SlideShare a Scribd company logo
ERGONOMICS
‫ارگونومی‬
ERGONOMICS-What is it?
‫چیست؟‬ ‫آن‬ ،‫ارگونومی‬
•Derived from two Greek words:
•“Nomoi” meaning natural laws
•“Ergon” meaning work
•Hence, ergonomists study human
capabilities in relationship to work
demands
‫یونانی‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫اقتباس‬ ‫با‬:
Nomoi "‫طبیعی‬ ‫قوانین‬ ‫معنای‬ ‫به‬
Ergon "‫کار‬ ‫معنی‬ ‫به‬
‫انسان‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫ارگونومی‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ،
‫کار‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫در‬
History
‫تاریخچه‬
•As early as 18th century doctors noted that workers who required to maintain
body positions for long periods of time developed musculoskeletal problems.
‫قرن‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬18‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫بدن‬ ‫موقعیت‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫کارگران‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اشاره‬ ‫پزشکان‬
‫است‬ ‫اسکلتی‬ ‫عضالنی‬ ‫مشکالت‬ ‫دچار‬.
Within last 20 years research has clearly established connections between certain
job tasks and RSI or MSD
‫طول‬ ‫در‬20‫اندیکاتور‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫تحقیقات‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬
• What two elements are at work?
• ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫دو‬
• Static work: musculoskeletal effort required to hold a certain position, even a
comfortable one.
• ‫استاتیک‬ ‫کار‬:‫است‬ ‫راحت‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ،‫خاص‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫تالش‬ ‫عضالنی‬ ‫اسکلتی‬.
• Example: sit & work at computers; keeping head and torso upright requires small
or great amounts of static work depending on the efficiency of the body
positions we chose.
• ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫مقدار‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬ ‫قامت‬ ‫راست‬ ‫تنه‬ ‫نیم‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫نشستن‬
‫کردیم‬ ‫انتخاب‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫موقعیت‬ ‫کارایی‬ ‫در‬ ‫ساکن‬ ‫کار‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫بزرگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬.
• Elements at work (cont)
• ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫عناصر‬
• Force: amount of tension our muscles generate
• Example: tilting your head forward or backward from a neutral, vertical
position quadruples the amount of force acting on your lower neck vertebrae
• •‫نیروی‬:‫تولید‬ ‫عضالت‬ ‫کشش‬ ‫مقدار‬
‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫برابر‬ ‫چهار‬ ،‫طرف‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫عمودی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫چرخش‬
‫است‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گردن‬ ‫های‬ ‫مهره‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫نیروی‬ ‫مقدار‬
•
• Increased force is d/t increase in muscular tension needed to support head in a
tilted position
• ‫است‬ ‫کج‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سر‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫عضالنی‬ ‫تنش‬ ‫افزایش‬ D/T ‫نیروی‬ ‫افزایش‬
3 Main Ergonomic Principles:
‫اصلی‬ ‫ارگونومیک‬ ‫مبانی‬3
•1.Work activities should permit worker to adopt several different healthy and safe
postures.
‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫مختلف‬ ‫حالت‬ ‫چند‬ ‫اتخاذ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارگران‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬.
Muscle forces should be done by the largest appropriate muscle groups available
‫می‬ ‫انجام‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫عضالنی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بزرگترین‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروهای‬‫شود‬
1.Work activities s/b performed with joints at about mid-point of their ROM (esp.
head,trunk,UE)
‫کاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬/B‫نقطه‬ ‫اواسط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مفاصل‬ ‫با‬ROM‫را‬ ‫خود‬(،‫تنه‬ ،‫سر‬ ‫خصوصا‬UP)
•
•
• The average person working at a keyboard can perform 50,000 to 200,000
keystrokes a day
• ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫​در‬​ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرد‬50،000‫تا‬200.000‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫کلید‬
• Overexertion, falls & RMI are the most common cause of workplace injury
• ‫و‬ ‫سقوط‬ ،‫حد‬RMI ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫صدمه‬ ‫علت‬ ‫ترین‬ ‫شایع‬
• An average of 125,000 back injuries due to improper lifting each year.
• ‫​از‬​ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬125.000‫است‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫نادرست‬ ‫اجسام‬ ‫کردن‬ ‫بلند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پشت‬ ‫صدمات‬.
• Muscles overuse results in tiny tears in the muscles and scarring; these
contribute to inflammation and muscle stiffness
• ‫نتایج‬:‫سفتی‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬ ‫اسکار‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ،‫عضالت‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫اشک‬ ‫در‬ ‫عضالت‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬
‫عضالنی‬
• A Bit of Anatomy !!
• ‫آناتومی‬ ‫از‬ ‫کمی‬!
• Overuse and small repetitive movements ie: CTD, RSI, MSD disturb balance of
muscles, tendons, ligaments and nerves
• ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تکراری‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬:،‫ها‬ ‫تاندون‬ ،‫عضالت‬ ‫تعادل‬ ‫زدن‬ ‫برهم‬
‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رباط‬
• Brachial plexus: nerve group that supply muscles and skin of UE, course down
side of front of neck and become median, ulnar and radial nerves.
• ‫بازویی‬ ‫شبکه‬:،‫مدیان‬ ‫و‬ ‫گردن‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫کردن‬ ‫دوره‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫عضالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عصب‬ ‫گروه‬
‫شعاعی‬ ‫عصب‬ ‫و‬ ‫اولنار‬.
• Nerves send signals to muscles to contract
• ‫انقباض‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ماهیچه‬ ‫به‬ ‫سیگنال‬ ‫ارسال‬ ‫اعصاب‬
• When nerve compressed feel sensation somewhere b/w point of compression
and fingertips
• ‫انگشتان‬ ‫نوک‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫نقطه‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫حسی‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫فشرده‬ ‫عصب‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬
• What causes Nerve Compression or Entrapment?
• ‫میشود؟‬ ‫اعصاب‬ ‫افتادن‬ ‫تله‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫باعث‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬
• Repeated motions
• Tight muscles
• Inflammation of surrounding tissues
• Misalignment of the nerve
• ‫حرکات‬ ‫تکرار‬
‫محکم‬ ‫عضالت‬
‫اطراف‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫التهاب‬
‫عصبی‬ ‫از‬ ‫ریختن‬ ‫هم‬
• What are 4 Common Nerve injuries?
• ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫معمول‬ ‫عصبی‬ ‫4آسیب‬
• Thoracic Outlet Syndrome: brachial plexus compression d/t muscle tightness side
• of neck from poor head position or slumped posture.
• S/Sx: numbness/tingling in hand, made worse w/overhead activities or
cradling phone b/w ear and shoulder
• ‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫خروجی‬ ‫سندرم‬:‫سر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫گردن‬ ‫سفتی‬ ‫سمت‬ ‫عضله‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫از‬ ‫پیچیدگی‬ ‫بازویی‬
‫بدن‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫طرز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سقوط‬ ‫ها‬ ‫ضعیف‬.
‫حسی‬ ‫بی‬/‫تلفن‬ ‫چهارچوب‬ ‫یا‬ ‫سر‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بدتر‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ،‫دست‬ ‫در‬ ‫انگشتان‬ ‫شدن‬ ‫مور‬ ‫مور‬
‫شانه‬ ‫و‬ ‫گوش‬
• Radial tunnel syndrome: compressed radial nerve @ outside of elbow d/t
repetitive wrist & finger extension or turning of forearm
• S/Sx: Sensations from elbow to base of thumb w/ wrist weakness a common
sx
•
• ‫شعاعی‬ ‫تونل‬ ‫سندرم‬:‫و‬ ‫انگشت‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫تکراری‬ ‫فرمت‬ ‫آرنج‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫رادیال‬ ‫عصب‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬
‫ساعد‬ ‫چرخش‬ ‫یا‬
• ‫معمول‬ ،‫دست‬ ‫مچ‬ ‫ضعف‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫قاعده‬ ‫تا‬ ‫آرنج‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫احساس‬
• Cubital tunnel syndrome: ulnar nerve compression inside of the elbow d/t
repetitive bending of elbow or resting your elbow on a hard surface
• S/Sx: numbness or tingling and inside of arm w/ tingling to ring & little
fingers
• ‫تونل‬ ‫سندرم‬:‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آرنج‬ ‫استراحت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آرنج‬ ‫شدن‬ ‫خم‬ ‫تکراری‬ ‫آرنج‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اولنار‬ ‫عصب‬ ‫به‬ ‫فشار‬
‫سخت‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫روی‬
• ‫های‬ ‫انگشت‬ ‫و‬ ‫حلقه‬ ‫به‬ ‫انگشتان‬ ‫شدن‬ ‫مور‬ ‫مور‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫داخل‬ ‫و‬ ‫انگشتان‬ ‫شدن‬ ‫مور‬ ‫مور‬ ‫یا‬ ‫حسی‬ ‫بی‬
‫کوچک‬
• Carpal tunnel syndrome: compression of median nerve at level of carpal tunnel
• Where is carpal tunnel? Formed @ wrist by ligament over the carpal bones in
hand
• S/Sx: numbness or tingling in thumb, index, or middle finger & ½ of ring
finger; often awakened @ night by hand “falling asleep”
• Sx increased by driving or attempting to hold objects; dropping objects is a
common complaint
‫کارپ‬ ‫تونل‬ ‫سندرم‬:‫کارپ‬ ‫تونل‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مدیان‬ ‫عصب‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬
‫تشکیل‬ ‫است؟‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کارپ‬ ‫تونل‬@‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫استخوانهای‬ ‫بر‬ ‫رباط‬ ‫توسط‬ ‫دست‬ ‫مچ‬
• ‫دست‬"‫رفتن‬ ‫خواب‬ ‫به‬ sx
‫مشترک‬ ‫شکایت‬ ‫اشیاء‬ ‫حذف‬ ،‫اشیاء‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رانندگی‬ ‫افزایش‬
•
• Tendons and Tendonitis
• ‫تاندون‬ ‫التهاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تاندون‬
• Tendons are connective tissue that attach muscle to bone; have little stretch or
rebound
• Tendon overuse, static or prolonged position=inflammation or tendonitis
• Tendons of wrist & hand very small; @ high risk for injury w/ overuse
• “Tennis elbow” or lateral epicondylitis affects finger extensor tendons outside of
elbow
• “Golfer’s elbow” or medical epicondylitis affects finger flexor tendons inside of elbow
•‫کوچک‬ ‫جهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشش‬ ،‫استخوان‬ ‫به‬ ‫عضله‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫همبند‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تاندونها‬
‫تاندون‬ ‫التهاب‬ ‫یا‬ ‫التهاب‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استاتیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ،‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ ‫تاندون‬
