Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
planning.nl
Het juiste moment, de juiste men-sen, de juiste plek…Plannen is aan alles denken. Ofhet nu gaat om een onderwijs-rooster, ...
Betaalbaar maatwerkPLANNING.NL heeft een aantal gestructureerde basispakketten ontwikkeld.Door hierop uw persoonlijke prog...
Techniek in dienst van gebruiks-vriendelijkheidPLANNING.NL ontwikkelt al zijnsoftware zelf. De focus ligt daarbijop kwalit...
Kwaliteit in werkwijze in eindproductPLANNING.NL staat voor kwaliteit. U zult dat ervaren in onze prettige werk-wijze en n...
ProjectplanNa goedkeuring van dit rapportmaakt PLANNING.NL vervolgenseen projectplan. Daarin beschrij-ven we hoe uw eindpr...
PLANNING.NL ©
Training, oplevering en nazorgDe kwaliteit van PLANNING.NLlaat zich ook zien in het gede-gen testen van de applicaties.Daa...
Referenties       PLANNING.NL ©
TouchBoxPlannen met je wijsvingerTouchBox maakt een eind aan het arbeidsintensieve bijhouden van inge-wikkelde planborden....
TouchBox      PLANNING.NL ©
VisiBox, de solide basisVisiBox is het basispakket van PLANNING.NL waarop uw custom made-pro-gramma wordt gebouwd. VisiBox...
Schematische voorstelling technologie VisiBox                        PLANNING.NL ©
Rooster/Personeelsplanning vb1Rooster/Personeelsplanning vb2                 PLANNING.NL ©
Rooster/Personeelsplanning vb3Rooster/Personeelsplanning vb4                 PLANNING.NL ©
PLANNING.NL             Schiedamseweg 26             3134BL Vlaardingen             ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PLANNING.NL Presentatie document

773 views

Published on

Planning software passend op uw organisatie. Personeelsplanning, roosterplanning, projectplanning.

Published in: Technology, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PLANNING.NL Presentatie document

