, Thanjavur, Tamil Nadu North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Nirjuli, Itanagar, Arunachal Pradesh Indian Instiute of Handloom Technology (IIHT) Varansi Chattisgarth Swami Vivekananda Technical University (CSVTU) Bhilai Institute of Chemical Technology, Mumbai : Indian Oil Odisha Campus, Bhubaneswar North - Eastern Hill University, Shillong Government funded Technical Institutes. ¼th‚{tk 32 (GFTIs) ytðu÷e Au, su ™e[u {wsƒ Au.
 • 68. 58 I I GFTIs™t yÇÞtË¢{ UG programmes PG Programmes Bachelor of Technology (B. Tech) Master of Science (M.Sc.) Bachelor of Science (B.S) Master of Technology (M.Tech) Dual Degree (BS MS) Dual Degree (B. Tech-M Tech) Master of Busine Administration (MBA) Bachelor of Architecture (B. Arch) B. Tech / B. Arch JEE Main M. Tech / M.SC GATE M. B. A CAT Courses Entrance Exams
 • 69. 59 I I • Emerging Field in B. Tech Al and Machine Learning Course Type - UG Duration - 4 year Eligibility - 10 + 2 Exam pass from a recognised Board, in Science Strem (PCM) Admission - GUJCET or JEE Mains - B. Tech Artificial Intelligence and Machine Learning is Primary a 4 Year Engineering stream - Designed to help students to build intelligent machines, computer software or Application with a mix of Machine leaming Scope of A : Machine games, Machine speech recognition language detection, computer vision expert systems, robotics and other field have potential. • ALRobotics MachineLearningCourse In Gujarat • ParulUniversity, Vadodara • SilverOakUniversity, Ahmedabad • GFSC University,Vadodara • AhmedabadInstituteofTechnology, Ahmedabda • KarnavatiUniversity, Ahmedabad • New LJInstituteofEngineeringTechnology, Ahmedabad • B. K. SchoolOf ProfessionalManagementStudies • ITMYocationalUniversity, Vadodara • IndrustrialUniversity, Ahmedabad • AURO University, Surat • AtmiyaUniversity, Rajkot • ApoloInstituteofEngineeringTechnology • ChhotubhaiGopalbhaiPatelInstiuteofTechnology • SankalchandPatelCollegeofEngineering,Visanagar • GujaratUniversity
 • 70. 60 I I Computer Computer and Management Coures (1) ƒu[÷h ytìV rƒÍ™uË yuzr{r™MxÙuþ™ ftuËo. ƒe. ƒe. yu (2) {tMxh ytìV rƒÍ™uË yuzr{r™MxÙuþ™ ftuËo yu{. ƒe. yu (3) ƒu[÷h ytìV fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ ftuËo - ƒe. Ëe. yu. (4) {tMxh ytìV fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ ftuËo - yu{. Ëe. yu. (5) ƒe. yuË. Ëe. (ytR.xe) ‚u{s yu{. yuË. Ëe. (ytR.xe) RÂLx„úuxuz Vtu{o (6) …tk[ ð»to™tu yu{. ƒe. yu RLxu„úuxuz ftuËo, W…htuõ‚ yÇÞtË¢{tu {txu ™e[u™e Þwr™ðŠËxe™e ðuƒËtRx òuðe. su ‚u Þwr™ðŠËxe™e Ëk÷ø™ ftì÷uòu{tk yt ftuËo [t÷u Au. • 5 Years Integrated Courses After 12th (1) Computer Science : (10 + 2) Integrated M. Sc. in Computer Science (2) Biotechnology (10 + 2) Integrated M. Sc. in Biotechnology (3) Mathematic (10 + 2) Integrated M. Sc. in Mathematics (4) B. Sc. L.L.B (10 + 2) With Science, Entrance Exams like CLAT or Private Bachelor Programmes Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …Ae ƒe. yuË. Ëe. (ƒu[÷h ytìV ËtÞLË)™t yÇÞtË¢{ Þwr™ðŠËxe Ëk÷ø™ ËtÞLË ftì÷us{tk W…÷çÄ Au. rVrÍõË, fì{uMxÙe, {uÚË, ƒtux™e, rsytu÷tuS, {tR¢tuƒtÞtu÷tuS, ƒtÞtuxìfT™tu÷tuS, ƒtÞtufu{uMxÙe, ytkfztþt†, fBÃÞqxh ËtÞLË RLzrMxÙÞ÷ fu{uMxÙe, R÷uõxÙtur™õË, yuLðtÞ™o{uLx ËtÞLË, yu™tr÷rxf÷ fì{uMxÙe,RLV{uoþ™ËtÞLË…tu÷e{hfu{uMxÙe,yuÃ÷tRzfu{uMxÙe,RLMx›{uLxuþ™ËtÞLËð„uhu™tuË{tðuþÚttÞAu. *…krz‚ Œe™ŒÞt¤ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe (PDPU) htÞËý - „tkÄe™„h™e Mfq÷ ytìV r÷ƒh÷ MxzeÍ{tk ƒe. yuË.Ëe.R™{ìÚË,rVrÍõË,fu{uMxÙe™tftuËoW…÷çÄAu.
 • 71. 61 I I Pure Science • Pure Science is a science that derives theories and predictions. • Pure Science can also be known as natural science, basic science or fundamental science. • Pure science deals with the study of natural phenomena through observation, experimentation and use of scientific methods. • Basic eligibillity criteria : Complete a 10 + 2 education with the sujects like physics, Chemistry, Maths or Biology. • Biology • Botany • Anatomy • Zoology • Genetics • Marine Science • Chemistry • Chemistry • Bio-Chemistry • Geo-Chemistry • Physics • Physics • Bio-Physics • Geo - Physics • Astronomy • Meterology Mathematics : Courses in various stream of science are offered by very prestigious and established educational institutions in India, such as IITs, NITs, BITs, IISC, IISERs etc.
