Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pafop presentació informe_final

178 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pafop presentació informe_final

 1. 1. INFORME FINAL DE RESULTATS AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES EN PRÀCTICA REFLEXIVA DIRECTORA: PILAR PINEDAINVESTIGADORES: CARME ARMENGOL, ESTHER BELVIS, VICTÒRIA MORENO BECARIA: VERÓNICA LOZANO Grup d’Anàlisi de Polítiques Educatives i Formació
 2. 2. ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓ Metodologia Principals resultats Fase 1: formació del professorat formador Fase 2: formació del professorat participant Conclusions generals
 3. 3. METODOLOGIA• El procés d’avaluació consta de dues fases: •FASE 1: formació del professorat formador. •FASE 2: formació del professorat participant.• La metodologia emprada en el procés d’avaluació és de tipus mixt (tècniques quantitatives i qualitatives).• Triangulació d’informació en l’avaluació.• Tots els instruments han estat supervisats amb la SGFRP en les diferents sessions de treball que s’han mantingut.• La mostra ha variat en cada un dels instruments tenint en compte els objectius.
 4. 4. METODOLOGIA INSTRUMENTS NIVELL FONT MOSTRA ANÀLISI D’AVALUACIÓ D’INFORMACIÓENTREVISTES DE Entrevistes amb els membres de la SGFPRP, els responsables i expertsCONTRAST (0) del programa de formació en pràctica reflexiva i l’equip de la UAB.QÜESTIONARI DE S Prof. Formador 100% població DescriptiuSATISFACCIÓ (1) Prof. Participant N = 372ENTREVISTA A, AP Prof. Formador 6 QualitatiuPROF.FORMADOR (2)ENTREVISTA A, T, I Prof. 16 QualitatiuPROF. ParticipantPARTICIPANT (6)ENTREVISTA CAP T, I Caps i 16 caps QualitatiuI COMPANY (7) companys 16 companysINFORME PERS. A, AP, T Persones 5 QualitatiuFORMADORA (3) formadoresINFORME PROF. A, AP Prof. Formador 9 QualitatiuFORMADOR (5)OBSERVACIÓ (4) T Prof. formador 8 parelles Qualitatiu S- Satisfacció; AP-Adequació pedagògica; A- Aprenentatge; T-Transferència; I-Impacte
 5. 5. PRINCIPALS RESULTATS FASE 1: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT FORMADOR• La satisfacció respecte a la formació realitzada ha estat elevada.• Els objectius mostren un alt grau d’assoliment, facilitat per la bona adequació pedagògica del disseny i la implementació.• Assoliment satisfactori dels aprenentatges pel professorat que va obtenir el certificat en la formació, segons les persones formadores.• El professorat formador ha expressat que hauria necessitat concloure el procés formatiu.• Sobre la formació en dinàmica de grups, una part del professorat formador manifesta que no respon a les seves necessitats.
 6. 6. PRINCIPALS RESULTATS FASE 2: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PARTICIPANT• La satisfacció ha estat força positiva.• L’assoliment d’aprenentatges és desigual entre objectius.• L’objectiu amb un assoliment més elevat és el relacionat amb l’aprenentatge d’estratègies per a la reflexió sistemàtica.• Els caps i companys manifesten canvis en l’actuació docent del participant, però indiquen no tenir evidències sobre els canvis.• S’afirma que a nivell de centre gairebé no hi ha hagut millores.• El nivell de transferència i impacte a l’aula i al centre no han estat del tot satisfactoris.
 7. 7. PRINCIPALS RESULTATS FASE 2: FORMACIÓ DEL PROFESSORAT PARTICIPANTElements clau per assolir els objectius de la pràctica reflexiva: Utilització de la eina Moodle: • Molt útil per a la comunicació i l’aprenentatge en la formació. • Ajustar la funció de l’eina en tot el procés de formació, donat que es considera com un objectiu formatiu. Realització del pla d’acció: • Els canvis introduïts amb l’aplicació del pla d’acció són puntuals o parcials en el conjunt de la tasca docent dels professors.
 8. 8. PRINCIPALS RESULTATS: FASE 2, TRANSFERÈNCIA Gràfic 51. Percepcions sobre la transferència dels aprenentatges 87,5% 100% Es coneix la formació que ha rebut el professorat participant 62,5%El professorat participant ha fet alguna aportació al claustre o a 81,25% la coordinació al respecte de la formació rebuda 75% 93,75% S’ha compartit informació sobre lacció formativa Shan notat alguns canvis en lactuació docent del professorat 45,45% 68,75% participant Es creu que els canvis en lactuació docent del professorat 50% 75% participant perduraran En el centre educatiu es dóna suport a la formació i a la 87,5% innovació 100% En el centre educatiu hi ha una predisposició positiva vers el 93,75% canvi 93,75% 0 50 100 % de companys/es o caps Company/a: condicions del centre educatiu vers la transferència Cap: condicions del centre educatiu vers la transferència Company/a: canvis en lactuació docent Cap: canvis en lactuació docent Company/a: informació sobre lacció formativa Cap: informació sobre lacció formativa
