Al Quranic evidences in tamil

467 views

Published on

This provides Historic Lands (or) Evidences of Al-Qur'an in Tamil

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Al Quranic evidences in tamil

 1. 1. ஆத அைலஹி வ ஸலாம காவ லி சிறி ர தி ள அராஃபாவ ேல ஜப ர ம எ றஇ த மைலய தா (பட 1a ) ஆத அைலஹிவ ஸலா ஹ வாஅைலஹி ஸலா இ லகி த ைறயாக ச திெகா டா க எ ப க தா .பட 1a அைலஹி வ ஸலாஇைற த நப அவ க வா த இட க இ ேபா இரா கிஉ ளன. சிைலகைள வண கி ெகா த ேம ய ம கைளஉ ைமயான ந ப ைகய ப க அைழ தன . ந ட நா க அைழபண ெச ஒ சில தா அவ ைடய ப ரா சார ைத ஏெகா டன .இ நிக சிகைள தி ஆன கீ க டவா ற ப ளேம , வஹ அறிவ க ப ட : “( ன ) ஈமாெகா டவ கைள தவ ர, (இன ) உ ைடய ச க தா நி சயமாகஎவ ந ப ைக ெகா ளமா டா ; ஆதலா அவ க ெச வைத ப றி நவ சார படாத .“ந பா ைவய ந (வஹ) அறிவ ஒ ப க பைல க ;அநியாய ெச தவ கைள ப றி( ப இன ) ந எ ன ட ேபசாத ;நி சயமாக அவ க (ப ரளய தி ) க க ப வா க .”
 2. 2. அவ க பைல க ெகா த ேபா , அவ ைடய ச க திதைலவ க அவ ப கமாக ெச றேபாெத லா அவைர ப கசி தன ;(அத ) அவ : “ந க எ கைள ப கசி ப களானா , நி சயமாக ந கப கசி ப ேபாலேவ, (அதிசீ கிர தி ) நா க உ கைள ப கசி ேபா ”எ றினா .“அ றி , எவ ம அவைன இழி ப ேவதைன வ ெம ,எவ ம நிைல தி ேவதைன இற எ ெவ வ ைரவந க ெத ெகா வ க ” (எ றினா ).இ தியாக, ந உ தர வ , அ ெபா கேவ, (நா ைஹ ேநா கி:)“உய ப ராண க ஒ ெவா வைகய லி (ஆ ெப ெகா ட)ஒ ெவா ேஜா ைய (அ க பலி ) ஏ றி ெகா ;( க க ப வா க எ எவ கைள றி ேப ந ) வாஏ ப வ டேதா அவ கைள தவ ர; உ ப தாைர , ஈமாெகா டவ கைள ஏ றி ெகா ” எ நா றிேனா ; ெவெசா ப ம கைள தவ ர ம றவ க அவ ட ஈமா ெகா ளவ ைல.இதிேல ந க ஏறி ெகா க ; இ ஓ வ நி ப அ லா வெபயராேலேய (நிக கி றன). நி சயமாக எ இைறவ ம ன பவனாககி ைப ைடயவனாக இ கி றா . எ றினா .ப ன அ க ப , மைலகைள ேபா ற அைலக கிைடேய அவ கைள ம ெகா ெச லலாய ; (அ ேபா த ைம வ ) வ லகி நி றத மகைன ேநா கி “எ ன ைம மகேன! எ கேளா ந (க பலி )ஏறி ெகா ; காஃப க ட (ேச ) இராேத!” எ அைழ தா .அத அவ : “எ ைன த ண லி பா கா க ய ஒமைலய ேம ெச நா (த ப ) வ ேவ ” என றினா ;இ ைறய தின அ லா யா அ தி கிறாேனா அவைரதவ ர அ லா வ க டைளய லி கா பா ற ப பவ எவ மி ைலஎ றினா . அ சமய அவ கள ைடேய ேபரைல ஒ எ கி ட ; அவ க க ப டவ கள ஒ வனாகி வ டா .ப ன : “ மிேய! ந உ நைர வ கி வ ! வானேம! (மைழைய)நி தி ெகா ” எ ெசா ல ப ட ; ந ைற க ப ட ; (இதநிராக ேதா ந கி அவ க ) கா ய வ ட ; (க ப )ஜூதி மைலம த கிய - அநியாய ெச த ம க (இ தைகய)அழி தா எ ற ப ட . அ ஆ 11:36 - 44இரா கி ஹூபாவ உ ள இ த இட தி (பட 2b) ைவ தா அ தக ப க ட ப ட எ ப பலமான க தா .
 3. 3. ேம ய ம க வண கி ெகா த சிைலக .பட 2aவரலா சிற மி க ஹூபா ப ள வாச .பட 2b நப ய க ப ெச த கிய மைல ப தி கி நா தி தா எ ற நகர தி வட ப திய லி பா ேபாஆறாய ர எ அ உயர தி இ கிற .ஆ ச தாய தின ஹூ நபஹூ நப ய ட தா களான ஆ ச தயா தின வா தி தஇட தா உபா ஆ . இ ஓமா நா உ ள சலாலா எ றநகர திலி 172 கிேலாம ட ர தி இ கிற . இ கி.ப . 1992நைடெப ற ைதெபா ஆரா சிய ேபா க ப க ப ட .
 4. 4. மண கைள ேதா யெபா கிைட த சிதில கதி ஆ அ தியாய 11:50 அ லா கிறா .“ஆ ” ச க தா ட , அவ க ைடய சேகாதர ஹூைத (ந தராகஅ ப ைவ ேதா ); அவ ெசா னா : “எ ைடய ச க தாேர!அ லா ைவேய ந க வண க , அவன றி (ேவ ) இைறவஉ க இ ைல; ந க ெபா ய களாகேவ தவ ர ேவறி ைல.
 5. 5. ஆ ச தாய தின பய ப திய கிண . இ கிண றி இ ெபாத ண இ கிற .ேம தி ஆ வசன கள அ லா கிறாஉ ைடய இைறவ ஆ( ட )ைத எ ன ெச தா எ பைத நபா கவ ைலயா? (அவ க ) கைள ைடய “இர ” (நகர) வாசிக ,அவ க ேபா ற ஒ ச தாய எ த நா கள பைட க படவ ைல.அ ஆ 89:6-8
 6. 6. இ ேம ற ப ட கள சிதிலமைட த ப தி ஆ .ஆ ட தின பய ப திய ெபா க
 7. 7. ஆ ட தின பய ப திய ெபா கசிைலகைள வண கி ெகா த ஆ ச தாய தின ட அ லாவழ த டைனகைள ப றி ஹூ நப ென ச ைக ெச தா .ஆனா அவ கேளா அைத ம ற கண தன . ஹூ நப ையஉ ைமயான வ வாசிகைள பா கா அ லா நிராக ேபாைரஅழி தா .இ , ஆ ட தாேரா ேபெராலிேயா ேவகமாக ழ அ தெகா கா றினா அழி க ப டன .அவ க ம , அைத ஏ இர க , எ பக க ெதாட வசெச தா ; எனேவ அ த ச க தினைர, அ ட சா வ டஈ சமர கைள ேபா ( மிய ) வ கிட பைத (அ காைல நஇ தி தா ) பா ப . அ ஆ 69:6-7இ ெபா உபாைர றி யா ம ற பாைலவன தா உ ள .ஸாலி அைலஹி வ ஸலா மா ஜயாய ர வ ட க ஹி எ ற ஊ வா தேகா திர தா ஸ ட தின . அவ கைள ெநறி ப தஇைறவனா அ ப ப ட த தா ஸாலி நப .ச தி அேரப யாவ உ ள மதாயன ஷாலி எ ற இட திெப பாைறகைள ைட அவ க வா த ைக வ க இ ேபாஉ ளன. மதனாவ லி 405 கிேலாம ட ெதாைலவ வட திைசயமதாயன ஷாலி உ ள .
