Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(20)

Advertisement

भाग ३ - केसेस चालविण्यासाठी सूचना

 1. ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ¸üß ¾Ö ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ¶ÉääJÉ®ú MÉɪÉEò´ÉÉb÷ +{{É®ú ÊVɱ½þÉÊvÉEòÉ®úÒ
 2. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ−Öê ¯Öã¾Öá ´ÖÓ•Öæ¸ü —ÖÖ»Ö껵ÖÖ −ÖÖêÓ¤üߟÖß»Ö Ó −ÖÖ¾Ö “Öãú»µÖÖ´Öãôêû ŸÖêê ¤ãü¹ýÃŸÖ ú¸üµÖÖ“Öß ´Ö֐֝Öß êú»Öß  »Öß. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †¿ÖÖ ¯Öú¸üÖß ŸÖ»ÖÖšüß ¾Ö ´ÖÓ›üôû ¯Öύú¸ü ´Ö›ü †×¬ÖúÖ·µÖÖÓ−Öß −Ö¾µÖÖ−Öê −ÖÖêÓ¤ü ‘ÖÖ»Öæ −ÖµÖê. »ÖÖ Ö ÖÏ ÖÖ¤Ö“Öß “Öæ ¤ã ÃŸÖ ú¸ü ÖÖÃÖÖšß »ÖêÖ−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ¤üÖ“Öß “֍ú ¤ü¹ýÃŸÖ  ¸ µÖÖÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−Öß £Öê™ü ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸ü µÖÖÓ“Öê ú›êü †•ÖÔ êú»ÖÖ ¯ÖÖ×Æü•Öê. 2
 3. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö¤üÖ¸üÖӍú›æü−Ö †Ö¤êü¿Ö −Ö ÆüÖêŸÖÖ, µÖÖêµÖ ŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß †ÃÖÖ ¿Öêê¸üÖ ´ÖÖ¹ý−Ö ß ŸÖ»ÖÖšüß/´ÖÓ›üôû †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê †•ÖÔÔ †Ö»µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ŸµÖÖ †Ö¬ÖÖ¸êü úÖêÖŸµÖÖÆüß ¯Ö׸üÛã֟ÖßŸÖ −ÖÖêÓ¤ü †Ö¬ÖÖ¸ü ú֝֟µÖÖÆü −ÖÖ¤ü ‘Öֻ֝µÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê. •Ö´Öß−Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬Ö× Ö Ö´ÖÖ“ ÖÖ ÖÖ Ö Ÿ ÖÖ ŸÖ¸üŸÖ¤ü †×¬Ö×−ÖµÖ´ÖÖ“µÖÖ µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ŸÖ¸ŸÖæ¤ ß ÖÖ»Öß †Ö¤êü¿Ö êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ −ÖÖêÓ¤üß ú¹ý −ÖµÖêŸÖ. 3
 4. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ŸÖÎúÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ´ÖÓ›ü»Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“Öê×¾Ö¹ý¨ü ŸÖê ×−Ö:¯ÖÖ¯ÖÖŸÖ߯֝Öê úÖ´Ö ú¸üßŸÖ −ÖÃÖ»µÖÖ“Öê †Ö¸üÖê¯Ö ú¹ý−Ö †×¾ÖÀ¾ÖÖÃÖ ¾µÖŒŸÖ êú»ÖÖ ŸÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ÃÖ²Ö×¬ÖŸÖ ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ»ÖÖ ¾Ö׸üšüÖӍú›êü †•ÖÔ ú¹ý−Ö ú›ü †•Ö ¯Öύú¸üÖ ¤ãüÃÖ·µÖÖ †×¬ÖúÖ·µÖ֍ú›êü ¾ÖÖÔ ú¹ý−Ö ‘Ö ÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †ÖÆ. ؍ ²ÖÆæ ÖÃÖ Ö፠‘ÖꝵÖÖ“ÖÖ †×¬Ö Ö¸ †ÖÆêü. ؍ú²ÖÆü−ÖÖ −ÖîÃ֐Öáú −µÖÖµÖÖ“µÖÖ ¥ü™üß−Öê þ֟Ö:Ææü−Ö †−µÖ †×¬ÖúÖ·µÖ֍ú›êü ¯Öύú¸üÖ ¾ÖÖÔ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ¾Ö׸üšüÖӍú›êü †Æü¾ÖÖ»Ö ¯ÖÖšü×¾Ö»ÖÖ ¯ÖÖÆüß•Öê. 4
