Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anh Quốc Portfolio

290 views

Published on

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anh Quốc Portfolio

  1. 1. `r ` HÍ, I'm N/GUYEN ANH QUOC Achịclíy, I'm 23 und I'm U graphic desỉgrìsr Iỉvíng ín HO Chí Minh CW- 0 bV5†[l`ng Chy ín We# Nơm. Experienced gvuphíc designer witfl more 2 yeơrs ín ín fíle ñeẳd Of OVÐIIY dssŕgnĩng, dŕgŕtỉí mcrfxeríng, branding. I'd [Ike b IÍVO 0 símpíe Íiŕe with COÍĨGG, book, coke, and espscŕoííy I have U grecf pcssŕon br sìumlps and ftzstgrowíng bllsŕnecss. I racííy [tale my ịob 50 I'm ơíwuys ulolkỉng wiffl joy. NOW LET ME SHOW YOU WHAT I CAN DO! Ý
  2. 2. I WEB DESIGN LV†Vμ4r/(::ĩĨ`lẾlĨ - “ỆỆ,-`KFìỈẩĨ<Ệầ
  3. 3. lC'I Ị ỶZỶ)“"'ẵẫĨrĨỊ'(Ĩ;“".ầ`ẫn` Ể' Ệ En' .' Il .hl _: . O I ii . .lj. "*aiỊ` “‹ 71”"/'ếộỈ'lIl_ểÍ' Ỷ,,`.ỂIỉ1k`l_Ẻ_FỸẠ[ũĨẤ_ỈẫhỉĂ`l.ẫ_ fñtẫĩluj
  4. 4. ll_lỄu l_‹HlÊ°_tl XE Kll_Ĩs_AY LA Tự BUP cHEĩ cuộc ĐƯI IVIINII POSTER TUYÊN TRUYÊN Ữ Ữ Ì TẾ . _IỊOÍỄUĨỈŨÍÌIỊI_ _ . '_Ĩ .._OỆlỆ...-..-. F I. ẵĨ“z`x:›ĩ1:rílcZlũJ.i6.5~ñ `,-Ệ(l).'.IlỉLể›tỊÍẻ(Ơ)ì`μ:‹ POSĨER SOL Ì I J J J I I POSĨER SOL 12 8.4.2013 IBHOO ctìol ỊJỊA PIIAN VAN ĩl“ - VIA' TI' MCU ~`ì Ỉ lắ ụ *tg ` u x -
  5. 5. CHĂT,LçìçỊ / ^^ ` ._. wc ị..Ĩìíỉ*`.lí`w`l ầỉFLrạỷę%ử“ yề ỹ,^) = “s"-.^`.ę _ »ịg“ . , ìglìịịấbểl .UẾẨẺỸ . ' vrđý_ Ạ `ằ I .`)'/ Ì' II .", ' 'Zz › XXJẠ `”'^" . `t "-^° r ~ › ` ŕệmr st ` ,x ŕ ` ‹_`.x: x` gŕ Ị, _ x`- . `Ậ x °ỵ p ` X-";l'vbIỄ_.ăệŕ 7 /Ị / ` .a _ V Í. {` K, , Vf›ĩ_ K kị 'Kì ` `
  6. 6. i Ạ V “-'!ỉ.“+“`ạ.ziềỉ*=“` . W . . x- . _..w9_1,_ a,,. .», . ỊHƯƠỤGẤỀ, Ậ _ . .C,UẠ BIEN ..Ạ›-n. ,______ ỳ VẤÁ I
  7. 7. 5T.*a'ai~'DEĨằSOLAR BOX
  8. 8. Ệ Ù E [ET THE MINDVFLOW LIKE WATER Ẩ"' Ur

×