‫آسیب‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ،‫کوچک‬ ‫بسیار‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تاندون‬W/‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬
"‫تنیس‬ ‫آرنج‬"‫یا‬epicondylitis‫آرنج‬ ‫خارج‬ ‫انگشت‬ ‫اکستانسور‬ ‫تاندون‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫جانبی‬
‫یا‬ ‫باز‬ ‫گلف‬ ‫آرنج‬epicondylitis‫آرنج‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫انگشتان‬ ‫کننده‬ ‫خم‬ ‫تاندون‬ ‫بر‬ ‫پزشکی‬
• Undo edits
•
•
•
• PREVENT, PREVENT, PREVENT
• ،‫از‬ ‫جلوگیری‬
• Warm up & stretch before activities that are repetitive, static or prolonged
• Take frequent breaks from ANY sustained posture every 20-30 minutes
• Respect pain- positions or stop painful activity
• Recognize early signs of inflammatory process, & tx early
• Alpha
•‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کششی‬ ‫حرکات‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استاتیک‬ ،‫هستند‬ ‫مکرر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬
‫هر‬ ‫پایدار‬ ‫استقرار‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫مکرر‬ ‫های‬ ‫استراحت‬20-30‫دقیقه‬
‫دردناک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫مواضع‬ ‫به‬ ‫احترام‬
‫و‬ ،‫التهابی‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫تشخیص‬TX،‫اولیه‬
•
• Maintain Neutral Posture
‫استقرارخنثی‬ ‫حفظ‬
Maintain erect position of back
& neck w/ shoulders relaxed
‫و‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫عمودی‬ ‫موقعیت‬ ‫حفظ‬/‫آرام‬ ‫های‬ ‫شانه‬
•A) Position equipment & work directly in front of and close to your major
tasks
‫را‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫تجهیزات‬
Keep upper arms close to the body, elbows 90-100 degrees
‫بدن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ها‬ ‫آرنج‬ ،‫بازوها‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬90-100‫درجه‬
Keep feet flat on floor, upper body weight resting on “sits bones
‫نشسته‬ ‫استراحت‬ ‫بدن‬ ‫وزن‬ ،‫فوقانی‬ ‫کف‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫صاف‬ ‫را‬ ‫پاها‬" :‫استخوانهای‬
Wrists as neutral as possible; safe zone for wrist movement is 15 degrees in
all directions
‫دست‬ ‫مچ‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫منطقه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫مچ‬15‫است‬ ‫جهات‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫درجه‬.
• F) Avoid bending neck forward for prolonged periods of time (*remember
quadruple the force); use a copy holder
• G) Avoid static positions for prolonged time; muscles fatigue---MOVE to
circulation!
• ‫زمان‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫خم‬ ‫گردن‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬*(‫برابر‬ ‫چهار‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬
‫نیروی‬)‫نسخه‬ ‫نگهدارنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،
‫عضالت‬ ‫خستگی‬ ،‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫استاتیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬---‫گردش‬ ‫به‬ ‫حرکت‬!
• Modify Tasks:
• ‫وظایف‬ ‫اصالح‬:
• A) Alternate activities frequently; rotate heavy &/or repetitive tasks w/ lighter
less repetitive ones.
• B)If sx become worse REASSESS task setup & look for alternative methods
• C)Avoid repetitive or prolonged grip activities
• D)Avoid pinching w/ wrist in flexion or wrist deviation (bending to side)
• E)
• F)Take frequent breaks to stretch & rest hands
•‫و‬ ‫سنگین‬ ‫چرخش‬ ‫غالبا‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬/‫تکراری‬ ‫کارهای‬ ‫یا‬W/‫آنهایی‬ ‫تکراری‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫سبکتر‬
‫که‬.
‫اگر‬SX‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجدد‬ ‫ارزیابی‬ ‫بدتر‬
‫گرفتن‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫یا‬ ‫تکراری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬
‫جوانه‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬W/‫دست‬ ‫مچ‬ ‫انحراف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫خم‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫مچ‬(‫سمت‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫خم‬)
‫دست‬ ‫استراحت‬ ‫و‬ ‫کشش‬ ‫برای‬ ‫مکرر‬ ‫توقفهای‬
•
• Body Mechanics
• ‫بدن‬ ‫مکانیک‬
• Use the largest joints & muscles to do the job
• Use 2 hands to lift rather than one, even with light objects and tasks.
• Avoid lifting w/ the forearm in full pronation (palm down) or supination (palm
up)
• Slide or push & pull objects instead of lifting
• Keep reaching to a minimum
• Carry objects close to body at waist level
• ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫عضالت‬ ‫و‬ ‫مفاصل‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫از‬ ‫استفاده‬2‫نور‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ،‫یکی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بلند‬ ‫برای‬ ‫دست‬.
‫کردن‬ ‫بلند‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬/‫کامل‬ ‫پروناسیون‬ ‫در‬ ‫ساعد‬(‫پایین‬ ‫نخل‬)‫داخل‬ ‫به‬ ‫چرخش‬ ‫یا‬ ‫و‬(‫خرما‬ ‫تا‬)
‫کردن‬ ‫بلند‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اشیاء‬ ‫کشیدن‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫یا‬ ‫لغزش‬
‫حداقل‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫با‬
‫کمر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫اشیاء‬ ‫حمل‬
• Correct & Incorrect Techniques
• ‫نادرست‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
• Good and Bad of “ TILT”
• ‫از‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬"‫انحراف‬"
• An ounce of Prevention is worth a pound of cure !
• ‫درمان‬ ‫پوند‬ ‫ازیک‬ ‫بهتر‬ ‫پیشگیری‬ ‫اونس‬ ‫یک‬!
•

