SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
2 ஜி ஸெெகடரம : ஆ.ராசா - நீ ர ா ராடயா உைரயாடல ெதிவ
மழைையாக (ஆடோயாவடன)
2 ஜி ஸெெகடரம ஒதககீ ட விவகாரம... அவடலக இதழ ெவளியிடட ோடப
விவரஙகளில, நீரா ராடயா - ஆ.ராசா இைடோய நடநதத
என மனைவககபெடம உைரயாடலின மககியப ெகதிகளின ஆடோயா
வடவமம, அதன தைிழ எழதத வடவமம இோதா...
ஆடோயா: (நானக ெதிவகைளயம ெதாகதத ஒனறாக
இைைககபெடடளளத)

ோை 22, 2009, 09:48:51

நீரா ராடயா : ஹோலா?

ஆ.ராசா : ராசா ஹியர.

நீரா : ஹாய! ெரகா தததிடம இரநத இபோொத தான எனகக தகவல வநதத.

ராசா : ஆஹ?

நீரா : ெரகா தத.

ராசா : அவர எனன ெசாலகிறார?

நீரா : ெிரதைர அலவலகததில இரநத இனறிரவ ெசயதிககாக ெதாடரப
ெகாணட இரபெதாக அவர ெசாலகிறார. உணைையில, அஙோக ோசானியா
காநதி ெசனறதாக அவரதான எனனிடம ெதரவிததார. உஙகளடன
அவரகக (ெிரதைர) ெிரசைன இலைல;
                  S
ஆனால, ொலவடன தான அவரகக ெிரசைன
எனற ெசானனார.            h
ராசா : ... ஆனால, அதெறறி தைலவர
                  a
(கரைாநிதி) உடன விவாதிகக ோவணடம.   r
நீரா : ஆைாம, ஆைாம.. தைலவரடன அவர
                  e
விவாதிகக ோவணடம. அவர தான ெசாலல    5
ோவணடம...
                  6
                  B
ராசா : அத ெறறி காைலயில
                  u
விவாதிககபெடம... ோதைவயிலலாை     z
காஙகிரஸ ஏன.. (இைரசசல) கடடைியில   z

ெிரசைன.               P
                  r
                  i
நீரா : இலைல, ஆனால இபோொத அழகிர ெறறி
                  n
தாோன ோகளவி, இலைலயா?         t

ராசா : ஆஹ?

நீரா : அழகிரோய மதத தைலவராக
இரககமோொத, ைாறன ஏன
அைைசசரைவயில இடமெெற ோவணடம
எனற அழகிரயின ஆடகள ெசாலகிறாரகள.

ராசா : அத ோவற. ஆனால, இநத எலலா விஷயஙகைளயம
ெவளிபெடததியாக ோவணடம.

நீரா : அததான சர. அததான சர. காஙகிரஸிடம இரநத தகவைலப ெெற
அவரடம ோகடோடன.

ராசா : இதைன தைலவரடம ோநரகக ோநராகவாவத ெவளிபெடதத
ோவணடம.

நீரா : தனிபெடட மைறயிலா?

ராசா : தனியாகததான. எஙகளகக ொலவடன சீரயசாக ெிரசைன
இரககிறத எனற சீலிடபெடட கவரன மலைாகவாவத, யாைரயாவத
அனபெி அவரடம தகவைல ெகாணட ோசரகக ோவணடம.

நீரா : காஙகிரஸிடம இரநத தாோன, இலைலயா?

ராசா : ஆம.

நீரா : சர, அவரடம நான ெசாலகிோறன. இபோொத, அகைத ெோடலிடம அவர
(ெரகா) ோெசிகெகாணடரககிறார. அவரடம (அகைத ெோடல) நான
ோெசகிோறன.

ராசா : சார, இததான எஙக ெிரசைன... எஙகளகக உயர ைதிபப இரககிறத,
ராசாவிடம ெிரசைன இலைல, ஆனால, ொலதான ெிரசைன எனற
ெதாைலோெசி மலைாவத அவர அைழககலாம எனற ெசாலலஙகள.

நீரா : ெிறக, ைறற ெிரசைனைய நீஙகள எபெட தீரபெரகள?
                     ீ

ராசா : தைலவர இறஙகி வரவதால, ைறற ெிரசைனகள ெைளள
தீரநதவிடம.

நீரா : ஓஹ ஆஹ.

ராசா : கவைலபெடாதீரகள.

நீரா : தைலவர இபோொத மனறகக இறஙகி வநதிரககிறார. இலைலயா?

ராசா : மனறகக இறஙகி வநதிரககிறார.

நீரா : ம.
ராசா : கடடைானத தைறகக ைாறன சர வர ைாடடார... அவரடம சரசைச
உளளத எனற நீஙகளம ெசாலகிறரகள. ெரவாயிலைல, இபோொைதய
            ீ
அைைசசகததிோலோய அவர இடமெெறடடம... நாைாவத கரதத
ெதரவிபோொம.

நீரா : ைாறன?