 5. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ‹ÖÖªÖ ¾µÖŒŸÖß−Ö ¸üוÖÙü›Ôü ¾µÖŒŸÖß−Öê ¸×•ÖÙ› Ö¸êü¤üß ¤üßÖÖ¾Ö¹ý−Ö −ÖÖêÓ¤ü Æ֝µÖÖÃÖÖšß ¤üßÖÖ“Öß ¯ÖŸÖ ÆüÖꝵÖÖÃÖÖšüß ¤ÃŸÖÖ“Öß ¯ÖÏŸÖ •ÖÖêê›æü−Ö ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖŸÖ †•Ö  †•ÖÔ êú»ÖÖ ¾Ö ŸÖÖ †•ÖÔ ¿Öê¸üÖ ŸÖÖê †•Ö ¿Ö¸Ö ´ÖÖ¹ý−Ö ŸÖ»ÖÖšüß µÖÖÓ“Öêú›êü †Ö» ÖÖÃÖ †Ö»µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Ö¸ü Ö¸êü¤üß ¤üßÖÖ¾Ö¹ý−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖ¤üü ‘µÖÖ¾Öß. ±ú¸ü −ÖÖêÓ¤ ‘µÖÖ¾Öß ŸÖÆü×ÃÖ»Ö úÖµÖÖÔ»ÖµÖÖ“µÖÖ ¯Ö¡Ö Îú´ÖÖӍúÖ»ÖÖ †Ö¤¿Ö ´ÖÖ Öæ Ö ŸµÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖÖ  ¹ Ö †Ö¤êü¿Ö ´ÖÖ−Ö−Ö ¾Ö Ÿ ÖÖ“ÖÖ ˆ»»ÖêÖ ú¹ý−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖë¤ü ú¹ý −ÖµÖê . Æ ÆüŒú Ö¸êü¤üß ¤üßÖÖ−Öê ×−Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêŸÖÖê. ¤ Æ 5
 6. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ŸÖÎúÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ÃÖã¹ý —ÖÖ»µÖÖ²Ö¸üÖê²Ö¸ü ‡ŸÖ¸ü ¯ÖÖúÖ¸üÖÓ−Öß ŸÖÎúÖ¸üß“Öß ß ß ´ÖÖ×ÆüŸÖß ´ÖÖאֻ֟Öß ŸÖ¸ü ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú֝֟ÖßÆü úÃÖ ÃÖºþ ŸÖÖ−ÖÖ ´Öãô ŸÖúÖ¸ü úÖêÖŸÖßÆüß êúÃÖ ÃÖãºþ ÆüÖêŸÖÖÓ−ÖÖ ´Öôûû ŸÖÎúÖ¸üß“µÖÖ ¯ÖÏŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ ¤êüÖê ²ÖÓ¬Ö−֍úÖ¸üú †ÖÆ. ¾ÖÖ¤ß Ö †ÖÆêü. ¾ÖÖ¤üß−Öê †¿ÖÖ ¯ÖÏŸÖß ÃÖ¾ÖÔ ¯ÖÏן־ÖÖ¤üà−ÖÖ ÖÏ ÃÖ¾Ö ÖÏ ŸÖ¾ÖÖ¤à ÖÖ ªÖ¾µÖÖŸÖ, ´ÆüÖæ−Ö ´ÖÆüÃÖæ»Ö †×¬ÖúÖ·µÖÖ−Öê ïÖ™ü ¾Ö »ÖêÖß †Ö¤êü¿Ö פü»Öê ¯ÖÖ×Æü•ÖêŸÖ. 6
 7. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö êúÃÖ “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ÃÖցÖߤüÖ¸üÖÃÖ Æü•Ö¸ü ¸üÖÆüµÖÖÃÖÖšüß ‹úÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ−Öê ´Ö֐֝Öß  ŸÖ¸ü êú»Öß ŸÖ¸... ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ ú»Ö´Ö 227,228 ¾Ö 229 227 228 −ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ ¾Ö ¤üß֋ê¾Ö•Ö ÃÖÖ¤ü¸ü  ¸ ÖÖÃÖÖšß ÃÖ´Ö ÃÖ úÖœü ÖÖ“ÖÖ ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÃÖ´Ö−ÃÖ  Öœ µÖÖ“ÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÛÃ£ÖŸÖ ¸üÖÆüµÖÖÃÖ ³ÖÖÖ ¯ÖÖ›üµÖÖ“ÖÖ †×¬ÖúÖ¸ü †¾¾Ö»Ö úÖ¸üæú−Ö Øú¾ÖÖ ŸµÖÖ¯ÖêÖÖ ¾Ö׸üšü †×¬ÖúÖ·µÖÖÃÖ †ÖÆêü. 7
 8. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö −ÖÖêÓ¤üß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÎúÖ¸ü †Ö»µÖÖ−ÖÓŸÖ¸ü Ó Ó× Ó ÃÖ²Ö׬֟ÖÖ−ÖÖ −ÖÖêê™üßÃÖ ¯ÖÖšü׾֝µÖÖÃÖÖšüß  ֝֟Öß  ÖµÖ¾ÖÖÆß úÖêÖŸÖß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ú¸üÖ¾Öß ? ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ ú»Ö´Ö 243 −ÖÃÖÖ¸ü −ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−ÖÖ ¯ÖÏÖêÃÖêÃÖ ±úß ³Ö¸üµÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ Øú¾ÖÖ Ÿ ÖÖ“ ÖÖ Ö“ÖÖ Öê ÖÖ™ßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾Ö ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ÖÖ ŸµÖÖÓ“µÖÖ Ö“ÖÖÔ−Ö −ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•Ö־֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ µÖÖ ú»Ö´Ö֏ÖÖ»Öß †Ö¤êü¿Ö úÖœüŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 8
 9. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö †×ŸÖ¿ÖµÖ ¾ÖÖ¤ÖÏÃŸÖ ¾ÖÖ¤üÖÃŸÖ †Ã֝ÖÖ·µÖÖ ¯Öύú¸üÖß ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖãÃÖÖ¸ µÖ֐µÖ ×−ÖÖµÖ ×−ÖµÖ´ÖÖ−ÖÃÖÖ¸ü µÖÖêµÖ ×−֝ÖÔµÖ ¤êü‰ú−ÖÃÖã¨üÖ ŸÖÎúÖ¸ü ÆüÖꝵÖÖ“Öß ¿ÖŒµÖŸÖÖ †ÃÖ»Ö ŸÖ¸.. †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü.. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ ú»Ö´Ö 256 −ÖÃÖÖ¸ü ´ÖÆüÃÖæ»Ö −ÖãÃÖÖ¸ü Ö»Ö †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖêµÖ ŸµÖÖ ´Öã¤üŸÖֵ߯ÖÕŸÖ Ã¾ÖŸÖ:“Öê †Ö¤¿Ö ã֐ÖßŸÖ ú¸ü ÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ × Ö¤¿Ö ¤êü‰ †Ö¤êü¿Ö Ã£Ö ÖßŸÖ  ¸ µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ×−Ö¤ìü¿Ö ¤‰ú ¿ÖúŸÖÖê. 9
