SlideShare a Scribd company logo
2021 pb su_broshura_optimized(1)
МП “Финанси и банково дело в
сътрудничество с Пощенска банка”
Цел на програмата:
Задълбочаване и профилиране на знанията в областта на финансите и банковото дело,
придобиване на умения за разрешаване на практически проблеми в областта на
финансите и макроикономиката, както и свързани с управлението на търговска и
инвестиционна банка, друга финансова институция или публично дружество.
Професионална реализация:
Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като
специалисти, финансови мениджъри и експерти на висше ниво в управлението на банкови
и небанкови финансови институции, в министерствата и общините, във фирми с
чуждестранно участие, в научно-изследователски и развойни звена и висши училища,
като предприемачи, развиващи собствен бизнес, и в неправителствения сектор при оценка
на бизнес и финансови проекти.
Сътрудничество с частния сектор
Пощенска банка и Софийският университет ще си сътрудничат за обучението на
бъдещите финансови експерти в магистърската програма на Стопанския факултет
“Финанси и банково дело”. Финансовата институция е единствената банка, която се
включва в академичната програма на факултета с два самостоятелни модула, изцяло
разработени и създадени по нейно предложение. Модерните дисциплини ”Банков
мениджмънт” и “Инвестиционно банкиране” ще са част от задължителната учебна
програма 2021-2022 г. и обучението в тях ще се води от експерти на банката. Целта е
заедно с теоретичната подготовка да се осигури на студентите отлична възможност за
натрупване на ценен практически опит и знания, които ще им помогнат за тяхното
успешно кариерно развитие в реална работна среда.
Две нови учебни
дисциплини:
”Банков мениджмънт”
и
“Инвестиционно
банкиране”
Практически
занятия и
решаване на
казуси
Възможност за стаж и
реализация в Пощенска
банка
Над 20 експерти
с висока еспертиза
стават
приподаватели
Петя Димитрова
Главен изпълнителен директор на Пощенска банка
“Образованието е ключов приоритет в корпоративната социална политика на
нашата банка, в който инвестираме непрекъснато. Вече 30 години създаваме
устойчиви проекти, чрез които изпълняваме нашата мисия да участваме в
изграждането на иновативен образователен модел, който отговаря на
очакванията и нуждите на бъдещите поколения. В подкрепа на модерното
образование развиваме стратегическото си партньорство с Finance Academy,
реализираме серия иновативни проекти съвместно със СофтУни, а чрез
менторската си програма в Националната търговско-банкова гимназия
добавяме стойност към знанията и уменията на учениците. Винаги сме се
стремили да ангажираме младите хора и да ги подпомагаме с опита си, за да
могат по-бързо и успешно да навлязат в практиката на реалния бизнес.
Щастливи сме, че можем да допринесем за устойчивата връзка между
образованието и бизнеса с това наше партньорство. Студентите от
магистърската програма
„Финанси и банково дело“ ще получат нашата
Менторска подкрепа и вдъхновение от
най-добрите ни експерти“
Проф. Анастас Герджиков
Ректор на СУ “Св. Климент Охридски”
“През последните години връзките на университетите с бизнеса се
подобриха значително. Изготвянето и актуализирането на учебни
планове с участието на работодателите стана много по-активно и за
Софийския университет това е важно. Радвам се, че от следващата
учебна година студентите в двете магистърски програми на Стопанския
факултет ще имат възможност да получат теоретични и практически
знания от професионалистите в Пощенска банка“
Пощенска банка
Вдъхновяващото ЛИДЕРСТВО с
непрекъснат стремеж към иновации ни
води по пътя на успеха. В нашата
30 годишна история сме доказали своята
СТАБИЛНОСТ като сигурен и