 8. 8. ஸ ( ட தின ) வா த ைக வ கஇ , ஸ ( ட தின ) பா அவ க சேகாதர ஸாலிைஹ (ந தராக அ ப ேனா ). அவ ெசா னா : “எ ச க தாேர!அ லா ைவேய ந க வண க . அவைன தவ ர உ க ேவநாய இ ைல. அவேன உ கைள மிய லி உ டா கி, அதிேலேயஉ கைள வசி க ைவ தா . எனேவ, அவன டேம ப ைழ ெபா கேத க ; இ த பா ெச அவ ப கேம ம க . நி சயமாகஎ இைறவ (உ க ) மிக அ கி இ கி றா ; (நப ரா தைனகைள) ஏ பவனாக இ கி றா .” அ அ 11:61(இ வாேற ஸ ச க தாரான) மைல பாைற வாசிக (ந ) த கைள ெபா யா கி ெகா தன .அவ க நா ந அ தா சிகைள ெகா ேதா ; அவ க அவ ைற ற கண தவ களாகேவ இ தா க .அ சம பா கா பாக வாழலா என க தி, அவ க மைலகைள ைட வ கைள அைம ெகா டா க . அ ஆ 15:80-82ப ள தா கள பாைறகைள ைட ( வசி வ )த ஸ ட ைத (எ ன ெச தா எ பா கவ ைலயா?) அ ஆ89:9அவ க ைடய ெபா கிண
 9. 9. ெபா நிக சிக ஸ ட தின பய ப திய அர க
 10. 10. அவ க பய ப திய ெபா க அ உலா அ கா சியக திைவ க ப ளன.ஸ ட தின ஒ ப வ ைற ட தின களாக இ பலெத வ வண க ெச த , ெகா ைள அ த , அ கிரம ெசய க தேபா றைவகள பரவலாக ஈ ப டன . அ ெபா அ லாஅதிசயமான உ வ ட ஒ ஒ டக ைத பைட அவ கள ைடேயநட க ெச தா . அ ெவா டக ைத எ த ஒ ப ெச யாமலி கக டைளய டா .அ லா அ ப ய ஒ டக த ண த இட எந ப ப கிற .அவ க இைறயாைன சவா வ அ த ஒ டக ைத அவ டா க . அதிகாைல ேநர தி அ லா ைடய த டைன இற கிய .“அ றி , எ ச க தாேர! உ க ஓ அ தா சியாக, இேதா இஅ லா ைடய (ஒ ) ெப ஒ டக ; ஆகேவ, அ லா வ மிய(எேத ைசயாக) அைத ேமய வ வ க ; எ த வ தமான தெச ய க தி அைத த டாத க ; (அ ப ந க ெச தா )அதிசீ கிர தி உ கைள ேவதைன ப ெகா ” (எ றினா ).ஆனா அவ க அதைன ெகா வ டா க ; ஆகேவ அவ(அ ம கள ட ): “ந க உ க ைடய வ கள நா க கம பவ க ; (ப ன உ க அழி வ வ .) இெபா ப க யாத வா தியா எ றினா .நம க டைள வ த ேபா ஸாலிைஹ அவேரா ஈமாெகா டவ கைள நம அ ளா கா பா றிேனா . ேம அ ைறயநாள இழிவ லி (கா பா றிேனா ,) நி சயமாக உம இைறவ
 11. 11. வ லைம மி கவ ; மிைக தவ .அநியாய ெச ெகா தவ கைள (பய கரமான) ேப ழ கப ெகா ட . அதனா அவ க த க வ கள ேலேய அழிேபா கிட தன . அ ஆ 11:64-67இ ராஹ அைலஹி வ ஸலாஇரா கி உ ள அ நஸி யா நகர தி இ 15 கிேலா ம டெதாைலவ பாப ேலான யாவ உ ள உ எ அைழ க ப கி ற நகரதா இ றாகி நப ப ற த நகரமா .இ ராஹ நப அவ கள வ எ ந ப ப கிற .ந ம ன ச திர க ய ேகாய .இ ராஹ நப ய ச க தின அ ைர ச திர ேதவ கா வ வதாக
 12. 12. ந பன . அ ச திர ஒ ேகாய க னா ந ம ன .ப கால தி அ ேகாய ைல ம க ப தா க . மா ஜயாய ரேதவ கைள ேதவ கைள சிைல வ வ வண கி ெகா த தச தாய தின , த த ைத ம ந ம னன ட சிைலவண க தி ப தறி ெபா தமி லாத நிைலகைள எ றினா .ந ம னன அர மைனய அ திவார மா 38 ம ட நள 38 ம ட அகல உ ள ந ம னனஅர மைனய ஏற ைறய 30 அைறக இ தன.சிைலக உய ர றைவ எ பைத நி ப பத இ ராஹ நப ஒத திர ெச தா க . சிறிய சிைலக எ லாவ ைற ேகாடா யாஉைட வ ேகாடா ைய ெப ய சிைலய க தி ெதா கவ டா .இதனா ேகாப ற அவர ச தாய தின அவைர ெந ப த ளெகாைல ெச ய ெவ தன . அ லா ைவ ம தா வண கேவ எ ற உ ைமைய றிய இ ராஹ ெந ட தி கிெயறிய ப டா . ஆனா எ லாவ ைற எ ெந அ தஆ ற இ லாம ேபா ப அ லா ஆைனய டா .(இ ராஹ த கிட கி எறிய ப ட ட ) “ெந ேப! இ ராஹ ம ந ள சியாக , கமள க யதாக , ஆகிவ !” எ நா றிேனா . அ ஆ 21:69இ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ க த நா ைட வ ைடவ ஆய ர ேம ப ட கிேலாம ட ர தி உ ளபால தன ைத அைட தா .
 13. 13. இ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ கள அட க தல ெஹ ராநகர தி உ ள அ ஹல எ ற இ த ப ள வாச அ கி தாஉ ள .இ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ கள ைம கால திஅவ க ஒ மக ப ற கிறா . அ த மகைன மைனவஹாஜராைவ பால தன தி இ ஏற தாழ 1500 கிேலாம ட ர தி உ ள அேரப யாவ ஆ நடமா டமி லாத ம காவவ வ தி ப வ ப அ லா க டைளய டா . வற சிமி கஅேரப யாவ ப ள தா கள அதி சிேயா சஃபா ம வா க கிைடய த ணைர ேத இ அ ஹாஜராஅைழ தா . இ த வரலா உண ைவ நிைல நா ட இ ஹ மஉ ரா ெச பவ க சஃபா ம வா க கிைடய ேவகமாக நடவ வா க . வற சிமி க ம காவ வ ட ப ட ைக ழ ைத தாக தாகா கைள உைத அ தேபா அ வ ட தி ஜ ஜ எ ற நபறி கிள ப ய . இ த ந நாலாய ர வ ட க பறவ றாம ம காவாசிக ம கா வ ஹாஜிக ஏ ப தியெப அ ெகாைடயா .இ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ க பாைலவன தி வ ெச றைக ழ ைத வள நட ப வ ைத அைட த அவ களைககளா அ ழ ைதைய அ பலிய மா இைறவக டைளய டா . இதைன நிைறேவ வத இ றாஹ அைலஹிவ ஸலா அவ க பால தன திலி ம ம கா வ தா .மக ட மினாவ ற ப ட இ றாஹ அைலஹி வ ஸலா இ தஇட தி (பட 5e) வ ேச வ த ட ைஷ தா அச யாகஇ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ கைள திைசதி ப ய சிெச தா . அ த அச ய ஒைச ேக ட திைச ேநா கி இ றாஹஅைலஹி வ ஸலா க லா அ தா க . எ ெப மான ஹ ம
 14. 14. நப ஸ ல லாஹு அைலஹி வ ஸலா அவ கள க டைளஇண க ெச ய ய ஹ ஜி அேத இட தி ஹாஜிக க லாஅ பா க . ைஷ தா அ க க இ த வ ட தி வ தாேபா மான . அ த ண படேவ ய அவசியமி ைலபட 5eஇ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ க த மகைன அ பத காகதைரய ப க ைவ கிறா க அ ெபா இைறவ றினா :ேவ டா இ றாஹ ந எ க டைளைய நிைறேவ றிவ டா .உ மக பதிலாக ஒ ஆ ைட அ பாயாக. அ லா வதி ெபா த ைத அைடவத காக எைத தியாக ெச ய யமன பா ைமைய உ வா தா இ த தி பலிய ேநா கமாஇ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ கள மக இ மாயஅைலஹி வ ஸலா அவ க வாலிப வயைத அைட த அவ கஇ வ கஃபாைவ அத பழைமயான அ திவார திலிஎ ப அ லா க டைளய டா .
 15. 15. இ த இைறய ல ைத 7 ைற இட றமாக றி வல வ வஹ ஜி உ ராவ கடைமயான ெசயலா . அைலஹி வ ஸலாஇ றாஹ அைலஹி வ ஸலா அவ கள சேகாதரன மகஅைலஹி வ ஸலா அவ கைன பால தன நா கிழ ப திஅ லா நப யாக அ ப னா . அதி சேதா எ ப கியமானநகரமா . ஓ ன ன சிய ஈ ப ெகா த தச தாய தின ட அ த மான ேகடான ெசயைல வ வ மாஅைலஹி வ ஸலா அவ க க டைளய டா க . ஆனாஅ ச க தின அ தயெசயைல மிக பகிர கமாக ெச வ தன .இைத ப றி ஆ கிற .அ ேபா அவ : “எ இைறவேன! ழ ப ெச இ த ச க தாஎதிராக என ந உதவ வாயாக!” எ (ப ரா தி ) றினா .ந த (களாகிய மல )க இ ராஹமிட ந மாராய ட வ தேபா ,“நி சயமாக நா கஇ ராைர அழி கிறவ க ; ஏெனன நி சயமாக இ ராஅநியாய கார களாக இ கி றன ” என றினா க .“நி சயமாக அ இ கிறாேர” எ (இ றாஹ ) றினா ;(அத ) அவ க அதி இ பவ க யா எ பைத நா க ந கறிேவா ;எனேவ நா க அவைர ; அவ ைடய மைனவ ைய தவ ர, அவ ப தாைர நி சயமாக கா பா ேவா ; அவ (அழிேபாேவா ஒ தியாக) த கி வ வா எ ெசா னா க .இ ந த க திட வ த ேபா அவ கள காரணமாக அவகவைல ெகா டா . ேம அவ களா (வ ைகயா ) ச கட ப டா ;
 16. 16. அவ க “ந பய படேவ டா , கவைல படேவ டா ” எ றினா க . நி சயமாக நா உ ைம உ மைனவ ைய தவ ர உ ப தினைர கா பா ேவா ; அவ (உ மைனவ அழிேபாேவா ஒ தியாக) ப த கி வ வா .நி சயமாக, நா க இ ரா ம , இவ க ெச ேகாபாவ தி காரணமாக, வான திலி ேவதைனைய இற கிறவ கஆேவா .(அ வாேற அ ரா , அழி தன ) அறி ள ச க தா இதிலிநா ஒ ெதள வான அ தா சிைய வ ைவ ேளா . அ ஆ29:30-35அதனா உ வாகிய தா இ த சா கட அ ல தி கட .ேஜா டா நா தைலநகர அ மான லி 55 கிேலாம டெதாைலவ தா சா கட உ ள .