More Related Content

Viewers also liked

سیستم کنترل الکترود شرکت ایریسا
سیستم کنترل الکترود شرکت ایریساسیستم کنترل الکترود شرکت ایریسا
سیستم کنترل الکترود شرکت ایریساMohammad Amin Jarrahi
 
φρεαρ εκκαπνισμου
φρεαρ εκκαπνισμουφρεαρ εκκαπνισμου
φρεαρ εκκαπνισμουIoannis Mageirias
 
پایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی
پایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسیپایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی
پایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسیS.sajad mousavi.nejad.S
 
تعريف حاره صفحه واحده - شامل
تعريف حاره صفحه واحده - شاملتعريف حاره صفحه واحده - شامل
تعريف حاره صفحه واحده - شاملMohammad AbuAmerah
 
Отношенията между Тайван и Русия
Отношенията между Тайван и РусияОтношенията между Тайван и Русия
Отношенията между Тайван и РусияTsvetelina Petrova
 
המלצה ליאור דינר
המלצה ליאור דינרהמלצה ליאור דינר
המלצה ליאור דינר
???? ?????
 
πιστοποιητικο ισοδυναμίας
πιστοποιητικο ισοδυναμίαςπιστοποιητικο ισοδυναμίας
πιστοποιητικο ισοδυναμίαςIoannis Sousouras
 
小组作品完稿
小组作品完稿小组作品完稿
小组作品完稿Yini Gao
 
برنامه سرمایه گذاری کاتالوگ
برنامه سرمایه گذاری کاتالوگبرنامه سرمایه گذاری کاتالوگ
برنامه سرمایه گذاری کاتالوگh masnavi
 
رود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المرور
رود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المروررود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المرور
رود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المرورMohamed Hisham
 
與馬耀漢神父相遇
與馬耀漢神父相遇與馬耀漢神父相遇
與馬耀漢神父相遇Fung Raymond
 
מצגת מיניות בגיל הגן
מצגת מיניות בגיל הגןמצגת מיניות בגיל הגן
מצגת מיניות בגיל הגןDana Yaakov- karmon
 
ДИПЛОМ ЖЕНЕВА
ДИПЛОМ ЖЕНЕВАДИПЛОМ ЖЕНЕВА
ДИПЛОМ ЖЕНЕВАDavid Mkrtumyan
 

Viewers also liked (15)

سیستم کنترل الکترود شرکت ایریسا
سیستم کنترل الکترود شرکت ایریساسیستم کنترل الکترود شرکت ایریسا
سیستم کنترل الکترود شرکت ایریسا
 
φρεαρ εκκαπνισμου
φρεαρ εκκαπνισμουφρεαρ εκκαπνισμου
φρεαρ εκκαπνισμου
 
پایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی
پایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسیپایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی
پایانامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی
 
تعريف حاره صفحه واحده - شامل
تعريف حاره صفحه واحده - شاملتعريف حاره صفحه واحده - شامل
تعريف حاره صفحه واحده - شامل
 
Отношенията между Тайван и Русия
Отношенията между Тайван и РусияОтношенията между Тайван и Русия
Отношенията между Тайван и Русия
 