 • 72. 62 I I • ¼th‚eÞ Ëkhûtý Œ¤tu™e ºtý …tk¾ • nðtEŒ¤ (AIR FORCE) • ¼qr{Œ¤ (ARMY) • ™tiftŒ¤ (NAVY) yt ºtýuÞ rð¼t„ W…htk‚ yt{eo™e Vìõxheytu ËkþtuÄ™ ËkMÚttytu …ý Au. yt Ë{„ú ûtuºt{tk Œh ð»tuo rðrðÄ ð„tuo {txu Ë‚‚ ¼h‚e ÚttÞ Au. ‚u {txu yðth™ðth ¼h‚e {u¤t ÚttÞ Au. …heûttytu ÚttÞ Au, su™e ònuht‚tu …ý «rËØ ÚttÞ Au. „wsht‚ htßÞ {txu™e¼h‚e«r¢ÞtyÚtuoŒhuf®ð„™e¼h‚ef[uheytuftÞoh‚Au. ¼th‚eÞ nðtEŒ¤ (1) ™uþ™÷ rzVuLË yufuz{e (NDA) (2) fBƒtRLz rzVuLË ËŠðËeË yuõÍtr{™uþ™ (CDSE) (3) þtuxo ËŠðË fr{þ™ (4) yu™. Ëe. Ëe. M…urþÞ÷ yuLxÙe yuhtu™turxf÷ yuÂLsr™Þ®h„ þt¾t (1) yuhtu™turxf÷ yuÂLsr™Þ®h„ (R÷urõxÙf÷) (2) yuhtu™turxf÷ yuÂLsr™Þ®h„ (r{fur™f÷) (3) „útWLz zâwxe ƒútL[ (4) yuftWLxTË ƒútL[ (5) ÷tursÂMxf ƒútL[ {txu (6) yìßÞwfuþ™ ƒútL[ (7) r{rxÞtuhtu÷tìS ƒútL[ ¼th‚eÞ ¼qr{Œ¤ (1) yu™. ze. yu. (™uþ™÷ rzVuLË yufuz{e) (2) fBƒtRLz rzVuLË ËŠðËeË yuõÍtr{™uþ™ (CDSE) (3) xufTr™f÷ „úußÞwyux ftuËo (TEG) (4) þtuxo ËŠðË fr{þ™ (SSC) ¼th‚eÞ ™tiftŒ¤ (1) yu™. ze. yu. (™uþ™÷ rzVuLË yufuzu{e) (2) þtuxo ËŠðË (3) ™uð÷ yt{eo{uLx RLM…uõþ™ ËuLxh (NAIC) (4) ÷tursÂMxf fuzh (5) yuh xÙtrVf fkxÙtu÷ • RLV{uoþ™ xìfT™tu÷tuS Ëkhûtý Œ¤tu™e ¼h‚e {txu {n¥ð™e ðuƒËtRx : RÂLzÞ™ yt{eo : www.indianarmy.nic.in ¼th‚eÞ ™tiftŒ¤ : www.joinindiannavy.gov.in ¼th‚eÞ nðtEŒ¤ : www.indianairforce.nic.in yt «{týu W…htuõ‚ {trn‚e{tk ¼th‚ Ëhfth™e „tRz÷tR™ «{týu y™u ™ðe ònuht‚™u æÞt™u ht¾e™u VuhVth ÚtE ™tUÄ : þfu Au. ‚uÚte su ‚u Œ¤™e ¼h‚e ònuht‚ y™u r™Þ{tu™u ytÄe™ ntuÞ Au. 7. Career In Defence
 • 75. 65 I I 8. (1) GUJCET (Gujarat Common Entrance Test) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn nu‚w : yuÂLsr™Þ®h„ y™u Vt{oËe ûtuºt{tk fthrfŒeo ƒ™tððt {txu W…Þtu„e «ðuþ …heûtt …heûtt …Ør‚ : ytìçsuÂõxð «fth™t 120 «™tu ytÄtrh‚ ytìV÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx www.gseb.org www.jacpcldce.ac.in www.gujacpc.nic.in (2) NEET UG (National Eligibility Cum Entrance Test) þiûtrýf÷tÞft‚:Ätuhý-12rð¿tt™«ðtnByÚtðtAB„úq… nu‚w : {urzf÷ y™u zuLx÷ ûtuºt{tk fthrfŒeo ƒ™tððt {txu W…Þtu„e «ðuþ …heûtt …heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 180 «™tu ytÄtrh‚ ytìV÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx https://ntaneet.nic.in (3) JEE - MAINS (Joint Entrance Examination) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn A yÚtðt B „úq… nu‚w : ¼th‚™e yuÂLsr™Þ®h„ ftì÷uòu{tk ‚u{s ytŠfxuõ[h y™u Ã÷t®™„{tk rðrðÄ xìfTr™f÷ ykzh „úußÞwyux «tu„útBË{tk «ðuþ {txu fBÃÞqxh ytÄtrh‚ …heûtt …heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 75 «™tu - 300 {tfTËo JEE - MAINS fBÃÞqxh ytÄtrh‚ ytu™÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx : www.nta.ac.in, www.jeemain.nta.nic.in (4) JEE - ADVANCE Joint Entrance Examination) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn A yÚtðt AB „úq… nu‚w : Œuþ¼h™e IIT{tk «uðuþ {u¤ððt {txu …heûtt …Ør‚ : JEE - ADVANCE fBÃÞqxh ytÄtrh‚ xuMx ðuƒËtRx : www.jeeadv.ac.in (5) BITS - PILANI : Birla Institute of Technology and Science pillani • Rs™uhe rð¿tt™™e ©uc ËkMÚtt þiûtrýf ÷tÞft‚ Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn PCM/PCB nu‚w : B. E, B. Tech, B. Pharm, M. Sc{tk «ðuþ {u¤ððt …heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 130 «™tu ytÄtrh‚ fBÃÞqxh ytÄtrh‚ ytu™÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx : www.bitsadmission.com Exams For Higher Studies
 • 76. 66 I I (6) AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý-12 rð¿tt™ «ðtn B yÚtðt AB „úq… nu‚w : MBBS zuLx÷, ™‹Ë„, ƒtÞtuxìfT™tu÷tuS y™u …uht{urzf÷ ytÄtrh‚ yÇÞtË¢{{tk «ðuþ {u¤ððt …heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 200 «™tu ytÄtrh‚ ytì™÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx : www.aiimsexams.org (7) AFMC (Armed Forces Medical College) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn ÷½w‚{ 60% {tfËo PCB/English nu‚w : Ëþ† Œ¤ {urzf÷ ftì÷us{tk M™t‚f / y™wM™t‚f / ™‹Ë„™t yÇÞtË¢{{tk «ðuþ {u¤ððt. …heûtt …Ør‚ : NEET-UG - õðtìr÷VtRz W{uŒðthu TOELR yt…ðt™e hnu : fBÃÞqxh ƒuÍTz ytì™÷tR™ xuMx ðuƒËtRx : www.afmc.nic.in (8) AIPVT (All India Pre Veterinary Test) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn nu‚w : B. V. SC A. H. fthrfŒeo