 17. 17. இ கடலி உ ள உ ப அள சாதரணமாக உ ள கடலி உ பஅளைவவ ட 8 மட அதிகமா . ஆைகயா இ ந வ எ லாெபா க மித பைத காணலா . உய ன உய வாழ யாதகாரண தினா இ கட சா கட எ றைழ க ப கிற . இ லகி ஓ ன ண சிய ஈ பட ய எ லா கால கள உ ள எ ேலாஒ ென ச ைகயாக இ கடைல அ லா ஏ ப தி ளா . ஸுஃ அைலஹி வ ஸலாயா அைலஹி வ ஸலா அவ கள மக தா ஸு அைலஹிவ ஸலா அவ க . அவ க எகி தி ஆ சிெச தா க . அ கால திஆய ர நா க ேவைல ெச ைந நதி ஒ கிைள நதிஏ ப தினா க . அத ஸுஃப நதி எ ெபய . ஸுஃ நதிஓ ெகா ப திைய அ ப எ றைழ கிறா க .இ நதிய னா அ ப தி வ ெசழி பாக உ ள . இ எகி திதைலநகர ெக ேராவ லி 80 கிேலாம ட ெதாைலவ உ ள .ஷுஐ அைலஹி வ ஸலாேஜா டா தைலநகர அ மான லி 135 கிேலாம ட ெதாைலவம ய ப தி உ ள .ம ய நகரவாசிகள ட அவ க ைடய சேகாதரராகிய ஷுஐைப (ந தராக அ ப ைவ ேதா ) அவ (த ட தாைர ேநா கி,) “எச க தா கேள! அ லா ைவேய வண க ; அவன றி உ கேவ நாயன ைல; நி சயமாக உ க உ க இைறவன டமிஒ ெதள வான (அ தா சி) வ ள ; அளைவ ைமயாக அள ,எைடைய ச யாக நி ெகா க . மன த க அவ க உ யெபா கைள (ெகா பதி ) ைற வ டாத க ; மிய சீ தி தஏ ப ட ப ன , அதி ழ ப உ டா காத க , ந க ஃமி களாக
 18. 18. இ தா , இ ேவ உ க ந ைமயாக இ ” எ றினா .அ ஆ 7:85(த டைன ய) ந க டைள வ த ேபா , ஷுஐைப அவ டஈமா ெகா டவ கைள நம ர ம ைத ெகா நாகா பா றிேனா ; அநியாய ெச தவ கைள (ேப ய ) ழ க பெகா ட ; அவ க த வ கள இ தவாேற காைலய (இற )கிட தன .அ வ கள அவ க (ஒ கால தி ) வா திராதவ க ேபாஆகிவ டன . ெத ெகா க : ஸ ( ட தாசாப ேக னா ) நாசமான ேபா , ம ய நாச தா ! அ ஆ11:94-95மன த நடமா டமி லாத ம ய ப தி. ஸா அைலஹி வ ஸலா ஸா அைலஹி வ ஸலா அவ க மா 3200 வ ட கஎகி தி ப ற தா க . ஃப அ எ ற ெகா ேகால இ ராய எ றவ ச தி ப ற கி ற எ லா ஆ ழ ைதகைள ெகாைல ெச யஉ திரவ ட கால தி தா அவ ப ற தா . ஸா அைலஹி வ ஸலாஅவ க பற த ட அவைர ெப ய ைவ ைந நதியவ வ மா அ லா க டைளய டா . ைந நதிய மித வ தெப ய உ ள ழ ைதைய ஃப அ ன மைனவ ஆசியா க ெடஃப அ ன அர மைன ெகா ெச றா . அ ழ ைத இ ராயவ ச ைத சா ததினா அ ழ ைதைய ெகாைல ெச ய ய சிெச தா . ஆனா த மைனவ ஆசியாவ நி ப த தி இண கிஅ ழ ைதைய ெகா லாம வ வ டா . அ ழ ைத பாெகா பத காக ெசவ லி தா எ ற ைறய ஃப அ
 19. 19. ெத யாம அத ெசா த தாய ட ஒ பைட தா க . ஸா அைலஹிவ ஸலா ஃப அ ன அர மைனய ேல வள வாலிப அைட தா .ஓ அ கிரம காரன ெகா ைமய லி அ பாவ யான இ ரேவலைரகா பத காக ஸா அவைன தா கிய ேபா அவ இற வ கிறா .அவைன ெகாைல ெச வ ஸாவ ேநா கம ல. ஆனா ெகாைல பழிஅவ ம சா ட ப டதா ஃப அ ன ஆ க அவைர ேதடஆர ப தன . இைத அறி த அவ அ த இட ைதவ த பெச வ டா . சினா மைல ப திகைள , பாைலவன கைள கடபல ைம ர தன நட மதிய இட ைத அைட தா .இ , அவ ம ய நா த ண ( ைறய ) அ ேக வ தேபா ,அ வ ட தி ஒ ட தின (த கா நைடக ) த ண கெகா தைத க டா ; அவ கைள தவ ர, ெப க இ வ (த கஆ க த ண க டா ) ஒ கி நி றைத க டா ;“உ கள வ வ ஷய எ ன?” எ (அ ெப கள ட ) அவ ேக டா ;அத : “இ ேம பவ க (த ண க வ ) வல வைரநா க எ க (ஆ க ) த ண க ட யா - ேம எ கத ைத மிக வய தி தவ ” எ அ வ வ றினா க .ஆைகயா , அ வ வ மாக அவ (ஆ ம ைத ) த ண க னா ; ப ற அவ (ஒ மர) நிழலி ஒ கி: “எ இைறவா! நஎன இற கிய ந லவ றி பா நி சயமாக நாேதைவ ளவனாக இ கி ேற ” எ றினா . அ ஆ 28:23-24ஆ க த ண க ய இட .
 20. 20. ஸா அைலஹிவ ஸலா அவ க ஓ ெவ த இட .இ ஓ ெவ ேபா தா அ ெப கள ஒ ெப சிறிெவ க ட வ எ க ஆ க த ண ெகா உதவ யத லி ெகா க எ க த ைத அைழ கிறா எ றினா . அ த த ைதஸுஐ அைலஹி வ ஸலா ஆவா க . ஸுஐ அைலஹி வ ஸலாஅவ க த மக கள ஒ வைர ப ஆ க ஆ ேமதி மண ெச ெகா ளேவ எ ற நிப தைனய ப தி மணெச ெகா தா க . அத ப ப ஆ க ம யன வா தபற மைனவ ைய அைழ ெகா ஸா அைலஹி வ ஸலாஅவ க அ கி ற ப இ ெபா எகி ைத சா த ெதசினாய உ ள வா ப ள தா கி வ ேச தா . வா ப ள தாஇரவ அ த இ ள அ லா அவ ட ேந ேபசினா . அதபற ேந த ச பவ கைள ஆன அ லா வவ கிறா .
 21. 21. “நி சயமாக நா தா உ ைடய இைறவ ; ந உ காலண கஇர ைட கழ றிவ ! நி சயமாக ந “ வா” எ ன தமானப ள தா கி இ கிற .இ “நா உ ைம (எ தராக) ேத ெத ேத ; ஆதலாவஹய வாய லாக (உம ) அறிவ க ப வத ந ெசவ ேய பராக.“நி சயமாக நா தா அ லா ! எ ைன தவ ர ேவ நாய இ ைல;ஆகேவ, எ ைனேய ந வண , எ ைன தியான ெபாெதா ைகைய நிைலநி வராக. அ ஆ 20:12-14 வா ப ள தா கி கி.ப .330 கா ட ைட எ ற கி வ அரசநி மான கி.ப .530 ஜ னய ம ன உ தரவ ேப வெச ய ப ட ன த ேகத எ ற கி வ மட தா இ . ஸா அைலஹி வ ஸலா அவ க அ லா வட ந டெதாஉைரயாடைல நிக திய ஒ மர தி அ கிலி தா .அவ ெந ப அ ேக வ த ேபா , (அ ள) பா கிய ெப ற அப ள தா கி ள ஓைடய வல ப க தி (ஒ ) மர திலி :“ ஸாேவ! நி சயமாக நாேன அகில தா ெக லா இைறவனாகியஅ லா !” எ ப ட ப டா . அ ஆ 28:30அ லா வ ேபெராள எ த இட தி இ த அ த மர திெதாட சியாக ஒ மர ைத இ ெபா காணலா . ெந பஜுவாைலக ெவள ப டதா இ த மர ப ன (Burning Bush) எெபய ெப ற (பட 8a)
 22. 22. பட 8a ஸா அைலஹி வ ஸலா ம ஃப அபேராவா ம ன க பய ப திய ெபா க ெக ேராவ உ ள எகி தியஅ கா சியக தி ைவ க ப ளன.நைகக
 23. 23. த க திலான கநாணய க
 24. 24. உட க ைவ க ப த க . அ அமா எ ற பேராவா ம னன க ஸா அைலஹிவ ஸலா அவ கைள த சேகாதர ஹாஅைலஹி வ ஸலா அவ கைள அைழ ெகா ஃப அ ைனச தி க ெச ப அ லா க டைளய கிறா . அவ க நா கஉலக இர சகனான அ லா வ தி த க அதனா அ லா ைவந ஏ ெகா , இ ராயலி ச ததிய னைர எ க ட அ ப ைவஎ நாேன இைறவ எ ெசா லி ெகா த ஃப அ ன ட றினா க .ஃப அ ன ெகா ைமய லி இ ராயல கைள கா ப ற ஸாஅைலஹி வ ஸலா அவ க ெச தா க . ஸா அைலஹிவ ஸலா அவ க ஹா அைலஹி வ ஸலா அவ கஇரேவா இரவாக ஆய ர கண கான இ ராயல கைள ரகசியமாக எகி தி
 25. 25. இ அைழ ெச றன . இதைன அறி த ஃப அ ஒெப பைட ட அவ கைள ப க ற ப டா . ெச கடலி வடஎ ைலய உ ள ய வைள டாவ வட எ ைல இர ட தா ெச ேச தன எ வரலா கிற . இ தத ண தி அ லா அவ க க டைளய டா .“உ ைக த ய னா இ த கடைல ந அ ” எ ஸா வஹஅறிவ ேதா . (அ வா அ த கட ) ப ள த ; (ப ள ட)ஒ ெவா ப தி ெப மைல ேபா ஆகிவ ட . அ ஆ 26:63த ண இ லாம வற ேபான பாைத கா வாய ந வேதா றிய . அ பாைதய இ ராயல க ம கைரய உ ள சினாப தி த ப ெச றன . ஃப அ அவன பைடய ன கடலிந வ ேதா றிய பாைதய ைழ இ ராயல கைள ப பதஓ ெச றன . ஆனா அவ க பாைதய ந ேவ ெசெகா ேபா அ த பாைதைய அ லா ம கடலாகமா றினா . ஃப ;அ அவன பைடய ன த ண கிஇற தன . ஃப அ ைடய ப ேரத ைத ஒ அ தா சியா கிநிைலநி வதாக அ லா கிறா .ேம , இ ராயலி ச ததிய னைர நா கடைல கட க ைவ ேதா ;அ ேபா , ஃப அ , அவ ைடய பைடக , (அள கட )ெகா ைம , பைகைம ெகா அவ கைள ப ெதாட தா க ;(அவைன க க ேவ ய ேநர ெந கி) அவ க ஆர ப தஅவ : இ ராயலி ச ததிய ன எ த நாய ம ஈமாெகா ளா கேளா, அவைன தவ ர ேவ இைறவ இ ைலெயநா ஈமா ெகா கிேற ; இ நா அவ ேகவழிப பவ கள ( லி கள ) ஒ வனாக இ கி ேற ” எ றினா .“இ த ேநர தி தானா (ந ந கிறா )? ச வைரய திடனாக நமா ெச ெகா தா ; இ , ழ ப ெச பவ களஒ வனாக இ தா .என உன ப ளவ க ஓ அ தா சியாக இ ைறய தினநா உ உடைல பா கா ேபா ; நி சயமாக ம கள ெப பாேலா நஅ தா சிகைள ப றி அல சியமாக இ கி றா க ” (எ அவன ட ற ப ட ). அ ஆ 10:90-92அ ஆன ற ப ட உ ைமயாகிவ ட . 1898 ஆக ெட க ப ட ஃப அ ன இ த உட எகி அ கா சியக திராய ம மி ஹாலி ஒ க ணா ெப ய ைவ க ப ள .
