Successfully reported this slideshow.

Sejarah modul pnp t4 bab 1 2013

1,162 views

Published on

 • Be the first to comment

Sejarah modul pnp t4 bab 1 2013

 1. 1. BAB 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA SOALAN STRUKTUR 1.1 MAKNA TAMADUN Objektif pembelajaran: 1. Menerangkan makna tamadun 2. Menerangkan konsep tamadun 1 Nyatakan asal perkataan tamadun. (a) Perkataan tamadun berasal daripada bahasa ______________ (b) Iaitu daripada perkataan ______________ dan ______________ (c) Madana bermaksud _________________________ dan ______________ (d) Perkataan bahasa Inggeris yang mempunyai persamaan dengan tamadun ialah ______________ yang berasal daripada perkataan ______________ (e) Iaitu Civitas yang bermaksud ______________ 2 Nyatakan maksud tamadun mengikut masyarakat Barat. (a) Tamadun dikaitkan dengan pembangunan ______________ (b) Terutamanya hal-hal ______________ (c) Seperti ______________, undang-undang, ______________ dan pembandaran 3 Apakah pandangan Gordon Childe tentang tamadun? (a) Pencapaian ______________ merupakan kayu ukur kemajuan tamadun dalam sesebuah masyarakat 4 Apakah pandangan Darcy Riberio dan R.A. Buchanan tentang tamadun? (a) Menolak unsur ______________ (b) Menekankan kepentingan dan ______________ lahiriah dalam proses perkembangan tamadun 5 Nyatakan maksud tamadun menurut Islam. (a) Tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan ______________ (b) Unsur ini penting untuk mengukur tahap ______________ sesebuah masyarakat 6 Apakah pandangan Syed Naquib al-Attas tentang tamadun? (a) Pencapaian tahap ______________ yang tinggi dan ______________ yang luhur oleh sesebuah masyarakat (b) Disokong oleh sarjana Barat iaitu ______________ (c) Beliau mengakui unsur ______________ sangat penting dalam konsep tamadun 7 Apakah pandangan Ibn Khaldun tentang tamadun? (a) Kehidupan ______________ ialah kehidupan bertamadun (b) Lahir semangat ______________ atau kekitaan (c) Wujud semangat ______________ dan saling membantu
 2. 2. 1.2 CIRI-CIRI TAMADUN Objektif pembelajaran 1. Menyatakan ciri-ciri tamadun manusia 1 Nyatakan enam ciri tamadun. (m/s. 6) (a) _____________________________ (b) _____________________________ (c) _____________________________ (d) _____________________________ (e) _____________________________ (f) _____________________________ 2 Apakah hasil inovasi manusia yang melahirkan kemajuan dalam pertanian? (m/s 6) (a) Penanaman dan ______________ makanan (b) Penternakan ______________ (c) Penciptaan ______________ baru (d) Seperti cangkul dan sistem ______________ yang baik 3 Nyatakan sistem sosial masyarakat tamadun awal? (m/s 6-7) (a) Berbentuk ______________ dan bersusun lapis (b) Lapisan paling atas ialah golongan ______________/ raja yang menerajui ______________ (c) Lapisan kedua ialah golongan ______________ yang terdiri daripada golongan yang menguasai upacara dan hal ehwal ______________, individu dihormati masyarakat seperti ketua keluarga/ ketua kelompok/ pentadbir/ ilmuan/ kumpulan yang pakar dalam kesenian. (d) Lapisan ketiga ialah ______________ yang merupakan tunjang kepada aktiviti perdagangan dan ______________ (e) Lapisan paling bawah ialah golongan ______________ 4 Bagaimanakah cara ketua pemerintah mendapatkan pengiktirafan daripada rakyat? (m/s 7) (a) Menggunakan unsur ______________ (b) Mendakwa dirinya sebagai wakil ______________ 5 Apakah kesan aktiviti pertukaran barang dan perdagangan? (m/s 7) (a) Pertukaran ______________ (b) Pertukaran ______________ (c) Pertukaran ______________ 6 Apakah peranan agama dan kepercayaan dalam perkembangan tamadun? (m/s 7) (a) Pengiktirafan terhadap ______________ (b) Pembahagian sosial ______________ (c) Perkembangan ______________ (d) ______________ (e) ______________