ƒ™tððt {txu W…Þtu„e «ðuþ …heûtt …heûtt …Ør‚ : ytuçsuÂõxð «fth™t 180 «™tu ytÄtrh‚ ytìV÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx : www.aipvt.vci.nic.in ytìV÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx : https://clatconsortiumofnlu.ac.in (13) NDA (National Defence Academy) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn nu‚w : ¼th‚eÞ ÷~fhe Œ¤{tk ËtnË…qýo fthrfŒeo ƒ™tððt …heûtt …Ør‚ : ytìçsuÂõxð «™tu, ytìV÷tR™ …heûtt ytÄtrh‚ {ìÚË - 120 «™tu y™u s™h÷ yìrƒr÷xe 150 «™tu ƒu «™…ºttu, ð»to{tk ƒu ðth …heûtt ðuƒËtRx : y™u www.upsconline.nic.in https://upsc.gov.in (14) SLS (School of Liberal Studies) þiûtrýf ÷tÞft‚ : Ätuhý 12 rð¿tt™ «ðtn / Ët{tLÞ «ðtn nu‚w : r÷ƒh÷ MxzeÍ ytÄtrh‚ yÇÞtË fhe ftu…touhux s„‚™wk yìfTM…tuÍh {u¤ððt …heûtt …Ør‚ : ytìçsuÂõxð «fth™t 100 «™tu™e yuÂÃxxâqz xuMx, r™ƒkÄ ÷u¾™, RLxhÔÞq ytìV÷tR™ …heûtt ðuƒËtRx : http://sls.pdpu.ac.in
 • 77. 67 I I 9. Miscellaneous yu÷tRz ftuŠËË : • rzÃ÷tu{t R™ ytuÃÚtuÂÕ{f xìfT™tu÷tuS ftuËo yu{. su. RÂLMxxâqx ytìV ytuÃÚtuÕ{tu÷tuS, rËrð÷ ntìÂM…x÷, y{ŒtðtŒ • SNDT - BPT {rn÷tytu / „ÕËo {txu ƒu[÷h R™ rVrÍÞtuÚtuht…e ftuËo SNDT {rn÷t Þwr™ðŠËxe, {wkƒE, Ëk÷ø™ ftuËo. Mðtr{™thtÞý, rVrÍÞtuÚtuht…e huËezuÂLËÞ÷ {rn÷t ftì÷us, fztuŒht [th hM‚t, ™uþ™÷ ntEðu, ‚t. …÷Ëtýt, rsÕ÷tu-Ëwh‚ www.ssprctadodara.org. • SNDT (B-Sc Nursing) ƒu[÷h R™ ËtÞLË - ™ŠËk„ ftuËo SNDT {rn÷t Þwr™ðŠËxe, {wkƒE Ëk÷ø™ ftuËo www.sscnvapi.org. www.mbnc.edu.in DML T-rzÃ÷tu{t R™ {urzf÷ ÷uƒtuhuxhe xìfT™tu÷tuS yt ftuËo Ët{tLÞ B.Sc …Ae {¤u Au, …ý nðu Ätuhý 12 ËtÞLË …Ae …ý þY ÚtÞtu Au. • B. Sc ({urzf÷ ÷ìƒ xìfT™tu÷tuS) • B. Sc (hurzÞtu÷tuS) • B. Sc (ftŠzÞtu xìfT™tu÷tuS) • B. Sc (yu™uMÚturËÞt xìfT™tu÷tuS) • B. Sc (ztÞtr÷ËeË xìfT™tu÷tuS) • ztÞtr÷ËeË xìfTr™rþÞ™ • Rftu ftŠzÞtu„út{ ytrËMxLx • rŒÔÞtk„tu {txu™t BPT, BASLP ð„uhu yÇÞtË¢{tu™e ht»xÙeÞ ËkMÚttytu «rþûtý ftuËo Rs™uhe / xìfT™tu÷tuS ‚Útt rð¿tt™™t yÇÞtË¢{tu :- • M. Sc. (ECI) RÂLx„úuxuz www.saurashtrauniversity.edu • ƒe. E / ƒe.xuf (Ã÷tÂMxf / {ìLÞwVìõ[®h„ CIPET www.cipet.gov.in • Rs™uhe xìfT™tu÷tuS …ºtt[th yÇÞtË™e ËkMÚttytu :- A RÂLMxxâqx ytìV yuÂLsr™ÞËo (RÂLzÞt) ðuƒËtRx :- www.ieindia.org B yìhtu™tìrxf÷ ËtuËtÞxe ðuƒËtRx www.aerosocietyindia.com C RÂLMxxâqx ytìV R÷uõxÙtur™õË yìLz xur÷ftìBÞwr™fuþ™™e (IETE) ðuƒËtRx www.iete.org D M. Sc RÂLx„úuxuz NIT ðuƒËtRx www.svnit.ac.in • B. Sc (yu™So, yuLðtÞh÷ {u™us{uLx ËtÞLË) „wsht‚ Þwr™ðŠËxe • IGNOU ƒe. xìf (Full Time) Ätuhý - 12 ËtÞLË PCM {txu RÂLŒht „tkÄe ytu…™ Þwr™ðŠËxe ‚Útt SAPET ËkMÚtt îtht ƒe. xuf. yuÂLsr™Þ®h„{tk «ðuþ ðuƒËtRx www.rcahmedabad.ignou.ac.in • rzÃ÷tu{tk R™ Vqz «tuËu®Ë„ yuLz xìfT™tu÷tuS : www.aiilsg.org • ftu{ŠþÞ÷ …tÞ÷tux «rþûtý : ðuƒËtRx www.ignla.gov.in • BITS - PILLANI rƒh÷t RÂLMxxâqx ytìV xìfT™tu÷tuS yìLz ËtÞLË. r…Õ÷t™e 333031 (htsMÚtt™) ‚Útt
 • 78. 68 I I „tuðt y™u niŒhtƒtŒ fuB…Ë Au. Rs™uhe rð¿tt™™e ©uc ËkMÚtt Au. yºtu B, E, B. Tech, B. Vt{oËe, M. Sc (RÂLx„úuxuz) ftuŠËË Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn PCM Vt{oËe {txu PCM / PCB ‚Útt BITS «ðuþ fËtuxeÚte yìzr{þ™ «tÃÞ Au. ðuƒËtRx : www.bitsadmission.com • B. Sc. (VtÞh xìfT™tu÷tuS) ðuƒËtRx - www.collegeoffiretechnology.com • B. Sc. (yu™So yuLðtÞh÷ {u™us{uLx ËtÞLË) ðuƒËtRx www.rcahmedabad.ignou.ac.in • B. Sc Bed RÂLx„úuxuz ðuƒËtRx : www.iite.ac.in • M. Sc RÂLx„úuxuz : M. Sc Bio technology RÂLx„úuxuz yuË.…e.Þwr™ðŠËxe, • M. Sc (ECI) RÂLx„úuxuz, Ëtiht»xÙ Þwr™ðŠËxe. • B. Tech (rhLÞwy÷ yu™So yuLz yuLðtÞ™o{uLx Rs™uhe) ðuƒËtRx : www.sdau.edu.in • M. Sc (IT) RÂLx„úuxuz • B. Sc LLB ðuƒËtRx www.nirmauni.ac.in • MCA (Integrated) ðuƒËtRx www.gtu.ac.in OTHERS (1) rzÃ÷tu{t R™ …tu÷eË ËtÞLË Ätuhý 12 …tË hûttþÂõ‚ (…tu÷eË) Þwr™ðŠËxe, ÷ðtz fìB…Ë, {w. ÷ðtz, ‚t. Œnu„t{, rsÕ÷tu - „tkÄe™„hVtu™™k.079-68126800,ðuƒËtRx:www.rsu.ac.in (2) [th ð»teoÞ B.Sc ¢tuËo (Sðrð¿tt™, hËtÞý, ¼tir‚f, „rý‚þt†, …Þtoðhý, {xerhÞÕË. Ätuhý - 12 …tË {txu KUPY fu yLÞ IISC fËtuxe …tË. Ëk…fo Indian Institute of Science (IISC Dean for UGI), Bangalore-560012 ðuƒËtRxwww.usc.ac.in (3) yýwrð¿tt™{tk M.Sc RÂLx„úuxuz Ätuhý 12 ËtÞLË …tË {txu 5 ð»to NEST xuMx. NISER ËkMÚtt ¼wð™uïhe (yturhMËt) ðuƒËtRxhttp://nestexam.inwww.niser.ac.in (4) M…uË ËtÞLË xìfT™tu÷tuS ƒe. xìf yuËuM…uË. ƒe. xìf yurðytur™õË ‚Útt rVrÍf÷ ËtÞLË Ätuhý 12 ËtÞLË, 60% (yu…eÞh) {wŒ‚-4 ð»to ‚Útt «ðuþ …heûtt Au. Indian Institute of Space Science Technology. P. O. ISRO, Thiruvanthapuram,KeralaVtu™™k.0471-2565757 (5) B. Sc (fBÃÞqxh ËtÞLË), „wsht‚ ftì÷us, yur÷Ërƒús, y{ŒtðtŒ-380006, Vtu™ ™k. 079-26446939 ‚Útt yLÞ ftì÷uòu{tk…ýW…÷çÄftuËo • rþûtý ûtuºtu : «tÚtr{f rþûtý r™Þt{f©e, rþûtý rð¼t„-„wsht‚ Ëhfth îtht P. T. C (D. El. Ed) ™t yÇÞtË¢{tu „wsht‚{tk ytðu÷ yæÞt…™{krŒh/ËkMÚttytu/ftì÷us{tkW…÷çÄAu.P.T.C(D. El.Ed)yÇÞtË™tuË{Þ„t¤tu:2ð»to «tÚtr{f rþûtý r™Þt{f©e™e f[uhe, „tkÄe™„h™e ònuht‚™t y™wËkÄt™u W…h www.gujarat-education.gov.in ytì™÷tR™yhSfhðt™ehnuþu,furLÿÞf]‚«ðuþ«r¢ÞtAu. • rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{tu : Ätuhý-12rð¿tt™«ðtn{tkytuAt„wý{u¤ðu÷‚ÚttÄtuhý-12rð¿tt™«ðtn{tkÚt™thrðãtÚteo{txuytR.xe.ytR.™t‚Útt rzÃ÷tu{t™t yÇÞtË¢{tu (Ätuhý 10 …Ae) Ätuhý - 12 rð¿tt™ «ðtn …tË fhu÷ ™t…tËrðãtÚteo «ðuþ {u¤ðe þfu Au. htßÞ{tk ytðu÷e…tur÷xìfTr™fftì÷uòu{tkswŒtswŒtyuÂLsr™®h„™tyÇÞtË¢{tu«tÃÞAu. websitewww.gtu.edu.in
 • 80. 70 I I ð‚o{t™ Ë{Þ{tk MðtMÚÞ ƒtƒ‚u ÷tuftu rðþu»t ò„]‚‚t Ähtð‚t ÚtE „Þt Au íÞthu ztÞurxrþÞ™ y™u LÞwrxÙþr™Mx™e ytð~Þf‚t Q¼e Út‚e òÞ Au. ‚uÚte yt ûtuºt{tk ytþtM…Œ fthrfŒeo ƒ™tððt™e ‚ftu rðfËe hne Au. nuÕÚt ytìÚtturhxeÍ îtht r™Þturs‚ ztÞurxrþÞ™ yìLz LÞwrxÙþ™ yuõË…xo ytnth ËkƒkÄe *nuÕÚt ytìÚtturhxeÍ : ytÞtus™ y™u hý™er‚ ƒ™tðe ‚u™t y{÷efhý™t r™heûtý™e sðtƒŒthe …ý WXtðu Au. • nuÕÚt ðfoËo y™u rþûtftu™u xÙu®™„ yt…e™u ÷tuftu{tk nuÕÚt «íÞu ò„]r‚ ðÄthu Au. Vqz ftìBÞwr™xe LÞwrxÙþ™ : ËŠðrËË : yt ftÞoûtuºt ËtÚtu òuztÞu÷t ztÞurxrþÞ™ Vqz™e „wýð¥tt™e ‚…tË y™u …heûtý fhu Au. • nuÕÚt xe{™t ËÇÞtu y™u ‚ƒeƒtu™t r™Œuoþtu™t ytÄthu LÞwrxÙþ™÷ ftÞo¢{tu y™u Útuht…urxf Útuh…urxf LÞwrxÙþ™ : Þtus™tytu ƒ™tððt™wk ftÞo Útuhu…urxf LÞwrxÙþ™ fhu Au. • xÙu®™„ ËkƒkrÄ‚ ztÞuxurþÞ™ ntìÂM…x÷ Vqz ËŠðË {u™us{uLx MxwzLxTË y™u nuÕÚt ðfohtu™u LÞwrxÙþ™™u xÙu®™„ : yt™w»tkr„f xÙu®™„ yt…u Au. {urzf÷ rhË[o ftWÂLË÷ îtht r™Þturs‚ ztÞurxrþÞ™ Vqz ËkƒkÄe rhË[o fhe ‚u™e Þtus™t ƒ™tðe rhË[o : y{÷efhý fhtðu Au. D {tË {erzÞt y™u …Âç÷f rh÷uþ™ ztÞurxrþÞ™ yìLz LÞwrxÙþ™ r™»ýt‚ Ë{t[th…ºttu, Ët{rÞf fu fk…™eytu {txu ÷u¾ ‚iÞth fhu Au. xur÷rðÍ™, hurzÞtu{tk ‚uytu ytnth ËkƒkÄe Ë÷tnfth ‚hefu ft{ fhu Au. D fLË®Õx„ ztÞuxurþÞ™ : ‚uytu …tu‚t™wk Âõ÷r™f ¾tu÷e™u «tRðux «uÂõxË fhðt W…htk‚ ztìõxhtu™e ËtÚtu {¤e™u ntìÂM…x÷tu y™u fk…™eytu{tk fLËÕx™™wk ft{ fhu Au. ‚uytu huMxtuhLx y™u ntìx÷tu{tk ytnth rðþu»tf ‚hefu Vhs ƒòðu Au. D yu{. yuË. Þwr™ðŠËxe - ðztuŒht{tk Vqz yìLz LÞwrxÙrþÞ™ yÇÞtË¢{ rzÃ÷tu{tÚte þY fhe …e.yu[.ze ËwÄe W…÷çÄ Au. D ËhŒth f]r»t Þwr™ðŠËxe, Œtk‚eðtzt™e ASPEE ftì÷us{tk …ý Vqz yìLz LÞwrxÙrþÞ™ yÇÞtË¢{ W…÷çÄ Au. D yu{. yuË. …xu÷ ftì÷us ytuV ntu{ ËtÞLË, {tuxt ƒòh, ðÕ÷¼ rðãt™„h-ytýkŒ{tk Vqz yìLz LÞwrxÙrþÞ™ yÇÞtË¢{ ºtý ð»to™e {wŒ‚™tu M™t‚f fûtt™tu ftuËo W…÷çÄ Au. ztÞurxrþÞ™ y™u LÞwrxÙþr™Mx yÇÞtË¢{tu
 • 81. 71 I I 10. Exclusive Universities Institute of Space Science Technology (IIST) situated at Thiruvananthapuram and is declared as Deemed University under section 3 of the UGCAct 1956 It is an autonomous Institute under Department of Space, GovernmentofIndia. D Departments : Aerospace Engineering Avionics Chemistry Earth Space Sciences Humanities Mathematics Physics D Programmes : (1) B. Tech in Aerospace Engineering (2) B. Tech in Electronics and communication Engineering (Avionics) (3) Dual Degree (B. Tech / M. Tech) (4) 4 Year B. Tech and 5 year Dual Degree programs. D Address : Indian institute of Space Science and Technology Valiamalal P, O, Thiruvananthapuram kerala, India D website : www.list ac.in National Forensic Science University The National Forensic Science University, with the status of an institution of national importace, is the world’s first and only University dedicated to Forensic, behavioral Cyber security, digital forensic alied Sciences. It was established by the Govt. of India through Act, 2020 with objective of fulfilling the acuteshortageagainsttheincreasingdemandfor forensicexpertsinthecountryandaroundtheworld. Programs Run by : the university : School of Cyber Security Digital Forensics - 4 • School of pharmacy - 8 • School of Behavioural Forensics - 6 • School of Police Science Security Studies - 3 • School of Forensic Science - 6 • School of Management Studies - 8 • School of Engineering Technology - 4 • Policy Studies - 6 • School of Medico Legal Studies - 5 • School of Doctoral Studies Research - 2 • School of open learning • School of Law Forensic Justice of Policy Studies - 6 Address National Forensic Sciences University Gandhinagar - 382007 Gujarat - India Website : www.nfsu.ac.in • Indian Institute of Space Science Technology