 26. 26. இ ட 202 ெச ம ட நள ள . கி. . 1235 த ண க க ப இற ேபான ஃப அ ன உட பல ஆ கேமலாகி ெக ேபாகம அ லா றிய ேபாலபா கா க ப ப அ ஆ ஒ இைறேவத எ பத மாெபசா றா .ஃப அஇேத அ கா சியக தி ைவ க ப ள ஏைனய பேராவா ம ன களஉட க ட க எ க ப ம தா நைன க ப , ண களா ற ப பா கா க ப ட ம மிகளாக ைவ க ப ளன. ஆனா ஆன ற ப ட இர டாவ ரா ஸ எ றைழ க பஃப அ ன உட ம மி இ ைல எ ப றி ப ட த க .ஃப அ ன ப ய இ த ப த இ ராயல க ஸா அைலஹிவ ஸலா ம ஹா அைலஹி வ ஸலா ஆகிேயா ட
 27. 27. சினாய த கிய த இட தி ெபய உ ஸா எ பதா .உ ஸா எ ற அரப ெசா ஸாவ ஊ க எ ெபய .இ ராயல க 12 ேகா திர களாக இ தன . அவ த ணப ெகா வத தன தன இட க இ தன. அதி ஒ தாஇ த கிண .யா ம ற சினாய இ ராயல க பய ப திய ம ெறா ஊ தாஇ . ஊ றி இட தி சமப கால தி சிறிய இ வழி ழாெபா தப கிற .ெத சினா ெச ற இ ராயல கைள அைழ ம வாப ள தா கி அ கிலி ள வாதியரா எ ற இட தி
 28. 28. த கைவ தா க . அ த கால தி இ ராயல க த ணப றா ைற ஏ ப டேபா அவ க ஸா அைலஹிவ ஸலாஅவ கள ட ைறய டன . அத பற நைடெப ற நிக சிைய ஆ வவ கிற . ஸாவ ட தாைர (தன தன யாக ) ப ன ர ட களாகப ேதா ; ஸாவ ட அவ க த ண ேக டேபா , நாஅவ : “உ ைடய ைக த யா அ க ைல அ பராக!” எ வஹஅறிவ ேதா , (அவ அ வா அ த ) அதிலி ப னரஊ க ெபா கி வ தன; அவ கள ஒ ெவா வ பா தா (ந )அ ஊ ைற றி பறி ெகா டா க ; ேம , அவ க மேமக நிழலி ப ெச ேதா , அவ க ம . ஸ வாைவ(ேமலான உணவாக) இற கிைவ : “நா உ க அள ள யவ றிலி சி க ” (எ ெசா ேனா ; அ வா இஅவ க அ லா மா ெச தா க ), அவ க நம ஒத கிைழ கவ ைல; த க தாேம த கிைழ ெகா டா க . 7:160
 29. 29. வாதிஅ ைபய எ அறிய ப இ த ப ள தா கி இ தக லி தா ஸா அைலஹி வ ஸலா அவ க அ தா க . அ தஊ கள ந வ த அைடயாள க இ உ ளன.கா ஸா அைலஹி வ ஸலா அவ க கால தி இ ராயச ததிய ன ஒ மாெப ெச வ த வா வ தா . அவைன ப றிஅ ஆ கிற .நி சயமாக, கா ஸாவ ச க ைத ேச தவனாக இ தா ;என அவ க ம அவ அ ழிய ெச தா ; அவ நாஏராளமான ெபா கிஷ கைள ெகா தி ேதா - நி சயமாக அவ றிசாவ க பல ள ஒ ட தா ப வாக இ தன; அ ெபாஅவ ைடய ட தா அவன ட : “ந (இதனா ெப ைமெகா )ஆணவ ெகா ளாேத! அ லா , நி சயமாக (அ வா ) ஆணவெகா பவ கைள ேநசி கமா டா ” எ றினா க .“ேம , அ லா உன ெகா த (ெச வ )திலி ம ைமவ ைட ேத ெகா ; என , இ லக தி உ நஸைப (உனவ தி தி பைத ) மற வ டாேத! அ லா உன ந லைதெச தி பைத ேபா , ந ந லைத ெச ! இ , மிய ழ பெச ய வ பாேத; நி சயமாக அ லா ழ ப ெச பவ கைளேநசி பதி ைல” (எ றினா க ).(அத அவ ) றினா : “என ள அறிவ காரண தா தாஇதைன நா ெகா க ப கிேற !” . இவ இவைன வ டமி க வலிைம ைடயவ க , இவைன வ ட அதிக ெபா ேசகைவ தி தவ க மான (எ தைனேயா) தைல ைறய ன கைள அ லா
 30. 30. அழி தி கி றா எ பைத இவ அறியவ ைலயா? ஆனா றவாள க அவ க ெச த பாவ க ப றி (உட ட ) ேக வகண ேக க பட மா டா க .அ பா , அவ (க வ ட , உலக) அல கார ட தச க தா ைடேய ெச றா ; (அ ேபா ) இ லக வா ைகைய எவவ கிறா கேளா அவ க : “ஆ! கா ெகா க ப டைத ேபாநம இ க டாதா? நி சயமாக, அவ மக தானபா கிய ைடயவ ” எ றினா க .க வ ஞான ெப றவ கேள “உ க ெக ன ேக ! ஈமா ெகா ,ந ல அம கைள ெச பவ க அ லா அள ெவ மதிஇைதவ ட ேம ைமயான ; என , அைத ெபா ைமயாளைர தவ ர,(ேவ ) எவ அைடய மா டா க ” எ றினா க .ஆகேவ, நா கா ைன அவ வ ைட மிய அ த ெச ேதா ;அ லா ைவய றி அவ உதவ ெச கிற ட தா எவ மி ைல;இ அவ த ைன தாேன கா பா றி ெகா ள யவ ைல. தின அவ ைடய (ெச வ) நிைலைய வ ப யவ கெள லா ,“ஆ ச ய தா ! அ லா த அ யா கள , தா நா யவ கஆகார வசதிகைள ெப கிறா , கி வ கிறா ; அ லாநம கி ைப ெச யவ ைலயாய அவ ந ைம ( மிய ) அ தெச தி பா ; ஆ ச ய தா ! நி சயமாக காஃப க சி தியைடயமா டா க ” எ றினா க . அ ஆ 28:76-82ெக ேராவ லி 150 கிேலாம ட ெத ேம கி கஸர கா எ றஇட தி தா அவ ைடய ஆலய உ ள .கா ன ஆலய
 31. 31. கா ன கிணகா ன ஏ என இ ெபா அைழ கப கி ற ஏ .