 3. 3. 7 Senaraikan sistem tulisan awal tamadun manusia. (m/s 8) (a) ______________ (b) ______________ (c) ______________ 8 Nyatakan peranan bandar dalam proses perkembangan sesebuah tamadun. (m/s 8) (a) Pusat ______________ (b) Pusat aktiviti ______________ (c) Pusat penyembahan dan ______________ (d) Pusat perkembangan ______________ (e) Pusat pertemuan ______________ (f) Manifestasi ciptaan ______________ 1.3 PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN Objektif pembelajaran: 1. Menyenaraikan ciri-ciri tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan Hwang Ho 2. Mengklasifikasikan sumbangan tamadun Mesopotamia, Mesir, Indus dan Hwang Ho 1 Apakah maksud Mesopotamia? (m/s 10) (a) Berasal daripada bahasa Yunani iaitu ___________________________ (b) Terletak antara Sungai ______________ dan Sungai ______________ 2 Apakah ciri-ciri sesebuah negara kota di Mesopotamia? (m/s 11) (a) Terbahagi kepada 4 kawasan utama iaitu ______________, tembok kota, luar kota dan ______________ (b) Setiap negara kota mempunyai ______________ dengan pelbagai bentuk pintu gerbang (c) Di dalam kota terdapat ______________, rumah kediaman, ______________, rumah kedai dan pasar (d) Kebanyakan jalannya ______________ dan lebar (e) Pusat sesebuah kota ialah ______________ (f) Setiap kita mempunyai unit ______________ dan agama tersendiri 3 Bagaimanakah sistem tulisan tamadun Mesopotamia berkembang? (m/s 14) (a) Bermula dalam bentuk tulisan ______________ (b) Kemudiannya berkembang kepada tulisan berbentuk ______________ (c) Ditulis pada ______________ (d) Tulisan pada tanah liat ini berbentuk ______________ (e) Dikenali sebagai ______________ 4 Senaraikan sumbangan tamadun Mesopotamia kepada manusia sejagat. (m/s 14) (a) Kod Undang-Undang ______________ (b) Sistem ______________ (c) ______________ (d) Ilmu ______________
 4. 4. (e) (f) (g) (h) (i) Ilmu ______________ Pencipataan ______________ Alat ______________ terawal Cara membuat ______________ Kepimpinan ______________ 5 Nyatakan sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba. (m/s 19) (a) Diterajui oleh raja iaitu ______________ (b) Dibantu oleh ______________ untuk menjalankan pentadbiran, menjaga ______________, mengurus dan mengagihkan penghasilan makanan. (c) Golongan bangsawan terdiri daripada ______________, penasihat dan gabenor (d) Para ______________ mentadbir hal keagamaan (e) Urusan pentadbiran dibantu oleh ______________ yang terdiri daripada orang awam yang dilantik 6 Apakah pembaharuan yang telah dilakukan oleh Firaun Hatshepsut? (m/s 20) (a) Pembinaan ______________ (b) Penukaran padang pasir kepada tanah ______________ yang subur 7 Apakah yang dimaksudkan dengan konsep politeisme dalam tamadun Mesir Purba? (m/s 20) (a) Unsur alam seperti Re (______________), Ra-Atum (______________) dan Amun (Tuhan angin) (b) Percaya kepada kehidupan selepas ______________ (c) Mayat perlu ______________ dan dijaga dengan teliti (d) Makam mayat dipenuhi dengan ______________ serta keperluan selepas mati (e) Mayat diiringi ______________ serta kelengkapan harian yang ditanam bersamasama (f) Alat kebesaran dan jumlah barang yang dikebumikan menunjukkan ______________ atau status mayat 8 Senaraikan sumbangan tamadun Mesir Purba terhadap ketamadunan manusia dalam bidang perubatan. (m/s 22) (a) Melahirkan pengamal ______________ (b) Proses ______________ mayat (c) Tahap keilmuan dan kemahiran dalam bidang ______________, kimia, perubatan dan ______________ 9 Namakan dua bandar terancang dalam tamadun Indus. (m/s 24) (a) ______________ (b) ______________ 10 Senaraikan aktiviti kegiatan ekonomi/ pengkhususan kerja masyarakat Indus. (m/s 26) (a) Menjalankan pelbagai kegiatan ______________ (b) Seperti perdagangan ______________, pertukangan dan pembuatan
