जमिनीच्या वादाचे स्वरूप

S
जिमनीच्या वादाचेे
ि ी
ःवरुप

ÃÖãþÖ֐ִ֟ÖË
¾Ö֐ִ֟

Bशेेखर गायकवाड
BB
अप्पर िजल्हािधकारी

1
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
×¾Ö•ÖµÖ−Öê †•ÖµÖ»ÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´ÖÖ—Öß
± ÃÖ¾Ö Öæ  ¹ Ö Ö¸¤ßÖŸÖ —ÖÖ» ÖÖ“Öß ×¾Ö•Ö Ö“Öß Ö¸ †ÖÆ.
±úÃ־֝֍ú ú¹ý−Ö Ö¸êü¤üßÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß ×¾Ö•ÖµÖ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü †ÖÆêü.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ úÖµÖªÖ“Öê ú»Ö´Ö 91 ¾Ö 92 −ÖãÃÖÖ¸ü −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ
¤üßÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖᯙ ŸÖÖë›üß ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÃÖ úÖÆüß Øú´ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
† ֍ ÖôÖ »Ö֍ ¤ÃŸÖ  ¹ Ö ¤ŸÖÖ ÖÖ †¬ÖÔ Ö™ Ö ÖÆÖ¸  ¸ŸÖÖŸÖ Ö
†−Öêú ¾ÖêôûÖ »ÖÖêú ¤üÃŸÖ ú¹ý−Ö ¤êüŸÖÖ−ÖÖ † Ö¾Ö™ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö
¤üßÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ¯ÖãÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ †ÃÖŸÖÖê. −ÖÖêÓ¤üÖß
 ¸ŸÖÖ−ÖÖ ´ÖÆÃÖæ»Ö †×¬Ö Ö·µÖÖ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ
ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüÃÖ»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ“µÖÖ Ö֕֐Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¾Ö
þֹ ¯ÖÖ“µÖÖ
¤üßÖÖ¾Ö¸ü −Ö ×»ÖÆüüß»Ö껵ÖÖ ŸÖÖë›üß ŸÖÎúÖ¸üß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×−֍úÖ»Ö ¤êü‰ú −ÖµÖê !
2
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
´ÖÖ¹ýŸÖß−Öê ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö»ÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê ¾Ö †−µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß
 ÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÖ ÆÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü
úÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»Ö ŸÖ¸ .. .. ...
Æ ˆ¤ÖƸ ÖÆ Öß ÖÖ Ö ÖÆÖ¸ • ÖÖ Ö¨ŸÖß ÖÖ
Æêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ −ÖêÆü´Öß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü •µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ
†ÃÖŸÖÖê ŸÖ¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡¢Ö¸ü
 ֝֟µÖÖÆß  ÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÖ ÆÖŸÖ −ÖÖÆß †ÃÖê
úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖ
ÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸ü»Öê †ÖÆêü . úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü“Öß
ÖãÓŸÖ֐ÖãÓŸÖ −ÖÃÖ»Öêê»Öêê Æêêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêêü.

3
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
†−Öã¯Ö−Öê ÃÖÓ•ÖµÖ»ÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ −ÖÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖ¬µÖÖ Ã™òü´¯Ö¾Ö¸üᯙ Ö¸êü¤üߏ֟Ö
 ¹ −Ö ×¤»Ö. ŸÖ Ö¸¤ßÖŸÖ •ÖÖ›æ ÃÖ•ÖµÖ−Ö −ÖÖ¤  ¸µÖÖÃÖÖšß †•ÖÔ
ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê ŸÖê Ö¸êü¤üßÖŸÖ •ÖÖê›ü−Ö ÃÖÓ•ÖµÖ−Öê −ÖÖêÓ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•Ö
פü»ÖÖ.
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ −ÖÖê¤üÖß úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 17 −ÖãÃÖÖ¸ü ¹ý 100 ¯ÖêÖÖ •ÖÖßÖ
؍ú´ÖŸÖß“µÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ¸üוÖÙü¸ü“Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê.
†Ö ֍ Ö»Ö ¹ 1 ցÖÖ  Öß Ø Ö Ö †ÃÖæ ¿Ö
†Ö•ÖúÖ»Ö ¹ý.100 ¯ÖêÖÖ ú´Öß Øú´ÖŸÖ †ÃÖ ¿Öêú»Ö †¿Öß ¿ÖêŸÖ Ö Öß Ö
¿Ö Ö•Ö´Öß−Ö
†ÃÖæ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÃŸÖ ÆüÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ †ÃÖ»ÖÖ
¯ÖÖÆß•Ö
¯ÖÖÆüß•Öê !
4
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
׍ú¿ÖÖê¸ü−Öê †¿ÖÖêúü»ÖÖ 8/5/95 ¸üÖê•Öß ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö
פ»Ö. ŸµÖÖ−ÖŸÖ¸
פü»Öê ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 10/6/95 ¸üÖê•Öß ×−ÖŸÖß−Ö»ÖÖ ¸üוÖÙü›Ôü ŸÖÖ²µÖÖ“Öê
¸Ö•Öß
¸×•ÖÙ› ŸÖÖ²µÖÖ“Ö
ÃÖÖšêüÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê.
‹ú¤üÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö´Öß−Ö ×¾Öú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´Öæôû ´Öֻ֍úÖ−Öê ŸµÖÖ“Ö •Ö´Öß−Öß“Öê
ÃÖÖšêüÖŸÖ ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¤Ëü³ÖŸÖŸÖ −ÖÖÆüß !
•µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ׍ú¿ÖÖê¸ ÆüÖ
•Ö´Öß−Öß“ÖÖ ´Öֻ֍ú“Ö ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öã−ÆüÖ 10.6.95 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖ−Öê
 ¹ −Ö ×¤»Ö»µÖÖ ¤ÃŸÖÖ»ÖÖ †£ÖÔ“Ö ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆß.
ú¹ý−Ö ×¤ü»Ö껵ÖÖ ¤üßÖÖ»ÖÖ †£Ö“Ö ˆ¸ŸÖ −ÖÖÆüß.ü
5
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
´Ö−ÖÖê•Ö−Öê ÃÖã¬Ö֍ú¸ü»ÖÖ 1/4/98 ¸üÖê•Öß ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö
פ»Ö. ŸµÖÖ¯Öã¾Öá“Ö
פü»Öê ŸµÖÖ¯Ö¾Öá“Ö 3/4/96 ¸üÖê•Öß ´Ö−ÖÖê•Ö−Öê ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰Óú−ÖÖ ¸üוÖÙü›Ôü
¸Ö•Öß ´Ö−ÖÖ•Ö−Ö ¸Ö´Ö³ÖÖ‰ ¸×•ÖÙ›
ŸÖÖ²µÖÖ“Öê ÃÖÖšêüÖŸÖ ×»ÖÆæü−Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê.
ŸÖÖ²µÖÖ“µÖÖ ¸üוÖÙü¸ü ÃÖÖšêüÖŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬µÖê ŸÖÖ²ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ
ÆüŒú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 53 †
´Ö¬µÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖÃÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒú ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû
Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß !
6
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
†¿ÖÖêú−Öê ×¾Ö•ÖµÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ Öê¡ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖßÖ
Ö¡Ö Ö¸¤ß פ»Ö.
Öê¡Ö Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öê.
‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê þ֟ք“µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ
Öêê¡ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ •Ö´Öß−Ö × ÃÖ·µÖÖÃÖ
ê
ß ×¤ü
Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öß ŸÖ¸üß Öê¡Ö •ÖãôûŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖ
úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß
−ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¹ý −ÖµÖê.
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ−ÖãÃÖÖ¸ü
´Öֻ֍ ß“Ö †Ã֝ÖÖ¸ ÃÖ¾Ö Ö¡Ö Ö¸¤ß
´Öֻ֍úß“Öê †Ã֝ÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ Öê¡Ö Ö¸êü¤üß
êú»Öê †ÃÖÖ“Ö µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖê.

7
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
פü−֍ú¸ü−Öê ×¾Ö−Öֵ֍úü»ÖÖ 2/9/97 ¸üÖê•Öß Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ
80 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ¯Öîúß 40 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ“Öê ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê
†Ö¸ Ö¡Ö֯֍ ß
†Ö¸ Ö¡ÖÖ“Ö ¸×•ÖÙ› Ö¸¤ßÖŸÖ  ¹ −Ö ×¤»Ö.
ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 5/12/97 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ•ÖµÖ»ÖÖ 50 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ“Öß ×¾ÖÎúß êú»Öß.
−ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ Öê¡ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Öê¡Ö ׾֍Îúß êú»µÖÖ“Öê Æêü †ÖÖÖß
‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. ¤üßÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ Öê¡Ö ×»ÖÆüß»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß
−ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖß −ÖÖêÓ¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

8
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
´ÖÖ¬Ö¾Ö−Öê þ֟ք“Öê 80 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ¯Öîúß ×−Ö»Öê¿Ö»ÖÖ ×¤ü. 3.3.97 ¸üÖê•Öß 60 †Ö¸üü Öê¡Ö
׾֍ »Ö. ± ¸± Ö¸ −ÖÖ¤ ¬Ö¸»µÖÖ−ÖŸÖ¸´Ö›»Ö †×¬Ö Ö·µÖÖ−Öß
׾֍ú»Öê ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ¬Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü´ÖÓ›ü»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß 7/12 ¯ÖÖÆüß»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ
¯ÖÖÆß»ÖÖ
•Ö´Öß−Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ−Öê 5.4.97 ¸üÖê•Öß ´ÆüÖ•Öê ×−Ö»Öê¿Ö“µÖÖ Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü 40 †Ö¸ü
Öêê¡Ö ŸÖÖ−ÖÖ•Öß µÖÖÓÓ−ÖÖ × »µÖÖ“Öêê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öêê. ´ÖÖ¡Ö ±êêú¸ü±úÖ¸ü Îú. 580 †−¾ÖµÖêê
ß
פü
ŸÖÖ−ÖÖ•Öß µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÖÖê¤ü¸ü ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê.
¸üוÖÙü¸ü ¤üÃŸÖ ú¹ý−Ö ¾Ö úÖµÖ¤êü¿Ö߸ü ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ¤êü‰ú−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ú¸üÖÖ·µÖÖ
¾µÖŒŸÖß»ÖÖ µÖ֐µÖ ŸÖÖ −µÖÖµÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †¿Öß úŸÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆ.
µÖÖêµÖ ŸÖÖê
¤µÖÖÃÖÖšß
é ŸÖß  ¸Ö †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü.
êú¾Öôû Öê¡ÖÖ“ÖÖ ´Öêôû ²ÖÃÖŸÖ −ÖÖÆüß †ÃêÖ úÖ¸üÖ ÃÖÖӐÖæ−Ö −ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
9
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
†ŸÖã»Ö−Öê ײ֯Öß−Ö»ÖÖ ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê פü. 10.2.97 ¸üÖê•Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öß.
ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ¤êüÖÖ¸üÖ †ŸÖãã»Ö פü. 20.2.97 »ÖÖ †“ÖÖ−֍ú
´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê.
ÆŒ ÖÖ¤ ¤ÃŸÖÖ¾Ö¸ †Ö¬ÖÖ¸ßŸÖ †ÖÆ. ¾ ÖŒŸÖß Ö ÖŸÖ
ÆüŒú −ÖÖêÓ¤üÖß ¤üßÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß ´ÖµÖŸÖ
—ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖÓŸÖ¸ü ¤ÃŸÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¸ü§ü Æü֝µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö
ê
ÖÖÆß.
−ÖÖÆüß.
¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öê Ö¸êü¤üß ¤êüÖÖ¸üÖ ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ¸üÃÖÃÖã¨üÖ
—ÖÖ»Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆÖ¸Ö“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê
—ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖ“Ö ³ÖÖÃÖ¾ÖŸÖÖŸÖ!
¤üßÖÖ“µÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖß“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê“Öß ¯Ö׸üãÖߟÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ
‘Ö‰ −Ö ± ¸± Ö¸ −Ö֤ߓÖÖ ×−ÖÖµÖ ‘ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆß•Ö.
‘Öê‰ú−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖêÖÓ¤üß“ÖÖ ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê
10
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ÃÖã¬Ö߸ü−Öê ¸üÖ´Öæú›æü−Ö 4 ÆüÖê. Öê¡ÖÖ¯Öîúß 2 Æêü. Öê¡Ö פü. 3.8.95 ¸üÖê•Öß Ö¸êü¤üß êú»Öê.
ŸÖ£ÖÖ× ŸµÖÖ−ÖŸÖ¸ Öæ ¤.
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ−ÖêŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö ×¤ü 9.9.95 ¸üÖê•Öß −ÖÖêÓ¤ü ÆüÖꝵÖÖ¯Ö¾Öá“Ö †“ÖÖ−֍ú ´ÖµÖŸÖ
Ö•Öß ÖÖ¤ ÆÖ µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö †“ÖÖ−֍
Æ֝
—ÖÖ»ÖÖ.

ÆüŒú −ÖÖêêÓ¤üÖß ¤üßÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêêü. êú¾Öôû ¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öêê •Ö´Öß−Ö ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ·µÖÖ
ß
•Ö´ ß ¾Ö
¾µÖŒŸÖß“Öê ×¾Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ´Ö Ö¸êü¤üߤüÖ¸üÖ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö
¯Ö× ÖÖ´
ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß.
11
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
7/12 ¾Ö¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖÓÃÖÆü ŸÖß−Ö •Ö−ÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ
†ÖÆê
−ÖÖ¾ÖÖÃÖ´
−ÖÖ¾ÖÖÃÖ ÖÖ¸ †ÖÖ¾ÖÖ¸ß ¤ü
−ÖÖÓ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÖê¾ÖÖ¸üß ¤üÖÖ»Ö −ÖÖÆüß. ŸÖ¸üߤêüÖᯙ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖ−Öê
ÖÖÃÖ´
¤Ö
ÖÖÆß. ŸÖ¸ß¤ ÖÖ¬Ö¾Ö¸Ö¾ÖÖ−Ö
ÖÖÆß ŸÖ¸ß¤
×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Öևԍú ×Æü¿µÖÖ“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö 2 Æêü. ¯Öîúß 40 †Ö¸ü
ÃÖÖ´
¿µÖÖ“Öê
¯Öî
Ö¸êêü¤üߏ֟ÖÖ−Öêê ׾֍ú»Öêê †ÖÆêêü .
¾Ö
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 44 −ÖãÃÖÖ¸ü †−Öêú
ÖÖ»Ö´
ú»Ö´
ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ¯Öîúß ‹úÖ ‹úÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ
‹ ‹ ؍
׾֍ú»µÖÖÃÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß Æüß ×¾ÖúŸÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö֐ÖÖ ‘ÖêŸÖê.
¾Ö
¾Ö
¾Ö
•Ö֐
12
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
פü»Ö߯Ö−Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö µÖÖÓÃÖ Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö ×¤ü»Öß. •Ö´Öß−Ö ¯ÖÏפü¯Ö
Öß. •Ö
µÖÖ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú¡Ö ãú™Óü²Ö ´Öò−Öê•Ö¸ü (‹ ãú.´Öò ) ´ÆüÖ−Ö †ÖÆêü
−ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ‹ ¡Ö ™æ Ö−Ö•Ö¸ (‹. .´Ö.) Æ Öæ−Ö †ÖÆ.
(‹.
´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 44 −ÖãÃÖÖ¸ü †−Öêêú
ÖÖ»Ö´
ú»Ö´
ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ¯Öîúß ‹úÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ
‹ ؍
׾֍ú»µÖÖÃÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß Æüß ×¾ÖúŸÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö֐ÖÖ ‘ÖêŸÖê.
¾Ö
¾Ö
¾Ö
•Ö֐
´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß Æêü êú¾Öôû −ÖÖêÓ¤üÖß ú¸üÖÖ¸êü †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ Æêü“Ö
æ †×¬Ö
†×¬Ö
µÖÖ¾Ö¹ †×¬Ö
µÖÖ¾Ö¹ý−Ö †×¬Öú ïÖ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö.
13
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¯ÖϳÖ֍ú¸ü−Öê Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö֍ú›æü−Ö ¸üוÖÙü¸ü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö •Ö´Öß−Ö
Ö֍
ÖÖ² ¾Ö֍
Ö¸êü¤üß êú»Öß ¯Ö³Ö֍ú¸ü •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Öê“Ö ´ÖµÖŸÖ
Ö¸¤ß »Öß. ¯Ö³Ö֍ ¸
¯ÖÏ
Ö¸¤ß ÖŸÖ»µÖÖ−ÖŸÖ¸ Ö“Ö“Ö
ÖŸÖ»µÖÖ−ÖÓ
Ö»µÖÖ−ÖŸÖ¸
—ÖÖ»ÖÖ.
úÖµÖ¤êü¿Ö߸ü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Ö¸êü¤üß ‘ÖêÖÖ¸üß ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß
‹
´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüŒúÖÃÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû
ŸµÖÖ´
Ö¸¤ß ‘ÖêÖÖ·µÖÖ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ Öß −ÖÖêÓ¤ü £Öê™ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆü.
Ö¸êü¤üß Ö ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ“Öß ÖÖ¤ Ö ÖÏ ÖÖ× Ö Ö ¸ Ö †Ö Ö¿ ֍ †ÖÆê
†Ö¾Ö¿µÖ
֍