 • 82. „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe þiûtrýf ð»to 2019-20Úte ftÞoh‚ fhðt{tk ytðu÷e Au. nt÷ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe{tk SMLPA Mfq÷ ytuV {uhextR{ r÷. …tìr÷Ëe yìLz yìzr{r™MxÙuþ™ rð¼t„ yk‚„o‚ rðrðÄ yÇÞtË¢{tu suðt fu, yu÷. yu÷. yu{. R™ RLxh™uþ™÷ xÙuz r÷. y™u yu÷. yu÷. yu{.R™ {uhextR{ ÷tu ‚u{s yìÂõÍõÞwrxð rzÃ÷tu{t «tu„út{ R™ RLxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì y™u yìÂõÍõÞwrxð rzÃ÷tu{t «tu„út{ R™ {uhextR{ ÷tì ‚u{s …eyu[.ze.™t yÇÞtË¢{™tu Ë{tðuþ fhðt{tk ytÔÞtu Au. {uhextR{ Wãtu„™u sYrhÞt‚ {wsƒ™t ftiþÕÞðÄo™™e sYrhÞt‚™u æÞt™{tk ÷E™u „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxeyu ™uÄh÷ìLz ÂMÚt‚ rðïrðÏÞt‚ EhtË{tht Þwr™ðŠËxe yuËxeËe RLxh™uþ™÷ ‚u{s ftu…™ nu„ ™ rƒÍ™uË Mfq÷ yuÂõÍõÞwrxð zuL{tfoËtÚtuMOU îthtrðãtÚteoytu™uW…Þtu„eðÄw˽™{trn‚e{¤u‚u{txurðþu»t«ÞtËfÞtoAu. „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe nt÷{tk „wsht‚ ™uþ™÷ ÷tu Þwr™ðŠËxe ¾t‚u nk„t{e Ätuhý ftÞoh‚ Au. ‚u{s yã‚™ ËwrðÄtytu ËtÚtu™wk …tu‚t™wk fìB…Ë xqkf Ë{Þ{tk r„^x rËxe, „tkÄe™„h ¾t‚u ‚iÞth fhðt™wk ytÞtus™Au. • nt÷{tk „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe yk‚„o‚ [t÷‚t rðrðÄ yÇÞtË¢{tu : „wsht‚ {uhextR{ Þwr™ðŠËxe 1. yu÷. yu÷. yu{. {uhextR{ ÷tì ELxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì 2. yìÂõÍõÞwrxð rzÃ÷tu{tk «tu„út{ (E. ze. …e.) {uhextR{ ÷tì RLxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì 4. …eyu[.ze. Ìtw{™ rhËtuËo {u™us{uLx Rlxh™uþ™÷ xÙuz ÷tì www.gmu.edu.in ¢{ yÇÞtË¢{ M…u~Þ÷tRÍuþ™ 3. yu{. ƒe. yu. RLxh™uþ™÷ þe®…„ yìLz ÷tursÂMxõË 72 I I
 • 83. 73 I I Rail University National Rail and Transportation Institute OR Gatishakti Vishwavidyalaya It is India’s First Transport University Located in Vadodara, Gujarat, India. The University is presently located inside the lush green 55 acre campus of Ministry of Railway’s apex training institution, National Academy of Indian Railways. (NAIR) Type : Central University Established : 5th September, 2018 D Programmes Bachelors • Bachlor of Business Administration (BBA), in Transportation Mangement • Bachlor of Science (B. Sc) in Transportation Technology • Bachlor of Technology (B. Tech) in Rail Infrastru cture Engineering • Bachlor of Technology (B. Tech) in Rail Systems and communication Engineering • Bachlor of Technology (B. Tech) in Mechanical and Rail Engineering Masters • MBA in Logistics and Supply Chain Management • MBA in Transport Economics and Management • M.Sc in Transportation Technology and Policy • M.Sc in Transportation Information System and Analytics • M.Sc in Rail Systems Engineering and Integration Address : NAIR Campus, Lalbaug, Vadodara, Gujarat-India. Website : www.nrti.edu.in
 • 84. 74 I I NIFT National Institute of Fashion Technology NIFT is the Pioneering Institute of Fashion education in the cuntry and has been in the vanguard of providing professional human resourse to the textile and apparel industry. D UG Programmes : Fashion Design (FD) Bachelor of Fashion Technology BFT (Apparel Production) Accessory Design (AD) Textile Design (TD) Fashion Communication (FC) D PG Programmes Master of Fashion management (MFM) Master of fashion Technology (MFT) Master of Design Continuing Education (CE) Programmes • Jewellery Design and Basics of Maunfacturing • Digital Marketing, E commerce traditional retail • garment production Technology Apparel Design (GPTAD) D Address : National Institute of Fashion Technology GH-O Road, Behind info city near / DAIICT, Gandhinagar - 382007 • website : https://nift.ac.in