 5. 5. (c) (d) (e) (f) (g) Aktiviti perdagangan membabitkan perdagangan luar termasuk dengan ______________ Dibuktikan dengan penemuan ______________ buatan masyarakat Lembah Indus di Mesopotamia Hasil perdagangannya ialah ______________, gading gajah, ______________ dan hasil pertanian Petani bercucuk tanam makanan seperti ______________, kacang dan sebagainya Golongan artisan menghasilkan barangan ______________ dan tembikar 11 Apakah sebab masyarakat lembah Indus berjaya membina bandar terancang? (m/s 27) (a) Memiliki gabungan kepakaran dari segi ______________ bandarnya dan pengisiannya (b) Pemahaman tentang ilmu ______________, kesenian dan ______________ (c) Kemajuan dalam geometri dan ______________ (d) Pertembungan tamadun ini dengan tamadun Mesopotamia dan ______________ (e) Peningkatan mutu bahan ______________ (f) Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan ______________ yang tinggi 12 Jelaskan konsep “mandat daripada Tuhan”. (m/s 31) (a) Percaya bahawa jika raja memerintah dengan adil, kerajaan dan rakyat akan menikmati ______________ dan kesejahteraan hidup (b) Pemerintah direstui ______________ 13 Nyatakan agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. (m/s 31) (a) ______________ (b) ______________ (c) Penyembahan roh ______________ (d) Menyembah tuhan syurga (______________) dan tuhan bumi (______________) (e) Penyembahan sungai, ______________ dan gunung (f) Upacara penyembahan melibatkan permainan muzik, ______________ dan upacara korban 14 Apakah sistem tulisan tamadun Hwang Ho. (m/s 31-32) (a) ______________ (b) Tulisan berbentuk ______________ (c) Tulisan asal mempunyai gambar seperti ______________, bulan, matahari dan sungai (d) Tulisan mula ______________ kepada bentuk lebih kompleks pada hari ini 15 Terangkan sumbangan tamadun Hwang Ho pada peradaban dunia dalam bidang agama dan kepercayaan. (m/s 32-33) (a) Pemujaan roh ______________ (b) Unsur ______________ yang dijalankan sejak zaman Shang telah diteruskan mengikut kesesuaian masa (c) Unsur korban manusia tidak lagi diamalkan dan digantikan dengan unsur makanan, ______________ dan barangan perhiasan
 6. 6. (d) (e) (f) Konsep Yin dan Yang serta ______________ diteruskan hingga ke hari ini Orang China mempercayai alam semesta dan kejadiannya terdiri daripada unsur saling melengkapi iaitu ______________ Konsep Feng Hsui berlandaskan falsafah ______________ yang berlandaskan falsafah alam semesta yang merujuk pada hubungan antara manusia dengan alam sekitar SOALAN ESEI 1 (a) Jelaskan aspek agama dan kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho. Tema Kepercayaan Huraian Penyembahan Tuhan Shang-ti Upacara penyembahan Diketuai Jumpaan Tulang Meramal meletakkan Rekahan [6 markah] (b) Huraikan sumbangan tamadun Hwang Ho dalam aspek politik dan ekonomi Tema Mempengaruhi Monarki Gelaran Konsep Huraian
 7. 7. Putaran Pengairan Terusan Mengairkan Mengelakkan Pembajakan Penciptaan Penggunaan Menggantikan [10 markah] (c) Pada pandangan anda mengapakah kita perlu mempunyai pegangan agama? Tema Panduan Huraian tingkah laku Akhlak Disiplin Harmoni Perpaduan [4 markah] 2 (a) Terangkan sistem pemerintahan tamadun Mesir Purba. Tema Diketuai Dibantu Bangsawan menjalankan Huraian
 8. 8. Golongan bangsawan Seperti Rahib Rahib menguruskan dibantu oleh Jurutulis terdiri Jurutulis akan Wanita [6 markah] (b) Huraikan sumbangan tamadun Mesir Purba. Tema seni bina Piramid Imhotep Teknik Kertas Pokok Lembah Kertas penting Tulisan Hieroglif Dipahat Perubatan Huraian
 9. 9. Status Awet Bidang Pendidikan Atasan Rendah Diuruskan oleh Tujuan Bidang ilmu Membina Banjir ilmu matematik Pengairan Menukarkan Senusret III menebus guna Terusan Kemahiran Kalendar Mengandungi [8 markah]
 10. 10. (c) Apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada kejayaan tamadun Mesir Purba untuk kegemilangan negara dan bangsa Malaysia. Tema Kreativiti Huraian Pendidikan Ilmu Kemahiran Mengaplikasi Menggunakan Hubungan Teknologi Rekod Anugerah [6 markah]

×