14
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ÃÖã¬Ö߸ü−Öê ¸üÖ´Öæú›æü−Ö 4 Æêü. Öê¡ÖÖ¯Öîúß 2 Æêü. Öê¡Ö פü. 3.8.95 ¸üÖê•Öß
Ö¸êêü¤üß êú»Öêê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ−ÖŸÖ¸ü ¸üÖ´Öæ 9.9.95 ¸üÖê•Öß −ÖÖêêÓ¤ü ÆüÖꝵÖÖ¯Öã¾Öá“Ö
ŸÖ£ÖÖ×
Ó
ß
á
†“ÖÖ−֍
†“ÖÖ−֍ú ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ.
ÆüŒú −ÖÖêÓ¤üÖß ¤üßÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü êú¾Öôû ¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö ×¾ÖÎúß
•Ö´ ¾Ö
ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ´Ö Ö¸êü¤üߤüÖ¸üÖ¾Ö¸ü
¯Ö× ÖÖ´
ú¹ý −ÖµÖê.
ÖÖ

15
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
×¾Ö•ÖµÖë¦ü Æêü פü. 5.2.97 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖµÖŸÖ ‡ÃÖ´Ö ØÆü¤æ ¾Ö
‡ÃÖ´
†×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖü.
¾Ö¾ÖÖ×ÆŸÖ ÆÖŸÖÖ
ÆÖŸÖÖ.
ØƤæ ÖÖ¸ÃÖÖ Ö ÖªÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖ¤ü ÖãÃÖÖ¸ Ö ÖŸÖ ÖÖŸÖ¤Ö¸Ö ÖÖ ÖÖ¸ÃÖÖ
ØÆü¤ü ¾ÖÖ¸üÃÖÖ úÖµÖªÖŸÖᯙ ŸÖ¸ŸÖ㤠à−ÖÃÖÖ¸ü ´ÖµÖŸÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖÓ“Öß
−ÖÖÓ¾Öê ×»ÖÆüß»Öß ¯ÖÖÆüß•ÖêŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖÔ 1 “Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ
Ö´ ¾Ö
−ÖŸÖ¸ ¾ÖÖ “Ö ¾ÖÖ¸ÃÖ, ŸÖÖÆüß
−ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖÔ 2 “Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ ŸÖÖÆß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ 3 “Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖŸÖ. ‡¢Ö¸
¾ÖÖ “Ö ¾ÖÖ¸ÃÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖêŸÖ ‡¢Ö¸ü
¬Ö´
¬Ö´ÖÖÔŸÖᯙ ¾ÖÖ¸üÃÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖêÓ¤üß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ úÖµÖªÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ.
Ö֝

16
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ÃÖÓ³ÖÖ•Ößü Æêü פü. 4.3.95 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ØÆü¤æ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ úÖµÖ¤üÖ
1956 ´Ö×¬Ö»Ö ¾ÖÖÔ 1 úà¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 2 ؍ú¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 3 ؍ú¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 4 ´Ö¬Öß»Ö
¾Ö
¾Ö
¾Ö
¾Ö
úÖêÖß“Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ“Ö †Ö›ü−ÖÖÓ¾ÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ
ŸÖ£ÖÖ×
†ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖü.
¤
×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ„ ÖÖ¾ÖÖŸÖ −Ö ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³Ö»ÖŸÖß“Ö ¾µÖŒŸÖß
ÖÖ²
¾ÖÖ¸ÃÖ
¾ÖÖ¸üÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖŸÖÖ ‘֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆ.
¤Ö¾ÖÖ ¿Ö ŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšß ¤ ‘ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü
¤ ‘Öê
†ÃÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ, ŸµÖÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öß
ÖÖ²
‹úŸÖ±úá ú֐֤ü¯Ö¡Öêê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔÔü −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔÔ ¾ÖÓÓ¿Ö¾Öêê»Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö
úŸÖ± á ú֐
ÃÖ´
‘Öê‰ú−Ö ‡¢Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖŸÖê¾ÖևԍúÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê ‘Öêˆ−Ö, −ÖÖê™üßÃÖÖ ¤êü‰ú−Ö ÖÖ¡Öß êú»µÖ֏Öê¸üß•Ö
»µÖ֏
¾ÖÖ¸üÃÖÖ“Öß −ÖÖÓ¾Öê −ÖÖêÓ¤ü¾Öæ −ÖµÖêŸÖ.
17
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ÃÖã³ÖÖÂÖ Æêü פü. 2.5.94 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü
¿ÖŸÖ•Ö´
¿ÖŸÖ•Ö −Ö¾ÆüŸÖß ¯Ö ŒŸÖ ÖÖ¾ÖšÖ
¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö −־ƟÖß. ¯ÖÖ ±úŒŸÖ ÖÖÓ¾Öšü֝ÖÖŸÖᯙ ‘Ö¸ ÆüÖêŸÖê
Ö•Ö´
Ö־֚֝
‘Ö¸ü ÆÖŸÖ.
¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö −ÖÃ֝ÖÖ·µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü ŸÖ»ÖÖšü¶Ö−Öê ú¸üµÖÖ“ÖÖ
¿ÖŸÖ•Ö Öß Ö −ÖÃ֝ÖÖ ÖÖ ÖÖŸÖ¤Ö¸Ö ÖÖ¸ÃÖ ÖÖ¤ ŸÖ»ÖÖš¶Ö Ö ¸ ÖÖ ÖÖ
Ö•Ö´ ÖÃÖ
¯ÖÏ¿−Ö“Ö ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ‘Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÃÖ™üß
†Ã֝
ÖÖ²
ÃÖ¾Æ ¸ Ö›¾Ö¸ ؍ ¾ÖÖ ÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÖÖ»Ö´ ¸×•ÖÙ¸¾Ö¸ −ÖÖ¤ ‘Ö Ö
ÃÖ¾Æìü ¸êüúÖò›Ôü¾Ö¸ü ؍ú¾ÖÖ ÖÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¸ וÖÙü¸ü¾Ö¸ü −ÖÖêÓ¤ü ‘ÖêÖê
¸
ÖÏÖ
¸ü
‘֝
†Ö¾Ö¿µÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.

18
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Æêü פü. 1.3.93 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö 7/12
¤ü
¾Ö¸ ‹ ¡Ö ™æ Ö−Ö•Ö¸ (‹. .´Ö.) Æ Öæ−Ö †ÖÆ.
¾Ö¸üü ‹ú¡Ö ãú™Óü²Ö ´Öò−Öê•Ö¸ü (‹ ãú.´Öò ) ´ÆüÖ−Ö †ÖÆêü
(‹.
´ÖÆüÖ¸üÖ™üÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÖÔ׬֍ú ¯Öύú¸üÖ Æüß µÖÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê †ÖÆŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê
ÖÆÖ¸Ö ™Ò
ÃÖ ÖÖ ¬Ö ÖÏ ¸ Öê Æß ÖÖ ˆ¤ÖƸ ÖÖ ÖÏ ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö Ö
ÖÖ× Ö
ÖÖ
úÖêÖÖÆüß ¾ÖÖ¸üÃÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖÓ¾Ö¸ü Ö¤üÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿ÖÖ ŸÖ·Æê−Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü
Æ֝
ÆÖ Ö †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆ.
ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü
´Öæôû ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ £Ööê¸ü»µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ‹ú¡Ö ãú™æÓü²Ö ´Öò−Ööê•Ö¸ü ´ÆüÖæ−Ö
‹
»Ö֐
»Ö֐ֻÖê úß, ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö韵Öæ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ‹ú™ü¶Ö“Öê“Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ ÆüŒú ÃÖÖӐ֟ÖÖŸÖ.
‹
´Öææôû ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü −Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖÓס֍úß ¯Ö¨üŸÖß−Öê ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß
¡Ö ¯Ö¨
æ †×¬Ö
¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü ú¹ý −ÖµÖê.
19
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
×−ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ´Ö¬ÖããÓú•Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü¸ü“Ö−ÖÖ ÃÖÓãÖêŸÖ±ìú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö,
Ö±
Ö,
“Öꆸü´Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¹ýŸÖߍú›ü−Ö Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß
Ö†¸ü ÖÖ−Öß ÖÖ¹ýŸÖߍ ›æ Ö¸¤ß ÖŸÖÖ−Ö
†¸´
†¸
ŸÖߍ
ŸÖß
Ö¸¤ß
Ö¸¤ß »Öß.
Ö¸êü¤üß •Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ ¿ÖêŸÖß —ÖÖê−Ö ´Ö¬µÖê †ÖÆêü .
−֐ ÖÖ׻֍
Ö¬µÖê
•Ö´
•Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö×´Ö−Öß
¯ÖÖ׻֍
•Ö×´Ö−Öß
µÖÖ †ÖîîªÖêêÖߍú ¾Ö ײ֐ָü¿ÖêêŸÖߍú׸üŸÖÖ ¸ü֏Öæ−Ö šêêü¾Ö»µÖÖ“Öß †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ
Öߍ
ß
Öߍ
ß
ß †×
úÖœü»µÖÖ−Öê −ÖÖë¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ׬֟Ö
ÖÖ×
†Ö¾Ö¿µÖ
úֵ֪֏ÖÖ»Öᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¾Ö ŸµÖ֏ÖÖ»Öᯙ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −ÖÓŸÖ¸ü“Ö
úֵ֪֏
ŸµÖ֏
†×
†¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸üÖß ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê.
−֝
20
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
×−ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ´Ö¬ÖããÓú•Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü¸ü“Ö−ÖÖ ÃÖÓãÖêŸÖ±ìú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö,
Ö±
Ö,
“Öꆸü´Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¹ýŸÖߍú›ü−Ö Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß
Ö†¸ü ÖÖ−Öß ÖÖ¹ýŸÖߍ ›æ Ö¸¤ß ÖŸÖÖ−Ö
†¸´
†¸
ŸÖߍ
ŸÖß
Ö¸¤ß
Ö¸¤ß »Öß.
Ö¸êü¤üß ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖß —ÖÖê−Ö ´Ö¬µÖê †ÖÆêü .
−֐ ÖÖ׻֍
Ö¬µÖê
−Ö֐
−Ö֐ָüß ú´ÖÖ»Ö •Ö´Öß−Ö ¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖ¤üÖ »Ö֐Öæ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ
•Ö´
»Ö֐
úÖµÖªÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öêê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖêê ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖêê ¯ÖÆüÖ¾Öêê. ´Ö.−Ö.¯ÖÖ.
؍
Æü§üߟÖᯙ −Ö֐ָüß Öê¡ÖÖŸÖ ãúôûúÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 63 “Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü »Ö֐Öæ ÆüÖêŸÖ
−Ö֐
ú»Ö´
»Ö֐
−ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Ö¸êü¤üߤüÖ¸ü֍ú›êü ¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Ö֐֝µÖÖ“Öß
ŸµÖÖ´
֍
Ö֐
†Ö¾Ö¿µÖ
†Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß !
21
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
×−ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ´Ö¬ÖããÓú•Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü¸ü“Ö−ÖÖ ÃÖÓãÖêŸÖ±ìú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö,
Ö±
Ö,
“Öꆸü´Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¹ýŸÖߍú›ü−Ö Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß
Ö†¸ü ÖÖ−Öß ÖÖ¹ýŸÖߍ ›æ Ö¸¤ß ÖŸÖÖ−Ö
†¸´
†¸
ŸÖߍ
ŸÖß
Ö¸¤ß
Ö¸¤ß »Öß.
Ö¸êü¤üß ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³Ö֐ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖê †ÖÆêü .
−֐ ÖÖ׻֍
Öߝ Ö֐ Ö¬µÖê
ÃÖÓãÖê“Öß −ÖÖêÓ¤üÖß —ÖÖ»µÖ֏Öê¸üß•Ö ÃÖÓãÖÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö»Öê
ÖÖ»µÖ֏
•ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¿ÖêêŸÖú¸üß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Ö֐ÖߟֻÖÖ
ŸµÖÖ´
ß
֍
Ö֐ ß
•ÖÖŸÖÖê. ãúôûúÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 63 −ÖãÃÖÖ¸ü ײ֐ָü¿ÖêŸÖú·µÖÖÃÖ
ú»Ö´
֍
´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖ £Öê™ü ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖ´Öãôêû Ö¸êü¤üߤüÖ¸ü
Ö•Ö´
ŸµÖ´
¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ¯ÖÏ´Ö֝ÖßŸÖ ú¸üÖ¾Öß †−µÖ£ÖÖ −ÖÖÆüß !
֍
Ö֝
22
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ˆªÖê
ˆªÖêÖ¯ÖŸÖß †´Öß−Ö“ÖÓ¦üÖ µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ„ ¿ÖêŸÖú¸üß −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖîªÖêא֍ú —ÖÖê−Ö´Ö¬Öᯙ 2
¿Öê ֍
†Öî
Ö´
Æêü. •Ö´Öß−Ö ˆªÖêÖ ™ü֍úµÖÖÃÖÖšüß Ö¸êü¤üß ‘ÖêŸÖ»Öß.
•Ö ˆªÖê
Ö»Öß.
ãúôû úÖµÖªÖŸÖᯙ ú»Ö´Ö 63 (1)(†) ´Ö Öᯙ ÃÖã ÖÖ¸ Öê´Öôêû
ô Ö ÖªÖŸÖᯙ ú»Ö´
»Ö
Ö¬Öᯙ ÃÖ¬ÖÖ¸ü Ö Öãô
†ÖîªÖêא֍ú Öê¡ÖÖŸÖ 10 ÆêüŒ™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ú»Ö´Ö 63 “Öß ¯Öã¾ÖÔ
ú»Ö´
¯Ö¸¾ÖÖ−֐ ‘ÖŸÖÖ ¿ÖŸÖ ¸ß −ÖÃÖ»Ö»Öß
¯Ö¸¾ÖÖ−Ö
¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß −Ö ‘ÖêŸÖÖ ¿ÖŸÖú¸üß −ÖÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ˆªÖÖÖÃÖÖšüß
ÖÖ−֐
¿ÖêŸÖ
֍
ˆªÖÖÖÃÖÖšß
ˆªÖê
•Ö´
•Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ú¹ý ¿ÖúŸÖê.
¿Ö

23
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ÃÖŸµÖ•ÖߟÖ−Öê ÖÖêؾ֤üú›æü−Ö Ö™ü Îú.140 ‹æúÖ Öê¡Ö 2 Æêü.50 †Ö¸ü
.140
¯Ö
¯Ö ß †Ö¸ Ö¡Ö Ö¸¤ß »Ö. ÃÖ¤¸
¯Öîúß 2 †Ö¸ü Öê¡Ö Ö¸êü¤üß êú»Öê ÃÖ¤ü¸ü ÖÖ¾Öß ŸÖú›êü²ÖÓ¤üß úÖµÖ¤üÖ »Ö֐Ö
ŸÖã
ŸÖ › Ö¤ß ÖµÖ¤Ö Ö֐Öæ
†ÖÆêü .
ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ‹ú¡Öߍú¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü šü¸üŸÖÖê
‹ú¡Öߍ
´ÆüÖæ−Ö −ÖÖëë¤ü ¸ü§ü êú»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê. ´ÖÖ¡Ö Æüß •Ö´Öß−Ö ¯Ö¸üŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ×¾Öú»Öß
ß
ê
ß
Ö·µÖÖ»ÖÖ ¾Ö ß
•ÖÖ‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ ¿Öê¸üÖ šêü¾ÖÖê ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü . ŸÖãú›ê²ÖÓ¤üß
‡¢Ö¸ü
֝
úÖµÖªÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú וֻÊÖÃÖÖšüß šü¸ü׾֝µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö
¾Ö †Ö»Ö껵ÖÖ
Öê¡ÖÖ¯Öîúß ú´Öß Öê¡ÖÖ“ÖÖ ŸÖãú›üÖ ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüßü !
24
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ÃÖÓ•ÖµÖ−Öê פü»Ö߯֍ãú´ÖÖ¸ü ŸÖ±ìú ãú»Ö´ÖãÖŸµÖÖ¸ü ¸üÖ•Öæ µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö ×¤ü.
Ö߯֍ ŸÖ± »Ö´
30.09.
30.09.96 ¸üÖê•Öß •Ö´Öß−Ö Ö¸êêü¤üß êú»Öß. פü»Ö߯֍ãú´ÖÖ¸ü»ÖÖ −ÖÖêê™üßÃÖ
ß ß
ß Ö߯֍
ß
¯ÖÖšü×¾Ö»ÖêµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ¯Öã¾Öá“Ö 1993 »ÖÖ ´ÖµÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ
†ÃÖ»µÖÖ“Öê
†Ö»Öê.
´Öôû ´Öֻ֍ú •µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ´ÖµÖŸÖ ÆÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Ö ŸÖÖ¸ ÖêÃÖ Ÿ ÖÖ Ö ×¤ü»Öê»Öê
Öæô Öֻ֍ • ÖÖ ŸÖÖ¸ ÖÃÖ Ö ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê Ÿ ÖÖ“Ö ŸÖÖ¸ÖÃÖ ŸµÖÖ−Öê ¤»Ö»Ö
ŸÖÖ¸
ŸÖÖ¸ü
´ÖãÖŸµÖÖ¸ü¯Ö¡Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ¸ü§ü ÆüÖêŸÖê !