 10. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö †Ö¤ü ÖÖ´Ö¬µÖê »ÖÖ−Ö¯ÖÏ´ÖÖ¤ü †Ö¤êü¿ÖÖ´Ö¬µÖ »ÖêÖ−Ö¯Ö´ÖÖ¤ü —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê»Ö ŸÖ¸ü.. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ ú»Ö´Ö 258 −ÖÃÖÖ¸ü †¿ÖÖ −ÖãÃÖÖ¸ü †Ö¤êü¿ÖÖ“Öê ¯Öã−ÖÙ¾Ö»ÖÖêú−Ö ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö ¾Ö ¸ßŸÖÃÖ¸ ÃÖã ÖÖ¾Ö Öß ÖŸÖ¸ ¤ã ÃŸÖ †Ö¤¿Ö ÖÖ¸ßŸÖ ¸üߟÖÃÖ¸ü ÃÖ−Ö־֝Öß−ÖÓŸÖ¸ü ¤ü¹ýÃŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ ú¸üŸÖÖ µÖê‡Ô»Ö. 10
 11. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ¤üÖê−Ö ¾µÖŒŸÖà´Ö¬Öᯙ ¯Öú¸üÖÖŸÖ −Ö ¯Öύú¸ü †¯Öᯙ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ−Öß ×−֍úÖ»Ö × »µÖÖ−ÖÓÓŸÖ¸ü × ×¤ü ןÖÃÖ·µÖÖ“Ö ¾µÖŒŸÖß“Öê −ÖÖÓ¾Ö 7/12 ¾Ö¸ü †Öœüôû»µÖÖ−Öê †Ó´Ö»Ö²Ö•Ö־֝Öß ú¸üÖê ¿ÖŒµÖ −ÖÃÖ»µÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß †ªÖ¾ÖŸÖ ¾ÖßÖãÛã֟Öß ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ −Ö †ÖÖŸÖÖ ¾ÖßÖÛã֟Öß Ö−ÖÖÃÖ ÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ−Öß êúÃÖ “ÖÖ»Ö×¾Ö»µÖÖ“Öê ïÖ™ü ÆüÖêŸÖê Æß ¾ÖßÖÛã֟Öß † Öᯙ †×¬Ö Ö¸ß ÖÖ“ ÖÖ Æüß ¾ÖßÖãÛã֟Öß †¯Öᯙ †×¬ÖúÖ¸üß µÖÖÓ“µÖÖ ×−Ö¤ü¿ÖÔ−ÖÖÃÖ †ÖÖÖ¾Öß. 11
 12. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ŸÖÎúÖ¸ü −ÖÖ¤ü “ÖÖ»Ö †ÃÖŸÖÖÓ−ÖÖ ŸÖúÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü “ÖÖ»Öæ †ÃÖŸÖÖ−ÖÖ ´Ö¬µÖê“Ö ‹ÖÖªÖ ¯ÖÖúÖ¸üÖ−Öê †ÓÓŸÖ¸üß´Ö †•ÖÖÔÔ«üÖ¸êêü Æü¸üúŸÖ ‘ÖêŸÖ»Öß ŸÖ¸ü... ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß Æü¸üúŸÖß²ÖÖ²ÖŸÖ ŸÖÖë›üß †£Ö¾ÖÖ ÃցÖ߯ŸÖ׸üŸµÖÖ ŸÖÖ›ü ÃÖӁÖ߯ŸÖ׸ü ÃÖã−Ö־֝Öß ‘Öê‰ú−Ö »ÖêÖþֹý¯ÖÖŸÖ †Ö¤êü¿Ö ¯ÖÖ¸üßŸÖ  ¸Ö¾ÖŸÖ. †•Ö ´Ö•Öæ¸ ú¸üÖ¾ÖêŸÖ. †•ÖÔ ´ÖÓ•Ö¸ü †£Ö¾ÖÖ −ÖÖ´ÖÓ•Ö¸ü ÖÖ´Ö•Öæ¸ ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖ¸üÖê ŸµÖÖ´Ö¬µÖê ïÖ™ü¯ÖÖê −Ö´Öæ¤ü ú¸üÖ¾ÖߟÖ. 12
 13. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ‹ÖÖªÖ−Ö ‹ÖÖªÖ−Öê •Ö´Öß−Ö ´Öֻ֍úÖ×¾Ö¹ý¨ü פü¾Ö֝Öß  Ö™ÖŸÖæ−Ö ŸÖÖ²µÖÖ“Öê ´Ö−ÖÖ‡ úÖê™üÖÔŸÖ−Ö ŸÖÖ²µÖÖ“Ö ´Ö−ÖÖ‡Ô †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôûÖ»µÖÖ¾Ö¸ü ŸµÖÖ¾Ö¹ Ö ± ¸± Ö¸ Ö֤ߓÖß ŸµÖÖ¾Ö¹ý−Ö ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤üß“Öß ´Ö֐֝Öß êú»µÖÖÃÖ.. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Ö−ÖÖ‡ †Ö¤ü ´Ö−ÖÖ‡Ô †Ö¤êü¿Ö ¾Ö •Ö×´Ö−Öß´Ö¬Öᯙ ÆüŒú ÃÖ¯ÖÖ¤ü−Ö ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü µÖÖ ¤üÖê−Ö Ã¾ÖŸÖÓ¡Ö ²ÖÖ²Öß †ÖÆêüŸÖ. ´Ö−ÖÖ‡Ô †Ö¤êü¿Ö ×´ÖôÖ» ÖÖ´Öãô ± ¸± Ö¸ ÖÖ¤  ¸ ÖÖÃÖÖšß ×´ÖôûÖ»µÖÖ´Öôêû ±êú¸ü±úÖ¸ü −ÖÖêÓ¤ü ú¸üµÖÖÃÖÖšüß ÆüŒú ÃÖÓ¯ÖÖ¤ü−Ö —ÖÖ»ÖÖ †ÃÖê ´ÆüÖŸÖÖ µÖêŸÖ −ÖÖÆüß. 13