ராசா : ம... நீஙகள ெசாலலஙக, நீஙகள தகவல அனபபஙகள.

நீரா : ஓஹ, ஆஹ.

ராசா : ஓோக

நீரா : ஓோக.


******

ோை 22, 2009, 13:20:29

(ராசாைவ நீரா அைழககிறார.)

ராசா : ெசாலலஙக, நீரா.

நீரா : விஷயம எனனெவனறால, யாரடம ோெசவத எனெதில காஙகிரஸ
மழைையாக கழமெியிரககிறத.

ராசா : ஆஹ?

நீரா : திமகவில யாரடம அவரகள ோெசோவணடம.

ராசா : ஆஹ... யாராவத தைலவைர ொரகக விைானததில பறபெடலாோை.

நீரா : இலைல, இலைல... அதனால தான, நான இபோொத இரககிோறன...
இனனம சிறித ோநரததில கனியிடம அவரகள ோெசவாரகள, அபபறம
தைலவரடம அவரகைள கனி ோநரடயாக ோெசச ெசயவார.

ராசா : அததான நலலத, அததான நலலத.

நீரா : ஆைாம, நான அவரகளிடம ெசாலலி இரககிோறன. ஏெனனறால,
யாரடம ோெசவத எனற அவரகள மழ கழபெததில இரககிறாரகள,
ஆஹ?

ராசா : கனியிடம அவரகள ோெசடடம.

நீரா : ஆம, ஆனால தனகக எதவம ோவணடாம எனற ெசாலலம அளவகக
கனிகக ெககவம ோவணடம, இலைலயா? நான அவரடம
ெசாலலிவிடோடன...

ராசா : மம

நீரா : ... ஆனால நீஙகளம உறதி ெசயத ெகாளளஙகள.

ராசா : ோநா பராபளம.

நீரா : அவரகளிடம ெசாலலிவிடோடன. நான அவரகளிடம எதவாக
இரநதாலம...

ராசா : இததான ெிரசைன. எனோவ, அவரகைள அைழதத வரடடைா என
தைலவரடம ெசாலல ோவணடம எனற கனியிடம ெசாலலஙகள.

நீரா : சர. ஏெனனறால, ொலவகோகா அலலத ைாறனகோகா கடடைானத
தைற ெகாடககபெட ைாடடாத எனற அவரகள ெசாலகிறாரகள. அைத
தைலவரடம அவரகள ோநரடயாக ெசாலல ோவணடம, இலைலயா?

ராசா : ெிரசைனோய இலைல. ொரஙக... கனியடன அவரகள ெசனற, இநத
ஆடகளடன எஙகளககப ெிரசைன இரககிறத எனற ெசாலலடடம.

நீரா : அததான சர. அைதத தான அவரகள ெசயய ோவணடம... எனன
நடநதிரககிறத எனறால, ஐககிய மறோொகக கடடைி கடடம எனறால
ைாறன தான உடன ெசலகிறார... அதனால ைாறனிடம தான தகவைல
ெரைாற ோவணடம எனற அவரகள நிைனககிறாரகள. அதனால தான
அவரகளகக கழபெம..

ராசா : ஒரோொதம இலைல. உதவி ெசயவதறகததான அவர வநதார.
அவவளவதான.


*********

ோை 23, 2009, 14:29:41

நீரா : எபெட இரககிறரகள ராசா?
         ீ

ராசா : ஹாங, அவர எனன ெசாலகிறார, கனி எனன ெசாலகிறார?

நீரா : தனகக ஏறபைடயதாக அவர ெசாலகிறார. அவரகக எநத
ெிரசைனயம இலைல...

ராசா : ம.

நீரா : ... ஆனால, ஒோர விஷயம எனனெவனறால, அழகிரயிடம எவராவத
ோொய ோெச ோவணடம. அைத நீஙகள தான ெசயய ோவணடம.

ராசா : ம

நீரா : அபபறம, ைாறன எபெடப ோொய எலலா இடததிலம ெசாலலி
ைவததிரககிறார எனற அவரடம ெசாலலஙகள.

ராசா : ஹாங, நான ஏறெகனோவ அவரடன ோெசிவிடோடன, நான
ஏறெகனோவ அவரடன ோெசிவிடோடன...

நீரா : காஙகிரஸ தைலவரகளிடம அவர (ைாறன) எனனெவலலாம
ெசாலலியிரககிறார எனெைத அவரடம ெசாலலிவிடடரகளா?

ராசா : எனககத ெதரயம. அழகிரகக ஆஙகிலம ெதரயாத எனெைத
காஙகிரஸாரன ைனததில விைதததவரகள யார எனெத எனககத
ெதரயம... எனககத ெதரயம...