25
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü−Öê ´ÖÖ‰ú»Öߍú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö
ÖÖ‰ú»Öߍ
¸ü
“µÖÖ
¿Öê Ö•Ö´
−ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸üᯙ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öã¾Öá ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú úÖ´ÖÖÃÖÖšüß
¿Öê Ö•Ö´
ã
Ö×−֍ úÖ´
ÃÖÓ¯ÖÖ¤üßŸÖ êú»Öß, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖ֍ú›êü •Ö´Öß−Ö −ÖÃÖæ−Ö ŸÖÖê ³Öæ×´ÖÆüüß−Ö †ÖÆêü .
ŸµÖÖ´ ŸµÖÖ“µÖ֍ •Ö´
×´ÖÆü
ãúôû úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 63 −ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß
ú»Ö´
•Ö´
•Ö´Öß−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ¯ÖϵÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö
Ö×−֍
†¿Öß ¾µÖŒŸÖß 10 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖê.
֍

26
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
†òÓ£Ö−Öß−Öê ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. †òÓ£Ö−Öß−Öê êú¸üôû ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
µÖÖÓ
†ò
¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öãã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖææ−Ö 7/12 Æü•Ö¸ü êú»ÖÖ.
֍
†¿ÖÖ ¯Öύú¸üÖß ŸÖÎúÖ¸ −ÖÖêÓ¤ü −ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö¤¿Ö
ÖÏ ¸ ŸÖ Ö¸ü ÖÖ¤ ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸ß Ã ÖŸÖ¡Ö †Ö¤êü¿Ö
ú¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ïÖ™ü úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ
ŸµÖÖ´
Öß´
×»ÖÆüüߟÖß µÖ‡»Ö ¾Ö ¯Ö㸠־µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö“Ö ×−֝ÖÔµÖ
»ÖÆߟÖß µÖê‡Ô»Ö ¯Ö¸üÖ¾µÖÖ“Öß
−Ö“Ö −ֵ֝Ö
‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ïÖ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö.

27
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
»Ö
»Ö´ÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß •Ö´Öß−Ö ¯Ö›ü †ÖÆêü †¿Öß •Ö´Öß−Ö ×−ÖŸÖß−Ö−Öê »Ö´ÖÖ¸üÖ¾ÖÖӍú›æü−Ö
•Ö
†¿Öß
»Ö
Ö¸êü¤üß êú»Öß. ×−ÖŸÖß−Ö ¿ÖêŸÖú¸üß −ÖÖÆüß.
֍
•Öß •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖß ±úŒŸÖ ײ֐ָü¿ÖêŸÖß êú»Öê»Öß
•Ö´Öß Ö Ö¸¤ß ÖŸÖ»Öß
ŒŸÖ Ö¸¿ÖŸÖß »Ö»Öß
†ÖÆêü úÖ ‹¾ÖœüÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. •Ö´Öß−Ö ‘ÖêÖÖ¸üÖ ´Ö֝ÖæÃÖ
•Ö´
Ö֝
ײ֐ָü¿ÖêŸÖß −Ö êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖŸµÖêú •Ö´Öß−Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ
Ö¸¿ÖŸÖß »Ö»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖ •Ö´
µÖ
ÖÖ²
¿ÖêŸÖú¸üß †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
֍ †Ã֝ †Ö¾Ö¿µÖ

28
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¤ü¢ÖÖ•Öß−Öê Ö™ü −ÖÓ. 40 ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üüÃŸÖ Îú. 904/98 †−¾ÖµÖê ×»ÖÃÖ ¯Öë›ü−ÃÖß“ÖÖ ¤üßÖ
ÖÖ² ¤
904/
¯Öë
ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖê™üÖÔŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ×¾Ö¹ý¨ü ¸êüµÖã»Ö¸ü ´Öã.−ÖÓ. 1402/97 “Öß êúÃÖ
ŸµÖÖ´Ö¬µÖê
¾Ö¹
ã ã 1402/
“ÖÖ»Öæ †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü.
´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 52
ÖÖ»Ö´
ú»Ö´
´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¹ý−Ö ×»ÖÃÖ ¯Öë›ü−ÃÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ ¸üוÖÙü¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ
ÃÖ¤ü¸ü •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úÖê™üÖÔ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐ÖߏÖê¸üß•Ö
•Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ÖÖ²
ÖÖ−֐Öߏ
²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ.

29
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
†•ÖµÖ−Öê
†•ÖµÖ−Öê 1)×¾Ö•ÖµÖ (ÃÖ–ÖÖ−Ö) 2) ¸ü´Öê¿Ö (ÃÖ–ÖÖ−Ö) 3) ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö (†–ÖÖ−Ö)
(ÃÖ–
¸ü (ÃÖ–
¸ü
(†–
†.¯ÖÖ.
†.¯ÖÖ.ú. ×¾Ö•ÖµÖ µÖÖÓ“Öêú›æüæ −Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß.
µÖÖÓ
7/12 ¾Ö¸ü ‹ú •Ö¸üß †.¯ÖÖ.ú. “Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ −ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ
‹
†.¯ÖÖ.
´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ Öîî¸üÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ØÆüü¤æü †–ÖÖ−ÖŸ¾Ö ¾Ö ¯Öֻ֍úŸ¾Ö
†×¬Ö
Ö´
ŸÖ£ÖÖ×
†–
¯Öֻ֍
†×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1956 ´Ö¬Öᯙ ú»Ö´Ö 6,8 ¾Ö 12 −ÖãÃÖÖ¸ü ØÆüü¤æü ‹ú¡Ö ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ
¬Ö×−ÖµÖ´
ú»Ö´
‹
¾ÖÖ™ü¯Ö −Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ×´ÖôûúŸÖà¯Öîúß †–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ×¾ÖúÖêÃÖ †¿ÖÖ ¯Öύú¸üÖß
×´Öôû
†–
¾Ö
úÖê™üÖÔ“µÖÖ ¯Öãã¾ÖÔ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×ÆüÃÃÖÖ ŸÖÖê
ÖÖ−֐
ŸÖ£ÖÖ× †–
¾ÖÖ™ü¯Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ −Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖê™üÖÔ“µÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß Ö¸ü•Ö
؍
ÖÖ−֐
†ÖÆ.
†ÖÆêü
30
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¯ÖÖê¯Ö™ü−Öê ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰úú›æü−Ö ×¤ü.15.9.1958 ¸üÖê•Öß ¸üוÖÙü¸ü ¤üßÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß
ÖÖ‰ú
15.
êú»Öß. Ö¸êü¤üß“Öß −ÖÖêÓ¤ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß −ÖÖÆüß. 40 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÆüÖê‰ú−Ö
Öê»ÖÖ ŸÖ¸üß 7/12 ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰Óú“Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÖÆêü.
†ÖÆê
¸ •ÖÙ¸ ¤ÃŸÖ •Öã ÖÖ ÖÖ»µÖÖ´Öãô Ÿ ÖÖ Ö ÖÆŸ Ö Ø ÖŸÖÆß
¸üוÖÙü¸ü ¤üÃŸÖ •Ö−ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öôêû ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ؍úד֟ÖÆüß ú´Öß ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. 12
ÖÖ» ÖÖ
ÆÖŸÖ ÖÖÆß.
¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖôû ؍ú¾ÖÖ 30 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖôû Öê»ÖÖ úß ¸üוÖÙü¸ü
؍
¤üßÖÖ»ÖÖ Øú´ÖŸÖ −ÖÖÆß ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔס֍ú Öî¸üÃÖ´Ö•Ö †ÖÆ.
¤ÃŸÖÖ»ÖÖ Ø −ÖÖÆüß ÆÖ ÃÖÖ¾Ö ¡Ö Ö¸ÃÖ †ÖÆêü
ÃÖÖ¾Ö× Ö¸ÃÖ´
Ö´
ŸÖ£ÖÖ×
ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Öæôû ´Öֻ֍ú ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú µÖÖÓ−Öß µÖÖ“Ö •Ö×´Ö−Öß“Öê
Öֻ֍ •ÖÖ³
•Ö×´Ö−Öß“Öê
ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»Öê †ÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−Öß ×¤ü¾Ö֝Öß
Ö֝
−µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»Öê ÆüŒú ¿ÖÖ²ÖßŸÖ ú¹ý−Ö †ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖӐÖÖ¾Öê.
æ
¿ÖÖ²
†Ö
31
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü −Öֵ֐ÖÖÓ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üߍú›æü−Ö
µÖÖÓ
•Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü −Öֵ֐ ¾Ö
ú•ÖÔ ‘Öê‰ú−Ö ‡ú¸üÖ¸ü ú¹ý−Ö ×¤ü»ÖÖ.
‡
׾֍úÖÃÖ ÃÖÖÃÖÖ Ö™ß Øú¾ÖÖ
¾Ö ÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß Ø ÖÖ
Ö
ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÓòúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ
ÖÖ²
Ã¾ÖŸÖ¡Ö ¸ וÖÙü¸ü ÖÆüÖÖÖŸÖ Ö¸ü•Ö
þ֟ÖÓ¡Ö ¸×•ÖÙ¸ ÖÆÖ
¸ü
ÖÆ֝
Ö¸•Ö
−ÖÖÆüß. ‡ú¸üÖ¸ü«üÖ¸êü“Ö ú•ÖÖÔ¯ÖÖê™üß
‡
•Ö´ ß
•Ö´Öß−Ö ŸÖÖ¸üÖ פü»Öß •ÖÖŸÖêê.
ß

32
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
“ÖÓ¦üúÖÓŸÖ−Öê þ֟ք“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ Ö™ü Îú. 42 ú›êü •Ö֝µÖÖµÖꝵÖÖÃÖÖšüß ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü
•Ö×´Ö−Öß“µÖÖ
•Ö֝
¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö™ü Îú. 79 ´Ö¬Öææ−Ö ¸üßµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¸üוÖÙü¸ü ¤üßÖÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö
•Ö
−ÖêÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß ×¾Ö−ÖÓŸÖß êú»Öß.
†−Öêêú ¾ÖêêôûÖ †¿ÖÖ ÆüŒúÖ“Öß −ÖÖêêÓ¤ü “ÖÓÓ¦üúÖÓÓŸÖ“µÖÖ
ß
•Ö´
•Ö´Öß−Ö Æü™ü Îú. 42 “µÖÖ 7/12 ´Ö¬µÖê êú»Öß
•Ö֝
•Ö֝µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖÖ ¸üßÖÖ •µÖÖ
µÖ
•Ö×´Ö−ÖߟÖææ
•Ö×´Ö−ÖߟÖæ−Ö •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö™ü Îú. 79 “µÖÖ
•Ö´
7/12 ¾Ö¸ü µÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü úê»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê.
33
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
‹ú−ÖÖ£Ö −ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ−Öê ¯ÖÓœü¸üß−Ö֣֍ú›æü−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ Ö™ü −ÖÓ. 45
¿Öê ֍ú·µÖÖ−Öê
−Ö֣֍
Öֻ֍úß“µÖÖ
ÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ. ¸üוÖÙü¸ü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖŸÖ “Öããæú−Ö Ö™ü −ÖÓ. 45 ‹ê¾Ö•Öß 445 †ÃÖÖ
»ÖÖ.
‹
Ö™ü −ÖÓ. ×»ÖÆüüß»ÖÖ Öê»ÖÖ. ŸÖ¸üß ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÆêü ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖë¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ
ÖÖ.
†ÖÆê
†Ö ¬Ö¸»ÖÖ.
†ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ
´Öããôû ¤üßÖÖŸÖᯙ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖêµÖß“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¤ËËü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¤ËËüÃÖŸÖ
֕֍
ÆüÖ ´Öæôû ¾Ö úÖµÖ´Ö ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖᯙ “Öãú ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¹ý−Ö −Ö¾µÖÖ−Öê “Öãú
úÖµÖ´
¤ã ßÖß“ÖÖ ¤ÃŸÖ »µÖÖ×
¤ü¹ýßÖß“ÖÖ ¤üÃŸÖ êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ¯Ö¸Ã¯Ö¸ −ÖÖêÓ¤ü ´ÖÓ•Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß
¯Ö¸üïָü −ÖÖ¤ Ö•Öæ¸ ¸ŸÖÖ µÖ ÖÖ¸ −ÖÖÆß.
µÖ

34
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
´Ö¬Öãú¸ü ÆüÖ •ÖÖ¤üß¿Ö µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öß •Ö´Öß−Ö Öê»Öß 15 ¾ÖÂÖì úÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö¬Öãú¸ü“Öê
ÖÖ.
−ÖÖÓ¾Ö ¤êüÖᯙ 7/12 ÃÖ ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü ÃÖ¤ü¸üß »Ö֐ֻÖê †ÖÆêü. ´Ö¬Öããú¸ü−Öê ´Öֻ֍ú ÃÖ¤ü¸üß −ÖÖÓ¾Ö
¤ê
¾Ö×
Ö֐
Öֻ֍
»Ö־֝
»Ö־֝µÖÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ •ÖÖ¤üß¿Ö“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß †ÖÆêü.
•Ö
³ÖÖ¸üŸÖßµÖ −ÖÖêêÓ¤üÖß úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 17 −ÖãÃÖÖ¸ü ¹ý. 100 ¯ÖêêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Øú´ÖŸÖß“µÖÖ
ß −ÖÖê ß
ú»Ö´
؍ ÖŸÖß“µÖÖ
ß
´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ¸üוÖÙü¸ü ¤üß֋ê¾Ö•ÖÖ−Öê“Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê !
ÖÖ»Ö´
¯ÖÖÆü
׿־ÖÖµÖ †•ÖÖÔ«üÖ¸êü úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. Ùòü´¯Ö›ü¶æ™üß ²Öã›ü׾֝µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ
†•ÖÖÔ
−Ö´
¾Ö
´Ö¬Öú¸ü“ÖÖ ¯Öϵ֟−Ö †ÃÖ ¿Öêú»Ö !
Ö¬Öã
֬֍ ¸“ÖÖ ÖÏ ÖŸ Ö †ÃÖ ¿Ö
†ÃÖæ
ÃÖæ