 • 85. 75 I I The National Institute of design NID is a public design University in Paldi, Ahmedabad with extension campuses in Gandhinagar and Bengaluru. Programmes D Communication Design Animation Film Design Film and Video communication Graphic Design Photography Design D Industrial Design Ceramic and Glass Design Furniture and interior Design Product Design Toy and Game Design Transportation and Automobile Design D Universal Design Textile, Apparel, Lifestyle and Accessories Design Textile Design (B. Des) Address : National institute of Design Paldi, Ahmedabad website : https://www.nid.edu PDEU - Pandit Deendayal Energy University The University offers Engineering programme in the field of petroleum, Civil, Electrical, Chemical, Mechanical, Electrical, Chemical, Industrial Computer and Information and communication technology at UG/PG level besides exclusive M. Tech programmes in Solar, Nuclear Engineering and EnvironmentEngineering. PDEU Schools SOT - School of Technology SPT - School of Petroleum Technology SPM - School of Petroleum Management SLS - School of Liberal Studies NID - National institute of Design
 • 86. 76 I I D B. Tech. Programme - 4 years Petr deum Engineering Civil Engineering Mechanical Engineering Electrical Engineering Chemical Engineering ComputerEngineering InformationCommunicationTechnologTechnology AutomobileEngineering ElectronicsCommunicationEngineering. PetrochemicalEngineering D M.TechProgramme-2Years Petroleum Engineering Petroleum Technology Nuclear Science Technology Energy Systems Electrical Engineering Mechanical Engineering Data Science Cyber Security D M. Sc. Programmes M. Sc Physics M. Sc Chemistry M. Sc Mathematics. Ph. D (Engineering / Liberal Studies Management Science) Address : PDEU - Pandit Deendayal Energy University Koba Gandhinagar highway, Raisan Website - www.pdpu.ac.in
 • 87. 77 I I • fux÷ef ËtÞLË Rs™uhe y™u xìfT™tu÷tuS Þwr™ðŠËxeytu (1) „wsht‚ xìfT™tu÷tuS Þwr™ðŠËxe, rðïf{to „ð™o{uLx yuÂLsr™Þ®h„ ftì÷us, ðeË‚ ºtý htuz ðeË‚, „tkÄe™„h ntEðu, [tkŒ¾uzt,y{ŒtðtŒ-382424www.gtu.ac.in (2) „wsht‚VtuhuÂLËfËtÞLËÞwr™ðŠËxe,Ëuõxh-9,„tkÄe™„hVtu™™k.079-239377102 (3) …krz‚ Œe™ŒÞt¤ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe, ™tì÷us fturhztuh, htÞËý rð÷us, Ëuõxh - 7, „tkÄe™„h-382007 www.pdpu.ac.in (4) Þwr™ðŠËxe ytìV …uxÙtur÷Þ{ yìLz yuÂLsr™Þ®h„ MxzeÍ, …e. ytu. fLztu÷e, ðtÞt-«u{™„h, ŒnuhtŒq™ - 248007 www.upes.ac.in (5) sðtnh÷t÷ ™nuhw xìfT™tì÷tuS Þwr™ðŠËxe, yþtuf™„h, fwfx…Õ÷e ntW®Ë„ ƒtuzo ftì÷tu™e, fwfx…Õ÷e, niŒhtƒtŒ, ‚u÷k„ýt-500085 (6) rŒ™ƒkÄw Atuxwht{ Þwr™ðŠËxe ytìV ËtÞLË yìLz xìfT™tu÷tuS 50 R. N. H. V. M. Stone, Murthal, Haryana - 131039 www.dcnisem.ac.in (7) ftu[e™Þwr™ðŠËxe ytìVËtÞLËyuLzxìfT™tu÷tuS,Þwr™ðŠËxehtuz,ËtWÚtf÷{Ëuheftuxo,fuht÷t-682022 (8) ztì.ytkƒuzfhxìfT™tu÷tuSÞwr™ðŠËxerðãtrðnth,÷tu™uh,htÞ„Z,{ntht»xÙ,Vtu™™k.02140-275142 (9) …kòƒxìfT™tu÷tuSÞwr™ðŠËxe,s÷k½h,f…whÚt÷ntEðu,ðe.…e.ytuR烙,…kòƒ-144603 (10) ƒk„t¤ yuÂLsr™Þh yìLz ËtÞLË Þwr™ðŠËxe, þeƒ…wh ftì÷us htuz, …e. ytu. ƒtìxr™f „tzo™, ntðht (ðu.ƒk) - 711103Vtu™.™k.033-26684591 (11) [thwËux Þwr™ðŠËxe, 139, [thwËux fuB…Ë ntRðu, ™rzÞtŒ-…ux÷tŒ htuz, [tk„t, rsÕ÷tu-ytýkŒ - 388421 www.chanesat.ac.in (12) r™h{tÞwr™ðŠËxe(NU) RÂLMxxâqxytìVxìfT™tu÷tuS,r™h{tÞwr™ðŠËxe,Ëh¾us-„tkÄe™„hntRðu,„tu‚t,Athtuze, y{ŒtðtŒwww.nirmauni.ac.in (13) Äehw¼tE ykƒtýe RÂLMxxâqx ytìV RLV{uoþ™ yìLz fBÞwr™fuþ™ xìfT™tu÷tuS (DAIICT) DAIICT RLÿtuzt Ëfo÷ …tËu, „tkÄe™„hwww.daiict.ac.in (14) y{ŒtðtŒ Þwr™ðŠËxe, (AU) Mfq÷ ytìV yuÂLsr™Þ®h„ yìLz yuÃ÷tRz ËtÞLË, GTCT rƒ®Õz„, ËuLxÙ÷ fuB…Ë, ftì{ËoAhM‚t,™ðhk„…wht,y{ŒtðtŒ.www.ahduni.edu.in (15) IITRAM RÂLMxxâqx ytìV RL£tMxÙõ[h xìfT™tì÷tuS rhË[o yuLz {u™us{uLx (IITRAM), IITRAM ¾tu¾ht Ëfo÷ …tËu,{rý™„h,y{ŒtðtŒ…qðo.www.iitram.ac.In • rðrðÄ yÇÞtË ËkŒ¼o ftWÂLË÷ (1) All India Council for Technical Education (AICTE) Nelson Mandela Marg, Vasant kunj, New Delhi - 110070 acusewww.aicte.india.org (2) Pharmacy Council of India (PI) NBCC Centre, 3 floor, Plot No.2 Community Centre, Maa AnandamalMarg.OkhlaPhase1,New Delhi110020 ðuƒËtRxwww.pci.nic.in (3) Council of Architechtures, India habitat centre, Cone 6 A 1st floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 India ðuƒËtRxwww.coa.gov.in (3) yLÞW…Þtu„eËh™t{tk W…Þtu„e Ëk…foËqºttu, Ëh™t{tk, Vtu™ fu VuõË RíÞtrŒ rð„‚tu