நீரா : இலைல. இலைல. இலைல. இலைல. அதைடடைிலைல.
அதைடடைிலைல. தைலவரகக வயதாவதால தளரசசி ஏறெடடவிடடத.
அதிக நாடகளகக தாஙகாத. அதன ெிறக, கடசிைய நடததவத தானம
(ைாறன) ஸடாலினம தான எனறம, அபோொத ஸடாலிைன கடடககள
ைவததிரபெத தாம தான எனெதால, தனனடன காஙகிரஸ ெநரககம
காடடக ெகாளவதில ைகிழசசி ெகாளகிறத எனறம அவர ெசாலலி
வரகிறார.

ராசா : மமம...

நீரா : இைதத தான அவர ெசானனார.

ராசா : ஓோஹா! ஓோஹா!

நீரா : அபபறம, அநத அழகிரைய கிரைினல எனறம...

ராசா : மம...

நீரா : அபபறம அவர 5 ம வகபபகக ோைல கட அவர ெடகவிலைல எனறம.

ராசா : ஓஹ...

நீரா : இைதததான அவர ெசாலலியிரககிறார.

ராசா : ஓோக, ஓோக.

நீரா : நீஙகள ோொய அவரடம இைத ெசாலவரகள, இலைலயா?
                 ீ

ராசா : இலைல. அழகிரடம நான ெகிரநதெகாணோடன... அவர ோொய
தைலவரடம ோெசப ோொனார.

நீரா : நான ைடடம தான எநத விஷயததிலம அணகோவன. ஏெனனறால,
ஸடாலின ைாநிலததிோலோய தான இரபொர எனறம அவர ெடலலியில
ெசாலலி வரகிறார.

ராசா : எனககத ெதரயம. அவர எநத ைாதிரயான ெிரசாரம ெசயகிறார
எனற எனககத ெதரயம...

******

ோை 24, 2009, 11:05:11

நீரா : ஹாய!

ராசா : ஹோலா?

நீரா : ஹாய!

ராசா : ெசாலலஙக.

நீரா : ைிஸடர ராசா?

ராசா : ஆைா?

நீரா : நீரா

ராசா : ெசாலலஙக நீரா, ஏதாவத?

நீரா : உஙகளகக ஒர எஸ.எம.எஸ. அனபெிோனன. கனியிடம ோெசிோனன.
அதனால, நான எனன நிைனககிோறன எனறால, அடபெைடயில நீஙகள
அஙக இரகக ோவணடம எனற அவரகள ெசாலகிறாரகள.

ராசா : ஹாங.

நீரா : நீஙகள அஙக இரகக ோவணடம எனற தைலவர ெொதவாகச
ெசாலகிறார. ஏெனனறால, உஙகளககத ெதரயம, தலித டஸெெனஷன,
திராவிடர, கடசி எனற எலலாம... தைலவர ெசாலவத எலலாம...
உஙகளககத ெதரயம. அவரடம விடடவிடடால, கடசி ைீ த ைடடம
மதலில கவனம ெசலததவார. அவரத கடமெம உளோள வரவத
தரதிஷடவசைானத.

ராசா : ஓோக

நீரா : ஆனால, கனியடன நான ோெசிகெகாணடரநோதன. "தனி இலாகா
இலைல" எனற அவர ெசானனார. அவரகள தனி இலாகா தர ைாடடாரகள...

ராசா : என விஷயம சரயாகிவிடடத, அலலவா?

நீரா : உஙகளைடயத ெதளிவாகிவிடடத. ஆைாம. ோநறற இரவ தான
உஙகள விஷயம சரயானத.

ராசா : ஓோக

நீரா : இலைல, ஆனால தயாவகக எனன ஆசச?

ராசா : எனன?

நீரா : தயா?

ராசா : ைீ தைிரபெத எனறால... ஜவளி அலலத உரம

நீரா : தயாவகக இலைல..?

ராசா : இரவரல ஒரவரகக.

நீரா : ஆனால, அழகிர அலலத தயா? ஒரவர தாோன வர மடயம,
இலைலயா?

ராசா : இலைல. இரணட. இரணட ோெரோை வர மடயம.

நீரா : இரவரைா?

ராசா : ொலதான தான ெிரசைனனன, நமபகிோறன.
நீரா : மனற கடமெ உறபெினரகளககம ெசயவத எனெத தைலவரகக
கடனம தான எனற நிைனககிோறன.

ராசா : அததான, அோததான... (சிரககிறார) எலலாரககோை ெதரயம.

நீரா : இலைல, இலைல, அவர ெசானனார. தனனிடம ோநறறிரவ அபொ
எனனச ெசானனாோரா அைத எனனிடம கனி கறினார.

ராசா : ஓஹ.

நீரா : மனற கடமெ உறபெினரகளககம சரயாகச ெசயவத எனெத
அவரகக ைிகவம கடனைாகிறத. அநதப ெிரசைனைய அவர
உைரநதளளார.

ராசா : நீஙகள எனன ெசயவரகள? ொரககலாம. காததிரபோொம.
           ீ

நீரா : ஆம, அதெறறி அவர ைறெடயம ோயாசிகக ோவணடம எனற
நிைனககிோறன. அவைர இபோொத நீஙகள எலலாரம தனியாக
சநதிககிறரகளா? அலலத கடடம ோொயக ெகாணடரககிறதா?
    ீ

ராசா : ஒரோொதம இலைல. ஒரோொதம இலைல.

