પાણી અને વ છતા ુ ં વાવલં બન             –આપણો અિધકાર આપણી જવાબદાર
િવગત  આયોજન  વા તિવક                 ૩૦૦ગામ      ૨૮૨   ૨૫૧તા ુ કા    ૫૩   ૪૯     ૨૫૦જ ...
અ ભયાન ૨૦૧૧ અમલીકરણ    જ લા                      બનાસકાંઠા                   ...
અ ભયાન-૨૦૧૧ અમલીકરણ તા ુ કા                       વાવ                 અમીરગઢ    ...
7 4                        ોતની ઉણપ           7         8    7       ...
નવા  ોતની        9  9 5      13             ોત ડા કરવાની   14                ...
6 5    નાણાક ય     15             યોજનાક ય   20             લોકભાગીદાર        ...
16          8           ઉકરડા હટાવા     17           76    ગટર યવ થા કરવાની    ...
નાણાક ય        8     21               યોજનાક ય            74            ...
િવગત       ઠરાવોગામ        ૧૧૯   ૧૧૯તા ુ કા      ૩૩જ લા        ૧૭સૌરા -૧      ૨૨    ...
તળાવ      14બોરવેલ                        તળાવ        25         RRWHS   ...
હ ડપં પ ર પેર ગ   7                               હ ડપંપ                ...
ઈલે. મોટર          11                            ોતની                ...
ગટરલાઈન     37          ખાતરનો શાળાક ય                    ખાડો  વ છતાશૌચાલય     32 ...
અ ભયાન-૨૦૧૧ માં જોડાયેલ સં થાઓ   ભયાન- આ દવાસી સવાગી િવકાસ સં ઘ આનં દ સં થા ઉ થાન સં થા એ. આઈ. આર. ડ .  ટ એન. એમ....
 ક. ક. મેમોર યલ     ટ  ામિવકાસ સેવા     ટ  ામીણ િવકાસ    ટ  ામીણ સેવા  ટ જયબજરં ગ   ામ િવકાસ   ટ...
 ધરતી ચેર ટબલ     ટ નૈસગ ક સં થા પ ર મ સેવા    ટ પર વતન    ટ પાં ચાલ  ામ િવકાસ મં ડળ  ૃ િત ફાઉ ડશન મમત...
 મ હસાગર શ ત સં ગઠન માનવ ક યાણ    ટ મારગ સં થા મા હતી સં થા રવીકા તભાઈ ભાટ યા ર ક નભાઈ બ ી લોકસેવા  ુ વા  ટ વ...
 િવ  વા સ ય માનવ સેવા   ટ શાં િત ામ િનમાણ મં ડળ િશ ણ અને સમાજ ક યાણ ક  ી  ામ ઉ ોગ સેવા  ટ  ી જય આશા ુ રા ચેર ...