 14. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ¸üוÖÙü¸ü ¤üßÖÖ´Ö¬µÖêê Ö™ü Îú´ÖÖӍú “Öãú»ÖÖ ŸÖ¸üß −ÖÖÓ¾Ö ²Ö¸üÖê²Ö¸ü †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû −ÖêêÖÓ¤ü ú¸üµÖÖ“Öß ÖÖŸÖê¤üÖ¸üÖ−Öê ´Ö֐֝Öß êú»Öß ŸÖ¸ü.. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ¤üÃŸÖ ÆüÖ ´Öæôû ¾Ö úÖµÖ´Ö ¯Öã¸üÖ¾ÖÖ †ÃÖ»µÖÖ´Öãôêû ŸµÖÖŸÖᯙ “Öãú ¤ãü¹ýÃŸÖ ¤üßÖÖ«üÖ¸êü ¤ãü¹ýÃŸÖ êú»µÖÖ׿־ÖÖµÖ −ÖÖêÓ¤ü ´ÖÓ•Öæ¸ü ú¸üµÖÖŸÖ µÖê‰ú −ÖµÖê. 14
 15. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ¾µÖ¾ÖÆüÖ¸üÖŸÖᯙ úÖÆüß ß ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ¾µÖŒŸÖß ÖÖ¾Öß ¸üÖÆüŸÖ −ÖÃÖŸÖᯙ ¾Ö ŸµÖÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê ˆ¯Ö»Ö²¬Ö ÆüÖêŸÖ −ÖÃÖŸÖᯙ ŸÖ¸ü.. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Öãô ¤ÃŸÖÖ¾Ö¹ −Ö •µÖÖÓ“Öê −ÖÖ¾Ö −Ö֤ߴÖãô ´Öôû ¤üßÖÖÓ¾Ö¹ý−Ö ¾Ö •µÖÖ“Ö −ÖÖÓ¾Ö µÖÖ −ÖÖêÓ¤üß´Öôêû »Ö֐֝ÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ, ŸµÖÖÓ“Öêú›æü−Ö ×ÆüŸÖÃÖÓ²ÖÓ׬֟ÖÖÓ“Öê ¯Ö¢Öê ‘µÖÖ¾ÖêŸÖ ¾Ö −ÖÖê™üßÃÖ ²Ö•ÖÖ¾ÖÖ¾Öß. ÆüŒú −ÖÖë¤üÖß“Öß ´Ö֐֝Öß ú¸üÖÖ·µÖÖ ¾µÖŒŸÖß¾Ö¸ü ú֐֤ü¯Ö¡Öê ¾Ö ´ÖÖ×ÆüŸÖß ¯Öã¸ü׾֝µÖÖ“Öß ¯ÖãÖÔ •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß †ÖÆêü. 15
 16. êúÃÖêÃÖ “ÖÖ»Ö׾֝µÖÖ²ÖÖ²ÖŸÖ ´ÖÆüŸ¾ÖÖ“µÖÖ ÃÖæ“Ö−ÖÖ ¯ÖÏ¿−ÖÖ“Öê þֹý¯Ö ŸÖÎúÖ¸ −ÖÖêÓ¤üß“µÖÖ Ö¸ü −Ö֤ߓµÖÖ ÃÖã−Ö־֝Öß“µÖÖ ¾Öêôûß ¯Ö¸üÖ¾µÖÖ ¤ÖÖ»Ö Æ •Ö¸ü êú»Öê»Öê Ö㸠ÖÖ ¤üÖÖ»Ö Æü Ö¸  »Ö»Ö ´Öãôû ¤üß֋ê¾Ö•Ö ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß−Öê ¯Ö¸üŸÖ ´ÖÖאֻ֟µÖÖÃÖ.. ú¸üÖ¾ÖµÖÖ“Öß úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß ´Ö.•Ö.´Ö.†.“µÖÖ ´Ö •Ö ´Ö † “µÖÖ ú»Ö´Ö 239 −ÖÃÖÖ¸ü −ÖãÃÖÖ¸ü ¯Öã¸üÖ¾µÖÖÃÖÖšüß ¤üÖÖ»Ö êú»Öê»Öê ´Öãôû ¤üß֋ê¾Ö•Ö ( ÖÏ ÖÖ× ÖŸÖ ÖÏ ¸êü Ö›¾Ö¸ š¾Öæ Ö) ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ (¯ÖÏ´ÖÖ×ÖŸÖ ¯ÖÏŸÖß ¸úÖò›Ôü¾Ö¸ü šêü¾Ö−Ö) ÃÖ²Ö×¬ÖŸÖ ¾µÖŒŸÖß»ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ פü»Öê ¯ÖÖ×Æü•Öê. 16
 17. धन्यवाद ! 17
Advertisement