предпочитан партньор, който съчетава
висока ефективност и отличен баланс
между традиция и модерност.
Динамичното РАЗВИТИЕ на банката е
свързано с нови предизвикателства и
перспективи, растеж, интересна работа
и различни възможности за всеки да
разгърне потенциала си. В основата на
нашите постижения е изключителната
ЕКИПНОСТ, изградена на взаимно
доверие, общи ценности, признание и
подкрепа.
Content
Header
Main text
Курсове на Пощенска банка
Банков мениджмънт
Курс “Банков мениджмънт”
Стартира през месец октомври 2021 г.
Курсът включва детайлно разработени теми, обединени в няколко панела, като
започва с преглед на структурата и начина на функциониране на търговската банка.
Студентите ще имат възможност в детайли да се запознаят с банковите продукти,
предназначени за физически лица и микро фирми. Ще придобият практически знания
за каналите на продажбите на продуктите, предназначени за физически лица, както и
да разберат повече за съвременните и модерни тенденции в областта на дигиталното
банкиране. По време на курса, студентите ще придобият знания за основните процеси,
свързани с управлението на риска, а също и за стратегическите подходи в успешното
планиране и развитие на бизнеса.
Лектори: Курс „Банков мениджмънт“
Николай Станчев
Мениджър
Потребителско кредитиране,
Отдел Бизнес развитие
потребителско и жилищно
кредитиране
Елена Кисьова-Кирова
Ръководител
секция Ипотечен бизнес,
Отдел Бизнес развитие
потребителско и жилищно
кредитиране
Боян Думанов
Ръководител
Бизнес развитие,
отдел Картов бизнес
Борислав Попов
Мениджър
Развитие на таланти
Банкиране на дребно
Николай Бояджиев
Ръководител
Секция Транзакционен
бизнес, такси и комисиони,
отдел Спестовни продукти
и транзакционен бизнес
Филип Попов
Началник
Управление
Банкиране
Малък Бизнес
Николай Лазаров
Началник
Управление Продажби,
сектор Индивидуално
банкиране
Константин Илиев
Началник
Управление Клонова
мрежа,сектор
Индивидуално банкиране
Лина Върбанова
Началник
отдел CRM,сектор
Индивидуално
банкиране
Лектори: Курс „Банков мениджмънт“
Силвия Костова
Началник
управление
Корпоративни
комуникации и
маркетинг
Иван Кожухаров
Началник
отдел Централизирано
одобрение на кредити,
сектор Банкиране на
дребно
Красимир Александров
Началник
отдел Оперативен Риск –
Клонова мрежа,
сектор Банкиране
на дребно
Анита Янкова
Началник отдел
Планиране и бизнес
развитие, сектор
Корпоративно банкиране
и капиталови пазари
Борислав Диков
Началник
отдел Дигитално
банкиране,
сектор Индивидуално
банкиране
Лектори: Курс „Банков мениджмънт“
1.Панел: Структура и организация на
търговска банка
Лектор: Борислав Попов
Теми:
• Структурата и организацията на работа на
търговска банка;
• Структурирани бизнес и административните звена;
• Йерархична структура и възможни кариерни пътеки
за развитие
2.Панел: Банкови продукти за физически лица и Микро фирми
Лектори: Николай Станчев, Елена Кисьова-Кирова, Боян Думанов, Николай Бояджиев,
Филип Попов
Теми:
• Потребителски кредити за физически лица;
• Ипотечни кредити;
• Кредитни карти;
• Депозитни и спестовни продукти;
• Кредити за малки предприятия
Програма на курс „Банков мениджмънт“
3.Панел: Продажби
Лектори: Николай Лазаров, Константин Илиев,
Лина Върбанова, Силвия Костова
Теми:
• Канали за продажба;
• Клонова мрежа – структура и организация;
• CRM;
• Маркетинг;
• Партньорства с трети страни
4.Панел: Дигитално банкиране
Лектори: Борислав Диков и Константин Илиев
Теми:
• Онлайн канали за продажба;
• Дигитализация в Клоновата мрежа
Програма на курс „Банков мениджмънт“
5.Панел: Управление на риска
Лектори: Иван Кожухаров и Красимир Александров
Теми:
• Централизирано одобрение на кредити;
• Операционен риск
6.Панел: Спестовни и инвестиционни
продукти за физически лица