המלצה ליאור דינר
המלצה ליאור דינרהמלצה ליאור דינר
המלצה ליאור דינר
 
πιστοποιητικο ισοδυναμίας
πιστοποιητικο ισοδυναμίαςπιστοποιητικο ισοδυναμίας
πιστοποιητικο ισοδυναμίας
 
小组作品完稿
小组作品完稿小组作品完稿
小组作品完稿
 
המלצה מיגאל מזרחי
המלצה מיגאל מזרחיהמלצה מיגאל מזרחי
המלצה מיגאל מזרחי
 
ערכים ואתיקה בניהול
ערכים ואתיקה בניהולערכים ואתיקה בניהול
ערכים ואתיקה בניהול
 
برنامه سرمایه گذاری کاتالوگ
برنامه سرمایه گذاری کاتالوگبرنامه سرمایه گذاری کاتالوگ
برنامه سرمایه گذاری کاتالوگ
 
رود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المرور
رود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المروررود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المرور
رود رنر منظومه جديده للتخلص من ازدحام المرور
 
與馬耀漢神父相遇
與馬耀漢神父相遇與馬耀漢神父相遇
與馬耀漢神父相遇
 
מצגת מיניות בגיל הגן
מצגת מיניות בגיל הגןמצגת מיניות בגיל הגן
מצגת מיניות בגיל הגן
 