 9. 9. PRINCIPALS RESULTATS: FASE 2, TRANSFERÈNCIA• Companys i caps són coneixedors de la participació en l’acció formativa del professorat participant.• El professorat participant ha compartit informació, però les aportacions s’han reduït a converses informals.• Es valora que els canvis introduïts perduraran.• La percepció de la predisposició vers els canvis és majoritàriament positiva, es dóna un fort suport a la formació i a la innovació als centres.Facilitadors de la transferència:• Participació de més d’un professor/a procedent del mateix centre o departament.• L’existència d’una cultura innovadora en el centre• Bon clima de treball durant l’acció formativa
 10. 10. PRINCIPALS RESULTATS: FASE 2, IMPACTE Gràfic 52. Impacte de la formació 12,5%Impacte de la formació a 31,25% nivell de centre 18,55% Company/a 43,75% Impacte a nivell de 56,25% Cap cicle/departament 75% 50% Professorat 56,25% Impacte a nivell daula participant 87,2% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de participants
 11. 11. PRINCIPALS RESULTATS: FASE 2, IMPACTE• A nivell d’aula, com de cicle/departament, es valora que hi ha hagut una millora global, en relació al clima, el rendiment i la motivació de l’alumnat.• A nivell de centre tots coincideixen que gairebé no hi ha hagut millores, que han estat lleugeres.• L’efecte cascada esperat de l’acció formativa, ha estat força baix. Aquest efecte s’ha donat sols en centres més oberts a les innovacions.• Els/les companys/es i els/les caps reiteren que és massa aviat per avaluar les possibles millores, i és difícil donar-ne evidències.• Amb la difusió d’informació hi ha hagut un augment en l’interès despertat per la pràctica reflexiva i/o la formació.
 12. 12. CONCLUSIONS GENERALS i PROPOSTESSobre la Transferència dels aprenentatges:• Existeix la tendència de valorar molt positivament el professorat participant per part del /de la company/a.• Cal vetllar que les accions formatives finalitzin amb l’aplicació del pla d’acció elaborat.• Seria necessari introduir mecanismes de suport per a la transferència dels aprenentatges: • Implicar els/les companys/es i els/les caps en la introducció de canvis per part del professorat participant. • Crear un espai d’intercanvi en el propi centre sobre pràctica reflexiva per a tot el claustre.
 13. 13. CONCLUSIONS GENERALS i PROPOSTESSobre l’impacte de la formació:• Hi ha poques evidencies d’impacte a nivell d’aula i menys a nivell de centre.• El difícil accés dels caps a l’aula dificulta l’obtenció d’evidències d’impacte.• Cal explicitar que s’avaluarà l’impacte en la planificació de la formació, per incentivar que el professorat s’hi impliqui.• Per garantir l’impacte convé crear un protocol que sistematitzi el procés. El pla d’acció, ampliat amb indicadors d’impacte, pot ajudar.• S’hauria de replantejar l’acció formativa com una petició formativa de claustre o per departaments / cicles.
 14. 14. CONCLUSIONS GENERALS i PROPOSTES• La satisfacció amb les dos fases de formació és elevada. L’aprenentatge i l’adequació pedagògica mostren bons resultats.• La transferència i l’impacte presenten resultats millorables.• Seleccionar del professorat formador per garantir la seva òptima preparació com a persones formadores.• Revisar els objectius de la formació i acabar el cicle reflexiu.• Realitzar el pilotatge en parelles o trios i treballar en petites comunitat d’aprenentatges ha estat clau; es considera important mantenir aquesta estratègia.• Millorar el pla d’acció plantejant els seus resultats a tres nivells: aula, departament i centre; no limitar-se només a l’aula.• Allargar la formació, en un nivell d’aprofundiment.
 15. 15. CONCLUSIONS GENERALS I PROPOSTES• Mantenir i potenciar les comunitats d’aprenentatge, com a estratègia que millora els resultats de la formació.• Impulsar la participació de més d’un professor/a procedent del mateix departament o cicle.• Promoure la figura del responsable de formació, com a agent clau de la formació permanent al centre i com a impulsor de la seva transferència i impacte.• Cal valorar positivament les dues fases de la formació: es considera rellevant la capacitat de la pràctica reflexiva per millorar la tasca docent.• Els resultats de l’avaluació posen en evidència la importància de la pràctica reflexiva, però suggereixen la inclusió de certs canvis per millorar el seu impacte.

×