 32. 32. கா அவ ைடய ற தா க ைத ேபான இட .ப கீ ராணபால தன தி வா த தா அைலஹி வ ஸலா அவ கள மகஸுைலமா அைலஹி வ ஸலா அவ க ஆவா க . த ைத பறஅரசனாக ஆ சி ெபா ேப றா . அவ அ லா பல அ தஆ ற கைள வழ கி இ தா . பறைவக ட ேப திறைம அவ றிஒ . ஏம நா ைட ேச த மஆ எ ற ஊ அ கி சபேகா திர தா வா வ தா க . அவ கள ராண யான பபர பைரய வ த ப கீ ராண ய தைலைமய யைன வண கிவ தன . இைத ேநர யாக பா த ஒ மர ெகா தி பறைவ ஸுைலமாஅைலஹி வ ஸலா அவ கள ட வ ெசா ன . ய ேகாய லி சிைத த ப தி
 33. 33. அர மைனய சிைத ேபான அ திவார தி ப திஅவ பறைவகைள( ப றி ) ப சீலைன ெச : “நா (இ ேக) ஹுஹு ( பறைவைய ) காணவ ைலேய எ ன காரண ? அ ல அமைற தவ றி நி ஆகி வ டேதா?” எ றினா .“நா நி சயமாக அைத க ைமயான ேவதைனைய ெகா ேவதைனெச ேவ ; அ ல அதைன நி சயமாக அ வ ேவ ; அ ல(வராதத ) அ எ னட ெதள வான ஆதார ைத ெகா வரேவ ” எ றினா .(இ வா றி) சிறி ேநர தாமதி தா ; அத (ஹு ஹு வ ) றி : “தா க அறியாத ஒ வ ஷய ைத நா அறி ெகா ேட .“ஸபா” வ லி உ மிட உ தியான ெச திைய ெகாவ தி கிேற .”
 34. 34. “நி சயமாக அ( ேதச த)வ கைள ஒ ெப ஆ சி வைத நாக ேட ; இ , அவ (ேதைவயான) ஒ ெவா ெபாெகா க ப ள ; மக தான ஓ அ யாசன அவ இ கிற .“அவ , அவ ைடய ச க தா க அ லா ைவய றி, யஸுஜூ ெச வைத நா க ேட ; அவ க ைடய (இ தவறான)ெசய கைள அவ க ைஷ தா அழகாக கா ப , அவ கைளேநரான வழிய லி த ளா ; ஆகேவ அவ க ேந வழிெபறவ ைல.“வான கள , மிய , மைற தி பவ ைற ெவள யா கிறவ ;இ ந க மைற பைத , ந க ெவள யா வைதஅறிபவ மாகிய அ லா அவ க ஸுஜூ ெச வண கேவ டாமா?“அ லா - அவைனய றி வண க தி ய நாய (ேவ ) இ ைல.(அவ ) மக தான அ ஷு உ ய இைறவ ” (எ ஹு ஹு றி ).(அத ஸுைலமா :) “ந உ ைம கிறாயா அ ல ெபா ய கள நஇ கிறாயா எ பைத நா வ ைரவ ேலேய க ெகா ேவா ” எ றினா .“எ ைடய இ த க த ைத ெகா ெச ; அவ கள ட இைதேபா வ ; ப ன அவ கைள வ ப வா கி; அவ க எ ன ெச கிறா க எ பைத கவன ” (எ றினா ).(அ வாேற ஹு ஹு ெச த அரசி) ெசா னா : “ப ர க கேள!(மி க) க ணய ள ஒ க த எ னட ேபாட ப ள .”நி சயமாக இ ஸுைலமான டமி வ ள ; இ நி சயமாகஇ : “ப மி லாஹி ர மான ரஹ ” எ ( வ கி) இ கிற .“ந க எ னட ெப ைமய காத க . (இைறவ ) றிவழி ப டவ களாக எ ன ட வா க ” (எ எ த ப கிற ).எனேவ ப ர க கேள! “எ ைடய (இ த) வ ஷய தி ஆேலாசைன வ களாக! ந க எ னட ேந ைடயாக க ெசா லாதவைரநா எ த கா ய ைத ெச பவள ல” எ றினா .“நா க ெப பலசாலிகளாக , க னமாக ேபாெச ய யவ களாக இ கிேறா ; (ஆய ) உ கைளெபா த , எ ன எ கிற க எ பைத சி தி ெகா க ”
 35. 35. எ அவ க ெசா னா க .அவ றினா : “அரச க ஒ நகர (பைடெய ) ைழவா களானா , நி சயமாக அதைன அழி வ கிறா க ; அதி ளக ணய ளவ கைள, சி ைம ப தி வ கிறா க ; அ வா தாஇவ க ெச வா க .“ஆகேவ, நி சயமாக நா அவ க ஓ அ பள ைப அ ப , (அைதெகா ெச ) த க எ ன ெகா வ கிறா க எ பைதபா க ேபாகிேற .”அ வாேற ( த க ) ஸுைலமான ட வ தேபா ; அவ ெசா னா :“ந க என ெபா ைள ெகா உதவ ெச (ய நிைன )கிற களா?அ லா என ெகா தி ப , உ க அவ ெகா தி பைதவ ட ேமலானதா ; என , உ க அ பள ைப ெகா ந க தாமகி சி அைடகிற க !“அவ கள டேம தி ப ெச க; நி சயமாக நா அவ களா எதி க யாத (பல ள) ஒ ெப பைடைய ெகா அவ கள டவ ேவா ; நா அவ கைள சி ைம ப தி, அ லிெவள ேய றிவ ேவா , ேம அவ க இழி தவ களாவா க ” (எஸுைலமா றினா ).“ப ர க கேள! அவ க எ னட வழிப டவ களாக வ , உ களயா அவ ைடய அ யாசன ைத எ ன ட ெகா வ பவ ?” எ(ஸுைலமா அவ கள ட ) ேக டா .ஜி கள (பல ெபா திய ஓ ) இஃ றி ; “ந க உ கஇட திலி எ தி பத அைத நா உ கள ட ெகாவ வ ேவ ; நி சயமாக நா அத ச தி ளவனாக ,ந ப ைக உ யவனாக இ கிேற .”இைறேவத தி ஞான ைத ெப றி த ஒ வ : “உ க ைடய க ைண திற பத , அைத உ கள ட ெகா வ வ கிேற ” எ றினா ; (அவ ெசா னவாேற) அ த மிட ைவ க ப பைதக ட : “இ எ ைடய இைறவன அ ெகாைடயா நாந றியறித ட இ கி ேறனா, அ ல மா ெச கிேறனா எ(இைறவ ) எ ைன ேசாதி பத காக ; எவ ஒ வ (இைறவ )ந றி ெச கி றாேனா அவ ந றி ெச வ அவ ேக (ந ைம)யா ; ேம , எவ (ந றி மற ) மா ெச கிறாேனா (அ அவ ேகஇழ பா ; ஏெனன ) எ இைறவ , (எவ ட ) ேதைவபடாதவனாக , மிக க ணய மி கவனாக இ கி றா ” எ(ஸுைலமா ) றினா .
 36. 36. (இ அவ ) றினா : “(அவ க அறி ெகா ள யாதப )அவ ைடய அ யாசன( தி ேகால) ைத மா றி வ க ; அவ அைதஅறி ெகா கிறாளா, அ ல அறி ெகா ள யாதவ களஒ தியாக இ கிறாளா எ பைத நா கவன ேபா .”ஆகேவ, அவ வ த ெபா , “உ ைடய அ யாசன இ ேபா றதா?”எ ேக க ப ட . அத அவ : “நி சயமாக இ அைத ேபாலேவஇ கிற ” எ றினா ; இ த ெப மண ேப நா க ஞானெகா க ப வ ேடா , நா க லி களாக இ கிேறா (எஸுைலமா றினா ).அ லா ைவய றி (ம றவ கைள) அவ வண கி ெகா த தாஅவைள த ெகா த நி சயமாக அவ காஃப களச க தி ளவளாக இ தா .அவள ட : “இ த மாள ைகய ப ரேவசி பராக!” எ ெசா ல ப ட ;அ ேபா அவ (அ மாள ைகய தைரைய பா ) அைத த ணதடாக எ எ ண வ டா ; எனேவ (த ஆைட நைனேபாகாமலி க அைத ) த இ ெக ைட கா க ேமஉய தினா ; (இைத க ற ஸுைலமா ), “அ நி சயமாகபள களா பளபள பாக க ட ப ட மாள ைகதா !” எ றினா .(அத அவ ) “இைறவேன! நி சயமாக, என நாேன அநியாய ெசெகா ேட ; அகில க ெக லா இைறவனான அ லா ,ஸுைலமா ட நா றி வழிப ) லிமாகிேற ” என றினா . அ ஆ 27:20-44மஆ அைண கஏம நா ைட ேச த மஆ எ ற ஊ அ கி சப ேகா திர தாவா வ தா க . அவ கள ராண யான ப பர பைரய வ தப கீ ராண ய தைலைமய யைன வண கி வ தன .