ДИПЛОМ ЖЕНЕВА
ДИПЛОМ ЖЕНЕВАДИПЛОМ ЖЕНЕВА
ДИПЛОМ ЖЕНЕВА
 

متن انگليسي وترجمه

 • 1. ERGONOMICS ‫ارگونومی‬ ERGONOMICS-What is it? ‫چیست؟‬ ‫آن‬ ،‫ارگونومی‬ •Derived from two Greek words: •“Nomoi” meaning natural laws •“Ergon” meaning work •Hence, ergonomists study human capabilities in relationship to work demands ‫یونانی‬ ‫واژه‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫اقتباس‬ ‫با‬: Nomoi "‫طبیعی‬ ‫قوانین‬ ‫معنای‬ ‫به‬ Ergon "‫کار‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫انسان‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫خواسته‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫ارگونومی‬ ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬ ، ‫کار‬ ‫به‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ History ‫تاریخچه‬ •As early as 18th century doctors noted that workers who required to maintain body positions for long periods of time developed musculoskeletal problems. ‫قرن‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همانطور‬18‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫بدن‬ ‫موقعیت‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫کارگران‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫اشاره‬ ‫پزشکان‬ ‫است‬ ‫اسکلتی‬ ‫عضالنی‬ ‫مشکالت‬ ‫دچار‬. Within last 20 years research has clearly established connections between certain job tasks and RSI or MSD ‫طول‬ ‫در‬20‫اندیکاتور‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫وظایف‬ ‫انجام‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫تحقیقات‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬
 • 2. • What two elements are at work? • ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫دو‬ • Static work: musculoskeletal effort required to hold a certain position, even a comfortable one. • ‫استاتیک‬ ‫کار‬:‫است‬ ‫راحت‬ ‫یک‬ ‫حتی‬ ،‫خاص‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫تالش‬ ‫عضالنی‬ ‫اسکلتی‬. • Example: sit & work at computers; keeping head and torso upright requires small or great amounts of static work depending on the efficiency of the body positions we chose. • ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫مقدار‬ ‫به‬ ‫نیازمند‬ ‫قامت‬ ‫راست‬ ‫تنه‬ ‫نیم‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫نشستن‬ ‫کردیم‬ ‫انتخاب‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫بدن‬ ‫موقعیت‬ ‫کارایی‬ ‫در‬ ‫ساکن‬ ‫کار‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫بزرگ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کوچک‬. • Elements at work (cont) • ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫عناصر‬ • Force: amount of tension our muscles generate • Example: tilting your head forward or backward from a neutral, vertical position quadruples the amount of force acting on your lower neck vertebrae • •‫نیروی‬:‫تولید‬ ‫عضالت‬ ‫کشش‬ ‫مقدار‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬:‫برابر‬ ‫چهار‬ ،‫طرف‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫عمودی‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫مانده‬ ‫عقب‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سر‬ ‫چرخش‬ ‫است‬ ‫تر‬ ‫پایین‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گردن‬ ‫های‬ ‫مهره‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫نیروی‬ ‫مقدار‬ • • Increased force is d/t increase in muscular tension needed to support head in a tilted position
 • 3. • ‫است‬ ‫کج‬ ‫موقعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سر‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫عضالنی‬ ‫تنش‬ ‫افزایش‬ D/T ‫نیروی‬ ‫افزایش‬ 3 Main Ergonomic Principles: ‫اصلی‬ ‫ارگونومیک‬ ‫مبانی‬3 •1.Work activities should permit worker to adopt several different healthy and safe postures. ‫دهد‬ ‫اجازه‬ ‫ایمن‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫مختلف‬ ‫حالت‬ ‫چند‬ ‫اتخاذ‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کارگران‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬. Muscle forces should be done by the largest appropriate muscle groups available ‫می‬ ‫انجام‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫عضالنی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫بزرگترین‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫عضالنی‬ ‫نیروهای‬‫شود‬ 1.Work activities s/b performed with joints at about mid-point of their ROM (esp. head,trunk,UE) ‫کاری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬/B‫نقطه‬ ‫اواسط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مفاصل‬ ‫با‬ROM‫را‬ ‫خود‬(،‫تنه‬ ،‫سر‬ ‫خصوصا‬UP)
 • 4. • • • The average person working at a keyboard can perform 50,000 to 200,000 keystrokes a day • ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کلید‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫​در‬​ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرد‬50،000‫تا‬200.000‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫روز‬ ‫یک‬ ‫کلید‬ • Overexertion, falls & RMI are the most common cause of workplace injury • ‫و‬ ‫سقوط‬ ،‫حد‬RMI ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫صدمه‬ ‫علت‬ ‫ترین‬ ‫شایع‬ • An average of 125,000 back injuries due to improper lifting each year. • ‫​از‬​ ‫متوسط‬ ‫طور‬ ‫به‬125.000‫است‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫نادرست‬ ‫اجسام‬ ‫کردن‬ ‫بلند‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫پشت‬ ‫صدمات‬. • Muscles overuse results in tiny tears in the muscles and scarring; these contribute to inflammation and muscle stiffness • ‫نتایج‬:‫سفتی‬ ‫و‬ ‫التهاب‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫این‬ ‫اسکار‬ ‫و‬ ‫زخم‬ ،‫عضالت‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫اشک‬ ‫در‬ ‫عضالت‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ ‫عضالنی‬ • A Bit of Anatomy !! • ‫آناتومی‬ ‫از‬ ‫کمی‬! • Overuse and small repetitive movements ie: CTD, RSI, MSD disturb balance of muscles, tendons, ligaments and nerves • ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫تکراری‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬:،‫ها‬ ‫تاندون‬ ،‫عضالت‬ ‫تعادل‬ ‫زدن‬ ‫برهم‬ ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رباط‬ • Brachial plexus: nerve group that supply muscles and skin of UE, course down side of front of neck and become median, ulnar and radial nerves.