 સમથ સં થા સવાગીણ  ામ િવકાસ સં થા સાવારાજ સેવા ભારતી િવકાસ સં થા
Pravah campaign2011 Gujarati
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pravah campaign2011 Gujarati

893 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
277
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pravah campaign2011 Gujarati

 1. 1. પાણી અને વ છતા ુ ં વાવલં બન –આપણો અિધકાર આપણી જવાબદાર
 2. 2. િવગત આયોજન વા તિવક ૩૦૦ગામ ૨૮૨ ૨૫૧તા ુ કા ૫૩ ૪૯ ૨૫૦જ લા ૨૧ ૧૯ ૨૦૦સૌરા -૧ ૫૮ ૪૪ ૧૫૦સૌરા -૨ ૪૬ ૪૦ ૧૦૦ઉ. . ુ ૧૦૧ ૯૯દ. . ુ ૩૬ ૩૫ ૫૦આ દવાસી ૪૧ ૩૩ ૦ Taluka New S-2 District ETB SG NG Village S-1 lastગત વષ સામેલ ૯૨ ૯૨ગામોનવા ગામો ૧૭૬ ૧૫૨ Series1 Series2સં થાઓ ૪૮ ૪૩
 3. 3. અ ભયાન ૨૦૧૧ અમલીકરણ જ લા બનાસકાંઠા પાટણ મહસાણા સાબરકાંઠા અમદાવાદ પં ચમહાલ દાહોદ ુ ર નગર આણં દ મનગર રાજકોટ વડોદરા ભ ચ નમદા ભાવનગર અમરલીN ુ નાગઢ ુ રત
 4. 4. અ ભયાન-૨૦૧૧ અમલીકરણ તા ુ કા વાવ અમીરગઢ દાં તા ખે ડ ા િવજયનગર પાટણ ખે રા ુ ઇડર હમતનગર મે ઘરજ મોડાસા ં િતજ ફતે ુ રા માળ યા ઝાલોદ લખતર શહરા ગોધરા બાવળા ગરબાડા ધાન ુ ર ોલ લ બડ દવગઢ બાર યા ધોળકા ચોટ લા સાયલા ુ ડા કલાવઓખામં ડળ પાવી ત ુર ધં ૂ કા બોરસદ વડોદરા પાદરા જસદણ ગઢડા આમોદ નાં દોજ વાગરા ભ ચ અમરલી બગસરા લલીયા ઉમરપાડા કશોદ માં ડવી ખાંભા
 5. 5. 7 4 ોતની ઉણપ 7 8 7 પાણીની ુ ણવ ાના ો 11 86 અ ુ ર ુ ંપાણી મળે છે 14 પાણી પીવા લાયક નથી અનીયિમત પાણી મળે છે 21 ઉનાળામાં અછત પાણી ુ રથી લાવ ુ ં પડ છે .25 પાણી મળ ુ ં નથી અસમાન વહચણી પાણી ચકાસણી નથી થતી 54 26 કાયમી અછત ોત પાસે ગંદક 28 પાઈપ લાઈનના ો 49 પાણીનો બગાડ
 6. 6. નવા ોતની 9 9 5 13 ોત ડા કરવાની 14 ર પેર ગ 121 ોત રચાજ ગ37 ોતની સફાઈ ોત ુ ન િવત 51 યો ય વહ વટ મા હતી માગદશન 74 ોત સલામતી / ળવણી
 7. 7. 6 5 નાણાક ય 15 યોજનાક ય 20 લોકભાગીદાર 96 ટકનીકલ22 મા હતી માગદશન મં ૂ ર 24 તાલીમ ૃ િત કાય મો 49
 8. 8. 16 8 ઉકરડા હટાવા 17 76 ગટર યવ થા કરવાની 3 18 શૌચાલય બનાવવાની શોષખાડા બનાવવાની33 લોક ૃ િતની હર શૌચાલય બનાવવાની 63 પં ચાયત ારા પગલા લેવાની 57 મા હતી માગદશનની નાનઘર 58 યોજનાક ય મદદની
 9. 9. નાણાક ય 8 21 યોજનાક ય 74 મા હતી માગદશન35 લોક ૃ િત લોક ભાગીદાર 38 44 તાલીમ