 37. 37. சப ட தா வா த வ கநி சயமாக ஸபா நா ன , அவ க வசி தி த இட கள ஓஅ தா சி இ த . (அத ) வல ற தி இட ற தி இரேசாைலக இ தன. “உ க இைறவ அள ள ஆகார திலி சி க ; அவ ந றி ெச தி வா க . (அ மண ள)வளமான நகர ; இ (அவ ) ம ன பள இைறவ ” (எஅவ க ற ப ட ).ஆனா அவ க (இ ேபாதைனைய ) ற கண தா க ; ஆகேவ, அஅ (எ ெப அைணைய உைட ) க ப ரவாக ைத அவ கம அ ப ேனா , இ ( ைவ மி க கன கைள ெகா ட)அவ க ைடய இ ேதா கைள கச ள ள பழ க ைடயமர க , சில இல ைத மர க உைடய இ ேதா ட களாகமா றிேனா .அவ க நிராக ததி காரணமாக அவ க இ லிைய, நாெகா ேதா . (ந றி மற ) நிராக ேதா க றி ேவெறவ நா(இ தைகய) லிைய ெகா ேபாமா? அ ஆ 34:15-17
 38. 38. உைட ேபான அைணக சிதில கஉைட ேபான பைழய அைண க சிறி உயர தி ஐ கிய அரநா கள தைலவரா க ட ப ட அைண இ ெபா த ணைர ேத கிைவ க பய ப கிற . ைகவாசிகஅ லா த தி மைறய ப வா வவ கிறா .(அ ஹா க ஃ எ ற ைகய லி ேதாைர ப றி) அ த ைகய லி ேதா , சாஸன ைத ைடேயா ந ைடய ஆ ச யமானஅ தா சிகள நி உ ளவ க என எ கிறேரா?அ த இைளஞ க ைகய த ச த ேபா அவ க “எ கஇைறவா! ந உ ன டமி எ க ர ம ைத அ வாயாக!இ ந எ க எ க கா ய ைத( பல ள தாக) சீ தி தித வாயாக!” எ றினா க .ஆகேவ நா அவ கைள எ ண ப ட பல ஆ க வைர அ ைகய( மா ) அவ க ைடய கா கள ம (திைரய )தைடேய ப திேனா .ப , (அ ைகய த கிய த) இ ப வ ன கள எ ப வ ன , தா க( ைகய ) த கிய த கால அளைவ ந அறி தி தா க எ பைதேசாதி பத காக அவ கைள நா எ ப ேனா .(நப ேய!) நா உம அவ க ைடய வரலா ைற உ ைமைய ெகாஅறிவ கிேறா ; நி சயமாக அவ க இைளஞ க - த க இைறவ ம
 39. 39. ஈமா ெகா டா க ; இ நா அவ கைள ேந வழியஅதிக ப திேனா .அவ க (ெகா ைம கார அரச ன ைலய ) எ நி“வான க , மி இைறவனாகிய அவேன, எ க ைடயஇைறவ ; எ கால அவைனய றி ேவ எவைர நாயெனஅைழ க மா ேடா ; (அ ப ெச தா ஃ ெகா ேச ) -வர மறியைத ெசா னவ க ஆேவா ” எ அவ க உ தியாக றிய நிைலய அவ க இதய கைள நா வ ப திேனா .எ க ச க தாராகிய அவ க அவைனய றி ேவ நாயைன ஏெகா கிறா க ; அவ க அவ றி ம ெதள வான அ தா சிையெகா வரேவ டாமா? ஆகேவ அ லா வ ம ெபா யாக இக பவைன வ ட அநியாய கார யா ? (எ றினா க ).அவ கைள , அவ க வண அ லா அ லாதவ ைற வவ லகி ந க , ைகய பா ஒ கி ெகா க , உ க ைடயஇைறவ த ைடய ர ம திலி உ க வ சாலமாகெகா , உ க கா ய தி உண ப ர சைனைய உ க எள தா கித வா (எ அவ கள ஓ இைளஞ ெசா னா ). ய உதயமா ேபா (அவ க ம படாம ) அ அவ க ைடய ைகய வல ற சா வைத , அ அ தமி ேபா அஅவ க ைடய இட ற ெச வைத ந பா ப ; அவ க அதி ஒவ சாலமான இட தி இ கி றன - இ அ லா வ அ தா சிகளஉ ளதா , எவைர அ லா ேந வழிய ெச கிறாேனா, அவேர ேநவழி ப டவராவா ; இ , எவைன அவ வழிேக வ கிறாேனா,அவ ேந வழிகா உதவ யாள எவைர ந காணேவ மா .ேம , அவ க கி ெகா தேபாதி , ந அவ கைள வ ழிெகா பவ களாகேவ எ வ ; அவ கைள நா வல றஇட ற மாக ர கிேறா ; தவ ர, அவ க ைடய நா த இ ன கா கைள வாச ப ய வ ( ப )தி கிற ; அவ கைளந உ பா தா , அவ கைள வ ெவ ஓ ப வா வ ;அவ கள நி உ டா பய ைத ெகா நிர ப வ வ ,இ அவ கள ைடேய ஒ வைரெயா வ ேக ெகா வத காக நாஅவ கைள இ வா எ ப ேனா ; அவ கள லி ெசா பவ (ஒ வ )“ந க எ வள ேநர (நி திைரய ) இ த க ?” என ேக டா ; “ஒநா அ ல ஒ நாள சிறி பாக த கிய ேதா ” என றினா க ; (ம றவ க ) “ந க (நி திைரய ) இ த கால ைத உ கஇைறவ தா ந அறி தவ ; ஆகேவ, உ கள ஒ வைர இ த
 40. 40. ெவ ள கா ட ப டண தி அ க ; அவ க தமான ஆகாரஎ எ பைத ந கவன , அதிலி ஆகார ைத உ க காகெகா வர ; ேம அவ எ ச ைகயாக இ க ; உ கைளப றி எவ அவ அறிவ வ ட ேவ டா (எ றன ).ஏென றா , நி சயமாக அவ க உ கைள அறி ெகா டா , உ கைளக லால ெகா வ வா க ; அ ல த க ைடய மா க திஉ கைள ம வ வா க ; அ ற , ந க ஒ ேபா ெவ றியைடயமா க ” (எ றின ).இ , நி சயமாக அ லா வ வா தி உ ைமயான எ ,நி சயமாக கியாம நாள ச ேதகமி ைல எ அ ப டணவாசிகஅறி ெகா வத காகேவ, இ வா அவ கைள ப றிய (வ ஷய )ைதெவள யா கிேனா ; (அ ப டணவாசிகேளா) “இவ க யா எ பைத ப றித கி ெகா டைத (நப ேய! நிைன ) “இவ க (இ தஇட தி ) ம ஒ க டட ைத க க ; இவ கைள( ப றி)இைறவேன ந கறிவா எ றன ; இ( வ வாத )தி எவ க ைடய கமிைக தேதா அவ க : “நி சயமாக அவ க ம ஒ ம ஜிைதஅைம ேபா ” எ றினா க .(அவ க ) ேப தா ; அவ கள நா காவ அவ க ைடய நாஎ (சில ) கி றன (இ ைல) அவ க ஐ ேப தா ; - அவ களஆறாவ அவ க ைடய நா ” எ மைறவானைத ஊக ெச (சில ) கிறா க ; இ (சில ) “ஏ ேப - அவ கள எ டாவஅவ க ைடய நா ” எ ெசா கிறா க - (நப ேய!) அவ க ைடயஎ ண ைகைய எ ைடய இைறவ தா ந கறிவா ; சிலைர தவ ர,ம ெறவ அவ கைள ப றி அறிய மா டா க ” எ வராக!ஆகேவ, அவ கைள ப றி ெவள ர கமான வ ஷய தவ ர (ேவெறப றி ) ந த க ெச ய ேவ டா ; இ அவ கைள றிஇவ கள எவ ட ந த ேக க ேவ டா . அ ஆ 18:9-22
 41. 41. அவ கள எ க
 42. 42. ைகஅ த நாய ம ைட ஓ ம தாைட எஅவ கள சடல க ைக ெவ ேவ க லைறைவ க ப தன. ப ன ஓேர க லைற மா ற ப டன.இ ெபா அவ கள எ கைள க லைற காணலா .இ ைக ேஜா டா நா தைலநகர அ மா அ கி ர கீ எ றஇட தி இ கிற . ஹ ம நப ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅேரப யாவ உ ள ம காவ கி.ப . 571 ஆமினா, அ லாஅவ க மகனா பற , ெப ேறாைர இழ பா டனா அ தலி ஆதரவ வள தய ெசய க அைன திலி சிவயதிேலேய வ லகி அ அம எ ற சிற ெபய ெப றவ தா ஹ ம நப ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க .அவ நா ப வயைத அைட த ம காவ லி கிேலாம டெதாைலவ ள ஜப எ ற இ த மைலய உ சிய ள ஹிரா ைக ெச தன ைமய இ ப வழ க . சிைல வண க ,வ ப சார , ம அ த , ெப ழ ைதகைள உய ட ைத த ,ேகா திர க கிைடேய இ த பைகைம ேபா ற தம ம கள தயெசய க நிைற த வா ைக ைறக அவைர ெபகவைல பட ெச தன. ஹிரா ைகய பல நா க ெதாட தியானெச வ அவர வழ க . ஒ நா அவ ஹிரா ைகய இ த ேபாஅ லா வ க டைள ப வான திலி இ த மைல இற கி வ தஜி ரய அைலஹி ஸலா எ ற வானவ அவ ட ஓ வராக எ றா .அதைன ேக பய ந கி ஹ ம நப ஸ ல லாஹு
 43. 43. அைலஹிவ ஸலா அவ க என ஓத ெத யா எ றினா .வானவ அவைர இ க அைண ம ஓ வராக எ றா . அத ஹ ம நப ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க நாஅறிேய எ றா . றாவ ைற இ வாேற நட த . ப றப வ தி ஆ வசன கைள வானவ ஓதி கா னா .ஹிரா ைக(யாவ ைற ) பைட த உ ைடய இைறவன தி நாம ைதெகா ஓ வராக.“அல ” எ ற நிைலய லி மன தைன பைட தா .ஓ வராக: உ இைறவ மாெப ெகாைடயாள .அவேன எ ேகாைல ெகா க ெகா தா .மன த அவ அறியாதவ ைறெய லா க ெகா தா .அ அ 96:1-5இத ப ஜி ரய அைலஹி ஸலா அவ க ெச வ டா . இ தவா மைற, அ த த கால தி நிைலைம அவசிய தி த கவா ,- ெப மானா வா த ப திய 23-வ ட கள - ெகா ச ெகா சமாகஅ ள ெப தி ெப ற .ம காவ வா த 13-வ ட க ஹ ம நப ஸ ல லாஹுஅைலஹிவ ஸலா அவ க க ைமயான ப க ஏ ப டன.ம காவ வா வ மிக க னமாகிவ ட . ம காவ லி 400கிேலாம ட ெதாைலவ ள மதினாவ ஹி ர ெச ப நப கதம ேதாழ க க டைளய டா க . ஜ ப றாவ வயதி
 44. 44. ம காவ உ ள த வ லி எதி க ெத யாமெவள ேயறினா . அவர உ ற ேதாழரான அ ப க சி த ரள ய லாஹுஅ ஹு அவ க ட ஜப ஸ எ ற இ த மைல உ சி ெச றா .எதி கள க கள படாமலி க இ த ைகய நா கமைற தி தன . ைக வாய வைர வ த எதி கைள க பய தஅ ப க காதி ஹ ம நப ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅவ க கவைல படேவ டா அ லா ந ேமா இ கிறா எ றினா க .ஜப ஸ ைகஎதி க ெச ற ட இ வ ஒ வழிகா ய உதவ டஒ டக தி மதினாவ ெச றா க . மதினாவ மாகிேலாம ட ெதாைலவ ள பாவ வ ேச த அவ க வ தஒ டக அ ேக ம ய ட .