35
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¸üÖ•Öê¿Ö−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö™ü −ÖÓ. 445 ´Ö¬Öᯙ •Ö×´Ö−Öß“Öß ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö
Öֻ֍úß“µÖÖ •Ö
×´Ö−Öß“Öß
úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 4 −ÖããÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö“Ö
úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´
»Ö
ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß êú»Öß.
¾Ö
ÃÖ¾ÖÖìì““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×−֝ÖÔÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖãÃÖÓÓ¯ÖÖ¤ü−Ö úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 4 ÖÖ»Öß»Ö
−֝
ú»Ö´
ß
†×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ ú»Ö´Ö 6 ÖÖ»Öᯙ ‘ÖÖêÂ֝ÖÖ Øú¾ÖÖ ú»ÖÓ 9 ÖÖ»Öᯙ −ÖÖê™üßÃÖ µÖÖÓ¯Öîúß
ú»Ö´
֝ ؍
úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖê™üà´Öãôêû ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸üᯙ †×¬ÖúÖ¸ü −Ö™ü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß.
Öֻ֍
•Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü †×¬Ö
¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ú²•ÖÖ ‘Öê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖß ´Öֻ֍ú֍ú›êü ¸üÖÆüŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ
Öֻ֍ú֍
ŸµÖÖ²ÖÖ²
ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü . ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¤ü¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆüß»Ö.
†×¬Ö
†×
36
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß 7/12 ¾Ö¸ü ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ −ÖÖÓê¤ü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ µÖÖ
‡¢Ö¸ü
»µÖÖ
ß
Öß.
ß
ãúôûÖÃÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸êêü¤üß ×¤ü»Öß.
ãúôûÖ»ÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ‘ÖꝵÖÖ“ÖÖ
•Ö´
ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü
†×¬Ö
†ÖÆêü . ´ÖÖ¡Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤êüÖß»Ö
Æ
µÖÖ²ÖÖ² ¤
ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ãúôû
úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 84/ú
ÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´ 84/
»Ö´
»Ö
−ÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üÖê
−ÖµÖ×´ÖŸÖ
†Ö¾Ö¿µÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêêü.
37
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
¯ÖÏ׾֝Ö−Öê ¸ü´Öê¿Ö µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. 7/12 ¾Ö¸ü ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ
¾Ö ¸ü
‡¢Ö¸ü
ÃÖ ÖÃÖÖ ÖÖ¸ ô Æ Öæ Ö ÃÖ•Ö Ö µÖÖÓ Ö ÖÖ Ö †ÖÆê Ö ¾Ö×Æ ÖÖ™ü ÃÖ¤¸ß ôÖ Ö ÖÖ Ö
ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ãúôû ´ÆüÖ−Ö ÃÖÓ•ÖµÖ µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö †ÖÆêü ¾Ö ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ ÃÖ¤ü¸üß ãúôûÖ“Öê −ÖÖ¾Ö
ÖÖ
†ÖÆ Ö
ÖÆ Ö×
†ÖÆêü.
ãúôû úÖµÖªÖ“Öêê ¬ÖÖêê¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêêŸÖÖ ãúôûÖ“ÖÖ ÆüŒú ›üÖ¾Ö»Öæ−Ö •Ö´Öß−Ö
•Ö´ ß
´Öֻ֍úÖ−Öê £Öê™ü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü ú¸üÖê “Öãúß“Öê †ÖÆêü .
Öֻ֍
ú¤üÖ×“ÖŸÖ ãúôûÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ÆüŒú 32 Ö ؍ú¾ÖÖ 32 †Öê ú»Ö´ÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê
×´Öôû
؍
ú»Ö´ Ö֝
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ» ÖÖ´Öôêû †ªÖ¯ÖÆüüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ²Ö§ü»Ö
Ö Ö¾ÖÖÆß ÖÏ Ö †ÃÖ»µÖÖ Öãô †ªÖ ÖÆß ÖÏ ŸÖ
Ö× †ÃÖ»µÖÖ´
ÖÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ² »Ö
ÖÖ²
ÖÖ
ÖÖ¡Öß ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖ֍ú †ÖÆêü .
†Ö¾Ö¿µÖ֍
38
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
7/12 “Öê ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ ãúôû úÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 43 “Öê ²ÖÓ¬Ö−ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¿Öê¸üÖ
‡¢Ö¸ü
ú»Ö´
ÆÖŸÖÖ. Ö»ÆÖ ¬Ö Ö¸ß ˆ¯Ö×¾Ö³Ö֐ †×¬Ö Ö¸ß ÖÖ−Öß
ÆüÖêŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß/ ˆ¯Ö×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß •Ö´Öß−Ö ×¾ÖúÖêÃÖ
Ö»ÆÖ× Ö¸ß/
¾Ö ÖÃÖ
¸üߟָֻü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖŸÖᯙ †™üüà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¹ý−Ö“Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü
ÖÖ−֐
†™
—ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêêü. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸ÓüÖ−ÖÖ£Ö−Öêê µÖ¿Ö¾ÖÓӟ֍ú›æü−Ö ¸üוÖ. Ö¸êêü¤üߏ֟ÖÖ−Öêê •Ö´Öß−Ö
֍
ß
Ö¸êü¤üß êú»Öß.
‹ú¤üÖ ãúôû úÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 43 ÖÖ»Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‡¢Ö¸ü
ú»Ö´
ÖÖ−֐
ÆüŒúÖŸÖᯙ ¿Öê¸üÖ ú´Öß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ãúôûúÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 43
†Ö¾Ö¿µÖ
ú»Ö´
´Ö¬µÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü −ÖÖÆüß.
ÖÖ−֐
39
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
Æü¸üß¿Ö−Öê ¯ÖύúÖ¿Ö µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. Ö¸êü¤üß •Ö´Öß−Öß²ÖÖ²ÖŸÖ
•Ö´Öß−Öß²ÖÖ²
úÖêê™üÖÔŸÖ ¾ÖÆüß¾ÖÖ™üß“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ−Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖÖëë¤ü ú¹ý −ÖµÖêê †¿Öß
“ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ´
ß
ú´Ö»Ö֍ú¸ü µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ´Ö֐֝Öß êú»Öß.
Ö»Ö֍
Ö֐
†−Öêêú ¾ÖêôûÖ êú¾Öôû פü¾Ö֝Öß úÖê™üÖÔŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß
Ö֝
†×¬Ö
−ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Æêü µÖÖêµÖ −ÖÖÆüß. úÖê™üÖÔŸÖᯙ ¤üÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖôûÖ“Ö ´Öã§üÖ †ÃÖæ
¾µÖÖ´
¿Ö ŸµÖÖ´
¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖê™üÖÔ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¾Ö ¤üÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÖÆæü−Ö“Ö ×−֝ÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ.
−֝
à ֟ք ÖÖ ÃÖÖê Öß“Öê †Ã֝ÖÖ¸ê ¸ Ö› Ö¤»Ö»Ö ÖÖ‰ Ö Ö Æ Öæ Ö Ö ÖŸ ÖÖ
þ֟ք“µÖÖ ÃÖÖµÖß Ö †Ã֝ÖÖ¸ü ¸êüúÖò›Ôü ²Ö¤ü»Ö»Öê •ÖÖ‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖ−Ö úÖêÖŸµÖÖ
¸
úÖ¸üÖÖ−Öê פü¾Ö֝Öß ¤üÖ¾ÖÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö ¯Öύú¸üÖ »ÖÖӲ־֝µÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ ¯Öϵ֟−Ö
Ö֝
־֝
êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ, µÖÖ“Öê ³ÖÖ−Ö š‰ú−Ö ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê
•ÖÖŸÖÖê µÖÖ“Ö
šêü‰ −Ö −ÖÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Ö.
40
Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!!
»Ö
7/12 ¯ÖÖÆüŸÖÖ •Ö´Öß−Ö ¤êü¾ÖãÖÖ−Ö ‡Ô−ÖÖ´Ö ¾ÖÖÔ 3 “Öß †ÖÆêü ´ÆüŸÖÖê²ÖÖ
¯ÖÖÆü
ÖÖ´
“Öß
¤êü¾ÖãÖÖ−Ö ŸÖ±ìú ™ÒüÙüß ¿ÖӍú¸ü µÖÖÓ−Öß †¹ýÖ»ÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öß.
ŸÖ±
•Ö
Öß.

•Ö´ ‡−ÖÖ´ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŒŸÖ ¬Ö´ÖÖ¤ÖµÖ †ÖµÖŒŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¸¾ÖÖ−֐
•Ö´Öß−Ö ‡−ÖÖ´ÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖ−Ö ±úŒŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ †ÖµÖ㌟ÖÖ“Öß ¯Ö¸¾ÖÖ−֐Öß
¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö
ÖÖ−֐
‘Öê‰ú−Ö “Öֻ֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ¤êüÖᯙ ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß ‘ÖêÖê
“Öֻ֝
ÖÖ−֐
†Ö¾Ö¿µÖ
†Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêêü .

41
42
CC

¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤
¬Ö−µÖ¾ÖÖ¤ü .. .. ..

B
43
1 of 43

More Related Content

What's hot(20)

16.08.2010 notification by Vidya Adsule
16.08.2010 notification16.08.2010 notification
16.08.2010 notification
Vidya Adsule210 views
Women accistant cell 27072010.pdf by sureshgathekar
Women accistant cell 27072010.pdfWomen accistant cell 27072010.pdf
Women accistant cell 27072010.pdf
sureshgathekar226 views
Forest Rights Committee Duties by priteeg
Forest Rights Committee DutiesForest Rights Committee Duties
Forest Rights Committee Duties
priteeg225 views
स्पर्धा परिक्षा तयारी by Sheetal Kachare
स्पर्धा परिक्षा तयारीस्पर्धा परिक्षा तयारी
स्पर्धा परिक्षा तयारी
Sheetal Kachare1.1K views
Kokan Administration Contact Details by Aple Kokan
Kokan Administration Contact DetailsKokan Administration Contact Details
Kokan Administration Contact Details
Aple Kokan288 views
Traitement des données massives (INF442, A6) by Frank Nielsen
Traitement des données massives (INF442, A6)Traitement des données massives (INF442, A6)
Traitement des données massives (INF442, A6)
Frank Nielsen275 views
Jagruk janta 2-8 Oct 2019 by JagrukJanta
Jagruk janta 2-8 Oct 2019Jagruk janta 2-8 Oct 2019
Jagruk janta 2-8 Oct 2019
JagrukJanta22 views
Districtwise Tribes by priteeg
Districtwise TribesDistrictwise Tribes
Districtwise Tribes
priteeg4.3K views
Sadhnapath jan....2015 for by diamondbooks
Sadhnapath jan....2015 forSadhnapath jan....2015 for
Sadhnapath jan....2015 for
diamondbooks503 views
հհ գեղարքունիքի մարզի կարմիրգյուղի թիվ 2 միջն. դպրոցի դասվար` կարինե մարտոյան by Երևանի N198 ավագ դպրոց
հհ գեղարքունիքի մարզի կարմիրգյուղի թիվ 2 միջն. դպրոցի դասվար` կարինե մարտոյանհհ գեղարքունիքի մարզի կարմիրգյուղի թիվ 2 միջն. դպրոցի դասվար` կարինե մարտոյան
հհ գեղարքունիքի մարզի կարմիրգյուղի թիվ 2 միջն. դպրոցի դասվար` կարինե մարտոյան

Viewers also liked

Gharpoch Dhanya Yojana by
Gharpoch Dhanya YojanaGharpoch Dhanya Yojana
Gharpoch Dhanya Yojanashekhargaikwad
60.6K views31 slides
Land Disputes by
Land DisputesLand Disputes
Land DisputesSheetal Kachare
61.8K views15 slides
सातबारा म्हणजे काय? by
सातबारा म्हणजे काय?सातबारा म्हणजे काय?
सातबारा म्हणजे काय?Sheetal Kachare
59.5K views9 slides
जमिनीचे वाद व शेतकरी by
जमिनीचे वाद व शेतकरीजमिनीचे वाद व शेतकरी
जमिनीचे वाद व शेतकरीSheetal Kachare
65.1K views19 slides
भाग १ - तलाठ्यांचे कामकाज by
भाग १ - तलाठ्यांचे कामकाजभाग १ - तलाठ्यांचे कामकाज
भाग १ - तलाठ्यांचे कामकाजSheetal Kachare
62.1K views17 slides
भाग २ - अपील कामकाज by
भाग २ - अपील कामकाजभाग २ - अपील कामकाज
भाग २ - अपील कामकाजSheetal Kachare
60.2K views11 slides

Viewers also liked(7)

Gharpoch Dhanya Yojana by shekhargaikwad
Gharpoch Dhanya YojanaGharpoch Dhanya Yojana
Gharpoch Dhanya Yojana
shekhargaikwad60.6K views
सातबारा म्हणजे काय? by Sheetal Kachare
सातबारा म्हणजे काय?सातबारा म्हणजे काय?
सातबारा म्हणजे काय?
Sheetal Kachare59.5K views
जमिनीचे वाद व शेतकरी by Sheetal Kachare
जमिनीचे वाद व शेतकरीजमिनीचे वाद व शेतकरी
जमिनीचे वाद व शेतकरी
Sheetal Kachare65.1K views
भाग १ - तलाठ्यांचे कामकाज by Sheetal Kachare
भाग १ - तलाठ्यांचे कामकाजभाग १ - तलाठ्यांचे कामकाज
भाग १ - तलाठ्यांचे कामकाज
Sheetal Kachare62.1K views
भाग २ - अपील कामकाज by Sheetal Kachare
भाग २ - अपील कामकाजभाग २ - अपील कामकाज
भाग २ - अपील कामकाज
Sheetal Kachare60.2K views

