Rm100 - Rm500 1 Hari!!

705 views

Published on

Dapat RM100 - RM500 Sehari Dengan Bisnes Segera!
Dapatkan Laman Web Anda Sendiri & Nikmati Keuntungan 100% Milik Anda.
Tawaran Khas Untuk Anda!....
Saya akan beri laman web ini kepada anda dan semua pesanan yang masuk akan membuat bayaran ke akaun bank anda, bukan akaun bank saya.
Miliki Laman Web Anda Sendiri & Dapatkan Tempahan Terus Ke Akaun Bank Anda!
Anda hanya perlu buka bungkusan, masukan kunci dan putar sahaja untuk bermula.

Laman web ini di cipta untuk newbie sahaja iaitu yang baru mencuba bidang perniagaan di internet tapi tidak mempunyai laman web dan produk untuk di jual. Dengan membeli file template laman web ini, anda boleh jual kembali file template laman web ini kepada pelangan dengan nama domain anda sendiri.

Maklumat Produk
1: SBSLite - Sistem Laman Web Bisnes Segera

Anda akan menerima salinan asal laman web ini dengan lesen jualan semula. Anda ubah nama domain dengan domain anda sendiri, nama dan juga no akaun untuk mula menerima tempahan dari pelangan.

* Mengunakan nama domain anda sendiri
* Keuntungan RMXX.XX setiap jualan
* Pelangan membayar terus kepada anda
* Menerima update percuma dari masa kesemasa
* Bantuan teknikal terus dari admin
* Pulang modal dengan hanya 1 jualan sahaja
* Panduan secara online mengunakan domain, hosting, ftp dll...
* Sistem bisnes online asas sedia untuk di mulakan
* Telah terbukti memberi pulangan feedback dari pelangan terdahulu

Harga Pasaran: RM167.00
Harga Promosi SEKARANG (lekas masa terhad): RM 49.90

90 Hari Jaminan Wang Di Kembalikan

Anda cuba sendiri selama 90 hari dan jika tidak berjaya hubungi saya kembali dan minta wang anda. Saya berani memberi jaminan ini kerana saya yakin jika anda pasti dapat lakukan dan mula menjana pendapatan dengan Sistem Bisnes Segera.
Pasang laman web anda dan promosikan selama 90 hari. Jika selepas tempoh 90 hari tersebut anda masih tidak berjaya mendapat walaupun 1 tempahan dari laman web anda, hubungi saya kembali untuk mendapat refund!

ANDA LEKAS !!! INI PELUANG!! INI KAEDAH BUKAN benda2 mengarut seperti saham, skim cepat kaya, mlm, plaburan, judi, jual barang, cari orang dan lain2....

LEKAS LAYARI www.adians.co.cc

http://www.adians.co.cc/
http://www.adians.co.cc/
http://www.adians.co.cc/

Ruang iklan ini sangat terhad sila baca selanjutnya di;

http://www.adians.co.cc/

Published in: Business, Travel, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rm100 - Rm500 1 Hari!!