நீரா : நாராயைனடனான சநதிபப ோொயகெகாணடரககிறதா?

ராசா : நாராயைனடன சநதிபப மடநதவிடடத. அவர 'கவர' உடன
ெடலலி ெசனறவிடடார.

நீரா : அவர ெசனறவிடடாரா?

ராசா : அவர 'கவர' உடன விைானதைதப ெிடககச ெசனறவிடடார.

நீரா : நாராயைனா?

ராசா : லிஸட, லிஸட... லிஸட உடன அவர ெசனறவிடடார.
நீரா : லிஸட உடன அவர ெசனறவிடடார, இலைலயா?

ராசா : அநத கவர உளோள எனன இரநதத எனற எனககத ெதரயாத.

நீரா : அபபறம கனி? அபொவடன இரககிறாரா?

ராசா : இரககலாம.. அவரகக ெதரநதிரககலாம.

நீரா : அவரகக இபோொத நான அைழககிோறன. அபபறம, அஙோக நீஙகள
இலைலயா?

ராசா : நான இனனம அஙோக ோொகவிலைல.

நீரா : நீஙகள அஙோக இலைலயா? அபபறம ைாறன? ைாறன அஙோக
இரககிறார, இலைலயா?

ராசா : (அவர) அஙோக, ஆைாம.

நீரா : நீஙகள ஏன ோொகவிலைல?

ராசா : நான ோொகவிலைல.

நீரா : ஹாங?

ராசா : சர... நான ஏன ோொகனம?

நீரா : நீஙகள அஙோக இரகக ோவணடம, இலைலயா?

ராசா : ோநா பராபளம.. காைலயில சநதிதோதன. அபபறம, ோவற
ோவைலககத திரமெிவிடோடன.

நீரா : அபபறம அழகிர... தனைனப ெறறி ைாறன ெசானன விஷயஙகள
எலலாம அவரககத ெதரயைா?

ராசா : ... இோதலலாம அழகிரகக ெதரநதோத.
நீரா: இத ெதரயம, இலைலயா?

ராசா: இத அழகிரககத ெதரயம, ஆனால அவரால தனனைடய
தநைதயடன இதெறறி ோெச மடயாத. சரயான ோநரததில... அவர ோெசவார.
ஒர விஷயம எனனெவனறால, எனகக எதிராக ைாறன ெிரசாரதைத
ெதாடஙகவார...

நீரா : ம.

ராசா: ... அைத விஷயதைத கவனததில ெகாளள ோவணடம.

நீரா: ோவறவிதைாக நீஙகள சணைட ோொட ோவணடம.

ராசா: ம.. ெிரதைர ைீ ணடம வரகிறார... அபெட இபெட... ஸெெகடரம... என
அவர ெததிரைககளிடம ெசாலலக கடம...

நீரா: இலைல, இலைல... நாஙகள ைகயாணட ெகாளகிோறாம... கவைலபெட
ோவணடம. நாஙகள நிைறய ெெற ோவணடயிரககிறத, உஙகளககத
ெதரயம, காஙகிரஸ கட அநத அறிகைகவிட ோநரநதத, இலைலயா?
சனில ைிடடலடன நான ோெசிோனன... உஙகளிடம சநோதாலியா
ெசானனாரா?

ராசா: எனககத ெதரயாத.

நீரா: அவைர நிறததச ெசானோனன. யாரககம உெோயாகைிலைல எனற
அவரடம நான ெசானோனன...

ராசா: ம.. ராசாவடன இனனம ஐநத ஆணடகளகக நீஙகள ெைிபரய
ோவணடம எனற சனில ைிடடலிடம ெசாலலஙகள. அதனால..

நீரா: நான அவரடம ெசானோனன. அவரடம ெசாலலிவிடோடன. ஆனால,
நீஙகளம அனிலிடம சறற தளளிோய இரகக ோவணடம. நீஙகள
நடநிைலோயாட இரநதாக ோவணடம.
ராசா : ஆஹ அத நாை ொரததககலாம.

*******

More Related Content

Viewers also liked

Pane, Web e Salame 4 - ubi de feo
Pane, Web e Salame 4 - ubi de feoPane, Web e Salame 4 - ubi de feo
Pane, Web e Salame 4 - ubi de feoubi de feo
 
Primer encuentro extraplanetario de biciosxs del universo
Primer encuentro extraplanetario de biciosxs del universoPrimer encuentro extraplanetario de biciosxs del universo
Primer encuentro extraplanetario de biciosxs del universoFélix de la Pena
 
მსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლები
მსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლებიმსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლები
მსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლებიJerzyius Kankius
 
Dzikir dandoasetelahsholat
Dzikir dandoasetelahsholatDzikir dandoasetelahsholat
Dzikir dandoasetelahsholatH4llud4l
 
Find your own iOS kernel bug
Find your own iOS kernel bugFind your own iOS kernel bug
Find your own iOS kernel bugGustavo Martinez
 