 • 88. 78 I I (1) Wå[rþûtýfr{þ™hf[uhe,ç÷tìf™k.12,ztì.Sðhts{nu‚t¼ð™,„tkÄe™„h (2) (rþ»Þð]r¥t{txu)xìfTr™f÷rþûtýr™Þt{ff[uhe,ç÷tìf™k.12,ztì.Sðhts{nu‚t¼ð™,„tkÄe™„h (3) „wsht‚ ònuh Ëuðt ytÞtu„, (GPSC) Ëuõxh-10 yu, A-3 Ëfo÷™e ™Sf, A-htuz, „tkÄe™„h ðuƒËtRx : www.gpsc.gujarat.gov. (4) {trn‚e fr{þ™h™e f[uhe, ç÷tìf ™k. 19, ztì. Sðhts {nu‚t ¼ð™, „tkÄe™„h (htus„th Ë{t[th Ët{rÞf, fthrfŒeo{t„oŒþo™ykf{txu) (5) Union Public Service Commission Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069, ðuƒËtRx : www.upsc.gov.in (6) ÔÞðËtÞe {t„oŒþo™ ËkMÚtt, Ëhfthe fLÞtþt¤t™t {ft™{tk, htÞ¾kz, y{ŒtðtŒ-380001. Vtu™ ™k. 079- 25384939(CareerCounselling) rð™t{qÕÞufthrfŒeo{trn‚e…wÂM‚ftytu{txu) (7) AdditionalDirectorateGeneralRecrulting,WestBlock-3A. K. Puran,New Delhi-110066 (8) Directorate of Manpower planning and Recruiting (DMPR), (10 + 2 ™uðe yuLxÙe) Misston Olympics, WindSenaBhavan,Opp, DRDO Bhavan,RajajiMarg,New Delhi-110011 (9) Institute of Electronics Telecommunication Engineers IETE 2, Institutional Area, Lodhi Road, New Delhi-110003 India.www.ietc.org. (10) Instituteof EngineerIndia(AMIE) GokhaleRoad,Kolkata-20. Gujarat Branch at Bhaikaka Bhavan, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad (…ºtt[th ftuËo) Vtu™.™k. 079-26400811 (11) The Aeronautical Society of India. 13-B, Indraprastha, Estate, New Delhi-110002 Vtu™.™k.011 21370768 (12) ztì. ƒtƒtËtnuƒ ytkƒuzfh ytu…™ Þwr™ðŠËxe, ßÞtur‚{oÞ …rhËh, yuË. S. ntRðu, Athtuze, y{ŒtðtŒ-382481 ðuƒËtRx-www.baou.edu.in (13) RÂLŒht„tkÄeytu…™Þwr™ðŠËxeyuË.S.ntRðu,Athtuze,y{ŒtðtŒ-382481ðuƒËtRx:www.ignou.ac.in
 • 89. 79 I I yt…u Ätuhý-12 ftu{Ëo/ ytxTËo …tË fhu÷ Au. yt…u ßÞthu …ý Ätuhý - 12™t rð»tÞtu …ËkŒ fÞto íÞthu rð[the™u s r™ýoÞ ÷eÄtu nþu. ytþtht¾eyufusu…ýr™ýoÞtu÷eÄtAu‚uyt…™t…tu‚t™tsr™ýoÞtuAu.nðu…Ae…ýsufkE…ýr™ýoÞtu÷uþtu‚uyt……tu‚us÷uþtu. Ätuhý 12™e …heûtt …tË fhe yt… ftì÷us{tk / Þwr™ðŠËxe fûttyu / ÔÞtðËtrÞf yÇÞtË¢{tu{tk yuf ™ðt s ûtuºt{tk fŒ{ ¼he hÌtt Atu, yt s Ë{Þ Au yt…™t ¼rð»Þ™u ÷„‚e þkftytu, ®[‚tytu, {qkÍðýtu Œqh fhðt™tu. ytÚte Ätuhý-12 ytxTËo, ftu{Ëo …Ae …ý ½ýt Ëtht rðfÕ…tuAus.íÞthuyt…ýe…tËu‚u‚{t{yÇÞtË¢{tu™eòýfthentuðeyíÞk‚ytð~Þf„ýtÞ. 11. Ätuhý - 12 Ët{tLÞ «ðtn …Ae fthrfŒeo™e Wßs𤠂ftu Ätu h ý - 12 ytxT Ë o …Ae™t yÇÞtË¢{tu Ätu h ý - 12 (H.S.C.) Ët{tLÞ «ðtn Ätu h ý - 12 Ët{tLÞ fthrfŒeo (ftu E …ý «ðtn) Ätu h ý - 12 ftì { Ëo …Ae™t yÇÞtË¢{tu ƒe.yu . ƒe.ftu { . Ëe.yu . Ëe.yu Ë . Ëe.yu { .yu . Ëe.yu V . yu . ƒu [ ÷h ytì V rƒÍ™u Ë {u ™ u s {u L x (3 ð»to ) BBM ƒu [ ÷h ytì V {u ™ u s {u L x Mxze (3 ð»to ) BMS ƒu [ ÷h ytì V rƒÍ™u Ë yu z r{r™MxÙ u þ ™ (3 ð»to ) BBA ƒu [ ÷h ytì V fBÃÞq x h yu  Ã÷fu þ ™ (3 ð»to ) BCA ƒu [ ÷h ytu V rVrÍf÷ yu ß Þw f u þ ™ (3 ð»to ) BPEd ƒu [ ÷h ytì V VtR™ ytxT Ë o (3 ð»to ) BFA …u R ®Lx„, MfÕÃ[h (rþÕ…f÷t), yu à ÷tRz ytxT Ë o ytxo rnMxhe ƒu [ ÷h ytì V {tË ftì B Þw r ™fu þ ™ (3 ð»to ) BMC ƒu [ ÷h ytì V {tË {erzÞt (3 ð»to ) BMM ƒu [ ÷h ytì V Ëtu r þÞ÷ ðfo (3 ð»to ) BSW ƒu [ ÷h ytì V xÙ t ðu ÷ ntu x ÷ {u ™ u s {u L x (3 ð»to ) BHM ƒu [ ÷h ytì V …hVtu Š {k „ ytxT Ë o (3 ð»to ) BPA yu { . yu . yu { . ftì { yu { .rV÷ …eyu [ .ze. yu { .rV÷. …eyu [ .ze.
 • 90. 80 I I Ätuhý - 12 (H.S.C) …Ae™t rzÃ÷tu{t yÇÞtË¢{ • VtR™ ytxTËo • …uRLx yuÂÃ÷fuþ™ • ÷ìkøðuSË • r¢yurxð htR®x„ • rË™u{uxtu„útVe • ðtìfuþ™÷ rhnurƒr÷xuþ™ yìLz ftWLËu®÷„ • ÷tRƒúuhe y™u RLV{uoþ™ ËtÞLË • yì®õx„ / rÚtÞuxh / …Vtuo®{„ ytxTËo • ËuÕV {u™us{uLx • RLMÞtuhLË • rhxuR÷ {u™us{uLx • yuftW®Lx„ • yìLz xuõËuþ™ • ƒì®Lf„ yìLz VtÞ™tLË • ƒì®Lf„ yìLz RLMÞtuhLË • Vuþ™ xìfT™tu÷tuS yìLz xufTMxtR÷ rzÍtR™ • rzhuõþ™ (rŒøŒþo™) • yurz®x„ (Ëk…tŒ™) • «tuzõþ™ • fu{uht s™or÷Í{ Vtuh r«Lx yìLz R÷uõxÙtur™f {erzÞt • yur™{uþ™ • rðÍTÞwy÷ RVuõx yìLz fB…tu®Í„ • xqrhÍ{ Mxze • Yh÷ zuð÷…{uLx • ßðu÷he rzÍtR™ • {uf-y… ytŠxMx • hurzÞtu òufe • ytìrVË ytuxtu{uþ™ • fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ • ntux÷ {u™us{uLx • ƒì®Lf„ yìLz fLVuõþ™he • ðuƒ yìLz {ÂÕx{erzÞt xìfT™tu÷tuS • {tË fBÃÞwr™fuþ™ yìLz s™or÷Í{ (…ºtfthíð) • RLxerhÞh rzÍtR™ • …Âç÷f rh÷uþ™ • yuËuËhe yìLz ßðu÷he rzÍtR™ • yu…h÷ {tfuo®x„ • z®ƒ„ yìLz ðtìRË ytuðh • Vtuxtu„útVe • Þtu„ xe[h • rzMf òufe • xuxw ytŠxMx D. El. Ed. ytxTËo ftu{Ëo Ët{tLÞ fthrfŒeo