 • 5. • ‫بازویی‬ ‫شبکه‬:،‫مدیان‬ ‫و‬ ‫گردن‬ ‫مقابل‬ ‫طرف‬ ‫کردن‬ ‫دوره‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫عضالت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عصب‬ ‫گروه‬ ‫شعاعی‬ ‫عصب‬ ‫و‬ ‫اولنار‬. • Nerves send signals to muscles to contract • ‫انقباض‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫ماهیچه‬ ‫به‬ ‫سیگنال‬ ‫ارسال‬ ‫اعصاب‬ • When nerve compressed feel sensation somewhere b/w point of compression and fingertips • ‫انگشتان‬ ‫نوک‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫نقطه‬ ‫جایی‬ ‫به‬ ‫حسی‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫احساس‬ ‫فشرده‬ ‫عصب‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ • What causes Nerve Compression or Entrapment? • ‫میشود؟‬ ‫اعصاب‬ ‫افتادن‬ ‫تله‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫باعث‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ • Repeated motions • Tight muscles • Inflammation of surrounding tissues • Misalignment of the nerve • ‫حرکات‬ ‫تکرار‬ ‫محکم‬ ‫عضالت‬ ‫اطراف‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫التهاب‬ ‫عصبی‬ ‫از‬ ‫ریختن‬ ‫هم‬ • What are 4 Common Nerve injuries? • ‫هستند؟‬ ‫چه‬ ‫معمول‬ ‫عصبی‬ ‫4آسیب‬ • Thoracic Outlet Syndrome: brachial plexus compression d/t muscle tightness side
 • 6. • of neck from poor head position or slumped posture. • S/Sx: numbness/tingling in hand, made worse w/overhead activities or cradling phone b/w ear and shoulder • ‫سینه‬ ‫قفسه‬ ‫خروجی‬ ‫سندرم‬:‫سر‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫گردن‬ ‫سفتی‬ ‫سمت‬ ‫عضله‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫از‬ ‫پیچیدگی‬ ‫بازویی‬ ‫بدن‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫طرز‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سقوط‬ ‫ها‬ ‫ضعیف‬. ‫حسی‬ ‫بی‬/‫تلفن‬ ‫چهارچوب‬ ‫یا‬ ‫سر‬ ‫باالی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫بدتر‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ،‫دست‬ ‫در‬ ‫انگشتان‬ ‫شدن‬ ‫مور‬ ‫مور‬ ‫شانه‬ ‫و‬ ‫گوش‬ • Radial tunnel syndrome: compressed radial nerve @ outside of elbow d/t repetitive wrist & finger extension or turning of forearm • S/Sx: Sensations from elbow to base of thumb w/ wrist weakness a common sx
 • 7. • • ‫شعاعی‬ ‫تونل‬ ‫سندرم‬:‫و‬ ‫انگشت‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫تکراری‬ ‫فرمت‬ ‫آرنج‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫رادیال‬ ‫عصب‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫ساعد‬ ‫چرخش‬ ‫یا‬ • ‫معمول‬ ،‫دست‬ ‫مچ‬ ‫ضعف‬ ‫شست‬ ‫انگشت‬ ‫قاعده‬ ‫تا‬ ‫آرنج‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫احساس‬ • Cubital tunnel syndrome: ulnar nerve compression inside of the elbow d/t repetitive bending of elbow or resting your elbow on a hard surface • S/Sx: numbness or tingling and inside of arm w/ tingling to ring & little fingers • ‫تونل‬ ‫سندرم‬:‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آرنج‬ ‫استراحت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫آرنج‬ ‫شدن‬ ‫خم‬ ‫تکراری‬ ‫آرنج‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اولنار‬ ‫عصب‬ ‫به‬ ‫فشار‬ ‫سخت‬ ‫سطح‬ ‫یک‬ ‫روی‬ • ‫های‬ ‫انگشت‬ ‫و‬ ‫حلقه‬ ‫به‬ ‫انگشتان‬ ‫شدن‬ ‫مور‬ ‫مور‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫داخل‬ ‫و‬ ‫انگشتان‬ ‫شدن‬ ‫مور‬ ‫مور‬ ‫یا‬ ‫حسی‬ ‫بی‬ ‫کوچک‬ • Carpal tunnel syndrome: compression of median nerve at level of carpal tunnel • Where is carpal tunnel? Formed @ wrist by ligament over the carpal bones in hand • S/Sx: numbness or tingling in thumb, index, or middle finger & ½ of ring finger; often awakened @ night by hand “falling asleep” • Sx increased by driving or attempting to hold objects; dropping objects is a common complaint
 • 8. ‫کارپ‬ ‫تونل‬ ‫سندرم‬:‫کارپ‬ ‫تونل‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫مدیان‬ ‫عصب‬ ‫سازی‬ ‫فشرده‬ ‫تشکیل‬ ‫است؟‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫کارپ‬ ‫تونل‬@‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫استخوانهای‬ ‫بر‬ ‫رباط‬ ‫توسط‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ • ‫دست‬"‫رفتن‬ ‫خواب‬ ‫به‬ sx ‫مشترک‬ ‫شکایت‬ ‫اشیاء‬ ‫حذف‬ ،‫اشیاء‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رانندگی‬ ‫افزایش‬ • • Tendons and Tendonitis • ‫تاندون‬ ‫التهاب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تاندون‬ • Tendons are connective tissue that attach muscle to bone; have little stretch or rebound • Tendon overuse, static or prolonged position=inflammation or tendonitis • Tendons of wrist & hand very small; @ high risk for injury w/ overuse • “Tennis elbow” or lateral epicondylitis affects finger extensor tendons outside of elbow