Viewers also liked (10)

Pane, Web e Salame 4 - ubi de feo
Pane, Web e Salame 4 - ubi de feoPane, Web e Salame 4 - ubi de feo
Pane, Web e Salame 4 - ubi de feo
 
Ayat 33
Ayat 33Ayat 33
Ayat 33
 
Bigtable osdi06
Bigtable osdi06Bigtable osdi06
Bigtable osdi06
 
Roi of-seo
Roi of-seoRoi of-seo
Roi of-seo
 
Primer encuentro extraplanetario de biciosxs del universo
Primer encuentro extraplanetario de biciosxs del universoPrimer encuentro extraplanetario de biciosxs del universo
Primer encuentro extraplanetario de biciosxs del universo
 
მსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლები
მსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლებიმსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლები
მსოფლიო ქალაქები გეოურბანისტიკის საფუძვლები
 
а14
а14а14
а14
 
Dzikir dandoasetelahsholat
Dzikir dandoasetelahsholatDzikir dandoasetelahsholat
Dzikir dandoasetelahsholat
 
Roi of-seo
Roi of-seoRoi of-seo
Roi of-seo
 
Find your own iOS kernel bug
Find your own iOS kernel bugFind your own iOS kernel bug
Find your own iOS kernel bug
 

2ஜி ஸ்பெக்ட்ரம்

 • 1. 2 ஜி ஸெெகடரம : ஆ.ராசா - நீ ர ா ராடயா உைரயாடல ெதிவ மழைையாக (ஆடோயாவடன) 2 ஜி ஸெெகடரம ஒதககீ ட விவகாரம... அவடலக இதழ ெவளியிடட ோடப விவரஙகளில, நீரா ராடயா - ஆ.ராசா இைடோய நடநதத என மனைவககபெடம உைரயாடலின மககியப ெகதிகளின ஆடோயா வடவமம, அதன தைிழ எழதத வடவமம இோதா... ஆடோயா: (நானக ெதிவகைளயம ெதாகதத ஒனறாக இைைககபெடடளளத) ோை 22, 2009, 09:48:51 நீரா ராடயா : ஹோலா? ஆ.ராசா : ராசா ஹியர. நீரா : ஹாய! ெரகா தததிடம இரநத இபோொத தான எனகக தகவல வநதத. ராசா : ஆஹ? நீரா : ெரகா தத. ராசா : அவர எனன ெசாலகிறார? நீரா : ெிரதைர அலவலகததில இரநத இனறிரவ ெசயதிககாக ெதாடரப ெகாணட இரபெதாக அவர ெசாலகிறார. உணைையில, அஙோக ோசானியா காநதி ெசனறதாக அவரதான எனனிடம ெதரவிததார. உஙகளடன
 • 2. அவரகக (ெிரதைர) ெிரசைன இலைல; S ஆனால, ொலவடன தான அவரகக ெிரசைன எனற ெசானனார. h ராசா : ... ஆனால, அதெறறி தைலவர a (கரைாநிதி) உடன விவாதிகக ோவணடம. r நீரா : ஆைாம, ஆைாம.. தைலவரடன அவர e விவாதிகக ோவணடம. அவர தான ெசாலல 5 ோவணடம... 6 B ராசா : அத ெறறி காைலயில u விவாதிககபெடம... ோதைவயிலலாை z காஙகிரஸ ஏன.. (இைரசசல) கடடைியில z ெிரசைன. P r i நீரா : இலைல, ஆனால இபோொத அழகிர ெறறி n தாோன ோகளவி, இலைலயா? t ராசா : ஆஹ? நீரா : அழகிரோய மதத தைலவராக இரககமோொத, ைாறன ஏன அைைசசரைவயில இடமெெற ோவணடம எனற அழகிரயின ஆடகள ெசாலகிறாரகள. ராசா : அத ோவற. ஆனால, இநத எலலா விஷயஙகைளயம ெவளிபெடததியாக ோவணடம. நீரா : அததான சர. அததான சர. காஙகிரஸிடம இரநத தகவைலப ெெற அவரடம ோகடோடன. ராசா : இதைன தைலவரடம ோநரகக ோநராகவாவத ெவளிபெடதத