Лектор: Николай Бояджиев
Теми:
• Централизирано одобрение на кредити;
• Операционен риск
Програма на курс „Банков мениджмънт“
7.Панел: Планиране и бизнес
развитие
Лектор: Анита Янкова
Теми:
• Въведение – кои клиенти са корпоративни?;
• Видове кредити за корпоративни клиенти;
• Видове обезпечения по кредити на корпоративни
клиенти;
• Основни принципи при изготвянето и
представянето кредитно предложение за
корпоративен клиент;
• Идентифициране нуждите на клиентите;
• Разглеждане на примери и решаване на казуси
Програма на курс „Банков мениджмънт“
Инвестиционно
банкиране
Стартира през месец февруари 2022 г.
Курсът цели да осигури придобиване на съвременни теоретични и практически
познания за основни понятия, бизнес процеси и методи в областта на капиталовите
пазари – търговия на валутни и лихвени пазари, предлагане на акции и облигации,
и управление на ликвидността и др. Подробно ще се разгледа как функционират на
практика процесите, свързани с кредитния риск и структурата на скоринг моделите.
Студентите ще имат възможност да разберат повече за проектното и
инвестиционното финансиране и за факторингът като форма на краткосрочно
финансиране на търговска сделка. Ще бъде осигурена задълбочена теоретична и
практическа подготовка в областта на различните инструменти за разплащане,
които намаляват риска както при вътрешни, така и при международни сделки, ще
бъдат представени банковите
гаранции като част от търговското финансиране.
Курс “Инвестиционно банкиране“
Катерина Иванова
Мениджър
отдел Управление
на активите и
пасивите
Максим Иванов
Началник
отдел Търговия и
инвестиционно
банкиране
Цветелина Симеонова
Началник отдел
Кредитен контрол,
управление Риск
Цвета Николова
Началник отдел
Методология на
кредитния риск и контрол
на капиталовата
адекватност, управление
Риск
Лектори: Курс “Инвестиционно банкиране“
Момчил Игнатов
Началник
отдел Средни корпоративни
клиенти, управление
Корпоративно банкиране
Милена Аладжова
Началник
„Европейски програми и
координация“, Корпоративно
банкиране
Любомир Димитров
Началник
отдел Факторинг,
Юробанк България АД
Мая Йорданова
Ръководител
секция Търговско
финансиране,
управление Централни
операции
Лектори: Курс „Инвестиционно банкиране“
1. Панел: Капиталови пазари
Лектори: Максим Иванов и Катерина Иванова
Теми:
• Търговиявалутниилихвенипазари;
• Търговияпазаринаоблигации;
• Търговиянапазаринаакции;
• Управлениена ликвидността;
• Управлениена валутниилихвенирисковенабанката;
• Инвестиционнобанкиране-организиранена
първичнопредлаганенаценникнижа;
• Брокерскиуслуги
2. Панел: Риск
Лектори: Цвети Николова и Цветелина Симеонова
Теми:
• Скоринг модели за портфейли на физически лица;
• Мониторинг и контрол на кредитния риск(Уъркшоп);
• Устойчивост и климатичен риск в банковия сектор (Уъркшоп)
Програма на курс
„Инвестиционно банкиране“
3. Панел: Корпоративно банкиране
Лектори: Цвети Николова и Цветелина Симеонова
Теми:
• Проектно/инвестиционно финансиране;
• Финансиране на търговския оборот на
компаниите вкл. Структурирано финансиране
(стоково);
• Гаранционни програми с външни партньори
4. Панел: Факторинг
Лектор: Любомир Димитров
Теми:
• Поглед върху факторинг дейността на Юробанк България АД;
• Факторинг/Класически оборотен кредит;
• Видове факторинг;
• Ценообразуване;
• Фактори определящи ценообразуването
Програма на курс
„Инвестиционно банкиране“
5. Панел: Търговско финансиране
Лектор: Мая Йорданова
Теми:
• Документарни акредитиви;
• Документарни инкаса;
• Банкови гаранции;
• Измами при използването на акредитиви,
инкаса и гаранции;
• Рискове;
• KYC, проверки, свързани с Compliance
Програма на курс
„Инвестиционно банкиране“
2021 pb su_broshura_optimized(1)
Благодарим Ви!