 • 9. • “Golfer’s elbow” or medical epicondylitis affects finger flexor tendons inside of elbow •‫کوچک‬ ‫جهش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کشش‬ ،‫استخوان‬ ‫به‬ ‫عضله‬ ‫وابسته‬ ‫که‬ ‫همبند‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫تاندونها‬ ‫تاندون‬ ‫التهاب‬ ‫یا‬ ‫التهاب‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استاتیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ،‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ ‫تاندون‬ ‫آسیب‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ،‫کوچک‬ ‫بسیار‬ ‫دست‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫تاندون‬W/‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫استفاده‬ "‫تنیس‬ ‫آرنج‬"‫یا‬epicondylitis‫آرنج‬ ‫خارج‬ ‫انگشت‬ ‫اکستانسور‬ ‫تاندون‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫جانبی‬ ‫یا‬ ‫باز‬ ‫گلف‬ ‫آرنج‬epicondylitis‫آرنج‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫انگشتان‬ ‫کننده‬ ‫خم‬ ‫تاندون‬ ‫بر‬ ‫پزشکی‬ • Undo edits • • • • PREVENT, PREVENT, PREVENT • ،‫از‬ ‫جلوگیری‬ • Warm up & stretch before activities that are repetitive, static or prolonged • Take frequent breaks from ANY sustained posture every 20-30 minutes • Respect pain- positions or stop painful activity • Recognize early signs of inflammatory process, & tx early • Alpha •‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کششی‬ ‫حرکات‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫استاتیک‬ ،‫هستند‬ ‫مکرر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کردن‬ ‫گرم‬ ‫هر‬ ‫پایدار‬ ‫استقرار‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫مکرر‬ ‫های‬ ‫استراحت‬20-30‫دقیقه‬ ‫دردناک‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫مواضع‬ ‫به‬ ‫احترام‬ ‫و‬ ،‫التهابی‬ ‫روند‬ ‫از‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫نشانه‬ ‫تشخیص‬TX،‫اولیه‬ •
 • 10. • Maintain Neutral Posture ‫استقرارخنثی‬ ‫حفظ‬ Maintain erect position of back & neck w/ shoulders relaxed ‫و‬ ‫گردن‬ ‫و‬ ‫پشت‬ ‫عمودی‬ ‫موقعیت‬ ‫حفظ‬/‫آرام‬ ‫های‬ ‫شانه‬ •A) Position equipment & work directly in front of and close to your major tasks ‫را‬ ‫خود‬ ‫اصلی‬ ‫وظایف‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫جلو‬ ‫در‬ ‫مستقیم‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬ ‫تجهیزات‬ Keep upper arms close to the body, elbows 90-100 degrees ‫بدن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫ها‬ ‫آرنج‬ ،‫بازوها‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬90-100‫درجه‬ Keep feet flat on floor, upper body weight resting on “sits bones ‫نشسته‬ ‫استراحت‬ ‫بدن‬ ‫وزن‬ ،‫فوقانی‬ ‫کف‬ ‫در‬ ‫دارید‬ ‫نگه‬ ‫صاف‬ ‫را‬ ‫پاها‬" :‫استخوانهای‬ Wrists as neutral as possible; safe zone for wrist movement is 15 degrees in all directions ‫دست‬ ‫مچ‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫منطقه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫طرف‬ ‫بی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫دست‬ ‫مچ‬15‫است‬ ‫جهات‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫درجه‬.
 • 11. • F) Avoid bending neck forward for prolonged periods of time (*remember quadruple the force); use a copy holder • G) Avoid static positions for prolonged time; muscles fatigue---MOVE to circulation! • ‫زمان‬ ‫از‬ ‫طوالنی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫جلو‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫خم‬ ‫گردن‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬*(‫برابر‬ ‫چهار‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫نیروی‬)‫نسخه‬ ‫نگهدارنده‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ، ‫عضالت‬ ‫خستگی‬ ،‫طوالنی‬ ‫زمان‬ ‫برای‬ ‫استاتیک‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬---‫گردش‬ ‫به‬ ‫حرکت‬! • Modify Tasks: • ‫وظایف‬ ‫اصالح‬: • A) Alternate activities frequently; rotate heavy &/or repetitive tasks w/ lighter less repetitive ones. • B)If sx become worse REASSESS task setup & look for alternative methods • C)Avoid repetitive or prolonged grip activities • D)Avoid pinching w/ wrist in flexion or wrist deviation (bending to side) • E) • F)Take frequent breaks to stretch & rest hands
 • 12. •‫و‬ ‫سنگین‬ ‫چرخش‬ ‫غالبا‬ ‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬/‫تکراری‬ ‫کارهای‬ ‫یا‬W/‫آنهایی‬ ‫تکراری‬ ‫کمتر‬ ‫و‬ ‫سبکتر‬ ‫که‬. ‫اگر‬SX‫جایگزین‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫مجدد‬ ‫ارزیابی‬ ‫بدتر‬ ‫گرفتن‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫یا‬ ‫تکراری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫جوانه‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬W/‫دست‬ ‫مچ‬ ‫انحراف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫خم‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫مچ‬(‫سمت‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫خم‬) ‫دست‬ ‫استراحت‬ ‫و‬ ‫کشش‬ ‫برای‬ ‫مکرر‬ ‫توقفهای‬ • • Body Mechanics • ‫بدن‬ ‫مکانیک‬ • Use the largest joints & muscles to do the job • Use 2 hands to lift rather than one, even with light objects and tasks. • Avoid lifting w/ the forearm in full pronation (palm down) or supination (palm up) • Slide or push & pull objects instead of lifting • Keep reaching to a minimum • Carry objects close to body at waist level
 • 13. • ‫کار‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫عضالت‬ ‫و‬ ‫مفاصل‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫استفاده‬2‫نور‬ ‫وظایف‬ ‫و‬ ‫اشیاء‬ ‫با‬ ‫حتی‬ ،‫یکی‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بلند‬ ‫برای‬ ‫دست‬. ‫کردن‬ ‫بلند‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬/‫کامل‬ ‫پروناسیون‬ ‫در‬ ‫ساعد‬(‫پایین‬ ‫نخل‬)‫داخل‬ ‫به‬ ‫چرخش‬ ‫یا‬ ‫و‬(‫خرما‬ ‫تا‬) ‫کردن‬ ‫بلند‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫اشیاء‬ ‫کشیدن‬ ‫و‬ ‫فشار‬ ‫یا‬ ‫لغزش‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫با‬ ‫کمر‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫اشیاء‬ ‫حمل‬ • Correct & Incorrect Techniques • ‫نادرست‬ ‫و‬ ‫درست‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ • Good and Bad of “ TILT” • ‫از‬ ‫بد‬ ‫و‬ ‫خوب‬"‫انحراف‬" • An ounce of Prevention is worth a pound of cure ! • ‫درمان‬ ‫پوند‬ ‫ازیک‬ ‫بهتر‬ ‫پیشگیری‬ ‫اونس‬ ‫یک‬! •