 45. 45. ஜப ஸ ைக உ றஅ த இட தி அ லா வ க டைள ப நா நா கள ஹ மநப ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க தைலைமய பாப ள வாச க ட ப ட . இ த பா ப ள ைய ப கால தி ச திஅரசா க தி ப த . பா ப ள வாசஅத ப மதினா ெச வழிய வாதிசாலிமி ஹ ம நபஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க தலாவதாக ஜுமாெதா ைக நட திய இ த ப ள ய தா . இத மஜிதி ஜுமா எெபய . இ த ப ள ைய ப கால தி ச தி அரசா க தி ப த .ஜுமா ப ள வாச
 46. 46. மதினாவ வ த நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅவ க தலி ெச த பண லி கள கலா சார ைமயமாக ஒப ள ைய க ய தா . அ க ட ப ட அ த சிறிய ப ள ப ற ப க ட ப ட . இ ெபா இ த மஜிதி நபவல ச கண காேனா ெதா ைக நட த ய வ சாலமான இடமாகஉ ள .நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ கள ஆ வ க , நதி ம ற , அ லக , பார ம ற இ தப ள ய தா ெசய ப த ப ட .பநிராக ேபா ெதா ைலகைள தா க யாம ம காவ லிமதினாவ ெச ற ல கைள மதினாவ நி மதியாக வாழம காவாசிக வ டவ ைல. ம காவ லி வ த ஆ த தா கிய ஆய ர ைரசி பைடய ன மதினாவ 80 கிேலா ம ட அ கி உ ளஇ த ப எ ற இட தி வ த ெபா ல க த கைளத கா ெகா நிைல ஏ ப ட . ஆ த க ைறவாக உ ள 313ஸஹாபா கைள ம ெகா ட ல பைட ஒேர இைறவன டஅவ ைடய த ட அைசயா ந ப ைக ைவ நிைல ைலயாமநி அவ கைள எதி ேபா ெச த ப கள இ தா .
 47. 47. இர த சி தி வர தியாகிக 13 ேப கள அட க தல க இ தாஉ ளன. அட க தல கைள க எ வ அட க ெச தவ கைளஅைழ ப ரா தி ப இ லா தி மிக க ைமயாக தைடெச ய ப ள .காப களான ைரசி பைடய ன காமி ட இடநப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க ல க எதி யான அ ஜஹ , ஆ ம அ வஇர அ சா வாலிப களா ெகா ல ப ட இட .
 48. 48. அ ஜஹ ெகா ல ப ட இட .அ லா வ க டைள ப வான லி வ த ஆய ர கண கானவானவ க ல பைடய ன ட இைண ேபா டன . இைறவஉதவ ய னா ப ல க ெவ றி ெப றா க . ம ஸி ஹாஎ ற இ த ப ள உ ள இட தி தா அ ெப மானா நப க நாயகஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க காமித கிய தா க .ம ஜி ஹா(ப கள தி ) ச தி த இ ேசைனகள உ க ஓ அ தா சிநி சயமாக உ ள ; ஒ ேசைன அ லா வ பாைதய ேபா ட ;ப றிெதா காஃப களாக இ த ; நிராக ேபா அ லா வபாைதய ேபா ேவாைர த கைள ேபா இ மட காக தக களா க டன ; இ , அ லா தா நா யவ க த
 49. 49. உதவ ைய ெகா பல ப கிறா ; நி சயமாக, (அக )பா ைவ ைடேயா இதி திடனாக ஒ ப ப ைன இ கிற .அ ஆ 3:13உஹம கா ைரசிக ப ற ேகா திர தா ேச மா வாய ரபைடய ன மதினாைவ தா வத உஹ எ ற இட தி வ தன .அ லா ப ைப ரள ய லாஹு அ ஹு தைலைமய 50 வ ேபாவர கைள நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ கஇ த ஜப பா உ சிய நி கைவ தா க . ேம நப கநாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க க டைளவ வைர இ த றிலி கீ ேழ இற காம எதி கைள ேநா கிஅ ெப தி ெகா ேட இ க ேவ எ க டைளய டா க .மதினாவ மிக அ கி உ ள உஹதி 700 ந ப ைகயாள கநிராக பா க ட மிக க ைமயாக ேபா ட இ த ப ள தா கி தா(பட 15a).ஜப பா
 50. 50. பட 15a ல கைள எதி ேபா ட எதி களா யவ ைல. த கதைலவ க ெகா ைய தா க யவ க ெகா ல ப டதாநிராக ேபா ேபா லி ப வா கி ெச றன . இைத க டவ ேபா வர கள ப நப கைள தவ ர அைனவ ெப மானாக டைளைய ற கண றிலி இற கி எதி க வ ெச றஆ த கைள ெபா கைள ேசக க ெதாட கினா க . இ தச த ப ைத பய ப தி காப கள திைர பைடய ன றிப ப கமாக மைலம ஏறி ல க எதிராக ேபா டெதாட கினா க . இதனா ஏ ப ட ழ ப தினா ஆ கா சிதறிஓ னா க . ஒ சில த க ச ைடய ெகா டன . இ த நிைலய சி கி ஏராளமான ல பைடய ன வர தியாகியாய ன .இ அ லா உ க அள த வா திைய நிைறேவ றித தா ; (அ வமய உஹ கள தி ) பைகவ கைள அவ அ மதியப ரகார ந க அழி வ நிைலய இ தேபா ந கதய கின க ; ந க (உ க கிட ப ட) உ திர ப றி த கி க வ கின க ; ந க வ ப ய (ெவ றிைய) அவ உ க கா யப ன ந க அ த உ திர மா ெச யலான க ; உ களஇ லைக வ ேவா இ கிறா க ; இ உ களம ைமைய வ ேவா இ கிறா க ; ப ன , உ கைளேசாதி பத காக அ ெவதி கைளவ உ கைள ப னைட மாதி ப னா ; நி சயமாக அவ உ கைள ம ன தா அ ஆ 3:152 ல க ம வலிைமெப மி க வர ட ேனறி ெசஎதி கைள தா கியதா அவ க ேபா கள ைத வ ஓ ெச றன .உஹ ேபா தியாகிகளான மா 60 ஷஹபா கள க க இ த வ தா உ ளன. அத ந வ உ ள ெப மானாத ைதய சேகாதர ஹ ஸா ப அ தலிப க ஆ .
 51. 51. க த - அக ேபாசமாதான நிைல அதிக நா க ந கவ ைல. ைரசிக ேமஆ ேகா திர தா ேச மா ப தாய ர பைடய னஇர டாய ர ேம ப ட ஒ டக க ஏராளமான ஆ த க திைரபைடய ன ஆரவார ட பைடயாக மதினாைவ தா க ற ப ெச றன . இ த ெச திைய அறி த நப க நாயகஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க தம ேதாழ க ட ேபாத திர கைள ப றி ஆேலாசைன ெச தன . மதினாைவ றி ஓஅகழிைய ேதா எதி கள ேன ற ைத தைட ெச வ எ றபாரசீக ேபா த திர ைத ஸ மா பா ரள ய லா அ ஹு அவ க ைவ தா க . ெப மானா அைத வரேவ ஒ வார க னமாகஉைழ ஒ பதாய ர அ நள திைர பைடய னரா எள திதா ட யாத அள அகல ஆழ ெகா ட ஓ அகழிையேதா னா க . ப ன யா நிமி நி க யாம தம வய றிக கைள க ைவ ெகா ெப மானா ேதாழ க அ தஅகழிைய ேதா னா க . இ த சாைல இ மிட அ த அகழிையேச த தா .