जमिनीच्या वादाचे स्वरूप

 • 2. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! ×¾Ö•ÖµÖ−Öê †•ÖµÖ»ÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ´ÖÖ—Öß ± ÃÖ¾Ö Öæ  ¹ Ö Ö¸¤ßÖŸÖ —ÖÖ» ÖÖ“Öß ×¾Ö•Ö Ö“Öß Ö¸ †ÖÆ. ±úÃ־֝֍ú ú¹ý−Ö Ö¸êü¤üßÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öß ×¾Ö•ÖµÖ“Öß ŸÖÎúÖ¸ü †ÖÆêü. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ úÖµÖªÖ“Öê ú»Ö´Ö 91 ¾Ö 92 −ÖãÃÖÖ¸ü −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ ¤üßÖÖ“µÖÖ ×¾Ö¸üÖê¬ÖÖŸÖᯙ ŸÖÖë›üß ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÃÖ úÖÆüß Øú´ÖŸÖ −ÖÖÆüß. † ֍ ÖôÖ »Ö֍ ¤ÃŸÖ  ¹ Ö ¤ŸÖÖ ÖÖ †¬ÖÔ Ö™ Ö ÖÆÖ¸  ¸ŸÖÖŸÖ Ö †−Öêú ¾ÖêôûÖ »ÖÖêú ¤üÃŸÖ ú¹ý−Ö ¤êüŸÖÖ−ÖÖ † Ö¾Ö™ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üŸÖÖŸÖ ¾Ö ¤üßÖÖ¾Ö¸ü ´ÖÖ¡Ö ¯ÖãÖÔ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ Ã¯Ö™ü ˆ»»ÖêÖ †ÃÖŸÖÖê. −ÖÖêÓ¤üÖß  ¸ŸÖÖ−ÖÖ ´ÖÆÃÖæ»Ö †×¬Ö Ö·µÖÖ−Öß ŸµÖÖÓ“µÖÖ ú¸üŸÖÖÓ−ÖÖ ´ÖÆüÃÖ»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ŸµÖÖ“µÖÖ Ö֕֐Öß Ã¾Ö¹ý¯ÖÖ“µÖÖ ¾Ö þֹ ¯ÖÖ“µÖÖ ¤üßÖÖ¾Ö¸ü −Ö ×»ÖÆüüß»Ö껵ÖÖ ŸÖÖë›üß ŸÖÎúÖ¸üß“µÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü ×−֍úÖ»Ö ¤êü‰ú −ÖµÖê ! 2
 • 3. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! ´ÖÖ¹ýŸÖß−Öê ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö»ÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê ¾Ö †−µÖ úÖêÖŸµÖÖÆüß  ÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÖ ÆÖŸÖ −ÖÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖ»Ö ŸÖ¸ .. .. ... Æ ˆ¤ÖƸ ÖÆ Öß ÖÖ Ö ÖÆÖ¸ • ÖÖ Ö¨ŸÖß ÖÖ Æêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ −ÖêÆü´Öß“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü •µÖÖ ¯Ö¨üŸÖß“ÖÖ †ÃÖŸÖÖê ŸÖ¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸ü“ÖÖ †ÖÆêü. ŸµÖÖ´Öãôêû ‡¢Ö¸ü  ֝֟µÖÖÆß  ÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÖ ÆÖŸÖ −ÖÖÆß †ÃÖê úÖêÖŸµÖÖÆüß úÖµÖªÖ“ÖÖ ³ÖÓÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß †ÃÖ ÖéÆüßŸÖ ¬Ö¸ü»Öê †ÖÆêü . úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯ÖύúÖ¸ü“Öß ÖãÓŸÖ֐ÖãÓŸÖ −ÖÃÖ»Öêê»Öêê Æêêü ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêêü. 3
 • 4. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! †−Öã¯Ö−Öê ÃÖÓ•ÖµÖ»ÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ −ÖÃÖ»Öê»Öê ÃÖÖ¬µÖÖ Ã™òü´¯Ö¾Ö¸üᯙ Ö¸êü¤üßÖŸÖ  ¹ −Ö ×¤»Ö. ŸÖ Ö¸¤ßÖŸÖ •ÖÖ›æ ÃÖ•ÖµÖ−Ö −ÖÖ¤  ¸µÖÖÃÖÖšß †•ÖÔ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê ŸÖê Ö¸êü¤üßÖŸÖ •ÖÖê›ü−Ö ÃÖÓ•ÖµÖ−Öê −ÖÖêÓ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß †•Ö פü»ÖÖ. ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ −ÖÖê¤üÖß úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 17 −ÖãÃÖÖ¸ü ¹ý 100 ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Øú´ÖŸÖß“µÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ¸üוÖÙü¸ü“Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. †Ö ֍ Ö»Ö ¹ 1 ցÖÖ  Öß Ø Ö Ö †ÃÖæ ¿Ö †Ö•ÖúÖ»Ö ¹ý.100 ¯ÖêÖÖ ú´Öß Øú´ÖŸÖ †ÃÖ ¿Öêú»Ö †¿Öß ¿ÖêŸÖ Ö Öß Ö ¿Ö Ö•Ö´Öß−Ö †ÃÖæ ¿ÖúÖÖ¸ü −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯ÖÏŸµÖêú ¤üÃŸÖ ÆüÖ −ÖÖêÓ¤üÖߍéúŸÖ †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆß•Ö ¯ÖÖÆüß•Öê ! 4
 • 5. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! ׍ú¿ÖÖê¸ü−Öê †¿ÖÖêúü»ÖÖ 8/5/95 ¸üÖê•Öß ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤»Ö. ŸµÖÖ−ÖŸÖ¸ פü»Öê ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 10/6/95 ¸üÖê•Öß ×−ÖŸÖß−Ö»ÖÖ ¸üוÖÙü›Ôü ŸÖÖ²µÖÖ“Öê ¸Ö•Öß ¸×•ÖÙ› ŸÖÖ²µÖÖ“Ö ÃÖÖšêüÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê. ‹ú¤üÖ ÃÖÓ¯ÖæÖÔ •Ö´Öß−Ö ×¾Öú»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ´Öæôû ´Öֻ֍úÖ−Öê ŸµÖÖ“Ö •Ö´Öß−Öß“Öê ÃÖÖšêüÖŸÖ ú¹ý−Ö ¤êüµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¤Ëü³ÖŸÖŸÖ −ÖÖÆüß ! •µÖÖ ×¤ü¾Ö¿Öß Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê ŸµÖÖ ×¤ü¾ÖÃÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ׍ú¿ÖÖê¸ ÆüÖ •Ö´Öß−Öß“ÖÖ ´Öֻ֍ú“Ö ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¯Öã−ÆüÖ 10.6.95 ¸üÖê•Öß ŸµÖÖ−Öê  ¹ −Ö ×¤»Ö»µÖÖ ¤ÃŸÖÖ»ÖÖ †£ÖÔ“Ö ˆ¸üŸÖ −ÖÖÆß. ú¹ý−Ö ×¤ü»Ö껵ÖÖ ¤üßÖÖ»ÖÖ †£Ö“Ö ˆ¸ŸÖ −ÖÖÆüß.ü 5
 • 6. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! ´Ö−ÖÖê•Ö−Öê ÃÖã¬Ö֍ú¸ü»ÖÖ 1/4/98 ¸üÖê•Öß ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤»Ö. ŸµÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ×¤ü»Öê ŸµÖÖ¯Ö¾Öá“Ö 3/4/96 ¸üÖê•Öß ´Ö−ÖÖê•Ö−Öê ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰Óú−ÖÖ ¸üוÖÙü›Ôü ¸Ö•Öß ´Ö−ÖÖ•Ö−Ö ¸Ö´Ö³ÖÖ‰ ¸×•ÖÙ› ŸÖÖ²µÖÖ“Öê ÃÖÖšêüÖŸÖ ×»ÖÆæü−Ö ×¤ü»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê. ŸÖÖ²µÖÖ“µÖÖ ¸üוÖÙü¸ü ÃÖÖšêüÖŸÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê´Ö¬µÖê ŸÖÖ²ÖÖ šêü¾ÖµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê Æêü ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 53 † ´Ö¬µÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖÃÖ ´Öֻ֍úß ÆüŒú ×´ÖôûŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖ¾Öß ! 6
 • 7. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! †¿ÖÖêú−Öê ×¾Ö•ÖµÖ»ÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ Öê¡ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Ö¡Ö Ö¸¤ß פ»Ö. Öê¡Ö Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öê. ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê þ֟ք“µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ Öêê¡ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ •Ö´Öß−Ö × ÃÖ·µÖÖÃÖ ê ß ×¤ü Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öß ŸÖ¸üß Öê¡Ö •ÖãôûŸÖ −ÖÖÆüß µÖÖ úÖ¸üÖÖ¾Ö¹ý−Ö ´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß −ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¹ý −ÖµÖê. ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ´Öֻ֍ ß“Ö †Ã֝ÖÖ¸ ÃÖ¾Ö Ö¡Ö Ö¸¤ß ´Öֻ֍úß“Öê †Ã֝ÖÖ¸êü ÃÖ¾ÖÔ Öê¡Ö Ö¸êü¤üß êú»Öê †ÃÖÖ“Ö µÖÖ“ÖÖ †£ÖÔ ÆüÖêŸÖÖê. 7
 • 8. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! פü−֍ú¸ü−Öê ×¾Ö−Öֵ֍úü»ÖÖ 2/9/97 ¸üÖê•Öß Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ 80 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ¯Öîúß 40 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ“Öê ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ×¤ü»Öê †Ö¸ Ö¡Ö֯֍ ß †Ö¸ Ö¡ÖÖ“Ö ¸×•ÖÙ› Ö¸¤ßÖŸÖ  ¹ −Ö ×¤»Ö. ŸµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü 5/12/97 ¸üÖê•Öß ÃÖÓ•ÖµÖ»ÖÖ 50 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ“Öß ×¾ÖÎúß êú»Öß. −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ Öê¡ÖÖ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Öê¡Ö ׾֍Îúß êú»µÖÖ“Öê Æêü †ÖÖÖß ‹ú ˆ¤üÖÆü¸üÖ †ÖÆêü. ¤üßÖÖ´Ö¬µÖê •ÖÖÃŸÖ Öê¡Ö ×»ÖÆüß»Öê»Öê †ÃÖ»Öê ŸÖ¸üß −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ Öê¡ÖÖ¯Öã¸üŸÖß −ÖÖêÓ¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 8
 • 9. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! ´ÖÖ¬Ö¾Ö−Öê þ֟ք“Öê 80 †Ö¸ü Öê¡ÖÖ¯Öîúß ×−Ö»Öê¿Ö»ÖÖ ×¤ü. 3.3.97 ¸üÖê•Öß 60 †Ö¸üü Öê¡Ö ׾֍ »Ö. ± ¸± Ö¸ −ÖÖ¤ ¬Ö¸»µÖÖ−ÖŸÖ¸´Ö›»Ö †×¬Ö Ö·µÖÖ−Öß ×¾Öú»Öê ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ¬Ö¸ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü´ÖÓ›ü»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß 7/12 ¯ÖÖÆüß»ÖÖ †ÃÖŸÖÖ ¯ÖÖÆß»ÖÖ •Ö´Öß−Ö ¤êüÖÖ·µÖÖ−Öê 5.4.97 ¸üÖê•Öß ´ÆüÖ•Öê ×−Ö»Öê¿Ö“µÖÖ Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ −ÖÓŸÖ¸ü 40 †Ö¸ü Öêê¡Ö ŸÖÖ−ÖÖ•Öß µÖÖÓÓ−ÖÖ × »µÖÖ“Öêê »ÖÖÖŸÖ †Ö»Öêê. ´ÖÖ¡Ö ±êêú¸ü±úÖ¸ü Îú. 580 †−¾ÖµÖêê ß ×¤ü ŸÖÖ−ÖÖ•Öß µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÖÖê¤ü¸ü ¤üÖÖ»Ö —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê. ¸üוÖÙü¸ü ¤üÃŸÖ ú¹ý−Ö ¾Ö úÖµÖ¤êü¿Ö߸ü ´ÖÖê²Ö¤ü»ÖÖ ¤êü‰ú−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ µÖ֐µÖ ŸÖÖ −µÖÖµÖ ¤êüµÖÖÃÖÖšüß †¿Öß úŸÖß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆ. µÖÖêµÖ ŸÖÖê ¤µÖÖÃÖÖšß é ŸÖß  ¸Ö †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü. êú¾Öôû Öê¡ÖÖ“ÖÖ ´Öêôû ²ÖÃÖŸÖ −ÖÖÆüß †ÃêÖ úÖ¸üÖ ÃÖÖӐÖæ−Ö −ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. 9
 • 10. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! †ŸÖã»Ö−Öê ײ֯Öß−Ö»ÖÖ ¸üוÖÙü›Ôü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê פü. 10.2.97 ¸üÖê•Öß ÃÖ¾ÖÔ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öß. ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ −ÖÖê™üßÃÖ ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ¤êüÖÖ¸üÖ †ŸÖãã»Ö פü. 20.2.97 »ÖÖ †“ÖÖ−֍ú ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †Ö»Öê. ÆŒ ÖÖ¤ ¤ÃŸÖÖ¾Ö¸ †Ö¬ÖÖ¸ßŸÖ †ÖÆ. ¾ ÖŒŸÖß Ö ÖŸÖ ÆüŒú −ÖÖêÓ¤üÖß ¤üßÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü. ¾µÖŒŸÖß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖÓŸÖ¸ü ¤ÃŸÖ †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö ¸ü§ü Æü֝µÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö ê ÖÖÆß. −ÖÖÆüß. ¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öê Ö¸êü¤üß ¤êüÖÖ¸üÖ ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»µÖÖÃÖ, ŸµÖÖ“Öê ¾ÖÖ¸üÃÖÃÖã¨üÖ —ÖÖ»Ö»µÖÖ ¾µÖ¾ÖÆÖ¸Ö“Öß ´ÖÖ×ÆŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖ“Öß ´ÖÖ×ÆüŸÖß −ÖÃÖ»µÖÖ“Ö ³ÖÖÃÖ¾ÖŸÖÖŸÖ! ¤üßÖÖ“µÖÖ −ÖÖêÓ¤üÖß“µÖÖ ŸÖÖ¸üÖê“Öß ¯Ö׸üãÖߟÖß ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘Ö‰ −Ö ± ¸± Ö¸ −Ö֤ߓÖÖ ×−ÖÖµÖ ‘ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆß•Ö. ‘Öê‰ú−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖêÖÓ¤üß“ÖÖ ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê 10
 • 11. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ÃÖã¬Ö߸ü−Öê ¸üÖ´Öæú›æü−Ö 4 ÆüÖê. Öê¡ÖÖ¯Öîúß 2 Æêü. Öê¡Ö פü. 3.8.95 ¸üÖê•Öß Ö¸êü¤üß êú»Öê. ŸÖ£ÖÖ× ŸµÖÖ−ÖŸÖ¸ Öæ ¤. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ−ÖêŸÖ¸ü ¸üÖ´Ö ×¤ü 9.9.95 ¸üÖê•Öß −ÖÖêÓ¤ü ÆüÖꝵÖÖ¯Ö¾Öá“Ö †“ÖÖ−֍ú ´ÖµÖŸÖ Ö•Öß ÖÖ¤ ÆÖ µÖÖ¯Öã¾Öá“Ö †“ÖÖ−֍ Æ֝ —ÖÖ»ÖÖ. ÆüŒú −ÖÖêêÓ¤üÖß ¤üßÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêêü. êú¾Öôû ¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öêê •Ö´Öß−Ö ×¾ÖÎúß ú¸üÖÖ·µÖÖ ß •Ö´ ß ¾Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê ×¾Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ´Ö Ö¸êü¤üߤüÖ¸üÖ¾Ö¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ¯Ö× ÖÖ´ ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. 11