 10. 10. િવગત ઠરાવોગામ ૧૧૯ ૧૧૯તા ુ કા ૩૩જ લા ૧૭સૌરા -૧ ૨૨ ૭૭સૌરા -૨ ૩૨ઉ. . ુ ૪૪ ૪૮ ૪૪દ. . ુ ૨૦ ૩૩ ૩૨આ દવાસી ૂ.પ. ૬ ૨૨ ૧૭ ૨૦ગત વષ સામેલગામો ૪૮ ૬નવા ગામો ૭૭સં થાઓ 30
 11. 11. તળાવ 14બોરવેલ તળાવ 25 RRWHS ટ ડપો ટહ ડપં પ બોરવેલ 25 અવાડોચેકડમ ૂ વા 37પાઈપલાઈન હ ડપં પ 36ટાંક 30 ટાંકચેનલ (Channelof Lake) ૂ વા 6અવાડો 16 પાઈપ ચેકડમRRWHS 19 લાઈન ટ ડપો ટ 4
 12. 12. હ ડપં પ ર પેર ગ 7 હ ડપંપ ુ નો ૂ વો ડો ર પેર ગ કરવો અથવાચેકડમ ર પેર ગ 7 બોર ર ચા કરવો ચેકડમ ર ચાજ ગ ર પેર ગપાઈપલાઈન ર પેર ગ 3 ૂ વો ડો પાઈપલાઈનતળાવ ુ કર ુ ં 28 કરવો ર પેર ગતળાવ ર પેર ગ 7 તળાવ ૂ વો ડો કરવો 7 ર પેર ગબોર ર ચાજ ગ 6 તળાવ ુ ુ નો ૂ વો ડો કરવો કર ુ ં 7અથવા ર ચા કરવો
 13. 13. ઈલે. મોટર 11 ોતની ખેતઆડબં ધ (Check Wall) 4 સલામતી તલાવડમીની વોટર વકસ 4 વજલધારા ઈલે. મોટર માટ અરસં પ 5 કરલલીફટ ગ 2 લીફટ ગ વજલધારા માટ અર કરલ 3 આડબંધખેત તલાવડ 5 સંપ (Check Sump Wall) Wall) ોતની સલામતી 1 મીની વોટર વકસ
 14. 14. ગટરલાઈન 37 ખાતરનો શાળાક ય ખાડો વ છતાશૌચાલય 32 પેશાબખા ુ ં ગટરલાઈન શોષખાડાનાનઘર 22શોષખાડા 25પેશાબખા ુ ં 3ખાતરનો ખાડો 3 નાનઘરશાળાક ય વ છતા 4 શૌચાલય
 15. 15. અ ભયાન-૨૦૧૧ માં જોડાયેલ સં થાઓ ભયાન- આ દવાસી સવાગી િવકાસ સં ઘ આનં દ સં થા ઉ થાન સં થા એ. આઈ. આર. ડ . ટ એન. એમ. સદ ુ વોટર એ ડ સેનીટશન ફાઉ ડશન એનાડ ફાઉ ડશન કારોલ જનસેવા િવકાસ મં ડળ
 16. 16.  ક. ક. મેમોર યલ ટ ામિવકાસ સેવા ટ ામીણ િવકાસ ટ ામીણ સેવા ટ જયબજરં ગ ામ િવકાસ ટ વન યોત બ ી િવકાસ મં ડળ દ પક ફાઉ ડશન દ પાબહન ચૌહાણ
 17. 17.  ધરતી ચેર ટબલ ટ નૈસગ ક સં થા પ ર મ સેવા ટ પર વતન ટ પાં ચાલ ામ િવકાસ મં ડળ ૃ િત ફાઉ ડશન મમતા સેવા ટ મ હલા િવકાસ સેવા મં ડળ
 18. 18.  મ હસાગર શ ત સં ગઠન માનવ ક યાણ ટ મારગ સં થા મા હતી સં થા રવીકા તભાઈ ભાટ યા ર ક નભાઈ બ ી લોકસેવા ુ વા ટ વહાણવટ ખાદ િવકાસ ટ
 19. 19.  િવ વા સ ય માનવ સેવા ટ શાં િત ામ િનમાણ મં ડળ િશ ણ અને સમાજ ક યાણ ક ી ામ ઉ ોગ સેવા ટ ી જય આશા ુ રા ચેર ટબલ સોસાયટ ી નવ વન ામ િવકાસ ક ી મોતીભાઈ આર. ચૌધર ફાઉ ડશન ી શ ત ખાદ મો ોગ સં ઘ
 20. 20.  સમથ સં થા સવાગીણ ામ િવકાસ સં થા સાવારાજ સેવા ભારતી િવકાસ સં થા

×