 • 3. ோவணடம. நீரா : தனிபெடட மைறயிலா? ராசா : தனியாகததான. எஙகளகக ொலவடன சீரயசாக ெிரசைன இரககிறத எனற சீலிடபெடட கவரன மலைாகவாவத, யாைரயாவத அனபெி அவரடம தகவைல ெகாணட ோசரகக ோவணடம. நீரா : காஙகிரஸிடம இரநத தாோன, இலைலயா? ராசா : ஆம. நீரா : சர, அவரடம நான ெசாலகிோறன. இபோொத, அகைத ெோடலிடம அவர (ெரகா) ோெசிகெகாணடரககிறார. அவரடம (அகைத ெோடல) நான ோெசகிோறன. ராசா : சார, இததான எஙக ெிரசைன... எஙகளகக உயர ைதிபப இரககிறத, ராசாவிடம ெிரசைன இலைல, ஆனால, ொலதான ெிரசைன எனற ெதாைலோெசி மலைாவத அவர அைழககலாம எனற ெசாலலஙகள. நீரா : ெிறக, ைறற ெிரசைனைய நீஙகள எபெட தீரபெரகள? ீ ராசா : தைலவர இறஙகி வரவதால, ைறற ெிரசைனகள ெைளள தீரநதவிடம. நீரா : ஓஹ ஆஹ. ராசா : கவைலபெடாதீரகள. நீரா : தைலவர இபோொத மனறகக இறஙகி வநதிரககிறார. இலைலயா? ராசா : மனறகக இறஙகி வநதிரககிறார. நீரா : ம.
 • 4. ராசா : கடடைானத தைறகக ைாறன சர வர ைாடடார... அவரடம சரசைச உளளத எனற நீஙகளம ெசாலகிறரகள. ெரவாயிலைல, இபோொைதய ீ அைைசசகததிோலோய அவர இடமெெறடடம... நாைாவத கரதத ெதரவிபோொம. நீரா : ைாறன? ராசா : ம... நீஙகள ெசாலலஙக, நீஙகள தகவல அனபபஙகள. நீரா : ஓஹ, ஆஹ. ராசா : ஓோக நீரா : ஓோக. ****** ோை 22, 2009, 13:20:29 (ராசாைவ நீரா அைழககிறார.) ராசா : ெசாலலஙக, நீரா. நீரா : விஷயம எனனெவனறால, யாரடம ோெசவத எனெதில காஙகிரஸ மழைையாக கழமெியிரககிறத. ராசா : ஆஹ? நீரா : திமகவில யாரடம அவரகள ோெசோவணடம. ராசா : ஆஹ... யாராவத தைலவைர ொரகக விைானததில பறபெடலாோை. நீரா : இலைல, இலைல... அதனால தான, நான இபோொத இரககிோறன... இனனம சிறித ோநரததில கனியிடம அவரகள ோெசவாரகள, அபபறம
 • 5. தைலவரடம அவரகைள கனி ோநரடயாக ோெசச ெசயவார. ராசா : அததான நலலத, அததான நலலத. நீரா : ஆைாம, நான அவரகளிடம ெசாலலி இரககிோறன. ஏெனனறால, யாரடம ோெசவத எனற அவரகள மழ கழபெததில இரககிறாரகள, ஆஹ? ராசா : கனியிடம அவரகள ோெசடடம. நீரா : ஆம, ஆனால தனகக எதவம ோவணடாம எனற ெசாலலம அளவகக கனிகக ெககவம ோவணடம, இலைலயா? நான அவரடம ெசாலலிவிடோடன... ராசா : மம நீரா : ... ஆனால நீஙகளம உறதி ெசயத ெகாளளஙகள. ராசா : ோநா பராபளம. நீரா : அவரகளிடம ெசாலலிவிடோடன. நான அவரகளிடம எதவாக இரநதாலம... ராசா : இததான ெிரசைன. எனோவ, அவரகைள அைழதத வரடடைா என தைலவரடம ெசாலல ோவணடம எனற கனியிடம ெசாலலஙகள. நீரா : சர. ஏெனனறால, ொலவகோகா அலலத ைாறனகோகா கடடைானத தைற ெகாடககபெட ைாடடாத எனற அவரகள ெசாலகிறாரகள. அைத தைலவரடம அவரகள ோநரடயாக ெசாலல ோவணடம, இலைலயா? ராசா : ெிரசைனோய இலைல. ொரஙக... கனியடன அவரகள ெசனற, இநத ஆடகளடன எஙகளககப ெிரசைன இரககிறத எனற ெசாலலடடம. நீரா : அததான சர. அைதத தான அவரகள ெசயய ோவணடம... எனன நடநதிரககிறத எனறால, ஐககிய மறோொகக கடடைி கடடம எனறால
