Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

जमिनीचे वाद व शेतकरी

 1. शेतक-यांमधील जिमनींचे वाद क- ÃÖãþÖ֐ִ֟ÖË ¾Ö֐ִ֟ Bशेेखर गायकवाड BB अप्पर िजल्हािधकारी 1
 2. शेतक-यांमधील शतकशतक यामधील जिमनींचे वाद ि ीं 2
 3. पडीत जमीन डोंगर शती शेती व वःती जगल जंगल नदी वसाहत 3
 4. जिमनीचा पुव इितहास पवर् १. आिदमानवाच्या काळात - जंगल तोडन जिमन कसायला सरुवात आिदमानवा या जगल तोडू न सुरुवात २. टोळ्यांची िनिमर्ती - टोळी यु े - गावांची िनिमर्ती ३. कौटील्याने आपल्या अथर्शा ात जेवढी माणूस कसू शकतो तेवढी त्याची जिमन हेे त व ि ी ि िवषद कलेे आहेे . े ४. वेेदांंच्या काळात - अ) साफ कलेेले जंंगल - माणसाचेे े ब ) जखीमी हरीण - बाण मारणा-याचे ह 4
 5. ५. त्यामुळे सवर् जमीन राजाच्या मालकीची ु ६. मोगलांच्या काळात - जागीर = जमीनीचा हक्क - िदलेले अिधकार = मनसब ७. िॄटीशांनी निवन नवे िनयम बनिवले परं त, पुव च्या अटी ु शत चा मान राखला ८. ःवतंऽ भारतात - वतने खालसा झाली झ ९. रयतवारी व्यवःथा 5
 6. िवकासाबरोबर ूॉपट च्या व्याख्येत बदल 1. जमीन म्हणजे अ) जिमनीचा भूभाग ब) समिाच्या खालची जमीन समुिाच्या क) भराव टाकन तयार कलेली जमीन ू े ड) चंिावरील जमीन चिावरील इ) अंटािटर् कावरील जमीन ई) ई ःपेेसमधील जागा फ) मंगळावरील जमीन ) ळ र 6
 7. जिमनीच्या रे कॉडर् चे मह व जमीन मालकांना / खातेदारांना - हक्काचा परावा म्हणन मालकाना खातदाराना पुरावा म्हणून जमीन कसणा-यांंना - कळ हक्कांंसाठी व ताब्यासाठी ी ु ी ी ूशासनाला - महसुलासाठी, िनयोजनासाठी, िवकासात्मक कामासाठी ी 7
 8. भारतातील खटल्यांची मोठी संख्या भारतात ४ कोटी खटले चालू आहे त िकमान ८ कोटी पक्षकार समािव ८ x ५ = ४० कोटी व्य ींचा थेट संबंध खटल्याच्या मागे ूॉपट हे मख्य कारण माग ह मुख्य फौजदारी खटल्यात सु ा मुलत: ूॉपट हे च वादाचे मुख्य कारण या वेगाने सवर् खटल्यांचा िनकाल लागण्यास ३२० वष लागतील ! न्यायात िवलंब म्हणजेच न्याय नाकारणे त ह र 8
 9. कायदे ♦ भारतात ३२७९ किीय कायदे ें ♦ िविवध राज्यांंचे ३०००० कायदे ♦ िविधमंडळांनी कलेल्या एकण काय ाची संख्या िविधमडळानी कलल्या एकण े ू ांची सख्या अिनि त ! ♦ ूचंड संख्येने कायदे , त्यापेक्षा जाःत वकील, वकील, न्याय कमी !!! 9
 10. काय ाची वैिशंट्ये ट् १. िविश रचना व शब्दरचना २. अिधकार / जबाबदा-या / कतर्व्ये यांच्या तरतूदी जबाबदायाच्या तरतदी ३. अंमलबजावणी यंऽणेचा उल्लेख अमलबजावणी यऽणचा उल्लख ४. लहान लहान गो ींचे िनयम कलेले नसतात ह ह े सत त त्यामुळे पळवाटा 10
 11. पिरणाम र १. शब्दांना मह व शब्दाना अथाला अथार्ला मह व विकलांना मह व विकलाना २. कतर्व्यात कसुर कल्यास पिरणाम े ३. अंमलबजावणी यंऽणा चांगली नसल्यास िवपिरत पिरणाम ४. िनयम न कल्यामळे व्य ीना मह व ! कल्यामुळ े ींना 11
 12. जिमनींच्या भांडणाची कारणे शब्द न पाळल्यामळे पाळल्यामुळ काय ाच्या अज्ञानामळे अज्ञानामुळ सामािजक ूित ा, ईषार्, मह वाकांक्षा, ा, ई ा, सामािजक कारणांमुळे े ष इ. ूशासनांकडू न होणा-या चूका होणा12
 13. मह वाची काही उदाहरणे १. दोनदा व्यवहार २. खोटा मालक ३. अधर्वट ज्ञान ४. ताबा ५. विहवािटचे वाद ६. रःत्याचे वाद ७. चलाखी ८. शत च्या जिमनी ९. मुखत्यारपऽ 13
 14. वैयि क पातळीवर ै ी १. आपल्या सोयीचा नसेल तेव्हा "कायदा गाढव आहे ! " २. "कायदा न्याय दे ण्यात अपयशी" ३. आपापल्या प तीने ू सोडवण्याकडे ूवृृ ी ४. त्यामळे अिधक गंतागंत ! त्यामुळ गु ागु 14
 15. शब्द न पाळल्यामुळे १. पिहल्यांंदा तोंडी करार ि ों ी २. शब्द िदला जातो ३. शब्द पाळण्याचे वचन िदले जाते ४. शब्द िफरिवला जातो ५. अिव ास व्य ि होतो ो ो ६. अिव ासावर उपाय शोधला जातो ७. खटला सरु होतो सुरु 15
 16. कायदे िवषयक अज्ञानामुळे ु १. काय ाची मािहती नसतेे ी ि ी २. ि िनयमांंची मािहती नसतेे ि ी ३. कायर्प तीची मािहती नसतेे र् ि ४. यंऽणेची मािहती नसते ५. योग्य सल्ल्याचा अभाव ो 16
 17. व्य ीगत इषार् / मह वाकांक्षा / गवर् / ःवाथर् इ ह १. माणस - मुलत: ःवाथ असतो माणूस मलत २. व्य ीगत अवगुण १ इषार् २ मह वाकांंक्षा ३ ःवाःथर् ४ लोभ ५ गवर्र् ६ चलाखी ३. िवकृृ त मनोवृृ ीचे दशर्न 17
 18. उपाय योजना १. सरळ व थेट व्यवहार २. कायदे / िनयमांची मािहती ३. िनयम पाळू न व्यवहार यवहार ४. ःथािनक चौकशी व पूवमािहती र् ५. योग्य सल्ला ो ६. योग्य िठकाणी दाद ७. ूॉपशी िवषयी योग्य तो दृि कोन 18
 19. धन्यवाद...... 19
Advertisement