 • 12. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö 7/12 ¾Ö¸ü ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖÓÃÖÆü ŸÖß−Ö •Ö−ÖÖÓ“Öß −ÖÖ¾Öê †ÖÆêüŸÖ ¯Ö¸ÓüŸÖã ŸµÖÖÓ“µÖÖ †ÖÆê −ÖÖ¾ÖÖÃÖ´ −ÖÖ¾ÖÖÃÖ ÖÖ¸ †ÖÖ¾ÖÖ¸ß ¤ü −ÖÖÓ¾ÖÖÃÖ´ÖÖê¸ü †ÖÖê¾ÖÖ¸üß ¤üÖÖ»Ö −ÖÖÆüß. ŸÖ¸üߤêüÖᯙ ´ÖÖ¬Ö¾Ö¸üÖ¾ÖÖ−Öê ÖÖÃÖ´ ¤Ö ÖÖÆß. ŸÖ¸ß¤ ÖÖ¬Ö¾Ö¸Ö¾ÖÖ−Ö ÖÖÆß ŸÖ¸ß¤ ×ÃÖŸÖÖ¸üÖ´Ö µÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÖ´Öևԍú ×Æü¿µÖÖ“Öê ‹æúÖ Öê¡Ö 2 Æêü. ¯Öîúß 40 †Ö¸ü ÃÖÖ´ ¿µÖÖ“Öê ¯Öî Ö¸êêü¤üߏ֟ÖÖ−Öêê ׾֍ú»Öêê †ÖÆêêü . ¾Ö ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 44 −ÖãÃÖÖ¸ü †−Öêú ÖÖ»Ö´ ú»Ö´ ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ¯Öîúß ‹úÖ ‹úÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ‹ ‹ ؍ ׾֍ú»µÖÖÃÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß Æüß ×¾ÖúŸÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö֐ÖÖ ‘ÖêŸÖê. ¾Ö ¾Ö ¾Ö •Ö֐ 12
 • 13. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö פü»Ö߯Ö−Öê ×¾Ö¿ÖÖ»Ö µÖÖÓÃÖ Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö ×¤ü»Öß. •Ö´Öß−Ö ¯ÖÏפü¯Ö Öß. •Ö µÖÖ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü ‹ú¡Ö ãú™Óü²Ö ´Öò−Öê•Ö¸ü (‹ ãú.´Öò ) ´ÆüÖ−Ö †ÖÆêü −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ ‹ ¡Ö ™æ Ö−Ö•Ö¸ (‹. .´Ö.) Æ Öæ−Ö †ÖÆ. (‹. ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 44 −ÖãÃÖÖ¸ü †−Öêêú ÖÖ»Ö´ ú»Ö´ ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ¯Öîúß ‹úÖ Øú¾ÖÖ úÖÆüß ÃÖÆü¬ÖÖ¸üúÖÓ−Öß †Ö¯Ö»ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ‹ ؍ ׾֍ú»µÖÖÃÖ ×¾ÖúŸÖ ‘ÖêÖÖ¸üß ¾µÖŒŸÖß Æüß ×¾ÖúŸÖ ¤êüÖÖ·µÖÖ“Öß •Ö֐ÖÖ ‘ÖêŸÖê. ¾Ö ¾Ö ¾Ö •Ö֐ ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß Æêü êú¾Öôû −ÖÖêÓ¤üÖß ú¸üÖÖ¸êü †×¬ÖúÖ¸üß †ÖÆêüŸÖ Æêü“Ö æ †×¬Ö †×¬Ö µÖÖ¾Ö¹ †×¬Ö µÖÖ¾Ö¹ý−Ö †×¬Öú ïÖ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö. 13
 • 14. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¯ÖϳÖ֍ú¸ü−Öê Öã»ÖÖ²Ö¸üÖ¾Ö֍ú›æü−Ö ¸üוÖÙü¸ü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö •Ö´Öß−Ö Ö֍ ÖÖ² ¾Ö֍ Ö¸êü¤üß êú»Öß ¯Ö³Ö֍ú¸ü •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Öê“Ö ´ÖµÖŸÖ Ö¸¤ß »Öß. ¯Ö³Ö֍ ¸ ¯ÖÏ Ö¸¤ß ÖŸÖ»µÖÖ−ÖŸÖ¸ Ö“Ö“Ö ÖŸÖ»µÖÖ−ÖÓ Ö»µÖÖ−ÖŸÖ¸ —ÖÖ»ÖÖ. úÖµÖ¤êü¿Ö߸ü Ö¸êü¤üßÖŸÖ ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Ö¸êü¤üß ‘ÖêÖÖ¸üß ‹ÖÖ¤üß ¾µÖŒŸÖß ‹ ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öß ŸÖ¸üß ŸµÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ÆüŒúÖÃÖ ²ÖÖ¬ÖÖ ¯ÖÖêÆüÖê“ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ´ Ö¸¤ß ‘ÖêÖÖ·µÖÖ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ Öß −ÖÖêÓ¤ü £Öê™ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆü. Ö¸êü¤üß Ö ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ ÖÖ“Öß ÖÖ¤ Ö ÖÏ ÖÖ× Ö Ö ¸ Ö †Ö Ö¿ ֍ †ÖÆê †Ö¾Ö¿µÖ ֍ 14
 • 15. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ÃÖã¬Ö߸ü−Öê ¸üÖ´Öæú›æü−Ö 4 Æêü. Öê¡ÖÖ¯Öîúß 2 Æêü. Öê¡Ö פü. 3.8.95 ¸üÖê•Öß Ö¸êêü¤üß êú»Öêê. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ŸµÖÖ−ÖŸÖ¸ü ¸üÖ´Öæ 9.9.95 ¸üÖê•Öß −ÖÖêêÓ¤ü ÆüÖꝵÖÖ¯Öã¾Öá“Ö ŸÖ£ÖÖ× Ó ß á †“ÖÖ−֍ †“ÖÖ−֍ú ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»ÖÖ. ÆüŒú −ÖÖêÓ¤üÖß ¤üßÖÖ¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ¸üßŸÖ †ÖÆêü êú¾Öôû ¤ãü¤ðü¾ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö ×¾ÖÎúß •Ö´ ¾Ö ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“Öê ×−Ö¬Ö−Ö —ÖÖ»µÖÖ“ÖÖ ×¾Ö¯Ö¸üßŸÖ ¯Ö׸üÖÖ´Ö Ö¸êü¤üߤüÖ¸üÖ¾Ö¸ü ¯Ö× ÖÖ´ ú¹ý −ÖµÖê. ÖÖ 15
 • 16. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ×¾Ö•ÖµÖë¦ü Æêü פü. 5.2.97 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ´ÖµÖŸÖ ‡ÃÖ´Ö ØÆü¤æ ¾Ö ‡ÃÖ´ †×¾Ö¾ÖÖ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖÖü. ¾Ö¾ÖÖ×ÆŸÖ ÆÖŸÖÖ ÆÖŸÖÖ. ØƤæ ÖÖ¸ÃÖÖ Ö ÖªÖŸÖᯙ ŸÖ¸üŸÖ¤ü ÖãÃÖÖ¸ Ö ÖŸÖ ÖÖŸÖ¤Ö¸Ö ÖÖ ÖÖ¸ÃÖÖ ØÆü¤ü ¾ÖÖ¸üÃÖÖ úÖµÖªÖŸÖᯙ ŸÖ¸ŸÖ㤠à−ÖÃÖÖ¸ü ´ÖµÖŸÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖÓ“Öß −ÖÖÓ¾Öê ×»ÖÆüß»Öß ¯ÖÖÆüß•ÖêŸÖ. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¾ÖÖÔ 1 “Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ. ŸµÖÖ¯Öîúß úÖêÖß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ Ö´ ¾Ö −ÖŸÖ¸ ¾ÖÖ “Ö ¾ÖÖ¸ÃÖ, ŸÖÖÆüß −ÖÓŸÖ¸ü ¾ÖÖÔ 2 “Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ ŸÖÖÆß −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ¾ÖÖÔ 3 “Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖŸÖ. ‡¢Ö¸ ¾ÖÖ “Ö ¾ÖÖ¸ÃÖ »ÖÖ¾ÖÖ¾ÖêŸÖ ‡¢Ö¸ü ¬Ö´ ¬Ö´ÖÖÔŸÖᯙ ¾ÖÖ¸üÃÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖêÓ¤üß ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ úÖµÖªÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ú¸üÖ¾µÖÖŸÖ. Ö֝ 16
 • 17. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ÃÖÓ³ÖÖ•Ößü Æêü פü. 4.3.95 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ØÆü¤æ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ úÖµÖ¤üÖ 1956 ´Ö×¬Ö»Ö ¾ÖÖÔ 1 úà¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 2 ؍ú¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 3 ؍ú¾ÖÖ ¾ÖÖÔ 4 ´Ö¬Öᯙ ¾Ö ¾Ö ¾Ö ¾Ö úÖêÖß“Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö µÖÖ“Ö †Ö›ü−ÖÖÓ¾ÖÖ“µÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ ŸÖ£ÖÖ× †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ êú»ÖÖü. ¤ ×¾Ö¿ÖêÂÖŸÖ„ ÖÖ¾ÖÖŸÖ −Ö ¸üÖÆüÖÖ·µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ³Ö»ÖŸÖß“Ö ¾µÖŒŸÖß ÖÖ² ¾ÖÖ¸ÃÖ ¾ÖÖ¸üÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¹ý ¿ÖúŸÖê ŸµÖÖÃÖÖšüß ¤üÖŸÖÖ ‘֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆ. ¤Ö¾ÖÖ ¿Ö ŸÖ. ŸµÖÖÃÖÖšß ¤ ‘ÖÖ †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆêü ¤ ‘Öê †ÃÖÖ ¤üÖ¾ÖÖ ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖߟÖ, ŸµÖÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß−Öê ÃÖÖ¤ü¸ü êú»Öê»Öß ÖÖ² ‹úŸÖ±úá ú֐֤ü¯Ö¡Öêê ×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖÖÆÔÔü −ÖÃÖŸÖÖŸÖ. ´ÆüÖæ−Ö ÃÖ¾ÖÔÔ ¾ÖÓÓ¿Ö¾Öêê»Ö ÃÖ´Ö•ÖÖ¾Öæ−Ö úŸÖ± á ú֐ ÃÖ´ ‘Öê‰ú−Ö ‡¢Ö¸ü ÃÖ¾ÖÔ −ÖÖŸÖê¾ÖևԍúÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê ‘Öêˆ−Ö, −ÖÖê™üßÃÖÖ ¤êü‰ú−Ö ÖÖ¡Öß êú»µÖ֏Öê¸üß•Ö »µÖ֏ ¾ÖÖ¸üÃÖÖ“Öß −ÖÖÓ¾Öê −ÖÖêÓ¤ü¾Öæ −ÖµÖêŸÖ. 17
 • 18. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ÃÖã³ÖÖÂÖ Æêü פü. 2.5.94 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ŸµÖÖÓ“µÖÖ −ÖÖÓ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖŸÖ•Ö´ ¿ÖŸÖ•Ö −Ö¾ÆüŸÖß ¯Ö ŒŸÖ ÖÖ¾ÖšÖ ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö −־ƟÖß. ¯ÖÖ ±úŒŸÖ ÖÖÓ¾Öšü֝ÖÖŸÖᯙ ‘Ö¸ ÆüÖêŸÖê Ö•Ö´ Ö־֚֝ ‘Ö¸ü ÆÖŸÖ. ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö −ÖÃ֝ÖÖ·µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖÓ“Öß ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü ŸÖ»ÖÖšü¶Ö−Öê ú¸üµÖÖ“ÖÖ ¿ÖŸÖ•Ö Öß Ö −ÖÃ֝ÖÖ ÖÖ ÖÖŸÖ¤Ö¸Ö ÖÖ¸ÃÖ ÖÖ¤ ŸÖ»ÖÖš¶Ö Ö ¸ ÖÖ ÖÖ Ö•Ö´ ÖÃÖ ¯ÖÏ¿−Ö“Ö ˆ¤Ëü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ±úŒŸÖ ‘Ö¸ü †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ×ÃÖ™üß †Ã֝ ÖÖ² ÃÖ¾Æ ¸ Ö›¾Ö¸ ؍ ¾ÖÖ ÖÖ´Ö¯Ö“ÖÖµÖŸÖ ÖÖ»Ö´ ¸×•ÖÙ¸¾Ö¸ −ÖÖ¤ ‘Ö Ö ÃÖ¾Æìü ¸êüúÖò›Ôü¾Ö¸ü ؍ú¾ÖÖ ÖÖ´Ö¯ÖÓ“ÖÖµÖŸÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ¸ וÖÙü¸ü¾Ö¸ü −ÖÖêÓ¤ü ‘ÖêÖê ¸ ÖÏÖ ¸ü ‘֝ †Ö¾Ö¿µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. 18
 • 19. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ Æêü פü. 1.3.93 ¸üÖê•Öß ´ÖµÖŸÖ —ÖÖ»Öê. ¤ü¢ÖÖ¡ÖµÖ µÖÖÓ“Öê −ÖÖÓ¾Ö 7/12 ¤ü ¾Ö¸ ‹ ¡Ö ™æ Ö−Ö•Ö¸ (‹. .´Ö.) Æ Öæ−Ö †ÖÆ. ¾Ö¸üü ‹ú¡Ö ãú™Óü²Ö ´Öò−Öê•Ö¸ü (‹ ãú.´Öò ) ´ÆüÖ−Ö †ÖÆêü (‹. ´ÖÆüÖ¸üÖ™üÖŸÖᯙ ÃÖ¾ÖÖÔ׬֍ú ¯Öύú¸üÖ Æüß µÖÖ ˆ¤üÖÆü¸üÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê †ÖÆŸÖ. µÖÖ´Ö¬µÖê ÖÆÖ¸Ö ™Ò ÃÖ ÖÖ ¬Ö ÖÏ ¸ Öê Æß ÖÖ ˆ¤ÖƸ ÖÖ ÖÏ ÖÖÖ †ÖÆêüŸÖ. µÖÖ´Ö Ö ÖÖ× Ö ÖÖ úÖêÖÖÆüß ¾ÖÖ¸üÃÖÖ“µÖÖ ÆüŒúÖÓ¾Ö¸ü Ö¤üÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß †¿ÖÖ ŸÖ·Æê−Öê ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü Æ֝ ÆÖ Ö †Ö¾Ö¿µÖ †ÖÆ. ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü ´Öæôû ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“µÖÖ £Ööê¸ü»µÖÖ ´Öã»ÖÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ‹ú¡Ö ãú™æÓü²Ö ´Öò−Ööê•Ö¸ü ´ÆüÖæ−Ö ‹ »Ö֐ »Ö֐ֻÖê úß, ŸµÖÖ“µÖÖ ´Ö韵Öæ−ÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ“Öê ‹ú™ü¶Ö“Öê“Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ ÆüŒú ÃÖÖӐ֟ÖÖŸÖ. ‹ ´Öææôû ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü −Ö ¯ÖÖÆüŸÖÖ µÖÖÓס֍úß ¯Ö¨üŸÖß−Öê ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß ¡Ö ¯Ö¨ æ †×¬Ö ¾ÖÖ¸üÃÖ −ÖÖêÓ¤ü ú¹ý −ÖµÖê. 19
 • 20. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ×−ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ´Ö¬ÖããÓú•Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü¸ü“Ö−ÖÖ ÃÖÓãÖêŸÖ±ìú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö, Ö± Ö, “Öꆸü´Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¹ýŸÖߍú›ü−Ö Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß Ö†¸ü ÖÖ−Öß ÖÖ¹ýŸÖߍ ›æ Ö¸¤ß ÖŸÖÖ−Ö †¸´ †¸ ŸÖߍ ŸÖß Ö¸¤ß Ö¸¤ß »Öß. Ö¸êü¤üß •Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ ¿ÖêŸÖß —ÖÖê−Ö ´Ö¬µÖê †ÖÆêü . −֐ ÖÖ׻֍ Ö¬µÖê •Ö´ •Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÖ¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ¾Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê †¿ÖÖ ÃÖ¾ÖÔ •Ö×´Ö−Öß ¯ÖÖ׻֍ •Ö×´Ö−Öß µÖÖ †ÖîîªÖêêÖߍú ¾Ö ײ֐ָü¿ÖêêŸÖߍú׸üŸÖÖ ¸ü֏Öæ−Ö šêêü¾Ö»µÖÖ“Öß †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ Öߍ ß Öߍ ß ß †× úÖœü»µÖÖ−Öê −ÖÖë¤ü ¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ÖÖ× †Ö¾Ö¿µÖ úֵ֪֏ÖÖ»Öᯙ ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ¾Ö ŸµÖ֏ÖÖ»Öᯙ †×¬ÖÃÖæ“Ö−ÖÖ ŸÖ¯ÖÖÃÖæ−Ö −ÖÓŸÖ¸ü“Ö úֵ֪֏ ŸµÖ֏ †× †¿ÖÖ ¯ÖύúÖ¸üÖß ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê. −֝ 20