More Related Content

Similar to 2021 pb su_broshura_optimized(1)

Брошура МПИУПР.pdf
Брошура МПИУПР.pdfБрошура МПИУПР.pdf
Брошура МПИУПР.pdf
ChristinaFortunova
 
Представяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
PetyaBankova
 
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdfСтопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
ChristinaFortunova
 
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Moite Pari
 
Presentation Moby2Day
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
Moby2 Ltd.
 
Presentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBA
Presentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBAPresentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBA
Presentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBA
ChristinaFortunova
 
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
Bulgarian Public Relations Society
 
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайтгодишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
niod
 
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
Bulgarian Public Relations Society
 
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
Plamen Petrov
 
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
PetyaBankova
 
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society
 
Представяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
ChristinaFortunova
 
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdf
ChristinaFortunova
 
Presentation Info days.pptx
Presentation Info days.pptxPresentation Info days.pptx
Presentation Info days.pptx
PetyaBankova
 
Presentation MPIUPR 2023.pptx
Presentation MPIUPR 2023.pptxPresentation MPIUPR 2023.pptx
Presentation MPIUPR 2023.pptx
ChristinaFortunova
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
NikoYanev
 
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
Bulgarian Public Relations Society
 
Financial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions Seminar
Ivaylo_Ivanov
 

Similar to 2021 pb su_broshura_optimized(1) (20)

Брошура МПИУПР.pdf
Брошура МПИУПР.pdfБрошура МПИУПР.pdf
Брошура МПИУПР.pdf
 
Представяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
 
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdfСтопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
Стопански-факултет-Софийски-университет-Св.Климент-Охридски-6.pdf
 
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
Достъп до финансиране на малките и средни предприятия.Проблеми и нови възможн...
 
Presentation Moby2Day
Presentation Moby2DayPresentation Moby2Day
Presentation Moby2Day
 
Moby2Day
Moby2DayMoby2Day
Moby2Day
 
Presentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBA
Presentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBAPresentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBA
Presentation MPIUPR 2024 Sofia University FEBA
 
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
PRaktiki_Newsletter_11.02.2013
 
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайтгодишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
годишен Doklad министър-изпълнение2012-сайт
 
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
PRaktiki_Newsletter_04.06.2012
 
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
Social Entrepreneurship - Business Planning Workshop (BCNL - Equinox Partners...
 
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (9) (1).pdf
 
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
10.01.2011_PRaktiki_Newsletter
 
Представяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptxПредставяне_дисциплина.pptx
Представяне_дисциплина.pptx
 
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“.pdf
 
Presentation Info days.pptx
Presentation Info days.pptxPresentation Info days.pptx
Presentation Info days.pptx
 
Presentation MPIUPR 2023.pptx
Presentation MPIUPR 2023.pptxPresentation MPIUPR 2023.pptx
Presentation MPIUPR 2023.pptx
 
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6АЗимен семестър 2014 - Занятие #6А
Зимен семестър 2014 - Занятие #6А
 
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
06.02.2012_PRaktiki_Newsletter
 
Financial Institutions Seminar
Financial Institutions SeminarFinancial Institutions Seminar
Financial Institutions Seminar
 

More from PetyaBankova

Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
PetyaBankova
 
[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf
[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf
[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf
PetyaBankova
 
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf
PetyaBankova
 
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
PetyaBankova
 
Innovation_Pitching + fundraising.pdf
Innovation_Pitching + fundraising.pdfInnovation_Pitching + fundraising.pdf
Innovation_Pitching + fundraising.pdf
PetyaBankova
 
NV3_Business planning.pdf
NV3_Business planning.pdfNV3_Business planning.pdf
NV3_Business planning.pdf
PetyaBankova
 
Tax Presentation 26 May 2022.pdf
Tax Presentation 26 May 2022.pdfTax Presentation 26 May 2022.pdf
Tax Presentation 26 May 2022.pdf
PetyaBankova
 
Morningside_idea generation.pdf
Morningside_idea generation.pdfMorningside_idea generation.pdf
Morningside_idea generation.pdf
PetyaBankova
 
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfInvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
PetyaBankova
 
светослава 1.pdf
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
PetyaBankova
 
Karieri 19.10.2021
Karieri 19.10.2021Karieri 19.10.2021
Karieri 19.10.2021
PetyaBankova
 
Karieri 19.10.2021 preparing cv
Karieri 19.10.2021 preparing cvKarieri 19.10.2021 preparing cv
Karieri 19.10.2021 preparing cv
PetyaBankova
 
Feba guide
Feba guideFeba guide
Feba guide
PetyaBankova
 
2021 pb su_broshura_final_optimized
2021 pb su_broshura_final_optimized2021 pb su_broshura_final_optimized
2021 pb su_broshura_final_optimized
PetyaBankova
 
[English version] fintech and e banking course (3)
[English version] fintech and e banking course (3)[English version] fintech and e banking course (3)
[English version] fintech and e banking course (3)
PetyaBankova
 

More from PetyaBankova (15)

Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10)(1).pdf
 
[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf
[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf
[English version] Fintech Edu Brochures - 20222023 (2).pdf
 
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf
[Bulgarian version] Fintech Edu Brochures - 20222023.pdf
 