 • 6. ைாறன தான உடன ெசலகிறார... அதனால ைாறனிடம தான தகவைல ெரைாற ோவணடம எனற அவரகள நிைனககிறாரகள. அதனால தான அவரகளகக கழபெம.. ராசா : ஒரோொதம இலைல. உதவி ெசயவதறகததான அவர வநதார. அவவளவதான. ********* ோை 23, 2009, 14:29:41 நீரா : எபெட இரககிறரகள ராசா? ீ ராசா : ஹாங, அவர எனன ெசாலகிறார, கனி எனன ெசாலகிறார? நீரா : தனகக ஏறபைடயதாக அவர ெசாலகிறார. அவரகக எநத ெிரசைனயம இலைல... ராசா : ம. நீரா : ... ஆனால, ஒோர விஷயம எனனெவனறால, அழகிரயிடம எவராவத ோொய ோெச ோவணடம. அைத நீஙகள தான ெசயய ோவணடம. ராசா : ம நீரா : அபபறம, ைாறன எபெடப ோொய எலலா இடததிலம ெசாலலி ைவததிரககிறார எனற அவரடம ெசாலலஙகள. ராசா : ஹாங, நான ஏறெகனோவ அவரடன ோெசிவிடோடன, நான ஏறெகனோவ அவரடன ோெசிவிடோடன... நீரா : காஙகிரஸ தைலவரகளிடம அவர (ைாறன) எனனெவலலாம ெசாலலியிரககிறார எனெைத அவரடம ெசாலலிவிடடரகளா? ராசா : எனககத ெதரயம. அழகிரகக ஆஙகிலம ெதரயாத எனெைத
 • 7. காஙகிரஸாரன ைனததில விைதததவரகள யார எனெத எனககத ெதரயம... எனககத ெதரயம... நீரா : இலைல. இலைல. இலைல. இலைல. அதைடடைிலைல. அதைடடைிலைல. தைலவரகக வயதாவதால தளரசசி ஏறெடடவிடடத. அதிக நாடகளகக தாஙகாத. அதன ெிறக, கடசிைய நடததவத தானம (ைாறன) ஸடாலினம தான எனறம, அபோொத ஸடாலிைன கடடககள ைவததிரபெத தாம தான எனெதால, தனனடன காஙகிரஸ ெநரககம காடடக ெகாளவதில ைகிழசசி ெகாளகிறத எனறம அவர ெசாலலி வரகிறார. ராசா : மமம... நீரா : இைதத தான அவர ெசானனார. ராசா : ஓோஹா! ஓோஹா! நீரா : அபபறம, அநத அழகிரைய கிரைினல எனறம... ராசா : மம... நீரா : அபபறம அவர 5 ம வகபபகக ோைல கட அவர ெடகவிலைல எனறம. ராசா : ஓஹ... நீரா : இைதததான அவர ெசாலலியிரககிறார. ராசா : ஓோக, ஓோக. நீரா : நீஙகள ோொய அவரடம இைத ெசாலவரகள, இலைலயா? ீ ராசா : இலைல. அழகிரடம நான ெகிரநதெகாணோடன... அவர ோொய தைலவரடம ோெசப ோொனார. நீரா : நான ைடடம தான எநத விஷயததிலம அணகோவன. ஏெனனறால,
 • 8. ஸடாலின ைாநிலததிோலோய தான இரபொர எனறம அவர ெடலலியில ெசாலலி வரகிறார. ராசா : எனககத ெதரயம. அவர எநத ைாதிரயான ெிரசாரம ெசயகிறார எனற எனககத ெதரயம... ****** ோை 24, 2009, 11:05:11 நீரா : ஹாய! ராசா : ஹோலா? நீரா : ஹாய! ராசா : ெசாலலஙக. நீரா : ைிஸடர ராசா? ராசா : ஆைா? நீரா : நீரா ராசா : ெசாலலஙக நீரா, ஏதாவத? நீரா : உஙகளகக ஒர எஸ.எம.எஸ. அனபெிோனன. கனியிடம ோெசிோனன. அதனால, நான எனன நிைனககிோறன எனறால, அடபெைடயில நீஙகள அஙக இரகக ோவணடம எனற அவரகள ெசாலகிறாரகள. ராசா : ஹாங. நீரா : நீஙகள அஙக இரகக ோவணடம எனற தைலவர ெொதவாகச ெசாலகிறார. ஏெனனறால, உஙகளககத ெதரயம, தலித டஸெெனஷன, திராவிடர, கடசி எனற எலலாம... தைலவர ெசாலவத எலலாம... உஙகளககத ெதரயம. அவரடம விடடவிடடால, கடசி ைீ த ைடடம
 • 9. மதலில கவனம ெசலததவார. அவரத கடமெம உளோள வரவத தரதிஷடவசைானத. ராசா : ஓோக நீரா : ஆனால, கனியடன நான ோெசிகெகாணடரநோதன. "தனி இலாகா இலைல" எனற அவர ெசானனார. அவரகள தனி இலாகா தர ைாடடாரகள... ராசா : என விஷயம சரயாகிவிடடத, அலலவா? நீரா : உஙகளைடயத ெதளிவாகிவிடடத. ஆைாம. ோநறற இரவ தான உஙகள விஷயம சரயானத. ராசா : ஓோக நீரா : இலைல, ஆனால தயாவகக எனன ஆசச? ராசா : எனன? நீரா : தயா? ராசா : ைீ தைிரபெத எனறால... ஜவளி அலலத உரம நீரா : தயாவகக இலைல..? ராசா : இரவரல ஒரவரகக. நீரா : ஆனால, அழகிர அலலத தயா? ஒரவர தாோன வர மடயம, இலைலயா? ராசா : இலைல. இரணட. இரணட ோெரோை வர மடயம. நீரா : இரவரைா? ராசா : ொலதான தான ெிரசைனனன, நமபகிோறன.