  1. 1. TAK PERLU LAGI MENCARI<br />$$$$$$$$$$$$<br />DENGAN BERSUSAH PAYAH, KINI<br />
  2. 2. http://www.adians.co.cc/<br />Usahmencarilagi,<br />Keranakamitelahpuntemui<br />http://www.adians.co.cc/<br />
  3. 3. RM100 - RM500<br />RM167.00RM98.00<br />Hanyaperlubayar RM49.90<br />1<br />HARI<br />KAEDAH BARU BAGI MENAMBAH PENDAPATAN <br />Peroleh<br />KAEDAH BARU MENAMBAH PENDAPATAN<br />MLM, JualBarang, PelaburanSaham, Judi, No. ekor<br />Semuanyasalah.. Iniadalahkaedahkretifygtelahditemuiselepasperbincanganparaintelektual..<br />
  4. 4. ADA JAMINAN<br />RM167.00RM98.00<br />Hanyaperlubayar RM49.90<br /> 90<br />HARI<br />KAEDAH BARU BAGI MENAMBAH PENDAPATAN <br />Kliklah<br />KAEDAH BARU MENAMBAH PENDAPATAN<br />MLM, JualBarang, PelaburanSaham, Judi, No. ekor<br />Semuanyasalah.. Iniadalahkaedahkretifygtelahditemuiselepasperbincanganparaintelektual..<br />
  5. 5. www.adians.co.cc<br />RM167.00RM98.00<br />Hanyaperlubayar RM49.90<br /> $$$<br /> $$$$$<br />KAEDAH BARU BAGI MENAMBAH PENDAPATAN <br />Pilih<br />KAEDAH BARU MENAMBAH PENDAPATAN<br />MLM, JualBarang, PelaburanSaham, Judi, No. ekor<br />Semuanyasalah.. Iniadalahkaedahkretifygtelahditemuiselepasperbincanganparaintelektual..<br />
  6. 6. Dapat RM100 - RM500 SehariDenganBisnesSegera!<br />DapatkanLaman Web AndaSendiri & NikmatiKeuntungan 100% MilikAnda.<br />TawaranKhasUntukAnda!....<br />Sayaakanberilaman web inikepadaandadansemuapesanan yang masukakanmembuatbayarankeakaun bank anda, bukanakaun bank saya.<br />MilikiLaman Web AndaSendiri & DapatkanTempahanTerusKeAkaun Bank Anda!<br />Andahanyaperlubukabungkusan, masukankuncidanputarsahajauntukbermula.<br />Laman web inidiciptauntuk newbie sahajaiaitu yang barumencubabidangperniagaandi internet tapitidakmempunyailaman web danprodukuntukdijual. Denganmembeli file template laman web ini, andabolehjualkembali file template laman web inikepadapelangandengannama domain andasendiri.<br />MaklumatProduk<br />1: SBSLite - SistemLaman Web BisnesSegera<br />Andaakanmenerimasalinanasallaman web inidenganlesenjualansemula. Andaubahnama domain dengan domain andasendiri, namadanjuga no akaununtukmulamenerimatempahandaripelangan.<br /> * Mengunakannama domain andasendiri<br /> * Keuntungan RMXX.XX setiapjualan<br /> * Pelanganmembayarteruskepadaanda<br /> * Menerima update percumadarimasakesemasa<br /> * Bantuanteknikalterusdari admin<br /> * Pulang modal denganhanya 1 jualansahaja<br /> * Panduansecara online mengunakan domain, hosting, ftp dll...<br /> * Sistembisnes online asassediauntukdimulakan<br /> * Telahterbuktimemberipulangan feedback daripelanganterdahulu<br />
  7. 7. HargaPasaran: RM167.00<br />HargaPromosi SEKARANG (lekasmasaterhad): RM 49.90<br />90 HariJaminan Wang Di Kembalikan<br />Andacubasendiriselama 90 haridanjikatidakberjayahubungisayakembalidanmintawanganda. SayaberanimemberijaminaninikeranasayayakinjikaandapastidapatlakukandanmulamenjanapendapatandenganSistemBisnesSegera.<br />Pasanglaman web andadanpromosikanselama 90 hari. Jikaselepastempoh 90 haritersebutandamasihtidakberjayamendapatwalaupun 1 tempahandarilaman web anda, hubungisayakembaliuntukmendapat refund!<br />ANDA LEKAS !!! INI PELUANG!! INI KAEDAH BUKAN benda2 mengarutsepertisaham, skim cepatkaya, mlm, plaburan, judi, jualbarang, cariorangdan lain2....<br />LEKAS LAYARI www.adians.co.cc<br />http://www.adians.co.cc/<br />http://www.adians.co.cc/<br />http://www.adians.co.cc/<br />Ruangiklaninisangatterhadsilabacaselanjutnyadi;<br />http://www.adians.co.cc/<br />
  8. 8. http://www.adians.co.cc/<br />http://www.buatduit.com.my/adians<br />http://www.eloan.com.my/adians<br />

×