 • 21. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ×−ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ´Ö¬ÖããÓú•Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü¸ü“Ö−ÖÖ ÃÖÓãÖêŸÖ±ìú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö, Ö± Ö, “Öꆸü´Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¹ýŸÖߍú›ü−Ö Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß Ö†¸ü ÖÖ−Öß ÖÖ¹ýŸÖߍ ›æ Ö¸¤ß ÖŸÖÖ−Ö †¸´ †¸ ŸÖߍ ŸÖß Ö¸¤ß Ö¸¤ß »Öß. Ö¸êü¤üß ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖß —ÖÖê−Ö ´Ö¬µÖê †ÖÆêü . −֐ ÖÖ׻֍ Ö¬µÖê −Ö֐ −Ö֐ָüß ú´ÖÖ»Ö •Ö´Öß−Ö ¬ÖÖ¸üÖÖ úÖµÖ¤üÖ »Ö֐Öæ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ŸµÖÖ •Ö´ »Ö֐ úÖµÖªÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üà“Öêê ¯ÖÖ»Ö−Ö ÆüÖêŸÖêê ؍ú¾ÖÖ −ÖÖÆüß ŸÖêê ¯ÖÆüÖ¾Öêê. ´Ö.−Ö.¯ÖÖ. ؍ Æü§üߟÖᯙ −Ö֐ָüß Öê¡ÖÖŸÖ ãúôûúÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 63 “Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü »Ö֐Öæ ÆüÖêŸÖ −Ö֐ ú»Ö´ »Ö֐ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû Ö¸êü¤üߤüÖ¸ü֍ú›êü ¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Ö֐֝µÖÖ“Öß ŸµÖÖ´ ֍ Ö֐ †Ö¾Ö¿µÖ †Ö¾Ö¿µÖúŸÖÖ −ÖÖÆüß ! 21
 • 22. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ×−ÖµÖÖê•ÖßŸÖ ´Ö¬ÖããÓú•Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ÖéÆü¸ü“Ö−ÖÖ ÃÖÓãÖêŸÖ±ìú ÁÖß.¸ü´Öê¿Ö, Ö± Ö, “Öꆸü´Ö−Ö µÖÖÓ−Öß ´ÖÖ¹ýŸÖߍú›ü−Ö Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß Ö†¸ü ÖÖ−Öß ÖÖ¹ýŸÖߍ ›æ Ö¸¤ß ÖŸÖÖ−Ö †¸´ †¸ ŸÖߍ ŸÖß Ö¸¤ß Ö¸¤ß »Öß. Ö¸êü¤üß ´ÖÆüÖ−֐ָü¯ÖÖ׻֍úÖ Æü§üßŸÖ ÖÏÖ´ÖßÖ ³Ö֐ÖÖŸÖ ´Ö¬µÖê †ÖÆêü . −֐ ÖÖ׻֍ Öߝ Ö֐ Ö¬µÖê ÃÖÓãÖê“Öß −ÖÖêÓ¤üÖß —ÖÖ»µÖ֏Öê¸üß•Ö ÃÖÓãÖÖ †Ûß֟¾ÖÖŸÖ †Ö»µÖÖ“Öê ´ÖÖ−Ö»Öê ÖÖ»µÖ֏ •ÖÖŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ´Öãôêû ¾µÖŒŸÖß“ÖÖ ¿ÖêêŸÖú¸üß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ´Ö֐ÖߟֻÖÖ ŸµÖÖ´ ß Ö Ö֐ ß •ÖÖŸÖÖê. ãúôûúÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 63 −ÖãÃÖÖ¸ü ײ֐ָü¿ÖêŸÖú·µÖÖÃÖ ú»Ö´ ֍ ´ÖÆüÖ¸üÖ™ÒüÖŸÖ £Öê™ü ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ú¸üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. ŸµÖ´Öãôêû Ö¸êü¤üߤüÖ¸ü Ö•Ö´ ŸµÖ´ ¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»ÖÖ ŸÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ¯ÖÏ´Ö֝ÖßŸÖ ú¸üÖ¾Öß †−µÖ£ÖÖ −ÖÖÆüß ! ֍ Ö֝ 22
 • 23. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ˆªÖê ˆªÖêÖ¯ÖŸÖß †´Öß−Ö“ÖÓ¦üÖ µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ„ ¿ÖêŸÖú¸üß −ÖÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ †ÖîªÖêא֍ú —ÖÖê−Ö´Ö¬Öᯙ 2 ¿Öê ֍ †Öî Ö´ Æêü. •Ö´Öß−Ö ˆªÖêÖ ™ü֍úµÖÖÃÖÖšüß Ö¸êü¤üß ‘ÖêŸÖ»Öß. •Ö ˆªÖê Ö»Öß. ãúôû úÖµÖªÖŸÖᯙ ú»Ö´Ö 63 (1)(†) ´Ö Öᯙ ÃÖã ÖÖ¸ Öê´Öôêû ô Ö ÖªÖŸÖᯙ ú»Ö´ »Ö Ö¬Öᯙ ÃÖ¬ÖÖ¸ü Ö Öãô †ÖîªÖêא֍ú Öê¡ÖÖŸÖ 10 ÆêüŒ™ü¸ü¯ÖµÖÕŸÖ ú»Ö´Ö 63 “Öß ¯Öã¾ÖÔ ú»Ö´ ¯Ö¸¾ÖÖ−֐ ‘ÖŸÖÖ ¿ÖŸÖ ¸ß −ÖÃÖ»Ö»Öß ¯Ö¸¾ÖÖ−Ö ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß −Ö ‘ÖêŸÖÖ ¿ÖŸÖú¸üß −ÖÃÖ»Öê»Öß ¾µÖŒŸÖß ˆªÖÖÖÃÖÖšüß ÖÖ−֐ ¿ÖêŸÖ ֍ ˆªÖÖÖÃÖÖšß ˆªÖê •Ö´ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ú¹ý ¿ÖúŸÖê. ¿Ö 23
 • 24. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ÃÖŸµÖ•ÖߟÖ−Öê ÖÖêؾ֤üú›æü−Ö Ö™ü Îú.140 ‹æúÖ Öê¡Ö 2 Æêü.50 †Ö¸ü .140 ¯Ö ¯Ö ß †Ö¸ Ö¡Ö Ö¸¤ß »Ö. ÃÖ¤¸ ¯Öîúß 2 †Ö¸ü Öê¡Ö Ö¸êü¤üß êú»Öê ÃÖ¤ü¸ü ÖÖ¾Öß ŸÖú›êü²ÖÓ¤üß úÖµÖ¤üÖ »ÖÖÖ ŸÖ㠟֍ › Ö¤ß ÖµÖ¤Ö Ö֐Öæ †ÖÆêü . ÆüÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ‹ú¡Öߍú¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ŸÖ¸üŸÖã¤üß−ÖãÃÖÖ¸ü ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü šü¸üŸÖÖê ‹ú¡Öߍ ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖëë¤ü ¸ü§ü êú»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê. ´ÖÖ¡Ö Æüß •Ö´Öß−Ö ¯Ö¸üŸÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ»ÖÖ ×¾Öú»Öß ß ê ß Ö·µÖÖ»ÖÖ ¾Ö ß •ÖÖ‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖæ−Ö ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ ¿Öê¸üÖ šêü¾ÖÖê ×ÆüŸÖÖ“Öê †ÖÆêü . ŸÖãú›ê²ÖÓ¤üß ‡¢Ö¸ü ֝ úÖµÖªÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¯ÖÏŸµÖêú וֻÊÖÃÖÖšüß šü¸ü׾֝µÖÖŸÖ †Ö»Ö껵ÖÖ ×ú´ÖÖ−Ö ¾Ö †Ö»Ö껵ÖÖ Öê¡ÖÖ¯Öîúß ú´Öß Öê¡ÖÖ“ÖÖ ŸÖãú›üÖ ¯ÖÖ›üŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüßü ! 24
 • 25. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ÃÖÓ•ÖµÖ−Öê פü»Ö߯֍ãú´ÖÖ¸ü ŸÖ±ìú ãú»Ö´ÖãÖŸµÖÖ¸ü ¸üÖ•Öæ µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö ×¤ü. Ö߯֍ ŸÖ± »Ö´ 30.09. 30.09.96 ¸üÖê•Öß •Ö´Öß−Ö Ö¸êêü¤üß êú»Öß. פü»Ö߯֍ãú´ÖÖ¸ü»ÖÖ −ÖÖêê™üßÃÖ ß ß ß Ö߯֍ ß ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖêµÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ŸÖê ¯Öã¾Öá“Ö 1993 »ÖÖ ´ÖµÖŸÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö»Öê. ´Öôû ´Öֻ֍ú •µÖÖ ŸÖÖ¸üÖêÃÖ ´ÖµÖŸÖ ÆÖŸÖÖ ŸµÖÖ“Ö ŸÖÖ¸ ÖêÃÖ Ÿ ÖÖ Ö ×¤ü»Öê»Öê Öæô Öֻ֍ • ÖÖ ŸÖÖ¸ ÖÃÖ Ö ÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖê Ÿ ÖÖ“Ö ŸÖÖ¸ÖÃÖ ŸµÖÖ−Öê ¤»Ö»Ö ŸÖÖ¸ ŸÖÖ¸ü ´ÖãÖŸµÖÖ¸ü¯Ö¡Ö †Ö¯ÖÖê†Ö¯Ö“Ö ¸ü§ü ÆüÖêŸÖê ! 25
 • 26. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü−Öê ´ÖÖ‰ú»Öߍú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. ¸üÖ´Ö“ÖÓ¦ü“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸ü ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö ÖÖ‰ú»Öߍ ¸ü “µÖÖ ¿Öê Ö•Ö´ −ÖÖÆüß. ŸµÖÖ“µÖÖ −ÖÖ¾ÖÖ¾Ö¸üᯙ ÃÖ¾ÖÔ ¿ÖêŸÖ•Ö´Öß−Ö 5 ¾ÖÂÖÖÔ¯Öã¾Öá ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú úÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¿Öê Ö•Ö´ ã Ö×−֍ úÖ´ ÃÖÓ¯ÖÖ¤üßŸÖ êú»Öß, ŸµÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖ“µÖ֍ú›êü •Ö´Öß−Ö −ÖÃÖæ−Ö ŸÖÖê ³Öæ×´ÖÆüüß−Ö †ÖÆêü . ŸµÖÖ´ ŸµÖÖ“µÖ֍ •Ö´ ×´ÖÆü ãúôû úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 63 −ÖãÃÖÖ¸ü •µÖÖ ¾µÖŒŸÖà“Öß ú»Ö´ •Ö´ •Ö´Öß−Ö ÃÖÖ¾ÖÔ•Ö×−֍ú ¯ÖϵÖÖê•Ö−ÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö —ÖÖ»Öß †ÃÖê»Ö Ö×−֍ †¿Öß ¾µÖŒŸÖß 10 ¾ÖÂÖÖÔ¯ÖµÖÕŸÖ ¿ÖêŸÖú¸üß ´ÖÖ−Ö»Öß •ÖÖŸÖê. ֍ 26
 • 27. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö †òÓ£Ö−Öß−Öê ´ÖÖê¸êüÀ¾Ö¸ü µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. †òÓ£Ö−Öß−Öê êú¸üôû ¸üÖ•µÖÖŸÖᯙ µÖÖÓ †ò ¿ÖêŸÖú¸üß †ÃÖ»µÖÖ“ÖÖ ¯Öãã¸üÖ¾ÖÖ ´ÆüÖææ−Ö 7/12 Æü•Ö¸ü êú»ÖÖ. ֍ †¿ÖÖ ¯Öύú¸üÖß ŸÖÎúÖ¸ −ÖÖêÓ¤ü −ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸üß Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö †Ö¤¿Ö ÖÏ ¸ ŸÖ Ö¸ü ÖÖ¤ ÖÃÖ»Öß ŸÖ¸ß Ã ÖŸÖ¡Ö †Ö¤êü¿Ö ú¸üÖê µÖÖêµÖ †ÖÆêü. úÖ¸üÖ ŸµÖÖ´Öãôêû ïÖ™ü úÖ¸üÖ´Öß´ÖÖÓÃÖÖ ŸµÖÖ´ Öß´ ×»ÖÆüüߟÖß µÖ‡»Ö ¾Ö ¯Ö㸠־µÖÖ“Öß ÖÖ¡Öß ú¹ý−Ö“Ö ×−֝ÖÔµÖ »ÖÆߟÖß µÖê‡Ô»Ö ¯Ö¸üÖ¾µÖÖ“Öß −Ö“Ö −ÖÖµÖ ‘ÖêŸÖ»µÖÖ“Öê ïÖ™ü ÆüÖê‡Ô»Ö. 27
 • 28. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö »Ö »Ö´ÖÖ¸üÖ¾ÖÖÓ“Öß •Ö´Öß−Ö ¯Ö›ü †ÖÆêü †¿Öß •Ö´Öß−Ö ×−ÖŸÖß−Ö−Öê »Ö´ÖÖ¸üÖ¾ÖÖӍú›æü−Ö •Ö †¿Öß »Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. ×−ÖŸÖß−Ö ¿ÖêŸÖú¸üß −ÖÖÆüß. ֍ •Öß •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖß ±úŒŸÖ ײ֐ָü¿ÖêŸÖß êú»Öê»Öß •Ö´Öß Ö Ö¸¤ß ÖŸÖ»Öß ŒŸÖ Ö¸¿ÖŸÖß »Ö»Öß †ÖÆêü úÖ ‹¾ÖœüÖ“Ö ×¾Ö“ÖÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ. •Ö´Öß−Ö ‘ÖêÖÖ¸üÖ ´Ö֝ÖæÃÖ •Ö´ Ö֝ ײ֐ָü¿ÖêŸÖß −Ö êú»Ö껵ÖÖ ¯ÖŸµÖêú •Ö´Öß−Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ Ö¸¿ÖŸÖß »Ö»µÖÖ ¯ÖÏŸµÖ •Ö´ µÖ ÖÖ² ¿ÖêŸÖú¸üß †Ã֝Öê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ֍ †Ã֝ †Ö¾Ö¿µÖ 28
 • 29. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¤ü¢ÖÖ•Öß−Öê Ö™ü −ÖÓ. 40 ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤üüÃŸÖ Îú. 904/98 †−¾ÖµÖê ×»ÖÃÖ ¯Öë›ü−ÃÖß“ÖÖ ¤üÃŸÖ ÖÖ² ¤ 904/ ¯Öë ú¹ý−Ö ‘ÖêŸÖ»ÖÖ. ŸµÖÖ´Ö¬µÖê úÖê™üÖÔŸÖ †Ö−ÖÓ¤ü ×¾Ö¹ý¨ü ¸êüµÖã»Ö¸ü ´Öã.−ÖÓ. 1402/97 “Öß êúÃÖ ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ¾Ö¹ ã ã 1402/ “ÖÖ»Öæ †ÖÆêü †ÃÖê ´Æü™ü»Öê †ÖÆêü. ´ÖÆüÖ¸üÖ™Òü ¸üÖ•µÖÖ“µÖÖ ´ÖÖ»Ö´Ö¢ÖÖ ÆüßÖÖÓÓŸÖ¸üÖ úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 52 ÖÖ»Ö´ ú»Ö´ ´Ö¬µÖê ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ ú¹ý−Ö ×»ÖÃÖ ¯Öë›ü−ÃÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ ¸üוÖÙü¸ü †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖ¤ü¸ü •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü úÖê™üÖÔ“µÖÖ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐ÖߏÖê¸üß•Ö •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ ÖÖ² ÖÖ−֐Öߏ ²ÖêúÖµÖ¤êü¿Ö߸ü šü¸ü×¾Ö»Öê †ÖÆêüŸÖ. 29
 • 30. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö †•ÖµÖ−Öê †•ÖµÖ−Öê 1)×¾Ö•ÖµÖ (ÃÖ–ÖÖ−Ö) 2) ¸ü´Öê¿Ö (ÃÖ–ÖÖ−Ö) 3) ¸üÖ•ÖÖ¸üÖ´Ö (†–ÖÖ−Ö) (ÃÖ– ¸ü (ÃÖ– ¸ü (†– †.¯ÖÖ. †.¯ÖÖ.ú. ×¾Ö•ÖµÖ µÖÖÓ“Öêú›æüæ −Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. µÖÖÓ 7/12 ¾Ö¸ü ‹ú •Ö¸üß †.¯ÖÖ.ú. “Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖæÖÔ −ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ ‹ †.¯ÖÖ. ´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ·µÖÖ“ÖÖ Öîî¸üÃÖ´Ö•Ö †ÖÆêü. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ØÆüü¤æü †–ÖÖ−ÖŸ¾Ö ¾Ö ¯Öֻ֍úŸ¾Ö †×¬Ö Ö´ ŸÖ£ÖÖ× †– ¯Öֻ֍ †×¬Ö×−ÖµÖ´Ö 1956 ´Ö¬Öᯙ ú»Ö´Ö 6,8 ¾Ö 12 −ÖãÃÖÖ¸ü ØÆüü¤æü ‹ú¡Ö ãú™æÓü²ÖÖ“µÖÖ ¬Ö×−ÖµÖ´ ú»Ö´ ‹ ¾ÖÖ™ü¯Ö −Ö —ÖÖ»Ö껵ÖÖ ×´ÖôûúŸÖà¯Öîúß †–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ ×ÆüÃÃÖÖ ×¾ÖúÖêÃÖ †¿ÖÖ ¯Öύú¸üÖß ×´Öôû †– ¾Ö úÖê™üÖÔ“µÖÖ ¯Öãã¾ÖÔ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß Ö¸ü•Ö −ÖÖÆüß. ŸÖ£ÖÖ×¯Ö †–ÖÖ−ÖÖ“ÖÖ Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ×ÆüÃÃÖÖ ŸÖÖê ÖÖ−֐ ŸÖ£ÖÖ× †– ¾ÖÖ™ü¯Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ Øú¾ÖÖ −Ö —ÖÖ»Öê»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü úÖê™üÖÔ“µÖÖ ¯Öã¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß Ö¸ü•Ö ؍ ÖÖ−֐ †ÖÆ. †ÖÆêü 30
 • 31. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¯ÖÖê¯Ö™ü−Öê ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰úú›æü−Ö ×¤ü.15.9.1958 ¸üÖê•Öß ¸üוÖÙü¸ü ¤üßÖÖ−Öê •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ÖÖ‰ú 15. êú»Öß. Ö¸êü¤üß“Öß −ÖÖêÓ¤ü †Ö•Ö¯ÖµÖÕŸÖ —ÖÖ»Öê»Öß −ÖÖÆüß. 40 ¾ÖÂÖÖÔ“ÖÖ úÖ»ÖÖ¾Ö¬Öß ÆüÖê‰ú−Ö Öê»ÖÖ ŸÖ¸üß 7/12 ¾Ö¸ü ¸üÖ´Ö³ÖÖ‰Óú“Öê −ÖÖÓ¾Ö †ÖÆêü. †ÖÆê ¸ •ÖÙ¸ ¤ÃŸÖ •Öã ÖÖ ÖÖ»µÖÖ´Öãô Ÿ ÖÖ Ö ÖÆŸ Ö Ø ÖŸÖÆß ¸üוÖÙü¸ü ¤üÃŸÖ •Ö−ÖÖ —ÖÖ»µÖÖ´Öôêû ŸµÖÖÓ“Öê ´ÖÆüŸ¾Ö ؍úד֟ÖÆüß ú´Öß ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. 12 ÖÖ» ÖÖ ÆÖŸÖ ÖÖÆß. ¾ÖÂÖÖÔ ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖôû ؍ú¾ÖÖ 30 ¾ÖÂÖÖÕ¯ÖêÖÖ •ÖÖÃŸÖ úÖôû Öê»ÖÖ úß ¸üוÖÙü¸ü ؍ ¤üßÖÖ»ÖÖ Øú´ÖŸÖ −ÖÖÆß ÆüÖ ÃÖÖ¾ÖÔס֍ú Öî¸üÃÖ´Ö•Ö †ÖÆ. ¤ÃŸÖÖ»ÖÖ Ø −ÖÖÆüß ÆÖ ÃÖÖ¾Ö ¡Ö Ö¸ÃÖ †ÖÆêü ÃÖÖ¾Ö× Ö¸ÃÖ´ Ö´ ŸÖ£ÖÖ× ŸÖ£ÖÖ×¯Ö ¤ü¸ü´µÖÖ−Ö“µÖÖ úÖôûÖŸÖ ´Öæôû ´Öֻ֍ú ¸üÖ•ÖÖ³ÖÖ‰ú µÖÖÓ−Öß µÖÖ“Ö •Ö×´Ö−Öß“Öê Öֻ֍ •ÖÖ³ •Ö×´Ö−Öß“Öê ÆüßÖÖÓŸÖ¸üÖÖ“Öê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»Öê †ÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü ´ÖÖ¡Ö ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−Öß ×¤ü¾Ö֝Öß Ö֝ −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖŸÖæ−Ö †Ö¯Ö»Öê ÆüŒú ¿ÖÖ²ÖßŸÖ ú¹ý−Ö †ÖÖµÖÖÃÖ ÃÖÖӐÖÖ¾Öê. æ ¿ÖÖ² †Ö 31