 52. 52. அகழி ம ற வ த பைடய ன அ த அகழிைய பாவய நி றன . அகழி ம ற ஸ மைல உ சிய உ ள லிகள ட ம ேபா சில நா க நட த . ல கள டஏ ப தி ெகா ட சமாதான ஒ ப தைத மறி த க எதி கள டேச ெகா டன . ம ஜி ப எ ற இ த இட தி தாெப மானா கா இ த .இ த நிைலைம ஒ சில நா க ந த . ஒ இரவ ெபஇைர ச ட கா வசிய . பல த மைழ ெபாழி த . இ மி னெதாட த . அ த றாவள கா றி கா க பற ெச றன. ல க அகழிைய தா தா க வ வதாக தவறாக எ ணயபைடய ன ெபா வ னேர க த ைக வ ெச றன .அ லா வ இ த த திர ல கைள கா பா றிய . த கைளகா பா றிய அ லா வ ல க அ லா ைவ ேபா றி கந றி ெச தினா க .ைகபஹுைதப யா ஒ ப த வாய லாக மதினாவ ம சமாதான நிைலநா ட ப ட . ஆனா வ சக களான த கள வைரய ல க நி மதியாக வாழ யா எ ப க த தப ப ைனயா . திைர வர க றி அ பகாலா பைடய ன ெப மானா தைலைமய மதினாவ லிைகபைர ேநா கி ற ப ெச றன . இ ைகப உ ள த களேகா ைடயா .
 53. 53. ல க பல நா க இ த ேகா ைடைய ைகய டக ைமயான ேமாத ஏ ப ட . த க ேகா ைட ெவள ேய வசரணைட தா க . ேகா ைம ைவ ேகா கள ம ேச ப ைசேப ச மர க ைடக ேச க ட ப ட தா இ த ற கேகா ைடயா .ைகப த கள வ கள சிதில க இ ெபா உ ளன.
 54. 54. ைகப உ ள ஒ தேதவாலய .நிராக ேபா கைள ெகா வ வ எ ப நப க நாயகஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ கள ெகா ைகய ல. ல கள ட சரணைட த த கள ட ெப மானா மிக க ண யமாகநட ெகா டா க . அவ கள டமி ைகப றப ட த ரா ேவத திஒ சில ப க க அவ கள டேம தி ப ெகா க ப ட . வ வசாயநில கள உ ைமைய த க ேக ெகா கேவ எ றேவ ேகாைள நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅவ க ஏ ெகா டா க . த க ட சமாதான ஒ ப தஏ ப திய ப ற தா ல க ைகபைரவ தி ப ெச றா க . அ தா ேபாநப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க சி யாைவேச த ராவ உ ள கிரா கிய ம ன கவ ன ட ஒ வைரஅ ப னா க . கி.ப . 629 ெப மானா ெச திையஹா இ உைம அைஸதி ரள ய லாஹு அ ஹு அவ கெகாதி பாைலவன கைள ப ள தா கைள தன யாக திைரம அம ஆய ர கண கான கிேலாம ட க கட த ெபாேஜா டான உ ள அ கர கி அ கி ள அ தா எ றஇட தி வ ேச தா . ெப மானா க த ைத ெகா த அ த வ க ைணய றி ெகாைல ெச ய ப டா . வைர ெகாைலெச ய டா எ ற ெபா நதிைய கைட ப காத இ த ெகா யெசய காக தம வள மகனான ைஜ ப ஹா ஸாவதைலைமய வாய ர வர கைள ெப மானா ஸ ல லாஹுஅைலஹிவ ஸலா அவ க அ ப னா க . அவ கைள வழியேபா ெப மானா “எதி கைள சா த ெப கைள சி வ கைள திேயா கைள ெகாைல ெச ய டா , க ட கைள இ க டா ,
 55. 55. மர கைள அழி க டா . அ லா உ க ட இ பானாக” எ றினா க .மதினாவ லி ற ப ட பைடய ன மன த நடமா டம ற வட அேரப யபாைலவன க வழியாக ெச இ ெபா ேஜா டாைன ேச த அ தாவ வ தைட தன . மா இர ல ச வர கைள ெகா டேராம பைடய ன ெவ வாய ர ல பைடய ன ட ேபா ட அ தா ேபா கள இ தா .ெப மானா ெகா ைய தா கி எதி கள ந வ ேனறியைஜ ப ஹா ஸா ரள ய லாஹு அ ஹு அவ க மிக வரமாகேபாரா வர மரண அைட தா . அத ப ஜாப ப அ தாலிரள ய லாஹு அ ஹு அவ க ெகா ைய ெப ெகா எதி களந வ ைழ தா . அவர ைகக ெவ ட ப கீ ேழ வ த அ தெகா ைய த க க தி இ கி ெகா ேனறினா . அவரகா க அேத இட தி ெவ ட ப ட அவ வரமரண அைட தா .தி ெரன ேனறி வ த அ லா இ ரவாஹ ரள ய லாஅ ஹு அவ க அ த ெகா ைய தா கி எதி கள ம பா தா .அவ இேத இட தி வர மரண அைட தா .
 56. 56. இ எ நி ப அவ கள க லைறக அ ல. வரமரண திநிைனவாக எ பப ட அைடயாள களா . அ த ஷஹாபா களமரண ெச திைய அறி த நப க நாயக ஸ ல லாஹுஅைலஹிவ ஸலா அவ க ஷஹாபா கள ஆ மா கெசா க தி உய தப டைத ம க அறிவ தா க .பைட தைலவ க இைறவன ேச த திறைம உ ளஹாலி ப வல ரள ய லாஹு அ ஹு அவ க பைடதைலைமேய பைடய னைர ஒ கிைண தா . மதினாவ லி ைண பைடய ன வ தி பதாக எ ண ய ேராம பைடய னேபா கள ைதவ தி ப ெச றன . பைடபல அ ல இைறவ ைடயஉதவ தா ெவ றி அ பைட எ ப இத ல நி ப கப வ ட .ம கா ெவ றி மா ப தாய ர ல ேதாழ க ட நப க நாயக ஸ ல லாஹுஅைலஹிவ ஸலா அவ க பாைலவன க வழியாக னறிவ ப றி ம காைவ ேநா கி ெச றா க . த ைம த கேதாழ கைள வ ைடவ ெவள ேய றி ஏராளமான ெகா ைமகஆளா கி திய ம கா ைரசிக அவ கள தைலவ கநி ப த நிைலய ெப மானா ட சரணைட தா க . அ ெபாக ைணய சிகரமான ெப மானா அவ க ம ன வ டதாகஅறிவ தா க . அவ கள மத தி ந ப ைக ஏ றவா வாழஅவ க த திர அள தா க . வாளா தா இ லா பர ப ப டஎ ப ெபா யான க தா எ பைத நி ப த ஏராளமான நிக சிகளஒ தா இ . மத தி ெபயரா ேபா டாத லம லாதஅைனவ ந ைமேய ெச ய ேவ நத நிைலநா ட படேவ எ பைத ஆ கிற .
 57. 57. மா க (வ ஷய) தி உ கள ட ேபா டாம , உ கஇ ல கள லி உ கைள ெவள ேய றாம இ தா கேளஅவ க ந க ந ைம ெச வைத , அவ க ந க நதிெச வைத அ லா வ ல கவ ைல - நி சயமாக அ லா நதிெச பவ கைள ேநசி கிறா .நி சயமாக அ லா உ கைள வ ல வெத லா மா க வ ஷய திஉ கள ட ேபா ெச உ கைள உ க இ ல கைள வெவள ேய றி, ந க ெவள ேய ற ப வத உதவ ெச தா கேள,அ தைகயவ கைள ந க ேநச களாக ஆ கி ெகா வைத தா -எனேவ, எவ க அவ கைள ேநச களா கி ெகா கிறா கேளா அவ க தாஅநியாய ெச பவ க . அ ஆ 60:8-9அ லா அ லாத ெத வ கைள அைழ ப ரா தி பவ கைள ந கஏச டா எ பைத அ லா ல க க டைளய கிறா .அவ க அைழ அ லா அ லாதவ ைற ந க தி டாத க ;(அ ப தி னா ) அவ க அறிவ லாம , வர ைப மறிஅ லா ைவ தி வா க - இ வாேற ஒ ெவா ச க தாஅவ க ைடய ெசயைல நா அழகாக ஆ கி ேளா - பஅவ க ைடய ம சி அவ கள இைறவன டேம இ கிற . அ ேபாஅவ க ெச தைத அவ க அவ அறிவ பா . அ ஆ 6:108நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலா அவ க மைறகி வ ஆ 632 ஜு மாத 8ஆ நா தம 63 வயதிஅ லா வ இைற த அவ க இ லக வா ைவ வ பெச றா க . ஆய ஷா ரள ய லாஹு அ ஹா அவ க வைவ தா ெப மானா நப க நாயக ஸ ல லாஹுஅைலஹிவ ஸலா அவ க வஃபா தானா க . அேத இட திேலேயஅட க ெச ய ப டா க . மதினாவ ம ஜி நபவ ப ள ையஒ ள இ த இட தி தா ெப மானா அட க தல இ கிற .அ ப க சி த , உம ரள ய லாஹு அ ஹு அவ கள ம ணைறகெப மானா நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅவ கள ம ணைற ப க தி தா இ கிற .
 58. 58. ெப மானா கால த இ வைரய மதனாவ உ ள ஒெபா அட க தல தா இ . இதி தா ெப மானா மைனவ ய ,நப ேதாழ க அட க ெச ய ப ளா க .கி வ ஆ 570 ஏ ர மாத தி ம காவ அ லாஆமினாவ மகனாக ப ற சி வயதிேலேய அனாைதயாக வளஎ த ப க அறியாம உ ைமயாள எ எதி களாேபா ற ப ட ஹ ம நப ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅவ க தம நா ப வய வைரய இ லக தி எ வத
 59. 59. அ த ைத எ றவ ைல. நா ப வயதி பற தனஅ லா வ டமி தம கிைட தாக எ தறிவ த வாசக களவரலா ச ப தமான உ ைம ஆதார கைள தா நா இ வைரயபா ேதா .தி ஆைன நப க நாயக ஸ ல லாஹு அைலஹிவ ஸலாஅவ கள வா ைகைய மாதி யாக ைவ உ க வா ைகையச ெச ெகா க . அ ஀

×