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdfСтопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
Стопански факултет, „Софийски университет „Св.Климент Охридски“ (10).pdf
 
Innovation_Pitching + fundraising.pdf
Innovation_Pitching + fundraising.pdfInnovation_Pitching + fundraising.pdf
Innovation_Pitching + fundraising.pdf
 
NV3_Business planning.pdf
NV3_Business planning.pdfNV3_Business planning.pdf
NV3_Business planning.pdf
 
Tax Presentation 26 May 2022.pdf
Tax Presentation 26 May 2022.pdfTax Presentation 26 May 2022.pdf
Tax Presentation 26 May 2022.pdf
 
Morningside_idea generation.pdf
Morningside_idea generation.pdfMorningside_idea generation.pdf
Morningside_idea generation.pdf
 
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdfInvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
InvestEU_БГ_Май 2022 уни.pdf
 
светослава 1.pdf
светослава 1.pdfсветослава 1.pdf
светослава 1.pdf
 
Karieri 19.10.2021
Karieri 19.10.2021Karieri 19.10.2021
Karieri 19.10.2021
 
Karieri 19.10.2021 preparing cv
Karieri 19.10.2021 preparing cvKarieri 19.10.2021 preparing cv
Karieri 19.10.2021 preparing cv
 
Feba guide
Feba guideFeba guide
Feba guide
 
2021 pb su_broshura_final_optimized
2021 pb su_broshura_final_optimized2021 pb su_broshura_final_optimized
2021 pb su_broshura_final_optimized
 
[English version] fintech and e banking course (3)
[English version] fintech and e banking course (3)[English version] fintech and e banking course (3)
[English version] fintech and e banking course (3)
 

2021 pb su_broshura_optimized(1)