 • 10. நீரா : மனற கடமெ உறபெினரகளககம ெசயவத எனெத தைலவரகக கடனம தான எனற நிைனககிோறன. ராசா : அததான, அோததான... (சிரககிறார) எலலாரககோை ெதரயம. நீரா : இலைல, இலைல, அவர ெசானனார. தனனிடம ோநறறிரவ அபொ எனனச ெசானனாோரா அைத எனனிடம கனி கறினார. ராசா : ஓஹ. நீரா : மனற கடமெ உறபெினரகளககம சரயாகச ெசயவத எனெத அவரகக ைிகவம கடனைாகிறத. அநதப ெிரசைனைய அவர உைரநதளளார. ராசா : நீஙகள எனன ெசயவரகள? ொரககலாம. காததிரபோொம. ீ நீரா : ஆம, அதெறறி அவர ைறெடயம ோயாசிகக ோவணடம எனற நிைனககிோறன. அவைர இபோொத நீஙகள எலலாரம தனியாக சநதிககிறரகளா? அலலத கடடம ோொயக ெகாணடரககிறதா? ீ ராசா : ஒரோொதம இலைல. ஒரோொதம இலைல. நீரா : நாராயைனடனான சநதிபப ோொயகெகாணடரககிறதா? ராசா : நாராயைனடன சநதிபப மடநதவிடடத. அவர 'கவர' உடன ெடலலி ெசனறவிடடார. நீரா : அவர ெசனறவிடடாரா? ராசா : அவர 'கவர' உடன விைானதைதப ெிடககச ெசனறவிடடார. நீரா : நாராயைனா? ராசா : லிஸட, லிஸட... லிஸட உடன அவர ெசனறவிடடார.
 • 11. நீரா : லிஸட உடன அவர ெசனறவிடடார, இலைலயா? ராசா : அநத கவர உளோள எனன இரநதத எனற எனககத ெதரயாத. நீரா : அபபறம கனி? அபொவடன இரககிறாரா? ராசா : இரககலாம.. அவரகக ெதரநதிரககலாம. நீரா : அவரகக இபோொத நான அைழககிோறன. அபபறம, அஙோக நீஙகள இலைலயா? ராசா : நான இனனம அஙோக ோொகவிலைல. நீரா : நீஙகள அஙோக இலைலயா? அபபறம ைாறன? ைாறன அஙோக இரககிறார, இலைலயா? ராசா : (அவர) அஙோக, ஆைாம. நீரா : நீஙகள ஏன ோொகவிலைல? ராசா : நான ோொகவிலைல. நீரா : ஹாங? ராசா : சர... நான ஏன ோொகனம? நீரா : நீஙகள அஙோக இரகக ோவணடம, இலைலயா? ராசா : ோநா பராபளம.. காைலயில சநதிதோதன. அபபறம, ோவற ோவைலககத திரமெிவிடோடன. நீரா : அபபறம அழகிர... தனைனப ெறறி ைாறன ெசானன விஷயஙகள எலலாம அவரககத ெதரயைா? ராசா : ... இோதலலாம அழகிரகக ெதரநதோத.
 • 12. நீரா: இத ெதரயம, இலைலயா? ராசா: இத அழகிரககத ெதரயம, ஆனால அவரால தனனைடய தநைதயடன இதெறறி ோெச மடயாத. சரயான ோநரததில... அவர ோெசவார. ஒர விஷயம எனனெவனறால, எனகக எதிராக ைாறன ெிரசாரதைத ெதாடஙகவார... நீரா : ம. ராசா: ... அைத விஷயதைத கவனததில ெகாளள ோவணடம. நீரா: ோவறவிதைாக நீஙகள சணைட ோொட ோவணடம. ராசா: ம.. ெிரதைர ைீ ணடம வரகிறார... அபெட இபெட... ஸெெகடரம... என அவர ெததிரைககளிடம ெசாலலக கடம... நீரா: இலைல, இலைல... நாஙகள ைகயாணட ெகாளகிோறாம... கவைலபெட ோவணடம. நாஙகள நிைறய ெெற ோவணடயிரககிறத, உஙகளககத ெதரயம, காஙகிரஸ கட அநத அறிகைகவிட ோநரநதத, இலைலயா? சனில ைிடடலடன நான ோெசிோனன... உஙகளிடம சநோதாலியா ெசானனாரா? ராசா: எனககத ெதரயாத. நீரா: அவைர நிறததச ெசானோனன. யாரககம உெோயாகைிலைல எனற அவரடம நான ெசானோனன... ராசா: ம.. ராசாவடன இனனம ஐநத ஆணடகளகக நீஙகள ெைிபரய ோவணடம எனற சனில ைிடடலிடம ெசாலலஙகள. அதனால.. நீரா: நான அவரடம ெசானோனன. அவரடம ெசாலலிவிடோடன. ஆனால, நீஙகளம அனிலிடம சறற தளளிோய இரகக ோவணடம. நீஙகள நடநிைலோயாட இரநதாக ோவணடம.
 • 13. ராசா : ஆஹ அத நாை ொரததககலாம. *******