 1. 1. planning.nl
 2. 2. Het juiste moment, de juiste men-sen, de juiste plek…Plannen is aan alles denken. Ofhet nu gaat om een onderwijs-rooster, een bouwplanning, eenplanning voor uw bedrijfsproces-sen of een planning voor uw de-tailhandel, er zijn altijd veel facto-ren om rekening mee te houden.Dat maakt plannen een complexproces.De planningssoftware van PLAN-NING.NL vereenvoudigt dit pro-ces. Met ruim 15 jaar ervaring isPLANNING.NL specialist op hetgebied van professioneel plan-nen. Wij denken met u mee overde optimale inrichting van uwplanning en stellen daarbij pre-cies de juiste vragen. Het resul-taat? Een werkbaar en toegan-kelijk systeem, waarmee u uwprocessen eenvoudig kunt plan-nen en beheersen. PLANNING.NL ©
 3. 3. Betaalbaar maatwerkPLANNING.NL heeft een aantal gestructureerde basispakketten ontwikkeld.Door hierop uw persoonlijke programma te bouwen, maken we betaalbaresoftware op maat: een planningssysteem dat volledig is toegesneden opuw wensen en behoeften. Bovendien weet u met PLANNING.NL altijd waaru aan toe bent, omdat wij een all inclusive-prijs hanteren zonder licentie-structuur.De voordelen van PLANNING.NL op een rijtje: Slimme webbased-oplossingen voor planning en bedrijfsoptimalisa tie Grotere transparantie en doelmatigheid in uw organisatie Koppeling met andere programma’s die u gebruikt Waterdicht beveiligings- en toegangssysteem Professioneel advies van specialisten in operations research, bedrijfs kennis en IT Vlot en effectief trainingsprogramma voor alle gebruikers Voortreffelijke nazorg met coaching en helpdesk Voor grote en kleine ondernemingen en overheidsinstellingen Onbeperkt aantal gebruikers Kwaliteitsgarantie: PLANNING.NL maakt van elk project een succes! Kennismaking demonstratie prijsindicatie quickscan opdracht PLANNING.NL ©
 4. 4. Techniek in dienst van gebruiks-vriendelijkheidPLANNING.NL ontwikkelt al zijnsoftware zelf. De focus ligt daarbijop kwaliteit en gebruiksvriende-lijkheid. De programma’s kunnenvanaf elke computer wordenopgestart maar zijn uiteraardgoed beveiligd. Via een rech-tensysteem worden bevoegdenaangewezen die met een eigeninlognaam en wachtwoord toe-gang kunnen krijgen tot de ap-plicatie.Planningssystemen moeten inverbinding staan met anderepakketten. Met andere databa-ses, maar ook met bijvoorbeelduw financiële programma’s, uwprojectadministratie en Exchan-ge-server. De software van PLAN-NING.NL kan altijd communicerenin verschillende programmeerta-len en bestandstypen. Zelf maaktPLANNING.NL standaard gebruikvan Java, waardoor de applica-ties geschikt zijn voor intranet eninternet, en van Microsoft SQL-server. PLANNING.NL ©
 5. 5. Kwaliteit in werkwijze in eindproductPLANNING.NL staat voor kwaliteit. U zult dat ervaren in onze prettige werk-wijze en natuurlijk in het resultaat, uw eigen planningssysteem.Analyse Het traject naar een succesvol eindproduct begint altijd met eenanalyse van uw wensen en behoeften, en van relevante processen en om-standigheden. Het complete planningsproces wordt zo in kaart gebracht.Aan de hand van de analyse worden de doelstelling, structuur en invullingvan het softwarepakket vastgesteld en beschrijven we in een gedetailleerdrapport de procedures en ontwerpen van de diverse planborden. PLANNING.NL ©
 6. 6. ProjectplanNa goedkeuring van dit rapportmaakt PLANNING.NL vervolgenseen projectplan. Daarin beschrij-ven we hoe uw eindproduct totstand komt: om welke ontwikkel-werkzaamheden gaat het, welkeinformatie is nodig, hoe verloopthet project in de tijd? Daarnaastlegt het projectplan vast hoe deimplementatie verloopt, op wel-ke manier het personeel wordtopgeleid en hoe de nazorg vanhet project is geregeld.Het projectplan biedt een ge-meenschappelijk referentieka-der, en heeft daarnaast nog eenaantal voordelen:• Het projectplan brengt dui delijk in beeld wat u als klant van PLANNING.NL mag verwachten.• Het plan geeft aan welke informatie PLANNING.NL van u nodig heeft.• Met het projectplan als basis is het project uitstekend bestuurbaar.• Het plan dient als gids tijdens de uitvoering van het project.• Het is voor gebruikers duidelijk hoe ze aan inhou delijke informatie kunnen komen. PLANNING.NL ©
 7. 7. PLANNING.NL ©
 8. 8. Training, oplevering en nazorgDe kwaliteit van PLANNING.NLlaat zich ook zien in het gede-gen testen van de applicaties.Daarom levert PLANNING.NL zijnproducten in fasen op. Na elkefase volgen de betrokkenen eentraining, waarin alle mogelijkhe-den van het programma tot datmoment worden doorgesprokenen toegelicht.Bij de oplevering van de tussen-producten kijken we steeds goednaar de doelstellingen en ver-wachtingen die aan het beginvan het project zijn vastgesteld.Aan het eind van de ontwikkel-periode volgt een gebruikerstrai-ning over het totale pakket. Hetpakket is nu gereed en kan in ge-bruik genomen worden.Natuurlijk blijven we u ook hiernaondersteunen, via onze coachesen helpdesk. PLANNING.NL ©
 9. 9. Referenties PLANNING.NL ©
 10. 10. TouchBoxPlannen met je wijsvingerTouchBox maakt een eind aan het arbeidsintensieve bijhouden van inge-wikkelde planborden. TouchBox is een toegankelijk digitaal planbord dat uop een praktische plaats aan de muur hangt, net als uw oude planbord.Wie doet wat, wanneer en waar? Welke deadlines zijn er? Met een simpeleaanraking brengt u uw planning in beeld, per dag, per week, per maand ofkwartaal of zelfs per jaar. TouchBox is zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief tegebruiken. Zo kunt u uw medewerkers, afhankelijk van de rechten die u toe-wijst, ook zelfstandig met het planbord laten werken.TouchBox wordt geleverd met de volgende onderdelen:• Optical touchscreen van 55” of 66”, Full HD• Ingebouwde krachtige computer• Bevestigingsmateriaal voor aan de wand• TouchBox planningssoftware PLANNING.NL ©
 11. 11. TouchBox PLANNING.NL ©
 12. 12. VisiBox, de solide basisVisiBox is het basispakket van PLANNING.NL waarop uw custom made-pro-gramma wordt gebouwd. VisiBox is geschikt voor programma’s voor per-soneelsplanning, projectplanning, roosterplanning en branchespecifiekeplanning. Ook uw logistieke processen kunt u plannen, met LogiBox, een ge-specialiseerd VisiBox-pakket.Personeelsplanning Hoeveel medewerkers hebt u nodig? Wat kunnen ze enwat moeten ze kunnen? Wat is de minimale bezettingsgraad? Hoe staat hetmet overuren en arbeidswetgeving? Hoe is de personeelsbehoefte met be-trekking tot vakantie, ziekte en ontslag? VisiBox stelt u in staat een uitgekiendeplanning te maken om ‘de juiste man op de juiste plek’ te krijgen. Dankzij dekrachtige rapportagemogelijkheden hebt u steeds een compleet beeld.Projectplanning Bij projectplanning organiseert u alle aspecten van een pro-ject. Denk bijvoorbeeld aan doel van het project, organisatie, fasering, tijd,geld en informatie. De voor u op maat gemaakte VisiBox-applicatie maakthet u makkelijk u project te beheersen. Enkele features: multi-user (in tegen-stelling tot Excel), urenregistratie, snelle projectrapportages en overzichtenper klant van geplande en gefactureerde uren.Roosterplanning Software lijkt voor de roosterplanner soms meer een belem-mering te zijn dan een hulpmiddel. Met uw eigen roosterplanningspakket ge-baseerd op VisiBox komt daar een eind aan. U maakt sneller betere roosters,die eenvoudig aan te passen en te distribueren zijn. Zo neemt uw VisiBox-software u veel saai, tijdrovend en foutgevoelig rekenwerk uit handen.Ook branchespecifieke planning is mogelijk. De gedegen werkwijze en kwa-liteitsgaranties van PLANNING.NL zorgen ervoor dat u als opdrachtgever al-tijd een VisiBox-pakket ontvangt dat voor 100% aansluit op uw wensen eneisen. PLANNING.NL ©
 13. 13. Schematische voorstelling technologie VisiBox PLANNING.NL ©
 14. 14. Rooster/Personeelsplanning vb1Rooster/Personeelsplanning vb2 PLANNING.NL ©
 15. 15. Rooster/Personeelsplanning vb3Rooster/Personeelsplanning vb4 PLANNING.NL ©
 16. 16. PLANNING.NL Schiedamseweg 26 3134BL Vlaardingen Tel: +31(0)10-2342834 Fax: +31(0)10-2342833VisiBox TouchBox PlanLink OnderwijsBox LogiBox

×