 • 2. МП “Финанси и банково дело в сътрудничество с Пощенска банка” Цел на програмата: Задълбочаване и профилиране на знанията в областта на финансите и банковото дело, придобиване на умения за разрешаване на практически проблеми в областта на финансите и макроикономиката, както и свързани с управлението на търговска и инвестиционна банка, друга финансова институция или публично дружество. Професионална реализация: Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално като специалисти, финансови мениджъри и експерти на висше ниво в управлението на банкови и небанкови финансови институции, в министерствата и общините, във фирми с чуждестранно участие, в научно-изследователски и развойни звена и висши училища, като предприемачи, развиващи собствен бизнес, и в неправителствения сектор при оценка на бизнес и финансови проекти.
 • 3. Сътрудничество с частния сектор Пощенска банка и Софийският университет ще си сътрудничат за обучението на бъдещите финансови експерти в магистърската програма на Стопанския факултет “Финанси и банково дело”. Финансовата институция е единствената банка, която се включва в академичната програма на факултета с два самостоятелни модула, изцяло разработени и създадени по нейно предложение. Модерните дисциплини ”Банков мениджмънт” и “Инвестиционно банкиране” ще са част от задължителната учебна програма 2021-2022 г. и обучението в тях ще се води от експерти на банката. Целта е заедно с теоретичната подготовка да се осигури на студентите отлична възможност за натрупване на ценен практически опит и знания, които ще им помогнат за тяхното успешно кариерно развитие в реална работна среда. Две нови учебни дисциплини: ”Банков мениджмънт” и “Инвестиционно банкиране” Практически занятия и решаване на казуси Възможност за стаж и реализация в Пощенска банка Над 20 експерти с висока еспертиза стават приподаватели
 • 4. Петя Димитрова Главен изпълнителен директор на Пощенска банка “Образованието е ключов приоритет в корпоративната социална политика на нашата банка, в който инвестираме непрекъснато. Вече 30 години създаваме устойчиви проекти, чрез които изпълняваме нашата мисия да участваме в изграждането на иновативен образователен модел, който отговаря на очакванията и нуждите на бъдещите поколения. В подкрепа на модерното образование развиваме стратегическото си партньорство с Finance Academy, реализираме серия иновативни проекти съвместно със СофтУни, а чрез менторската си програма в Националната търговско-банкова гимназия добавяме стойност към знанията и уменията на учениците. Винаги сме се стремили да ангажираме младите хора и да ги подпомагаме с опита си, за да могат по-бързо и успешно да навлязат в практиката на реалния бизнес. Щастливи сме, че можем да допринесем за устойчивата връзка между образованието и бизнеса с това наше партньорство. Студентите от магистърската програма „Финанси и банково дело“ ще получат нашата Менторска подкрепа и вдъхновение от най-добрите ни експерти“
 • 5. Проф. Анастас Герджиков Ректор на СУ “Св. Климент Охридски” “През последните години връзките на университетите с бизнеса се подобриха значително. Изготвянето и актуализирането на учебни планове с участието на работодателите стана много по-активно и за Софийския университет това е важно. Радвам се, че от следващата учебна година студентите в двете магистърски програми на Стопанския факултет ще имат възможност да получат теоретични и практически знания от професионалистите в Пощенска банка“
 • 6. Пощенска банка Вдъхновяващото ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации ни води по пътя на успеха. В нашата 30 годишна история сме доказали своята СТАБИЛНОСТ като сигурен и предпочитан партньор, който съчетава висока ефективност и отличен баланс между традиция и модерност. Динамичното РАЗВИТИЕ на банката е свързано с нови предизвикателства и перспективи, растеж, интересна работа и различни възможности за всеки да разгърне потенциала си. В основата на нашите постижения е изключителната ЕКИПНОСТ, изградена на взаимно доверие, общи ценности, признание и подкрепа.
 • 10. Курс “Банков мениджмънт” Стартира през месец октомври 2021 г. Курсът включва детайлно разработени теми, обединени в няколко панела, като започва с преглед на структурата и начина на функциониране на търговската банка. Студентите ще имат възможност в детайли да се запознаят с банковите продукти, предназначени за физически лица и микро фирми. Ще придобият практически знания за каналите на продажбите на продуктите, предназначени за физически лица, както и да разберат повече за съвременните и модерни тенденции в областта на дигиталното банкиране. По време на курса, студентите ще придобият знания за основните процеси, свързани с управлението на риска, а също и за стратегическите подходи в успешното планиране и развитие на бизнеса.
 • 11. Лектори: Курс „Банков мениджмънт“ Николай Станчев Мениджър Потребителско кредитиране, Отдел Бизнес развитие потребителско и жилищно кредитиране Елена Кисьова-Кирова Ръководител секция Ипотечен бизнес, Отдел Бизнес развитие потребителско и жилищно кредитиране Боян Думанов Ръководител Бизнес развитие, отдел Картов бизнес Борислав Попов Мениджър Развитие на таланти Банкиране на дребно
 • 12. Николай Бояджиев Ръководител Секция Транзакционен бизнес, такси и комисиони, отдел Спестовни продукти и транзакционен бизнес Филип Попов Началник Управление Банкиране Малък Бизнес Николай Лазаров Началник Управление Продажби, сектор Индивидуално банкиране Константин Илиев Началник Управление Клонова мрежа,сектор Индивидуално банкиране Лина Върбанова Началник отдел CRM,сектор Индивидуално банкиране Лектори: Курс „Банков мениджмънт“