 • 91. 81 I I Ätuhý - 12 ytxTËo …Ae™t yÇÞtË¢{tu™e ÞtŒe • ytxTËo™t ftuE …ý rð»tÞtu ËtÚtu ƒe.yu. yÚtto‚T ƒu[÷h ytìV ytxTËo™tu ftuËo - (B. A.) • ƒu[÷h ytìV rƒÍ™uË yuzr{r™MxÙuþ™ - B. B. A.™tu ftuËo • ntux÷ {u™us{uLx™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV ËturþÞ÷ ðfo B. S. W. ™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV Yh÷ MxzeÍ B. R. S. ™tu ftuËo • «tÞ{he xe[h ƒ™ðt (PTC) D. EL. Ed.™tu ftuËo • ytxo rzÃ÷tu{t™tu ftuËo • ntu{ ËtÞLË™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo • Vuþ™ rzÍtR™h™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo • ƒu[÷h ytìV VtR™ ytxo - B. F. A ™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV BÞwrÍf™tu ftuËo • ztLË zÙt{t yÚtðt BÞwrÍf{tk ƒu[÷h ytìV …hVtu‹{„ ytxo B. P. A.™tu ftuËo • s™h÷ ™‹Ë„™tu ftuËo • ytÞwðuorŒf ™ŠË„™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV rVrÍf÷ yìßÞwfuþ™ B. P. E.™tu ftuËo • RLxerhÞh rzÍtR™™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo • B. A, B. Ed. RÂLx„úuxuz • rzÃ÷tu{tk R™ …tu÷eË ËtÞLË • B. A. (…tu÷eË rð¿tt™) • ƒu[÷h ytìV ðtìfuþ™ (GTU) Ätuhý 12 ftu{Ëo …Ae™t yÇÞtË¢{tu™e ÞtŒe. • ftì{Ëo™t rð»tÞtu ËtÚtu ƒe. ftu{. (B. Com) yÚtto‚T ƒu[÷h ytìV ftì{Ëo™tu ftuËo • RÂLx„úuxuz M. Sc. R™ RLV{uoþ™ xìfT™tu÷tuS yìLz fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ ftuËo • ƒu[÷h ytìV fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ B. C. A™tu ftuËo • B.Sc. R™ ytR.xe.yìLz fBÃÞqxh yuÂÃ÷fuþ™ • B. B. A. ™tu ftuËo • [txozo yuftWLxLx™tu CPT ftuËo • fk…™e Ëu¢uxhe™tu VtWLzuþ™ ftuËo • ftuMx yuftWLx™tu VtWLzuþ™ ftuËo • [txozo VtR™tÂLËÞ÷ yu™tr÷Mx CFA™tu ftuËo • ntux÷ {u™us{uLx™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV ËturþÞ÷ ðfo B. S. W.™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV Yh÷ MxzeÍ B. R. S.™tu ftuËo
 • 92. 82 I I • ntu{ ËtÞLË™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo • s™h÷ ™ŠË„™tu ftuËo • ytÞwðuorŒf ™ŠË„™tu ftuËo • D. El. Ed. («tÞ{he rþûtf)™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV rVrÍf÷ yìßÞwfuþ™ B. P. E ™tu ftuËo • RLxerhÞh rzÍtR™™tu ƒu[÷h rz„úe ftuËo • ƒu[÷h ytìV BÞwrÍf, ztLË fu zÙt{t™tu ftuËo • ƒu[÷h ytìV VtR™ ytxo - BFA™tu ftuËo • „wsht‚ …uxÙtur÷Þ{ Þwr™ðŠËxe™tu ƒu[÷h R™ r÷ƒh÷ MxzeÍ ftuËo • ™uþ™÷ RÂLMxxâqx ytìV Vìþ™ xìfT™tu÷tuS NIFT ftuËo rz„úe R™ Vìþ™ rzÍtR™, rz„úe R™ yuËuËhe rzÍtR™, Vìþ™ rzÍtR™yìLzRLV{uoþ™xìfT™tu÷tuS™tuftuËoFDIT suðtr™Vx™tÄtuhý-12…Ae™trzÃ÷tu{tyÇÞtË¢{tu • ™uþ™÷RÂLMxxâqxytìVrzÍtR™NID™trðrðÄftuËo • ƒu[h÷ytìVVtR™ytxoBFA™tuftuËo • ¼th‚ Ëhfth™e RÂLMxxâqx ytìV ntux÷ {u™us{uLx yuLz fux®h„ xìfT™tu÷tuS{tk [t÷‚tu B.Sc. R™ ntux÷ {u™us{uLx™tu ftuËo(„tkÄe™„h,y{ŒtðtŒ,htsftux,ytýkŒ…tËuytðeËkMÚttytðu÷eAu. • BÞwrÍf,zÙt{t,ztLË™tuƒu[÷hrz„úeftuËo-ðztuŒht™eyu{.yuË.Þwr™ðŠËxe{tk • ðztuŒht™eyu{.yuË.Þwr™ðŠËxey™uðÕ÷¼rðãt™„h™eËhŒth…xu÷Þwr™ðŠËxe{tk[t÷‚tuBBA™tuftuËo • IITE-¼th‚eÞrþûtf«rþûtýËkMÚtt™,„tkÄe™„h(IndianInstituteofTeacherEducation) • {wkƒE{tkƒu[÷hytìV{u™us{uLxMxzeÍ-BMS™tftuËo • ™uþ™÷÷tì.Þwr™ðŠËxe,„tkÄe™„h‚ÚttyLÞRÂLx„úuxuzLLB ftuËo • „wsht‚…uxÙtur÷Þ{Þwr™ðŠËxe™tuBLS ftuËo s™h÷ ™‹Ë„™tu ftuËo „wsht‚ Ëhfth™t ythtuøÞ y™u …rhðth fÕÞtý rð¼t„ îtht Ätuhý - 12 …Ae™t ™‹Ë„, rVrÍÞtuÚtuht…e y™u yLÞ yÇÞtË¢{tu {txu *The Gujarat Professional Nursing Allied Medical Education Courses* yuzr{þ™ fr{xe™e h[™t fhu÷ Au. (GNM) (ANM) yt ƒu ftuËo {txu su W{uŒðthu Ätuhý - 12 Ët{tLÞ «ðtn Wå[‚h ƒwr™ÞtŒe «ðtn W¥th ÔÞðËtÞ÷ûte «ðtn ËtÚtu W¥teýo fhu÷ ntuÞ ‚uytu Võ‚ (GNM) (nt÷{tk 3 ð»to™tu ftuËo) y™u (ANM) (nt÷{tkƒuð»to™tuAu)ftuËo{tk«ðuþ{u¤ðeþfuAu. ™tUÄ : rð¿tt™«ðtn…tËfhu÷ntuÞ‚uðtW{uŒðthtu…ýytftuËofheþfuAu. Ëh™t{wk : GUJARATPROFFSSONALNURSING ALLIEDMEDICALEDUCATION COURSES, GUJARATSTATE C/O.GMERS MedicalCollege,CivilHospitalCampus, Sector- 12, Gandhinagar-382016 website:www.medadmgujrat.org «ðuþ …heûtt yt…e™u yìzr{þ™ {¤u ‚uðt yÇÞtË¢{tu