 • 32. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¯ÖÏ¿ÖÖÓŸÖ µÖÖÓ−Öß Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü −Öֵ֐ÖÖÓ¾Ö ×¾ÖúÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üߍú›æü−Ö µÖÖÓ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü −Öֵ֐ ¾Ö ú•ÖÔ ‘Öê‰ú−Ö ‡ú¸üÖ¸ü ú¹ý−Ö ×¤ü»ÖÖ. ‡ ׾֍úÖÃÖ ÃÖÖÃÖÖ Ö™ß Øú¾ÖÖ ¾Ö ÖÃÖ ÃÖÖêÃÖÖµÖ™üß Ø ÖÖ Ö ÃÖÆüúÖ¸üß ²ÖÓòúÖÓ“µÖÖ ²ÖÖ²ÖŸÖßŸÖ ÖÖ² Ã¾ÖŸÖ¡Ö ¸ וÖÙü¸ü ÖÆüÖÖÖŸÖ Ö¸ü•Ö þ֟ÖÓ¡Ö ¸×•ÖÙ¸ ÖÆÖ ¸ü ÖÆ֝ Ö¸•Ö −ÖÖÆüß. ‡ú¸üÖ¸ü«üÖ¸êü“Ö ú•ÖÖÔ¯ÖÖê™üß ‡ •Ö´ ß •Ö´Öß−Ö ŸÖÖ¸üÖ פü»Öß •ÖÖŸÖêê. ß 32
 • 33. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö “ÖÓ¦üúÖÓŸÖ−Öê þ֟ք“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ Ö™ü Îú. 42 ú›êü •Ö֝µÖÖµÖꝵÖÖÃÖÖšüß ÖÖŸÖê¤üÖ¸ü •Ö×´Ö−Öß“µÖÖ •Ö֝ ¾ÖÃÖÓŸÖ¸üÖ¾Ö µÖÖÓ“µÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö™ü Îú. 79 ´Ö¬Öææ−Ö ¸üßµÖÖ“ÖÖ ÆüŒú ¸üוÖÙü¸ü ¤üßÖÖ−Öê ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¾Ö •Ö −ÖêÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß ×¾Ö−ÖÓŸÖß êú»Öß. †−Öêêú ¾ÖêêôûÖ †¿ÖÖ ÆüŒúÖ“Öß −ÖÖêêÓ¤ü “ÖÓÓ¦üúÖÓÓŸÖ“µÖÖ ß •Ö´ •Ö´Öß−Ö Æü™ü Îú. 42 “µÖÖ 7/12 ´Ö¬µÖê êú»Öß •Ö֝ •Ö֝µÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖŸÖê. ¯ÖÏŸµÖÖ ¸üßÖÖ •µÖÖ µÖ •Ö×´Ö−ÖߟÖææ •Ö×´Ö−ÖߟÖæ−Ö •ÖÖŸÖÖê ŸµÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö™ü Îú. 79 “µÖÖ •Ö´ 7/12 ¾Ö¸ü µÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü úê»Öß ¯ÖÖÆüß•Öê. 33
 • 34. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ‹ú−ÖÖ£Ö −ÖÖ¾ÖÖÓ“µÖÖ ¿ÖêŸÖú·µÖÖ−Öê ¯ÖÓœü¸üß−Ö֣֍ú›æü−Ö ŸµÖÖ“µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ Ö™ü −ÖÓ. 45 ¿Öê ֍ú·µÖÖ−Öê −Ö֣֍ Öֻ֍úß“µÖÖ ÃÖÖšüß ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü êú»ÖÖ. ¸üוÖÙü¸ü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖŸÖ “Öããæú−Ö Ö™ü −ÖÓ. 45 ‹ê¾Ö•Öß 445 †ÃÖÖ »ÖÖ. ‹ Ö™ü −ÖÓ. ×»ÖÆüüß»ÖÖ Öê»ÖÖ. ŸÖ¸üß ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öê −ÖÖÓ¾Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÖÆêü ´ÆüÖæ−Ö −ÖÖë¤ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ ÖÖ. †ÖÆê †Ö ¬Ö¸»ÖÖ. †ÖÖÏÆü ¬Ö¸ü»ÖÖ ´Öããôû ¤üßÖÖŸÖᯙ †Ö¯Ö»µÖÖ ÃÖÖêµÖß“ÖÖ ´Ö•Öæú¸ü ¾ÖÖ¯Ö¸üµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏ¿−Ö ˆ¤ËËü³Ö¾ÖŸÖ −ÖÖÆüß. ¤ËËüÃÖŸÖ Ö•Ö ÆüÖ ´Öæôû ¾Ö úÖµÖ´Ö ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŸµÖÖŸÖᯙ “Öãú ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¹ý−Ö −Ö¾µÖÖ−Öê “Öãú úÖµÖ´ ¤ã ßÖß“ÖÖ ¤ÃŸÖ »µÖÖ× ¤ü¹ýßÖß“ÖÖ ¤üÃŸÖ êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ ¯Ö¸Ã¯Ö¸ −ÖÖêÓ¤ü ´ÖÓ•Ö¸ü ú¸üŸÖÖ µÖêÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ¯Ö¸üïָü −ÖÖ¤ Ö•Öæ¸ ¸ŸÖÖ µÖ ÖÖ¸ −ÖÖÆß. µÖ 34
 • 35. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ´Ö¬Öãú¸ü ÆüÖ •ÖÖ¤üß¿Ö µÖÖ ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ“Öß •Ö´Öß−Ö Öê»Öß 15 ¾ÖÂÖì úÃÖŸÖ ÆüÖêŸÖÖ. ´Ö¬Öãú¸ü“Öê ÖÖ. −ÖÖÓ¾Ö ¤êüÖᯙ 7/12 ÃÖ ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ü ÃÖ¤ü¸üß »Ö֐ֻÖê †ÖÆêü. ´Ö¬Öããú¸ü−Öê ´Öֻ֍ú ÃÖ¤ü¸üß −ÖÖÓ¾Ö ¤ê ¾Ö× Ö֐ Öֻ֍ »Ö־֝ »Ö־֝µÖÖ“ÖÖ †•ÖÔ ×¤ü»ÖÖ ¾Ö ŸµÖÖÃÖ •ÖÖ¤üß¿Ö“Öß ÃÖÓ´ÖŸÖß †ÖÆêü. •Ö ³ÖÖ¸üŸÖßµÖ −ÖÖêêÓ¤üÖß úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 17 −ÖãÃÖÖ¸ü ¹ý. 100 ¯ÖêêÖÖ •ÖÖÃŸÖ Øú´ÖŸÖß“µÖÖ ß −ÖÖê ß ú»Ö´ ؍ ÖŸÖß“µÖÖ ß ´ÖÖ»Ö´Ö¢Öê“ÖÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÆüÖ ¸üוÖÙü¸ü ¤üß֋ê¾Ö•ÖÖ−Öê“Ö †ÃÖ»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê ! ÖÖ»Ö´ ¯ÖÖÆü ׿־ÖÖµÖ †•ÖÖÔ«üÖ¸êü úÖêÖŸÖÖÆüß ÆüŒú ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. Ùòü´¯Ö›ü¶æ™üß ²Öã›ü׾֝µÖÖ“ÖÖ ÆüÖ †•ÖÖÔ −Ö´ ¾Ö ´Ö¬Öú¸ü“ÖÖ ¯Öϵ֟−Ö †ÃÖ ¿Öêú»Ö ! Ö¬Öã ֬֍ ¸“ÖÖ ÖÏ ÖŸ Ö †ÃÖ ¿Ö †ÃÖæ ÃÖæ 35
 • 36. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¸üÖ•Öê¿Ö−Öê †Ö¯Ö»µÖÖ ´Öֻ֍úß“µÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö™ü −ÖÓ. 445 ´Ö¬Öᯙ •Ö×´Ö−Öß“Öß ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö Öֻ֍úß“µÖÖ •Ö ×´Ö−Öß“Öß úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 4 −ÖããÃÖÖ¸ü ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“Öß −ÖÖê™üßÃÖ ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü »ÖÖê“Ö“Ö úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´ »Ö ÃÖã¿ÖÖÓŸÖ»ÖÖ ×¾ÖÎúß êú»Öß. ¾Ö ÃÖ¾ÖÖìì““Ö −µÖÖµÖÖ»ÖµÖÖ“µÖÖ ×−֝ÖÔÔµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ³ÖãÃÖÓÓ¯ÖÖ¤ü−Ö úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 4 ÖÖ»Öᯙ −֝ ú»Ö´ ß †×¬ÖÃÖã“Ö−ÖÖ ú»Ö´Ö 6 ÖÖ»Öᯙ ‘ÖÖêÂ֝ÖÖ Øú¾ÖÖ ú»ÖÓ 9 ÖÖ»Öᯙ −ÖÖê™üßÃÖ µÖÖÓ¯Öîúß ú»Ö´ ֝ ؍ úÖêÖŸµÖÖÆüß ÖÖê™üà´Öãôêû ´Öֻ֍úÖ“ÖÖ ŸµÖÖ“µÖÖ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸üᯙ †×¬ÖúÖ¸ü −Ö™ü ÆüÖêŸÖ −ÖÖÆüß. Öֻ֍ •Ö×´Ö−Öß¾Ö¸ü †×¬Ö ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ−Öê ú²•ÖÖ ‘Öê‡Ô¯ÖµÖÕŸÖ ŸÖß ´Öֻ֍ú֍ú›êü ¸üÖÆüŸÖê ¾Ö ŸµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ú¸üµÖÖ“ÖÖ Öֻ֍ú֍ ŸµÖÖ²ÖÖ² ŸµÖÖ»ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆêü . ´ÖÖ¡Ö ÃÖ¤ü¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ³ÖãÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−ÖÖ“µÖÖ †×¬Ö−Ö ¸üÖÆüß»Ö. †×¬Ö †× 36
 • 37. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ŸÖÖŸµÖÖÃÖÖÆêü²ÖÖÓ−Öß 7/12 ¾Ö¸ü ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ −ÖÖÓê¤ü †ÃÖ»Ö껵ÖÖ ÃÖÓ•ÖµÖ µÖÖ ‡¢Ö¸ü »µÖÖ ß Öß. ß ãúôûÖÃÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸êêü¤üß ×¤ü»Öß. ãúôûÖ»ÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ‘ÖꝵÖÖ“ÖÖ •Ö´ ÃÖ¾ÖÖÔŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †×¬Ö †ÖÆêü . ´ÖÖ¡Ö µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ¤êüÖß»Ö Æ µÖÖ²ÖÖ² ¤ ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ−Öß ãúôû úÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´Ö 84/ú ÖµÖªÖ“µÖÖ ú»Ö´ 84/ »Ö´ »Ö −ÖãÃÖÖ¸ü ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ×−ÖµÖ×´ÖŸÖ ú¸üÖê −ÖµÖ×´ÖŸÖ †Ö¾Ö¿µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêêü. 37
 • 38. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö ¯ÖÏ׾֝Ö−Öê ¸ü´Öê¿Ö µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. 7/12 ¾Ö¸ü ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ ¾Ö ¸ü ‡¢Ö¸ü ÃÖ ÖÃÖÖ ÖÖ¸ ô Æ Öæ Ö ÃÖ•Ö Ö µÖÖÓ Ö ÖÖ Ö †ÖÆê Ö ¾Ö×Æ ÖÖ™ü ÃÖ¤¸ß ôÖ Ö ÖÖ Ö ÃÖ¾ÖÔÃÖÖ¬ÖÖ¸üÖ ãúôû ´ÆüÖ−Ö ÃÖÓ•ÖµÖ µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö †ÖÆêü ¾Ö ¾Ö×Æü¾ÖÖ™ ÃÖ¤ü¸üß ãúôûÖ“Öê −ÖÖ¾Ö ÖÖ †ÖÆ Ö ÖÆ Ö× †ÖÆêü. ãúôû úÖµÖªÖ“Öêê ¬ÖÖêê¸üÖ ×¾Ö“ÖÖ¸üÖŸÖ ‘ÖêêŸÖÖ ãúôûÖ“ÖÖ ÆüŒú ›üÖ¾Ö»Öæ−Ö •Ö´Öß−Ö •Ö´ ß ´Öֻ֍úÖ−Öê £Öê™ü Ö¸êü¤üߏ֟ÖÖ“Öß −ÖÖêÓ¤ü ú¸üÖê “Öãúß“Öê †ÖÆêü . Öֻ֍ ú¤üÖ×“ÖŸÖ ãúôûÖ»ÖÖ ×´ÖôûÖÖ¸üÖ ÆüŒú 32 Ö ؍ú¾ÖÖ 32 †Öê ú»Ö´ÖÖ¯ÖÏ´Ö֝Öê ×´Öôû ؍ ú»Ö´ Ö֝ úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¯ÖÏ»ÖÓ×²ÖŸÖ †ÃÖ» ÖÖ´Öôêû †ªÖ¯ÖÆüüß ¯ÖÏÖ¯ŸÖ —ÖÖ»ÖÖ −ÖÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ²Ö§ü»Ö Ö Ö¾ÖÖÆß ÖÏ Ö †ÃÖ»µÖÖ Öãô †ªÖ ÖÆß ÖÏ ŸÖ Ö× †ÃÖ»µÖÖ´ ÖÃÖÖ¾ÖÖ. µÖÖ² »Ö ÖÖ² ÖÖ ÖÖ¡Öß ÆüÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖ֍ú †ÖÆêü . †Ö¾Ö¿µÖ֍ 38
 • 39. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö 7/12 “Öê ‡¢Ö¸ü ÆüŒúÖŸÖ ãúôû úÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 43 “Öê ²ÖÓ¬Ö−ÖÖÃÖ ¯ÖÖ¡Ö ¿Öê¸üÖ ‡¢Ö¸ü ú»Ö´ ÆÖŸÖÖ. Ö»ÆÖ ¬Ö Ö¸ß ˆ¯Ö×¾Ö³Ö֐ †×¬Ö Ö¸ß ÖÖ−Öß ÆüÖêŸÖÖ ×•Ö»ÆüÖ׬֍úÖ¸üß/ ˆ¯Ö×¾Ö³Ö֐ÖßµÖ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß •Ö´Öß−Ö ×¾ÖúÖêÃÖ Ö»ÆÖ× Ö¸ß/ ¾Ö ÖÃÖ ¸üߟָֻü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß ×¤ü»Öß †ÖÆêü ¾Ö ŸµÖÖŸÖᯙ †™üüà“Öß ¯ÖãŸÖÔŸÖÖ ú¹ý−Ö“Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü ÖÖ−֐ †™ —ÖÖ»ÖÖ †ÖÆêêü. ŸµÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ü ¸ÓüÖ−ÖÖ£Ö−Öêê µÖ¿Ö¾ÖÓӟ֍ú›æü−Ö ¸üוÖ. Ö¸êêü¤üߏ֟ÖÖ−Öêê •Ö´Öß−Ö Ö ß Ö¸êü¤üß êú»Öß. ‹ú¤üÖ ãúôû úÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 43 ÖÖ»Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß ×¤ü»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ‡¢Ö¸ü ú»Ö´ ÖÖ−֐ ÆüŒúÖŸÖᯙ ¿Öê¸üÖ ú´Öß ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ãúôûúÖµÖ¤üÖ ú»Ö´Ö 43 †Ö¾Ö¿µÖ ú»Ö´ ´Ö¬µÖê ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸ü —ÖÖ»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß“Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü −ÖÖÆüß. ÖÖ−֐ 39
 • 40. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö Æü¸üß¿Ö−Öê ¯ÖύúÖ¿Ö µÖÖÓ“Öêú›æü−Ö •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß êú»Öß. Ö¸êü¤üß •Ö´Öß−Öß²ÖÖ²ÖŸÖ •Ö´Öß−Öß²ÖÖ² úÖêê™üÖÔŸÖ ¾ÖÆüß¾ÖÖ™üß“ÖÖ ¾ÖÖ¤ü “ÖÖ»Öæ−Ö †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖÖëë¤ü ú¹ý −ÖµÖêê †¿Öß “ÖÖ»Öæ †ÃÖ»µÖÖ´ ß ú´Ö»Ö֍ú¸ü µÖÖ ×ŸÖÃÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ´Ö֐֝Öß êú»Öß. Ö»Ö֍ Ö֐ †−Öêêú ¾ÖêôûÖ êú¾Öôû פü¾Ö֝Öß úÖê™üÖÔŸÖ ¤üÖ¾ÖÖ †ÖÆêü ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß Ö֝ †×¬Ö −ÖÖêÓ¤ü ¸ü§ü ú¸üŸÖÖŸÖ. Æêü µÖÖêµÖ −ÖÖÆüß. úÖê™üÖÔŸÖᯙ ¤üÖ¾µÖÖ´Ö¬µÖê ¾ÖêÖôûÖ“Ö ´Öã§üÖ †ÃÖæ ¾µÖÖ´ ¿Ö ŸµÖÖ´ ¿ÖúŸÖÖê. ŸµÖÖ´Öãôêû úÖê™üÖÔ“Öê †Ö¤êü¿Ö ¾Ö ¤üÖ¾µÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ ¯ÖÖÆæü−Ö“Ö ×−֝ÖÔµÖ ‘µÖÖ¾ÖÖ. −֝ à ֟ք ÖÖ ÃÖÖê Öß“Öê †Ã֝ÖÖ¸ê ¸ Ö› Ö¤»Ö»Ö ÖÖ‰ Ö Ö Æ Öæ Ö Ö ÖŸ ÖÖ Ã¾ÖŸÖ„“µÖÖ ÃÖÖµÖß Ö †Ã֝ÖÖ¸ü ¸êüúÖò›Ôü ²Ö¤ü»Ö»Öê •ÖÖ‰ú −ÖµÖê ´ÆüÖ−Ö úÖêÖŸµÖÖ ¸ úÖ¸üÖÖ−Öê פü¾Ö֝Öß ¤üÖ¾ÖÖ »ÖÖ¾Öæ−Ö ¯Öύú¸üÖ »ÖÖӲ־֝µÖÖ“ÖÖ úÖÆüß ¾ÖêôêûÃÖ ¯Öϵ֟−Ö Ö֝ ־֝ êú»ÖÖ •ÖÖŸÖÖ, µÖÖ“Öê ³ÖÖ−Ö š‰ú−Ö ×−֝ÖÔµÖ ‘ÖŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê •ÖÖŸÖÖê µÖÖ“Ö šêü‰ −Ö −ÖÖµÖ ‘ÖêŸÖ»ÖÖ ¯ÖÖ×Æ•Ö. 40
 • 41. Æêü »ÖÖÖŸÖ šêü¾ÖÖ !!! »Ö 7/12 ¯ÖÖÆüŸÖÖ •Ö´Öß−Ö ¤êü¾ÖãÖÖ−Ö ‡Ô−ÖÖ´Ö ¾ÖÖÔ 3 “Öß †ÖÆêü ´ÆüŸÖÖê²ÖÖ ¯ÖÖÆü ÖÖ´ “Öß ¤êü¾ÖãÖÖ−Ö ŸÖ±ìú ™ÒüÙüß ¿ÖӍú¸ü µÖÖÓ−Öß †¹ýÖ»ÖÖ •Ö´Öß−Ö Ö¸êü¤üß ×¤ü»Öß. ŸÖ± •Ö Öß. •Ö´ ‡−ÖÖ´ †ÃÖ»µÖÖ−Öê ŒŸÖ ¬Ö´ÖÖ¤ÖµÖ †ÖµÖŒŸÖÖÓ“Öß ¯Ö¸¾ÖÖ−֐ •Ö´Öß−Ö ‡−ÖÖ´ÖÖ“Öß †ÃÖ»µÖÖ−Ö ±úŒŸÖ ¬Ö´ÖÖÔ¤üÖµÖ †ÖµÖ㌟ÖÖ“Öß ¯Ö¸¾ÖÖ−֐Öß ¯Ö¸ü¾ÖÖ−Ö ÖÖ−֐ ‘Öê‰ú−Ö “Öֻ֝ÖÖ¸ü −ÖÖÆüß ŸÖ¸ü ¿ÖÖÃÖ−ÖÖ“Öß ¤êüÖᯙ ¯Öæ¾ÖÔ ¯Ö¸ü¾ÖÖ−֐Öß ‘ÖêÖê “Öֻ֝ ÖÖ−֐ †Ö¾Ö¿µÖ †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêêü . 41
 • 42. 42