 • 13. Силвия Костова Началник управление Корпоративни комуникации и маркетинг Иван Кожухаров Началник отдел Централизирано одобрение на кредити, сектор Банкиране на дребно Красимир Александров Началник отдел Оперативен Риск – Клонова мрежа, сектор Банкиране на дребно Анита Янкова Началник отдел Планиране и бизнес развитие, сектор Корпоративно банкиране и капиталови пазари Борислав Диков Началник отдел Дигитално банкиране, сектор Индивидуално банкиране Лектори: Курс „Банков мениджмънт“
 • 14. 1.Панел: Структура и организация на търговска банка Лектор: Борислав Попов Теми: • Структурата и организацията на работа на търговска банка; • Структурирани бизнес и административните звена; • Йерархична структура и възможни кариерни пътеки за развитие 2.Панел: Банкови продукти за физически лица и Микро фирми Лектори: Николай Станчев, Елена Кисьова-Кирова, Боян Думанов, Николай Бояджиев, Филип Попов Теми: • Потребителски кредити за физически лица; • Ипотечни кредити; • Кредитни карти; • Депозитни и спестовни продукти; • Кредити за малки предприятия Програма на курс „Банков мениджмънт“
 • 15. 3.Панел: Продажби Лектори: Николай Лазаров, Константин Илиев, Лина Върбанова, Силвия Костова Теми: • Канали за продажба; • Клонова мрежа – структура и организация; • CRM; • Маркетинг; • Партньорства с трети страни 4.Панел: Дигитално банкиране Лектори: Борислав Диков и Константин Илиев Теми: • Онлайн канали за продажба; • Дигитализация в Клоновата мрежа Програма на курс „Банков мениджмънт“
 • 16. 5.Панел: Управление на риска Лектори: Иван Кожухаров и Красимир Александров Теми: • Централизирано одобрение на кредити; • Операционен риск 6.Панел: Спестовни и инвестиционни продукти за физически лица Лектор: Николай Бояджиев Теми: • Централизирано одобрение на кредити; • Операционен риск Програма на курс „Банков мениджмънт“
 • 17. 7.Панел: Планиране и бизнес развитие Лектор: Анита Янкова Теми: • Въведение – кои клиенти са корпоративни?; • Видове кредити за корпоративни клиенти; • Видове обезпечения по кредити на корпоративни клиенти; • Основни принципи при изготвянето и представянето кредитно предложение за корпоративен клиент; • Идентифициране нуждите на клиентите; • Разглеждане на примери и решаване на казуси Програма на курс „Банков мениджмънт“
 • 19. Стартира през месец февруари 2022 г. Курсът цели да осигури придобиване на съвременни теоретични и практически познания за основни понятия, бизнес процеси и методи в областта на капиталовите пазари – търговия на валутни и лихвени пазари, предлагане на акции и облигации, и управление на ликвидността и др. Подробно ще се разгледа как функционират на практика процесите, свързани с кредитния риск и структурата на скоринг моделите. Студентите ще имат възможност да разберат повече за проектното и инвестиционното финансиране и за факторингът като форма на краткосрочно финансиране на търговска сделка. Ще бъде осигурена задълбочена теоретична и практическа подготовка в областта на различните инструменти за разплащане, които намаляват риска както при вътрешни, така и при международни сделки, ще бъдат представени банковите гаранции като част от търговското финансиране. Курс “Инвестиционно банкиране“
 • 20. Катерина Иванова Мениджър отдел Управление на активите и пасивите Максим Иванов Началник отдел Търговия и инвестиционно банкиране Цветелина Симеонова Началник отдел Кредитен контрол, управление Риск Цвета Николова Началник отдел Методология на кредитния риск и контрол на капиталовата адекватност, управление Риск Лектори: Курс “Инвестиционно банкиране“
 • 21. Момчил Игнатов Началник отдел Средни корпоративни клиенти, управление Корпоративно банкиране Милена Аладжова Началник „Европейски програми и координация“, Корпоративно банкиране Любомир Димитров Началник отдел Факторинг, Юробанк България АД Мая Йорданова Ръководител секция Търговско финансиране, управление Централни операции Лектори: Курс „Инвестиционно банкиране“
 • 22. 1. Панел: Капиталови пазари Лектори: Максим Иванов и Катерина Иванова Теми: • Търговиявалутниилихвенипазари; • Търговияпазаринаоблигации; • Търговиянапазаринаакции; • Управлениена ликвидността; • Управлениена валутниилихвенирисковенабанката; • Инвестиционнобанкиране-организиранена първичнопредлаганенаценникнижа; • Брокерскиуслуги 2. Панел: Риск Лектори: Цвети Николова и Цветелина Симеонова Теми: • Скоринг модели за портфейли на физически лица; • Мониторинг и контрол на кредитния риск(Уъркшоп); • Устойчивост и климатичен риск в банковия сектор (Уъркшоп) Програма на курс „Инвестиционно банкиране“
 • 23. 3. Панел: Корпоративно банкиране Лектори: Цвети Николова и Цветелина Симеонова Теми: • Проектно/инвестиционно финансиране; • Финансиране на търговския оборот на компаниите вкл. Структурирано финансиране (стоково); • Гаранционни програми с външни партньори 4. Панел: Факторинг Лектор: Любомир Димитров Теми: • Поглед върху факторинг дейността на Юробанк България АД; • Факторинг/Класически оборотен кредит; • Видове факторинг; • Ценообразуване; • Фактори определящи ценообразуването Програма на курс „Инвестиционно банкиране“
 • 24. 5. Панел: Търговско финансиране Лектор: Мая Йорданова Теми: • Документарни акредитиви; • Документарни инкаса; • Банкови гаранции; • Измами при използването на акредитиви, инкаса и гаранции; • Рискове; • KYC, проверки, свързани с Compliance Програма на курс „Инвестиционно банкиране“